Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r."

Transkrypt

1 Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r.

2 Informacje ogólne 42% 1 3 tak kieruję gospodarstwem rolnym i jestem ubezpieczony w KRUS (rolnik) tak kieruję gospodarstwem rolnym ale nie jestem ubezpieczony w KRUS (rolnik) nie (nierolnik) (mieszkańcy wsi - N=1500) Badanie realizowane od 2003r. wśród min respondentów pełnoletnich mieszkańców wsi, techniką PAPI W 2012r. jesień przebadano: 633 nierolników, 867 rolników; 353 osoby spośród ogółu badanych to beneficjenci PROW Rolnicy - osoby pełnoletnie mieszkające na wsi kierujące/zarządzające gospodarstwem rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolna Nierolnicy - osoby mieszkające na wsi, które nie kierują/zarządzają gospodarstwem rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolna i nie są ubezpieczone w KRUS Dobór próby badawczej miał charakter warstwowolosowy. Dla celów losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski zastosowano podział populacji na warstwy 16 województw wg liczby ludności wiejskiej (osoby pełnoletnie). Dodatkową warstwą była liczba pracujących w rolnictwie w województwach (osoby pełnoletnie). 2

3 Dochody gospodarstw domowych M4. Proszę Pana(ią) o zastanowienie się nad średnią wartością miesięcznych łącznych przychodów netto (bez składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ) wszystkich członków gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 6-u miesięcy. Proszę wskazać do której z grup dochodowych zaliczyłaby(yłby) Pan(i) swoje gospodarstwo domowe? nierolnik 32% 41% 21% rolnik - nie będący beneficjentem PROW % rolnik - beneficjent PROW 2 50% 1 rolnik nieubezpieczony w KRUS 23% 51% 22% 4% rolnik ubezpieczony w KRUS 3 34% 1 0% 20% 60% 80% 100% Od 1500zł netto Od 1501 do 3000 zł netto Od 3001 do 4500 zł netto więcej niż 4500 netto (mieszkańcy wsi - N=1500, rolnicy - N-867, nierolnicy - N=633) 3

4 W1. Porozmawiajmy przez chwilę o Pana(i) sytuacji materialnej. Jak ocenia Pan(i) sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego? 60% Sytuacja gospodarstw domowych 50% 20% 0% 32% % 42% % 1 2% 4% 1% 1% 3% 3% mieszkańcy wsi 2010 mieszkańcy wsi wiosna mieszkańcy wsi jesień mieszkańcy wsi mieszkańcy wsi wiosna jesień bardzo dobrze raczej dobrze ani dobrze, ani źle raczej źle bardzo źle (mieszkańcy wsi N=1500) 4

5 Źródła dochodów gospodarstw domowych rodzin nierolników M9. Z jakich źródeł pochodziły dochody Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy? praca najemna na pełen etat 54% 100% emerytura lub renta lub renta strukturalna 2 9 praca najemna na pół etatu praca na czarno praca dorywcza inne zasiłki socjalne 20% Dla 31% rodzin jedynym źródłem dochodu jest praca najemna na pełen etat. Dochody 14% rodzin to wyłącznie emerytura lub renta lub renta strukturalna lub inne zasiłki socjalne. własna działalność gospodarcza niezwiązana z 70% jesień - częstość wskazań pomoc finansowa ze strony rodziny jesień - mediana 0% 20% 60% 80% 100% 5

6 Sytuacja gospodarstw domowych odpowiedzi rolników W1. Porozmawiajmy przez chwilę o Pana(i) sytuacji materialnej. Jak ocenia Pan(i) sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego? 60% 50% 20% 0% 2 21% 52% 51% 21% 22% 20% 44% 1 41% 34% 1 4% 3% 1% 1% 1% 2% 3% rolnicy 2010 rolnicy rolnicy rolnicy rolnicy wiosna jesień wiosna jesień bardzo dobrze raczej dobrze ani dobrze, ani źle raczej źle bardzo źle (rolnicy - N-867) 6

7 Źródła dochodów gospodarstw domowych rodzin rolników M9. Z jakich źródeł pochodziły dochody Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy? dochody z gospodarstwa rolnego (wyłącznie uzyskiwane z produkcji rolnej) praca najemna na pełen etat emerytura lub renta lub renta strukturalna dopłaty bezpośrednie praca dorywcza praca najemna na pół etatu praca na czarno pomoc finansowa ze strony rodziny inne zasiłki socjalne własna działalność gospodarcza niezwiązana z rolnictwem 12% 24% 31% 2 20% 50% 50% 50% 8 Dochody 24% rolników pochodzą wyłącznie z gospodarstwa rolnego oraz dopłat bezpośrednich. Blisko 61 % rodzin rolniczych posiada jako dodatkowe źródło utrzymania pracę poza rolnictwem jesień - częstość wskazań jesień - mediana 0% 20% 60% 80% 100% 7

8 Czy płatności bezpośrednie są prorozwojowe M8. W jaki sposób wykorzystał(a) Pan(i) fundusze otrzymane w ramach płatności bezpośrednich dla wniosków złożonych w 2011 roku? zakup nawozów zakup paliwa do produkcji rolnej 2 33% 73% 7 zakup maszyn rolniczych nakłady na działalność rolniczą inne niż maszyny, urządzenie rolnicze, paliwo, nawozy i zakup gruntów rolnych 12% 22% 2 spożycie bezpośrednie ( codzienne zakupy art. spożywczych i przemysłowych) budowa lub remont budynku mieszkalnego lub gospodarczego 1 1 średni odsetek płatności bezpośrednich przeznaczonych na dany cel częstość wydawania środków na dany cel 8

9 Rolnictwo jako wyłączne źródło utrzymania R7. Czy jest Pan(i) w stanie utrzymać się wraz z rodziną wyłącznie z prowadzenia działalności rolniczej? rolnicy jesień 4% 32% 2 2 rolnicy wiosna 3 23% 4% rolnicy jesień 3 24% 2 zdecydowanie tak rolnicy wiosna 12% 32% 2 2 2% raczej tak raczej nie zdecydowanie nie rolnicy ubezpieczeni w KRUS rolnicy nieubezpieczeni w KRUS 4% 2% 21% 3 31% % odmowa odpowiedzi beneficjenci PROW 3 24% 2 0% 20% 60% 80% 100% (rolnicy - N-867, rolnicy ubezpieczeni w KRUS - N=583, rolnicy nieubezpieczeni w KRUS N=284, beneficjenci PROW N=353) 9

10 R6. Jaką część swojej produkcji rolnej przeznacza Pan(i) na własne potrzeby, a jaką na sprzedaż? 100% Dochody w kontekście produkcji na rynek 80% 60% 2 60% 6 73% 20% 31% 0% do 5ha 5-15 ha powyżej 15 ha własne potrzeby sprzedaż (gospodarstwa do 5 ha N=286, gospodarstwa 5-15 ha N=332, gospodarstwa powyżej 15 ha N=238; 11 rolników nie podało powierzchni gospodarstwa) 10

11 Przyszłość i kształt WPR opinie rolników środki udzielane w ramach wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie) powinny być dostępne/ udzielane wyłącznie rolnikom faktycznie prowadzącym działalność 2 4 4% 13% środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w większym stopniu niż obecnie powinny być przeznaczane na modernizację gospodarstw rolnych (np. zakup maszyn i 2 4 4% 14% wprowadzenie obowiązkowych umów pomiędzy dostawcami surowców rolnych (rolnikami) i ich odbiorcami, zawierającymi m.in. wynegocjowaną cenę lub sposób jej ustalenia, 24% 42% 1 środki w ramach WPR w większym stopniu niż obecnie powinny być przeznaczone na działania chroniące środowisko na obszarach wiejskich 1 42% 23% stawki płatności bezpośrednich powinny być zróżnicowane wewnątrz kraju (np.. Różne stawki [zł/ha] dla województw lub w zależności od klasy bonitacji gleby) nawet gdyby 1 44% 12% 12% 14% środki udzielane w ramach płatności bezpośrednich powinny w większym stopniu być uzależnione od tego, czy prowadzona w gospodarstwie produkcja rolna sprzyja 1 53% 1 bez kwot produkcyjnych na cukier produkcja cukru byłaby w naszym kraju wyższa 1 2 więcej środków należy przeznaczać na działania PROW, nawet kosztem zmniejszenia dopłat bezpośrednich 3 14% 21% 22% zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam 0% 2 raczej 50% się nie zgadzam 7 100% zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć/nie mam zdania 11

12 Przyszłość i kształt WPR opinie nierolników środki udzielane w ramach wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie) powinny być dostępne/ udzielane wyłącznie rolnikom faktycznie 23% 33% 4% 32% środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w większym stopniu niż obecnie powinny być przeznaczane na modernizację gospodarstw rolnych (np. zakup 23% 32% 32% środki w ramach WPR w większym stopniu niż obecnie powinny być przeznaczone na działania chroniące środowisko na obszarach wiejskich 1 2 4% 42% stawki płatności bezpośrednich powinny być zróżnicowane wewnątrz kraju (np.. Różne stawki [zł/ha] dla województw lub w zależności od klasy bonitacji % 3 środki udzielane w ramach płatności bezpośrednich powinny w większym stopniu być uzależnione od tego, czy prowadzona w gospodarstwie produkcja rolna 1 42% 3% 32% wprowadzenie obowiązkowych umów pomiędzy dostawcami surowców rolnych (rolnikami) i ich odbiorcami, zawierającymi m.in. wynegocjowaną 1 3 3% 3 bez kwot produkcyjnych na cukier produkcja cukru byłaby w naszym kraju wyższa 1 2 4% 43% więcej środków należy przeznaczać na działania PROW, nawet kosztem zmniejszenia dopłat bezpośrednich 23% 1 42% zdecydowanie się zgadzam raczej 0% się zgadzam 2 50% raczej się nie zgadzam 7 100% zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć/nie mam zdania 12

13 Kierunek zmian w rolnictwie W21. W jakim kierunku Pana(i) zdaniem zmierza polskie rolnictwo? Czy Pana(i) zdaniem w polskim rolnictwie dokonują się zmiany na lepsze, na gorsze, czy też zarówno na lepsze jak i na gorsze? % 32% % 1 33% % % 0% 2010 wiosna 2011 jesień 2011 wiosna 2012 jesień 2012 na lepsze zarówno na lepsze jak i na gorsze tylko na gorsze nie ma żadnych zmian (rolnicy N=867) 13

14 Kierunek zmian w rybactwie W23. W jakim kierunku Pana(i) zdaniem zmierza polskie rybactwo? Czy Pana(i) zdaniem w polskim rybactwie dokonują się zmiany na lepsze, na gorsze, czy też zarówno na lepsze jak i na gorsze? mieszkańcy wsi jesień 13% 24% 1 42% mieszkańcy wsi wiosna 11% 14% 20% 4 mieszkańcy wsi jesień 1 12% 5 mieszkańcy wsi wiosna % mieszkańcy wsi % 20% 60% 80% 100% na lepsze tylko na gorsze nie wiem/trudno powiedzieć zarówno na lepsze jak i na gorsze nie ma żadnych zmian (mieszkańcy wsi N=1500) 14

15 Ogólna ocena życia na wsi W19. Czy mógł(a)by Pan(i) powiedzieć, kierując się tą listą, w jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) lub niezadowolony(a) z? dostępu do sieci wodociągowej 2 dostępu do Internetu 22% bezpieczeństwa w Pana(i) miejscowości 20% dostępu do sieci kanalizacyjnej 1 23% dostępu do sieci gazowej 14% 2 możliwości dojazdu do innych miejscowości środkami 2 dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych 2 dostępu do banków, zakładów ubezpieczeniowych 2 dostępu do bankomatów 2 dostępu do oświaty, poziomu nauczania 3 możliwości studiowania 2 dostępu do opieki zdrowotnej 3 dostępu do kultury i sztuki, dostępnych rozrywek 31% dostępu do opieki przedszkolnej 2 34% 21% 1 23% % % 23% 21% 4% 14% 21% 13% 2 4% 21% 1 3% 1 22% 23% 11% 14% 14% 11% 1 3% 20% 4% 1 13% możliwości podnoszenia poziomu kwalifikacji 2 32% 1 dostępu do opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 21% % bardzo zadowolony(a) ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) bardzo niezadowolony(a) (mieszkańcy wsi N=1500) 0% 2 50% 7 100% raczej zadowolony(a) raczej niezadowolony(a) trudno powiedzieć 15

16 Potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich W20. Co Pana(i) zdaniem należy poprawić na obszarach wiejskich w Pani(a) powiecie w pierwszej kolejności? dostęp do pozarolniczych miejsc pracy 5 dostęp do opieki zdrowotnej 3 dostęp do środków transportu (autobusów, kolei) 2 dostęp do kultury na wsi, dostępnych rozrywek 22% dostęp do sieci gazowej 1 dostęp do bezpiecznej i zdrowej żywności 1 poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw 1 dbałość o środowisko naturalne 1 dostęp do sieci kanalizacyjnej 1 dostęp do obiektów sportowych i rekreacy jnych 1 dostęp do opieki przedszkolnej 1 dostęp do opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat 14% dostępność do opieki nad osobami starszymi/zależnymi 11% dostęp do Internetu jakość edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum dostęp do sieci wodociągowej dostęp do edukacji na poziomie wyższym niż przedszkolny bezpieczeństwo dostęp do bankomatów dostęp do banków, zakładów ubezpieczeniowych 0% 20% 50% 60% 16 70%

17 Skłonność do migracji do miasta W18. Jeśli miał(a)by Pan(i) takie możliwości, to czy przeprowadził(a)by się Pan(i) do miasta? 90% 80% 70% % 84% 7 81% 60% 50% 20% 0% % 13% wiosna jesień wiosna jesień nie tak 17

18 Skłonność do migracji do miasta W18. Jeśli miał(a)by Pan(i) takie możliwości, to czy przeprowadził(a)by się Pan(i) do miasta? rolnicy 55+ 1% % % % 3 4 kobieta 2% 31% 4 mężczyzna 2% 32% 52% nierolnicy 55+ 3% 23% 51% 13% % % 31% kobieta 12% 2 41% mężczyzna 11% 2 42% 11% 0% 2 50% 7 100% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem (mężczyźni N=785, kobiety N=715, N=543, N=485, N=472) 18

19 Kierunek zmian na wsi W22. W jakim kierunku Pana(i) zdaniem zmierza polska wieś? Czy Pana(i) zdaniem zmiany na wsi dokonują się zmiany na lepsze, na gorsze, czy też zarówno na lepsze jak i na gorsze? % 2 0% 2 4% 33% 2 22% % 33% 3 23% 24% 2 22% 20% 20% 20% 21% % wiosna 2 23% jesień % wiosna jesień na lepsze zarówno na lepsze jak i na gorsze tylko na gorsze nie ma żadnych zmian (mieszkańcy wsi N=1500) 19

20 Perspektywa dla wsi i rolnictwa W24. Co Pana(i) zdaniem powinno być najważniejszą rolą obszarów wiejskich w Polsce? Proszę wskazać trzy, z zaznaczeniem ich hierarchii. produkcja żywności ochrona środowiska funkcje kulturowe (w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego) zapewnianie miejsca zamieszkania i wypoczynku dla osób pracujących na wsi pełnienie funkcji turystycznej zapewnianie miejsca zamieszkania i wypoczynku dla osób pracujących w mieście prowadzenie pozarolniczej działalności produkcyjnej 14% 4% 4% 3% 1 2% 14% 1% 1% 32% 44% I wskazanie II wskazanie III wskazanie 7 0% 20% 60% 80% (rolnicy N=867; wielokrotny wybór) 20

21 Perspektywa dla wsi i rolnictwa W24. Co Pana(i) zdaniem powinno być najważniejszą rolą obszarów wiejskich w Polsce? Proszę wskazać trzy, z zaznaczeniem ich hierarchii. produkcja żywności ochrona środowiska funkcje kulturowe (w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego) zapewnianie miejsca zamieszkania i wypoczynku dla osób pracujących na wsi pełnienie funkcji turystycznej zapewnianie miejsca zamieszkania i wypoczynku dla osób pracujących w mieście prowadzenie pozarolniczej działalności produkcyjnej 4% 12% 2 1 4% 11% 2% 2% 1% 3% 74% I wskazanie II wskazanie III wskazanie (nierolnicy N=633; wielokrotny wybór) 0% 20% 60% 80% 21

22 Produkcja żywności - sprzedaż bezpośrednia W33. Czy chciał(a)by Pan(i) mieć możliwość kupowania produktów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych prowadzących sprzedaż artykułów pochodzących z własnej produkcji rolnej? mieszkańcy wsi 5 31% 2% rolnik 60% 32% 2% nierolnik 60% 2 2% 0% 20% 60% 80% 100% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie (mieszkańcy wsi N=1500, rolnicy N=867, nierolnicy N=633) 22

23 Rozwój sprzedaży W34. Które zagadnienia powinny być priorytetem w rozwoju sprzedaży wytwarzanych w Polsce produktów rolno-spożywczych? promocja i rozwój sprzedaży wytwarzanych w Polsce produktów na rynkach europejskich 5 23% 1 promocja i rozwój sprzedaży wytwarzanych w Polsce produktów na rynkach azjatyckich 33% 3 13% 1 promocja i rozwój sprzedaży wytwarzanych w Polsce wysokojakościowych produktów (produktów ekologicznych, 32% 33% promocja i rozwój sprzedaży lokalnej wytwarzanych w Polsce produktów (m.in. sprzedaż bezpośrednio od producenta, rozwój sprzedaży % 20% 60% 80% 100% I wskazanie II wskazanie III wskazanie IV wskazanie (mieszkańcy wsi N=1500; wielokrotny wybór) 23

24 Opinie na temat żywności W35. Które z wymienionych rodzajów informacji podawanych na opakowaniach produktów spożywczych wpływają na Pański wybór przy zakupie, tj. decydują o tym, że właśnie dany produkt Pan(i) kupuje? cena 4 1 4% data przydatności do spożycia 22% 13% skład produktu 1 11% nazwa produktu 4% data produkcji 2% 11% fakt, że produkt został wyprodukowany w Polsce wartość odżywcza żadne, nie czytam informacji podawanych na opakowaniach produktów spożywczych znajomość i zaufanie do producenta 2% 3% 13% 3% 13% 1% 1% 2% 3% I wskazanie II wskazanie III wskazanie warunki przechowywania informacja o tym, że produkt został oznaczony znakiem systemu jakości żywności (mieszkańcy wsi N=1500; wielokrotny wybór) 2% 2% 3% 0% 20% 60% 80% 24

25 Potrzeba informowania o SZRWRiR W72. Czy dotarły do Pana(i) informacje o przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata ? rolnicy, którzy nie są beneficjentami PROW - jesień % beneficjenci PROW jesień % rolnicy, którzy nie są beneficjentami PROW - wiosna % 7 beneficjenci PROW wiosna % 7 tak nie 0% 20% 60% 80% 100% (beneficjenci PROW N=353, rolnicy nie będący beneficjentami PROW N=514) 25

26 Dziękuję za uwagę Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW

POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO 2013

POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO 2013 Prezentacja wyników badania - październik 2013r. - CEL BADANIA Głównym celem badania jest poznanie opinii i postaw mieszkańców terenów wiejskich wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian WPR polityką zmian Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian Europejski Model Rolnictwa Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i na świecie Zmiany skutkiem WPR: zmiany zachodzące w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2013 roku SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ

Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2013 roku SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2013 roku SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ Plan prezentacji 1. Obszary wiejskie i ich znaczenie 2. Dlaczego polityka rozwoju obszarów wiejskich jest potrzebna?

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA Na podstawie badania Agribus 2015 KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 23 lutego 2016 OBECNOŚĆ BANKU W AGRO 2 Obecność Banku BGŻ BNP Paribas w Grupie BNP Paribas BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Rolnictwo wieś obszary wiejskie Rolnictwo: dział

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły URZĄD GMINY LUBAŃ ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 0 75 646 59 20, fax 0 75 612 68 50 e-mail : info@luban.ug.gov.pl www : www.luban.ug.gov.pl Termin złożenia wniosków do 15 września 2014r. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2. Charakterystyka o wojew.

Plan prezentacji. 1. Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2. Charakterystyka o wojew. Tomasz Wołek Plan prezentacji 1. Czym jest dywersyfikacja i dlaczego rolnicy powinni dywersyfikować źródła dochodów? 2. Charakterystyka o wojew. świętokrzyskiego 3. Co wpływa na wysokość dochodów? 4. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW!

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW! .pl 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 marca 2017 Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie odbywać się nabór wniosków o premie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r.

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Uwagi wstępne 93% obszaru na wsi 2/5 ludności na wsi Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo.

ANKIETA. Szanowni Państwo. ANKIETA Szanowni Państwo. Chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM./.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM./. data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM./. Zał. nr 1 pieczątka szkoły/urzędu Miejskiego w Elblągu Nazwisko: Imię: Adres: Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X )

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 20.../20... jestem uczniem /słuchaczem/ klasy/roku... 3. Adres stałego zameldowania

W roku szkolnym 20.../20... jestem uczniem /słuchaczem/ klasy/roku... 3. Adres stałego zameldowania Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do GOPS Nieporęt GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NIEPORĘCIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Debrzno

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Debrzno Załącznik do Zarządzenia Nr 216.508.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno z dn. 26 listopada 2012 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (miejscowość, data) (adres zamieszkania) Pan/i... Dyrektor... w.. W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r.

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r. POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH 2004-2014 Gdańsk, wrzesień 2015r. Obszar działania PODR w Gdańsku Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości rolnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW :

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW : Celem jest zrównoważenie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ I. WNIOSKODAWCA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA DRUGI LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO DEMOGRAFICZNY Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ Zadanie 2 STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA Nazwa podmiotu realizującego świadczenia: Adres: WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA LUB DYREKTORA SZKOŁY,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... (nazwisko i imię wnioskodawcy). (adres zamieszkania). (kod pocztowy) Do Wójta Gminy Łaziska ROS 02 03 001 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla rolnictwa

Dotacje unijne dla rolnictwa Dotacje unijne dla rolnictwa Opracowała Agata Twardowska W UE Opracowała W UE poza bezpośrednim wspieraniem rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Agata Rolnej, Twardowska prowadzonych jest wiele działań

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników a ubezpieczenie w KRUS

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników a ubezpieczenie w KRUS Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 07.08.2017r. Ubezpieczeniem społecznym rolników objęci są rolnicy, ich małżonkowie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: Miejsce zamieszkania. Adres stałego zameldowania. Informacja o szkole

Wnioskodawca: Miejsce zamieszkania. Adres stałego zameldowania. Informacja o szkole Załącznik do Uchwały Nr II/13/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 marca 2005r. Wniosek do Wójta Gminy Osielsko o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego * *

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Bogdan Klepacki, Agata Pierścianiak Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego

Bogdan Klepacki, Agata Pierścianiak Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego Bogdan Klepacki, Agata Pierścianiak Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 16, 68-74 2004 68 Acta Scientifica Academiae

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Fundacja IUCN Poland Wiączka Kapkazy, 19.06.2004 POLSKA WIEŚ W GLOBALNEJ WIOSCE Mariusz Maciejczak W globalnej wiosce, jako członek UE chcielibyśmy iśći w kierunku......

Bardziej szczegółowo

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Włodawa. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Włodawa. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. ----------- Nr decyzji Włodawa Wójt Gminy Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. W poniższych pytaniach proszę zaznaczyć x tylko jedną właściwą odpowiedź. 1. Jak Ocenia Pan/Pani warunki życia mieszkańców w gminie?

ANKIETA. W poniższych pytaniach proszę zaznaczyć x tylko jedną właściwą odpowiedź. 1. Jak Ocenia Pan/Pani warunki życia mieszkańców w gminie? ANKIETA Szanowni Państwo, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów i

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa 24.11.2014 NOTA METODOLOGICZNA 2 Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 09-19.11.2014. Miejsce realizacji: Próba: Operat losowania: próba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz 1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK Imię i nazwisko Załącznik nr 1 Do Regulaminu Data urodzenia PESEL Miejsce Wiek Płeć K M

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo