Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP EURONEWS NR 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP EURONEWS NR 3"

Transkrypt

1 Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego i ochrony pracy - wydanie 3. EURONEWS NR 3 WIELKA BRYTANIA Kampania Rozbite Ŝycie W kaŝdym miesiącu ponad tysiąc osób doznaje powaŝnych urazów w wyniku poślizgnięć, potknięć lub upadków w miejscu pracy. Wypadków tych moŝna uniknąć dzięki racjonalnemu i proporcjonalnemu zarządzaniu zagroŝeniami i ryzykiem. Pomocne w tym będą nowe elektroniczne narzędzia do samodzielnego zdobywania wiedzy, STEP i WAIT, oferowane obecnie przez HSE. Na swoich stronach internetowych HSE podaje informacje, w jaki sposób zmniejszyć liczbę tego typu wypadków w następujących branŝach przemysłu: handel detaliczny artykułów spoŝywczych, produkcja Ŝywności i napojów, sektor restauracyjny i dostawy gotowych posiłków (catering), konserwacja budynków i maszyn, budownictwo, opieka zdrowotna, edukacja. Elektroniczne narzędzie STEP, jako pakiet do samodzielnego zdobywania wiedzy metodą interaktywną, to łatwy sposób na poznanie przyczyn poślizgnięć i potknięć oraz sposobów zapobiegania im. Pakiet zawiera testy wiedzy typu quiz, filmy video i animowane, analizy przypadków oraz interaktywne sekwencje, aby uatrakcyjnić proces uczenia. Wykonanie zawartych w pakiecie zadań pomoŝe w zrozumieniu problemu poślizgnięć i potknięć, jednak aby ograniczyć liczbę wypadków, konieczne jest podjęcie określonych działań w miejscu pracy. Kurs ogólny jest odpowiedni dla wielu róŝnych branŝ, natomiast cztery dodatkowe 1

2 kursy zaprojektowano specjalnie dla sektorów: produkcji Ŝywności, restauracyjnego i dostaw gotowych posiłków, edukacji i opieki zdrowotnej. Narzędzie STEP przeznaczone jest dla: pracowników, osób nadzorujących, członków kierownictwa, przedstawicieli ds. bezpieczeństwa, małych firm, specjalistów zajmujących się zawodowo zagadnieniami bhp, szkoleniowców ds. bhp, architektów, projektantów itd. Przedstawia informacje na trzech poziomach szczegółowości: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym (w tym szczegóły o charakterze technicznym, np. klasyfikacja pokryć podłogowych, zakupy obuwia, metody testowania). Narzędzie jest dostępne bezpłatnie w trybie on-line na stronie internetowej HSE lub w wersji na DVD za niewielką opłatą. Narzędzie STEP moŝe być wykorzystywane równieŝ do szkolenia innych osób. Drugie elektroniczne narzędzie do samodzielnej nauki WAIT będzie dostępne w marcu br. Dotyczy ono prac na wysokości oraz sprzętu umoŝliwiającego dostęp do miejsc pracy połoŝnych na wysokości; jest przeznaczone dla osób sporadycznie wykorzystujących tego rodzaju sprzęt, aby pomóc im w wyborze najbezpieczniejszego typu. WAIT jest szczególnie uŝyteczny dla osób samozatrudnionych, kierowników lub pracowników nadzoru w małych firmach. Narzędzie to będzie pomagać w pełniejszej ocenie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa z powodu wykonywanych prac. Najlepiej byłoby korzystać z niego na dzień przed planowanymi pracami na wysokości, uwzględniając przewidywane warunki pogodowe, co pomoŝe podjąć decyzję w sprawie potrzebnego sprzętu i go ewentualnie wynająć. Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych (informacje o zagroŝeniach oraz pakowanie) projekt z 2009 r. Do 13 lutego br. HSE prowadzi konsultacje w sprawie w/w rozporządzenia krajowego, które wymaga obecnie zmiany w wyniku wejścia w Ŝycie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Wspomniane rozporządzenie europejskie wprowadza w Unii Europejskiej uzgodniony na szczeblu międzynarodowym globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). ChociaŜ unijne rozporządzenie jest stosowane w państwach członkowskich bezpośrednio bez konieczności przenoszenia go do prawodawstwa krajowego, zmiany w rozporządzeniu krajowym 2

3 w Wielkiej Brytanii pozwolą na dostosowanie go na okres przejściowy wskazany w rozporządzeniu unijnym oraz zapewnią moŝliwość egzekwowania rozporządzenia unijnego w okresie przejściowym i po jego zakończeniu. W ramach konsultacji zainteresowane strony mogą odpowiedzieć na kwestionariusz, podając m.in. czy spodziewają się jakichś trudności z powodu proponowanych zmian oraz jakie będą szacunkowe koszty i korzyści związane ze zmienionym rozporządzeniem. Europejskie Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (EIRO) Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków śycia i Pracy Mieszane reakcje w Wielkiej Brytanii wobec odrzucenia przez Parlament Europejski klauzuli opt-out dotyczącej czasu pracy W grudniu 2008 Parlament Europejski głosował za zakończeniem moŝliwości rezygnacji przez pracowników z ograniczenia do 48 godzin średniego tygodniowego czasu pracy, wynikającego z unijnej dyrektywy o czasie pracy (tzw. klauzula opt-out). W Wielkiej Brytanii wyniki głosowania w PE spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony związków zawodowych oraz z silną krytyką ze strony organizacji pracodawców i ministrów rządu. Tło: Po długich i trudnych negocjacjach Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) uzgodniła wspólne stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy o czasie pracy. Zasadniczo uzgodniono pozostawienie przepisu pozwalającego poszczególnym pracownikom na rezygnację (opt-out) z 48 godzin jako górnej granicy tygodniowego czasu pracy, chociaŝ takie przypadki miałyby podlegać dodatkowym zabezpieczeniom, ściślejszemu monitorowaniu i wzmocnieniu warunków ochronnych dla zainteresowanych pracowników. Wspólne stanowisko określało równieŝ, Ŝe nieaktywne okresy podczas dyŝuru nie będą traktowane jako czas pracy, chyba Ŝe zostanie uzgodnione inaczej, ale równieŝ nie będą one liczone jako czas odpoczynku. Poprawki Parlamentu Europejskiego: Po skierowaniu wspólnego stanowiska EPSCO do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim, członkowie PE zagłosowali za zniesieniem klauzuli opt-out w ciągu trzech lat od wejścia zrewidowanej dyrektywy o czasie pracy w Ŝycie. Wezwali równieŝ do tego, aby cały czas dyŝuru, w tym wszystkie okresy nieaktywne, był liczony jako czas pracy. Przyjęcie tych poprawek przez Radę wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Spodziewane jest skierowanie propozycji do Komitetu Pojednawczego Parlamentu i Rady w ramach unijnej procedury współdecydowania. 3

4 Kontrowersje wokół tej sprawy w Wielkiej Brytanii wynikają z faktu, iŝ brytyjskie Rozporządzenie o czasie pracy zawiera przepis umoŝliwiający opt-out od czasu jego wprowadzenia w 1998 r. czego zwolennikiem były organizacje pracodawców, a oponentem związki zawodowe. Obecnie rząd jest zdeterminowany chronić zapis umoŝliwiający optout, tym bardziej, Ŝe przewidziane byłyby dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników, takie jak np. zakaz proszenia pracownika o podpisanie opt-out w pierwszym miesiącu zatrudnienia oraz ustalenie górnego pułapu liczby godzin pracy na poziomie 60 tygodniowo. Wzrost róŝnic płacowych w Wielkiej Brytanii w zaleŝności od płci Oficjalne dane statystyczne opublikowane w listopadzie 2008 r. wskazują, Ŝe róŝnica pomiędzy godzinowymi stawkami wynagrodzenia kobiet i męŝczyzn wzrosła z poziomu 12,5% w 2007 r. do poziomu 12,8% w 2008 r. Zdaniem szefowej Komisji ds. Równouprawnienia i Praw Człowieka, niespodziewane zwiększenie zróŝnicowania wynagrodzeń wymaga dalszych działań i zajęcia się tym problemem. W rzeczywistości róŝnica rzędu 12,5% zanotowana w 2007 r. była najniŝszym w historii wskaźnikiem tego rodzaju w Wielkiej Brytanii. Warto dodać, Ŝe w 1998 r. pensje róŝniły się w zaleŝności od płci o 17,4%, a w 2002 o 15,5%. Ostatni nieznaczny wzrost w ciągu roku wynikał z szybszej dynamiki wzrostu wynagrodzenia męŝczyzn. Zdaniem przedstawiciela Kongresu Związków Zawodowych, róŝnica wynagrodzeń wg płci w sektorze prywatnym wynosi nawet 21.7%, co uzasadnia pomysł obowiązkowych audytów wynagrodzeń. Na początku grudnia 2008 rząd potwierdził zamiar przedstawienia w 2009 r. nowego prawodawstwa regulującego kwestie równości płci. Propozycja będzie uwzględniać środki polegające na przeciwdziałaniu nierówności w wynagrodzeniach poprzez poprawę przejrzystości w tych sprawach i zapobieganie stosowaniu w umowach klauzul zakazujących pracownikom ujawnianie swojego wynagrodzenia. 4

5 FRANCJA Zmiana na stanowisku Ministra Pracy Brice Hortefeux został mianowany na stanowisko Ministra Pracy, Stosunków Społecznych, Rodziny, Solidarności i Spraw Miejskich W odpowiedzi na propozycję Premiera, Prezydent Republiki zmodyfikował w czwartek 15 stycznia 2009 roku skład francuskiego rządu. W ramach łączenia kompetencji na poziomie centralnym, Brice Hortefeux objął funkcję Ministra Pracy, Stosunków Społecznych, Rodziny, Solidarności i Spraw miejskich. Fadela Amara, sekretarz stanu, odpowiedzialna za Politykę do Spraw Miejskich, została oddelegowana do współpracy z nowym Ministrem. Dotychczasowy Minister ds. Imigracji, Integracji, ToŜsamości Narodowej i Solidarnego Rozwoju, Brice Hortefeux, został zastąpiony na stanowisku przez Erica Bessona. Nowa strona internetowa pod hasłem: lepsza praca Francuskie Ministerstwo Pracy uruchomiło nową stronę internetową : UmoŜliwia ona łatwy dostęp pracowników i pracodawców do informacji na temat warunków pracy. Strona ta zawiera równieŝ odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy. BELGIA Dodatek na dziecko Od 1 lutego 2009 roku rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą korzystać z premii w wysokości 75 euro miesięcznie w przypadku powrotu do pracy. Ten dodatek, nazywany dodatkiem na utrzymanie dziecka, przyznawany będzie samotnym rodzicom, którzy zdecydują się ponownie podjąć zatrudnienie na umowę o pracę lub rozpocząć działalność gospodarcza, jako pracownik niezaleŝny. Premia ta wypłacana będzie pracownikowi przez okres maksymalnie 12 miesięcy. 5

6 Kampania prewencyjna: dolegliwości kręgosłupa związane z wibracjami Na początku lutego 2009 roku Federalne Publiczne SłuŜby Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego rozpoczęły kampanię dotycząca dolegliwości kręgosłupa związanych z wibracjami. Kampania skierowana jest do pracowników, których ręce, ramiona lub całe ciało są naraŝone na wibracje i objąć ma wiele sektorów gospodarki, jak: budownictwo, zagospodarowanie parków i ogrodów, leśnictwo, rolnictwo, czy metalurgię. Kampania ta wpisuje się w Krajową strategię obniŝania wskaźnika wypadków przy pracy i chorób zawodowych a tym samym w ogólnoeuropejski cel obniŝenia o 25% do 2012 roku liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za organizację i nadzór nad kampanią odpowiada Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego. Broszura dotycząca dolegliwości mięśniowo-szkieletowych Belgijskie słuŝby inspekcyjne opublikowały nową broszurę dotyczącą dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Publikacja ta adresowana jest w szczególności do lekarzy medycyny pracy i zawiera serię zaleceń i dobrych praktyk związanych z włączeniem w zakres medycyny pracy dolegliwości mięśniowo-szkieletowych a dokładnie nerwobólu lędźwiowego. SZWAJCARIA Szwajcarzy głosowali w niedzielę w referendum dotyczącym odnowienia porozumień z Unią Europejską, które zezwalają unijnym obywatelom na pracę na terytorium Szwajcarii. Około pięciu milionów wyborców odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy chcą przedłuŝenia porozumienia o swobodnym przepływie osób (obowiązującego od 2002 roku), a przede wszystkim, czy zezwalają na rozszerzenie tego przywileju na obywateli Rumunii i Bułgarii, którzy jako ostatni weszli do UE w 2007 r. Mimo napięć w kampanii przed 6

7 referendum, 59,6% Szwajcarów zgodziło się, by obywatele Unii Europejskiej nadal mieli prawo pracy na terenie Konfederacji, pośród nich równieŝ Bułgarzy i Rumuni. Wzrost wynagrodzeń mimo słabej koniunktury Federacje pracy oceniają jako umiarkowane rezultaty negocjacji w zakresie wynagrodzeń na rok 2009, biorąc pod uwagę osłabienie szwajcarskiej gospodarki. Przewidziane podwyŝki płac uzaleŝnione będą od gałęzi gospodarki i wyniosą od 2% do 4%, w zaleŝności od sektora. Maja one na celu podtrzymanie konsumpcji gospodarstw domowych. Szacuje się, Ŝe wskaźnik inflacji w 2009 roku wyniesie 1,4%. Rzeczywisty wzrost wynagrodzeń wyniesie jednak od 0,6 do 2,6%. W wzmoŝone działania kontrolne w strefach przygranicznych na przykładzie Neuchâtel Mimo swobodnego przepływu osób i usług, w strefach przygranicznych około 150 inspektorów pracy nasiliło w styczniu kontrole w zakresie legalności zatrudnienia. W dniu 14 stycznia Konfederacja i kantony przedstawiły sprawozdanie z działalności inspekcyjnej. W regionie Neuchâtel w 2008 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 600 kontroli (3000 pracowników) i mimo stwierdzonych nieprawidłowości, czy naduŝyć, nie stwierdzono przypadków pracy nielegalnej. Mimo to związki zawodowe pracowników donoszą, Ŝe w kantonie, w którym pracownicy przygraniczni stanowią 9% ogółu zatrudnionych dochodzi nagminnie do zaniŝania wynagrodzenia pracowników zagranicznych (od 2 do 40% niŝsze od stawek ustawowych). Zjawisko jest szczególnie rozpowszechnione w przedsiębiorstwach produkujących zegarki. Inne problemy inspektorów to przedsiębiorstwa, którzy nie zgłaszają podjęcia działalności na terytorium Szwajcarii, bądź delegują pracowników bez zgłoszenia tego faktu (32 sankcje administracyjne i karne nałojone w Neuchâtel w 2008 r). Zmorą inspektorów są teŝ agencje pośrednictwa pracy, które skutecznie uczestniczą w tworzeniu szarej strefy. 7

8 NORWEGIA Świadkowie handlu ludźmi otrzymają zezwolenia na pobyt w Norwegii Ministerstwo Pracy i Integracji Społecznej skierowało instrukcję do Dyrekcji ds. Imigracji, aby osoby będące świadkami w sprawach karnych związanych z handlem ludźmi otrzymywały zezwolenia na pobyt. Celem wydanej instrukcji jest zapewnienie, aby ofiary handlu ludźmi mogły zeznawać bez obaw przed odwetem w ich kraju pochodzenia oraz abyśmy mogli schwytać więcej przywódców gangów powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy. Główną zasadą jest to, aby ofiary handlu ludźmi otrzymywały zezwolenia na pobyt stanowiące podstawę do zezwolenia na osiedlenie się na stałe. To dobry sposób, aby przekonać kobiety do zeznawania przeciwko liderom takich grup, gwarantując im jednocześnie bezpieczeństwo. Walka z handlem ludźmi jest jednym z głównych obszarów działania rządu. To cyniczny proceder przynoszący szefom gangów miliardowe zyski. Ofiary mają do odegrania istotną i często decydującą rolę w postawieniu zarzutów kryminalnych i skazaniu winnych. JeŜeli ofiary ponoszą ryzyko odesłania po sprawie sądowej do kraju pochodzenia, są bardzo podatne na dręczenie i dalsze naduŝycia w kraju pochodzenia. Nowe instrukcje pozwalają na wydawanie takim osobom stałych zezwoleń na pracę lub pobyt w Norwegii. DANIA Duński Urząd Środowiska Pracy dąŝy do zapoznania opinii publicznej ze standardami obowiązującymi w środowisku pracy poprzez wprowadzenie na stronie internetowej urzędu systemu znaczków. Pod kaŝdym z nich znajduje się liczba przedsiębiorstw, którym w wyniku kontroli przyznany został odpowiedni symbol. Kliknięcie na symbol umoŝliwia rozwinięcie pełnej listy przedsiębiorstw (wraz z ich danymi adresowymi), pogrupowanych ze względu na branŝę, co ułatwia identyfikację przedsiębiorstwa. Negatywny czerwony znaczek otrzymują przedsiębiorstwa, którym wydano polecenie poprawy w wyznaczonym terminie. Znaczki te usuwa się w momencie, gdy przedsiębiorstwo pozbędzie się nieprawidłowości. 8

9 Ostrzegawczy Ŝółty znaczek otrzymują przedsiębiorstwa, które dostały nakaz poprawy. Firmom, które uzyskały certyfikaty w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zostaje przydzielony pozytywny zielony znaczek. Uśmiechnięty znaczek w koronie wskazuje przedsiębiorstwa, które nagrodzone zostały certyfikatem zdrowia i bezpieczeństwa, oznaczającym, Ŝe dane przedsiębiorstwo poczyniło nadzwyczajne starania w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa. Nowa publikacja Duńskiego Urzędu Środowiska Pracy (WEA) Urząd Inspekcji Pracy przeprowadza dzisiaj inspekcję w Państwa przedsiębiorstwie. Urząd Inspekcji Pracy jest organem sprawującym pieczę nad przestrzeganiem duńskich przepisów obowiązujących w zakresie środowiska pracy. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w dziedzinie środowiska pracy spoczywa na pracodawcy - tymi słowami rozpoczyna się treść jednej z serii broszur wydanych przez Duński Urząd Środowiska Pracy (WEA) między innymi w języku polskim dla Polaków świadczących pracę w Danii. Oprócz ogólnej broszury oswajającej pracowników z wizytami inspektorów pracy, informującej o tym, czego mogą się oni spodziewać się w przypadku kontroli inspektora pracy w ich firmie, WEA zamieściła równieŝ na swojej stronie internetowej cykl 8 broszur tematycznych, które w przystępny, graficzny sposób informują o zasadach bezpieczeństwa w pracy i wynikających z przepisów minimalnych warunkach, których zapewnienie leŝy w gestii pracodawcy. Tematyka broszur: 1. BHP przy pracy z Azbestem 2. Środki ochrony osobistej 3. Bezpieczeństwo przy pracach ziemnych 4. Bezpieczeństwo przy pracach rozbiórkowych 5. Bezpieczeństwo pracy na drabinie 6. Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach 7. Bezpieczeństwo pracy na dachach 8. Sygnalizacja przy obsłudze dźwigów Przykładowa broszura w języku polskim stanowi załącznik do materiału. 9

10 WŁOCHY Działalność inspekcyjna W dniu 3 lutego 2009 roku, na posiedzeniu Komisji Centralnej ds. Koordynacji Działalności Nadzorczej, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności włoskiej inspekcji pracy za rok 2008 oraz prognozy i załoŝenia na rok W 2008 roku kontrolą objęto przedsiębiorstw, przy czym w przypadku 61% kontroli ( ) stwierdzono naruszenie przepisów a w przedsiębiorstwach stwierdzono nielegalne zatrudnienie pracowników, w tym 42% ( osób) pracujących na czarno. Brak odprowadzanych składek i naleŝnych premii pracowniczych oszacowano w sumie na kwotę euro, podwaŝono fikcyjnych stosunków pracy w sektorze rolnym, zaś w przypadku przedsiębiorstw nakazano wstrzymanie działalności. Większość z ukaranych przedsiębiorstw prowadziła działalność w sektorze budownictwa (1 535), robót publicznych (992) i handlu (662). Dyrektor Generalny ds. Działalności Inspekcyjnej przedstawił ponadto program działań kontrolnych przewidzianych w 2009 roku. Program ten powstał w oparciu o ocenę róŝnych form nielegalnego zatrudnienia, przygotowaną przez ośrodki terytorialne. DuŜy nacisk połoŝono na liczbę kontroli - w 2009 roku planuje się ich Nowym rozwiązaniem są planowane na całym terytorium Włoch działania inspektorów wyspecjalizowanych w dziedzinie prewencji i promocji bezpieczeństwa pracy podejmowane we współpracy z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, jak równieŝ konsultantami ds. pracy oraz innymi specjalistami w celu realizacji ok spotkań w centrach szkoleniowych i badawczych, w ośrodkach uniwersyteckich, w ramach konsultowania zasadniczych problemów z dziedziny pracy. Szczególnie interesujące wydają się dwa projekty: pierwszy - pod hasłem jakość - zakłada monitorowanie działalności inspekcyjnej w celu oceny skuteczności i wpływu wysokiej jakości działań inspekcyjnych na ochronę pracowników, oraz drugi projekt, jednolitość i przejrzystość, który ma na celu zapewnienia właściwego przestrzegania wytycznych organu centralnego inspekcji, jak równieŝ zasad deontologii, które regulują realizację procedur inspekcyjnych. 10

11 HISZPANIA Rząd Autonomicznej Wspólnoty Katalonii ma zamiar utworzyć rejestr firm ukaranych za powaŝne uchybienia w zakresie prewencji ryzyka zawodowego. Będą w nim opublikowane wszelkie dane przedsiębiorstw, które nie zachowały norm w tej kwestii. Pomysł o stworzeniu ww. rejestru, zatwierdzony w dniu 28/01/2009 przez Radę Władz Katalonii, jest w duŝej mierze praktycznym odniesieniem się do zapisów w Statucie Katalonii, które przekazują kompetencje w sferze zatrudnienia i stosunków pracy rządowi autonomicznemu, przyznając mu jednocześnie władzę w kwestii nakładania kar za złamanie przepisów w zakresie prewencji ryzyka zawodowego. Na internetowej stronie Departamentu Pracy Rządu Katalonii raz na kwartał będzie zamieszczany wykaz ukaranych firm, w celu zagwarantowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom swobodnego dostępu do danych na temat nieprzepisowo działających przedsiębiorstw. Postępowanie zmierzające do nałoŝenia kary na firmę wszczyna Inspekcja Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po wcześniejszym wykryciu niedopełnienia norm przez przedsiębiorstwo. W przypadku, gdy wykroczenie jest powaŝne, organem podejmującym decyzję o ukaraniu pracodawcy jest Generalna Dyrekcja ds. Stosunków Pracy, wchodząca w skład Departamentu Pracy. Zawiadamia ona pracodawcę o nałoŝonej karze i wydaje decyzję o opublikowaniu informacji na temat wspomnianych sankcji w Oficjalnym Dzienniku Rządu Katalonii _noticia_web_portal.html PORTUGALIA W celu pogłębienia świadomości publicznej na temat kwestii związanych z nielegalnym zatrudnieniem, stanowiącym jedną z głównych osi działalności inspekcyjnej zaplanowanej w Portugalii na rok 2009, Urząd ds. Warunków Pracy (ACT Autoridade para as Condições do Trabalho) planuje zorganizować w dniu 20 lutego 2009 roku w Centrum Kongresowym w Lizbonie seminarium zatytułowane: Nielegalne zatrudnienie rzeczywistość i strategie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele krajowych i międzynarodowych organizacji, jak równieŝ członkowie jednostek z innych państw o podobnym, do ACT, profilu działalności oraz szereg osób przewidzianych, wedle programu, do wygłoszenia prezentacji. 11

12 Informacje dotyczące programu seminarium, kosztu związanego z ewentualnym udziałem oraz osób kontaktowych zajmujących się przyjmowaniem zgłoszeń udziału dostępne są na stronie: CYPR Ramowe Porozumienie dotyczące stresu w miejscu pracy Potencjalnie stres moŝe dotyczyć kaŝdego miejsca pracy i kaŝdego pracownika, niezaleŝnie od wielkości przedsiębiorstwa, dziedziny działalności czy teŝ rodzaju umowy o pracę lub stosunku zatrudnienia. Na forach międzynarodowych, europejskich i krajowych stres związany z pracą został uznany za przedmiot wielkiej troski ze strony zarówno pracodawców, jak i pracowników. Stwierdzono potrzebę wspólnego działania w zakresie tej problematyki w celu zapobiegania, eliminowania lub zmniejszania stresu. W dniu 17 czerwca 2008 roku Cypryjska Federacja Pracodawców i Przemysłowców (OEB), Cypryjska Izba Handlu i Przemysłu (CCCI), Cypryjska Konfederacja Pracowników (SEK), Pancypryjska Federacja Pracy (PEO) i Demokratyczna Federacja Pracy Cypru (DEOK) - w obecności ministra pracy i ubezpieczeń społecznych, Pani Sotiroula Charalambous (która równieŝ podpisała Deklarację) podpisały Wspólny Program dot. Ramowego Porozumienia na temat stresu związanego z pracą. Celem porozumienia jest podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy przez pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli na temat stresu związanego z pracą. Ponadto porozumienie to ma na celu dostarczenie pracodawcom i pracownikom ram kompetencyjnych w celu identyfikacji i zapobiegania lub radzenia sobie z problemami związanymi ze stresem w miejscu pracy. Strony, które podpisały przedmiotową umowę zachęcają równieŝ ich organizacje członkowskie w krajach kandydujących do wdraŝania tego porozumienia. 12

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Europejskich Spraw Gospodarczych Wydział Świadczenia Usług ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsiębiorców Warszawa, grudzień 2005 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat W numerze 15 Bhp w ciepłowniach 11 Opieka nad pracownikami ogranicza się w zasadzie do obligatoryjnych badań profilakty - cznych. 20 Z badaniami bezpieczniej 36 Przygnieciony przez agregat Egzekucja obowiązków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem Nr 7/2011 czerwiec 2011 UROOPRACOWANIA Zespół Roboczy ds. Strategii Komunikacyjnej Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii informacyjnych w państwach strefy euro

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych 1 Francja

Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych 1 Francja Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych 1 Francja Marta Danielczuk Francja jest republiką o systemie parlamentarno-prezydenckim, z Konstytucją przyjętą w referendum w 1958 r. 2 Głową państwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo