WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe"

Transkrypt

1

2 WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna Góra Monastery every year, it is a strong economic centre and absorbent consumer market. The City has been a leader in national rankings of attractiveness to investors and a leader in public administration efficiency for many years. Being a former voivodship capital city, academic city and one of the biggest cult centres of the religious Christian world, Częstochowa influence the development of the whole northern area of the Silesian Voivodship, which is inhabited by over 600 thousand people. An extremely favorable location on transportation map of Poland and the neighborhood of one of the most superb countryside in Europe Krakowsko-Częstochowska Upland make it a desirable place for investment, work and leisure. Częstochowa is a great place to make investments and run business. Excellent location, rich infrastructure, qualified workforce, high market absorption, quality public services and beautiful countryside are assets thanks to which Częstochowa for years has been one of the leading cities in investment attractiveness rankings and is regarded one of the best places to live in Poland. Welcome to Częstochowa! Tadeusz Wrona Mayor of Częstochowa Częstochowa jest znakomitym miejscem do inwestycji i prowadzenia biznesu. Doskonała lokalizacja, bogata infrastruktura, świetnie wykształcona kadra, chłonny rynek, wysoki poziom usług publicznych i uroki krajobrazowe okolicy to atuty, dzięki którym Częstochowa od lat plasuje się w czołówkach rankingów atrakcyjności inwestycyjnej i uchodzi za jedno z najlepszych do życia miast w Polsce. Zapraszam do Częstochowy! Tadeusz Wrona Prezydent Częstochowy Częstochowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast na świecie. Z niemal 250 tysiącami mieszkańców i prawie 5 milionami pielgrzymów, corocznie odwiedzającymi Klasztor Jasnogórski, stanowi silny ośrodek gospodarczy i bardzo chłonny rynek konsumencki. Miasto od lat przoduje w krajowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej i sprawności administracyjnej. Jako była stolica województwa, miasto akademickie oraz jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego rzutuje na rozwój całego północnego obszaru województwa śląskiego, zamieszkałego przez ponad pół miliona mieszkańców. Doskonała lokalizacja na komunikacyjnej mapie Polski oraz sąsiedztwo jednego z najwspanialszych obszarów krajobrazowych Europy Jury KrakowskoCzęstochowskiej, czyni z niej wymarzone miejsce do inwestycji, pracy i wypoczynku. Prix de l`europe The biggest prize for municipal government awarded to Częstochowa by the Council of Europe in 1998 in recognition of the continuous efforts made towards European integration. Największe wyróżnienie dla samorządów miejskich przyznane Częstochowie przez Radę Europy w 1998 r. za całokształt działań na rzecz integracji europejskiej.

3 EXCELLENT SITUATED ŚWIETNA LOKALIZACJA Częstochowa Częstochowa The transport network within the City is in the phase of intense modernisation. Planned investments, e.g. additional link between DK1 with both the City centre and Economic Activity Zone, and also a ring road motorway should soon ensure perfect permeability of all important transportation arteries within the city. city. Układ komunikacji wewnę wewnętrznej miasta jest w fazie intensywnej modernizacji. Planowane inwestycje, inwestycje, m.in. dodatkowe połączenie trasy DK1 z centrum i Strefą Strefą Aktywności Gospodarczej, Gospodarczej, oraz obwodnica autostrady powinny w krótkim czasie zapewnić znakomitą drożność wszystkich ważnych arterii miasta. miasta. DISTANCE /ODLEGŁOŚCI Warszawa 210 km Częstochowa lies in South-Central Poland, in the Pan-European transport corridor leading from the North to the South of Europe and close to the international link connecting the West of the continent with Ukraine and Belarus. One of the most important European trunk roads DK 1 (Gdańsk-Silesia) runs through the City, and the North-South motorway connecting Scandinavia and Southern European countries is planned. There are two international airports close to Częstochowa: in Pyrzowice (50km) and Cracow Balice (10km), and in the close vicinity (15km) there is an airport in Rudniki, which can handle charter flights. Częstochowa is an important railway junction for Southern Poland, lying on the historical Warsaw-Vienna rail route. Geografically, Częstochowa lies in Krakowsko-Częstochowska Upland offering the most picturesque landscapes and natural assets in Europe. Częstochowa leży w centralno-południowej Polsce, w paneuropejskim korytarzu transportowym z północy na południe Europy oraz w pobliżu międzynarodowej trasy łączącej zachód kontynentu z Ukraina i Białorusią. Miasto przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy - DK 1, (Gdańsk Śląsk), a wkrótce także autostrada Północ-Południe, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej. W pobliżu miasta funkcjonują dwa międzynarodowe porty lotnicze w Pyrzowicach (50 km) i Krakowie Balicach (120 km), a w bezpośredniej bliskości (15 km) zlokalizowane jest lotnisko w Rudnikach, mogące obsługiwać loty czarterowe. Częstochowa jest także ważnym węzłem kolejowym Polski Południowej, położonym na historycznym szlaku kolei Warszwsko-Wiedeńskiej.Geograficznie Częstochowa jest ulokowana w pasie Jury KrakowskoCzęstochowskiej jednego z najatrakcyjniejszych krajobrazowo przyrodniczo obszarów w Europie. Kraków 110 km Katowice 70 km Wrocław 190km Poznań 300 km Gdańsk 460 km ROAD INFRASTRUCTURE INFRASTRUKTURA DROGOWA COUNTRY ROAD Drogi krajowe: VOIVODSHIP ROAD Drogi wojewódzkie: POVIAT ROAD Drogi POWIATOWE COMMUNE ROAD Drogi gminne: 46,4 km 20,5 km 127,1 km 422,5 km

4 YOUTH AND ACTIVITY MŁODOŚĆ I AKTYWNOŚĆ Częstochowa is rated as the 13th city in Poland in respect of population. The City covers the area of 160ha, and the number of its inhabitants is 245,000. Statistically, 1km2 is inhabited by 1,534 people. Residents of working age constitute 66% of the population. Housing resources comprise 98,000 residential units. Częstochowa jest 13. pod względem liczebności populacji miastem w Polsce. Na obszarze 160 ha zamieszkuje 245 tys. ludzi. Na 1 km2 przypadają 1534 osoby. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66% populacji. Zasoby mieszkaniowe sięgają 98 tysięcy lokali. POPULATION STRUCTURE Struktura ludności Częstochowa is a city of young, educated and enterprising people. There are 30 thousand students attending 8 schools of university level, and the ratio of 52.8% people having minimum secondary education ranks Częstochowa number one in the Silesian Voivodship. Strong craftsman traditions of the City are reflected in busy economic activity of the inhabitants, who represent almost 20 thousand individual economic entities. Average monthly gross salary in 2007 was PLN 2,335 compared to the average for the Silesian Voivodship in the amount of PLN 2, Unemployment rate in the City does not exceed 7% and the biggest supply of skilled staff can be found among metal treatment workers, machine operators and industrial workers. Częstochowa jest miastem ludzi młodych, wykształconych i przedsiębiorczych. W 8 wyższych uczelniach kształci się ponad 30 tysięcy studentów, a wskaźnik 52,8 % ludzi z wykształceniem minimum średnim plasuje Częstochowę na pierwszym miejscu w województwie śląskim. Silne tradycje rzemieślnicze miasta przekładają się na dużą aktywność gospodarczą mieszkańców, wyrażającą się liczbą niemal 20 tysięcy indywidualnych podmiotów gospodarczych. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w 2007 roku wynosiło w zł. tj. przy średniej dla województwa śląskiego w wysokości 2729,63 zł. Bezrobocie w mieście nie przekracza 9%, a największa podaż wykwalifikowanych kadr występuje wśród robotników obróbki metali, mechaników oraz robotników przemysłowych. LABOUR MARKET RYNEK PRACY (2007)* BRANCH WORKING PEOPLE SALARIES (PLN) Pracujący, Wynagrodzenia, zł In total (Ogółem) Industry and construction , , , , , ,05 Przemysł i budownictwo Market services According gender/ Według płci Usługi rynkowe All total Man Woman - Usługi nierynkowe According age (%) Według wieku PRE-PRODUCTIVE Przedprodukcyjny 16,75 PRODUCTIVE Produkcyjny 66,52 POST-PRODUCTIVE Poprodukcyjny 16,73 non-market services forestry, agriculture, hunting Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo Private sector Sektor publiczny Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Public sector ,50 Sektor prywatny Unemployment bezrobocie 6,9 * JULY 2008 INDIVIDUAL ECONOMIC ENTITIES Indywidualne podmioty gospodarcze IN TOTAL Ogółem Processing industry Przetwórstwo przemysłowe building industry budownictwo trade and repair handeli naprawy Hotels and restaurants Hotele i restauracje transport and communication transport,i łączność financial agency Pośrednictwo finansowe property and business services Obsługa nieruchomości i firm In total (ogółem) Women (kobiety) 4 197

5 REGIONAL METROPOLIS REGIONALNA METROPOLIA Owing to the human, economic, scientific and cultural potential, Częstochowa has a metropolitan function for the northern subregion of the Silesian Voivodship inhabited by over 600 thousand people. Close cooperation between cities and communes of the region enables realization of many enterprises and investments going beyond local character, which simultaneously increases economic attractiveness of the whole area. In the administrative structure within the northern subregion there are 31 communes, two of which Częstochowa and Myszków (32.8 thousand inhabitants) are urban communes inhabited by 52.1% of its inhabitants. 14.2% of inhabitants live in 6 mixed urban and rural communes and 33.7% lives in rural communes. Settlement system of the northern subregion is comprised of 586 localities, including 8 towns inhabited by 59.6% of its residents. Ze względu na potencjał ludnościowy, gospodarczy, naukowy i kulturalny Częstochowa pełni Funkcję metropolitarną dla północnego subregionu województwa śląskiego, zamieszkałego przez ponad 600 tysięcy mieszkańców. Ścisła współpraca między miastami i gminami regionu pozwala na realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji o charakterze ponadlokalnym, a jednocześnie podnosi atrakcyjność gospodarczą całego obszaru. INVESTMENTS OUTLAYS in enterprises * ECONOMIC ENTITIES per 10 thousand inhabitants Podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach* Subregion Subregion Central centralny 937 Subregion South południowy Subregion West zachodni Subregion North północny Silesian Woj. śląskie Voivodship *2006 mln. PLN % Silesian Voivodship ,6 100 Poviat Częstochowa 153,5 1,1 Częstochowa 499,0 3,7 Subregion North 829,7 6, Strukturę administracyjną subregionu północnego tworzy 31 gmin, spośród których dwie Częstochowai Myszków (32,8 tys. mieszkańców) to gminy miejskie zamieszkiwane przez 52,1% ludności. W 6 gminach miejsko-wiejskich mieszka 14,2%, a w 23 gminach wiejskich - 33,7% ludności. POPULATION OF SILESIAN VOIVODSHIP LUDNOŚĆ WOJ. ŚLĄSKIEGO Subregion Central 61% Subre gio n cent ra lny Subregion South 14% Subregion West 14% Subre gio n po łudnio wy WORKING PEOPLE (according branch ) PRACUJĄCY WG BRANŻ ( %, 2006 ) Subre gio n z achodni Subregion North 11% Subre gio n pó łnocny Silesian Voivodship Subregion of Częstochowa W oj e wó dz t wo ś lą s ki e Częstochowa Agriculture, hunting 0,6 0,6 Industry and construction 44,9 47,9 Market services 31,7 26,1 Non-market services 22,8 25,8 100 % SilesianVoivodship powiat częstochowski Poviat Częstochowa Poviat Kłobuck Poviat Myszków Subregion North 46% Częstochowa powiat kłobucki powiat myszkowski Subregion północny 25% 16% 13% =100

6 INVESTMENT INCENTIVES Exemption from real property tax for newly built immovable properties which were bought in the primary market or properties in bankruptcy proceedings. KTax relief is also available to those entrepreneurs who, as a result of making a new investment will create 5 new workplaces. Tax relief will be obtained on condition that raised employment level will be maintained for at least 5 years (or 3 years in the case of small and medium-sized enterprises). The exemption is granted for a period which does not exceed 5 years while for big investment projects -15 years. MARKET IN NUMBERS RYNEK W LICZBACH According to Forbes magazine (2008) Częstochowa is the 3rd city in Poland with regard to attractiveness to business and 7th in the category attractiveness to foreign capital. In the last 5 years the number of Polish companies in the city has increased by 868 and the number of companies with foreign capital by 130. It comes as a result of supportive politics of the local authorities, a system of investment incentives and tax relief as well as busy economic activity of the inhabitants. Według miesięcznika Forbes (2008) Częstochowa jest 3. miastem w Polsce pod względem atrakcyjności dla biznesu i siódme w kategorii atrakcyjności dla kapitału zagranicznego. W ciągu ostatnich 5 lat w mieście przybyło 868 firm polskich i 130 firm z kapitałem zagranicznym. Jest to efekt sprzyjającej przedsiębiorczości polityki samorządu, systemu zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych oraz dużej aktywności gospodarczej mieszkańców. TRADING COMPANIES ACCORDING TO THEIR LEGAL STATUS IN 2006 SPÓŁKI HANDLOWE WG FORM PRAWNYCH Zachęty inwestycyjne Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych nieruchomości, kupionych na rynku pierwotnym lub takich, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Ze zwolnienia z podatku może skorzystać także przedsiębiorca, który w związku z realizacją nowej inwestycji utworzy co najmniej pięć nowych miejsc pracy. Warunkiem zwolnienia jest utrzymanie zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat (lub 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Zwolnienie udzielane jest na okres, który nie przekracza 5 lat, a dla dużych projektów inwestycyjnych nie więcej niż 15 lat Total (Razem ) Capital companies Spólki kapitałowe joint-stock companies akcyjne limited liability companies z o.o Partnerships Spółki osobowe including registered partnership w tym jawne ECONOMIC ENTITIES/firmy Total Civil partnerships Commercial partnerships total companies with foreign capital ALLOWANCES AND BENEFITS FOR ENTERPRISES OPERATING UNDER KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) Ulgi dla przedsiębiorstw działających w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Public assistance in income tax relief - up to 40% of incurred investment expenditures - up to 40% of two-year employment costs of new employees For small enterprises the tax relief level is raised up to 60% and for mediumsized businesses it is up to 50%. A businessman wishing to take advantage of concessions in the SEZ may also apply for an extension or change to the current SEZ borders to include a selected site for an investment project, provided that the investment project provides a minimum of 500 new jobs or the project value totals a minimum of EUR 40m. Pomoc publiczna w formie zwolnienia w podatku dochodowym - w wysokości do 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych - w wysokości do 40% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dla małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy podnosi się do 60 %. Dla średnich - do 50 % Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulg w SSE może również ubiegać się o rozszerzenie lub zmianę aktualnych granic SSE o wybrany teren pod inwestycję, pod warunkiem, że projekt inwestycyjny będzie się wiązał z utworzeniem co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub wartość inwestycji wyniesie co najmniej 40 mln Euro.

7 LET`S INVEST, TOO! TY TEŻ ZAINWESTUJ! Częstochowa concentrates over a half of the economic potential of the northern subregion of the Silesian Voivodship. The most dynamic industry branches are automotive, metallurgic and glass (flat glass, processed glass, ornamental glass and laminated glass). Other well established industries include: textile, footwear, leather and building industries as well as agricultural and food product processing and craft (souvenirs, devotional articles). Częstochowa koncentruje ponad połowę potencjału gospodarczego subregionu północnego województwa Śląskiego. W mieście dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski (szkło płaskie i przetworzone, ornamentowe i zbrojone). Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno-spożywcze i rzemiosło (pamiątki i dewocjonalia). TECHNICAL INFRASTRUCTURE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Network Sieć Access Water supply Wodociągowa 100% sewage disposal system Kanalizacyjna 92% power network Energetyczna 100% Gas network Gazowa 75% Dostęp MUNICIPAL INVESTMENT INWESTYCJE MIEJSKIE The cost of municipal investment planned for realization in years is PLN , where PLN will be paid from the City budget and PLN will come from external funding sources. Szacunkowy koszt inwestycji miejskich planowanych do realizacji w latach wynosi tys. zł, z czego budżet miasta ma być obciążony kwotą tys. zł, zaś tys. zł stanowią środki ze źródeł zewnętrznych,. Częstochowa is one of 8 cities in Poland subjected to the international financial rating (Fitch Ratings with rating at BBB level), which is a reliable evaluation of financial politics, strategic planning and prospects of city economic development. Częstochowa jest jednym z 8 miast w Polsce posiadających międzynarodowy rating finansowy (Fitch Ratings z notą BBB), będący wiarygodną oceną polityki finansowej, planowania strategicznego oraz perspektyw rozwojowych miasta. INTERNATIONAL COMPANIES The proof of investment attractiveness of Częstochowa are big international companies seated in the City. The biggest is Ukrainian ISD Huta Częstochowa employing 5.5 thousand people. American Automotive Group TRW, which employs 4 thousand people in its two plants, and planned investments, e.g. Financial Centre for Middle East Europe, are supposed to increase employment by almost 1,500 people. Intensive development of enterprises can be observed in the glass industry: American Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), in automotive industry: BST Safety Textiles (Germany), CF Gomma Polska (Italy), Brembo (Italy), in manufacturing industry BOC Gazy (now AIR Products, USA), electromachine industry, IT industry Process Electronic, and ITM Polska (France) and in trade - Metro Group (Germany). Dowodem inwestycyjnej atrakcyjności Częstochowy są działające na jej terenie duże firmy zagraniczne. Największą jest ukraińsk ISD - Huta Częstochowa zatrudniająca 5,5 tysiąca osób. Amerykański koncern motoryzacyjny TRW, w dwóch zakładach daje pracę 4 tys. ludzi, a planowane inwestycje, m.in. Centrum Finansowe dla Europy Środkowo-Wschodniej, mają zwiększyć zatrudnienie o prawie 1500 osób. Intensywnie rozwijają się firmy działające w: przemyśle szklarskim: amerykański Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stoelzle, (Austria), motoryzacyjnym: BST Safety Textiles (Niemcy), CF Gomma Polska (Włochy), Brembo (Włochy), przetwórczym (BOC Gazy (obecnie AIR Products, USA), elektromaszynowym, informatycznym (Process Electronic Sp. z o.o., oraz ITM Polska (Francja)) i w handlu - (Metro Group (Niemcy).

8 GRANTS FOR INVESTMENT STAWKA NA INWESTYCJE European Union funds Częstochowa makes use of the possibility of financing city investments by European Union funds. The investments were aimed at improving the standard and capacity of local roads and the extension of sewage disposal system within the City. In years Częstochowa was granted EUR 23m 456 thousand from pre-accession programmes, used among others for project Drinking water and sewage treatment in Częstochowa. For implementing all projects in the years Częstochowa received PLN 185,626, from EU funds, from which PLN 162 million 575 thousand was allocated to investments. Częstochowa authorities policy of support for entrepreneurship and investment has been acknowledged by the Polish Chamber of Commerce and Research Institute for Private Enterprise and Democracy which awarded the City the title of Fair Play Commune Certified Investment Location in years , in year 2006 Fair Play Commune Golden Business Location, and in 2008 Golden Statuette. The jury highly assessed considerable, in relation to Polish conditions, absorptive power of the consumer market, high quality labour market, good business and social climate, technical infrastructure and business environment structure, good transport accessibility and attractive tourist offer. Zaangażowanie władz Częstochowy w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania, zostało docenione przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznaniem miastu tytułu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w latach , w roku 2006 wyróżnienia Gmina Fair Play Złota Lokalizacja Biznesu, a w 2008 Złota Statuetkę. Jury wysoko oceniło znaczną jak na polskie warunki chłonność częstochowskiego rynku konsumenckiego, jakość rynku pracy,dobry klimat gospodarczy i społeczny, Infrastrukturę techniczną i otoczenia biznesu, dobrą dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjną ofertę turystyczną miasta. INVESTMENT ASSETS ATUTY INWESTYCYJNE Attractive location Dobra lokalizacja Absorptive market Chłonny rynek Fundusze unijne Częstochowa skwapliwie korzysta z możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych. Inwestycje te miały głównie na celu poprawę stanu i przepustowości sieci dróg lokalnych oraz rozbudowę systemu kanalizacji w mieście. W latach Częstochowa pozyskała 23 mln 456 tys. euro z programów przedakcesyjnych, wykorzystanych m.in. na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie. Ogółem suma pozyskanych dotacji unijnych na realizację wszystkich projektów w latach wyniosła: ,21 zł, z czego 162 mln 575 tys. zł. przeznaczono na inwestycje. Modern structure Nowoczesna struktura gospodarki Good business climate Dobry klimat dla biznesu Well-developed technical and business environment infrastructure Rozwinięta infrastruktura techniczna i biznesowa Low labour costs accompanied by qualified workforce Niskie koszty pracy przy wysokim poziomie wykształcenia kadr Attractive tourist offer Atrakcyjna oferta turystyczna Special Economic Zone Obecność SSE Numerous investments have been launched to improve the quality of life of the City inhabitants. The modernization of Jasna Góra parks, building modern shopping malls, sports centres and recreational facilities goes hand-in-hand with dynamic development of housing. In 2007 the number of apartments offered was 456, and the number is expected to rise to 700 in W Częstochowie rozpoczęto szereg inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców. Odnowienie parków jasnogórkich, budowa nowoczesnych galerii handlowych, hal sportowych i obiektów rekreacyjnych, idzie w parze z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego. W 2007 roku oddano do użytku 456 mieszkań, a zgodnie z prognozami w 2008 roku ich liczba ma sięgnąć 700.

9 It is worth living and working here Tu warto żyć i pracować Częstochowa belongs to cities with highest education ratio of inhabitants in the country (58.3% of the city inhabitants have minimum secondary education). Eight schools of university level, which represent varied education profiles ensure supply of thoroughly educated employees, fit to the requirements of modern economy, including several thousand engineers, marketing, tourism and hotel industry specialists and other sought-after specialists in different disciplines. Częstochowa is also a city of young people. Almost 38 % of its inhabitants are under 30, and the biggest group (24,413) comprises people aged 19-24, students in majority, who represent a priceless reservoir of professional workforce for potential investors. Częstochowa należy do miast o najwyższym w kraju wskaźniku wykształcenia ludności (58,3% procent mieszkańców ma minimum średni wykształcenie). Osiem wyższych uczelni o bardzo zróżnicowanym profilu kształcenia zapewnia podaż doskonale wykształconej, dostosowanej do wymogów rzeszę inżynierów, specjalistów od marketingu, turystyki i hotelarstwa oraz innych poszukiwanych na rynku specjalności. Częstochowa jest jednocześnie miastem ludzi młodych. Prawie 38 procent mieszkańców nie ukończyło 30 roku życia, a największą grupę ( osób) stanowią ludzie w wieku lata, w większości uczący się, a tym samym stanowiący niezwykle cenny rezerwuar profesjonalnej kadry dla potencjalnych inwestorów. TOURIST POTENTIAL POTENCJAŁ TURYSTYCZNY Life and work in Częstochowa is truly attractive thanks to a rich cultural offer and well-developed recreation and catering facilities Na dużą atrakcyjność życia i pracy w Częstochowie wpływa wysoki poziom oferty kulturalnej, oraz dobrze rozwinięta baza rekreacyjna i gastronomiczna. Lovers of active recreations can enjoy numerous sports centres, cyclist and kayak routes and places for leisure tourism as well as for extreme sports practice. Zwolennikom aktywnego wypoczynku miasto oferuje szeroką gamę obiektów sportowych, liczne trasy rowerowe, szlaki kajakowe oraz tereny umożliwiające uprawnianie zarówno turystyki rekreacyjnej, jak i sportów ekstremalnych TOURIST ACCOMODATION BAZA NOCLEGOWA Thanks to the Jasna Góra Monastery visited by 5 million tourists and pilgrims as well as the surrounding charming area of Krakowsko-Częstochowska Upland Częstochowa is a city of enormous development potential as far as tourism is concerned. The pilgrim service itself generates several thousand workplaces in the City, and the number can be doubled by the dynamically developing catering and hotel market. Several years of efforts aimed at promotion and better use of the tourist potential of the City and its surroundings still create a huge chance for investors from all branches of tourism and recreation industry. Odwiedzany przez prawie 5 milionów turystów i pielgrzymów klasztor Jasna Góra i przylegające do miasta niezwykle urokliwe, tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej czynią z Częstochowy miasto o ogromnym potencjale rozwojowym w zakresie turystyki. Sama tylko obsługa ruchu pielgrzymkowego już teraz generuje w mieście kilkanaście tysięcy miejsc pracy, a drugie tyle ma szanse zagospodarować dynamicznie rozwijający się rynek gastronomiczno-hotelarski. Trwające od kilku lat aktywne działania nakierowane na wypromowanie i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i okolic wciąż jednak stwarzają ogromną szansę przed inwestorami z szeroko rozumianej branży turystyczno-rekreacyjnej. BUILDINGS obiekty - 15 PLACE miejsca - HOTELS hotele ***** **** *** **

10 MUNICIPAL AREAS OFFERED FOR INVESTMENT TERENY INWESTYCYJNE MIASTA CZĘSTOCHOWY No LOCATION PLOT NO. AREA/ INTENDED USE ul. Gminna ha Dz. 671/4, obr. 428 (Grabówka, k.m. 6) UR/MN housing and service buildings, sparse settlement Al. Wojska Polskiego ha Dz. 112/2, 112/5, obr. 5 U/ZU services and cultivated green areas ul. Srebrna ha Dz. 22, obr. 116 PU II industry and services ul. Busolowa 40/ ha Dz. 243/3, obr. 426 (Liszka Dolna, k.m. 3) PUH production services trade PLANNED LAND DEVELOPMENT METHOD DESRIPTION Individual houses. Part of the plot adjacent to ul. Gminna services, craftwork and production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. It s possible to extend the plot by acquiring land owned by the State Treasury. Vacat plot. Basic infrastructure: water supply, power transmission network overhead low voltage power lines, telecommunication cables, gas piping, sewage system. North-east part of the plot houses a sewage pumping station. A communication and tourist or production facility. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Area located west of the national road no. 1, near the Korona Motel. Connection possible to water supply, power transmission network, telecommunication cables and sewage system. Production, warehouses, depots, logistic centre. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Vacat plot. Infrastructure: water supply and power transmission network overhead power line and low voltage cable, telecommunication cables, gas piping, sewage system. A transformer station is located in vicinity of the plot. 3 high voltage lines run south to north across the plot. Housing, production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Vacat plot located near individual detached houses. Connection possible to water supply, power transmission network, telecommunication cables and sewage system. Contact: PHOTOGRAPH Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

11 MUNICIPAL AREAS OFFERED FOR INVESTMENT TERENY INWESTYCYJNE MIASTA CZĘSTOCHOWY No PLANNED LAND DEVELOPMENT METHOD DESCRIPTION Dz. 26, obr ha PUH production services trade Industry. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Unused land. Full infrastructure: water supply, power transmission network overhead power line, low and high voltagecables, gas piping and sewage system closed with a drain outlet into river. An overhead high voltage power line runs along the plot outside its eastern boundary. 6 ul. Poselska 4 Dz. 54/6, obr. 422 (Brzeziny Wlk, k.m. 1) ha PU II industry and services Industry, production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Unused land. Basic infrastructure: water supply, power transmission network high voltage cable, telecommunication cables. 7 ul. Św. Rocha 80/ ha U/ZU services and cultivated green areas. Hotel services, public utility facilities and administration buildings. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Vacat plot located in vicinity of individual detached houses. Infrastructure: water supply, power transmission network overhead low voltage power line, telecommunication cables, sewage system. 150 m away a transmission tower with transformer and a high voltage cable. ul. Lakowa 17,19 i 18 Dz. 460/1, 375/1,375/2 obr. 426 (Liszka Dolna, k.m. 4) ha ha Housing, production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development.the plot needs to be divided and requires a concept of land development. Note: possibility to purchase a plot no. 376/2 of ha. Vacant plot located in vicinity of individual detached houses Infrastructure: water supply, power transmission network overhead low tension power line, telecommunication cables, sewage system. 150 m away a transmission tower with transformer and a high tension cable. ul. Św. Barbary ha PU services Services. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Basic infrastructure: water supply, power transmission network overhead low voltage power line, telecommunication cables, sewage system. Western part of the plot (about 25%) will be occupied by a planned transport node. 5 LOCATION PLOT NUMBER ul. Złota 175 Dz. 47/4, obr Dz. 1/10 AREA/ INTENDED USE UR/MN/R II housing and service buildings, sparse settlement/ agricultural land of lower production potential. PHOTOGRAPH

12 THE AREA OFFERED FOR SPORTS AND RECREATION CENTRE WITH HOTEL, CATERING AND TRADE FACILITIES LAND A LOC ATION: C ZĘ S TOC HOWA, UL. S OB IES K IE G O PROPERTY DESCRIPTION: the land is located in the city centre, it is conveniently communicated and has complete technical infrastructure, with the area of 1,62ha, currently a sports and recreation centre with open-air swimming pool with dimensions 40x25m, artificial skating rink (60x30m), mini golf course and small gyms. RECOMMENDED DEVELOPMENT: multifunctional sports and recreation centre with indoor swimming pool (optionally a water sports centre), skating rink and commercial catering and trading facilities. EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. LAND B LOC ATION: C ZĘ S TOC HOWA, UL.DEK AB R YS TÓW PROPERTY DESCRIPTION: The plot is located 1.5 km from the city centre, with complete technical infrastructure, covering the area of 1.99ha; there is a sports and event hall covering the area of 2,900m2 and a summer swimming pool with dimensions 50x25m, accompanied by catering and office infrastructure. RECOMMENDED DEVELOPMENT: Multifunctional sport and recreation facility with sports hall with seating for 8-10 thousand spectators complying with the requirements for organizing international sports events, indoor (optionally)swimming pool and commercial recreational, catering and hotel infrastructure. EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. Contact: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

13 THE AREA OFFERED FOR SPORTS AND RECREATION CENTRE WITH HOTEL, CATERING AND TRADE FACILITIES LAND C LOCATION: CZĘSTOCHOWA, UL. ŚW. JADWIGI PROPERTY DESCRIPTION: partly tree-planted area situated 1.5km from the Monastery of Jasna Góra with technical infrastructure and good transport link; the area has 41.23ha. In the grounds there are three water reservoirs covering 11 ha and two catering-warehousing buildings. RECOMMENDED DEVELOPMENT: recreation and leisure facility with rich recreational and sport infrastructure (optionally: a water park, a water sports centre or other) and extensive commercially adapted area (catering, services, trade). EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management. INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. LAND D LOC ATION: C ZĘ S TOC HOWA, UL. OLS ZTYŃS K A PROPERTY DESCRIPTION: Plot with the area of 9.57ha located 3 km from the city centre, well serviced with good communication and complete technical infrastructure. There is an open-air speedway course with dimensions 110x240m, a car park and sportsmen s facilities. PLANNED realized under municipal investment as a sports and event hall of high standard which should enable organization of international sports events. RECOMMENDED DEVELOPMENT: commercial infrastructure (hotel, catering, services, trade). EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. Contact: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

14 INVES TMENT OFFER FOR HIG H-R IS E HOUS ING PUR POS ES LAND Parkitka Location: Parkitka district Area: 20ha Property: the City of Częstochowa 10 ha Private property: 10ha Description: plots of green field type located in the northern part of one of the youngest Częstochowa districts, situated 2 km from the Monastery of Jasna Góra. It is a typical housing district. In the current spatial development plan the land is assigned for individual family housing and apartment buildings. The land has good transport links with the city centre. Full utilities. LAND Wyczerpy Location: Wyczerpy district Area: 29 ha Property: the City of Częstochowa 24 ha Private property: 5 ha Description: Land of green field type located in the north-east part of Częstochowa, one of the youngest districts of the city, mainly with housing function. In the current spatial development plan for the City of Częstochowa, the land has been assigned for individual family housing, apartment buildings and service buildings. The land has good transport links with the city centre. Full utilities. Contact: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

15 POST-INDUSTRIAL AREAS OFFERED FOR INVESTMENT ADMINISTERED BY OPERATOR ARP Sp. z o.o. LOCATION: UL. LEGIONÓW PROPERTY DESCRIPTION: the land is located 5 km from the centre of Częstochowa, 2 km from the national road DK1 and 3 km from the planned A1 motorway. The area of nearly 500ha has good transport links and complete technical infrastructure. There are plots of green field type and brown field type located in the vicinity which have extensive technical and transport infrastructure (roads, rail sidings). Part of the area is built up with such cubature structures as: shops, warehouses and buildings with usable areas of 100 to 8,000m2. The area is fenced and guarded. It is possible to divide the plots in line with investors requirements. The land is partially located within the Katowice Special Economic Zone. Contact: Operator ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 A, Warszawa. Tel / Branch of a company in Częstochowa "OPERATOR ARP" Sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Koksowa Częstochowa Tel./Faks /

16 CONTACT. CITY OFFICE OF CZĘSTOCHOWA, DEPARTMENT OF EUROPEAN FUNDS AND ECONOMIC DEVELOPMENT URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY. WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ul. Śląska 11/ Częstochowa, tel / , fax / Persons for contact: Jarosław Ferenc department manager. tel / Barbara Ruksza inspector, tel / Sławomir Weglewski inspectorr, tel /

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA STAWIGUDA STAWIGUDA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER CZĘSTOCHOWA

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER CZĘSTOCHOWA OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER CZĘSTOCHOWA 2013 1 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Czerwiec / June 2007

Czerwiec / June 2007 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10 Położenie Location Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Al. Wojska Polskiego (National road DK 1 Warsaw-Katowice) Area in the vicinity of the junction of A1 motorway

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA POMIECHÓWEK POMIECHOWEK SUBZONE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Niniejsza informacja nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME ZAKŁADKA: CO MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS Miejscowość/SITE Powierzchnia/AREA Właściciel/OWNER NAME OF PROPERTY we Marzy.ha Prywatny Mapa układ komunikacyjne / MAPS http://mapy.mojregion.info/geoportal/f?p=mapa:113:938611999928711::::p113_mapa,p113_temat:kl_drog,d

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PODSTREFY CZĘSTOCHOWA II SITE CHECK LIST OF SUBZONE CZESTOCHOWA II

SZCZEGÓŁOWA LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PODSTREFY CZĘSTOCHOWA II SITE CHECK LIST OF SUBZONE CZESTOCHOWA II SZCZEGÓŁOWA LISA DACH DOCZĄCCH EREU PODSREF CZĘSOCHOWA II SIE CHECK LIS OF SUBZOE CZESOCHOWA II Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA ORETA ORETA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Oferta inwestycyjna WM SSE Podstrefa Orneta Investment

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Malbork Kompleks 2 Short name Malbork Complex 2 Miasto/gmina Malbork own/commune Malbork Powiat malborski District malborski Województwo Pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

Informacja o terenie inwestycyjnym

Informacja o terenie inwestycyjnym ŁÓDZKA SPECJALA STREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Informacja o terenie inwestycyjnym Site check list Żychlin 1-go Maja Luty / February 2015 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lodz Special Economic

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15 tel. +48343692700; +4866500600; + 48 606 999111 e-mail: galia@galtex.pl

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15 tel. +48343692700; +4866500600; + 48 606 999111 e-mail: galia@galtex.pl 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15 tel. +48343692700; +4866500600; + 48 606 999111 e-mail: galia@galtex.pl OFERTA WYNAJMU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO LEASE OFFER OF THE PRODUCTION PLANT 1 Korzystna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Tereny we wsi Giebnia Giebnia village Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Pakość / gm.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps Położenie / Location Skrócona nazwa Brodnica Kompleks 3 Short name Brodnica Complex 3 Miasto/gmina Brodnica own/commune Brodnica Powiat brodnicki District brodnicki Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo