Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego. grudzień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego. grudzień 2009"

Transkrypt

1 Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego grudzień 2009

2 Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego grudzień 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3 Spis treści Wstęp 4 1. Warunki handlu z Polską 5 2. Gdzie po informacje 8 3. Oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego Przemysł spożywczy oraz rolnictwo Przemysł drzewny, meblarski, produkcja okien i drzwi Produkcja maszyn i urządzeń, systemów zabezpieczeń oraz przetwórstwo metali Produkcja jachtów i łodzi Branża chemiczna Przemysł lekki - produkcja wyrobów ze szkła oraz odzieży Wykaz źródeł Dane kontaktowe 61 Przemysł spożywczy oraz rolnictwo Przemysł drzewny, meblarski, produkcja okien i drzwi Produkcja maszyn i urządzeń, systemów zabezpieczeń oraz przetwórstwo metali Produkcja jachtów i łodzi Branża chemiczna Przemysł lekki - produkcja wyrobów ze szkła oraz odzieży

4 Wstęp Niniejsza publikacja została przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z myślą o partnerach zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z firmami z regionu Warmii i Mazur. Publikacja ta ma na celu zaprezentowanie branż stanowiących podstawę oferty eksportowej województwa. Zawiera ona informacje o firmach będących liderami w tych branżach pod względem wielkości produkcji eksportowej. W pierwszej części opracowania znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pokrótce przybliżone zostaną pojęcia: terytorium kraju oraz wspólnoty, towaru, podmiotów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz warunki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Województwo warmińsko-mazurskie jest położone w północno-wschodniej części Polski w atrakcyjnym sąsiedztwie od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, od zachodu poprzez Zalew Wiślany leży nad Morzem Bałtyckim. Z Olsztyna do Warszawy jest 220 km, do Gdańska 180 km i do Torunia 170 km, do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku ok. 222 km. Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km kwadratowych. Mieszka tu prawe 1,5 mln mieszkańców. Podział administracyjny to 116 gmin, 19 powiatów. Stolicą regionu jest Olsztyn, w którym mieszka blisko 180 tys. mieszkańców. Inne większe miasta to Elbląg (130 tys. mieszkańców) oraz Ełk (60 tys.). Mamy nadzieję, że niniejszy folder okaże się nieoceniony w aktywizowaniu współpracy gospodarczej firm Warmii i Mazur, a zawarte w nim informacje na temat możliwości eksportowych regionu wraz z wybranymi ofertami eksporterów znajdą swoje praktyczne zastosowanie. Olsztyn - Kaliningrad -140 km Braniewo Lidzbark Warm. Olsztyn - Wilno 457 km Olsztyn Olsztyn - Berlin 606 km Ostróda Nidzica Szczytno Pisz Olsztyn - Kijów km

5 1.Warunki handlu z Polską Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Zniesienie granic celnych pomiędzy Polską a państwami Unii Europejskiej, które nastąpiło 1 maja 2004r. spowodowało wiele zmian w operacjach gospodarczych realizowanych przez polskich przedsiębiorców wewnątrz Wspólnoty. Import towarów, definiowany jako nabycie towarów dokonane spoza terytorium Polski, został zastąpiony importem w zawężonym rozumieniu i obejmuje tylko nabycie z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, które odnosi się do transakcji realizowanych jedynie na obszarze Unii Europejskiej. Podobną sytuację mamy z eksportem towarów, przy czym eksport do krajów Unii Europejskiej określony jest mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy przy tym zauważyć, że transakcje te zawsze występują w parach - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na terenie jednego z państw członkowskich odpowiada wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. 1 Aby uznać dane nabycie towarów za wewnątrzwspólnotowe konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego musi być towar, musi on mieć charakter wewnątrzwspólnotowy, tzn. wiązać się z fizycznym przemieszczeniem towaru pomiędzy dwoma państwami Unii Europejskiej, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru musi być dokonane za wynagrodzeniem, zarówno nabywca jak i dokonujący dostawy w transakcji wewnątrzwspólnotowej są podatnikami podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państw Wspólnoty (np. podatnik VAT w Niemczech) oraz podatku od towarów i usług w rozumieniu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. 2 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 3 przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jako właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towaru lub na ich rzecz. Pojęcie terytorium kraju i terytorium Wspólnoty Zrozumienie zakresu pojęcia terytorium kraju oraz terytorium wspólnoty jest bardzo ważne dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług 4 przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług 5 przez terytorium Wspólnoty - rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym, że na potrzeby stosowania ustawy Księstwo Monako traktuje się, jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się, jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się, jako terytorium Republiki Cypru. Tym samym, na przykład, dostawa z księstwa Monako nie stanowi importu towarów, lecz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Natomiast odwrotnie - następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się, jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej 6 : wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, Livigno, Campione d'italia, włoską część jeziora Lugano z Republiki Włoskiej, - departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, 1. T. Michalik, Komentarz, s M. Wystrychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie, s. 107 i n. 3. Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 4. Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 5. Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 6. J. Jędrszczyk, VI Dyrektywa, s.55 i n.

6 Górę Athos - z Republiki Greckiej, Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii, Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, również Gibraltar traktuje się, jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Wszelkie transakcje, które są wykonywane na wyżej wymienionych terytoriach, nie są dokonywane na terytorium Wspólnoty. Skutkuje to tym, że transakcje te nie są uważane za transakcje wewnątrzwspólnotowe (lecz za eksport i import towarów dla celów podatkowych). Zauważyć należy, że terytorium Wspólnoty jest różne dla celów podatkowych i różne dla celów opłat celnych. Przykładowo zatem, nabycie towarów z Wysp Kanaryjskich dla celów podatkowych jest importem towarów, lecz z punktu widzenia przepisów celnych jest transakcją odbywającą się wewnątrz Wspólnoty. Pojęcie towaru Zgodnie z art. 2 pkt 6 przywoływanej ustawy przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Należy przy tym zauważyć, że nie będą mogły być skutecznie dokonane transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia w odniesieniu do budynków, budowli i ich części, jak i gruntów z uwagi na transgraniczny charakter transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wymaga on bowiem konieczności fizycznego przemieszczenia się towarów, co w wymienionych przypadkach jest niemożliwy. Odnosząc się do regulacji ustawy o podatku od towarów i usług 7 za towary będzie można uznać przedmioty spełniające poniższe przesłanki: muszą to być rzeczy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. takie towary, które są zdatnego bycia przedmiotem opodatkowania, a więc musi istnieć w stosunku do nich swobodna i legalna możliwość obrotu gospodarczego 8, muszą one być wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów w statystyce publicznej. W konsekwencji, rzeczy niespełniające któregokolwiek z wymienionych warunków, nie będą mogły być uznane za towary w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. 9 Warunki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Ustawodawca w art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług 10 uwarunkował, wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów podlegającego opodatkowaniu, koniecznością dokonania go za wynagrodzeniem. Uwzględniając dostępne orzecznictwo i poglądy doktryny, aby uznać nabycie towarów za nabycie za wynagrodzeniem muszą być spełnione następujące warunki: musi istnieć ścisły i bezpośredni związek pomiędzy faktem dostawy a otrzymanym wynagrodzeniem, 11 otrzymane wynagrodzenie musi dać się ekonomicznie określić w formie pieniężnej Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 8. Tak też A. Bartosiewicz, R. Kubacki, komentarz, s Tak T. Michalik, Komentarz, s Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 11. Charakter przesłanki wywodzi się z orzecznictwa Trybunału. Jednym z ważniejszych orzeczeń było orzeczenie w sprawie R. J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelassting Leeuwarden, C- 16/93, ECR 1994, s. I-743. Trybunał został postawiony przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy występy uliczne, za które grająca osoba otrzymuje dobrowolne datki, mogą być uznane za świadczenie usług za wynagrodzeniem. W omawianej sprawie grający robili to dobrowolnie, mogąc w każdej chwili zakończyć występ. W rozstrzygnięciu Trybunał uznał, że świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzenie i podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą a usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy. Warunki te nie są spełnione w przypadku działalności polegającej na graniu muzyki w miejscu publicznym, za które nie przewiduje się żadnego wynagrodzenia. Por. także A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz, op. cit., s. 112 oraz M. Kalinowski (w:) Brzeziński B., Kalinowski M., Europejski prawo, op. cit., s Orzeczenie w sprawie Empire Stres,C-33/93, LEX nr oraz ECR 1994, s. I Trybunał uznał, że

7 Bez wątpienia za warunek konieczny do opodatkowania transakcji podatkiem VAT należy przyjąć to, że transakcja realizowana za wynagrodzeniem występuje tylko w przypadku, gdy pomiędzy kontrahentami (dostawcą i nabywcą) istnieje relacja o charakterze związku prawnego. 13 Uiszczenie płatności drugiej stronie nie jest jednoznaczne z tym, że ma ona umowną podstawę, która wynika z woli strony, a w rezultacie, że jest ona związana z daną transakcją nabycia. 14 W obrocie między państwami członkowskimi Wspólnoty nie obowiązują opłaty celne, natomiast w imporcie z krajów spoza ugrupowania obowiązuje jednolita taryfa celna. Cła są pobierane na granicy państwa lub unii celnej w związku z przewożonymi przez tę granicę towarami. Unia celna polega na eliminacji wszystkich opłat celnych i innych barier w obrotach handlowych pomiędzy członkami unii (np. ograniczeń ilościowych, opłat nakładanych na tej samej zasadzie co cła, tj. tylko od wyrobów zagranicznych itp.) oraz na ustaleniu wspólnej (identycznej dla wszystkich członków unii) taryfy celnej oraz zasad celnych w stosunkach między państwami członkowskimi unii a krajami trzecimi. 15 Podmioty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zasadą jest, że aby mogło skutecznie dojść do wenątrzwspólnotowego nabycia towarów (analogicznie do wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) w innym państwie członkowskim nabywcą towarów musi być: polski lub inny unijny podatnik VAT, zaś nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem wskazanym powyżej. Oczywiście dokonującym dostawy musi być również polski lub inny unijny podatnik VAT. Trzeba podkreślić, że nie każdy z podatników może dokonać skutecznej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, albowiem w myśl zapisów art. 13 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług 16, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy towarów jest podatnik, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 powoływanej ustawy. 17 wynagrodzenie za dostawę towarów i jednocześnie podstawą opodatkowania w rozumieniu VI Dyrektywy może być wykonanie usługi, jeśli istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów i wykonaniem usługi i jeśli wartość tych usług można wyrazić w kwocie pieniężnej. Trybunał dodał także, iż jeśli wynagrodzenie nie jest kwotą pieniężną uzgodnioną przez strony, wartość ta, która jest wartością subiektywną, a nie wartością opartą na obiektywnych kryteriach, musi równać się wartości, którą odbiorca usług wykonanych tytułem wynagrodzenia za dostawę towarów wiąże z usługami, które chce otrzymać i musi odpowiadać kwocie, jaką jest on gotowy wydać na ten cel. 13. W. Maruchin, Nabycie towarów w krajach Unii, Gazeta Prawna z dnia kwietnia 2004r. 14. M. Wystrychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie, s. 126 i n Dz. U. Nr 55, poz. 535 ze zm. 17. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT 2008, s. 181 i n., oraz T. Michalak, Komentarz, s. 107.

8 2. Gdzie po informacje W kraju Więcej informacji poświęconych wspólnej polityce handlowej UE stosowanej wobec państw trzecich, w tym także kwestiom wynikającym z prac Światowej Organizacji Handlu (WTO) znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki: W zakładce Handel zagraniczny znajdziecie Państwo m. in. aktualne informacje o regulacjach dotyczących handlu UE z krajami trzecimi, a także informacje dotyczące spraw omawianych obecnie na forum unijnym oraz WTO. Poruszone zostały tam również tematy środków handlowych regulujących obrót towarowy w ujęciu UE kraje trzecie tj. taryfa celna, zwolnienia celne i inne środki taryfowe (preferencyjne), których istota sprowadza się do możliwości importu po niższych stawkach celnych niż wynikające z unijnej taryfy celnej, oraz różnego rodzaju środki reglamentujące obrót towarowy z krajami trzecimi np. środki wynikające z postępowań antydumpingowych, antysubsydyjnych i przed nadmiernym importem. Ministerstwo Gospodarki jest również odpowiedzialne za promocje polskiego eksportu w kraju. W tym celu utworzony został Portal Promocji Eksportu: Zainteresowani znajdą tam szczegółowe dane, praktyczne informacje oraz opracowania o rynkach zagranicznych, zapytania odbiorców zagranicznych, którzy poszukują poddostawców z Polski oraz informacje o przetargach. Polscy przedsiębiorcy zainteresowani eksportem swoich towarów i usług mogą bezpłatnie umieścić ofertę swojej firmy na portalu. Poza granicami Polski eksporterzy promowani są za pośrednictwem Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, które w swoim zakresie usług mają m. in.: promocja Polski i polskiej gospodarki, wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów szukających rynku zbytu na terytorium działania danego WPHiI, zachęcanie firm działających na terytorium działań danego WPHiI do inwestycji w Polsce, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi firmami, wyszukiwanie odpowiednich dystrybutorów, importerów i eksporterów, udzielanie informacji na temat imprez targowo-wystawienniczych, inicjowanie współpracy pomiędzy regionami polskimi a zagranicznymi, współpraca w organizacji seminariów i misji na tematy gospodarcze. Aktualny wykaz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w serwisie informacyjnym Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP W województwie warmińsko-mazurskim Współpracę międzynarodową województwa warmińsko-mazurskiego wspiera i koordynuje Departament Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament ten odpowiedzialny jest za promocję gospodarczą Regionu za granicą na rzecz pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także promocję w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Do zadań Departamentu WMiIZ należy również inicjowanie działań mających na celu udział Regionu Warmii i Mazur w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne, opracowywanie projektów planów współpracy zagranicznej oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Na rzecz aktywizacji współpracy międzynarodowej przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim działa również Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, w ramach której funkcjonuje Punkt Kontaktowy Enterprise Europe Network: przekazywanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy europejskich, pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich partnerów poza granicami kraju, celem

9 rozwoju nowych produktów, wejścia na nowe rynki, podjęcia wspólnych prac badawczo rozwojowych, dostarczanie informacji przedsiębiorcom na temat polityki UE w zakresie innowacji, prawa własności intelektualnej, prawodawstwa, poprzez zastosowanie mechanizmu feedback sieć jest kanałem informacyjnym dla Komisji Europejskiej na temat spostrzeżeń, doświadczeń związanych z uwarunkowaniami prawnymi, w jakich działają przedsiębiorcy. Wkład przedsiębiorstw jest tu nieoceniony, ponieważ dostarczana wiedza pozwoli na lepsze kształtowanie ustawodawstwa na terenie UE. Punkt kontaktowy EEN należy do sieci punktów zarządzanych przez konsorcja. Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jest członkiem konsorcjum BISNEP - Business and Innovation Support for North - East Poland, w którego skład wchodzą również: Uniwersytet Warszawski będący koordynatorem przedsięwzięcia, Lubelska Fundacja Rozwoju, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Politechnika Lubelska. Terenem działania konsorcjum są trzy województwa z obszaru północnowschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. BISNEP jest ogniwem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network będącej nową inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem strategicznym jest pomoc w rozwinięciu potencjału i zdolności innowacyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Europy, co powinno zwiększyć ich konkurencyjność na rynku światowym. MŚP są szczególnie ważne dla całej gospodarki europejskiej, stanowią jej trzon, są głównym źródłem miejsc pracy oraz procesów innowacyjnych. Sieć zrzesza około 500 organizacji z prawie 40 krajów. Współpracę transgraniczną przedsiębiorców wspiera również Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora. Powstało ono w lutym 2005 r. na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Warmińsko-Mazurką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Do głównych zadań Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych, prowadzenie baz danych ofert inwestycyjnych oraz doradztwo odbiorcom inwestycji. Działania COI są skierowane w szczególności na promowanie Warmii i Mazur, jako terenów szczególnie atrakcyjnych dla potencjalnego inwestora. Dzięki współpracy z PAIiIZ, COI może docierać z najlepszymi ofertami do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto COI służy swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi; dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu greenfield jak i brownfield ; poszukiwaniu lokalizacji pod inwestycje; pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz w organizacji współpracy z partnerami zagranicznymi.

10 3. Oferta eksportowa województwa warmińsko-mazurskiego 3.1 Przemysł spożywczy oraz rolnictwo Przemysł spożywczy w regionie posiada wysoki udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, duży poziom zatrudnienia oraz wysoki poziom dostępności do surowca (rolnictwo). Największe znaczenie w tej sekcji ma produkcja artykułów żywnościowych i napojów; jej wartość stanowi około 1/3 wartości produkcji sprzedanej. Region ma pozycję dominującą w skali kraju w zakresie produkcji mięsa drobiowego (przede wszystkim indyczego), wołowego i wieprzowego, wędlin, masła, piwa. Istotną pozycję w wolumenie produkcji spożywczej w warmińsko-mazurskim zajmują soki owocowe i warzywne, mrożonki, kasze, mąki, przetwory i galanteria mleczna, miód, ryby (wędzone i konserwy). Przetwórstwo spożywcze oparte jest przede wszystkim na wysokiej jakości surowcach lokalnych, wytwarzanych w warunkach czystego środowiska naturalnego. Na rzecz przemysłu spożywczego pracują zlokalizowane w regionie jednostki badawczo-rozwojowe (głównie naukowo-badawcze związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim). Mają one jedne z największych w kraju osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych i we wdrażaniu wynalazków, przede wszystkim w takich dziedzinach, jak mleczarstwo (nowe technologie serów dojrzewających, twarogów, śmietanki, kazeiny), przemysł mięsny, przetwórstwo owocowo-warzywne. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo oferty przedsiębiorstw z regionu działających w tej gałęzi przemysłu oraz w gałęziach z nią powiązanych tj. maszyny dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. 10

11 Branża: Cukiernictwo i napoje alkoholowe Zakłady Cukiernicze Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o. o. Firma powstała w 1945 roku. W trakcie swojego istnienia kilkukrotnie zmieniła profil swojej działalności, aby w styczniu 1955 roku rozpocząć produkcję wyrobów cukierniczych. Właśnie branża cukiernicza stała się w 1962 roku głównym kierunkiem rozwoju firmy. Wtedy także wybudowano w Dobrym Mieście nowoczesny zakład produkcji cukierniczej. Od roku 1965 jako Spółdzielnia Pracy Przemysłu Cukierniczego Jutrzenka w Dobrym Mieście rozpoczęła sprzedaż zagraniczną i uruchomiła eksport m.in. do: Niemiec, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Węgier i Francji. Przez wszystkie lata działalności Zakład Cukierniczy Jutrzenka - Dobre Miasto zdobył zaufanie klientów niepowtarzalnym smakiem i wysoką jakością słodyczy, wyprodukowanych w oparciu o stare, sprawdzone, domowe receptury. Do produkcji wyrobów przedsiębiorstwo wykorzystuje tylko najlepszej jakości naturalne surowce pochodzące z najczystszych rejonów Polski, bez dodatku konserwantów chemicznych. W efekcie starań do rąk klienta trafiają smaczne, dobre jakościowo produkty w estetycznym opakowaniu. Klientami Jutrzenki są głównie mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Kujaw i Pomorza, którzy od kilku pokoleń delektują się m.in.: Śliwkami w czekoladzie i Krówkami. Od 2006 roku Jutrzenka Dobre Miasto podjęła kroki zmierzające do rozszerzenia obszaru dystrybucji na obszary dotąd nie objęte żadnymi działaniami marketingowo handlowymi i wsparcia regionów o dużym, niewykorzystanym potencjale. Skuteczność tych działań potwierdzają pozytywne i wymierne sygnały, które motywują Firmę do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Mottem Jutrzenki jest elastyczność, profesjonalizm i budowanie trwałych więzi biznesowych gwarantujących obustronne korzyści. Najpopularniejsze produkty Jutrzenki to: śliwka w czekoladzie, śliwka kandyzowana w czekoladzie, herbatniki w czekoladzie, wafle w czekoladzie, Krówka (waniliowa, kakaowa, sezamowa, mix, waniliowa ręczna), Maxi krówka (baton waniliowy, kakaowy), Toffi (waniliowe, kakaowe, joker), Irys (śmietankowy, kakaowy, sezamowy). Kraj: Niemcy, Kanada, Arabia Saudyjska, Węgry, Francja Jutrzenka Dobre Miasto na swoim koncie ma wiele wyróżnień i nagród. Oto niektóre z nich: Wdrożony system jakości HACCP, Certyfikat MISTER POLAND na wszystkie grupy wyrobów, Certyfikat DOBRE BO POLSKIE w 2001, 2002, 2003 za pomadki mleczne Krówki, AGRO POLSKA w 2000, 2001, 2002 i 2003 roku za Śliwkę w czekoladzie, POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI w 2000 i 2001 roku za Śliwkę w czekoladzie, I NAGRODA na XXVIII Krośnieńskich Targach EUROregionalnych w 2006 r. za Krówkę waniliową, NAJLEPSZY PRODUKT I USŁUGA WARMII I MAZUR w kategorii PRODUKT w dla Śliwki w czekoladzie, NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH za promowanie Warmii i Mazur w kraju i za granicą w 2006 r. Zakłady Cukiernicze Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o. o. ul. Jeziorańska Dobre Miasto tel , Dział Handlowy tel. / fax fax e- mail: 11

12 Branża: Cukiernictwo i napoje alkoholowe Mazurskie Miody ZPH Karolina Bogdan Piasecki Mazurskie Miody ZPH jest firmą o wieloletniej tradycji pszczelarskiej. Początki firmy sięgają 1964 roku, kiedy to Bogdan Piasecki założył pierwszą własną pasiekę. Z czasem hobby przerodziło się w zakład, który jest dzisiaj dobrze prosperującym przedsiębiorstwem spełniającym niezwykle ostre wymogi Unii Europejskiej związane z produkcją żywności czego dowodem jest wprowadzenie systemu bezpiecznego produktu HACCP. Nowoczesne laboratorium zakładowe, nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii, stała współpraca z Katedrą Pszczelarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wiele nagród i wyróżnień potwierdzają wysoką jakość oferowanych produktów. Mazurskie Miody zajmują się skupem, konfekcjonowaniem i sprzedażą miodów pszczelich, produkcja Miodów Pitnych niesyconych oraz alkoholi wysokoprocentowych Piasecki. Najpopularniejsze produkty to: miód pszczeli (wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, gryczany, nektarowo-spadziowy, wrzosowy, rzepakowy, spadź iglasta), miód pitny (Półtorak Piasecki, Półtorak Rodowy, Dwójniak Warmiński, Dwójniak Grunwaldzki, Trójniak Mazurski, Trójniak Kresowy, Czwórniak Biesiadny,Czwórniak Honey Wine), wódki czysta (Piasecki Vodka), wódki miodowe (Piasecki Honey, Piasecki Cherry, Piasecki Quince, Piasecki Forest, Piasecki Quincy). Kraj: kraje Unii Europejskiej Podmiot: mleczarnie, przemysł farmaceutyczny, alkoholowy, cukierniczy, odbiorcy hurtowi i detaliczni na terenie całego kraju ISO 9001:2000, HCCP, Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Pszczelarskich API EXPO 2002, Medal oraz wpis do Księgi Najlepszy z Najlepszych za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2003 przyznany przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, Medal w konkursie MERCURIUS GEDANENSIS za najwyższą jakość produktu w kategorii Przetwory owocowo warzywne za miód pszczeli lipowy podczas POLFOOD 2004 w Gdańsku, Medal Mercurius Gedanensis 2005 za najwyższą jakość produktu w kategorii Przetwory owocowo warzywne za asortyment miodów pszczelich podczas POLFOOD 2005 w Gdańsku, Złoty Laur Konsumenta 2008 w kategorii Miody, Srebrny Medal za miód pitny Czwórniak Biesiadny oraz Srebrny Medal za miód pitny Dwójniak Warmiński przyznane przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa, Złoty Laur Konsumenta 2009 w kategorii Miody, Laur Konsumenta 2009 Grand Prix, Srebrny Medal za miód pitny Półtorak Piasecki oraz Brązowy Medal za miód pitny Dwójniak Warmiński przyznane przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa. MAZURSKIE MIODY ZPH Karolina Bogdan Piasecki Tomaszkowo Stawiguda tel fax

13 Branża: przetwórstwo mięsne Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Ełku Grupa Animex S.A Oddział w Ełku od kilku lat znajduje się w czołówce producentów mięsa i przetworów mięsnych. Początek działalności przetwórni dała rzeźnia miejska, która powstała w 1907 roku. Nowoczesny zakład został wybudowany w 1974 roku, w bardzo atrakcyjnym, najczystszym ekologicznie regionie Polski. Obecnie jest to jedna z największych firm przetwórstwa mięsnego w kraju. Od 23 stycznia 1997 roku Zakłady Mięsne Mazury znajdują się w Grupie Animex S.A. Dzięki temu firma rozpoczęła usprawnianie działań w zakresie produkcji, technologii, dystrybucji i sprzedaży produktów. Produkcja odbywa się pod stałym nadzorem zakładowego Działu Kontroli Jakości, Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej, służb weterynaryjnych z ramienia Unii Europejskiej. Podpisane kontrakty z hodowcami umożliwiają regularne dostawy najlepszego surowca. Większość wyrobów produkowana jest według własnych, oryginalnych receptur, opartych na latach doświadczeń firmy. Wśród produkowanych wyrobów są: mięso wieprzowe, wędliny (między innymi: kiełbasy cienkie, podsuszone, suche), wędliny podrobowe, wędzonki (między innymi: szynki, polędwice), wyroby prasowane (między innymi: szynki i łopatki konserwowe), konserwy mięsne (wieprzowe, wołowe, wieprzowo-wołowe), tłuszczowo-mięsne, wyroby garmażeryjne. Do produktów chętnie kupowanych przez konsumentów zaliczamy: Polędwicę Sopocką, Wędzoną, Bohuna; Schab Chłopski; Szynka Wędzona Wiśniowa; Szynka z Liściem; Szynka Dojrzewająca Mazurska; Kiełbasa Wiejska Wianki; Kiełbasa Krakowska Sucha; Kiełbasa Podsuszana; Kiełbasa Myśliwska; Kiełbasa Kabanosy; Kiełbasa Żywiecka; Kiełbasa Podwawelska; Parówki; Berlinetki; Serdelki. Wyroby eksportowe: wędliny eksportowe (Kabanosy, Kiełbasa Myśliwska, Kiełbasa Sucha, Wiejska Wianki, Polędwica Sopocka, Szynka Bankietowa, Boczek Wędzony Parzony), konserwy Exportowe (Gulasz angielski, Wieprzowina w sosie własnym, Tuszonki wieprzowe), export mięsa wieprzowego w postaci elementów np: Polędwiczki Wieprzowe, Karkówka Wieprzowa, Boczek Wieprzowy. Zakład posiada uprawnienia eksportowe na rynki Unii Europejskiej i krajów trzeciego świata. Wyroby trafiają na stoły m.in. Szwecji, Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Korei, Japonii, Libanu, Obecnie współpracujemy z wieloma znanymi odbiorcami, włączając duże sieci handlowe i hipermarkety, takie jak Makro Cash & Carry, Auchan, Carrefour, Tesco, Geant, Leader Price, Biedronka. Godło Teraz Polska za kiełbasę wiejską w V edycji konkursu, Dyplom Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego za pasztetową kremową i konserwę turystyczną w konkursie Produkty najwyższej jakości w polskim przemyśle mięsnym, System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności System HACCP, BRC - British Retail Consortium, IFS International Food Standard. GRUPA ANIMEX S.A. ODZDZIAŁ W EŁKU ul. Suwalska Ełk tel fax

14 Branża: przetwórstwo mięsne INDYKPOL S.A. Grupa Indykpol jest największą w Polsce organizacją drobiarską specjalizującą się w produkcji mięsa indyczego i jego przetworów. Posiada około 20% udział na krajowym rynku wyrobów z indyka. Działalność gospodarcza Indykpol S.A. odbywa się w kilku powiązanych ze sobą obszarach produkcyjnych. Składa się z produkcji piskląt indyczych, kurczęcych i gęsich, tuczu indyków oraz z przetwórstwa i sprzedaży produktów drobiarskich. Pionowo zintegrowana organizacja produkcji umożliwia Grupie lepszą kontrolę wprowadzonego do produkcji surowca oraz gwarantuje realizację marży handlowej na różnych poziomach organizacji. Od 16 lat produkuje żywiec indyczy na własnych fermach, które dostarczają 20% przetwarzanego przez Grupę surowca drobiowego (35% surowca indyczego). W najbliższej przyszłości Indykpol zamierza poszerzyć strukturę firmy o kolejne ogniwo tj. własną wytwórnię pasz. Przetwory z mięsa indyczego z logo INDYKPOL charakteryzuje wysoka zawartość łatwo strawnego i przyswajalnego białka, niska zawartość tłuszczu, mała kaloryczność, niski poziom cholesterolu oraz wysoka zawartość witamin z grupy B. Ponadto wyroby te posiadają delikatny i łagodny smak oraz są łatwe w przygotowaniu. Dzięki swym dietetycznym zaletom wyroby z indyka zalecane są w profilaktyce antycholestorowej, dla osób starszych, rekonwalescentów oraz dla dzieci. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Spółka oferuje swoje produkty na terenie całego kraju. Jest także liczącym się eksporterem mięsa i przetworów indyczych. Od kilkunastu lat Indykpol eksportuje produkty na rynek krajów Unii Europejskiej, obecnie lokuje tam co czwarty kilogram swoich wyrobów. Indykpol jest przedsiębiorstwem o zaawansowanej i nowoczesnej technologii przetwórstwa mięsa drobiowego. Spółka dysponuje najnowocześniejszymi liniami uboju i dzielenia drobiu w Europie. Oferta handlowa Indykpolu obejmuje: przetwory z mięsa indyczego w tym: parówki (m.in. najbardziej popularne Jedynki ), pasztety, szynki, wędzonki, kiełbasy grillowe, kiełbasy kanapkowe, tuszki, elementy oraz mięsa indycze, kurczęce i gęsie; grupa wędlin szlachetnych (m.in.: kiełbasa krakowska sucha, żywiecka i kabanosy Jedynki ) Kraj: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowacja i Litwa Systemu HACCP 1999, ISO , IFS, BRC 2004, I miejsce podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009, za Szynkę z piersi indyczej, II lokata w grupie produktów blokowych podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009 za Filet Specjał, Najwyższe noty w grupie wędlin półtrwałych i trwałych podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009 za Krakowską Suchą, III miejsce w konkursie najlepszy wyrób wędliniarski w ocenie konsumenckiej podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA 2009 II miejsce w grupie kiełbas nietrwałych za Parówki Jedynki, Statuetka Rzeźnika za najwyższą średnią ocenę wyrobów w ocenie konsumenckiej podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA Indykpol S.A. ul. Jesienna Olsztyn tel fax

15 Branża: przetwórstwo owoców i warzyw Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski Przetwórnia Owoców i Warzyw produkuje przetwory owocowe i warzywne od 50 lat, na podstawie tradycyjnych receptur. Surowce dostarczane są z lokalnych plantacji, objętych programem Integrowanej Produkcji Owoców. Program ten daje gwarancję zdrowych i ekologicznie czystych surowców. Szeroka gama dżemów, powideł i marmolad jest doskonale dopracowana przez naszych ekspertów, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Produkty są niepowtarzalne w smaku, zachowują naturalny aromat, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii aseptycznej do przechowywania surowców. dżemy niskosłodzone, dżemy wysokosłodzone, powidła śliwkowe, powidła z melodią o różnych nutach smakowych, marmoladę, miody, kompoty, koncentrat pomidorowy, ketchup pikantny i łagodny. Kraj: kraje Unii Europejskiej Podmiot: Eurocash, LEWIATAN Holding, E.Leclerc, DLS handel, EKO HOLDING Wyróżnienie w konkursie Lider Innowacji Powiatu Iławskiego (2006) za produkt Powidła z Melodią, Lider Innowacji Powiatu Iławskiego (2005) za inwestycję Zastosowane linii do aseptycznego pakowania i przechowywania owoców i warzyw. Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski ul. Poznańska Lubawa tel fax

16 Branża: przetwórstwo owoców i warzyw PPHU Rolmax Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Rolmax Sp. z o.o. z Susza, utworzone w 1990 roku, jako firma rodzinna, od samego początku budowana na wielopokoleniowym doświadczeniu, to znany nie tylko w Polsce producent wysokiej jakości wyrobów kulinarnych. Firma oferuje klientom szeroki wybór mrożonych dań gotowych, garmażeryjnych, kulinarno-mącznych oraz warzyw panierowanych. Wszystkie wyroby produkujemy w oparciu o naturalne składniki. Produkty mrożone nie wymagają dodatkowych konserwantów, co podnosi ich walory smakowe i zdrowotne. Firma Rolmax znana jest w kraju z doskonale ocenianego przez klientów oraz liczące się instytucje opiniodawcze produktu - Flaki wołowe na zasmażce często potocznie nazywanego Flakami z Susza. Przedsiębiorstwo jest również nowatorskim, uznanym nie tylko w Polsce, producentem warzyw panierowanych tj. kalafiora, brokuł lub marchwi, które zostały docenione przez liczne restauracje, takie jak np. sieć SPHINX, a także McDonalds Polska. Zakład produkcyjny Rolmax już w 2003 roku został pozytywnie zweryfikowany przez Wojskowy Inspektorat Weterynarii, a tym samym otrzymał zezwolenie na sprzedaż żywności jednostkom i instytucjom wojskowym. garmażeryjne (gołąbki, flaki wołowe, bigos, zrazy, rolada śląska), kulinarne - Mączne (pierogi, pyzy, knedle, kopytka), warzywa Panierowane (kalafior panierowany, brokuły panierowane, marchew panierowana), dla Piekarni (gotowe farsze mrożone dla piekarni i cukierni), puszki (zrazy wołowe w sosie pieczeniowym, rolada śląska z mięsa wołowego w sosie pieczeniowym). Kraj: Polska oraz kraje Unii Europejskiej Podmiot: hurtownie lodów i mrożonek, sieci handlowe, restauracje Certyfikat Zgodności QMP, Certyfikat uczestnictwa w Krajowym Systemie Recyklingu, Medal Mercurius Gedanesis w kategorii dodatki piekarskie i cukiernicze na Targach Baltpiek 2009, Tytuł Produkt Najwyższej Jakości w konkursie Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Wiosna 2008 za produkt flaki wołowe, Tytuł Produkt Najwyższej Jakości w konkursie Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Wiosna 2009 za produkt flaki wołowe i rolada wołowa, Wyróżnienie w konkursie Gepardy Biznesu 2008, Wyróżnienie w konkursie Atut 1996 za Najlepszy produkt Polski Północno-Wschodniej. PPHU Rolmax Sp. z o.o. ul. Koszarowa Susz tel fax

17 Branża: przetwórstwo owoców i warzyw Tymbark-GMW Sp. z o.o. Sp. k. Firma Tymbark istnieje na polskim rynku od 1936 roku. Jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów niegazowanych w Polsce, jedną z najbardziej znanych polskich marek oraz czołowym producentem soków, nektarów i napojów niegazowanych w Rumunii. Tymbark produkuje również naturalne soki owocowo-marchwiowe dla dzieci Kubuś. Są to soki przygotowane na bazie Marchwi Mazurskiej i owoców, nie zawierają dodatku cukru, konserwantów, ani sztucznych barwników. Na sukces rynkowy firmy mają wpływ takie czynniki jak: innowacyjność produkcji, wyjątkowa dbałość o jakość oraz ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu. Produkcja w zakładach Tymbarku prowadzona jest zgodnie z wdrożonymi i certyfikowanymi systemami HACCP oraz ISO 9001 : Soki Tymbark trafiają do ponad 30 krajów na całym świecie. W 1990 r. firma Tymbark weszła w skład Grupy Maspex Wadowice - jednej z największych firm na rynku spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa jest liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i wiodącym producentem na Węgrzech i w Bułgarii, liderem na rynku makaronów w Polsce oraz w Rumunii oraz największym producentem produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej (cappuccino, kakao, zabielacze do kawy, herbatki rozpuszczalne). Oprócz Tymbarku i Kubusia najsilniejszymi markami Maspeksu są: Lubella, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Mlekołaki, La Festa. Tymbark od wielu lat wspomaga szkoły, przedszkola, domy dziecka i domy opieki społecznej, wspiera również działania na rzecz nauki i oświaty. Firma prowadzi również programy społeczne, w których łącznie wzięło już udział około dzieci. soki, nektary, napoje (m.in.: Tymbark, Kubuś) Kraj: m.in.: Polska, Czechy, Słowacja; Europa Środkowo-Wschodnia Certyfikat Systemu HACCP, Certyfikat Systemu ISO 9001 : 2000, Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem SAP, Dobrowolny System Kontroli DSK, Laureat Polskiej Nagrody Jakości, Tytuł Lidera Polskiego Biznesu, Najlepsza marka III Rzeczpospolitej, Wyróżnienie Konkursu Sial (międzynarodowe targi spożywcze w Paryżu), Tytuł Coolbrands, Dwukrotne Godło Promocyjne Teraz Polska, Tytuł Polski Producent Żywności, Konsumencki Znak Jakości, Medale Europejskie, Hit Handlu, Srebrną Statuetką Marki Godnej Zaufania. Tymbark-GMW Sp. z o.o. Sp. k. Siedziba firmy: Tymbark 156 Odział w Olsztynku: ul. Zielona 16, Olsztynek tel fax

18 Branża: przetwórstwo spożywcze MAJONEZY SPPH Historia firmy MAJONEZY Spółdzielnia Pracy Produkcyjno Handlowa w Kętrzynie swoimi korzeniami sięga roku Wtedy na bazie poniemieckiej palarni kawy powstał zakład o zbliżonym profilu produkcji. Mienie firmy w 1946 roku przekazane zostało Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni Spożywców RP w Warszawie. W roku 1958 roku firma ulega gruntownej modernizacji i przebudowie stając się zakładem produkcji koncentratów spożywczych (produkcja budyniu, kisielu, galaretki, aromaty do ciast, proszek do pieczenia). W roku 1962 roku uruchomiono w firmie linię do produkcji majonezu na skalę przemysłową. Majonezy SPPH były czwartym zakładem produkującym majonezu w Polsce. Zgodnie z ideą, jaka przyświecała ówczesnemu kierownictwu, Majonez kętrzyński nie zawierał i do dziś nie zawiera środków konserwujących. W roku 1973 roku uruchomiono produkcję koncentratów ciast takich jak Piernik kętrzyński, Babka cytrynowa, domowa, piaskowa, makowa. W 1989 roku rozbudowano zakład o nowy magazyn wyrobów. Po roku 1990 roku oraz rozwiązaniu Centralnych Związków Spółdzielczych zakład usamodzielnił się i decyzją większości załogi powstała Spółdzielnia Pracy. Zmianie uległy opakowania, a sam proces produkcyjny został zmodernizowany i dostosowany do wymogów rynku. Rozbudowano własną bazę transportową niezbędną do sprawnej dystrybucji produkowanych wyrobów. W roku 2001 rozpoczęto wdrażanie dobrej praktyki produkcyjnej, co stanowi zaczątek wprowadzania systemu kontroli jakości HACCP gwarantującego produkcję bezpiecznej żywności poprzez system analizy krytycznych punktów i kontroli produkcji. Pod koniec 2001roku firma zmieniła nazwę na MAJONEZY SPPH. Wprowadzono nową wizualizację opakowań, zmianie uległo również logo firmy. Jesienią 2003 roku rozpoczęto budowę nowej hali produkcyjnej, by móc dostosować produkcję do wymogów HACCP. Już w lutym 2005 roku nastąpiło oficjalne jej otwarcie. W roku 2004 wprowadzono na rynek Majonez sałatkowy oraz znacznie zmodyfikowano receptury babek, a także zmieniono ich opakowania. Pod koniec roku 2005 do produkcji wprowadzony został Majonez chrzanowy i czosnkowy w plastikowych butelkach. W połowie roku 2009 wprowadzono Majonez mazurski z amarantusem oraz Majonez niskotłuszczowy. majonez stołowy, majonez niskotłuszczowy, majonez sałatkowy, majonezy smakowe (chrzan, czosnek) majonez z amarantusem inne: musztardy, sosy, koncentraty ciast: Piernik Kętrzyński, babki. Kraj: ABER, TRADIS LUBLIN, SPS OSTROŁĘKA, LOCO KĘTRZYN, DUET MŁAWA, poza granicami kraju USA Laureat tytułu Polski Producent Żywności, Top Warmii i Mazur za Majonez kętrzyński, Kapelusz Merkurego za Piernik kętrzyński. MAJONEZY SPPH ul. Daszyńskiego Kętrzyn tel fax

19 Branża: przetwórstwo spożywcze Wytwórnia Octu i Musztardy OCTIM Sp. z o.o. Spółka OCTIM powstała w 1993 roku. Założyli ją pracownicy istniejącego od 1965 roku przedsiębiorstwa państwowego Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku. Firma działalność gospodarczą zaczęła w 1994 roku w oparciu o majątek przedsiębiorstwa, wydzierżawiony Spółce przez Skarb Państwa. Firma zajmuje się produkcją, sprzedażą hurtową i detaliczną. Zarząd Spółki postawił na rozwój, wszystkie wypracowane środki inwestował: zakupiono nowe tworniki octu, wymieniono kotłownie na gazową, wyremontowano pomieszczenia, zainstalowano nową linię produkcyjną musztardy i nową linię rozlewu octu dzięki czemu unowocześniono organizację i technologię produkcji. Wyroby OCTIM Sp. z o.o. są poszukiwane na rynku. Docenili je najwięksi polscy producenci marynat, majonezu i ketchupu, ponieważ półfabrykatami do ich produkcji są ocet i musztarda OCTIM-u. ocet (m.in. z grupy octy spirytusowe cytrynowy, czosnkowy, do sałaty, do galarety, 6% i 10 %; z grupy octy winne z białego wina 6%, z czerwonego wina 6%, ocet winny jabłkowy, ocet balsamiczny, z grupy octy nowości ocet cytrynowo-czosnkowy, ocet malinowy, ocet porzeczkowy, ocet mediterraneen; octy spirytusowe catering; octy winne catering), musztarda (m.in.: Musztarda Chrzanowa, Musztarda Stołowa, Musztarda Miodowa, Musztarda Paryska, Musztarda Sarepska, Musztarda Rosyjska, Musztarda Węgierska), ketchup (m.in.: Ketchup Łagodny, Ketchup Pikantny, Ketchup do pizzy), sosy. Kraj: Polska Odbiorcy przemysłowi i sieciowi Top Warmii i Mazur, ATUT Najlepszy Produkt 1999r., Wyróżnienie Mazur, Najlepszy Produkt 2008r. Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. ul. Zielona Olsztynek tel fax Branża: przetwórstwo spożywcze 19

20 Branża: przetwórstwo spożywcze Pol-Foods Sp. z o.o. Firma usytuowana jest na pograniczu Biebrzańskiego Parku Narodowego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, dlatego motto firmy brzmi Produkt czysty ekologicznie. Pol-Foods jest producentem półproduktu do produkcji snaków i prażynek przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy najlepsze surowce oraz najnowsze technologie, co pozwala ciągle doskonalić i rozszerzać asortyment. Podczas prowadzenia prac nad nowymi produktami (asortymentem) oprócz własnych spostrzeżeń i doświadczenia, współpracujemy i korzystamy z wiedzy od zaprzyjaźnionych jednostek naukowo badawczych tj. Akademii Rolniczej w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Zalety firmy Pol-Foods Sp. z o.o. to: zaufanie klientów, wysokie zapotrzebowanie na nasze produkty, elastyczna polityka cenowa oraz optymalne warunki dostaw. Pellet (półprodukt) - Pellet ziemniaczany jasny (ZJ), Pellet ziemniaczany Zapałka, Pellet ziemniaczany Red (ZP), Pellet ziemniaczany Chipster (ZE), Pellet ziemniaczany 3D (Z3D), Pellet ziemniaczany Prażanka kwadrat (ZPK), Pellet ziemniaczany Prażanka owal płaski (ZPO), Pellet ziemniaczany Prażanka owal ryflowany(zpo RYF.), Pellet pszenno-kukurydziany płaski (PKP), Pellet pszenno-kukurydziany Szyszka (PSZ), Pellet pszenno-kukurydziany 3D (P3D), Pellet pszenno-kukurydziany paski bekonowe puszyste (PBp), Pellet pszenny paski bekonowe (PB), Pellet pszenno-kukurydziany Słoninka (PBSp) Kraj: Czechy, Estonia, Litwa Odbiorcy: Internasnack, Balsnack, Aceris Certyfikat zarządzana jakością BRC, Nagroda EuroCertyfikat 2009 w kategorii: Certyfikat Jakości Produktu/ Wyrobu / Usługi. Pol-Foods Sp. z o.o. ul. Podmiejska Ełk tel A. Mużyło tel M. Klepacki Pol-Foods Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Grajewo ul. Elewatorska Grajewo tel fax

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Inicjatywa klastra spożywczego Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Gala finałowa konkursu JAKOŚĆ ROKU

Gala finałowa konkursu JAKOŚĆ ROKU redaktor prowadzący: Marcin Kałużny redaktor wydania: Krzysztof Stadler zespół: Ewa Szweda, Marlena Ozdoba,, Natalia Zarzeka Korekta: Anna Szalek Fotoskład: DASO.pl wydawca: Public PR 40-142 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Eksportowy most do Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Kretę (12-17 Marca 2015)

Eksportowy most do Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Kretę (12-17 Marca 2015) region w Polsce przedsiębiorców na Kretę (12-17 Marca 2015) Województwo lubuskie, Polska Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuskie to region położony w sercu Europy, wzdłuż polsko niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Opinia ekspercka. Opracował: Andrzej Spychalski. Dyrektor RIG w Kaliszu. Zastępca Prezesa Klastra Spożywczego. Południowej Wielkopolski

Opinia ekspercka. Opracował: Andrzej Spychalski. Dyrektor RIG w Kaliszu. Zastępca Prezesa Klastra Spożywczego. Południowej Wielkopolski Opinia ekspercka obejmująca strategiczne branże rozwojowe Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej wraz ze zdefiniowaniem procesów jakie zachodzą obecnie w tych branżach. Opracował: Andrzej Spychalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2015, KWARTALNIK POLSKA LIDEREM W PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO 1 RYNKI ZAGRANICZNE NIEMCY 2 PIERWSZORZĘDNY POLSKI DRÓB - Polskie mięso drobiowe z certyfikatem i jego promocja,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid.

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid. N a s z e OKNA&DRZWI Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014 Członkowie Honorowi POiD CZŁONKOSTWO HONOROWE W ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI TO DOWÓD UZNANIA ZA WIELOLET- NIE ZAANGAŻOWANIE I SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: prof. dr hab. Janusz Kacprzyk Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz prof. dr hab. Andrzej Straszak Polskie

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK PROJEKT SZKOLENIOWY PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK PROJEKT SZKOLENIOWY PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK PROJEKT SZKOLENIOWY PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU Warszawa 2006 Redakcja: Elżbieta Buczko-Cichońska (ARUP) Zenon Lewandowski (PAG Uniconsult) Ireneusz Kołodziej (PAG Uniconsult)

Bardziej szczegółowo