Magazyn Globalnej Odpowiedzialności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn Globalnej Odpowiedzialności"

Transkrypt

1 Magazyn Globalnej Odpowiedzialności redaktorzy odpowiedzialni za numer: Przemysław Wielgosz, Magda Qandil opracowanie graficzne: Krzysztof Ignasiak Przemysław Wielgosz redaktor naczelny Le Monde diplomatique - edycja polska Walki chłopskie dziś Magazyn Globalnej Odpowiedzialności jest efektem współpracy Instytutu Globalnej Odpowiedzialności IGO i Le Monde diplomatique edycja polska. Będzie się ukazywał kilka razy w roku podnosząc kluczowe tematy, którymi oba środowiska zajmują się w ostatnich kilku latach. IGO jest organizacją pozarządową typu think-and-do tank, reprezentującą perspektywę praw człowieka w rozwoju. Wspiera inicjatywy z krajów globalnego Południa dotyczące prawa do żywności, sprawiedliwości podatkowej i inwestycyjnej, wywiązywania się przez wspólnotę międzynarodową z działań na rzecz zmniejszenia nierówności i przestrzegania praw człowieka na świecie. W tym miesiącu zajmujemy się walką rolniczek i rolników nie tylko ze względu na przypadający 17 kwietnia Dzień Walk Chłopskich która toczy się w Europie, w tym Polsce, jak i w krajach globalnego Południa. Oddajemy w Wasze ręce teksty autorek i autorów związanych z IGO, jak i z polską edycją Le Monde diplomatique: Walka społeczna o ziemię w Europie fragment obszernego raportu wydanego przez Transnational Institute TNI (str. 2-3), Żurawlów/Chevron. Dramat w XI scenach zapis rozmów działaczek i działaczy IGO ze społecznością Żurawlowa powstałych podczas ich solidarnościowego wyjazdu do tej walczącej z międzynarodowym gigantem energetycznym polskiej wsi (str. 4-5), Via Campesina Chłopska Droga fragment książki Waldena Bello Wojny żywnościowe (str. 6-7). Jednocześnie dobiega końca kampania IGO Zanim Zjesz (www.foodwewant.org), a w najbliższych miesiącach IGO rozpocznie kolejną kampanię skupioną na prawie do żywności i suwerenności żywnościowej. Aby być na bieżąco, zamów biuletyn elektroniczny wypełniając formularz na stronie Połowa ludzkości mieszka na wsi. Mimo gigantycznych postępów urbanizacji oraz ekspansji przemysłu poza centralne ośrodki systemu światowego, w krajach globalnego Południa produkcja rolna w dalszym ciągu odgrywa wielką rolę w gospodarce. Na Południu też koncentruje się przygniatająca większość populacji chłopskiej planety. Rodzinne gospodarstwa małoobszarowe dźwigają ciężar wyżywienia większości ludzi w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. A jednak kwestia agrarna nie zaprząta zbytnio uwagi opinii publicznej i decydenckich forów w rodzaju G8 czy Davos. Nic dziwnego, bo ruchy chłopskie od dawna nie mają dobrej prasy. Nowoczesna myśl społeczna już w XIX w. miała tendencje do niedoceniania chłopów i tocznych przez tę klasę walk. Zarówno liberałowie jak marksiści hołdowali przekonaniu, że w epoce przemysłowej historia chłopstwa dobiega końca. Chłopi, jako formacja schyłkowa, mieli być z natury konserwatywni, bierni, ksenofobiczni i niezdolni do wypracowania nowoczesnych form podmiotowości politycznej. Oceny tej nie zmienił nawet fakt, że niemal wszystkie rewolucje XX w. miały chłopski charakter. Dopiero ostatnie dekady skorygowały nieco ten stan rzeczy. Przyczyniła się do tego rola jaką chłopi Południa odgrywają w oporze wobec neoliberalizmu i w ruchach alterglobalistycznych. Powstanie zapatystów w Meksyku, walki brazylijskich pracowników rolnych bez ziemi, mobilizacje rolników indyjskich przeciw wysiedleniom i liberalizacjom, Konfederacja Chłopska we Francji stały się ważnym sektorem Światowych Forów Społecznych, ale także źródłem inspiracji ideowych i innowacji strategicznych dla innych skupionych w nim podmiotów. Dość wspomnieć o sile oddziaływania chłopskiej międzynarodówki Via Campesina założonej w 1993 r. koalicji działającej w 70 krajach i skupiającej wiele milionów rodzin w 143 organizacjach. Głównym źródłem walk chłopskich jest dziś narzucany przez logikę kapitalizmu nierównomierny rozwój rolnictwa rozdartego między wielkoobszarowym agroprzemysłem nastawionym na zysk a drobnym rolnictwem wyżywieniowym. Stawka daleko wykracza poza partykularne interesy konkretnych społeczności wiejskich. W gruncie rzeczy jest globalna, tak jak globalne są kryzysy żywnościowy, klimatyczny, energetyczny i finansowy, które bezpośrednio zagrażają chłopom. Chłopi walczą o prawo do ziemi przeciw wywłaszczeniom gruntów pod uprawy biopaliwowe czy monokultury upłynniane na rynkach globalnych. Stawiają opór komercjalizacji dziedzictwa biogenetycznego w formie ziarna modyfikowanego genetycznie, które należy do produkujących je korporacji, a nie jest dobrem wspólnym. Rewindykują politykę rolną zorientowaną na wsparcie dla produkcji żywnościowej przeciwko liberalizacji otwierającej drogę do monopolu dotowanego przemysłu żywnościowego z Północy i globalnych cen narzucanych przezeń lokalnym społecznościom Południa. Domagają się demokracji i poszanowania nieustannie łamanych praw człowieka. Nie jest przesadą stwierdzenie, że od rozstrzygnięcia tych walk zależeć będzie los nas wszystkich, także na globalnej Północy. Sceną konfliktów są nie tylko tereny wiejskie Południa, ale także Północy. W Europie, w tym w Polsce, postępuje koncentracja ziemi uprawnej, a prawa społeczności rolniczych składane są na ołtarzu logiki ekstraktywistycznej. Walka rolników włoskich czy hiszpańskich o ziemię mieści się w tej samej perspektywie co walka mieszkańców Żurawlowa przeciw przekształceniu okolic ich wsi w miejsce eksploatacji gazu łupkowego. Podobne konflikty będą narastać w przyszłości. Kwestia agrarna na Południu jak i Północy jeszcze długo nie przejdzie do historii, ale będzie jednym z jej kół zamachowych. 1

2 Jennifer Franco koordynuje w Transnational Institute (TNI) program poświęcony sprawiedliwości rolniczej. Saturnino Borras jest członkiem TNI oraz profesorem w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych (ISS) w Hadze. Jan Douwe van der Ploeg jest profesorem na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii. Walka społeczna o ziemię w Europie Wszyscy pełnią rolę adiunktów na Chińskim Uniwersytecie Rolniczym w Pekinie. 2 Dla milionów Europejczyków ziemia stanowi bardzo ważny element życia i podstawowe źródło utrzymania. Grunty uprawne w coraz większym stopniu są jednak gromadzone w ramach coraz mniejszej liczby wielkich gospodarstw zarządzanych przez niewielką ilość przedsiębiorstw. W efekcie wiele drobnych gospodarstw rolnych traci autonomię, a także zdolność do zdobywania środków utrzymania. Postępująca koncentracja gruntów wpływa na kształt rządowych polityk rolnych, przez które z kolei sama jest formowana. W szczególności dotyczy to systemu dotacji w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) faworyzującego duże gospodarstwa, marginalizującego te małe i blokującego wejście potencjalnych rolników na rynek. Konsekwencją tych działań było powstanie wąskiego grona właścicieli wielkoobszarowych gospodarstw. W 2012 roku oszacowano, że w Europie dominują małe gospodarstwa obejmujące mniej niż 2 ha ziemi. Stanowiły one w tamtym okresie niemal połowę całkowitej liczby gospodarstw w UE (49%, czyli prawie 6 mln gospodarstw). Mimo to kategoria wielkości stanowiła jedynie niewielką część (zaledwie 2%) całkowitej powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo. Jeśli chodzi natomiast o gospodarstwa przekraczające powierzchnię 100 ha, to stanowiły 3% całkowitej liczby gospodarstw rolnych i zajmowały 50% całkowitej powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo w 27 państwach Unii Europejskiej. Jak w Ameryce Łacińskiej Dystrybucja ziemi rolnej według powierzchni gospodarstwa do 2010 roku była skutkiem tendencji, której źródła sięgają kilka dekad wstecz. Zagregowana liczba gospodarstw w UE wzrastała co prawda w latach 1966/ Wzrost ten był jednak w dużej mierze dyktowany przez akcesję nowych państw członkowskich. Unia została poszerzona w tym czasie z 6 państw w 1966/67 do 27 państw w 2010, z których wiele posiada relatywnie silnie rozwinięty sektor rolniczy oraz dysponuje znacznymi obszarami rolnymi, czego dobrym przykładem jest Rumunia. Jednak w pozostałych krajach UE rosnąca w tym samym okresie koncentracja gruntów jest ewidentna. W Niemczech cał- kowita liczba gospodarstw rolnych znacznie się pomniejszyła z w 1966/67 do zaledwie w Podobnie we Francji, gdzie całkowita liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się z w 1966/67 do w We Włoszech, gdzie w 1966/67 istniało gospodarstw rolnych, liczba ta spadła do w omawianym okresie. Również dane dotyczące gruntów wykorzystywanych rolniczo pokazują tendencję do skrajnej koncentracji ziemi. W niektórych przypadkach proces ten nie jest nowym zjawiskiem, jak np. w hiszpańskiej Andaluzji, gdzie trwa od wieków. Obecnie gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 30 ha zajmują w tym regionie większość lokalnej powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo, podczas gdy najliczniej występująca kategoria gospodarstw (o powierzchni między 2 a 5 ha) zajmuje zaledwie niewielki procent tych obszarów. Poprzednie dwie dekady cechowały się gwałtownym zmniejszaniem się liczby małych gospodarstw oraz wyraźnym trendem koncentracji obszarów rolnych w ramach dużych gospodarstw. W innych miejscach, we Francji, Niemczech i Włoszech, koncentracja gruntów rolnych występowała w przeszłości, jednak nie w tak dużym stopniu jak w Andaluzji. Istnieją różne czynniki powodujące koncentrację gruntów. Na skutek akumulacji kapitału na rynku produktów rolnych następuje ciągła polaryzacja ekonomiczna uniemożliwiająca małym gospodarstwom konkurowanie z dużymi. Częściowo wynika to z faktu, że dotacje przyznawane w ramach WPR uprzywilejowują duże gospodarstwa, które w ten sposób zyskują jeszcze większą przewagę rynkową. Małe gospodarstwa stają się z kolei coraz słabsze nie dlatego, że są z natury mniej wydajne pod względem uprawy ziemi, ale dlatego, że są mniej efektywne w przechwytywaniu dotacji. Koncentracja gruntów oraz dotacje w ramach WPR kształtują i (re)strukturyzują się nawzajem wraz z upływem czasu. Z jednej strony ziemia nabywana jest w ramach coraz mniejszej liczby wielkoobszarowych gospodarstw, a z drugiej, dopłaty w ramach WPR trafiają do coraz mniejszej liczby odbiorców. Przyjrzyjmy się przypadkowi Włoch, gdzie w 2011 roku zaledwie 0,29% gospodarstw rolnych otrzymało 18% całkowitej kwoty dotacji w ramach WPR, a 0,0001% spośród nich (czyli zaledwie 150 gospodarstw) otrzymało 6% tej kwoty. Pozostałe 93,7% wszystkich gospodarstw otrzymało 39,5% dotacji udzielanych w ramach WPR. Podobna sytuacja ma miejsce w Hiszpanii, gdzie w 2009 roku 75% unijnych dopłat trafiło do 16% beneficjentów. Pomimo odrębnej historii, państwa byłego bloku socjalistycznego, które są dziś młodszymi krajami członkowskimi UE, doświadczają podobnego trendu (re)koncentracji terenów rolniczych w ramach coraz mniejszej liczby gospodarstw, a system dopłat WPR przynosi podobne efekty jak w krajach starej Europy. Dla przykładu, wstąpienie Węgier do UE spowodowało zalanie tamtejszego rynku dotowanymi produktami rolnymi, co skończyło się bankructwem wielu węgierskich rolników. Należy przy tym wspomnieć, że przez pierwszych sześć lat po akcesji większość drobnych rolników nie spełniała koniecznych wymogów, by móc ubiegać się o dotację. W efekcie około 93% rolników zostało wykluczonych z systemu dopłat. Część ekspertów przyznała, że 90% dotacji na rolnictwo trafiło do zaledwie 100 osób. W 2009 roku 8,6% wszystkich gospodarstw na Węgrzech otrzymało łącznie 72% całkowitej sumy unijnych dotacji. ( ) Ze wspomnianymi wyżej zmianami powiązany był także program dobrowolnej konsolidacji prowadzony przez specjalne fundusze celowe faworyzujące duże gospodarstwa. Końcowym rezultatem tych działań jest koncentracja ziemi na olbrzymią skalę i towarzyszące jej powszechne wywłaszczenie. Wykluczające i polaryzujące tendencje do koncentracji gruntów nie ograniczają się jedynie do UE, ale widoczne są również w krajach sąsiadujących. Dobrym przykładem jest sytuacja panująca na Ukrainie, gdzie obecna struktura rolnictwa jest wynikiem post-socjalistycznych reform. Ze statystyk wynika, że 4,5 mln działek wiejskich gospodarstw domowych zajmuje 7,5 mln hektarów, a przedsiębiorstw rolnych zajmuje 23 mln hektarów. Do tych ostatnich zalicza się gospodarstw zajmujących 4,3 mln hektarów. Co ciekawe, przydomowe

3 działki nie są zaliczane do oficjalnego systemu rolnego, choć w 2008 roku ich wkład w całkowitą produkcję rolną wynosił 50%. W ostatnich latach duża część populacji emigrowała do miast z uwagi na brak perspektyw utrzymania się z rolnictwa (zwłaszcza brak pomocowych działań państwa). W efekcie większość faktycznych właścicieli ziemi wydzierżawia obecnie swoje grunty po bardzo niskich stawkach. Średnia wysokość dzierżawy za 1 ha to ok. 350 ukraińskich hrywien (ok. 30 euro), przy średnim okresie dzierżawy wynoszącym od 4 do 10 lat i maksymalnym okresie 49 lat. Oficjalnie sprzedaż ziemi rolnej jest zabroniona, ale proceder ten i tak jest praktykowany w sposób nieformalny, co doprowadziło do powstania wielkich gospodarstw (agroholdingów), zwłaszcza po 2005 roku. Ich udział w PKB wynosi 42,3%, w przeciwieństwie do rolników, w przypadku których wynosi on jedynie 5%. Wraz z rozwojem agroholdingów rośnie znaczenie koncentracji gruntów i przejmowania nad nimi kontroli. Tego typu gospodarstwa powstają nie tylko na skutek dzierżawienia ziemi od pojedynczych właścicieli, ale i wchłaniania różnych przedsiębiorstw rolnych. Z biegiem czasu ulegają one coraz większej integracji horyzontalnej i wertykalnej, co pomaga kontrolować całość łańcucha wytwarzania wartości. Dziesięć największych agroholdingów kontroluje obecnie ok. 2,8 mln hektarów ziemi. Na Ukrainie określa się je jako latifundisty, gdyż składają się na nie olbrzymie obszary ziemi przeznaczonej pod uprawę zbóż i roślin oleistych na eksport. W istocie typ rozwoju rolnictwa przemysłowego rozwijający się na Ukrainie przypomina model istniejący w Argentynie oraz Brazylii. ( ) Społeczna walka o ziemię w Europie Ogólnie rzecz biorąc, jedynym sposobem obrony przed ciągle przybierającymi na sile i wspierającymi się wzajemnie procesami koncentracji ziemi, zawłaszczania gruntów oraz dalszego blokowania dostępu do ziemi przyszłym rolnikom (a przy okazji najpewniejszym sposobem uniknięcia w najbliższej przyszłości zawłaszczenia olbrzymich połaci ziemi), jest powszechna rewitalizacja i wzmocnienie europejskiego rolnictwa. Można to osiągnąć poprzez ponowne urolnienie (ang. re-peasantisation) oraz tworzenie produktów i usług dla powstających, lokalnie zakotwiczonych (ang. nested) rynków. Choć w niniejszej publikacji ( Koncentracja gruntów, zawłaszczanie ziemi oraz walka społeczna w Europie ) kładzie się nacisk na problemy, pokazuje ona też, że sytuacja nie jest zupełnie bez wyjścia. Pomimo różnic i silnych przeciwstawnych tendencji obecnych w Europie, obserwujemy stale rosnącą liczbę Europejczyków angażujących się w walkę o ziemię, o prawo do upraw, lep- szą jakość rolnictwa oraz lepsze państwowe wsparcie dla rolnictwa. Wszystkie przykłady tej walki pokazują zróżnicowanie tych międzyklasowych, społecznych inicjatyw. Jednym z przykładów są trwające już ponad 40 lat działania na rzecz zablokowania projektu budowy wielkiego lotniska nieopodal Nantes we Francji. Miejscowi rolnicy i mieszkańcy tej okolicy od dawna i z różnych powodów sprzeciwiają się temu projektowi. W ramach wyrażania swojej dezaprobaty, z pomocą popierających ich ludzi z całego kraju od 2008 roku okupują skonfiskowane im grunty i domy (niektóre były już wcześniej opuszczone). Zmieniwszy nazwę okupowanego terenu na Zone à Défendre (ZAD), zadyści nadal prowadzą działalność rolniczą, utrzymują wspólną kuchnię i piekarnię, warsztat rowerowy, a nawet kafejkę internetową i stację radiową. Innym przykładem jest ogrodnicza partyzantka (ang. guerrilla gardening) w Wiedniu, gdzie mieszkańcy uprawiają warzywa i kwiaty w parkach, obok ulic i na podwórkach, hodują drzewa owocowe i doglądają ogrodów w nieużytkowanych strefach miasta. Część tych inicjatyw ma charakter spontaniczny, inne natomiast posiadają wewnętrzną strukturę organizacyjną. Przykładem może być sytuacja z 2012 roku, kiedy to w ramach poszukiwań gruntów pod uprawę warzyw studenci okupowali działkę o powierzchni 3,5 ha, której właścicielem był Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), czyli państwowa firma zarządzająca publicznymi nieruchomościami. Grupa studentów chciała m.in. zablokować zmianę charakteru tego obszaru i budowę osiedla mieszkaniowego. Dążyła też do przywrócenia zapomnianej działalności związanej z miejską produkcją żywności i dostępem do ziemi. Po dziesięciu dniach okupacji studenci zostali usunięci z tego terenu, ale ich akcja doprowadziła do powstania SoliLa! (Solidarisch Landwirtschaften!, czyli Solidarne Rolnictwo!). Jest to kolektyw mieszkańców Wiednia, którzy nie zgadzają się ze współczesnym sposobem produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, i w związku z tym stosują alternatywę, inspirowaną zarówno długą wiedeńską tradycją miejskiego ogrodnictwa, jak i rosnącymi w siłę europejskimi ruchami suwerenności żywnościowej (jak np. Nyeleni). Jeszcze inny przykład stanowi Somonte w Andaluzji. W trakcie rekordowo wysokiego bezrobocia w latach członkowie ruchu robotników rolnych SAT rozpoczęli okupację 400 ha z liczącej ha państwowej działki, która na skutek zamknięcia rządowego Instituto Andaluz de Reforma Agraria miała zostać sprzedana podczas aukcji. Działanie to wyznaczyło zmianę w strategii SAT i przejście od symbolicznego do stałego okupowania terenu. Wciąż ma ono na celu kolektywną uprawę ziemi i samodzielne produkowanie żywności oraz tworzenie miejsc pracy z uwzględnieniem zasad agroekologii, czyli silnego związania z lokalnymi rynkami zbytu, produkcji skierowanej na samowystarczalność oraz zalesiania granic terenów rolnych. W tym przypadku stawką walki pracowników rolnych, poza sprzeciwem wobec prywatyzacji ziemi, jest również budowa lepszego stylu życia połączonego ze zrównoważonym sposobem uprawiania ziemi. Wysiłek ten wspierany jest przez sieć pomocową zwaną Platformą Wsparcia Somonte, współtworzoną przez mieszkańców pobliskich wsi i miast, która pomaga robotnikom rolnym z Somonte m.in. w sprzedaży ich produktów. Warto też wspomnieć o walce mieszkańców Narbolii (Sardynia, Włochy) przeciwko dotowanemu przez UE wielkiemu projektowi budowy paneli słonecznych. Pomysłodawcą projektu jest zagraniczne przedsiębiorstwo, a jego realizacja w przyszłości uniemożliwi rolnikom uprawę miejscowej, żyznej ziemi, pozbawiając ich tym samym środków do życia. Gniew społeczeństwa doprowadził do powstania grupy S Arrieddu per Narbolia, która wraz ze stowarzyszeniami proekologicznymi Itala Nostra oraz Adiconsum Serdegna prowadzi aktywną kampanię przeciwko wspomnianemu projektowi. Wykorzystują oni wiele sposobów działania, w tym podnoszenie świadomości społecznej, składanie petycji i pozwów sądowych oraz podejmowanie działań wspólnotowych. Określają cel walki jako samodzielną ochronę swojego terytorium. Walka ta nie jest po prostu obronną bitwą przeciwko projektowi budowy elektrowni słonecznej, ale raczej długoterminowym działaniem na rzecz dobra wspólnego w tym ziemi, energii i wody. Grupa opowiada się za suwerennością żywnościową oraz za uczestniczącym i rozproszonym a więc demokratycznym modelem produkcji energii, który jest w stanie zapewnić niezależność energetyczną. Należy podkreślić międzyklasowy i terytorialny charakter wszystkich powyższych przykładów społecznej walki o ziemię w Europie. Są to inicjatywy skupiające zróżnicowane grupy ludzi pochodzących z różnych klas społecznych oraz reprezentujących różne interesy inicjatywy będące przykładem zmiany myślenia oraz przekształcania relacji pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Z nowymi inicjatywami nieodłącznie wiąże się ciągłe przenikanie się tematów i problemów rolniczych, pracowniczych oraz środowiskowych, które to generuje nowe formy solidarności. Fragment wydanej przez IGO publikacji Koncentracja gruntów, zawłaszczanie ziemi oraz walka społeczna w Europie 3

4 Żurawlów/Chevron. Dramat w XI scenach Wywiadu udzieliły Małgorzata Jabłońska Henryka Bernard Alicja Makuch Bożena Staszczuk Wysłuchali i opracowali: Anna Migdał Magdalena Jarocka Anna Wieczorek Wojciech Berdowski Lokalna społeczność obawia się, że technologia tzw. szczelinowania hydraulicznego jest niebezpieczna dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Metoda ta polega na wpompowaniu do odwiertu płynu szczelinującego pod bardzo wysokim ciśnieniem. Wiąże się ona ze zużyciem ogromnych ilości wody, do której dodawane są toksyczne substancje. Mieszkańcy boją się m.in. nieszczelności konstrukcji odwiertów, skażenia wód gruntowych, wyczerpania zasobów wody pitnej, sposobu utylizacji płynu. Niepokoją ich doniesienia o zatruciach, chorobach skóry i nowotworowych wśród ludności zamieszkującej obszary wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 4 I Wieś Żurawlów, wywiad z rolniczkami Jesteśmy tu od XVIII wieku. Nasze prababcie i pradziadkowie to przeważnie rodziny Staszczuków, Grynów i Bernardów. To nie tak, że my tu przyjechaliśmy i czegoś nagle chcemy, jesteśmy związani z tą ziemią od pokoleń. Jesteśmy tu, można powiedzieć, od zawsze. Wioska na początku była biedna, dorabialiśmy się, biedowaliśmy. Wieś była w okolicy najstarsza. Nie było tu dworu. Ludzie dorabiali się od morga ziemi. Dzięki ich pracowitości przeciętne gospodarstwo ma dzisiaj ponad 50 hektarów, a największe 700 hektarów. Sialiśmy rzepak, zboża, buraki, kukurydzę... Nasze ziemie są bardzo urodzajne, najlepszej jakości. Chevronu nie sialiśmy. I wyrósł. W innych wsiach młodzież ucieka, broni się przed tym rolnictwem, szuka lekkiej pracy. U nas młodzi chłopcy zostali na gospodarstwach i bardzo dużo pracy w to włożyli. Nam, jako matkom, szkoda ich zaangażowania. Pomagamy dzieciom bronić tej ziemi. Mamy taki obowiązek. Wnuki też mają zamiar tu zostać. Mój wnuk deklaruje, że będzie uprawiał ziemię. U mnie w domu jest jedna córka, która szuka bezskutecznie pracy. Druga uczy się w szkole gastronomicznej, chłopaka wybrała sobie ze wsi, zatem do miasta żadne się raczej nie wybiera. Młodsze córki chodzą jeszcze do szkoły podstawowej, więc trudno powiedzieć gdzie będą żyć. W mieście z pracą jest ciężko, a na wsi wprawdzie nie mamy dużo pola, ale zawsze jest wszystko swoje, bez chemii. Nie musimy kupować w mieście nie wiadomo czego. II Chevron Jesteśmy dobrymi sąsiadami. Zobowiązujemy się inwestować w społeczności, w których działamy, a także budować więzi oparte na zaufaniu. III Żurawlów 19 stycznia 2012 roku przyjechała do nas firma Chevron, chcieli porozmawiać. To było przyjęcie sponsorowane, catering był na 150 osób w remizie. Dla dzieci paczki miały być. Mieli specjalistów, żeby nam wszystko wytłumaczyć. Był tam profesor Harasimiuk. Przyszło dużo ludzi. Spytano nas czy chcemy, żeby rozmowie przysłuchiwały się media. My nie mamy nic do ukrycia. Przedstawiciele firmy Chevron nie zgodzili się, aby media były obecne podczas spotkania. Wiadomo jaka to jest firma jeśli nie chce rozmawiać z ludźmi normalnie. Wyraźnie powiedzieli, że albo media albo oni. Nagrano to na TVN24. Na sali zostali tylko naukowcy. Ludzie z Chevronu wyszli, rzeczniczka prasowa firmy została. Wchodziła i wychodziła kilka razy. Przysłuchiwała się tylko temu co się dzieje. Była to jedyna próba kontaktu. IV Chevron Prowadząc poszukiwania gazu łupkowego w Europie Środkowej, współpracujemy zarówno z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną, jak i mieszkańcami. Aby nasza inwestycja nie wpłynęła negatywnie na lokalne zapotrzebowanie na wodę, wspólnie decydujemy z jakich źródeł powinniśmy skorzystać. Ostateczna decyzja jest uzależniona od szeregu czynników, takich jak np. jakość wody i jej dostępność na danym obszarze. V Żurawlów Dowiedzieliśmy się od wójta, że Chevron zamierza wykręcić dwie studnie do poboru wody. Ludzie się tego bardzo przestraszyli ze względu na to, że Żurawlów leży poniżej terenu, który wydzierżawił Chevron. Gdyby Chevron wykopał te studnie, na wsi spadłby poziom naszych wód, ponieważ teren wydzierżawiony przez nich leży na górce. Przestraszyliśmy się, że w naszej wiosce zabraknie wody. Była tu taka sytuacja koło remizy: Jest taki czop, góra, na której jest studnia. Gdy oczyszcza się studnie i spuszcza wodę, część wsi położona poniżej nie ma wody. VI Kraków, AGH, , debata Łupki. Nasza przyszła energia? Musimy zapewnić jak najdogodniejsze warunki prowadzenia działalności wydobywczej przy zachowaniu standardów ekologicznych i przyzwolenia społecznego oraz wymogów bezpieczeństwa państwa. Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. VII Żurawlów Kto nam da gwarancje, że to jest bezpieczne? Wydobycie gazu byłoby dla nas uciążliwe i zagrażające, bo na takim terenie jak tutaj nie da się żyć inaczej niż z rolnictwa. Kto chciałby kupić żywność, która wyrosła na zanieczyszczonej glebie? Kto nam da gwarancje, że metoda hydroszczelinowania jest bezpieczna? My żyjemy z uprawy ziemi. Naszym obowiązkiem jest troszczenie się o jej jakość. Obawiamy się sprzętu, który zostanie wprowadzony wraz z wierceniami, braku dostępności do naszych pól. Po próbnych odwiertach, które przeprowadziła firma Chevron powstały ogromne doły, szerokie leje. Nie da się zaorać już takiej ziemi. Kto nam da gwarancje, że przy wydobywaniu gazu łupkowego odwierty będą szczelne, że nie będzie ulatniał się gaz? Po pomiarach woda ze studni w sąsiednim gospodarstwie miała czarny osad. Wiemy, że w Ministrówce, która leży w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, starosta nie wydał zgody firmie Chevron na wypuszczanie podczyszczonej wody z wydobycia gazu łupkowego bezpośrednio do lasu. A firma zwróciła się do starostwa z taką właśnie prośbą.

5 VIII Konstytucjonaliści kwestionują ustawę o prawie geologicznym i górniczym. Prof. Winczorek: Prawo łupkowe jest niekonstytucyjne. IX Agregat reakcja mieszkańców 3 czerwca 2013 syreny w remizie zaczęły wyć o 7:00. Mama jedzie sprawdzić co się dzieje na polu i wraca do domu z wieścią, że pracownicy Chevronu są już na działce i chcą stawiać płot. Niedługo później jest tam kilkunastu protestujących mieszkańców i i mediatorzy z policji. Uzgodniliśmy, że dopóki firma Chevron nie okaże ważnej koncesji, nie ma prawa na to pole wnosić czegokolwiek, ani agregatu prądotwórczego, ani lampy, ani budki, ani niczego, więc myśmy tego konsekwentnie pilnowali. Następnego dnia, 4 czerwca rano, protestują już prawie wszyscy mieszkańcy wsi. Chevron nie dotrzymał warunków umowy, nie mieli koncesji. Mieliśmy wtedy dokument z Krajowego Urzędu Górniczego firma Chevron nie może dostać koncesji, ponieważ nie ma ważnego planu ruchu górniczego. Ten dokument nas upoważniał do wezwania policji w sytuacji, gdyby próbowali wprowadzić na działkę agregat prądotwórczy. Wezwałam policję i policjant w Zamościu przez telefon mówi mi, że za bezpodstawne wezwanie policji, mogę dostać 1500 zł grzywny. Potrzebowaliśmy pomocy. Przyjechał patrol z Miączyna. Dałam policjantowi dokument, w którym jest informacja, że Chevron nie ma koncesji i że nie mają planu ruchu górniczego. Nie wiedzieli jak się do tego ustosunkować. Spytałam: to na co my właściwie czekamy? Odpowiedział: no, na decyzję Chevronu czekamy i za chwile policjant odebrał telefon od kogoś z Chevronu, my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy z kim on rozmawia. Za chwilę policjant mówi: Chevron powiedział, że jeżeli dacie się wylegitymować, to odstąpi od wniesienia agregatu na działkę. Zrobiła się wrzawa, ludzie się oburzy]li, że Chevron wydał dyspozycje policji. Nie będzie żadnego legitymowania się dla Chevronu. W tym momencie zerwała się potworna ulewa. Myśmy wszyscy bardzo zmokli, bo naprawdę porządnie padało, nic nie widać, bo to była godzina koło pół do dziesiątej, pioruny. Wymiar Sprawiedliwości postępowania i wyroki, bilans karny W efekcie naszych działań protestacyjnych zostaliśmy oskarżeni o: korzystanie z artykułów budowlanych Chevronu, o użycie agregatu prądotwórczego, który ostatecznie wwieźli na działkę, o niewylegitymowanie się funkcjonariuszowi policji. Otrzymaliśmy też nakaz zabezpieczenia roszczeń dla Chevronu w wysokości 1000 zł. Dodatkowo wynajęto kamerzystę, który podczas naszych protestów nagrał nas na 13 płyt. Z gminy dostaliśmy telefon, że trzeba byłoby zgłosić taki protest na trzy dni przed. Nasz reakcja wynikała przecież z faktu, że Chevron załamał swoje zobowiązania wobec mieszkańców. Nie wiedzieliśmy, co mielibyśmy zrobić? Nie może to być protest, nie może być to zgromadzenie, to co to może być? Mamy z tego powodu wyroki nakazowe, które nie zostały jeszcze uprawomocnione. X Chevron Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się być dobrym sąsiadem, wsłuchując się w obawy społeczności i pracując dla stworzenia lepszej przyszłości. Dajemy przykład, w jaki sposób firma może przyczynić się do pozytywnych zmian. (www.chevron.pl/community) XI Żurawlów Wszystko się zmieniło. Zaniedbaliśmy najbardziej nasze ogrody. Nie dość, że ponosimy koszty dojazdu do sądu, to tracimy czas, którego potrzebujemy do uprawy naszych pól. Przeorganizowało nam to kompletnie dotychczasowe życie. Od dwóch lat żyliśmy głównie protestem, a od roku jeszcze wieloma sprawami sądowymi. Dużo rzeczy robimy nocami, żeby w dzień jechać na rozprawę lub do prawniczki. Spędzamy u niej dużo czasu. Przygotowanie się do samych rozpraw, których każdy z nas ma po kilka jest niezwykle czasochłonne. Zorganizowaliśmy się tak, że jesteśmy w kontakcie telefonicznym w razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji. W razie, gdy coś się dzieje dzwonimy do chłopów w polu i przyjeżdżają z pola. Cały czas potrzebujemy pomocy i wsparcia ze strony społeczeństwa. To jest naprawdę nieduża spokojna wioska. 5

6 Walden Bello socjolog filipiński, dyrektor i założyciel Focus on the Global South (Bangkok), profesor socjologii na Uniwersytecie Filipińskim, wykładowca na Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w Binghamton, współpracownik Transnational Institute w Amsterdamie. Via Campesina Chłopska Droga 6 Via Campesina, stała się symbolem internacjonalizmu chłopskiego, który zawładnął wyobraźnią międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego. Formalnie zadebiutowała w 1993 r. i od tamtego czasu stała się międzynarodową siecią ponad 150 narodowych i regionalnych organizacji z 56 krajów. W jej szeregach znaleźć można kolejnych wspaniałych przywódców chłopskich, takich jak Nettie Wiebe z Kanady, Rafael Alegria z Hondurasu, Henry Saragih z Indonezji i Paul Nicholson z Kraju Basków. Przez ponad 15 lat Via Campesina była na pierwszej linii frontu globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Jej zielone brygady odegrały ważną rolę w grudniu 1999 r. w Seattle, w czerwcu 2001 r. podczas masowych demonstracji przeciwko G8 w Genui, oraz podczas działań przeciwko WTO w Cancún we wrześniu 2003 r. i w Hongkongu w grudniu 2005 r. Jednym z jej głównych osiągnięć był udział w doprowadzeniu do zerwania Rundy Doha w ramach negocjacji handlowych WTO. Inna międzynarodówka Via Campesina posiada atuty, dzięki którym jest unikalnym aktorem na scenie globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Po pierwsze, jej kierownictwo to przede wszystkim rolnicy-działacze. W partiach politycznych, związkach zawodowych i ruchach masowych nieczęsto spotyka się kierownictwo, złożone z przedstawicieli klasy, którą reprezentują. Zamiast nich zazwyczaj spotykamy intelektualistów czy działaczy z klasy średniej, zapewniających przywództwo polityczne i intelektualne. Ledwie Via Campesina zaczęła się kształtować, a już została zmuszona do zerwania z organizacjami pozarządowymi, pragnącymi objąć kierownictwo nad ruchem chłopskim i zglajchszaltować go w ramach swych badań politycznych. Trudne narodziny Via Campesina oznaczały walkę chłopów-działaczy o wzięcie losów organizacji w swe własne ręce; wymagało to wizji i strategii, oznaczających bezpośrednie starcie z globalizacją neoliberalną. Po drugie, Via Campesina łączy w sobie radykalną wizję, zdolność do budowy koalicji oraz całą gamę taktyk poczynając od lobbingu, poprzez akcję bezpośrednią, aż po profesjonalne kontakty z mediami dzięki czemu pozostaje liczącą się siłą. Tajemnicą sukcesu Via Campesina jest jej zdecydowany nacisk na zapewnienie sobie sojuszników oraz budowę szerokich koalicji. To kwestia nie tylko działań taktyczno-operacyjnych, lecz całościowej strategii i najbardziej fundamentalnych założeń. Tak przedstawia je Paul Nicholson, członek jej Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego: nasze organizacje, zarówno na Południu, jak i na Północy, przeświadczone są, że jeśli pragniemy zmian w polityce rolnej, musimy dokonać zmiany całego społeczeństwa. Nie zdołamy obronić interesów rolników, jeśli nie rzucimy wyzwania całemu systemowi neoliberalnemu. Drobni rolnicy nie zawładną ziemią, jeśli nie nastąpi transformacja całej struktury społecznej [16]. Via Campesina zdołała nabyć całą gamę różnych umiejętności, dzięki temu nie pozwalając zmarginalizować jej głosu, reprezentującego zmarginalizowane masy. Jednym z dowodów jej najwyższej wiarygodności jest fakt, że w 2008 r. londyński The Guardian uhonorował indonezyjskiego przywódcę chłopskiego i obecnego koordynatora Via Campesina Henry ego Saragiha tytułem jednego z największych zielonych bohaterów, znajdujących się wśród 50 ludzi, zdolnych uratować planetę. Po trzecie, mimo mających miejsce konfliktów i starć Via Campesina wraz z jej oddanymi działaczkami zdołała, chyba najskuteczniej ze wszystkich istniejących postępowych organizacji międzynarodowych, wyeksponować w swym programie centralną rolę praw kobiet. Via Campesina zyskała też uznanie jako dobry przykład dla innych ruchów, zapewniając parytet reprezentacyjny mężczyzn i kobiet w swym najważniejszym ciele kierowniczym: Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym. Po czwarte, Via Campesina jest modelowym przykładem zorganizowanego ruchu, który wyjątkowo skutecznie zasypał wśród swych organizacji członkowskich przepaść między Północą a Południem, bezustannie kładąc nacisk na wspólne rolnicze i chłopskie korzenie jej szeregowych członków. Dzięki swej perspektywie politycznej konsekwentnie wskazuje ona, że neoliberalizm pozbawia środków do życia zarówno mieszkańców Południa, jak i Północy, wreszcie zaś tworzy złożone mechanizmy organizacyjne, zapewniające otwartość oraz utrzymanie parytetu regionalnego. Fronty walki z systemem Nie ma jednak takiego ruchu społecznego, w którym nie pojawiałyby się problemy. W przypadku Via Campesina były to m.in. jak to ujął znany specjalista w dziedzinie rolnictwa Saturnino Borras napięcia między blokiem drobnych rolników a zrzeszonymi tam bezrolnymi. Jednym z głównych punktów programu Via Campesina pozostawała reforma rolna, lecz sprzeciwiało się jej Stowarzyszenie Rolników Stanu Karnataka (KRRS) w Indiach, jedna najpotężniejszych organizacji zrzeszonych w Via, której bazą byli głównie średnio zamożni i bogaci rolnicy. KRRS odegrała ogromną rolę w globalnych, regionalnych i krajowych kampaniach przeciwko organizmom zmodyfikowanym genetycznie i fast-foodom ze Stanów Zjednoczonych; przeprowadziła nawet akcję demontażu obiektu Kentucky Fried Chicken w Bangalore, stolicy stanu Karnataka. Lecz jej stanowisko klasowe przyniosło szkodę dla skuteczności działań Via Campesina w Azji Południowej. Jak zauważa Borras, KRRS odpowiadała za to, że znaczny odsetek zorganizowanego sektora wyzyskiwanych klas społecznych na wsi, i to nie tylko w Indiach, lecz w całej Azji Wschodniej, nie był w stanie uczestniczyć w działaniach Via Campesina, czy to dlatego, że KRRS blokowała mu wstęp do Via Campesina, czy też dlatego, że sam odmawiał udziału w działaniach firmowanych przez Stowarzyszenie Rolników Stanu Karnataka. Trzeba jednak przyznać Via Campesina, że nawet sprzeciw KRRS nie odwiódł jej od uznania kampanii na rzecz reformy rolnej za swój priorytet, dzięki czemu w jej szeregach znalazło się w końcu wiele organizacji ubogich rolników i bezrolnych z Azji Południowej. KRRS również ukazała swe lepsze oblicze, pozostając członkiem Via Campesina oraz akceptując pluralizm i różnorodność w jej szeregach czyli założenia, które stanowią jeden z filarów koalicji.

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Carbon Trade Watch Redakcja: Transnational Institute (TNI), Forschungs und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL)

Autorzy: Carbon Trade Watch Redakcja: Transnational Institute (TNI), Forschungs und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL) Autorzy: Carbon Trade Watch Redakcja: Transnational Institute (TNI), Forschungs und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL) JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO, NISZCZĄC LASY I ODBIERAJĄC ZIEMIĘ UBOGIM ROLNIKOM:

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ SPORY O ZIEMIĘ W MOZAMBIKU

WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ SPORY O ZIEMIĘ W MOZAMBIKU p WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ WYPRZEDAŻ ZA WSZELKĄ CENĘ To niewiarygodne, a jednak prawdziwe: mimo że na świecie produkuje się wystarczającą ilość żywności, aby wykarmić całą populację naszej planety, nadal

Bardziej szczegółowo

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii?

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii? 1 Autorzy publikacji: Anna Ogrodnik (red.), Marzena Bugiel, Sylwia Bloch, Maria Stachowicz-Polak i Alojzy Zimończyk Redakcja: Anna Ogrodnik Skład i opracowanie graficzne: Małgorzata Patron, Krzysztof Pierchała

Bardziej szczegółowo

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 ZIELONE MIASTO zielone miejsca pracy W NUMERZE: 04 MAPA ZIELONYCH MIEJSC PRACY BRAZYLIA TRZECI KRAJ NA ŚWIECIE POD

Bardziej szczegółowo

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej

Seria: Zielony Nowy Ład tom 9. Zielony Nowy Ład społeczny. pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Seria: Zielony Nowy Ład tom 9 Zielony Nowy Ład społeczny pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda, Beaty Maciejewskiej Książka ukazała się nakładem Green European Foundation przy wsparciu Zielonego

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku listopad 2012 Zdjęcia: S4S Films i Philip Seufert Wszystkie zdjęcia zostały zrobione podczas badań terenowych w regionie

Bardziej szczegółowo

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Dariusz Szwed, Beata Maciejewska

Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia. Dariusz Szwed, Beata Maciejewska Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia Dariusz Szwed, Beata Maciejewska 1 Autorzy: Część pierwsza: Beata Maciejewska Współpraca: Dariusz Szwed, Małgorzata Tkacz-Janik, Bartłomiej Kozek Część druga: Dariusz

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Architekci zmian. Innowacje dla osób z niepełnosprawnością

Architekci zmian. Innowacje dla osób z niepełnosprawnością Architekci zmian Innowacje dla osób z niepełnosprawnością Architekci zmian Innowacje dla osób z niepełnosprawnością 1 2 INDIe Palestyna Irlandia Senegal Kanada hiszpania niemcy Egipt spis treści Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Chcemy nowej polityki

Chcemy nowej polityki marzec kwiecień 2013 Nr 2/2013 [014] dodatek do zielono i w poprzek ISSN 1898-8717 08 Wejdź na naszą stronę: www.zielonewiadomosci.pl e k o l o g i a s p o ł e c z e ń s t w o d e m o k r a c j a Chcemy

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Zielone miasto nowej generacji

Zielone miasto nowej generacji Zielone miasto nowej generacji Beata Maciejewska Dariusz Szwed Spis treści Ws tęp 3 1Równość i różnorodność w zielonym miescie 5 Zielone miasto - wspólnota zbudowana na różnorodności 5 Równomierny rozwój

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo