WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe"

Transkrypt

1

2 WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna Góra Monastery every year, it is a strong economic centre and absorbent consumer market. The City has been a leader in national rankings of attractiveness to investors and a leader in public administration efficiency for many years. Being a former voivodship capital city, academic city and one of the biggest cult centres of the religious Christian world, Częstochowa influence the development of the whole northern area of the Silesian Voivodship, which is inhabited by over 600 thousand people. An extremely favorable location on transportation map of Poland and the neighborhood of one of the most superb countryside in Europe Krakowsko-Częstochowska Upland make it a desirable place for investment, work and leisure. Częstochowa is a great place to make investments and run business. Excellent location, rich infrastructure, qualified workforce, high market absorption, quality public services and beautiful countryside are assets thanks to which Częstochowa for years has been one of the leading cities in investment attractiveness rankings and is regarded one of the best places to live in Poland. Welcome to Częstochowa! Tadeusz Wrona Mayor of Częstochowa Częstochowa jest znakomitym miejscem do inwestycji i prowadzenia biznesu. Doskonała lokalizacja, bogata infrastruktura, świetnie wykształcona kadra, chłonny rynek, wysoki poziom usług publicznych i uroki krajobrazowe okolicy to atuty, dzięki którym Częstochowa od lat plasuje się w czołówkach rankingów atrakcyjności inwestycyjnej i uchodzi za jedno z najlepszych do życia miast w Polsce. Zapraszam do Częstochowy! Tadeusz Wrona Prezydent Częstochowy Częstochowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast na świecie. Z niemal 250 tysiącami mieszkańców i prawie 5 milionami pielgrzymów, corocznie odwiedzającymi Klasztor Jasnogórski, stanowi silny ośrodek gospodarczy i bardzo chłonny rynek konsumencki. Miasto od lat przoduje w krajowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej i sprawności administracyjnej. Jako była stolica województwa, miasto akademickie oraz jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego rzutuje na rozwój całego północnego obszaru województwa śląskiego, zamieszkałego przez ponad pół miliona mieszkańców. Doskonała lokalizacja na komunikacyjnej mapie Polski oraz sąsiedztwo jednego z najwspanialszych obszarów krajobrazowych Europy Jury KrakowskoCzęstochowskiej, czyni z niej wymarzone miejsce do inwestycji, pracy i wypoczynku. Prix de l`europe The biggest prize for municipal government awarded to Częstochowa by the Council of Europe in 1998 in recognition of the continuous efforts made towards European integration. Największe wyróżnienie dla samorządów miejskich przyznane Częstochowie przez Radę Europy w 1998 r. za całokształt działań na rzecz integracji europejskiej.

3 EXCELLENT SITUATED ŚWIETNA LOKALIZACJA Częstochowa Częstochowa The transport network within the City is in the phase of intense modernisation. Planned investments, e.g. additional link between DK1 with both the City centre and Economic Activity Zone, and also a ring road motorway should soon ensure perfect permeability of all important transportation arteries within the city. city. Układ komunikacji wewnę wewnętrznej miasta jest w fazie intensywnej modernizacji. Planowane inwestycje, inwestycje, m.in. dodatkowe połączenie trasy DK1 z centrum i Strefą Strefą Aktywności Gospodarczej, Gospodarczej, oraz obwodnica autostrady powinny w krótkim czasie zapewnić znakomitą drożność wszystkich ważnych arterii miasta. miasta. DISTANCE /ODLEGŁOŚCI Warszawa 210 km Częstochowa lies in South-Central Poland, in the Pan-European transport corridor leading from the North to the South of Europe and close to the international link connecting the West of the continent with Ukraine and Belarus. One of the most important European trunk roads DK 1 (Gdańsk-Silesia) runs through the City, and the North-South motorway connecting Scandinavia and Southern European countries is planned. There are two international airports close to Częstochowa: in Pyrzowice (50km) and Cracow Balice (10km), and in the close vicinity (15km) there is an airport in Rudniki, which can handle charter flights. Częstochowa is an important railway junction for Southern Poland, lying on the historical Warsaw-Vienna rail route. Geografically, Częstochowa lies in Krakowsko-Częstochowska Upland offering the most picturesque landscapes and natural assets in Europe. Częstochowa leży w centralno-południowej Polsce, w paneuropejskim korytarzu transportowym z północy na południe Europy oraz w pobliżu międzynarodowej trasy łączącej zachód kontynentu z Ukraina i Białorusią. Miasto przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy - DK 1, (Gdańsk Śląsk), a wkrótce także autostrada Północ-Południe, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej. W pobliżu miasta funkcjonują dwa międzynarodowe porty lotnicze w Pyrzowicach (50 km) i Krakowie Balicach (120 km), a w bezpośredniej bliskości (15 km) zlokalizowane jest lotnisko w Rudnikach, mogące obsługiwać loty czarterowe. Częstochowa jest także ważnym węzłem kolejowym Polski Południowej, położonym na historycznym szlaku kolei Warszwsko-Wiedeńskiej.Geograficznie Częstochowa jest ulokowana w pasie Jury KrakowskoCzęstochowskiej jednego z najatrakcyjniejszych krajobrazowo przyrodniczo obszarów w Europie. Kraków 110 km Katowice 70 km Wrocław 190km Poznań 300 km Gdańsk 460 km ROAD INFRASTRUCTURE INFRASTRUKTURA DROGOWA COUNTRY ROAD Drogi krajowe: VOIVODSHIP ROAD Drogi wojewódzkie: POVIAT ROAD Drogi POWIATOWE COMMUNE ROAD Drogi gminne: 46,4 km 20,5 km 127,1 km 422,5 km

4 YOUTH AND ACTIVITY MŁODOŚĆ I AKTYWNOŚĆ Częstochowa is rated as the 13th city in Poland in respect of population. The City covers the area of 160ha, and the number of its inhabitants is 245,000. Statistically, 1km2 is inhabited by 1,534 people. Residents of working age constitute 66% of the population. Housing resources comprise 98,000 residential units. Częstochowa jest 13. pod względem liczebności populacji miastem w Polsce. Na obszarze 160 ha zamieszkuje 245 tys. ludzi. Na 1 km2 przypadają 1534 osoby. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66% populacji. Zasoby mieszkaniowe sięgają 98 tysięcy lokali. POPULATION STRUCTURE Struktura ludności Częstochowa is a city of young, educated and enterprising people. There are 30 thousand students attending 8 schools of university level, and the ratio of 52.8% people having minimum secondary education ranks Częstochowa number one in the Silesian Voivodship. Strong craftsman traditions of the City are reflected in busy economic activity of the inhabitants, who represent almost 20 thousand individual economic entities. Average monthly gross salary in 2007 was PLN 2,335 compared to the average for the Silesian Voivodship in the amount of PLN 2, Unemployment rate in the City does not exceed 7% and the biggest supply of skilled staff can be found among metal treatment workers, machine operators and industrial workers. Częstochowa jest miastem ludzi młodych, wykształconych i przedsiębiorczych. W 8 wyższych uczelniach kształci się ponad 30 tysięcy studentów, a wskaźnik 52,8 % ludzi z wykształceniem minimum średnim plasuje Częstochowę na pierwszym miejscu w województwie śląskim. Silne tradycje rzemieślnicze miasta przekładają się na dużą aktywność gospodarczą mieszkańców, wyrażającą się liczbą niemal 20 tysięcy indywidualnych podmiotów gospodarczych. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w 2007 roku wynosiło w zł. tj. przy średniej dla województwa śląskiego w wysokości 2729,63 zł. Bezrobocie w mieście nie przekracza 9%, a największa podaż wykwalifikowanych kadr występuje wśród robotników obróbki metali, mechaników oraz robotników przemysłowych. LABOUR MARKET RYNEK PRACY (2007)* BRANCH WORKING PEOPLE SALARIES (PLN) Pracujący, Wynagrodzenia, zł In total (Ogółem) Industry and construction , , , , , ,05 Przemysł i budownictwo Market services According gender/ Według płci Usługi rynkowe All total Man Woman - Usługi nierynkowe According age (%) Według wieku PRE-PRODUCTIVE Przedprodukcyjny 16,75 PRODUCTIVE Produkcyjny 66,52 POST-PRODUCTIVE Poprodukcyjny 16,73 non-market services forestry, agriculture, hunting Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo Private sector Sektor publiczny Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Public sector ,50 Sektor prywatny Unemployment bezrobocie 6,9 * JULY 2008 INDIVIDUAL ECONOMIC ENTITIES Indywidualne podmioty gospodarcze IN TOTAL Ogółem Processing industry Przetwórstwo przemysłowe building industry budownictwo trade and repair handeli naprawy Hotels and restaurants Hotele i restauracje transport and communication transport,i łączność financial agency Pośrednictwo finansowe property and business services Obsługa nieruchomości i firm In total (ogółem) Women (kobiety) 4 197

5 REGIONAL METROPOLIS REGIONALNA METROPOLIA Owing to the human, economic, scientific and cultural potential, Częstochowa has a metropolitan function for the northern subregion of the Silesian Voivodship inhabited by over 600 thousand people. Close cooperation between cities and communes of the region enables realization of many enterprises and investments going beyond local character, which simultaneously increases economic attractiveness of the whole area. In the administrative structure within the northern subregion there are 31 communes, two of which Częstochowa and Myszków (32.8 thousand inhabitants) are urban communes inhabited by 52.1% of its inhabitants. 14.2% of inhabitants live in 6 mixed urban and rural communes and 33.7% lives in rural communes. Settlement system of the northern subregion is comprised of 586 localities, including 8 towns inhabited by 59.6% of its residents. Ze względu na potencjał ludnościowy, gospodarczy, naukowy i kulturalny Częstochowa pełni Funkcję metropolitarną dla północnego subregionu województwa śląskiego, zamieszkałego przez ponad 600 tysięcy mieszkańców. Ścisła współpraca między miastami i gminami regionu pozwala na realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji o charakterze ponadlokalnym, a jednocześnie podnosi atrakcyjność gospodarczą całego obszaru. INVESTMENTS OUTLAYS in enterprises * ECONOMIC ENTITIES per 10 thousand inhabitants Podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach* Subregion Subregion Central centralny 937 Subregion South południowy Subregion West zachodni Subregion North północny Silesian Woj. śląskie Voivodship *2006 mln. PLN % Silesian Voivodship ,6 100 Poviat Częstochowa 153,5 1,1 Częstochowa 499,0 3,7 Subregion North 829,7 6, Strukturę administracyjną subregionu północnego tworzy 31 gmin, spośród których dwie Częstochowai Myszków (32,8 tys. mieszkańców) to gminy miejskie zamieszkiwane przez 52,1% ludności. W 6 gminach miejsko-wiejskich mieszka 14,2%, a w 23 gminach wiejskich - 33,7% ludności. POPULATION OF SILESIAN VOIVODSHIP LUDNOŚĆ WOJ. ŚLĄSKIEGO Subregion Central 61% Subre gio n cent ra lny Subregion South 14% Subregion West 14% Subre gio n po łudnio wy WORKING PEOPLE (according branch ) PRACUJĄCY WG BRANŻ ( %, 2006 ) Subre gio n z achodni Subregion North 11% Subre gio n pó łnocny Silesian Voivodship Subregion of Częstochowa W oj e wó dz t wo ś lą s ki e Częstochowa Agriculture, hunting 0,6 0,6 Industry and construction 44,9 47,9 Market services 31,7 26,1 Non-market services 22,8 25,8 100 % SilesianVoivodship powiat częstochowski Poviat Częstochowa Poviat Kłobuck Poviat Myszków Subregion North 46% Częstochowa powiat kłobucki powiat myszkowski Subregion północny 25% 16% 13% =100

6 INVESTMENT INCENTIVES Exemption from real property tax for newly built immovable properties which were bought in the primary market or properties in bankruptcy proceedings. KTax relief is also available to those entrepreneurs who, as a result of making a new investment will create 5 new workplaces. Tax relief will be obtained on condition that raised employment level will be maintained for at least 5 years (or 3 years in the case of small and medium-sized enterprises). The exemption is granted for a period which does not exceed 5 years while for big investment projects -15 years. MARKET IN NUMBERS RYNEK W LICZBACH According to Forbes magazine (2008) Częstochowa is the 3rd city in Poland with regard to attractiveness to business and 7th in the category attractiveness to foreign capital. In the last 5 years the number of Polish companies in the city has increased by 868 and the number of companies with foreign capital by 130. It comes as a result of supportive politics of the local authorities, a system of investment incentives and tax relief as well as busy economic activity of the inhabitants. Według miesięcznika Forbes (2008) Częstochowa jest 3. miastem w Polsce pod względem atrakcyjności dla biznesu i siódme w kategorii atrakcyjności dla kapitału zagranicznego. W ciągu ostatnich 5 lat w mieście przybyło 868 firm polskich i 130 firm z kapitałem zagranicznym. Jest to efekt sprzyjającej przedsiębiorczości polityki samorządu, systemu zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych oraz dużej aktywności gospodarczej mieszkańców. TRADING COMPANIES ACCORDING TO THEIR LEGAL STATUS IN 2006 SPÓŁKI HANDLOWE WG FORM PRAWNYCH Zachęty inwestycyjne Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych nieruchomości, kupionych na rynku pierwotnym lub takich, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Ze zwolnienia z podatku może skorzystać także przedsiębiorca, który w związku z realizacją nowej inwestycji utworzy co najmniej pięć nowych miejsc pracy. Warunkiem zwolnienia jest utrzymanie zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat (lub 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Zwolnienie udzielane jest na okres, który nie przekracza 5 lat, a dla dużych projektów inwestycyjnych nie więcej niż 15 lat Total (Razem ) Capital companies Spólki kapitałowe joint-stock companies akcyjne limited liability companies z o.o Partnerships Spółki osobowe including registered partnership w tym jawne ECONOMIC ENTITIES/firmy Total Civil partnerships Commercial partnerships total companies with foreign capital ALLOWANCES AND BENEFITS FOR ENTERPRISES OPERATING UNDER KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) Ulgi dla przedsiębiorstw działających w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Public assistance in income tax relief - up to 40% of incurred investment expenditures - up to 40% of two-year employment costs of new employees For small enterprises the tax relief level is raised up to 60% and for mediumsized businesses it is up to 50%. A businessman wishing to take advantage of concessions in the SEZ may also apply for an extension or change to the current SEZ borders to include a selected site for an investment project, provided that the investment project provides a minimum of 500 new jobs or the project value totals a minimum of EUR 40m. Pomoc publiczna w formie zwolnienia w podatku dochodowym - w wysokości do 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych - w wysokości do 40% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dla małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy podnosi się do 60 %. Dla średnich - do 50 % Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulg w SSE może również ubiegać się o rozszerzenie lub zmianę aktualnych granic SSE o wybrany teren pod inwestycję, pod warunkiem, że projekt inwestycyjny będzie się wiązał z utworzeniem co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub wartość inwestycji wyniesie co najmniej 40 mln Euro.

7 LET`S INVEST, TOO! TY TEŻ ZAINWESTUJ! Częstochowa concentrates over a half of the economic potential of the northern subregion of the Silesian Voivodship. The most dynamic industry branches are automotive, metallurgic and glass (flat glass, processed glass, ornamental glass and laminated glass). Other well established industries include: textile, footwear, leather and building industries as well as agricultural and food product processing and craft (souvenirs, devotional articles). Częstochowa koncentruje ponad połowę potencjału gospodarczego subregionu północnego województwa Śląskiego. W mieście dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski (szkło płaskie i przetworzone, ornamentowe i zbrojone). Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno-spożywcze i rzemiosło (pamiątki i dewocjonalia). TECHNICAL INFRASTRUCTURE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Network Sieć Access Water supply Wodociągowa 100% sewage disposal system Kanalizacyjna 92% power network Energetyczna 100% Gas network Gazowa 75% Dostęp MUNICIPAL INVESTMENT INWESTYCJE MIEJSKIE The cost of municipal investment planned for realization in years is PLN , where PLN will be paid from the City budget and PLN will come from external funding sources. Szacunkowy koszt inwestycji miejskich planowanych do realizacji w latach wynosi tys. zł, z czego budżet miasta ma być obciążony kwotą tys. zł, zaś tys. zł stanowią środki ze źródeł zewnętrznych,. Częstochowa is one of 8 cities in Poland subjected to the international financial rating (Fitch Ratings with rating at BBB level), which is a reliable evaluation of financial politics, strategic planning and prospects of city economic development. Częstochowa jest jednym z 8 miast w Polsce posiadających międzynarodowy rating finansowy (Fitch Ratings z notą BBB), będący wiarygodną oceną polityki finansowej, planowania strategicznego oraz perspektyw rozwojowych miasta. INTERNATIONAL COMPANIES The proof of investment attractiveness of Częstochowa are big international companies seated in the City. The biggest is Ukrainian ISD Huta Częstochowa employing 5.5 thousand people. American Automotive Group TRW, which employs 4 thousand people in its two plants, and planned investments, e.g. Financial Centre for Middle East Europe, are supposed to increase employment by almost 1,500 people. Intensive development of enterprises can be observed in the glass industry: American Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), in automotive industry: BST Safety Textiles (Germany), CF Gomma Polska (Italy), Brembo (Italy), in manufacturing industry BOC Gazy (now AIR Products, USA), electromachine industry, IT industry Process Electronic, and ITM Polska (France) and in trade - Metro Group (Germany). Dowodem inwestycyjnej atrakcyjności Częstochowy są działające na jej terenie duże firmy zagraniczne. Największą jest ukraińsk ISD - Huta Częstochowa zatrudniająca 5,5 tysiąca osób. Amerykański koncern motoryzacyjny TRW, w dwóch zakładach daje pracę 4 tys. ludzi, a planowane inwestycje, m.in. Centrum Finansowe dla Europy Środkowo-Wschodniej, mają zwiększyć zatrudnienie o prawie 1500 osób. Intensywnie rozwijają się firmy działające w: przemyśle szklarskim: amerykański Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stoelzle, (Austria), motoryzacyjnym: BST Safety Textiles (Niemcy), CF Gomma Polska (Włochy), Brembo (Włochy), przetwórczym (BOC Gazy (obecnie AIR Products, USA), elektromaszynowym, informatycznym (Process Electronic Sp. z o.o., oraz ITM Polska (Francja)) i w handlu - (Metro Group (Niemcy).

8 GRANTS FOR INVESTMENT STAWKA NA INWESTYCJE European Union funds Częstochowa makes use of the possibility of financing city investments by European Union funds. The investments were aimed at improving the standard and capacity of local roads and the extension of sewage disposal system within the City. In years Częstochowa was granted EUR 23m 456 thousand from pre-accession programmes, used among others for project Drinking water and sewage treatment in Częstochowa. For implementing all projects in the years Częstochowa received PLN 185,626, from EU funds, from which PLN 162 million 575 thousand was allocated to investments. Częstochowa authorities policy of support for entrepreneurship and investment has been acknowledged by the Polish Chamber of Commerce and Research Institute for Private Enterprise and Democracy which awarded the City the title of Fair Play Commune Certified Investment Location in years , in year 2006 Fair Play Commune Golden Business Location, and in 2008 Golden Statuette. The jury highly assessed considerable, in relation to Polish conditions, absorptive power of the consumer market, high quality labour market, good business and social climate, technical infrastructure and business environment structure, good transport accessibility and attractive tourist offer. Zaangażowanie władz Częstochowy w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania, zostało docenione przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznaniem miastu tytułu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w latach , w roku 2006 wyróżnienia Gmina Fair Play Złota Lokalizacja Biznesu, a w 2008 Złota Statuetkę. Jury wysoko oceniło znaczną jak na polskie warunki chłonność częstochowskiego rynku konsumenckiego, jakość rynku pracy,dobry klimat gospodarczy i społeczny, Infrastrukturę techniczną i otoczenia biznesu, dobrą dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjną ofertę turystyczną miasta. INVESTMENT ASSETS ATUTY INWESTYCYJNE Attractive location Dobra lokalizacja Absorptive market Chłonny rynek Fundusze unijne Częstochowa skwapliwie korzysta z możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych. Inwestycje te miały głównie na celu poprawę stanu i przepustowości sieci dróg lokalnych oraz rozbudowę systemu kanalizacji w mieście. W latach Częstochowa pozyskała 23 mln 456 tys. euro z programów przedakcesyjnych, wykorzystanych m.in. na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie. Ogółem suma pozyskanych dotacji unijnych na realizację wszystkich projektów w latach wyniosła: ,21 zł, z czego 162 mln 575 tys. zł. przeznaczono na inwestycje. Modern structure Nowoczesna struktura gospodarki Good business climate Dobry klimat dla biznesu Well-developed technical and business environment infrastructure Rozwinięta infrastruktura techniczna i biznesowa Low labour costs accompanied by qualified workforce Niskie koszty pracy przy wysokim poziomie wykształcenia kadr Attractive tourist offer Atrakcyjna oferta turystyczna Special Economic Zone Obecność SSE Numerous investments have been launched to improve the quality of life of the City inhabitants. The modernization of Jasna Góra parks, building modern shopping malls, sports centres and recreational facilities goes hand-in-hand with dynamic development of housing. In 2007 the number of apartments offered was 456, and the number is expected to rise to 700 in W Częstochowie rozpoczęto szereg inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców. Odnowienie parków jasnogórkich, budowa nowoczesnych galerii handlowych, hal sportowych i obiektów rekreacyjnych, idzie w parze z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego. W 2007 roku oddano do użytku 456 mieszkań, a zgodnie z prognozami w 2008 roku ich liczba ma sięgnąć 700.

9 It is worth living and working here Tu warto żyć i pracować Częstochowa belongs to cities with highest education ratio of inhabitants in the country (58.3% of the city inhabitants have minimum secondary education). Eight schools of university level, which represent varied education profiles ensure supply of thoroughly educated employees, fit to the requirements of modern economy, including several thousand engineers, marketing, tourism and hotel industry specialists and other sought-after specialists in different disciplines. Częstochowa is also a city of young people. Almost 38 % of its inhabitants are under 30, and the biggest group (24,413) comprises people aged 19-24, students in majority, who represent a priceless reservoir of professional workforce for potential investors. Częstochowa należy do miast o najwyższym w kraju wskaźniku wykształcenia ludności (58,3% procent mieszkańców ma minimum średni wykształcenie). Osiem wyższych uczelni o bardzo zróżnicowanym profilu kształcenia zapewnia podaż doskonale wykształconej, dostosowanej do wymogów rzeszę inżynierów, specjalistów od marketingu, turystyki i hotelarstwa oraz innych poszukiwanych na rynku specjalności. Częstochowa jest jednocześnie miastem ludzi młodych. Prawie 38 procent mieszkańców nie ukończyło 30 roku życia, a największą grupę ( osób) stanowią ludzie w wieku lata, w większości uczący się, a tym samym stanowiący niezwykle cenny rezerwuar profesjonalnej kadry dla potencjalnych inwestorów. TOURIST POTENTIAL POTENCJAŁ TURYSTYCZNY Life and work in Częstochowa is truly attractive thanks to a rich cultural offer and well-developed recreation and catering facilities Na dużą atrakcyjność życia i pracy w Częstochowie wpływa wysoki poziom oferty kulturalnej, oraz dobrze rozwinięta baza rekreacyjna i gastronomiczna. Lovers of active recreations can enjoy numerous sports centres, cyclist and kayak routes and places for leisure tourism as well as for extreme sports practice. Zwolennikom aktywnego wypoczynku miasto oferuje szeroką gamę obiektów sportowych, liczne trasy rowerowe, szlaki kajakowe oraz tereny umożliwiające uprawnianie zarówno turystyki rekreacyjnej, jak i sportów ekstremalnych TOURIST ACCOMODATION BAZA NOCLEGOWA Thanks to the Jasna Góra Monastery visited by 5 million tourists and pilgrims as well as the surrounding charming area of Krakowsko-Częstochowska Upland Częstochowa is a city of enormous development potential as far as tourism is concerned. The pilgrim service itself generates several thousand workplaces in the City, and the number can be doubled by the dynamically developing catering and hotel market. Several years of efforts aimed at promotion and better use of the tourist potential of the City and its surroundings still create a huge chance for investors from all branches of tourism and recreation industry. Odwiedzany przez prawie 5 milionów turystów i pielgrzymów klasztor Jasna Góra i przylegające do miasta niezwykle urokliwe, tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej czynią z Częstochowy miasto o ogromnym potencjale rozwojowym w zakresie turystyki. Sama tylko obsługa ruchu pielgrzymkowego już teraz generuje w mieście kilkanaście tysięcy miejsc pracy, a drugie tyle ma szanse zagospodarować dynamicznie rozwijający się rynek gastronomiczno-hotelarski. Trwające od kilku lat aktywne działania nakierowane na wypromowanie i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i okolic wciąż jednak stwarzają ogromną szansę przed inwestorami z szeroko rozumianej branży turystyczno-rekreacyjnej. BUILDINGS obiekty - 15 PLACE miejsca - HOTELS hotele ***** **** *** **

10 MUNICIPAL AREAS OFFERED FOR INVESTMENT TERENY INWESTYCYJNE MIASTA CZĘSTOCHOWY No LOCATION PLOT NO. AREA/ INTENDED USE ul. Gminna ha Dz. 671/4, obr. 428 (Grabówka, k.m. 6) UR/MN housing and service buildings, sparse settlement Al. Wojska Polskiego ha Dz. 112/2, 112/5, obr. 5 U/ZU services and cultivated green areas ul. Srebrna ha Dz. 22, obr. 116 PU II industry and services ul. Busolowa 40/ ha Dz. 243/3, obr. 426 (Liszka Dolna, k.m. 3) PUH production services trade PLANNED LAND DEVELOPMENT METHOD DESRIPTION Individual houses. Part of the plot adjacent to ul. Gminna services, craftwork and production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. It s possible to extend the plot by acquiring land owned by the State Treasury. Vacat plot. Basic infrastructure: water supply, power transmission network overhead low voltage power lines, telecommunication cables, gas piping, sewage system. North-east part of the plot houses a sewage pumping station. A communication and tourist or production facility. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Area located west of the national road no. 1, near the Korona Motel. Connection possible to water supply, power transmission network, telecommunication cables and sewage system. Production, warehouses, depots, logistic centre. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Vacat plot. Infrastructure: water supply and power transmission network overhead power line and low voltage cable, telecommunication cables, gas piping, sewage system. A transformer station is located in vicinity of the plot. 3 high voltage lines run south to north across the plot. Housing, production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Vacat plot located near individual detached houses. Connection possible to water supply, power transmission network, telecommunication cables and sewage system. Contact: PHOTOGRAPH Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

11 MUNICIPAL AREAS OFFERED FOR INVESTMENT TERENY INWESTYCYJNE MIASTA CZĘSTOCHOWY No PLANNED LAND DEVELOPMENT METHOD DESCRIPTION Dz. 26, obr ha PUH production services trade Industry. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Unused land. Full infrastructure: water supply, power transmission network overhead power line, low and high voltagecables, gas piping and sewage system closed with a drain outlet into river. An overhead high voltage power line runs along the plot outside its eastern boundary. 6 ul. Poselska 4 Dz. 54/6, obr. 422 (Brzeziny Wlk, k.m. 1) ha PU II industry and services Industry, production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Unused land. Basic infrastructure: water supply, power transmission network high voltage cable, telecommunication cables. 7 ul. Św. Rocha 80/ ha U/ZU services and cultivated green areas. Hotel services, public utility facilities and administration buildings. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Vacat plot located in vicinity of individual detached houses. Infrastructure: water supply, power transmission network overhead low voltage power line, telecommunication cables, sewage system. 150 m away a transmission tower with transformer and a high voltage cable. ul. Lakowa 17,19 i 18 Dz. 460/1, 375/1,375/2 obr. 426 (Liszka Dolna, k.m. 4) ha ha Housing, production. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development.the plot needs to be divided and requires a concept of land development. Note: possibility to purchase a plot no. 376/2 of ha. Vacant plot located in vicinity of individual detached houses Infrastructure: water supply, power transmission network overhead low tension power line, telecommunication cables, sewage system. 150 m away a transmission tower with transformer and a high tension cable. ul. Św. Barbary ha PU services Services. Prior to the sale of plot the prospective investor needs to obtain a decision on conditions of site development. Basic infrastructure: water supply, power transmission network overhead low voltage power line, telecommunication cables, sewage system. Western part of the plot (about 25%) will be occupied by a planned transport node. 5 LOCATION PLOT NUMBER ul. Złota 175 Dz. 47/4, obr Dz. 1/10 AREA/ INTENDED USE UR/MN/R II housing and service buildings, sparse settlement/ agricultural land of lower production potential. PHOTOGRAPH

12 THE AREA OFFERED FOR SPORTS AND RECREATION CENTRE WITH HOTEL, CATERING AND TRADE FACILITIES LAND A LOC ATION: C ZĘ S TOC HOWA, UL. S OB IES K IE G O PROPERTY DESCRIPTION: the land is located in the city centre, it is conveniently communicated and has complete technical infrastructure, with the area of 1,62ha, currently a sports and recreation centre with open-air swimming pool with dimensions 40x25m, artificial skating rink (60x30m), mini golf course and small gyms. RECOMMENDED DEVELOPMENT: multifunctional sports and recreation centre with indoor swimming pool (optionally a water sports centre), skating rink and commercial catering and trading facilities. EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. LAND B LOC ATION: C ZĘ S TOC HOWA, UL.DEK AB R YS TÓW PROPERTY DESCRIPTION: The plot is located 1.5 km from the city centre, with complete technical infrastructure, covering the area of 1.99ha; there is a sports and event hall covering the area of 2,900m2 and a summer swimming pool with dimensions 50x25m, accompanied by catering and office infrastructure. RECOMMENDED DEVELOPMENT: Multifunctional sport and recreation facility with sports hall with seating for 8-10 thousand spectators complying with the requirements for organizing international sports events, indoor (optionally)swimming pool and commercial recreational, catering and hotel infrastructure. EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. Contact: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

13 THE AREA OFFERED FOR SPORTS AND RECREATION CENTRE WITH HOTEL, CATERING AND TRADE FACILITIES LAND C LOCATION: CZĘSTOCHOWA, UL. ŚW. JADWIGI PROPERTY DESCRIPTION: partly tree-planted area situated 1.5km from the Monastery of Jasna Góra with technical infrastructure and good transport link; the area has 41.23ha. In the grounds there are three water reservoirs covering 11 ha and two catering-warehousing buildings. RECOMMENDED DEVELOPMENT: recreation and leisure facility with rich recreational and sport infrastructure (optionally: a water park, a water sports centre or other) and extensive commercially adapted area (catering, services, trade). EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management. INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. LAND D LOC ATION: C ZĘ S TOC HOWA, UL. OLS ZTYŃS K A PROPERTY DESCRIPTION: Plot with the area of 9.57ha located 3 km from the city centre, well serviced with good communication and complete technical infrastructure. There is an open-air speedway course with dimensions 110x240m, a car park and sportsmen s facilities. PLANNED realized under municipal investment as a sports and event hall of high standard which should enable organization of international sports events. RECOMMENDED DEVELOPMENT: commercial infrastructure (hotel, catering, services, trade). EXPECTATIONS FROM INVESTOR: preparation and realization of the project and property management INVESTMENT LEGAL STATUS: public-private partnership, excluding sale. Contact: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

14 INVES TMENT OFFER FOR HIG H-R IS E HOUS ING PUR POS ES LAND Parkitka Location: Parkitka district Area: 20ha Property: the City of Częstochowa 10 ha Private property: 10ha Description: plots of green field type located in the northern part of one of the youngest Częstochowa districts, situated 2 km from the Monastery of Jasna Góra. It is a typical housing district. In the current spatial development plan the land is assigned for individual family housing and apartment buildings. The land has good transport links with the city centre. Full utilities. LAND Wyczerpy Location: Wyczerpy district Area: 29 ha Property: the City of Częstochowa 24 ha Private property: 5 ha Description: Land of green field type located in the north-east part of Częstochowa, one of the youngest districts of the city, mainly with housing function. In the current spatial development plan for the City of Częstochowa, the land has been assigned for individual family housing, apartment buildings and service buildings. The land has good transport links with the city centre. Full utilities. Contact: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel / ,

15 POST-INDUSTRIAL AREAS OFFERED FOR INVESTMENT ADMINISTERED BY OPERATOR ARP Sp. z o.o. LOCATION: UL. LEGIONÓW PROPERTY DESCRIPTION: the land is located 5 km from the centre of Częstochowa, 2 km from the national road DK1 and 3 km from the planned A1 motorway. The area of nearly 500ha has good transport links and complete technical infrastructure. There are plots of green field type and brown field type located in the vicinity which have extensive technical and transport infrastructure (roads, rail sidings). Part of the area is built up with such cubature structures as: shops, warehouses and buildings with usable areas of 100 to 8,000m2. The area is fenced and guarded. It is possible to divide the plots in line with investors requirements. The land is partially located within the Katowice Special Economic Zone. Contact: Operator ARP Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 A, Warszawa. Tel / Branch of a company in Częstochowa "OPERATOR ARP" Sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Koksowa Częstochowa Tel./Faks /

16 CONTACT. CITY OFFICE OF CZĘSTOCHOWA, DEPARTMENT OF EUROPEAN FUNDS AND ECONOMIC DEVELOPMENT URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY. WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ul. Śląska 11/ Częstochowa, tel / , fax / Persons for contact: Jarosław Ferenc department manager. tel / Barbara Ruksza inspector, tel / Sławomir Weglewski inspectorr, tel /

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo