Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL"

Transkrypt

1 Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial Communications (Warszawa) oraz Kancelaria Prawna Hogan & Hartson (Warszawa) Zamówienie Nr 056 Wdrażanie prawa Wspólnoty w zakresie systemu HACCP w Polsce w perspektywie małych i średnich przedsiębiorstw realizowane na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) opinię prawną przygotowała Kirstyn INGLIS, European Institute, University of Ghent w imieniu ECO 1 czerwca 2003 SPIS TREŚCI 1. Wymagania prawne i zasady w zakresie higieny żywności dyrektywa we 93/43/EWG 2. Zobowiązania przyjęte w związku z przystąpieniem do UE oraz klauzule bezpieczeństwa 3. Krajowe przepisy wdrażające 4. Kodeks żywnościowy 5. Reforma prawa we w zakresie artykułów rolno-spożywczych ZAŁĄCZNIKI 1

2 WPROWADZENIE Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points system - HACCP) obejmuje programy, którym celem jest promowanie dobrej praktyki w zakresie higieny. System ten zastąpił kontrolę produktu końcowego podejściem prewencyjnym. Dostarcza on metod do przeprowadzania krytycznej analizy każdego z etapów produkcyjnych oraz sprawdzenia czy istnieje jakiekolwiek potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa żywności. Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, stosuje się odpowiednie środki w celu ich zlikwidowania lub zminimalizowania. Systemy HACCP mają na celu zapobieganie powstawaniu potencjalnych problemów z bezpieczeństwem żywności. Cel ten osiąga się poprzez ocenę ryzyka związanego z danym produktem, a następnie poprzez określenie środków niezbędnych w celu kontroli tego ryzyka. HACCP jest systemem, który służy określeniu i monitorowaniu zagrożeń związanych z żywnością pod względem cech biologicznych, chemicznych lub fizycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności. Taka analiza ryzyka służy za punkt wyjścia do ustalenia krytycznych punktów kontrolnych (critical control points - CCPs) w procesie produkcyjnym, które podlegają kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Punkty krytyczne to ograniczenia wprowadzające określone parametry, które muszą zostać spełnione dla każdego CCP. Nadzór i weryfikacja włączone są w system i zapewniają kontrolę potencjalnych zagrożeń i ich udokumentowanie w planie HACCP. System HACCP stosowany jest przez wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno duże jak i małe, i nie musi być skomplikowany ani drogi. Chodzi tu bardziej o dostosowanie do dotychczasowego sposobu postępowania, w celu wprowadzenia programu HACCP, który odnosi się do danej produkcji i artykułów żywnościowych. Kluczowe znaczenie dla poprawnej realizacji planu HACP jest przeszkolenie personelu. W UE system HACCP włączono w zakres prawa w zakresie higieny żywności, które określa zasady stosowane przez podmioty gospodarcze w podejmowanych przez nie działaniach w celu spełnienia pewnych, określonych kryteriów prawnych. Państwa członkowskie dokonały transpozycji i implementacji prawa UE do prawa krajowego i przepisów administracyjnych. Prawo krajowe określa szczegółowe zobowiązania podmiotów gospodarczych. Zachęca się również państwa członkowskie do tworzenia własnych podręczników dostarczających wskazówek w sprawie implementacji prawa UE. Podczas gdy państwa członkowskie są uprawnione do przyjmowania bardziej restrykcyjnych norm niż normy przyjęte w prawie UE, nie wolno im zezwalać na stosowanie niższych norm. Przedsiębiorcy muszą spełniać minimalne wymogi prawne i mogą jednocześnie prowadzić działalność zgodnie z dobrymi praktykami w dziedzinie higieny oraz powyżej niezbędnego, ustanowionego prawnie minimum. Korzyścią stosowania zaleceń krajowych, jest fakt iż postępowanie takie dostarcza dowodu, że przedsiębiorca z należytą starannością spełnia obowiązki, które spoczywają na nim z mocy prawa i że prowadzi działalność zgodnie z uznanymi standardami działania. Następnie zaprezentowano krótko zobowiązania państw przystępujących do UE jeżeli chodzi o transpozycję i implementację tych zobowiązań oraz ich implikacje dla procesu akcesji oraz Traktatu akcesyjnego. Zasadnicza część analizy poświęcona jest implementacji przepisów przez państwa członkowskie, a szczególnie przepisom prawnym przyjętym przez Wielką Brytanię (implementacja zobowiązań prawnych) oraz wytycznym, które mają ułatwić przedsiębiorcom spełnienie tych zobowiązań prawnych, jak również postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki w dziedzinie higieny, które uzupełniają przepisy prawne. Wreszcie, nakreślona została kwestia przystosowywania poradników krajowych do potrzeb małych przedsiębiorstw wraz z implikacjami obecnych propozycji reform prawa UE w zakresie higieny żywności oraz dla dobrej praktyki. 2

3 1. WYMAGANIA PRAWNE I ZASADY W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI Dyrektywa WE 93/43/EWG 1.1. System analizy ryzyka i kontroli punktów krytycznych, który obowiązuje obecnie we Wspólnocie został wprowadzony do prawa wspólnotowego na mocy dyrektywy 93/43/EWG z dnia 14 czerwca w sprawie higieny środków spożywczych. Dyrektywa 93/43/EWG określa minimalne wymagania prawne dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w dziedzinie żywności, jak również zasady, które przedsiębiorcy powinni stosować w celu spełnienia tych wymogów (dyrektywa 93/43/EWG, art. 3 i załącznik). Niemniej jednak, system HACCP w obecnej formie istniał już na poziomie międzynarodowym w postaci Kodeksu Żywnościowego. UE brała udział w systemie ustanowionych przez Kodeks, a system WE opiera się na tych samych zasadach co Kodeks patrz niżej punkt Jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, których liczba wynosi ponad i które zatrudniają 2,6 mln osób, ich obroty w przemyśle spożywczym w Unii Europejskiej sięgają 600 mld. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 90% bazy przemysłu spożywczego w UE Dyrektywa 93/43/EWG nie przewiduje żadnych wyłączeń lub różnic w traktowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, w celu stosowania wymogów higieny wyrażonych w załączniku do dyrektywy. 2 Dyrektywa obejmuje wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia, aby artykuły spożywcze były zdrowe i bezpieczne. 3 Stosowane środki, muszą objąć wszystkie etapy następujące po pierwotnej produkcji (która obejmuje, na przykład, żniwa, ubój i dojenie) w trakcie przygotowywania, przetwarzania, produkcji, pakowania, magazynowania, transportu, dystrybucji, obsługi i oferowania na sprzedaż lub dostarczania do konsumenta. 4 Różne, związane z tą dziedziną akty prawne przewidują własne systemy kontroli i inspekcji a stosowanie systemu HACCP jest dobrą miarą zgodności z takimi przepisami prawnymi Art. 3 określa siedem zasad HACCP i nakłada zobowiązanie na wszystkie podmioty gospodarcze działające na którymkolwiek z wyżej wymienionych etapów produkcji do stosowania systemu HACCP, poprzez zastosowanie się do zasad higieny wymienionych w załączniku do dyrektywy 93/43/EWG patrz załącznik 1. Pięć zasad, które należy stosować w celu stworzenia systemu HACCP zgodnie z załącznikiem, wymienione są w art. 3 dyrektywy 93/43/EWG i są następujące: - analizy punktów potencjalnego zagrożenia w działaniach przedsiębiorstw sektora spożywczego, 1 Na stronie Europa napisano: Ten tradycyjny przemysł coraz bardziej wykorzystuje handel elektroniczny w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na skalę światową. Duże detaliczne firmy spożywcze zakładają Sieci Światowej Wymiany Detalicznej [WorldWide Retail Exchange], których obroty wynoszą EUR 300 miliarda, które obejmują 30,000 sklepów oraz 100,000 dostawców; GlobalNetXchange z EUR 170 miliarda zakupów oraz 50,000 dostawców; liderzy na rynku w branży spożywczej stworzyli pierwszy rynek dostaw elektronicznych w Europie (CPGmarket.com). 2 Istnieją dwa specjalne rodzaje derogacji w transporcie morskim dużych ilości cieczy i tłuszczy (dyrektywa 96/3/Euratom (Dz. U. WE 1996 L 021)) oraz dużych ilości nierafinowanego cukru (dyrektywa 98/28/WE (Dz. U. WE 1998 L 140)). Od czasu do czasu Komisja przyjmowała również środki wdrażające na podstawie tej dyrektywy, wprowadzając zakaz importu oraz ustanawiając warunki importu środków spożywczych pochodzących z państw trzecich patrz artykuł Art. 2, ustęp pierwszy dyrektywy 93/43/EWG. 4 Art. 2, ustęp drugi dyrektywy 93/43/EWG. 3

4 - identyfikacji tych punktów w działaniach, w których może wystąpić zagrożenie żywnościowe, - decydowania, które ze zidentyfikowanych punktów są krytyczne dla bezpieczeństwa żywnościowego - punkty krytyczne, - identyfikacji i wprowadzania w życie skutecznych procedur kontroli i nadzoru w tych punktach krytycznych; - przeglądu i analizy punktów zagrożenia żywnościowego, krytycznych punktów kontroli i okresowej kontroli oraz nadzorowania procedur oraz w momencie zmiany działań w sektorze spożywczym. Zasady systemu HACCP stosowane w WE opierają się na siedmiu zasadach Kodeksu. Projekt poprawionych wytycznych odnośnie stosowania systemu HACCP obejmuje siedem zasad HACCP, które: 5 1. określają wszystkie potencjalne zagrożenia związane z każdym kolejnym etapem, obejmują analizę ryzyka oraz wszelkie środki niezbędne w celu kontrolowania wymienionych rodzajów zagrożenia 2. określają Krytyczne Punkty Kontroli (Critical Control Points CCPs) w procesie 3. wyznaczają punkty krytyczne dla każdego z wyznaczonych CCP 4. wyznaczają system monitorowania CCP dla każdego krytycznego punktu kontrolnego 5. określają środki zaradcze 6. prowadzają procedury weryfikacji 7. prowadzają zasady odnośnie prowadzenia i przechowywania dokumentacji Zgodnie z pakietem reform w zakresie prawa WE podmioty gospodarcze zobowiązane będą do weryfikacji oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji Art. 4 stanowi podstawę prawną do przyjęcia przepisów wspólnotowych, kryteriów mikrobiologicznych oraz kryteriów kontroli temperatury artykułów żywnościowych. Należy również wspomnieć tutaj Europejską Normę 266 CEN, Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej natomiast, jeżeli chodzi o metody pobierania próbek i ich badanie patrz załącznik Państwa członkowskie mogą wprowadzić krajowe przepisy, bardziej szczegółowe niż przepisy zawarte w dyrektywie 93/43/EWG, pod warunkiem, że nie są one bardziej rygorystyczne niż przepisy zawarte w załączniku 1 do dyrektywy 93/43/EWG oraz jeżeli przepisy te nie stanowią ograniczenia, przeszkody lub bariery w handlu artykułami wyprodukowanymi zgodnie z tą dyrektywą. 7 Art. 5 stanowi podstawę prawną przyjęcia przepisów krajowych, włączając w to kodeksy dobrej praktyki, implementujące tą dyrektywę. Ani UE, ani system ustanowiony na mocy Kodeksu żywnościowego nie przyjmują podejścia gwarantującego zwolnienia lub wyłączenia dla małych i średnich przedsiębiorstw lub inne udogodnienia w zakresie norm higieny, lecz raczej stanowią o przyjęciu ogólnych wytycznych w ramach systemu HACCP. Niemniej jednak takie przyjęcie nie może zaniżać norm bezpieczeństwa i higieny żywności. 5 Patrz załącznik 9. 6 Patrz 7 Artykuł 7 dyrektywy 93/43/EWG 4

5 1.7. W ramach Kodeksu przeprowadzono badania oraz rozwijano strategie w celu wdrożenia HACCP w małych i/ lub mniej rozwiniętych przedsiębiorstwach. Wytyczne zostały opracowane przez Komitet Kodeksu ds. higieny środków spożywczych i wkrótce zostaną one ostatecznie przyjęte przez Komisję Kodeksu żywnościowego na posiedzeniu w Rzymie w dniach od 30 czerwca do 5 lipca Stworzą one wiarygodne i solidne podstawy dla krajowych kodeksów służących implementacji HACCP. Poprawione wytyczne w celu stosowania systemu HACCP z punktu widzenia małych i/lub słabo rozwiniętych firm przedstawiono poniżej, w punkcie Pakiet reform proponowanych rozporządzeń, które znowelizują przepisy wspólnotowe w zakresie higieny nie zawiera postanowień odnośnie zwolnienia małych i średnich przedsiębiorstw z wdrażania zasad HACCP. Art. 5, ust. 5 projektu wspólnego stanowiska w sprawie najważniejszego rozporządzenia w dziedzinie higieny, wprowadza pewną swobodę w zakresie wytycznych WE przyjętych w drodze procedury komitologii patrz niżej, punkt ZOBOWIĄZANNIA PRZYJĘTE W ZWIĄZKU Z PRZYSTĄPIENIEM DO UE ORAZ KLAUZULE BEZPIECZEŃSTWA 2.1. Dyrektywa 93/43/EWG nie wprowadza rozróżnienia między małymi i/lub średnimi przedsiębiorstwami a innymi podmiotami. Liczna korespondencja między autorem niniejszej ekspertyzy a urzędnikami Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji dyrektywy 93/43/EWG potwierdza powyższe stwierdzenie. 8 Podczas gdy Polska zapewniła sobie liczne okresy przejściowe w Traktacie akcesyjnym 9 dla 485 zakładów przetwórstwa spożywczego, z negocjacji oraz dokumentów strategicznych Komisji 10 jasno wynika, że okresy przejściowe nie będą miały zastosowania do transpozycji ustawodawstwa. Przyznane okresy przejściowe są ograniczone, jeżeli chodzi o ich czas trwania oraz zakres i nie obejmują żadnych zwolnień z przepisów w dziedzinie higieny żywności, włącznie ze stosowaniem systemu HACCP i jakąkolwiek jego części. Negocjacje akcesyjne i Traktat akcesyjny nie obejmują żadnych środków pozwalających na złagodzenie warunków stosowania systemu HACCP w Polsce W raporcie Komisji Europejskiej z roku 2002 o Polsce podkreślono, że przedsiębiorcy z branży spożywczej muszą się zapoznać z ogólnie pojętymi zasadami bezpieczeństwa. Zasady HACCP oraz samo-kontrola odnośnie przetwórstwa spożywczego, zakładów spożywczych oraz sieci dystrybucji muszą zostać wdrożone przez wszystkie państwa kandydackie. Na stronie 51 Komisja podkreśliła konieczność transpozycji i wdrożenia tych przepisów. Mimo, że nie przewidziano wdrożenia HACCP przed przystąpieniem do UE, to wcześniejsze rozpoczęcie stosowania go wydłużyłoby czas na dostosowanie do przepisów WE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, niezbędny dla podmiotów gospodarczych i inspektorów. Ze strony Komisji, DG SANCO wraz z TAIEX em gotowe są dostarczyć wsparcia szkoleniowego zakładom rolno-spożywczym, jak również zapewnić uczestnictwo w szkoleniach Biura Żywności i Weterynarii. Na finansowanie szkoleń zakłady rolno-spożywcze mogą otrzymać wsparcie z funduszu SAPARD Mr.Daelman, Salvatore Magazzù, Chantal Bruetschy. 9 Patrz 10 W tym Agenda 2000, COM (1997)2000, oraz Strategie Komisji na rok 2000 i Oczywiście, po przystąpieniu do UE, nowe państwa członkowskie otrzymają tymczasowe wsparcie fianasowe w postaci środków przejściowych. Celem tych śerodków jest dalsze wzmocnienie i rozwój zdolnosci administracyjnych oraz stałe wdrażanie i stoswanie prawa UE, jak również promowanie dobrej praktyki. Przyznane środki wynoszą EUR 200 mln na rok 2004, EUR 120 mln na rok 2005, EUR 60 mln na rok

6 Również z Raportu Instytucjonalnego Komisji z czerwca 2002 w sprawie zdolności prawnych i administracyjnych oraz monitorowania zobowiązań krajów negocjujących warunki akcesji, 12 wynika jasno, że system HACCP ma dla Komisji priorytetowe znaczenie. Po pierwsze prezentuje on tematyczny przegląd podstawowych działań włączonych w ostateczną wersję Raportu instytucjonalnego w celu wzmocnienia zdolności prawnych i administracyjnych, a następnie dostarcza przeglądu zobowiązań związanych z akcesją, które już zostały spełnione. Pierwszy rozdział obejmuje wyjaśnienie, że w rozdziale rolnictwo przewidywane jest udzielenie dodatkowej pomocy, między innymi dla Polski, pod warunkiem poszanowania norm jakości WE 13. Dalej, w tym samym dokumencie stwierdzono, że: W celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności w całej gamie artykułów spożywczych Raporty instytucjonalne dla wszystkich krajów przewidują działania mające na celu poprawę jakości zakładów przetwórstwa spożywczego oraz inspekcji w celu stosowania acquis w dziedzinie fito-sanitarnej i weterynarii, jak również bezpieczeństwa żywności, obejmujące swobodny przepływ towarów. Szczegółowe środki przewidują przyjmowanie najważniejszych aktów prawnych; wzmocnienie odpowiednich struktur, włączając w to niezbędny wzrost budżetu i zwiększenie liczby personelu; ustanowienie między-ministerialnych grup koordynacyjnych oraz komitetów naukowych; rozwój laboratoriów, granicznych punkty kontroli (border inspection posts - BIPs), oraz system wczesnego ostrzegania żywnościowego (Rapid Alert System for Foods - RASFF); opracowanie systemu Analizy Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontrolnych (HACCP), audytu, opracowanie lub ulepszenie baz danych oraz sieci komputerowych; oraz stworzenie struktur szkoleniowych dla inspektorów, personelu laboratoryjnego oraz przedsiębiorstw spożywczych, włączając w to szkolenie lekarzy weterynarii oraz personelu rzeźni w zakresie BSE. Dodatkowa pomoc przewidywana jest dla Czech, Węgier, Litwy, Polski, Słowacji i Słowenii, w tym twinning w zakresie kontroli BSE oraz nadzór rynku w zakresie artykułów spożywczych oraz, pomoc w zakresie tworzenia lub ulepszania granicznych punktów kontroli. Jeżeli chodzi o spełnienie związanych z tym zobowiązań negocjacyjnych w zakresie rolnictwa, stwierdzono, że: 14 Ogólną zasadą negocjacji (w dziedzinie rolnictwa), jest utrzymanie wysokiego poziomu kontroli bezpieczeństwa produktów spożywczych w o obecnych krajach Unii Europejskiej przez zapewnienie, że systemy kontroli rynku wewnętrznego są wdrażane w sposób efektywny. oraz że: W dziedzinie weterynarii i fito-sanitarnej, przeniesienie acquis do prawa krajowego jest już w toku i należy je ukończyć na długo przed akcesją. Dla wielu państw kandydackich wzmożone wysiłki będą konieczne w celu realizacji ambitnego programu... szczególnie jeżeli chodzi o ulepszenie przedsiębiorstw... Wreszcie, w tym samym raporcie, w rozdziale odnośnie swobodnego przepływu towarów, podkreślono szczególnie konieczność szybszego postępu w dziedzinie 12 COM(2002) 256, 5 czerwca Poza zarządzaniem programami rozwoju obszarów wiejskich, systemami informacji rynkowej oraz stosownaiem systemu IACS i agencji rolnych. 14 Część 1.3, zatytułowana Inne zobowiązania wynikające z członkowstwa. 6

7 przenoszenia przepisów wspólnotowych do prawa krajowego oraz konieczność podjęcia dodatkowych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. 15 Traktat akcesyjny obejmuje klauzulę bezpieczeństwa 16 zawartą w art. 38 Aktu akcesyjnego 17, którą Komisja Europejska może zastosować wobec nowych państw członkowskich, w przypadku nie spełnienia zobowiązań przed-akcesyjnych przyjętych w grudniu 2002 przez Radę Europejską. W niedawno wygłoszonym przemówieniu 18 Davida BYRNE a - Komisarza Europejskiego w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumenta w zakresie bezpieczeństwa żywności, Komisarz podkreślił zamiar DG SANCO użycia klauzuli bezpieczeństwa w odniesieniu do zasad higieny żywności, w których wciąż istnieją pewne niedociągnięcia. Komisja jest uprawniona, na mocy nowej klauzuli bezpieczeństwa zawartej w Traktacie akcesyjnym do wyciągania konsekwencji wobec nowych państw członkowskich, bez względu na istniejące braki w obecnych piętnastu państwach członkowskich. Biuro Żywności i Weterynarii przy Komisji Europejskiej już obecnie prowadzi działania przeciwko państwom członkowskim, w zakresie wdrażania zasad higieny Podczas gdy stanowi to całkowicie nową formę środków ochronnych w praktyce stosowanej w ramach Traktatu akcesyjnego do UE, należy również wspomnieć, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogólnie odrzucił możliwość podważenia kompetencji i podejmowania decyzji przez Komisję Europejską jeżeli chodzi o formę i treść typowo gospodarczych klauzul bezpieczeństwa, z których jedna jest również zawarta w Traktacie akcesyjnym (art. 37 Aktu akcesyjnego). Propozycje przyjęcia 15 Część 2.1 przegląd rozdziałów. 16 Analiza patrz K. INGLIS, The Accession Treaty and its transitional arrangements: a twilight zone for the future new Members of the Union in C. Hillion, (ed.) EU Enlargement: EU Enlargement: analiza prawna tych zagadnień w przygotowaniu. 17 Art. 38 Aktu akcesyjnego: 1. Jeżeli nowe państwo członkowskie nie wprowadziło w życie zobowiązań podjętych w ramach negocjacji w sprawie przystąpienia powodując poważne naruszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, włączając w to jakiekolwiek zobowiązania we wszystkich politykach sektorowych dotyczących działalności gospodarczej o skutku transgranicznym, lub też bliskie ryzyko wystąpienia takiego naruszenia, Komisja może podjąć odpowiednie środki do końca najwyżej trzyletniego okresu następującego po dniu wejścia w życie niniejszego Aktu, na uzasadniony wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy. 2. Środki muszą być proporcjonalne, a pierwszeństwo przyznaje się środkom, które w możliwie najmniejszy sposób zakłócają funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a w stosownym przypadku, pierwszeństwo przyznaje się istniejącym sektorowym mechanizmom ochronnym. Takie środki ochronne nie będą stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi. Możliwe jest powołanie się na powyższą klauzulę ochronną nawet przed przystąpieniem, na podstawie wyników procesu monitorowania; w takim wypadku wejdzie ona w życie z dniem przystąpienia. Środki te utrzymuje się nie dłużej niż jest to ściśle niezbędne, a w każdym przypadku zostaną one zniesione w momencie wprowadzenia w życie określonego zobowiązania. Mogą one jednak być stosowane po upływie okresu wymienionego w pierwszym akapicie, tak długo jak odpowiednie zobowiązania nie będą wykonane. W odpowiedzi na postępy poczynione przez dane nowe państwo członkowskie w wykonywaniu swoich zobowiązań, Komisja może odpowiednio dostosować środki. W odpowiednim czasie przed uchyleniem środków ochronnych, Komisja powiadomi Radę i weźmie w pełni pod uwagę wszelkie uwagi poczynione przez Radę w tym względzie. Patrz również deklaracja 22 do Aktu. Państwa, o których mowa, to: Czechy, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia oraz Słowacja. Zadeklarowały one również w ustępach 2 i 3, że art. 38 stosuje się z zastrzeżeniem decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który może nałożyć odpowiednie sankcje, oraz że państwa te muszą zostać wysłuchane, zanim zostaną podjęte przeciwko nim jakiekolwiek środki Podejscie z farmy na widelec Komitet Społeczno-Ekonomiczny Bruksela, 27 czerwca

8 nowych form środków bezpieczeństwa zostaną przedstawione przez Komisję w raporcie na temat postępów poczynionych przez przyszłe państwa członkowskie jesienią KRAJOWE PRZEPISY WDRAŻAJĄCE 3.1. Znaczący jest fakt, że dyrektywa 93/43/EWG ma właśnie formę dyrektywy. Zasadniczo, dyrektywa stanowi środek prawny w celu harmonizacji i zbliżania krajowego ustawodawstwa oraz przepisów administracyjnych (w przeciwieństwie do rozporządzenia, które zasadniczo 19 stanowi akt prawny stosowany bezpośrednio w państwach członkowskich i nie wymaga krajowych środków wdrażających jego przepisy). W rezultacie, konieczna jest transpozycja i wdrożenie dyrektywy 93/43/EWG do prawa krajowego. Jeżeli państwo członkowskie nie transponuje jej całkowicie i poprawnie, stanowi to naruszenie postanowień traktatowych i prowadzi do wszczęcia postępowania przeciwko takiemu państwu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości art. 226 i 228 TWE Wszystkie państwa członkowskie przyjęły własne ustawodawstwo jak również przepisy administracyjne oraz stosujące się do nich kodeksy dobrej praktyki, w celu zapewnienia pełnej skuteczności dyrektywy 93/43/EWG. Zasady przewodnie HACCP zawarte w dyrektywie 93/43/EWG przedstawiono niżej, jak również wyżej w punkcie 1.2 oraz w załączniku 1. Załącznik do dyrektywy 93/43/EWG obejmuje ogólne wymagania, podzielone na następujące kategorie: Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń Szczególne wymagania dla pomieszczeń, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze Wymagania dotyczące ruchomości i/lub tymczasowych pomieszczeń (takich jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), Transport Wymagania wobec sprzętu Odpady żywnościowe Zaopatrzenie w wodę Higiena osobista Przepisy odnoszące się do środków spożywczych Szkolenia 3.3. Wszystkie z krajowych dostosowań wprowadzają wymogi prawne w celu stosowania systemu zarządzania kontrolą bezpieczeństwa żywności HACCP na mocy art. 5 dyrektywy 93/43/EWG. Państwa członkowskie zobowiązane są do powiadamiania Komisji o środkach wdrażających przepisy wspólnotowe, zarówno jeżeli chodzi o ustawodawstwo jak i o kodeksy dobrej praktyki. Środki wdrażające przyjęte w celu stosowania dyrektywy 93/43/EWG podlegają obowiązkowi notyfikacji na mocy dyrektywy 83/189/EWG, której celem jest zapewnienie, że krajowe normy techniczne oraz uregulowania prawne nie stanowią barier w handlu. 20 Jednocześnie, zachęca się państwa do opracowywania własnych poradników i dobrych praktyk w dziedzinie higieny 19 Jednak niektóre rozporządzenia wyagają wdrożenia do krajowego prządku prawnego, w celu zapewnienia ich poprawnego stoswania. 20 Dz.U. WE 1983 L 109 8

9 (art. 5 dyrektywy 93/43/EWG). Podczas gdy system HACCP funkcjonuje na poziomie międzynarodowym, ma on ogólny charakter i jest mało użyteczny, o ile nie zostanie przystosowany do potrzeb określonego produktu, procesów produkcyjnych, itp. Przyjęte standardy mogą być wyższe niż standardy zawarte w dyrektywie 93/43/EWG, nie mogą jednak być niższe od nich. I tak na przykład zalecenia przyjęte przez Wielką Brytanię obejmują wymagania prawne nałożone na przedsiębiorstwo oraz dodatkowo określają odnoszące się do nich zasady dobrej praktyki w dziedzinie higieny. Korzyścią stosowania zaleceń jest fakt, że pozwalają one na zachowanie należytej staranności w odniesieniu zarówno do zobowiązań prawnych jak i do zasad dobrej praktyki. Niemniej jednak stosowanie takich wytycznych to tylko jeden ze sposobów osiągnięcia zgodności z wymogami prawnymi. Samo stosowanie wytycznych nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności prawnej mimo, że stosowanie wytycznych HACCP, jak również dodatkowych środków dobrej praktyki w dziedzinie higieny jest dowodem, że przedsiębiorca dołożył należytej staranności w celu spełnienia nałożonych na niego obowiązków prawnych. Jednak ostateczna odpowiedzialność za problemy związane z bezpieczeństwem żywności spoczywają na przedsiębiorcy, który musi zapewnić odpowiednio wysoki poziom kontroli W przypadku gdy system HACCP nie jest stosowany, lub gdy nie są stosowane odpowiednie kryteria kontroli temperatury oraz warunków mikrobiologicznych 21, co może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa oraz zdrowia żywności, właściwe władze: podejmą one odpowiednie środki, które mogą objąć wycofanie i/lub zniszczenie środka spożywczego lub zamknięcie całego bądź części danego przedsiębiorstwa na odpowiedni okres czasu. Przy określaniu ryzyka dla bezpieczeństwa żywnościowego lub wartości zdrowotnej środków spożywczych zwracać się będzie uwagę na rodzaj żywności, sposób, w jaki jest poddawana obróbce i pakowana oraz na każdy proces, któremu żywność ta jest poddawana przed dostarczeniem jej do konsumenta i na warunki, w jakich jest ona wystawiana na sprzedaż i/lub magazynowana. (art. 9 dyrektywy 93/43/EWG) 3.5. Przed przystąpieniem do analizy szczegółowych sposobów wdrażania dyrektywy 93/43/EWG przez poszczególne kraje, należy ponownie podkreślić, że przewidywane jest ostateczne przyjęcie przez Komisję ds. kodeksu żywnościowego na początku lipca 2003 nowych, poprawionych wytycznych w sprawie stosowania systemu HACCP (które są obecnie dostosowywane celem uwzględnienia zaleceń odnośnie małych lub słabo rozwiniętych firm oraz sposobów przezwyciężania problemów, które zostały omówione poniżej, w punkcie 4). Oczywiście zalecenia te stanowią wiarygodną i solidną podstawę opracowania ogólnie stosowanych wytycznych na poziomie krajowym oraz, jak wynika z poniższego punktu 4, takie właśnie jest ich przeznaczenie. W rzeczy samej, zalecany przez Międzynarodowy kodeks praktyki w zakresie ogólnych zasad higieny żywności oraz tekst Kodeksu w sprawie systemu Analizy Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontrolnych (HACCP) oraz Wytyczne w sprawie jego stosowania ułatwiły przygotowanie poradników, które zostały lub są opracowywane przez państwa członkowskie UE. Mimo, że punkt wyjścia stanowią ogólne plany stosowania systemu HACCP, nie nadają się one do wykorzystania, do czasu gdy zostaną dostosowane do konkretnych artykułów spożywczych lub metod ich przetwarzania. Wynika stąd rozmaitość oraz znaczna ilość krajowych regulacji oraz poradników lub kodeksów. Ponadto, wszystkie poradniki powinny uwzględniać praktyczne problemy związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, nawet jeżeli nie są do nich bezpośrednio skierowane. Zasadnicza różnica między wytycznymi w Wielkiej Brytanii a systemem kodeksu HACCP polega na tym, że system HACCP opiera się na systemie HACCP. Mimo, że jest on inspirowany 21 Art. 3 i 4 dyrektywy 93/43/EWG. 9

10 międzynarodowym modelem HACCP, nie jest on całkowicie zgodny z wytycznymi zawartymi w Kodeksie. W rzeczywistości wytyczne kodeksu stanowią pewien ogólny model, w oparciu o który opracowuje się model krajowy, zgodnie z potrzebami charakterystycznymi dla danego kraju. Tak więc prawo w Wielkiej Brytanii nie nakłada obowiązku prowadzenia dokumentacji ani nie obejmuje konieczności zatwierdzania i weryfikacji systemu HACCP przez firmy. Niemniej jednak, wytyczne obejmują porady z zakresu najlepszej praktyki w dziedzinie higieny. Po wprowadzeniu reformy w UE, stosowanie systemów HACCP będzie obowiązkowe i będzie również obejmowało dodatkowe zobowiązania prawne, jeżeli chodzi o prowadzenie dokumentacji na temat stosowania systemu HACCP. Ponadto, nakłada również obowiązek zatwierdzania i weryfikacji. Taki ulepszony system zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 pod warunkiem, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem w zakresie przyjmowania pakietu reform wspólnotowego prawa rolnospożywczego. 3.6 Krajowe środki wdrażające dyrektywę 93/43/EWG wymieniono w załączniku 3. Krajowe kodeksy i poradniki, które zostały notyfikowane Komisji w ramach wdrażania art. 5 dyrektywy 93/43EWG przedstawiono w załączniku 4. DG SANCO w Komisji Europejskiej (wydział D.2 - zagrożenia biologiczne) jest w posiadaniu syntezy krajowych poradników na temat dobrej praktyki w dziedzinie higieny. Państwa członkowskie wdrożyły dyrektywę do własnych systemów prawnych na bardzo różne sposoby. Niektóre z nich transponowały cały tekst dyrektywy, inne przeniosły poszczególne przepisy do prawa krajowego. Na przykład Francja notyfikowała Komisji siedemnaście aktów prawnych przenoszących przepisy dyrektywy w formie dekretów ministerialnych lub zwyczajnych dekretów i zaleceń, jak również 26 poradników na temat dobrej praktyki w dziedzinie higieny. Włoski system opiera się na dekrecie prawnym, którego szczegóły przedstawiono w 79 poradnikach na temat dobrej praktyki w dziedzinie higieny. Irlandia wdrożyła zasady HACCP w wyczerpujący sposób dla poszczególnych produktów za pomocą szczegółowych ustaw dla konkretnych produktów, natomiast opracowała zaledwie cztery poradniki na temat dobrej praktyki w dziedzinie higieny. Jak dotąd, najwięcej poradników istnieje we Włoszech, gdzie opracowano nawet po kilka poradników dla tych samych grup produktów, wprowadzając na przykład rozróżnienie na magazynowanie różnego rodzaju zbóż oraz ich produkcję i przechowywanie. We Włoszech wiele przewodników zostało wydanych przez stowarzyszenia handlowe i przemysłowe. W Irlandii cztery przewodniki dotyczą zaopatrzenia, sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spożywczych, przemysłu przetwórstwa spożywczego, a wreszcie napojów. Przyjmują one formę norm krajowych i zostały wydane przez krajowy organ normalizacyjny - National Standard Authority of Ireland - NSAI. W Portugalii organizacje handlowe i przemysłowe oraz krajowy organ normalizacyjny wydały jedenaście przewodników Wielka Brytania analiza przypadku Ze względu na samą ilość przepisów krajowych i poradników/kodeksów oraz ich dostępność jeżeli chodzi o język, jak również ze względu na ograniczenia czasowe w opracowaniu niniejszej ekspertyzy, ta część zostanie poświęcona sytuacji w Wielkiej Brytanii. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, najciekawsze rozwiązania 10

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo