NASZA GAZETA. W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA GAZETA. W numerze:"

Transkrypt

1 NASZA GAZETA Bezpłatny Biuletyn Związku Górnośląskiego Nr 3/2013 (29) Najbardziej potrzebujemy dziś miłości, bo ona rodzi zdolność do działania dla dobra innych, przywraca uśmiech na twarzy zapłakanego dziecka, przywraca pokój w tłumie i rodzinie, daje pokój na świecie. Abyśmy stali się ludźmi dobrej woli i uzyskali Pokój od na nowo narodzonego Dzieciątka Jezus i wprowadzali pokój wszędzie gdzie jesteśmy, w rodzinach naszych w Związku Górnośląskim, w Górnośląskiej Radzie, tego z całego serca życzę członkom i sympatykom Związku Górnośląskiego. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2013 oraz Szczęścia na Nowy 2014 Rok. z serca życzy Andrzej Stania - prezes. * Samorząd na Śląsku - cz. II * Życzenia * Zaproszenie na Bal * Powstania śląskie - cz. II * Relacja z debaty * Spotkanie z Gorzelikiem W numerze: KĄCIK POEZJI * Benefis Gregora * Kochać... strona 1

2 Samorząd na Śląsku Aleksander Leszczyna Godula, dnia r. Klub Inteligencji Katolickiej i Związek Górnośląski w Rudzie Śląskiej. SAMORZĄD NA ŚLĄSKU Po co i dla kogo samorząd? Pojęcie samorządu (cechowego, kupieckiego, stanowego, terytorialnego, branżowego). 1. Naturalna emanacja osób i grup społecznych (wyłaniana w hierarchicznym porządku), które działalność i podmiotowość swoją wyrażają własną samorządnością. 2. Koncepcja cywilizacji łacińskiej zakorzeniona w rozumnej i społecznej naturze ludzkiej. Dlaczego tworzono samorządy? Człowiek jako byt społeczny, wielokrotnie uwikłany był i jest w relacje rodzinne, plemienne, regionalne, narodowe, państwowe, zawodowe i w ogóle, ogólnoludzkie. Rozumienie tych relacji jest miarą i świadectwem używania rozumu. Formy rządzenia. 1. Nierząd, czyli: anarchia, kto chce, kto przyjdzie, kogo przywiozą, kogo wyznaczą, kto zawłaszczy władzę. 2. Rząd, uprawniony albo nieuprawniony, absolutny czy demokratyczny, dobry albo zły. 3. Samorząd, upodmiotowiona wspólnota osób i grup społecznych, realizującą swoje zadania w wybranym przez siebie obszarze. Przesłanki rządzenia. 1. Prawo lub bezprawie, wola zdobywcy, nadanie, zbieg okoliczności. 2. Rozum, prawo, dowolność, siła, sakra, pieniądz, ideologia / doktryna partyjna /. 3. W przypadku samorządu: autoidentyfikacja i personalizm, czyli odczytywanie potrzeb człowieka i społeczności lokalnej. Odczytywanie rzeczywistości. Narzędzia rządzenia. 1. Dowolność własna lub obca, bat (represje), kasa (przywileje). 2. Wartości: prawda, piękno, dobro, lub ideologia, jako utopia doktryny partyjnej która tumani ludzi i zwalnia ich od indywidualnej odpowiedzialności. Ideologia stanowi formę użytecznego upodobnienia fikcji do prawdy. Utopia doktryny partyjnej (utopia ułomny, fałszywy model myślowy), zamienia kryterium prawdy na jej użyteczność. strona 2 cz. II Polityka partyjna, czyli teoria społeczna we władaniu utopii, staje się areną walk ideologicznych, które realizowane są przez prawa stanowione, bat (represje), i kasę (przywileje). 3. W przypadku samorządu: wartości, tj. prawda, piękno i dobro, oraz personalizm, czyli odczytanie prawdziwych potrzeb człowieka i wspólnoty, rozumne prawo (jako funkcja etyki) i kasa (przywileje, gratyfikacja). Początki nowożytnej Europy. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, wędrówka ludów barbarzyńców ( ). Chaos polityczny, prawny, religijny. Zanik porządku prawnego i instytucji państwa. Wiek VI VII przybycie Słowian na Śląsk (z nad Dniepru i Dolnego Dunaju). Chrystianizacja plemion barbarzyńskich. Budowa struktur państwowych i kościelnych. Rok ok Śląsk znalazł się w państwie kupca Samona - Frankona. Rok 754. Utworzenie przez Pepina Krótkiego Karolinga Państwa Kościelnego (pp. Stefan II). Rok 800. Odrodzenie cesarstwa zachodniorzymskiego Karola Wielkiego. Restauracja instytucji kościelnych (parafie, biskupstwa, prowincje kościelne) i świeckich (hrabstwa, księstwa, marchie, dobra rycerskie). Tworzenie prawa feudalnego: Lehnrecht (lennego), Landrecht (alodialnego),ritterrecht (rycerskiego). Wg ustalonych reguł, powstają klasztory, szkoły katedralne i klasztorne, szpitale. Wiek XI. Postęp techniczny w rolnictwie. Trójpolówka. Wzrost ludności i produkcji. Wiek XI XIII. Przyrost ludności w krajach niemieckich; od 6,0 12,0 mln. Na Śląsku, od tysięcy. Rozwój rzemiosła i miast. Wzrost handlu morskiego z Afryką. Miasta włoskie: Wenecja, Pizza, Genua. Miasta Flandrii: Gandawa, Brugia, Antwerpia. Miasta niemieckie: Hamburg, Lubeka i inne, np. te na trasie cesarzy do Rzymu, w Tyrolu ( Innsbruck) i Lombardii (Bolonia, Florencja, Mediolan), na trasie wypraw krzyżowych w Nadrenii, nad Dunajem. Uzyskiwanie samorządu (Communio = sprzysiężenie), poprzez walkę o prawa patrycjatu, wykup praw właściciela, zgodne współżycie z władcą (cesarz, król, biskup, papież, książę). Powstawanie cechów rzemieślniczych i gildii kupieckich, (zawodowej organizacji kupieckiej określonego miasta). Powstanie Hanzy, czyli związku miast żyjących z handlu, np. Hamburg i Lubeka r., Brugia 1237 r., Ryga i Londyn 1201 r., Rewal 1230 r., Sztokholm 1250 r. Powstawanie instytucji i instrumentów finansowych: banki, kredyt, przekazy depozytowe, weksle, czynsz, zysk. Organizowane szkolnictwo Studium Generale

3 Pełni nadziei wchodzimy w dwudziesty piąty rok naszej działalności. Warto pamiętać, że obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych, ciągle a nawet coraz bardziej intensywnie stanowią o naszej działalności. Musimy o tym pamiętać by nie ulec atrakcyjności i pozornie większej skuteczności obcego im populizmu. Przez minione lata ujawniły się wielorakie opcje i postawy jego mieszkańców. Potwierdza to w pełni zasadnicze przesłanie Deklaracji Związku o wielokulturowym obliczu naszej ziemi. Górny Śląsk jest bowiem małą Ojczyzną i tych, którzy mówią o sobie Polacy, i tych, którzy mówią o sobie Ślązacy, i tych którzy mówią o sobie Niemcy, i tych którzy mówią o sobie Morawianie, i tych, którzy są Żydami. Synami i córkami tej Ziemi są zarówno Ci, którzy mieszkają tu od dziada pradziada, jak i Ci, którzy stali się nimi z konieczności lub z wyboru. Gratulujemy Ślązakom Ślązakom uzyskanego zapisu o swym istnieniu i liczebności w roczniku GUS. Mamy nadzieję na współpracę, bo koniecznym jest, by razem podjąć dzieło odtworzenia wszystkich wartości stanowiących o tożsamości regionu wśród regionów naszego kraju a także Europy. Razem i na równych prawach, a więc uwzględniając racje większości i mniejszości narodowych i wyznaniowych. Trzeba porzucić anachroniczne, wrogie sobie nacjonalizmy, myśleć bardziej o tym, co łączy, a nie co dzieli, zwrócić się ku przyszłości, wyzbyć się dzielących emocji. Dbajmy więc o dobro wspólne jakim jest nasza śląska ziemia. Niech będzie ona szkołą pełnej samorządności. Otwórzmy się na różne, także i nowe wartości. Stańmy się pomostem ku jedności Europy. Bądźmy otwarci i aktywni. Pilnujmy aby każdy miał prawo do swobodnego określania swej tożsamości, bez względu na pozycję społeczną. Próbujący rozgrzewać nacjonalistyczne nastroje muszą wiedzieć, że napotkają nasz zdecydowany sprzeciw. Górny Śląsk składa się z trzech członów geograficznych i historycznych: Opolskie, Katowickie i Cieszyńskie. Ta różnorodność to bogactwo; nie zmarnujemy jej przez brak jedności. Nasze działania powinny iść w kierunku budowania więzi regionalnej i odbudowy zdolności asymilacyjnych Górnego Śląska. Nasza rola powinna polegać na pielęgnowaniu i rozwoju wartości, na łączeniu ludzi, na pośredniczeniu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, aby znowu stał się miejscem spotkania, dialogu, przepływu dóbr, myśli, idei i wartości. Związek Górnośląski widzi w regionalizacji państwa skuteczny sposób na wychodzenie naszego kraju z kryzysu gospodarczego i społecznego. Stąd też uważamy, że sprawa regionalizacji nie może być odwlekana. Za najlepszą formę docelowej struktury państwowej uważamy koncepcję regionów w zgodzie z zasadą pomocniczości a więc tyle państwa ile koniecznie potrzeba i tyle samorządności ile można. Związek Górnośląski zdecydowanie opowiada się za taką koncepcją, z uwzględnieniem woli mieszkańców. Dochodzenie do ostatecznego kształtu ustrojowego Regionu powinno nastąpić na drodze ugody i przyzwolenia wspólnot lokalnych. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2014 niech będą błogosławionym czasem zrozumienia i szacunku dla każdej drogi przechodzenia Osoby przez rodzinę w szersze społeczności przy zachowaniu swej autonomii i tożsamości, by nie zagrażało jej zniszczenie przez presję grupy politycznej, kulturowej, etnicznej czy jakiejkolwiek innej. Życzmy sobie wytrwałości i cierpliwości w realizacji celów Józef Buszman Współzałożyciel i Wiceprezes Związku Górnośląskiego Zaproszenie Bal Koło Związku Górnośląskiego KATOWICE - ŚRÓDMIEŚCIE oraz Starochorzowski Dom Kultury zapraszają na doroczny: VI BAL ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO który rozpocznie się o godz dnia w przepięknej sali Starochorzowskiego Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej w Chorzowie. Koszt zabawy z bogatym programem, świetnym zespołem oraz znakomitym menu (prywatny catering) wynosi 100 zł/osobę. Zapisy z wpłatą w kwocie 100 zł/osoby w biurze Związku Górnośląskiego przy ul.stalmacha 17 lub u kol. Henryka Poloka - tel od Do udziału w tej sprawdzonej imprezie zapraszamy wszystkich naszych Członków oraz Sympatyków a przede wszystkim Członków Zarządu Głównego z Prezesami na czele! GWARANTUJEMY WYŚMIENITĄ ZABAWĘ! Zaprasza Henryk Polok strona 3

4 strona 4 Powstania Śląskie Wyposażone były, w: karabiny, rewolwery, 34 karabiny maszynowe i 37 dubeltówek. Reichswehra, nie licząc oddziałów pomocniczych /Selbstschutz, Grenzschutz i innych/, liczy ponad 100 tys. żołnierzy. W walkach z Grenzschutzem zginęło 477 powstańców, zamordowanych zostało ok Polaków, a uszło do Polski /do Sosnowca/. Rząd polski w Warszawie i gen. Józef Haller odmówił pomocy powstańcom. Wojciech Korfanty, wybuch powstania nazwał bolszewicką prowokacją. Rząd Prus i Rzeszy, uznał wybuch powstania za pogwałcenie konstytucyjnego porządku prawnego w Republice Weimarskiej Niemiec oraz zapisu Traktatu Wersalskiego. Uwaga. Czarny orzeł śląski znajduje się w herbie Czech /Czechy, Morawy i Śląsk/. Skutki. 1. Wycofanie Reichswehry, Genzschutzu i wyższej kadry pruskiej, stonowanie wystąpień biskupa wrocławskiego ks. dr Adolfa kardynała Bertrama. 2. Utworzenie Wikariatu Generalnego w Cieszynie, podległego bp. wrocławskiemu. 3. Utworzenie pruskiej prowincji górnośląskiej / r./. Władzę ustawodawczą i wykonawczą na Górnym Śląsku przejęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. 4. Na teren prowincji górnośląskiej wkraczają wojska alianckie. /Francuzi 13 tys., Włosi 4 tys., Anglicy - 2 tysiące/. Dowódcą wojsk alianckich został Francuz - generał Henri Le Rond. 5. W. Korfanty, mianowany przez J. Piłsudskiego Komisarzem Plebiscytowym. Niemieckim Komisarzem Plebiscytowym został dr Kurt Urbanek z Nysy. Drugie Powstanie Śląskie w prowincji górnośląskiej / r./, poprzedza, nie przebierająca w środki z obu stron propaganda plebiscytowa. Wszystkie instrumenty władzy cywilnej, znajdują się w rękach administracji prowincji pruskich, ze stolicami we Wrocławiu i Opolu, a kościelnej we Wrocławiu. Prusy, konstytucyjnym krajem 12. prowincji w Republice Weimarskiej Niemiec. We Wrocławiu znajduje się dowództwo VI Okręgu Wojskowego Reichswehry. Wojciech Korfanty wzywa ludność polską /tylko/ do samoobrony przed terrorem niemieckiej policji bezpieczeństwa Sipo. Dowódcą postania w prowincji górnośląskiej został Alfons Zgrzebniok. Oddziały powstańcze liczyły ok. 20 tys. Poległo w walkach, ok bojowników. Skutki. 1. Wojciech Korfanty i dr Kurt Urbanek pod- cz. II pisali umowę pokojową, która kończy walki na Górnym Śląsku. 2. Utworzenie niemiecko polskiej policji plebiscytowej Apo /Abstimmungspolizei/. 3. Agitacja plebiscytowa stała się mniej represyjna. Plebiscyt na Górnym Śląsku / r./. Obszar plebiscytowy, to 83 % terytorium b. rejencji opolskiej i wynosił km. kw. W stawianym w plebiscycie pytaniu, nie ma odniesienia do narodowości ani języka. Jest pytanie o chęć przynależenia do przyszłego Land Oberschlesien lub woj. śląskiego. Wyniki plebiscytu. Uprawnionych do głosowania osoby, głosowało osób, z tego, za przynależnością do Polski, głos oddało osób /ok. 40 % Ślązaków/, za przynależnością do Niemiec, osób /ok. 60 % Ślązaków/. Głosów nieważnych było Wyniki głosowania wg gmin. Uprawnionych do głosowania gmin Za przynależnością do Polski, opowiedziały się gminy, Za przynależnością do Niemiec gmin. O podziale Górnego Śląska nie decydował wynik plebiscytu, a Rada Ligi Narodów. Trzecie powstanie Śląskie w prowincji górnośląskiej / r./. Prusy są krajem związkowym Republiki Niemiec, podzielonym na 12 prowincji. Przyczyna powstania: Niekorzystna dla Polski /i Francji/ decyzja Rady Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska /większość infrastruktury przemysłowej została w Niemczech/. Powstanie, od początku ma mieć charakter zbrojnej demonstracji, celem zajęcia gmin polskojęzycznych po prawej stronie Odry, i szybką, przy pomocy Francji likwidację działań wojskowych. Celem zapobieżenia wojnie polsko niemieckiej, Wojciech Korfanty ogłosił się dyktatorem powstania /z pełnią władzy/. Naczelnym wodzem powstania, byli kolejno: Ppłk hrabia Maciej Mielżyński, ps. Nowina - Doliwa /do r./, Mjr Stanisław Rostworowski, ps. Lubliniec /do r./, Ppor. Karol Grzesik, ps. Hauke /do r./, Ppłk Kazimierz Zenkteler, ps. Warwas /do r./. Wg Niemców, od końca 1920 roku przygotowywana była zbrodnicza genialność powstania Korfantego, jak nazwano wysadzenie 9. mostów na Odrze i kolei przez grupę kpt. Tadeusza Puszczyńskiego p s. Wawelberg, przerywając łączność z centrami wojskowego i administracyjnego dowodzenia w Nysie, oraz Wrocławiu i Berlinie.

5 Dowódcą Selbstschutzu został generał porucznik Carl Hoefer z Pszczyny. Na arenie międzynarodowej potępiono polskie działania zbrojne /Włochy, Anglia, CSRS/. Obrońcą powstania na Śląsku jest Francja /grozi Niemcom zbrojną interwencją/ oraz rząd polski premiera Wincentego Witosa w Warszawie. Pod bronią było 60 tys. powstańców, w tym 7 tys. ochotników z Polski / 800 oficerów/. Wg szacunków, w walkach zginęło ok powstańców, ok zostało rannych, a zachorowało. Zamordowanych zostało ok Polaków. /Uwaga: w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 r. zginęło 923 żołnierzy polskich/. Trzecie Postanie na Górnym Śląsku, pod względem organizacji, uzyskanego efektu, minimalizacji strat i przemocy, było i jest nadal fenomenem w skali światowej. Skutki. 1. Rada Ambasadorów zaakceptowała decyzję Ligi Narodów w sprawie podziału Górnego Śląska. W jej wyniku, Polska uzyskała km. kw., czyli 29 % obszaru plebiscytowego z 996,5 tys. mieszkańców, w tym 250 tys. niemieckojęzycznych. Niemcom przyznano km. kw. z 1.116,5 tys. mieszkańców / 54 % /, w tym ok. 550 tys. polskojęzycznych. Polska otrzymała na Górnym Śląsku także: 53 z 67 kopalń węgla kamiennego, wszystkie 10 kopalń rud żelaza, 10 z 12 kopalń rud cynku i ołowiu, 18 hut cynku, srebra i ołowiu, oraz 9/10 zasobów węgla kamiennego. 2. Bp wrocławski Adolf kardynał Bertram utworzył w Tychach Delegaturę Biskupią dla wschodniej części Górnego Śląska, z ks. Janem Kapicą na czele. 3. Podzielony został jednak, organicznie od 150 lat zespolony kompleks przemysłowy /źródła kopalin i energii elektrycznej/, układ komunikacyjny i technologiczny. Podzielone zostały rodziny /i zasoby ludzkie/, oraz układ urbanistyczny regionu. Nastąpiło: drugie rozbicie narodowo - polityczne i jedności terytorialnej Śląska. Wojciech Korfanty: Gdybym zawsze stosował się do zaleceń rządu, Górny Śląsk dawno przepadł by dla Polski i dalej: Dotychczasowy rząd jest zupełnie bez planu i bez głowy i w ogóle nie ma żadnych wytycznych w swej polityce śląskiej. Teza 2. Trzecie Powstanie Śląskie nie odgrywa w świadomości Polaków szczególnej roli. Nie było w nim polskiego mesjanizmu, mitu ofiarniczego, którego centrum zajmował uciemiężony naród /...na stos, na stos, rzuciliśmy nasz życia los../. Trzecie Powstanie Śląskie było natomiast skrajnie pragmatyczne i skuteczne. Nie miało i nie ma etosu polskiego cierpiętnictwa, którego sensem było i jest odkupienie narodu i świata, / Polska: Winkelriedem narodów, Chrystusem narodów, Reduta Ordona, Samosierra, Warszawskie dzieci... /, więc nie stało się mitogenne. Organizacja, skuteczność, efektywność działań i dyplomacji, nie pasują do słów poety: Sto tysięcy bez pałasza. Tysiąc dziewcząt w bieli, I krzyknęli: Dobra nasza! I wszyscy zginęli.... Dygresja. Katastrofa samolotu TU 154 M w dniu r. w Smoleńsku, przeniesiona została w sferę mitu, co stanowi ożywienie i rewitalizację mesjanizmu jako koncepcji politycznej Andrzeja Towiańskiego /wysłannika Boga na ziemię, celem dokonania moralnej odnowy świata /, Adama Mickiewicza / Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem... /, Augustyna Cieszkowskiego /w narodzie polskim jest narzędzie Boże/, Karola Libelta /w historii świata, nadchodzi era Polaków/. Wyznaczniki smoleńskiej teologii politycznej /koncepcji politycznej i teologicznej, której twórcy próbują znaleźć spoiwo pomiędzy sferą teologiczną a polityczną/ w Polsce. - Lotnisko jako stół ofiarniczy /Golgota/, czyli deifikacja miejsca, co jest wyrazem neopogaństwa, sekciarstwa, obraża uczucia religijne wyznających Chrystusa, - zanegowanie prawomocności sprawującej swój urząd władzy /analogia: Rzymianie, Piłat/, - teza, jakoby nikt prócz J. Kaczyńskiego i PIS nie ma legitymizacji i moralnego prawa do sprawowania władzy w Polsce. Eucharystia jako dodatek do manifestacji?. Krzyże i pochodnie /Fekelzugi SA?/, z transparentami: Komoruski, Tusk ty matole..., negacja decyzji Kazimierza kard. Nycza i okrzyki do księży, jego wysłanników - Gestapo./. 4. Powołano do życia Województwo Śląskie / r./. Wschodnia część beliebste Provinz Schlesiem i szmaragdu Europy, tj. Górnego Śląska /liczne beatyfikacje i kanonizacje Ślązaków/ stała się dla Polski perłą w koronie. Województwo śląskie, obejmujące teraz km. kw., tj. 1,1 % obszaru II RP, zamieszkałe przez mieszkańców, w tym 71,5 % Polaków, dostarczać będzie Polsce 73 % krajowej produkcji węgla, ponad 78 % produkcji surówki, 87 % cynku, 71 % stali i 99 % ołowiu. Skarb Śląski, wesprze reformy finansów publicznych premiera Władysława Grabskiego. Przesłanki wybuchu powstań na Górnym Śląsku w latach strona 5

6 Relacja z debaty nad przyszłością języka śląskiego jako języka regionalnego W dniu w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pod hasłem EUROPEJSKIE I REGIONALNE INSTRUMENTY OCHRONY JĘZYKÓW ZAGROŻONYCH. Udział w niej wzięli zarówno posłowie i posłanki na sejm RP jak i zaproszeni przedstawiciele Rady Języka Polskiego, językoznawcy, specjaliści w dziedzinie polityki językowej,socjolingwiści, przedstawiciele mediów a przede wszystkim przedstawiciele Śląskich organizacji. Organizatorem konferencji była Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP oraz Biuro Analiz Sejmowych a honorowy patronat nad konferencją objęła marszałkini Sejmu p. Ewa Kopacz. Dzięki uprzejmości posła, p. Marka Plury w w/w konferencji wziął udział również przedstawiciel Związku Górnośląskiego p. Marek Sobczyk. Rozbudowany program wielogodzinnej konferencji ustawił problematykę śląską w jej drugiej, popołudniowej, znacznie opóźnionej czasowo w stosunku do harmonogramu części, co wpłynęło zarówno na frekwencję na sali obrad jak i brak możliwości pełnego wypowiedzenia się wszystkich zainteresowanych osób. Pomimo to, konferencja w dosyć transparentny sposób wykazała utrzymujące się kontrowersje i brak jednoznacznej wypadkowej starań o uznanie naszej GODKI za język regionalny. Przedstawicielka Rady Języka Polskiego dr hab. Katarzyna Kłosińska, w sposób dość nieporadny i niepodbudowany wiedzą historyczną wyraziła opinię, iż Śląszczyzna to zaledwie gwara i nie potrzeby podnosić jej prestiżu uznając ją za język regionalny. Poza tym uznanie Śląskiej Godki za język regionalny wg Rady Języka Polskiego byłoby pierwszym etapem dążeń separatystycznych Śląska. Po tej wypowiedzi pani Kłosińskiej z sali zaczęły padać liczne głosy sprzeciwu i oburzenia wobec próby potraktowania Ślązaków jako zdeklarowanych separatystów. Prelegentka zapewne uznając swój błąd wygłoszenia jednego zdania za dużo, złagodziła nieco ton wypowiedzi, co nie zmieniło niskiej oceny wartości merytorycznej jej wystąpienia. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż Rada Języka Polskiego jest jednostką opiniującą zasadność uznawania gwar i dialektów za języki regionalne. Na tle dyskomfortu wysłuchania powyższej wypowiedzi z wielką ulgą i zadowoleniem przyjęty został głos w dyskusji dr hab. Jolanty Tambor, która w sposób precyzyjny a zarazem nie pozbawiony uroku wykazywała, iż Śląszczyzna to dużo więcej niż gwara i dialekt co powinno skutkować uznaniem Godki za język regionalny. W podobnym tonie wypowiedział się moderator dyskusji prof. dr hab. Bogusław Wyderka, zdecydowanie twierdząc, iż Śląszczyzna jest już od dawna na etapie post- -dialektalnym co stawia ją w bezdyskusyjnej kolejce do uznania jej za język regionalny. W toku dyskusji głos zabrało kilku przedstawicieli organizacji śląskich, w tym m.in. zrzeszającą śląskich nauczycieli oraz stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom. Klimat tych wypowiedzi absolutnie nie miał antypolskiego tła, a zawarte w nich treści zachęcały obie strony językowej barykady do pochylenia się nad tematem ochrony i rewitalizacji Śląszczyzny. Wszelkie funkcjonujące i uznane na świecie języki, a jest ich ponad 7 tysięcy posiadają status języków mniejszościowych lub regionalnych, co stawia je w rzędzie języków uprzywilejowanych o niewielkim stopniu zagrożenia wymarciem. Podstawowymi czynnikami rozwoju języka i zminimalizowania ryzyka jego wymarcia są m.in. edukacja przedszkolna, szkolna, podejmowanie inicjatyw kulturalnych przez instytucje państwowe typu muzea, teatry, media jak również przez organizacje pozarządowe bądź sektor prywatny. Uznanie Śląszczyzny za język regionalny pozwoliłoby z jednej strony zobowiązać Państwo do wdrożenia edukacyjnego programu przedszkolnego i szkolnego (w tym szkolnictwa wyższego) a z drugiej zabezpieczyło szeroki dostęp mieszkańców śląska do kultury i nauki naszego regionu. Nie ma możliwości uchronienia języka od wymierania jedynie na zasadzie przekazu międzypokoleniowego dokonującego się w domowym zaciszu. Należałoby wzorem Kaszubów doprowadzić do uznania Godki za język regionalny. Przyglądając się faktom należy stwierdzić, że jeszcze w 1991 roku języka kaszubskiego uczyło się około 4 tysięcy dzieci podczas gdy w chwili obecnej ich liczba znacznie przekracza 15 tysięcy. Spis powszechny w 2002 roku ujawnił, iż 52 tysiące ludzi posługuje się językiem kaszubskim podczas gdy już w spisie z 2011 roku posługiwanie się kaszubskim zadeklarowało ponad 110 tysięcy osób. Ten znaczny wzrost można uzasadnić efektem działania szkół, mediów i instytucji upowszechniający na co dzień funkcjonowanie języka kaszubskiego. Powyższe przykłady ewidentnie pokazują korzyści służące zachowaniu kultury językowej. Należy przy tym podkreślić, iż Kaszubi są endemitami, a więc są grupą etniczną występującą jedynie w Polsce. Terytorium zamieszkiwania Ślązaków wykracza poza granice Polski, co daje dodatkowe możliwości pokazania w szerszej skali zarówno ich osiągnięć jak i bolączek szarej codzienności. Dla wypełnienia warunków uznania języka regionalnego niezbędna jest m.in. jego kodyfikacja. Jest to nieba- strona 6

7 gatelne wyzwanie, któremu musieli sprostać również Kaszubi. Cel nadrzędny, jakim było uzyskanie prawnego instrumentu ochrony języka podsycał ich determinację w domknięciu tej sprawy i postawieniu kropki nad i. Podobne, znacznie zaawansowane prace kodyfikacyjne trwają również w temacie języka śląskiego. Zwieńczeniem tej mozolnej orki różnorodnych śląskich pól będzie wspólnie wypracowany kodyfikacyjny plon - wypadkowa wielu kompromisów. Ważnym aspektem ochrony języka jest jego rewitalizacja, wskazująca z jednej strony na konieczność obecności języka w szkołach a drugiej strony poszukująca odrębności i tajemnic regionalnych oraz pozwalająca na interpretowanie świata w języku regionalnym. O tych i innych problemach w swoim wystąpieniu mówił poseł Marek Plura, któremu sprawa śląska jest szczególnie bliska. Troska o uchronienie języka śląskiego, potrzeba zgody oraz przełamania barier urzędniczych jak również obalenie mitów i stereotypów o przesiąkniętym separatyzmem Śląskiem była mottem jego wypowiedzi. Przyjemnym akcentem wystąpienia posła Marka Plury była bluzka z napisem Ślonsko godka to je to, w której prowadził swoją wypowiedź. Ten napis powinien być również pointą niniejszej relacji oraz dawać siłę i nadzieję na kompromis, pozwalający na wdrożenie procesu legislacyjnego, uznającego Godka za język regionalny. Licząc na uzyskanie przychylnego podejścia urzędników, językoznawców, specjalistów w dziedzinie polityki językowej, planowania językowego, polityki mniejszościowej i socjolingwistyki jak również polityków do tematu Śląszczyzny, należy kontynuować i promować wszelkie formy ogólnopolskiej dyskusji, w tym formę zrelacjonowanej powyżej konferencji, która pomimo kilku niedociągnięć kruszy mury urzędniczego i politycznego uporu. Wiceprezes Koła Katowice Śródmieście Związku Górnośląskiego Marek Sobczyk W dniu gościem członków Koła Katowice - Śródmieście Związku Górnośląskiego był przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska pan Jerzy Gorzelik. Dotychczasowa współpraca obu organizacji nie należała być może do książkowych, tym bardziej spotkanie to miało służyć rozwianiu pewnych mitów oraz stereotypów krążących wokół tej szorstkiej przyjaźni. Mottem dyskusji było pytanie Czy potrzebna jest Górnośląska Partia Regionalna? Pytanie na pozór proste aczkolwiek odpowiedź już nie jest tak jednoznaczna. Szereg pozytywów generowanych przez powstanie tego typu partii takich jak np. konsolidacja sił pro-śląskich oraz wspólny front w dążeniu do realizowania regionalnych przedsięwzięć nieco blednie przy dysonansach mogących nastąpić w ogólnorozumianej sferze politycznej, ryzyku wyblaknięcia indywidualnego kolorytu każdej organizacji w tyglu partyjnej dyscypliny. Te i inne dylematy dotyczące potrzeby powstania Górnośląskiej Partii Regionalnej były poruszane szczegółowo przez naszego gościa a wypadkowa pozytywów i negatywów nie wskazała jednoznacznie odpowiedzi pozostawiając tę kwestię otwartą. Należy przy tym dostrzec ważny czynnik wpływający negatywnie na powołanie takowej partii, a mianowicie Związek Górnośląski w przeciwieństwie do Ruchu Autonomii Śląska nie ma zabarwienia politycznego co stawia pod znakiem zapytania możliwość współpracy na tej płaszczyźnie. Zdecydowanie natomiast można mówić o uzupełnianiu się działalności obu organizacji, tworzeniu bądź wspieraniu wspólnych inicjatyw służących nie celom partyjnym lecz rozwojowi naszej małej ojczyzny. Konkluzją tej części spotkania było potwierdzenie woli współpracy w ramach powołanej do życia w 2012 roku Rady Górnośląskiej, w skład której oprócz Związku Górnośląskiego oraz Ruchu Autonomii Śląska wchodzą m.in. Pro Loquela Silesiana, Związek Ślązaków, Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, Towarzystwo Piastowania Mowy Śląskiej Danga, Ślonsko Ferajna Stowarzyszenie Silesia Schola, Przymierze Śląskie, Fundacja Silesia oraz Nasz Wspólny Śląski Dom. Czy to musi być szorstka przyjaźń Jednym z gorąco dyskutowanych tematów była również przyszłość Muzeum Śląskiego w kontekście zachodzących tam zmian personalnych oraz prób zdezawuowania typowo śląskiego charakteru wystawy stałej. W toku dyskusji wskazywano na bezzasadne zdaniem rozmówców odwołanie dr Leszka Jodlińskiego z funkcji Dyrektora Muzeum Śląskiego oraz wyrażano zaniepokojenie spolaryzowanym politycznie sposobem dobierania eksponatów oraz dzieł sztuki. Troska o prawdę historyczną będzie powodem bacznego obserwowania poczynań nowego dyrektora MŚ dr Dominika Abłamowicza, deklarującego prawdę i obiektywizm przy tworzeniu historycznego przekazu. Ślązacy bezspornie zasługują na zachowanie dziedzictwa tego regionu a misję tę ma spełniać w głównej mierze Muzeum Śląskie, którego zadaniem będzie nie tylko przechowywanie materialnych i niematerialnych dóbr kultury ale również ich nowoczesna prezentacja, zachęcająca tych młodych i starych do chętnego przyswajania śląskich dóbr kultury, ich pomnażania oraz propagowania w kraju i za granicą. Konkludując, dobro Śląska powinno leżeć w dobrze pojętym interesie nie tylko każdego Ślązaka ale i Polaka a to z kolei pozwoli na więcej wspólnej pasji i mniej uczuć zwanych potocznie szorstką przyjaźnią. Wice-Prezes Koła Katowice-Śródmieście Związku Górnośląskiego Marek Sobczyk strona 7

8 BENEFIS GREGORA Jest taki karlus, synek na Śląsku, co zowdy nosi gowa do góry. To osobowość wcale niy wonsko, bo zrobiył wiela w sferze kultury. Wiela pieśniczek razym z muzykom i wszystkie dobre bo richtig ślonskie, A ze familiom: żonom i cerom tworzył swe dzieła cołkiym niywonske. Potym do tego dołonczył wnuczek, kery na krzipkach poradzi grać, I ło to idzie bo przeca zowdy, ło pokolynia trza boło dbać. Łon ta muzyka mo cołko w gowie, co chwila inne pomysły mo A już nojlepszo Sobota w Bytkowie, kożdymu tukej uciecha do. Jedne co moga pedzieć Ci Gregor, że jes żeś synek ciepły, wrażliwy, Jak wystympujesz tu do hanysów, zowdyś dlo widza serdeczny, tkliwy. Pomysłów w gowie Ci niy brakuje, samych szlagierów mosz łogrom wielki, Z kożdom widowniom kontakt znojdujesz i niy uciekosz łod wyzwań wszelkich. Tero fajrujesz swe gryfne chwile, piykne rocznice som Twoim świyntym. Patrzcie jak trefioł, ta nowo płyta jest przeca za to gryfnym prezyntym. Myśla że bydzie tych płytek wiela i tego życzy Ci ta publika, Mono w Bytkowie bydzie niydziela, to by dopiyro była replika. Przyjmij więc Gregor te moje słowa, jako pamiątka w tym ważnym dniu. Cołko rodzina, ta ze Bytkowa, życzy Ci w zdrowiu lot dalszych stu. Grej nom i śpiywej swoje przeboje i coby żodyn Cie niy wykiwoł. Bo niych nareszcie coś bydzie Twoje, a co to bydzie?- Śląski festiwal!!!! Na koniec moje podziyńkowanie, za to coś zrobioł dla nos dlo Związku. Niych ta współpraca, przyjaźń łostanie, mimo Twych nowych durch łobowiązków. Wiersz dedykuje Ci ślonski borok Ale durch wierny przyjaciel Polok. Cobyś w działaniu niy stracioł wiary, ŚLONSKO KULTURA CHYTEJ ZA BARY!! Z okazji jubileuszu 70 urodzin oraz 50 lecia pracy twórczej Grzegorza Spyry, ten okolicznościowy wierszyk dedykuje w imieniu Związku Górnośląskiego a zwłaszcza Bractwa Artystycznego: Henryk Polok. CHORZÓW dnia kącik poezji KOCHAĆ... Kochać znaczy móc. Móc być ze sobą blisko. Móc znosić ciężar kłopotów i trosk. I wybaczać mimo wszystko. Kochać znaczy chcieć. Chcieć trwać ze sobą razem W ciepłe słońce, w zimny deszcz, W śnie, w marzeniu i w koszmarze. Kochać znaczy być. Być szczęśliwym, Nawet przechodząc udrękę. I śmiać się i płakać i śnić Trzymając tę drugą osobę za rękę. Kochać znaczy czuć. Czuć się bezpiecznie i pewnie. Czuć tę wspaniałą, wzajemną zażyłość, Tą która zwie się miłość. A miłość to magia, Najpiękniejszy z czarów. Najsilniejsze uczucie. Pogromca koszmarów. To uśmiech w ciepły poranek I w zimowy wieczór. Szacunek, spokój, wsparcie w działaniu, A przy upadku pomoc we wstawaniu. To być ze sobą, Nieważne co i nieważne kiedy. To dbanie o siebie i wspólne potrzeby. Miłość to autor najpiękniejszych słów. Zdania które często zmienia życie. Które każdy powinien kiedyś usłyszeć. Takie ono proste, takie króciutkie. 10 liter i 2 słowa. Ale potrafi czynić cuda. Ten kto je słyszał dobrze wie. A to zwyczajne Kocham Cię. Lucynka Polok lat 13 Wydawca: Związek Górnośląski Katowice ul. Stalmacha 17, tel , Druk: KAGA-DRUK, ul. Sarmacka 7, Katowice, tel , , strona 8

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny (1877 1940) zapisał się w historii jako adwokat, notariusz, społecznik, polityk i marszałek Sejmu Śląskiego, a przede wszystkim przeszedł do pamięci

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7)

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7) NR 1/2015 (7) Zdj. Justyna Bajko! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus! Laur Knurowa 2 CENTRALA BANKU KNURÓW, ul. Kosmonautów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera: Karta tytułowa Część opisowa elaborat Część graficzna załącznik elektroniczny

Opracowanie zawiera: Karta tytułowa Część opisowa elaborat Część graficzna załącznik elektroniczny 1 Opracowanie zawiera: Karta tytułowa Część opisowa elaborat Część graficzna załącznik elektroniczny opracowanie: Skład zespołu: koordynator: mgr inż.arch. M. Osiecki,, mgr D. Bąkowski, inż. B. Ostrowska,

Bardziej szczegółowo

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad:

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad: PROTOKÓŁ NR XXVII/12 z XXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (15.10.2012 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Andrzej Gościniak,

Bardziej szczegółowo

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Polska Obywatelska Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska, czyli dobra zmiana Donald Tusk przewodniczący PO RP 2 Przyjmujemy dzisiaj program, który zapowiada dobrą

Bardziej szczegółowo

R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o

R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest spółką działającą w Polsce od 1991 r., do 2002 r. pod nazwą Willich Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

RES POLITICAE. (wydanie specjalne)

RES POLITICAE. (wydanie specjalne) RES POLITICAE (wydanie specjalne) RADA NAUKOWA Henryk ĆWIĘK, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Najnowszej Historii Politycznej, Dyplomacji i Bezpieczeństwa Bruno

Bardziej szczegółowo

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki 2013 Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Dla każdego z nas rok

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia, jakie daje mi Konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

www.euroregiony.pl nr 60

www.euroregiony.pl nr 60 W OD REDAKCJI brew wielu wypowiedziom osób związanych z koalicją rządzącą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaszania mandatów radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy spóźnili

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jagiełło: Fair play, open mind, team spirit

Andrzej Jagiełło: Fair play, open mind, team spirit Andrzej Jagiełło: Fair play, open mind, team spirit OD REDAKCJI Redaktor naczelny: Jacek Broszkiewicz tel.: 510 065 508, 032 253 67 36, 034 315 33 46 e-mail: redakcja@euroregiony.pl z-ca red. naczelnego:

Bardziej szczegółowo

Rząd sięga po OFE! To nie reforma emerytalna tylko przyśpieszenie agonii systemu państwowego!

Rząd sięga po OFE! To nie reforma emerytalna tylko przyśpieszenie agonii systemu państwowego! wydanie specjalne Nr 9 (X 2013) gazeta bezpłatna, nakład 8 000 egz. czytaj codziennie Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu NGO powstała 13 grudnia 2010 r. z inicjatywy Tomasza Kwiatka Radnego Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r.

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r. Raport syntetyczny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim Cieszyn, 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA

Bardziej szczegółowo

Gazeta Środowisk Patriotycznych Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej Na Mazowszu

Gazeta Środowisk Patriotycznych Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej Na Mazowszu PATRIA Numer 7 (36) 2014 Agresorzy Pielgrzymka 1 września i sojusznicy z relikwią kilka uwag Historia lubi się powtarzać! błogosławionego na czasie Str. 2 Ryszard Walczak Str. 4 dr Krzysztof Kawęcki Str.

Bardziej szczegółowo