Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP EURONEWS NR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP EURONEWS NR 3"

Transkrypt

1 Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego i ochrony pracy - wydanie 3. EURONEWS NR 3 WIELKA BRYTANIA Kampania Rozbite Ŝycie W kaŝdym miesiącu ponad tysiąc osób doznaje powaŝnych urazów w wyniku poślizgnięć, potknięć lub upadków w miejscu pracy. Wypadków tych moŝna uniknąć dzięki racjonalnemu i proporcjonalnemu zarządzaniu zagroŝeniami i ryzykiem. Pomocne w tym będą nowe elektroniczne narzędzia do samodzielnego zdobywania wiedzy, STEP i WAIT, oferowane obecnie przez HSE. Na swoich stronach internetowych HSE podaje informacje, w jaki sposób zmniejszyć liczbę tego typu wypadków w następujących branŝach przemysłu: handel detaliczny artykułów spoŝywczych, produkcja Ŝywności i napojów, sektor restauracyjny i dostawy gotowych posiłków (catering), konserwacja budynków i maszyn, budownictwo, opieka zdrowotna, edukacja. Elektroniczne narzędzie STEP, jako pakiet do samodzielnego zdobywania wiedzy metodą interaktywną, to łatwy sposób na poznanie przyczyn poślizgnięć i potknięć oraz sposobów zapobiegania im. Pakiet zawiera testy wiedzy typu quiz, filmy video i animowane, analizy przypadków oraz interaktywne sekwencje, aby uatrakcyjnić proces uczenia. Wykonanie zawartych w pakiecie zadań pomoŝe w zrozumieniu problemu poślizgnięć i potknięć, jednak aby ograniczyć liczbę wypadków, konieczne jest podjęcie określonych działań w miejscu pracy. Kurs ogólny jest odpowiedni dla wielu róŝnych branŝ, natomiast cztery dodatkowe 1

2 kursy zaprojektowano specjalnie dla sektorów: produkcji Ŝywności, restauracyjnego i dostaw gotowych posiłków, edukacji i opieki zdrowotnej. Narzędzie STEP przeznaczone jest dla: pracowników, osób nadzorujących, członków kierownictwa, przedstawicieli ds. bezpieczeństwa, małych firm, specjalistów zajmujących się zawodowo zagadnieniami bhp, szkoleniowców ds. bhp, architektów, projektantów itd. Przedstawia informacje na trzech poziomach szczegółowości: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym (w tym szczegóły o charakterze technicznym, np. klasyfikacja pokryć podłogowych, zakupy obuwia, metody testowania). Narzędzie jest dostępne bezpłatnie w trybie on-line na stronie internetowej HSE lub w wersji na DVD za niewielką opłatą. Narzędzie STEP moŝe być wykorzystywane równieŝ do szkolenia innych osób. Drugie elektroniczne narzędzie do samodzielnej nauki WAIT będzie dostępne w marcu br. Dotyczy ono prac na wysokości oraz sprzętu umoŝliwiającego dostęp do miejsc pracy połoŝnych na wysokości; jest przeznaczone dla osób sporadycznie wykorzystujących tego rodzaju sprzęt, aby pomóc im w wyborze najbezpieczniejszego typu. WAIT jest szczególnie uŝyteczny dla osób samozatrudnionych, kierowników lub pracowników nadzoru w małych firmach. Narzędzie to będzie pomagać w pełniejszej ocenie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa z powodu wykonywanych prac. Najlepiej byłoby korzystać z niego na dzień przed planowanymi pracami na wysokości, uwzględniając przewidywane warunki pogodowe, co pomoŝe podjąć decyzję w sprawie potrzebnego sprzętu i go ewentualnie wynająć. Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych (informacje o zagroŝeniach oraz pakowanie) projekt z 2009 r. Do 13 lutego br. HSE prowadzi konsultacje w sprawie w/w rozporządzenia krajowego, które wymaga obecnie zmiany w wyniku wejścia w Ŝycie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Wspomniane rozporządzenie europejskie wprowadza w Unii Europejskiej uzgodniony na szczeblu międzynarodowym globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). ChociaŜ unijne rozporządzenie jest stosowane w państwach członkowskich bezpośrednio bez konieczności przenoszenia go do prawodawstwa krajowego, zmiany w rozporządzeniu krajowym 2

3 w Wielkiej Brytanii pozwolą na dostosowanie go na okres przejściowy wskazany w rozporządzeniu unijnym oraz zapewnią moŝliwość egzekwowania rozporządzenia unijnego w okresie przejściowym i po jego zakończeniu. W ramach konsultacji zainteresowane strony mogą odpowiedzieć na kwestionariusz, podając m.in. czy spodziewają się jakichś trudności z powodu proponowanych zmian oraz jakie będą szacunkowe koszty i korzyści związane ze zmienionym rozporządzeniem. Europejskie Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (EIRO) Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków śycia i Pracy Mieszane reakcje w Wielkiej Brytanii wobec odrzucenia przez Parlament Europejski klauzuli opt-out dotyczącej czasu pracy W grudniu 2008 Parlament Europejski głosował za zakończeniem moŝliwości rezygnacji przez pracowników z ograniczenia do 48 godzin średniego tygodniowego czasu pracy, wynikającego z unijnej dyrektywy o czasie pracy (tzw. klauzula opt-out). W Wielkiej Brytanii wyniki głosowania w PE spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony związków zawodowych oraz z silną krytyką ze strony organizacji pracodawców i ministrów rządu. Tło: Po długich i trudnych negocjacjach Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) uzgodniła wspólne stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy o czasie pracy. Zasadniczo uzgodniono pozostawienie przepisu pozwalającego poszczególnym pracownikom na rezygnację (opt-out) z 48 godzin jako górnej granicy tygodniowego czasu pracy, chociaŝ takie przypadki miałyby podlegać dodatkowym zabezpieczeniom, ściślejszemu monitorowaniu i wzmocnieniu warunków ochronnych dla zainteresowanych pracowników. Wspólne stanowisko określało równieŝ, Ŝe nieaktywne okresy podczas dyŝuru nie będą traktowane jako czas pracy, chyba Ŝe zostanie uzgodnione inaczej, ale równieŝ nie będą one liczone jako czas odpoczynku. Poprawki Parlamentu Europejskiego: Po skierowaniu wspólnego stanowiska EPSCO do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim, członkowie PE zagłosowali za zniesieniem klauzuli opt-out w ciągu trzech lat od wejścia zrewidowanej dyrektywy o czasie pracy w Ŝycie. Wezwali równieŝ do tego, aby cały czas dyŝuru, w tym wszystkie okresy nieaktywne, był liczony jako czas pracy. Przyjęcie tych poprawek przez Radę wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Spodziewane jest skierowanie propozycji do Komitetu Pojednawczego Parlamentu i Rady w ramach unijnej procedury współdecydowania. 3

4 Kontrowersje wokół tej sprawy w Wielkiej Brytanii wynikają z faktu, iŝ brytyjskie Rozporządzenie o czasie pracy zawiera przepis umoŝliwiający opt-out od czasu jego wprowadzenia w 1998 r. czego zwolennikiem były organizacje pracodawców, a oponentem związki zawodowe. Obecnie rząd jest zdeterminowany chronić zapis umoŝliwiający optout, tym bardziej, Ŝe przewidziane byłyby dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników, takie jak np. zakaz proszenia pracownika o podpisanie opt-out w pierwszym miesiącu zatrudnienia oraz ustalenie górnego pułapu liczby godzin pracy na poziomie 60 tygodniowo. Wzrost róŝnic płacowych w Wielkiej Brytanii w zaleŝności od płci Oficjalne dane statystyczne opublikowane w listopadzie 2008 r. wskazują, Ŝe róŝnica pomiędzy godzinowymi stawkami wynagrodzenia kobiet i męŝczyzn wzrosła z poziomu 12,5% w 2007 r. do poziomu 12,8% w 2008 r. Zdaniem szefowej Komisji ds. Równouprawnienia i Praw Człowieka, niespodziewane zwiększenie zróŝnicowania wynagrodzeń wymaga dalszych działań i zajęcia się tym problemem. W rzeczywistości róŝnica rzędu 12,5% zanotowana w 2007 r. była najniŝszym w historii wskaźnikiem tego rodzaju w Wielkiej Brytanii. Warto dodać, Ŝe w 1998 r. pensje róŝniły się w zaleŝności od płci o 17,4%, a w 2002 o 15,5%. Ostatni nieznaczny wzrost w ciągu roku wynikał z szybszej dynamiki wzrostu wynagrodzenia męŝczyzn. Zdaniem przedstawiciela Kongresu Związków Zawodowych, róŝnica wynagrodzeń wg płci w sektorze prywatnym wynosi nawet 21.7%, co uzasadnia pomysł obowiązkowych audytów wynagrodzeń. Na początku grudnia 2008 rząd potwierdził zamiar przedstawienia w 2009 r. nowego prawodawstwa regulującego kwestie równości płci. Propozycja będzie uwzględniać środki polegające na przeciwdziałaniu nierówności w wynagrodzeniach poprzez poprawę przejrzystości w tych sprawach i zapobieganie stosowaniu w umowach klauzul zakazujących pracownikom ujawnianie swojego wynagrodzenia. 4

5 FRANCJA Zmiana na stanowisku Ministra Pracy Brice Hortefeux został mianowany na stanowisko Ministra Pracy, Stosunków Społecznych, Rodziny, Solidarności i Spraw Miejskich W odpowiedzi na propozycję Premiera, Prezydent Republiki zmodyfikował w czwartek 15 stycznia 2009 roku skład francuskiego rządu. W ramach łączenia kompetencji na poziomie centralnym, Brice Hortefeux objął funkcję Ministra Pracy, Stosunków Społecznych, Rodziny, Solidarności i Spraw miejskich. Fadela Amara, sekretarz stanu, odpowiedzialna za Politykę do Spraw Miejskich, została oddelegowana do współpracy z nowym Ministrem. Dotychczasowy Minister ds. Imigracji, Integracji, ToŜsamości Narodowej i Solidarnego Rozwoju, Brice Hortefeux, został zastąpiony na stanowisku przez Erica Bessona. Nowa strona internetowa pod hasłem: lepsza praca Francuskie Ministerstwo Pracy uruchomiło nową stronę internetową : UmoŜliwia ona łatwy dostęp pracowników i pracodawców do informacji na temat warunków pracy. Strona ta zawiera równieŝ odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy. BELGIA Dodatek na dziecko Od 1 lutego 2009 roku rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą korzystać z premii w wysokości 75 euro miesięcznie w przypadku powrotu do pracy. Ten dodatek, nazywany dodatkiem na utrzymanie dziecka, przyznawany będzie samotnym rodzicom, którzy zdecydują się ponownie podjąć zatrudnienie na umowę o pracę lub rozpocząć działalność gospodarcza, jako pracownik niezaleŝny. Premia ta wypłacana będzie pracownikowi przez okres maksymalnie 12 miesięcy. 5

6 Kampania prewencyjna: dolegliwości kręgosłupa związane z wibracjami Na początku lutego 2009 roku Federalne Publiczne SłuŜby Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego rozpoczęły kampanię dotycząca dolegliwości kręgosłupa związanych z wibracjami. Kampania skierowana jest do pracowników, których ręce, ramiona lub całe ciało są naraŝone na wibracje i objąć ma wiele sektorów gospodarki, jak: budownictwo, zagospodarowanie parków i ogrodów, leśnictwo, rolnictwo, czy metalurgię. Kampania ta wpisuje się w Krajową strategię obniŝania wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych a tym samym w ogólnoeuropejski cel obniŝenia o 25% do 2012 roku liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za organizację i nadzór nad kampanią odpowiada Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego. Broszura dotycząca dolegliwości mięśniowo-szkieletowych Belgijskie słuŝby inspekcyjne opublikowały nową broszurę dotyczącą dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Publikacja ta adresowana jest w szczególności do lekarzy medycyny pracy i zawiera serię zaleceń i dobrych praktyk związanych z włączeniem w zakres medycyny pracy dolegliwości mięśniowo-szkieletowych a dokładnie nerwobólu lędźwiowego. SZWAJCARIA Szwajcarzy głosowali w niedzielę w referendum dotyczącym odnowienia porozumień z Unią Europejską, które zezwalają unijnym obywatelom na pracę na terytorium Szwajcarii. Około pięciu milionów wyborców odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy chcą przedłuŝenia porozumienia o swobodnym przepływie osób (obowiązującego od 2002 roku), a przede wszystkim, czy zezwalają na rozszerzenie tego przywileju na obywateli Rumunii i Bułgarii, którzy jako ostatni weszli do UE w 2007 r. Mimo napięć w kampanii przed 6

7 referendum, 59,6% Szwajcarów zgodziło się, by obywatele Unii Europejskiej nadal mieli prawo pracy na terenie Konfederacji, pośród nich równieŝ Bułgarzy i Rumuni. Wzrost wynagrodzeń mimo słabej koniunktury Federacje pracy oceniają jako umiarkowane rezultaty negocjacji w zakresie wynagrodzeń na rok 2009, biorąc pod uwagę osłabienie szwajcarskiej gospodarki. Przewidziane podwyŝki płac uzaleŝnione będą od gałęzi gospodarki i wyniosą od 2% do 4%, w zaleŝności od sektora. Maja one na celu podtrzymanie konsumpcji gospodarstw domowych. Szacuje się, Ŝe wskaźnik inflacji w 2009 roku wyniesie 1,4%. Rzeczywisty wzrost wynagrodzeń wyniesie jednak od 0,6 do 2,6%. W wzmoŝone działania kontrolne w strefach przygranicznych na przykładzie Neuchâtel Mimo swobodnego przepływu osób i usług, w strefach przygranicznych około 150 inspektorów pracy nasiliło w styczniu kontrole w zakresie legalności zatrudnienia. W dniu 14 stycznia Konfederacja i kantony przedstawiły sprawozdanie z działalności inspekcyjnej. W regionie Neuchâtel w 2008 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 600 kontroli (3000 pracowników) i mimo stwierdzonych nieprawidłowości, czy naduŝyć, nie stwierdzono przypadków pracy nielegalnej. Mimo to związki zawodowe pracowników donoszą, Ŝe w kantonie, w którym pracownicy przygraniczni stanowią 9% ogółu zatrudnionych dochodzi nagminnie do zaniŝania wynagrodzenia pracowników zagranicznych (od 2 do 40% niŝsze od stawek ustawowych). Zjawisko jest szczególnie rozpowszechnione w przedsiębiorstwach produkujących zegarki. Inne problemy inspektorów to przedsiębiorstwa, którzy nie zgłaszają podjęcia działalności na terytorium Szwajcarii, bądź delegują pracowników bez zgłoszenia tego faktu (32 sankcje administracyjne i karne nałojone w Neuchâtel w 2008 r). Zmorą inspektorów są teŝ agencje pośrednictwa pracy, które skutecznie uczestniczą w tworzeniu szarej strefy. 7

8 NORWEGIA Świadkowie handlu ludźmi otrzymają zezwolenia na pobyt w Norwegii Ministerstwo Pracy i Integracji Społecznej skierowało instrukcję do Dyrekcji ds. Imigracji, aby osoby będące świadkami w sprawach karnych związanych z handlem ludźmi otrzymywały zezwolenia na pobyt. Celem wydanej instrukcji jest zapewnienie, aby ofiary handlu ludźmi mogły zeznawać bez obaw przed odwetem w ich kraju pochodzenia oraz abyśmy mogli schwytać więcej przywódców gangów powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy. Główną zasadą jest to, aby ofiary handlu ludźmi otrzymywały zezwolenia na pobyt stanowiące podstawę do zezwolenia na osiedlenie się na stałe. To dobry sposób, aby przekonać kobiety do zeznawania przeciwko liderom takich grup, gwarantując im jednocześnie bezpieczeństwo. Walka z handlem ludźmi jest jednym z głównych obszarów działania rządu. To cyniczny proceder przynoszący szefom gangów miliardowe zyski. Ofiary mają do odegrania istotną i często decydującą rolę w postawieniu zarzutów kryminalnych i skazaniu winnych. JeŜeli ofiary ponoszą ryzyko odesłania po sprawie sądowej do kraju pochodzenia, są bardzo podatne na dręczenie i dalsze naduŝycia w kraju pochodzenia. Nowe instrukcje pozwalają na wydawanie takim osobom stałych zezwoleń na pracę lub pobyt w Norwegii. DANIA Duński Urząd Środowiska Pracy dąŝy do zapoznania opinii publicznej ze standardami obowiązującymi w środowisku pracy poprzez wprowadzenie na stronie internetowej urzędu systemu znaczków. Pod kaŝdym z nich znajduje się liczba przedsiębiorstw, którym w wyniku kontroli przyznany został odpowiedni symbol. Kliknięcie na symbol umoŝliwia rozwinięcie pełnej listy przedsiębiorstw (wraz z ich danymi adresowymi), pogrupowanych ze względu na branŝę, co ułatwia identyfikację przedsiębiorstwa. Negatywny czerwony znaczek otrzymują przedsiębiorstwa, którym wydano polecenie poprawy w wyznaczonym terminie. Znaczki te usuwa się w momencie, gdy przedsiębiorstwo pozbędzie się nieprawidłowości. 8

9 Ostrzegawczy Ŝółty znaczek otrzymują przedsiębiorstwa, które dostały nakaz poprawy. Firmom, które uzyskały certyfikaty w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zostaje przydzielony pozytywny zielony znaczek. Uśmiechnięty znaczek w koronie wskazuje przedsiębiorstwa, które nagrodzone zostały certyfikatem zdrowia i bezpieczeństwa, oznaczającym, Ŝe dane przedsiębiorstwo poczyniło nadzwyczajne starania w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa. Nowa publikacja Duńskiego Urzędu Środowiska Pracy (WEA) Urząd Inspekcji Pracy przeprowadza dzisiaj inspekcję w Państwa przedsiębiorstwie. Urząd Inspekcji Pracy jest organem sprawującym pieczę nad przestrzeganiem duńskich przepisów obowiązujących w zakresie środowiska pracy. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w dziedzinie środowiska pracy spoczywa na pracodawcy - tymi słowami rozpoczyna się treść jednej z serii broszur wydanych przez Duński Urząd Środowiska Pracy (WEA) między innymi w języku polskim dla Polaków świadczących pracę w Danii. Oprócz ogólnej broszury oswajającej pracowników z wizytami inspektorów pracy, informującej o tym, czego mogą się oni spodziewać się w przypadku kontroli inspektora pracy w ich firmie, WEA zamieściła równieŝ na swojej stronie internetowej cykl 8 broszur tematycznych, które w przystępny, graficzny sposób informują o zasadach bezpieczeństwa w pracy i wynikających z przepisów minimalnych warunkach, których zapewnienie leŝy w gestii pracodawcy. Tematyka broszur: 1. BHP przy pracy z Azbestem 2. Środki ochrony osobistej 3. Bezpieczeństwo przy pracach ziemnych 4. Bezpieczeństwo przy pracach rozbiórkowych 5. Bezpieczeństwo pracy na drabinie 6. Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach 7. Bezpieczeństwo pracy na dachach 8. Sygnalizacja przy obsłudze dźwigów Przykładowa broszura w języku polskim stanowi załącznik do materiału. 9

10 WŁOCHY Działalność inspekcyjna W dniu 3 lutego 2009 roku, na posiedzeniu Komisji Centralnej ds. Koordynacji Działalności Nadzorczej, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności włoskiej inspekcji pracy za rok 2008 oraz prognozy i załoŝenia na rok W 2008 roku kontrolą objęto przedsiębiorstw, przy czym w przypadku 61% kontroli ( ) stwierdzono naruszenie przepisów a w przedsiębiorstwach stwierdzono nielegalne zatrudnienie pracowników, w tym 42% ( osób) pracujących na czarno. Brak odprowadzanych składek i naleŝnych premii pracowniczych oszacowano w sumie na kwotę euro, podwaŝono fikcyjnych stosunków pracy w sektorze rolnym, zaś w przypadku przedsiębiorstw nakazano wstrzymanie działalności. Większość z ukaranych przedsiębiorstw prowadziła działalność w sektorze budownictwa (1 535), robót publicznych (992) i handlu (662). Dyrektor Generalny ds. Działalności Inspekcyjnej przedstawił ponadto program działań kontrolnych przewidzianych w 2009 roku. Program ten powstał w oparciu o ocenę róŝnych form nielegalnego zatrudnienia, przygotowaną przez ośrodki terytorialne. DuŜy nacisk połoŝono na liczbę kontroli - w 2009 roku planuje się ich Nowym rozwiązaniem są planowane na całym terytorium Włoch działania inspektorów wyspecjalizowanych w dziedzinie prewencji i promocji bezpieczeństwa pracy podejmowane we współpracy z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, jak równieŝ konsultantami ds. pracy oraz innymi specjalistami w celu realizacji ok spotkań w centrach szkoleniowych i badawczych, w ośrodkach uniwersyteckich, w ramach konsultowania zasadniczych problemów z dziedziny pracy. Szczególnie interesujące wydają się dwa projekty: pierwszy - pod hasłem jakość - zakłada monitorowanie działalności inspekcyjnej w celu oceny skuteczności i wpływu wysokiej jakości działań inspekcyjnych na ochronę pracowników, oraz drugi projekt, jednolitość i przejrzystość, który ma na celu zapewnienia właściwego przestrzegania wytycznych organu centralnego inspekcji, jak równieŝ zasad deontologii, które regulują realizację procedur inspekcyjnych. 10

11 HISZPANIA Rząd Autonomicznej Wspólnoty Katalonii ma zamiar utworzyć rejestr firm ukaranych za powaŝne uchybienia w zakresie prewencji ryzyka zawodowego. Będą w nim opublikowane wszelkie dane przedsiębiorstw, które nie zachowały norm w tej kwestii. Pomysł o stworzeniu ww. rejestru, zatwierdzony w dniu 28/01/2009 przez Radę Władz Katalonii, jest w duŝej mierze praktycznym odniesieniem się do zapisów w Statucie Katalonii, które przekazują kompetencje w sferze zatrudnienia i stosunków pracy rządowi autonomicznemu, przyznając mu jednocześnie władzę w kwestii nakładania kar za złamanie przepisów w zakresie prewencji ryzyka zawodowego. Na internetowej stronie Departamentu Pracy Rządu Katalonii raz na kwartał będzie zamieszczany wykaz ukaranych firm, w celu zagwarantowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom swobodnego dostępu do danych na temat nieprzepisowo działających przedsiębiorstw. Postępowanie zmierzające do nałoŝenia kary na firmę wszczyna Inspekcja Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po wcześniejszym wykryciu niedopełnienia norm przez przedsiębiorstwo. W przypadku, gdy wykroczenie jest powaŝne, organem podejmującym decyzję o ukaraniu pracodawcy jest Generalna Dyrekcja ds. Stosunków Pracy, wchodząca w skład Departamentu Pracy. Zawiadamia ona pracodawcę o nałoŝonej karze i wydaje decyzję o opublikowaniu informacji na temat wspomnianych sankcji w Oficjalnym Dzienniku Rządu Katalonii _noticia_web_portal.html PORTUGALIA W celu pogłębienia świadomości publicznej na temat kwestii związanych z nielegalnym zatrudnieniem, stanowiącym jedną z głównych osi działalności inspekcyjnej zaplanowanej w Portugalii na rok 2009, Urząd ds. Warunków Pracy (ACT Autoridade para as Condições do Trabalho) planuje zorganizować w dniu 20 lutego 2009 roku w Centrum Kongresowym w Lizbonie seminarium zatytułowane: Nielegalne zatrudnienie rzeczywistość i strategie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele krajowych i międzynarodowych organizacji, jak równieŝ członkowie jednostek z innych państw o podobnym, do ACT, profilu działalności oraz szereg osób przewidzianych, wedle programu, do wygłoszenia prezentacji. 11

12 Informacje dotyczące programu seminarium, kosztu związanego z ewentualnym udziałem oraz osób kontaktowych zajmujących się przyjmowaniem zgłoszeń udziału dostępne są na stronie: CYPR Ramowe Porozumienie dotyczące stresu w miejscu pracy Potencjalnie stres moŝe dotyczyć kaŝdego miejsca pracy i kaŝdego pracownika, niezaleŝnie od wielkości przedsiębiorstwa, dziedziny działalności czy teŝ rodzaju umowy o pracę lub stosunku zatrudnienia. Na forach międzynarodowych, europejskich i krajowych stres związany z pracą został uznany za przedmiot wielkiej troski ze strony zarówno pracodawców, jak i pracowników. Stwierdzono potrzebę wspólnego działania w zakresie tej problematyki w celu zapobiegania, eliminowania lub zmniejszania stresu. W dniu 17 czerwca 2008 roku Cypryjska Federacja Pracodawców i Przemysłowców (OEB), Cypryjska Izba Handlu i Przemysłu (CCCI), Cypryjska Konfederacja Pracowników (SEK), Pancypryjska Federacja Pracy (PEO) i Demokratyczna Federacja Pracy Cypru (DEOK) - w obecności ministra pracy i ubezpieczeń społecznych, Pani Sotiroula Charalambous (która równieŝ podpisała Deklarację) podpisały Wspólny Program dot. Ramowego Porozumienia na temat stresu związanego z pracą. Celem porozumienia jest podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy przez pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli na temat stresu związanego z pracą. Ponadto porozumienie to ma na celu dostarczenie pracodawcom i pracownikom ram kompetencyjnych w celu identyfikacji i zapobiegania lub radzenia sobie z problemami związanymi ze stresem w miejscu pracy. Strony, które podpisały przedmiotową umowę zachęcają równieŝ ich organizacje członkowskie w krajach kandydujących do wdraŝania tego porozumienia. 12

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, 2015 Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy SKRÓT POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A INSPEKCJĄ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC.

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC. 1. Ramy prawne Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych stanowią fundament krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Dyrektywy nabierają mocy prawnej poprzez statutowe instrumenty ustanowione przez

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Stan prawny

UZASADNIENIE. Stan prawny UZASADNIENIE Stan prawny Zasady funkcjonowania systemu prewencji wypadkowej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1 Przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz Szwajcarska Rada Federalna, Uwzględniając bliskie stosunki między Unią Europejską a Szwajcarią, oparte na licznych umowach sektorowych,

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Warszawa kwiecień 2010 r. T.J. Zając W. Bakalarz K. Popielski L. Zając ZałoŜenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy Obszar ten regulowany jest ustawą: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r. pozycja nr 19

Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r. pozycja nr 19 Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r. pozycja nr 19 Dekret nr 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie transmisji cyfrowej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Projektowany akt prawny oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I P7_TA-PROV(2011)0294 Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla prewencji

Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ AKCEPTUJĘ: Warszawa, dnia maja 2008 r. ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 1. PIONIZACJA (odzespolenie na szczeblu wojewódzkim) W przygotowanym projekcie ustawy zakłada

Bardziej szczegółowo

źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej System ochrony pracy w Polsce źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Mówiąc o systemie ochrony

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Wioletta Młynarczuk 90 lat polskiej inspekcji pracy 3 styczeń 1919 roku dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Wstęp 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Założenia 1 i cele EMAS Geneza zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe 1995 Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2007/0116(COD) 18.12.2007 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii 2015-12-19 17:37:40

Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii 2015-12-19 17:37:40 Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii 2015-12-19 17:37:40 2 9 lipca br. weszła w życie w Portugalii nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r. Dokument uchyla dotychczas

Bardziej szczegółowo

Czy UE wykluczy polskie firmy z europejskiego rynku usług?

Czy UE wykluczy polskie firmy z europejskiego rynku usług? Czy UE wykluczy polskie firmy z europejskiego rynku usług? Zagrożenia związane z przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników Agnieszka Zielińska Polskie Forum HR dr Marek Benio UEK,

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 Strona 1 STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy powołany został w ramach

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Śniadanie prasowe Rafał Rzeźniczak Prezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

Europejska kampania informacyjna. pn. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków

Europejska kampania informacyjna. pn. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Europejska kampania informacyjna pn. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Wioleta Klimaszewska Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Europejskie kampanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie.

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie. Perspektywy i strategie rozwoju usług telemedycznych w Polsce - legislacja dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 26 kwiecień 2012 r. Komisja będzie działać na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne są terminem określającym zakup robót budowlanych, dostaw oraz usług przez krajowe i lokalne podmioty z sektora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA 2007 2012 CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Dane i informacje ogólne 1.1 Tabela danych Siła robocza ogółem Osoby zatrudnione

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki Autopoprawką wprowadza się do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo