Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl"

Transkrypt

1

2

3 Instytut Agroenergetyki jest instytucją non-profit, której głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom jak też jednostkom samorządu terytorialnego, a także NGO s w pozyskiwaniu wiedzy, know-how oraz partnerów z zakresu wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Uwaga Instytutu skupiona jest na wsparciu przedsięwzięć na terenach rolniczych w tym także inwestycji nakierowanych na rozwój OZE. Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz efektywnością energetyczną. ABC Biogazowni Rolniczych to kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez Instytut Agroenergetyki. Ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przedstawienie korzyści z tworzenia i funkcjonowania biogazowni. Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, Warszawa Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o.

4

5 SPIS TREŚCI Streszczenie 5 I. Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych 8 II. Charakterystyka biogazowni rolniczych 20 III. Wykorzystanie biogazu na świecie i w Polsce 42 IV. Proces inwestycyjny biogazowni rolniczej 62 V. Korzyści związane z wykorzystaniem energii z biogazu 82 VI. Akceptacja społeczna biogazowni rolniczych 100 VII. Biogazownia w mojej gminie 116 Bibliografia 134 Spis rysunków 139 Spis tabel 141 Załączniki 142

6

7 STRESZCZENIE Rozwój biogazowni jest powiązany z europejską polityką klimatyczną i energetyczną. Jej celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawa efektywności energetycznej. Realizacji tej polityki Unii Europejskiej służy Pakiet Energetyczno-Klimatyczny ( Pakiet 3*20 ) obowiązujący do 2020 r., który przewiduje: zredukowanie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 2005 r., zwiększenie o 20% udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej w stosunku do prognoz na 2020 r. Na początku 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe cele polityki energetyczno-klimatycznej na 2030 r. Przewidują one 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz 27% udziału OZE w produkcji energii. Polska ma duże osiągnięcia w polityce klimatycznej, gdyż jej emisja gazów cieplarnianych spadła w przeliczeniu na CO 2 z ponad 560 mln t w 1988 r. do ok. 400 mln t CO 2 obecnie. W 2020 r. emisja powinna wynieść ok. 380 mln t CO 2. Osiągnięcie celów pakietu energetyczno-klimatycznego nie byłoby możliwe bez zastosowania systemu wsparcia, czyli pomocy. W Polsce jest to system kolorowych certyfikatów. Rządowe plany przewidują zastąpienie go przez system przetargów na energię z OZE. Jednym z rodzajów OZE są biogazownie. Można w nich produkować metan (gaz ziemny), prąd i ciepło. Biogazownie wykorzystują procesy fermentacji beztlenowej, podczas którego bakterie w kilku etapach przekształcają substancje organiczne (białka, tłuszcze, węglowodany) w inne związki chemiczne (m.in. metan oraz poferment będący cennym nawozem rolniczym). Surowcami, czyli substratami dla biogazowni są zarówno specjalnie uprawiane rośliny energetyczne (głównie kukurydza), jak również pozostałości z produkcji rolnej, spożywczej gnojowica, słoma, liście, odpady zwierzęce, serwatka itd. oraz odpady organiczne i ścieki. Wydajność biogazowa poszczególnych substratów jest bardzo różna (gliceryna ponad 800 m 3 /t, gnojowica m 3 /t biogazu). Ze względu na stosowany surowiec rozróżniamy kilka typów 5

8 biogazowni rolnicze, utylizacyjne, wysypiskowe oraz współpracujące z oczyszczalniami ścieków. Według najbardziej optymistycznych szacunków w Polsce można by produkować nawet 10 mld m 3 biogazu. Obecnie w Polsce działa około 200 biogazowni najwięcej jest wysypiskowych (ponad 100), zaś rolniczych ponad 40. Rządowe plany przewidują budowę do 2020 r. jednej biogazowni w każdej gminie, czyli łącznie ok instalacji. Ma w nich powstawać 1,7 mld m 3 gazu. Taka produkcja zgazyfikowałaby obszary wiejskie i rozwiązała problem utylizacji odpadów rolniczych. Według aktualnych danych inwestorzy planują na razie budowę tylko kilkuset biogazowni. Rozwój biogazowni utrudnia brak sprecyzowanego systemu wsparcia OZE na kolejne lata oraz dość skomplikowane procedury inwestycyjne w tym m.in. w większości przypadków konieczność wykonania analiz środowiskowych. Przeszkodą bywają także mity związane z biogazowniami np. kwestia odoru, choć warunki fermentacji beztlenowej (zachodzi tylko w instalacjach zupełnie szczelnych) wykluczają wydobywanie się jakichkolwiek zapachów. Niekiedy barierą rozwoju są koszty biogazowni. W pełni profesjonalna instalacja wymaga również dość dużego wkładu kapitałowego (koszt 1 MW to około 9 mln zł). Budowa samej biogazowni trwa najczęściej tylko kilka miesięcy, ale poprzedzające to procedury nawet 2-3 lata. Działająca biogazownia przynosi szereg korzyści nie tylko inwestorom m.in. tworzy zbyt dla produktów rolnych, jest źródłem wysokiej jakości nawozu, podnosi jakość życia na wsi (np. poprzez możliwość gazyfikacji wsi i poprawę parametrów prądu), ogranicza bezrobocie, chroni jakość wód szczególnie powierzchniowych, podnosi lokalne podatki itd. Korzyści z biogazowni powinny mobilizować władze gmin do stworzenia odpowiednich warunków do budowy biogazowni na swoim terenie. Samorząd jest także predysponowany do obiektywnego zaprzeczenia mitom dotyczącym biogazowni i stworzenia pozytywnego klimatu społecznego. Samorząd może także oszacować potencjał biogazowy swojej gminy. Jest on największy w przypadku gmin z dużymi gospodarstwami rolnymi. Samorząd może również wejść w sojusze z innymi podmiotami (np. innymi gminami) i samemu wybudować biogazownię np. przy oczyszczalni ścieków czy wysypisku. Inwestowanie gmin jest obecnie łatwiejsze, gdyż biogazownie są wspierane ze 6 Instytut Agroenergetyki

9 środków europejskich, NFOSiGW, wybranych banków oraz środkami uzyskanymi przez Polskę za redukcję emisji gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich 25 lat (zgodnie z protokołem z Kioto). Biogazownie to także pole do inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 7

10 I. Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych

11 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych w znacznym stopniu zależą od polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W jej ramach przewidziane jest promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni. Dzięki wsparciu UE inwestorzy zainteresowani budową i eksploatacją biogazowni mogą liczyć na szybszy zwrot kapitału i atrakcyjne zyski w przyszłości. Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej Europejska polityka klimatyczna i energetyczna ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych 1, promować produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także sprzyjać poprawie efektywności energetycznej. Działania te mają przeciwdziałać ociepleniu się klimatu. Polityka UE jest zgodna ze zobowiązaniami podjętymi w ramach Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) z 1992 r. oraz z Protokołem z Kioto z 1997 r. 2 Pakiet Energetyczno-Klimatyczny (PEK) to szereg aktów prawnych mających na celu realizację polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu. Został on zaproponowany przez Komisję Europejską w 2007 r., a ostatecznie ogłoszony w 2009 r. Zawarte w pakiecie regulacje mają za zadanie osiągnięcie jego celów przy użyciu instrumentów rynkowych. Często używanym określeniem dla PEK jest Pakiet 3*20, gdyż przewiduje on: zredukowanie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 2005 r., zwiększenie o 20% udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej w stosunku do prognoz 3 na 2020 r., zwiększenie udziału biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%. 1 Gazy cieplarniane (greenhouse gases) zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego (ciepła) z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery. W wyniku ich działania wzrasta temperatura powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów (np. erupcje wulkanów), jak i na skutek działalności człowieka. Gazami cieplarnianymi są: para wodna (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze), dwutlenek węgla (CO 2 ), metan (CH 4 ), freony (CFC), podtlenek azotu (N 2 O) gaz rozweselający, halon, gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF 6 ). 2 Protokół zobowiązuje kraje, które go ratyfikowały do redukcji w ciągu 15 lat własnych emisji gazów cieplarnianych o wynegocjowane wartości, nie mniej jednak niż o 5% w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. Dotychczas Protokół z Kioto nie został zastąpiony nowym traktatem o redukcji emisji gazów cieplarnianych. 3 Czyli w odniesieniu do scenariusza referencyjnego, tj. kontynuacji dotychczasowego trendu rozwoju (BAU business as usual). 9

12 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych W skład PEK wchodzą następujące dokumenty: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 4 (tzw. dyr. EU ETS). decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji (tzw. decyzja non-ets). 5 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tzw. dyrektywa OZE). dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS 6 ). 4 Rynkowa metoda ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Opiera się na obowiązkowych zezwoleniach uprawniających do emisji określonej ilości danego gazu. Podmiot gospodarczy (przedsiębiorstwo) chcąc wyemitować gazy cieplarniane (co jest związane z produkcją) musi posiadać na to zezwolenie. Zezwolenia mogą być albo bezpłatnie przydzielane przez KE albo kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych (na giełdzie). Łączna ilość zezwoleń jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. Firmy stosujące wysokoemisyjne technologie mają motywację do unowocześnienia swoich metod produkcji. System handlu emisjami w wielu przypadkach doprowadził do szybszego i tańszego ograniczenia emisji w stosunku do systemów opierających się na ścisłej regulacji emisji gazów. Systemem ETS objęte są tylko niektóre branże w UE np. energetyka, hutnictwo. 5 Sektory gospodarcze, których nie obejmuje system ETS (tzw. non-ets). Są to: transport (z wyłączeniem lotnictwa), rolnictwo, budownictwo, sektor komunalno-bytowy. Te dziedziny wytwarzania odpowiedzialne są za 60% emisji gazów cieplarnianych w UE. Redukcja emisji do 2020 r. w non-ets ma wynieść 10% w skali całej UE, ale jest zróżnicowana między krajami od 20% do +20%. 6 CCS (Carbon Capture and Storage), czyli sekwestracja CO 2 to proces polegający na oddzieleniu i wychwyceniu CO 2 ze spalin (np. elektrowni) w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. Część wychwyconego CO₂ znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym. Większość jednak jest przeznaczona do składowania geologicznego. Dotychczas nie opracowano ekonomicznie opłacalnej metody CCS. 10 Instytut Agroenergetyki

13 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Ryc. 1 Efekt cieplarniany uproszczony bilans energetyczny Ziemi Źródło: Na podstawie J.T. Kiehl, Kevin E. Trenberth, Earth s Annual Global Mean Energy Budget, 1997 Bulletin of the American Meteorological Society, 2/1997 Uzupełnieniem pakietu jest Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki (tzw. carbon leakage). Pośrednio na politykę klimatyczną UE oddziaływują inne wspólnotowe akty prawne. Przykładem są dyrektywy regulujące dopuszczalne poziomy emisji do atmosfery takich zanieczyszczeń, jak pyły, tlenki siarki i azotu. Także zasady zagospodarowania odpadów i ścieków sprzyjają rozwojowi OZE. Decyzje UE oznaczają, że od 2013 r. aukcja jest podstawową metodą rozdziału uprawnień do emisji. Oznacza to, że wszystkie uprawnienia do emisji nie przydzielone bezpłatnie muszą być nabywane i sprzedawane na aukcji. Najważniejsze kontrowersje związane z polityką energetycznoklimatyczną Unii Europejskiej Unia Europejska chce swoją postawą zachęcić inne państwa do podjęcia podobnych deklaracji odnoszących się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przykład UE ma działać zarówno na najbogatsze kraje (np. USA), jak i na te najbiedniejsze (np. Indie). Taktyka UE nie była jednak dotychczas skuteczna. Na 11

14 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych międzynarodowych konferencjach klimatycznych UE pozostaje osamotniona w swoich wysiłkach. Równocześnie samodzielna realizacja ambitnych celów UE ma tylko kilkuprocentowy wpływ na zmianę udziału gazów cieplarnianych w atmosferze. Całkowity udział wszystkich państw UE w światowej emisji gazów cieplarnianych to według ostatnich danych 11-12%. Skutkiem postawy UE jest jednak ryzyko przeniesienia się najbardziej energochłonnych branż gospodarki do państw nie stosujących radykalnej polityki klimatycznej (tzw. carbon leakage ucieczka emisji). W efekcie może wzrosnąć światowa emisja gazów cieplarnianych, gdyż: przedsiębiorstwa spoza UE często stosują bardziej emisyjne technologie, konieczność transportu dóbr i towarów na większe odległości zwiększa ilości CO 2 w atmosferze. Przykładowo tania energia wynikająca z pojawienia się na rynku gazu łupkowego spowodowała przenoszenie produkcji dóbr energochłonnych do USA, które następnie importuje się do Europy statkami. Transport morski bardzo często stosuje najgorsze z punktu widzenia polityki ochrony środowiska paliwa. Produkcja cementu może się przenieść z terenu UE do państw postsowieckich, gdzie powszechnie stosowane są bardziej emisyjne metody produkcji tego podstawowego dla budownictwa materiału. Polityka UE prowadzi do spadku emisji gazów cieplarnianych w skali Europy. Jednak równocześnie rośnie tzw. ślad węglowy przypadający na mieszkańca UE. Emisja gazów cieplarnianych związana z konsumpcją dóbr i usług przez przeciętnego Europejczyka rośnie. Przy obliczaniu śladu węglowego należy brać pod uwagę nie tylko emisje krajowe, lecz także emisje towarzyszące produkcji dóbr importowanych. Według niektórych badań państwa europejskie "przeniosły za granicę ok. 1/3 swoich emisji. W przypadku niektórych państw (np. Szwajcarii) emisje, za które odpowiada dana gospodarka za granicą, są większe niż emisja krajowa. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej po 2020 r. Na początku 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe cele polityki energetyczno-klimatycznej na 2030 r. Przewidują one 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych. Spełnienie tego warunku byłoby obowiązkowe dla wszystkich państw UE. Branże objęte ETS będą musiały obniżyć do 2030 r. wielkość emisji gazów cieplarnianych o 43%, zaś non-ets o 30% w porównaniu z poziomem z 2005 r. Ponadto Komisja zaproponowała cel w zakresie udziału OZE w produkcji energii. Miałby on wynosić 27%. Każdy kraj określiłby swój wkład w realizację 12 Instytut Agroenergetyki

15 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych tego ogólnoeuropejskiego celu. Nie byłoby jednak sankcji za jego niezrealizowanie, gdyż deklaracje dotyczące wkładu krajowego byłyby niewiążące. Cel 27% oznacza, że udział energii odnawialnej w sektorze elektroenergetycznym w UE wzrośnie z aktualnego poziomu 21% do nie mniej niż 45% w 2030 r. Propozycje nowej polityki klimatycznej UE skupią się na celu związanym z emisją gazów cieplarnianych, gdyż zakłada się, że realizacja tego głównego celu wymusi poprawę w zakresie efektywności energetycznej i udziału OZE w tzw. miksie energetycznym. Nowe cele polityki energetycznoklimatycznej muszą być zatwierdzone na jednym ze szczytów państw UE. Bez określenia nowych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE, czyli przy kontynuacji dotychczasowej polityki, w 2030 r. redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniosłaby 32%, zaś udział OZE wyniósłby 24%. Oznacza to, że nowe cele są odpowiednio o 8 i 3 punkty procentowe bardziej ambitne niż zwykła kontynuacja trendu rozwoju gospodarek państw członkowskich UE. Także w okresie po 2020 r. KE chce znieść wsparcie dla rozwiniętych technologii wytwarzania energii w OZE. Nadal dozwolone będą dotacje dla nowych i rozwijających się technologii, które mogą w znacznym stopniu i w racjonalny kosztowo sposób zwiększyć ilość energii odnawialnej. Realizacja celów klimatycznych UE stan na 2012 r. Emisja gazów cieplarnianych w 2012 r. była o 18% niższa niż w 1990 r. Oczekuje się spadku o 24% w 2020 r. i o 32% w 2030 r. Udział energii z OZE w łącznym zużyciu energii wzrósł w 2012 r. do 13%. Zakłada się dalszy wzrostu tego wskaźnika do 21% w 2020 r. i do 24% w 2030 r. Na koniec 2012 r. w UE zlokalizowano 44% światowej produkcji prądu z OZE (bez hydroelektrowni). Energochłonność gospodarki UE w latach spadła o 24%, natomiast w przemyśle wskaźnik ten wyniósł ok. 30 %. Intensywność emisji CO 2 w gospodarce UE zmniejszyła się w latach o 28%. System ETS nie spełnia pokładanych w nim nadziei i nie stymuluje przedsiębiorstw do działań proklimatycznych. Ceny praw do emisji CO 2 są kilkakrotnie niższe niż przewidywała to KE (ok. 40 euro za 1 t CO 2 ). Spowodowane jest to znaczną nadwyżką liczby uprawnień wynikającą ze spowolnienia gospodarczego po 2008 r. Z tego powodu w 2013 r. KE wycofała z rynku 900 mln uprawnień (równowartość emisji CO 2 dla całej UE przez około 2 miesiące, a dla ETS ok. 4 miesięcy). 13

16 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Tab. 1 Uprawnienia w EU ETS i limity emisji w non ETS dla Polski w latach [mln ton CO 2 ] Rok Liczba uprawnień w EU ETS Limity emisji w non-ets Całkowita emisja (EU ETS + non-ets) ,7 402, ,8 200,4 399, ,8 202,1 395, ,9 203,8 392, ,9 205,5 389, ,2 386, , ,2 Źródło: Wybrane aspekty wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego, KASHUE, Warszawa 2009 r. Polska polityka klimatyczna Efektem zmian gospodarczych po 1989 r. jest spadek emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Całkowita emisja gazów cieplarnianych spadła w przeliczeniu na CO 2 z 564 mln t w 1988 r. do ok. 400 mln t CO 2 obecnie. Tylko około połowa tej emisji podlega pod unijny system handlu prawami do emisji (EU ETS). W okresie limit emisji dla Polski w ramach EU ETS będzie się zmniejszał do poziomu ok. 175 mln ton CO 2, a całkowity do ok. 380 mln ton CO 2. PEK pozwala Polsce na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach spoza EU ETS o 14% do 2020 r. w stosunku do poziomu z 2005 r. Wytwarzanie, a następnie spalanie gazu w biogazowniach, jako uznane za ekologiczne, sprzyja osiągnięciu przez Polskę wskazanych celów z PEK. Energetyka odnawialna w Polsce W ramach PEK Polska jest zobowiązana do wspomnianej powyżej redukcji emisji CO 2, poprawy efektywności energetycznej o 20% oraz wyprodukowania co najmniej 15% energii w OZE. Ten ostatni cel oznacza, że w 2020 r. w OZE powinno powstać 10,4 mteo (przy krajowym zużyciu energii wynoszącym 69,2 mteo). Polska nie osiąga wyznaczonych przez krajowy program rozwoju OZE rocznych celów udziału energii odnawialnej, ale na obecnym etapie nie zagraża to realizacji zobowiązania wobec UE. Niepokoi jedynie duży (40-50%) udział współspalania biomasy w OZE. 14 Instytut Agroenergetyki

17 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Efektywność energetyczna W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu dokonała się ogromna zmiana w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto (wyrażona w ekwiwalencie kilograma ropy naftowej) spadła w stosunku do początku lat 90. o ponad 70% (tj. sięga 30% energochłonności z początku lat 90.). Jest to skutek optymalizacji produkcji przemysłowej oraz racjonalizacji wykorzystania energii przez odbiorców (np. wymiana oświetlenia ulicznego). Pomimo tych osiągnięć, energochłonność polskiego PKB pozostaje około 2 razy wyższa niż średnia w krajach UE. Dalszej poprawie efektywności ma służyć m.in. system białych certyfikatów. Tab. 2 Zainstalowana moc elektryczna w źródłach OZE [MW] Rodzaj OZE Elektrownie na biogaz Elektrownie na biomasę Elektrownie fotowoltaiczne Elektrownie wiatrowe Elektrownie wodne 45,6 54,6 70,8 82,8 103,4 131,2 153,4 255,3 231,9 252,4 356,1 409,6 820,7 972,8 0,001 0,03 1,12 1,29 1, ŁĄCZNIE Źródło: URE System wsparcia produkcji energii odnawialnej w Polsce Osiągnięcie celów pakietu energetyczno-klimatycznego nie byłoby możliwe bez zastosowania systemu wsparcia, czyli pomocy. Wybór metod wsparcia Unia Europejska pozostawiła w gestii państw członkowskich. Powodem wprowadzenia systemu wsparcia jest fakt, że produkcja energii przy zastosowaniu promowanych technologii jest najczęściej ekonomicznie nieopłacalna. (przynosi jednak społeczne korzyści). 15

18 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Rodzaje systemów wsparcia W świecie stosowane są dwa podstawowe modele wsparcia. Pierwszy wpływa na ceny energii (Price system), drugi na ilości wytworzonej energii (Quota system). Pierwszy model (Price system) opiera się na założeniu, że producenci wytworzą pożądaną ilość energii zachęceni jej atrakcyjnymi cenami. Jego wariantami są: system stałych cen (Feed in Tariff, Feed in Premiums), ulgi podatkowe (Tax Credits, Production Credit Tax PTC), dopłaty gwarantowane (system dopłat środowiskowych), subwencje inwestycyjne (dotacje inwestycyjne, Investment Subsidies). Podstawowym założeniem drugiego systemu (Quota system) jest określenie przez organ regulacyjny (np. odpowiednie ministerstwo) ilości energii, która musi być wyprodukowana przez wybrany typ źródła. Cena energii kształtuje się zaś na podstawie mechanizmów rynkowych. System ten ma dwa warianty: system przetargów, system (zielonych) certyfikatów. System certyfikatów opiera się na tzw. mechanizmie wymagalnego portfela energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Portfolio Standard RPS). Nakłada on na określony podmiot (producenta, dostawcę lub odbiorcę energii w zależności od wariantu) obowiązek zakupu (produkcji lub zapewnienia) odpowiedniej ilości energii pochodzącej ze źródła objętego wsparciem. W tym mechanizmie wprowadzony zostaje system świadectw pochodzenia, czyli tzw. certyfikatów (Tradeable Energy Certificates TEC), np. zielonych certyfikatów (Tradeable Renewable/Green Certificates system TREC/TGCs). System przetargów (Tendering system) polega na przeprowadzaniu przez rząd danego państwa przetargów na produkcję i dostarczenie określonego wolumenu energii pochodzącej z konkretnego typu źródeł (np. odnawialnych). Równocześnie rząd gwarantuje zakup tej energii po cenach osiągniętych w tym przetargu (tj. najniższych). Opisywane powyżej metody wsparcia produkcji energii z wybranych źródeł (przetargi i certyfikaty) nie wykluczają się mogą mieć charakter komplementarny i w kilku krajach Europy stosowane są równolegle. Dotychczas w Polsce system wsparcia produkcji energii z wybranych źródeł opierał się głównie na świadectwach pochodzenia, nazywanych też certyfikatami. Świadectwo pochodzenia to potwierdzenie wyprodukowania energii elektrycznej lub gazu z zastosowaniem określonej technologii. Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Każde świadectwo zawiera informację o ilości wyprodukowanej energii, momencie jej wytworzenia oraz dane identyfikujące 16 Instytut Agroenergetyki

19 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych producenta. Świadectwa są zbywalne i można nimi handlować na giełdzie energii. Ich zakupem zainteresowani są sprzedawcy energii klientom końcowym (gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom). Przychody ze sprzedaży certyfikatów stanowią dodatkowe (obok przychodu za samą energię) źródło finansowania dla podmiotów produkujących energię z promowanych źródeł. Dla odnawialnego źródła energii przychód z zielonego certyfikatu jest niekiedy większy niż przychód za samą wyprodukowaną energię elektryczną. Ryc. 2 Krajowy cel udziału energii odnawialnej w podziale na sektory 20% 18% 16% 14% 12% 10% 19,13% 17,05% 15,50% 10,14% 8% 6% 4% ciepłownictwo i chłodnictwo transport elektroenergetyka Ogólny udział OZE Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krajowego Planu Działań W Polsce wsparciem objęte były lub są następujące działania: produkcja energii elektrycznej (EE) z odnawialnych źródeł energii, produkcja EE w elektrociepłowniach, czyli tzw. wysokosprawna kogeneracja, wychwytywanie metanu uwalniającego się przy okazji wydobycia węgla kamiennego w kopalniach, produkcja biogazu, efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie energii (jedyny dotychczas system wsparcia oparty na przetargach). 17

20 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Tab. 3 Rodzaje świadectw pochodzenia stosowane w Polsce Stosowane w elektroenergetyce Zielone certyfikaty energia ze źródeł odnawialnych Pozostałe Brązowe certyfikaty za biogaz pochodzenia rolniczego skierowany do sieci przedsiębiorstw dostarczających gaz. Certyfikaty brązowe są przeliczane odpowiednim ekwiwalentem na świadectwa zielone. Czerwone certyfikaty energia z kogeneracji z dużych źródeł mocy Żółte certyfikaty energia z kogeneracji z małych źródeł mocy (do 1 MW) lub opalana paliwem gazowym Fioletowe certyfikaty energia wytworzona z metanu pozyskanego z kopalń 7 lub z przetwarzania biomasy. Źródło: Opracowanie własne Białe certyfikaty za zaoszczędzenie energii o wartości co najmniej 10 ton oleju opałowego. Obowiązek pozyskania i rozliczenia białych certyfikatów dotyczy wszystkich dostawców energii odbiorcom końcowym, tj. elektroenergetyki, ciepłownictwa, przedsiębiorstw gazowych. Białe certyfikaty przyznawane są w drodze przetargu podmiotom oferującym najatrakcyjniejszą relację kosztu projektu energooszczędnego do ilości zaoszczędzonej energii. Prace nad nowym systemem wsparcia OZE w Polsce Stosowany w Polsce od jesieni 2005 r. system kolorowych certyfikatów nie różnicuje poziomu wsparcia, pomimo różnej opłacalności poszczególnych technologii OZE. Prowadzone obecnie prace legislacyjne nad ustawą o OZE przewidują, że aktualny system zielonych certyfikatów zostanie zastąpiony systemem przetargów analogicznym do systemu wykorzystywanego przy promowaniu białych certyfikatów (tj. efektywności energetycznej). W nowym systemie Prezes URE ogłosi aukcję (przetarg) na dostarczanie określonej ilości energii elektrycznej z OZE. Wygrają ją podmioty oferujące najniższą cenę prądu. Zwycięzca ma mieć gwarancję, że sprzeda swój prąd po tej samej cenie przez 15 lat. Cena z aukcji nie będzie przez te 15 lat w żaden sposób indeksowana/ waloryzowana, nawet o wartość inflacji. Jest to korzystne dla instalacji o zerowym koszcie produkcji (np. dla elektrowni wiatrowych), ale bardzo ryzykowne dla źródeł opartych o surowce o zmiennych cenach (np. na biomasie, surowcach pochodzenia rolniczego). Dla mikroźródeł w nowym modelu wsparcia przewidziane jest oparcie się na systemie stałych cen (Feed-in Tariff). 7 Gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, gaz z odmetanowania kopalń 18 Instytut Agroenergetyki

21 Strategia rozwoju odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych Powszechnie uważa się, że system gwarantowanych cen jest korzystny dla tego typu wytwórców. Tab. 4 Wymagane udziały świadectw pochodzenia w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu Rok Rodzaj świadectw pochodzenia i ich wymagany udział do umorzenia Zielone Żółte Czerwone Fioletowe ,4% 3,1% 21,3% 0,3% ,4% 3,3% 22,2% 0,4% ,4% 3,5% 23,2% 0,6% ,0% 3,7% 23,2% 0,9% ,0% 3,9%* 23,2%* 1,1% ,0% 4,9%* 23,2%* 1,3% ,0% 6,0%* 23,2%* 1,5% ,0% 7,0%* 23,2%* 1,8% ,0% 8,0%* 23,2%* 2,3% Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktów prawnych. *w Parlamencie trwają prace nad przedłużeniem systemu żółtych i czerwonych certyfikatów do 2018 r. Ryc. 3 Wyjaśnienie nowego planowanego systemu wsparcia Źródło: wysokienapiecie.pl 19

22 II. Charakterystyka biogazowni rolniczych

23 Charakterystyka biogazowni rolniczych Polskie rolnictwo ma znaczący potencjał w zakresie produkcji energii gazu, ciepła i prądu. Wykorzystanie tego potencjału może przynieść bardzo pozytywne skutki zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Dodatkową korzyścią jest fakt, że energetyczne wykorzystanie rolnictwa istotnie zmniejsza negatywne oddziaływanie tego działu gospodarki na środowisko naturalne. Rolnictwo a gazy cieplarniane W produkcji rolnej powstaje wiele odpadów, które przez wieki utylizowane były w sposób naturalny: gnojowica oraz obornik kompostowane były w pryzmach lub dołach gnilnych. Tak powstały nawóz wywożony był na pole, produkty uboczne, takie jak słoma, liście czy łęty ziemniaczane najczęściej były spalane bezpośrednio na polu albo służyły jako ściółka czy pasza dla zwierząt roślinożernych. Tradycyjne formy zagospodarowania odpadów rolniczych powodowały, że do atmosfery w sposób niekontrolowany przedostawały się duże ilości metanu pochodzącego z procesów gnilnych. Metan jest jednym z głównych czynników efektu cieplarnianego. Jego cieplarniane oddziaływanie jest ponad 20-krotnie większe niż dwutlenku/ditlenku węgla (CO 2 ). Ograniczenie emisji metanu powstałego w związku z działalnością rolnictwa nawet poprzez jego spalenie, co powoduje powstanie wody i CO 2 ma więc istotne znaczenie dla klimatu. Procesy biogazowe Często biogazownie szczególnie te rolnicze są określane mianem sztucznych, czy też betonowych krów. Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące w przewodzie pokarmowym tego zwierzęcia są podobne do procesów odbywających się w biogazowniach. Oczywiście są też różnice, a najbardziej istotną jest fakt, że zwierzę potrzebuje zaledwie kilku godzin na to, co w instalacji stworzonej przez człowieka trwa kilkadziesiąt dni. Inną zasadniczą różnicą jest fakt, że gaz powstały w przewodzie Ryc. 4 Model cząsteczki metanu [CH 4 ] Źródło: wikimedia pokarmowym krowy jest dla niej produktem ubocznym, a dla biogazowni jest najczęściej podstawowym produktem. Także odchody zwierzęcia są dla niego 21

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD Opracowanie: Energia Polska Sp. z o.o. Współtwórcy: Ewaryst Hille, Marek Bryx, Alan Beroud Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH

Konferencja szkoleniowa PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Kielce, 24 kwietnia 2015 roku Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo