p r o d u k t t r a d y c y j n y i r e g i o n a l n y temat numeru: chleb tradycyjnie wypiekany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p r o d u k t t r a d y c y j n y i r e g i o n a l n y temat numeru: chleb tradycyjnie wypiekany"

Transkrypt

1 p r o d u k t t r a d y c y j n y i r e g i o n a l n y temat numeru: chleb tradycyjnie wypiekany nr2 m i e s i ę c z n i k wrzesień 2006

2 Mikrogranty Mikrogranty ze Êrodków Programu Agro-Smak przeznaczone sà na wsparcie drobnych inicjatyw zwiàzanych z promocjà i rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych. O dofinansowanie ubiegaç si mogà instytucje i organizacje dzia ajàce na rzecz rozwoju produktów regionalnych i lokalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi PLN. Warunkiem ubiegania si o grant jest wype nienie wniosku o dofinansowanie i przes anie go na adres: Fundacja Fundusz Wspó pracy, Biuro Programów Wiejskich, ul. Solec 22, Warszawa z dopiskiem: Mikrogranty Agro-Smak. Ocena zg oszonych projektów dokonywana b dzie w terminie nie d u szym ni 4 tygodnie od dnia wp yni cia wniosku. Granty przyznawane b dà a do wyczerpania Êrodków przeznaczonych na ten cel. Formularz wniosku o dofinansowanie oraz szczegó owe informacje dost pne sà na stronie internetowej Du e granty Granty ze Êrodków Programu Agro-Smak przeznaczone sà na dofinansowanie wyró niajàcych si inicjatyw zwiàzanych z rozwojem systemu wytwarzania i uznawania regionalnych i tradycyjnych produktów ywnoêciowych oraz tworzeniem rynku tych produktów w Polsce. Granty udzielane sà m.in. na: tworzenie i rozwój organizacji producenckich, doskonalenie kompetencji kadr, inicjatywy wspierajàce rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych. O dofinansowanie mogà si ubiegaç: organizacje samorzàdu gospodarczego, jednostki samorzàdu terytorialnego i im podleg e, organizacje pozarzàdowe dzia ajàce na rzecz rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi PLN. Warunkiem ubiegania si o grant jest wype nienie wniosku o dofinansowanie i przes anie go na adres: Fundacja Fundusz Wspó pracy, Biuro Programów Wiejskich ul. Solec 22, Warszawa z dopiskiem: Du e granty Agro-Smak. Ocena zg oszonych projektów dokonywana b dzie w terminie nie d u szym ni 8 tygodni od dnia wp yni cia wniosku. Granty przyznawane b dà a do wyczerpania Êrodków przeznaczonych na ten cel. Formularz wniosku o dofinansowanie oraz szczegó owe informacje dost pne sà na stronie internetowej

3 w numerze Fot. M. Iwanicka Smacznego! Pewien piekarz spod Medyki mawiał, że chleb to żywy organizm. Tajniki sporządzania zakwasu zgłębiał przez wiele lat. Za to, gdy już tę wiedzę posiadł, jego pieczywo stało się słynne w całym województwie podkarpackim. Nigdy nie zapomnę pierwszego wyjazdu na tzw. Zachód nie ze względu na szok dobrobytu, ale ze względu na... brak prawdziwego chleba. Nie mieściło mi się wówczas w głowie, że można go zastąpić jakąś obrzydliwą, piekarniczą watą. Nie tylko ja nie przewidziałam, że już za dwadzieścia parę lat i u nas będzie królować przemysłowe pieczywo z piekarń-molochów. Na szczęście, po każdej rewolucji przychodzi kontrrewolucja coraz bardziej zaczynamy doceniać walory tradycyjnej żywności, której pierwszym symbolem jest niewątpliwie chleb jak Pan Bóg przykazał : na prawdziwym zakwasie, wypieczony z dobrej mąki, nierzadko formowany ręcznie i pieczony w dawnym piecu chlebowym opalanym drewnem. Rzecz jasna, jest to chleb pieczony na małą skalę, za to można go spotkać w każdym zakątku Polski, o czym przekonaliśmy się, przemierzając setki kilometrów i oceniając produkty w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Dziś już nie musimy jeść za granicą złego pieczywa, bo często, w ślad za pracującymi gdzieś w Szkocji czy Irlandii Polakami pojawiają się polskie smaki. Polski chleb można kupić w Europie, USA czy Kanadzie lata samolotami albo jest wypiekany na miejscu, według dawnych receptur. Ze względu na jesień tradycyjny czas świętowania udanych zbiorów, tematem głównym naszego numeru jest tradycyjny chleb. Przedstawiamy ludzi, za których sprawą możemy smakować pachnące, razowe bochny czy chrupiące bułeczki. Sięgamy do surowców, z których powstaje najlepsze pieczywo. Pokazujemy, że na tradycyjnym wypiekaniu można także zarabiać. Piszemy również, jak można chronić nasze regionalne specjały na poziomie europejskim i jakie się z tym wiążą dla ich producentów korzyści. Dziś już mało kto wie, co to jest półgęsek, w naszym cyklu Region smaku znajdziecie odpowiedź na tę kulinarną zagadkę. Izabella Byszewska O smaku poważnie 4 Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych 8 Wartość tradycyjnej żywności Smak pereł 12 Wołowina kulinarna Zapomniane smaki 14 Orkisz wraca do łask 16 Stare zboża 18 Razowa mąka znad Weli 19 Znany od stuleci Smak tradycji 20 Bochen wielki jak koło Smak biznesu 22 Pieczenie po śląsku Region smaku 24 Półgęsek, leberka i mace borowiackie Cudze smaki 26 Europejskie dziedzictwo 29 Od tokaju do... kapusty Historia smaków 30 Jak zrobić dobrą nalewkę? 32 Podpłomyk i chałka Ingrediencje 34 Smaki dzieciństwa Artura Barcisia Biblioteka smaku Ku chwale naszych żołądków Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo miesięcznik Redaktor prowadząca Kierownik Programu Agro-Smak 2 Redakcja: Stała współpraca: Opracowanie graficzne: Druk: Adres Redakcji Wydawca Izabella Byszewska Marek Gąsiorowski Marta Pogoda, Anna Szkiruć Grażyna Kurpińska Artur Jóźwiak Elanders Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro Smak 2, ul. Górnośląska 4a, Warszawa tel , , , Czasopismo wydane w ramach Programu Rzowoju Rynku Produktów Regionalnych i Lokalnych Agro-Smak 2 realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Przedruki z pisma Agro Smak 2 dozwolone są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Funduszu Współpracy Fot. na okładce: M. Iwanicka

4 o smaku poważnie Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych Dziedzictwo kulinarne to produkty żywnościowe i artykuły spożywcze, charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi i tradycyjnymi sposobami wytwarzania, ze specyficznych, lokalnych surowców przy wykorzystaniu starych technologii i często silnie związane z regionem ich historycznego występowania. Fot. Anna Mozer-Margol Marek Gąsiorowski Kierownik Programu Agro-Smak 2 Rozwoju Rynków Produktów Regionalnych i Lokalnych. Zajmuje się problematyką produktów lokalnych i tradycyjnych, jeden z inicjatorów działań na rzecz ich ochrony i promocji. Współorganizator konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, współinicjator powstania Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Przez produkty regionalne należy rozumieć płody rolne, wyroby i przetwory żywnościowe, dzieła specyficznej jakości ściśle związane z danym terenem, jasno określonym co do obszaru jego pochodzenia lub miejsc wytworzenia. Cechami charakterystycznymi takich produktów są ich geograficzne umiejscowienie oraz fakt, że nadal są wytwarzane. Produkty regionalne znajdą swoje miejsce na rynku, mimo często wyższej ceny, wtedy, kiedy swoim charakterem i jakością będą się odróżniały od żywności wytwarzanej w skali przemysłowej. Jedną z ważnych cech jest zazwyczaj naturalny sposób produkcji i przetwarzania. Produkty takie mogą bowiem stanowić wizytówkę wsi, gminy, powiatu czy całego regionu. Autentyczne i niezmienne Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów, co wynika z poszanowania konsumenta oraz chęci jego ochrony przed wszelkimi pomyłkami i oszustwami dotyczącymi pochodzenia i specyficznych właściwości produktów. Politykę tę realizuje się przez ochronę prawną nazw oryginalnych produktów rolnych i żywności lokalnej, charakterystycznej ze względu na miejsce powstania i tradycyjny sposób wytworzenia. Produkty lokal- 4

5 ne o specyficznych cechach mają własne uregulowania prawne i swoistą ochronę. W tak pojmowanych działaniach ochronnych liczy się autentyczność produktu, jego niepowtarzalność i niezmienność. Specyfika produkcji, ograniczony zasięg występowania i odpowiednie walory smakowe powodują, iż produkty regionalne i tradycyjne są droższe od przemysłowo produkowanej żywności. Są jednak na tyle atrakcyjne dla klientów, że z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tego typu produktami. W przypadku sukcesu rynkowego produkty lokalne są narażone na próby stosowania tej samej nazwy w odniesieniu do wyrobu produkowanego niezgodnie z tradycyjną recepturą lub poza obszarem pierwotnego występowania. Ochronie przed takimi praktykami służy europejski system rejestracji, ochrony i wyróżniania specjalnymi znakami produktów regionalnych i tradycyjnych. Ponadto istotną przesłanką prowadzenia polityki ochrony wybranych produktów żywnościowych i płodów rolnych, oczywiście oprócz osiągania celów wynikających z ochrony konsumenta, jest polityka Unii Europejskiej dotycząca rozwoju obszarów wiejskich, zwiększania ich atrakcyjności oraz tworzenia miejsc pracy. Od 1992 roku zasady ochrony tradycyjnej żywności regulowały dwa Rozporządzenia Rady EWG nr 2081/92 i nr 2082/92. W pierwszych dniach kwietnia 2006 roku weszły w życie nowe akty prawne, które zastąpiły dotychczas obowiązujące. Są to Rozporządzenie Rady WE nr 510/2006 oraz Rozporządzenie Rady WE nr 509/2006. Rozporządzenie Rady WE nr 510/2006 określa, że przedmiotem ochrony jest nazwa pochodzenia i oznaczenie geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych z danego regionu czy kraju. Zastrzeżona nazwa pochodzenia produktu określa produkt, którego wszystkie etapy przygotowania, wytwarzania i przetwarzania są realizowane wyłącznie w określonym regionie geograficznym, związanym z daną technologią, wyróżniającą się i trwałą Jakość produktu w istotnej mierze jest zasługą środowiska geograficznego. Znak ochrony dla pochodzenia geograficznego produktu oznacza taki produkt, którego więzi z określonym regionem można odnaleźć ze względu na miejsce wytwarzania albo przetwarzania, albo opracowania danego produktu. Produkt ten powinien cieszyć się wielkim uznaniem, a jego jakość można przypisać właśnie pochodzeniu geograficznemu. Według Rozporządzenia przez nazwę pochodzenia należy rozumieć nazwę regionu, określonego miejsca lub w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju, który wytwarza produkt rolny lub artykuł żywnościowy. Oznacza to, że nazwa tego regionu stanowi o rodowodzie produktu, którego jakość i cechy wynikają wyłącznie lub głównie ze środowiska geogra- chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i świadectwo szczególnego charakteru. Prawo do ochrony tymi znakami mają wybrane grupy produktów. 5

6 o smaku poważnie ficznego, włączając czynniki naturalne i ludzkie. Ponadto opracowanie, wytwarzanie oraz przetwarzanie produktu są realizowane w tym określonym miejscu geograficznym. Przez oznaczenie geograficzne należy rozumieć nazwę regionu, określonego miejsca lub w specjalnych przypadkach kraju, która służy do określenia pochodzenia produktu rolnego bądź artykułu żywnościowego. Oznacza to, że region, miejsce czy kraj stanowią o pochodzeniu produktu, którego cechy, jakość lub właściwości można wiązać z tym szczególnym regionem geograficznym, oraz że produkcja lub przetwarzanie albo przygotowanie produktu mają miejsce w tym określonym miejscu lub regionie geograficznym. Rozporządzenia przewidują, że tradycyjne nazwy geograficzne lub niegeograficzne, które są wykorzystywane w regionalnych nazwach produktów i spełniają wymogi przytoczonych definicji, są również uznawane za nazwy podlegające ochronie według wymienionych regulacji. W omawianym przypadku produkty kryjące się pod taką nazwą powinny spełniać następujące warunki: obszar produkcji surowca jest określony, istnieją szczególne warunki produkcji surowców, istnieje system kontroli, gwarantujący przestrzeganie tych szczególnych warunków. Nazwa, które stała się nazwą rodzajową, nie może być zarejestrowana. Oznacza to, że nazwa pierwotnie związana z miejscem czy regionem wytwarzania danego produktu, zatracając ten związek, stała się nazwą powszechnie stosowaną do tego typu produktów. Rozporządzenie Rady WE nr 509/2006 określa, że przedmiotem ochrony jest gwarantowana tradycyjna specjalność, przez co rozumie się ochronę nazwy produktu ze względu na użycie tradycyjnych surowców, szczególny skład, recepturę, tradycyjną kompozycję lub tradycyjny sposób jego wytwarzania. Zawarte w Rozporządzeniu wymogi przewidują, że produkt ma mieć cechy odróżniające go od podobnych jemu produktów, należących do tej samej kategorii, oraz że nazwa takiego produktu powinna być specyficzna sama w sobie. Szczególne cechy produktu nie mogą wynikać ze sposobu przedstawiania tego produktu ani żadnych rozporządzeń czy dyrektyw Unii Europejskiej. Uzyskanie przez producentów ochrony produktów ze względu na jego tradycyjny charakter umożliwia odpowiednie, dodatkowe znakowanie produktów w celu lepszej ich identyfikacji przez konsumentów. Prawo do ochrony określonego pochodzenia geograficznego oraz specyficznego charakteru mają wybrane grupy produktów rolnych i artykułów spożywczych, wyspecyfikowane w Traktacie i załącznikach do Rozporządzeń. Jak skorzystać z ochrony? Inicjatywa zgłoszenia produktu do rejestracji należy do producentów lub przetwórców, odpowiednio zorganizowanych. Produkt powinien być zgłoszony przez grupę niezależnie od jej formy prawnej i składu. Jedyny wymóg to taki, że grupa może się ubiegać o rejestrację tylko w przypadku produktu, który wytwarza lub pozyskuje. Jednakże Rozporządzenie uprawnia w wyjątkowych wypadkach i pod pewnymi warunkami do składania wniosków o rejestrację przez osoby fizyczne i prawne. Korzystanie z ochrony produktu jest prawem zbiorowym. Zasada taka w istotny sposób odróżnia tę ochronę od zastrzeżonego znaku towarowego przynależnego do jego właściciela. Aby skorzystać z ochrony wymienionych znaków, należy przygotować stosowne dokumenty, które będą świadczyć o pochodzeniu produktu i jego związkach z danym miejscem (regionem) geograficznym. Wniosek o rejestrację powinien być złożony w imieniu grupy producentów i zawierać specy- 6

7 fikację produktu, czyli dokumentację stanowiącą zbiór warunków i wymagań charakteryzujących ten produkt oraz metody jego wytwarzania. Wniosek powinien być złożony do stosownej instytucji na terenie kraju. W przypadku Polski jest nim Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które, po ocenie wniosku, publikuje go w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym stronom złożenia zastrzeżeń w przypadku naruszenia ich interesów ekonomicznych. Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i stwierdzeniu uzasadnienia dla takiego wniosku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu Polski przekazuje kompletną dokumentację Komisji Europejskiej. Rozpatrywanie wniosku przez Komisję Europejską nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. Komisja Europejska weryfikuje poprawność procedury rejestracyjnej i ocenia jakość nadesłanej dokumentacji. W przypadku pozytywnej oceny Komisja ogłasza w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich otrzymaną specyfikację, zwłaszcza dane zgłaszającego produkt i przedmiot zgłoszenia. W przypadku braku sprzeciwu ze strony pozostałych państw członkowskich, Komisja wpisuje produkt do Rejestru chronionych oznaczeń pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, jednocześnie wymieniając właściwe jednostki kontrolne. Od tego momentu nazwa produktu jest prawnie chroniona. Szczególne warunki wytwarzania produktu są wynikiem propozycji samych producentów i określone są w celu zwiększenia wiarygodności i wartości wyrobu. Różne ograniczenia zawarte w opisie sposobu wytwarzania pociągają za sobą zwiększony koszt produkcji w stosunku do produkcji masowej, w przypadku której konkurencja odbywa się przez stały wzrost wydajności. Dlatego też warunki wytwarzania powinny nadać danemu artykułowi jakość wystarczająco uznaną przez konsumenta, aby był on gotowy zapłacić cenę, która zapewni opłacalność producentom. Uzyskanie przez producentów ochrony prawnej nazwy produktu wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem poddania się dobrowolnej kontroli procesu wytwarzania tego produktu. Kontrola prowadzona jest ze względu na zgodność wytwarzania produktu ze specyfikacją. Koszty kontroli ponosi strona, która dysponuje prawami wynikającymi z ochrony produktu, czyli producenci. Istotą zastosowanych w Unii Europejskiej rozwiązań jest zasada wprowadzania na rynek produktów o określonym pochodzeniu geograficznym czy specyficznych cechach jakościowych na podstawie sporządzonej specyfikacji, która stoi na straży oryginalności produktu oraz jest podstawowym dokumentem dla organów kontroli i nadzoru. Innymi słowy, kontrolowana jest zgodność ze specyfikacją, a nie zgodność z rozporządzeniami, dyrektywami czy normami. Produktami, które charakteryzują się regionalnym pochodzeniem lub tradycyjnymi metodami wytwarzania i znajdują się w europejskim rejestrze chronionych nazw produktów, są przede wszystkim sery, wędliny, świeże mięsa, owoce i warzywa, przetwory owocowe, napoje. W ten sposób producenci tych szczególnych produktów mogą być bardziej atrakcyjni na rynku, a ich produkty sprostać konkurencji produktów masowych. Coraz większa liczba konsumentów jest gotowa kupować produkty regionalne i tradycyjne ze względu na ich smak i jakość, mając pewność, że zarówno ich bezpieczeństwo, jak i jakość podlegają odpowiedniej kontroli. Doświadczenie krajów europejskich wskazuje, że tego typu produkty stały się ważnym źródłem dochodu dla mieszkańców wsi, zwiększają atrakcyjność terenów wiejskich i są też powodem do dumy tych państw. Marek Gąsiorowski 7

8 o smaku poważnie Wartość tradycyjnej żywności Tradycyjne przetwórstwo w Polsce zaczęło się odradzać w rodzinach wielopokoleniowych, zwłaszcza rolniczych, w latach niedoboru artykułów spożywczych, gdy obowiązywały kartki na podstawowe produkty. Fot. Studio Kołecki Dr inż. Aleksandra Swulińska--Katulska Kierownik Pracowni Produktów Lokalnych, Regionalnych i Tradycyjnych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką produktów regionalnych i tradycyjnych. Autorka wielu artykułów i publikacji naukowych w tym zakresie. Współautorka książki Kuchnia Wielkopolska. Po II wojnie światowej zachowywanie tradycji nie było kultywowane w Polsce w żadnej dziedzinie. Nawiązywanie do niej było postrzegane jako oznaka zacofania lub nienadążanie za postępem w rozwoju społecznym. Przez wiele lat preferowano żywienie zbiorowe: od żłobka przez przedszkole i szkołę, aż do stołówki zakładowej. Na przetwórstwo domowe, pracochłonne przygotowywanie produktów decydowało się niewiele osób. Triumf przemysłu i chemii Bardzo intensywny i wielostronny rozwój przemysłu spożywczego w Polsce, oparty na współpracy z naukowcami całego świata, wprowadził wiele nowości do produkcji koncentratów żywnościowych i nowych produktów. Służby weterynaryjne i sanitarne akceptowały też dodatki do żywności, które miały zachęcać konsumentów do jej kupna, takie jak barwniki syntetyczne czy konserwanty. Chęć dorównania bogatym krajom była jedną z przyczyn ogromnego sukcesu wysoko przetworzonej żywności. Nowe technologie zmieniały surowiec i łatwiej można było go wykorzystać do tworzenia potraw. Po roku 1989 wolny rynek dopuścił do handlu w naszym kraju upragnione przez polskich konsumentów produkty firm zachodnich. Zmieniono przepisy, dostosowując je do standardów ogólnoeuropejskich, co pozwoliło na szerokie stosowanie dodatków do żywności, oczywiście z pełnym przestrzeganiem dopuszczalnych norm. Wszystko to zdecydowało o bardzo intensywnym rozwoju rynku żywności wysoko przetworzonej, wygodnej i bezpiecznej na dziś i teraz. To ujednolicenie etapów produkcji masowej obniżyło różnorodność smakową żywności. Produk- 8

9 Fot. I. Byszewska cja tradycyjna jest zwykle mniej wydajna, za to bardziej pracochłonna, a więc i bardziej kosztowna. Dlatego rynek żywnościowy w Polsce przez wiele lat nie był w ogóle zainteresowany tego typu produktami, zarówno roślinnymi, jak i zwierzęcymi. Poszukiwano żywności taniej z pewnymi wyróżnikami wartości, takimi jak witaminy czy sole mineralne, pozyskiwanej szybko i w dużej ilości. Zgodnie z oczekiwaniem konsumentów, dodanie do żywności przetworzonej przemysłowo barwników i związków chemicznych sprawiało, że pewne odczucia smakowo-zapachowe były bardziej intensywne, a inne te niepożądane - mniej odczuwalne. W ten sposób niwelowano wady surowców produkowanych tanio i szybko, obniżano koszty produkcji, poprawiano smak, zapach, konsystencję i trwałość żywności oraz zwiększano jej ilość. Tradycja znaczy zdrowie Już w starożytności wiązano zdrowie, dobrą kondycję i samopoczucie ze sposobem żywienia i trybem życia. Coraz bardziej powszechne choroby cywilizacyjne, takie jak: miażdżyca, cukrzyca, alergie, nowotwory, choroby serca, osteoporoza skłoniły lekarzy i dietetyków do poszukiwania przyczyn ich występowania w tak dużej skali. Coraz większą uwagę zaczęto zwracać na sposób odżywiania się i jakość żywności. Konsumenci krajów starej Unii Europejskiej zaczęli poszukiwać takich produktów lokalnych i tradycyjnych, które wytwarzane były w sposób zrównoważony, a jeszcze lepiej ekologiczny. Wraz z rozwojem i wzrostem ich do- 9 Szarłat spożywczy (Amaranthus cruentus) jest jedną z najstarszych uprawianych roślin. To święta roślina Inków i Azteków. Obdarzony jest wysoką wartością odżywczą, cennymi właściwościami dietetycznymi, a nawet leczniczymi może być wartościowym komponentem piekarskich wyrobów specjalnych, przeznaczonych m.in. dla wegetarian, alergików, chorych na celiakię, ze schorzeniami miażdżycowymi, rekonwalescentów i sportowców. Zawartość białka w nasionach szarłatu jest wyższa niż we wszystkich innych zbożach, bo wynosić może aż 18%. Białko nasion szarłatu jest bogate w niektóre aminokwasy, których człowiek sam nie wytwarza. Mąka z szarłatu może być naturalnym polepszaczem pieczywa. Niewielki dodatek tej mąki podnosi nie tylko jego wartość odżywczą, lecz także z powodzeniem zastępuje polepszacze syntetyczne. Mąka ta poprawia właściwości ciasta, czyni je bardziej elastycznym i pulchnym, podwyższa objętość pieczywa oraz wpływa na skrócenie czasu fermentacji. Ze względu na skład aminokwasów, nasiona szarłatu doskonale uzupełniają te aminokwasy, które nie występują lub są w małych ilościach w zbożach tradycyjnych. W Polsce już wiele piekarni produkuje pieczywo z dodatkiem nasion i przetworów z szarłatu (w tym chleby bezglutenowe). W.P.

10 o smaku poważnie chodów rynek żywności naturalnej nabierał coraz większego znaczenia. Lokalne zwyczaje żywieniowe, wypracowywane przez wieki, mają zalety, których nie sposób przecenić. Wartość odżywcza tradycyjnych produktów, nawet obniżona przez procesy przetwórcze (pasteryzację, suszenie, smażenie itd.), może być dla organizmu korzystniejsza niż w przypadku żywności sztucznie wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne. Bukiety smakowe takich produktów są tak specyficzne, że kto raz je poczuje, zapamięta na zawsze. Od kilku lat tradycyjna produkcja żywności zaczęła odradzać się również w Polsce, rozpoczęta przez grupy pasjonatów, którzy usiłują ocalić tę część kultury narodowej związanej z żywieniem. Coraz więcej też polskich konsumentów poszukuje żywności rodzimej, nisko przetworzonej lub przetwarzanej bardzo tradycyjnie. Stąd olbrzymi powrót zapotrzebowania chociażby na tradycyjne pieczywo, pieczone na naturalnym zakwasie oraz powrót do dawnych, zapomnianych surowców, np. mąki orkiszowej. Orkisz to zboże bardzo cenne, a wartość jego znano już w starożytności. Ostatnie badania wykazały, że ziarna orkiszu, o niezwykłej sile kiełkowania, mają skład odmienny od innych zbóż. Jednak mąka orkiszowa stanowi dla wielu współczesnych piekarzy wyzwanie, ponieważ upieczenie z niej dobrego chleba jest dużą sztuką, stąd niewiele piekarni decyduje się na tę produkcję. A szkoda, gdyż wartość odżywcza orkiszowego chleba jest bardzo cenna. Uznanie konsumentów zyskują też przetwory mięsne tradycyjnie peklowane i wędzone, najlepiej z mięsa ras zwierząt rodzimych, np. świni puławskiej czy złotnickiej. Wyroby takie z roku na rok sprzedają się coraz lepiej, mimo że ich cena jest znacznie wyższa, co jest związane z wydajnością produkcji wynosi ona około 70% (z 1 kg mięsa otrzymuje się tradycyjnym sposobem około 70 dag przetworu), podczas gdy wydajność tych samych produktów w przemyśle wynosi 200% lub więcej... Produkty wysokiej jakości Żywność lokalna ( farmerska ) jest wytwarzana na miejscu, przeważnie z miejscowego surowca nie musi być więc specjalnie konserwowana i zabezpieczana. Jest jakby odpowiedzią na zapotrzebowanie żyjących w tym środowisku ludzi. Jej wartość ma zupełnie inny wymiar, tak różny od standaryzowanej żywności, wytwarzanej przez duże koncerny i szeroko reklamowanej, mimo nie zawsze wysokiej jakości. W reklamach tych często podkreśla się w produkcie np. jego lekkość, miękkość czy połysk, a przemilcza wartość odżywczą. Dzisiaj bardzo dużo wiemy już o składnikach pożywienia i ich roli w organizmie człowieka, lecz nie zawsze wiedzę tę właściwie wykorzystujemy. Ulegamy modzie żywieniowej, różnym dietom, chcemy jeść na co dzień wykwintnie, tak jak kiedyś jadano od święta, wybieramy potrawy kulturowo nam obce i bardzo często sposobu swojego żywienia nie przekładamy na samopoczucie i związek ze zdrowiem. Co gorsza, uczymy własne dzieci, że te chipsy, hot dogi, gazowane napoje i inne produkty typu fast food, spożywane w czasie uroczystości, np. urodzin czy imienin dzieci, należy wyjątkowo cenić, bo ich jedzenie nobilituje. Czujemy się wtedy obywatelami świata. Czy jest to zdrowe i racjonalne? Wygląda na to, że nikt o tym nie myśli. Produkty, a następnie potrawy lokalne, mają swój niepowtarzalny smak, zapach, barwę, a przede wszystkim inną wartość odżywczą. Żywność ta eliminuje już na początku pewną 10

11 Fot. I. Byszewska grupę związków, niekoniecznie nam potrzebnych. Jeżeli produkt czy potrawa wywołują apetyt, bo w pamięci smakowej mamy pozytywne skojarzenia, to gotowość organizmu do przyswajania składników odżywczych jest daleko większa. Mądre przetworzenie takiej żywności przy starej, tradycyjnej technologii daje zupełnie inną jakość. Niestety, niewiele osób potrafi ją przyrządzać, zupełnie nie biorąc od uwagę, że taka produkcja może być podstawą egzystencji i stałego dochodu. Klienci gospodarstw agroturystycznych wybierają turystykę wiejską często z myślą o spożywaniu mleka prosto od krowy, świeżych serków, potraw z królika czy kur grzebiących, a nie żywności pochodzącej z wielkich firm. Właściciele gospodarstw natomiast często uporczywie stosują żywienie takie jak w mieście, a więc mrożone pizze podgrzewane w mikrofalówce, produkty wysoko przetworzone zakupione w hipermarkecie z reklamowej gazetki zamiast produktów wytworzonych przez sąsiadów lub jeszcze lepiej potraw przygotowywanych przez sąsiadów na zamówienie. Produkty lokalne cechuje cała gama różnych smaków, które w produkcji masowej zaginęły, a zapewniają przyjemność jedzenia i są miłym bodźcem dla organizmu. Aforyzm, że losy narodów zależały i zależą od ich sposobu odżywiana się był i jest nadal aktualny, tak jak stwierdzenie powiedz mi co jesz, a powiem ci kim jesteś. Aleksandra Swulińska-Katulska Dobry chleb Chleb powinien być dobry i smakowity. Co to oznacza? Dobry to znaczy chleb okazały, przepysznie pachnący, niekruszący się w czasie krojenia, którego kęsy rozpływają się podczas żucia, bez zakalca, bez nijakiego lub obcego zapachu (chemicznego, octowego) itd. Natomiast smakowity oznaczy, iż chleb ma nie tylko wyjątkowy smak, lecz także na sam widok i emanujące wonności gwałtownie zaczynają wydzielać się u danej osoby ślina i soki trawienne. Smak chleba jest inaczej odbierany przez każdego człowieka, po prostu jest to rzecz gustu i jego indywidualnych upodobań. Można jednak powiedzieć, iż warunkiem koniecznym pozyskiwania chleba smakowitego jest jego produkcja na żytnim zakwasie piekarskim lub na innych przefermentowanych półproduktach piekarskich. Tylko chleby otrzymane z ciast wyprowadzanych przez spontaniczną fermentację lub dzięki specjalnie wyizolowanym szczepom bakterii mlekowych i drożdży charakteryzują się najwyższymi walorami smakowymi. Smaczne chleby odgrywają znaczącą rolę w racjonalnym żywieniu człowieka z uwagi na tzw. efekt przesytu. Jeżeli chleb jest smaczny, zjadamy go chętnie. Już 350 g dla mężczyzny lub 250 g chleba dla kobiety dziennie likwiduje uczucie głodu. Jest to możliwe dzięki dużej zawartości błonnika, skrobi i węglowodanów nieskrobiowych, które w przewodzie pokarmowym w obecności wody pęcznieją i wielokrotnie zwiększają objętość. Człowiek jest wtedy mniej skłonny do dodatkowej konsumpcji pożywienia, co ma istotne znaczenie w utrzymywaniu stałej wagi i w leczeniu otyłości. Henryk Piesiewicz technolog żywności, Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarnictwa RP 11

12 smak Pereł Wołowina kulinarna Na styku czterech kultur: polskiej, żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej, w dolinie Bugu na Polesiu hodowano bydło mięsne ponoć od czasów królowej Bony. Na targu we Włodawie sprzedawano co tydzień kilkaset sztuk wołów, które słynęły ze znakomitej jakości. Dziś zapomniany smak kulinarnej wołowiny chcą przywrócić członkowie Grupy Producentów Bydła Mięsnego Łąki Nadbużańskie. Mirosław Wołczko hodowca. Wołowina z łąk nadbużańskich słynie z dobrej jakości. Bydło żywione jest tradycyjnymi paszami, hodowane w czystym środowisku Polesia Zachodniego. Fot. I. Byszewska W swoim specjalistycznym gospodarstwie ekologicznym Mirosław Wołczko z Lacka w gminie Hanna hoduje 60 sztuk bydła mięsnego. Są to mieszańce ras Angus i Limousin, wypasane na soczystej trawie naturalnych łąk nadbużańskich Polesia Zachodniego bez dodatku soi, pasz przemysłowych, stymulatorów wzrostu czy preparatów weterynaryjnych. Na mięso z gospodarstwa Mirosława Wołczki są zawsze kupcy, głównie zagraniczni. Mieczysław Wołczko jest jednym z 16 członków Grupy Producentów Bydła Mięsnego Łąki Nadbużańskie, która jest inicjatorem rozszerzenia hodowli bydła przeznaczonego na wołowinę kulinarną również w innych regionach Polski. Realizację programu rozpoczęto w kilku województwach, m.in. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Obecnie członkowie Grupy produkują około 5000 t wołowiny rocznie. Zdaniem Andrzeja Paździora, wiceprezesa i współzałożyciela Łąk Nadbużańskich, polscy hodowcy mogliby sprzedawać do krajów Unii Europejskiej nawet do t wołowiny kulinarnej, wypromowanej jako Wołowe mięso z Łąk Nadbużańskich. Andrzej Paździor jest jednym z orędowników powrotu do tradycji, gdy dobrą wołowinę produkowano w polskich gospodarstwach. Jakość produktów z mięsa wieprzowego zależy przede wszystkim od masarza mówi. W przypadku mięsa wołowego najważniejszy jest etap hodowli w gospodarstwie. Uznani producenci bydła kulinarnego stosują specyficzne żywienie, np. szkoccy rolnicy wy- 12

13 Fot. I. Byszewska korzystują pasze z lnu, a amerykańscy, aby uzyskać tzw. wołowinę marmurkowatą pasze z kukurydzy. Producenci z Łąk Nadbużańskich promują wołowinę kulinarną przy różnych okazjach. Ich sztandarowy produkt: udziec królewski, zgłoszony do konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, w 2005 roku otrzymał nagrodę Perły. Produkt ten, przyrządzany wraz z kością, ma specyficzny smak, wynikający z naturalnego karmienia hodowanego bydła. Aby mięso było kruche, leżakuje około dwóch tygodni w temperaturze do 4 C. Udziec gościł już na stołach polskich i zagranicznych, m.in. sześć udźców zjedli goście na wydanym przez Polskę bankiecie w czasie Międzynarodowych Targów Ekologicznych BioFach w Norymberdze. Izabella Byszewska fot. I. Byszewska zdaniem eksperta Obecnie w Polsce nie produkuje się wołowiny kulinarnej według standardów europejskich (system EUROP), zgodnie z którymi odpowiednie rasy i odpowiednie części bydła są wykorzystywane do przygotowywania różnych potraw. Polskie rzeźnie nie wprowadziły jeszcze tego systemu. Na przykład we Francji hoduje się ponad 3 mln sztuk krów mięsnych, natomiast w Polsce całe pogłowie bydła liczy około 2,5 mln! Francuzi mają ponad 20 ras bydła, w tym około 10 czysto mięsnych o bardzo starych rodowodach. Europejska wołowina kulinarna (kontynentalna) różni się od amerykańskiej (marmurkowatej). Aby w Polsce pojawiła się wołowina kontynentalna, konieczne jest wdrożenie systemu europejskiego i opracowanie odrębnego programu hodowlanego. Igor Marek Hutnikiewicz, Dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 13

14 zapomniane smaki Orkisz wraca do łask Orkisz był zbożem rozpowszechnionym w Europie Środkowej i północnych Włoszech już w epoce brązu i żelaza. W Polsce ślady jego uprawy znaleziono pod Pińczowem, w Biskupinie i w starych osadach z okresu wczesnych Piastów. Orkisz odmiany ostkowej. Od średniowiecza orkisz był powszechnie uprawiany na ziemiach polskich i litewskich. Dopiero w końcu XIX wieku, ze względu na niższe plony, został wyparty przez inne gatunki zbóż, a obszary jego upraw wielokrotnie się zmniejszyły. Wiek XXI to renesans orkiszu. Obecnie w Europie zarejestrowano 14 odmian orkiszu, a ponad 6000 próbek orkiszu pszennego zachowano w bankach genów. Ta stara odmiana pszenicy jest dziś ceniona zarówno przez wytwórców tradycyjnych i ekologicznych specjałów, jak i przez rolników. Celem Fot. E. Sieniarska 14

15 wspólnego projektu belgijsko-niemiecko-szwajcarskiego jest wyhodowanie takich odmian orkiszu, które będą alternatywnymi uprawami dla zrównoważonego rolnictwa w Europie. W Belgii wyhodowano nowe odmiany orkiszu z przenaczeniem na paszę dla młodego bydła, gdyż ziarno tego zboża jest doskonałą paszą treściwą. Orkisz, jako gatunek zboża najczęściej uprawiany w strefie chłodnego i wilgotnego klimatu, dobrze rośnie w Polsce na terenach podgórskich lub na północy kraju. Dobrze też zimuje i lepiej wytrzymuje surowe warunki klimatyczne niż pszenica zwyczajna. Warunki pogodowe nie mają większego wpływu na wysokość plonów orkiszu, a jego wymagania glebowe są o wiele mniejsze niż pszenicy zwyczajnej. Zaletą tego gatunku zboża jest odporność na wyleganie oraz to, że nie traci plew. Strawa gladiatorów i arystokratów Podobno orkisz spożywali gladiatorzy i zawodnicy igrzysk w czasach rzymskich, ponieważ usuwał zmęczenie i wzmacniał mięśnie. Z mąki orkiszowej sporządzano też chleb dla bogaczy, podczas gdy pospólstwo jadło chleb z mąki żytniej. Z całą pewnością do promocji orkiszu przyczyniła się św. Hildegarda z Bingen (XII wiek), która pisała: Orkisz jest najlepszym ziarnem. Jest obfite, pożywne i delikatne w porównaniu z innymi ziarnami. Daje silne ciało, zdrową krew tym, którzy je jedzą i czyni ducha człowieka lekkim i radosnym. Jeśli ktoś jest chory, ugotuj trochę orkiszu, zmieszaj z jajkiem i to wyleczy go jak najlepsza maść. Na wszelkie bóle brzucha, nawet dla dzieci jest dobry. W średniowieczu z mąki orkiszowej pieczono chleb, a Długosz podaje, że z ziarna wyrabiano piwo. Orkisz charakteryzuje się wyższą zawartością białka niż pszenica zwyczajna (ma go 16 16,5%). Ziarno zawiera więcej tłuszczu niż inne odmiany pszenicy, zwłaszcza nienasyconych kwasów tłuszczowych. Orkisz jest bogaty w błonnik, beta-karoten, witaminy z grupy B, fosfor i cynk. Dziś konsumenci poszukują bogatego w błonnik chleba z orkiszu, produktów z całego ziarna, płatków i kasz. Od ponad 20 lat orkisz jest najlepiej sprzedającym się produktem żywności ekologicznej. Zielone ziarno orkiszu charakteryzuje się pikantnym aromatem i wysoką wartością dietetyczną; występuje w handlu europejskim w postaci pełnych ziaren, mąki, kaszy, śruty i prażynek. Jest także poszukiwanym składnikiem w przemysłowej produkcji zup, ze względu na swój aromat. Jako źródło zdrowej żywności, orkisz jest popularny nie tylko w Europie, lecz także w Kanadzie (używa się go do wypieku różnych specjałów) i w USA (jest jedynym gatunkiem oplewionej pszenicy, uprawianej na cele konsumpcyjne). Elżbieta Priwieziencew Fot. E. Sieniarska Orkisz odmiany bezostkowej. 15

16 Stare zboża zapomniane smaki Pszenice są najbardziej powszechnym zbożem Starego Świata. Ocenia się, że zapewniają człowiekowi ponad 20 procent zapotrzebowania na żywność. W okresie tysięcy lat udomowiono i wyhodowano kilka różnych gatunków pszenic. Coraz częściej doceniamy ich walory spożywcze i zdrowotne. Dr Wiesław Podyma specjalizuje się w tworzeniu zasobów genów dawnych odmian roślin uprawnych. Wicedyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najstarsza z uprawianych pszenic to pszenica płaskurka, której archeologiczne stanowiska odkryto w Olszanicy oraz Moszczenicy Wyżnej, w dawnym województwie nowosądeckim. Do czasów współczesnych płaskurka przetrwała jako uprawa reliktowa w krajach śródziemnomorskich. We Włoszech zwana jest zbożem legionistów, a produkty z niej znane są pod nazwą farro. Pszenica samopsza pojawiła się w uprawie około tysiąc lat po płaskurce i była szeroko rozpowszechniona w umiarkowanych strefach Europy i Azji. W Polsce jej najstarsze stanowiska znaleziono w okolicach Pińczowa i w jaskiniach Ojcowa. Jeszcze przed II wojną światową samopsza uprawiana była na małą skalę w Alpach, ceniona dla swego ziarna, bogatego w białko, nadającego się zwłaszcza na kaszę i bardzo wytrzymałej słomy, używanej do wiązania winorośli. Do niedawna samopsza była też siana w Rumunii, ale obecnie jest gatunkiem reliktowym; w 1994 roku zlokalizowano ostatnie stanowisko samopszy w rumuńskim Valea Bradula. W latach 70. ubiegłego wieku odnaleziono pojedyncze stanowiska uprawy pszenicy płaskurki we wsiach Sobotiste i Tisovskie Lazy na Słowacji. Podobno jej ostatniego zbioru dokonano w roku 1990 w okolicy Myjarska Pahorkatina na Słowacji. W banku genów Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w tych słoiczkach przechowuje się dawne odmiany zbóż. Fot. E. Sieniarska 16

17 Fot. I. Byszewska Samopsza, orkisz, płaskurka w Polsce jest już kilkadziesiąt poletek, na których sieje się dawne odmiany zbóż. Prawdopodobnie nie występuje już w uprawie pszenica polska, uprawiana jeszcze na małą skalę w latach 60. XX wieku w Hiszpanii, na Balearach i w północnych Włoszech. Podobny los spotkał zapewne uprawianą już w okresie neolitu na ziemiach polskich pszenicę karłowatą, czyli zbitokłosą. Jest to najstarsza pszenica nieoplewiona. Jej występowanie stwierdzono w Egipcie już w V tysiącleciu p.n.e. Do Europy trafiła 2 tysiące lat później na tereny dzisiejszej Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Danii i Szwecji. Z badań archeologicznych wynika, że pszenica orkisz rozpowszechniła się w zasiewach znacznie później niż płaskurka i samopsza. Do naszych czasów uprawa tej pszenicy dotrwała w Iranie. W Europie niewielki jej rejon obejmował ziemie dawnych Alemanów w Niemczech południowo-zachodnich i w sąsiedniej Szwajcarii. Reliktowa uprawa orkiszu przetrwała także w Austrii i Siedmiogrodzie. Triticum spelta w Hiszpanii jest uprawiana w regionie Asturia. Osadnicy pochodzący z Niemiec i Szwajcarii rozpowszechnili ją ponownie we Włoszech. Jednakże zainteresowanie pszenicami oplewionymi w ostatnich latach wzrasta ze względu na poszukiwanie ekstensywnych metod produkcji, wzrost zapotrzebowania na tzw. żywność funkcjonalną i żywność tradycyjną oraz ze względu na prozdrowotne właściwości produktów z nich pochodzących. Wiesław Podyma Fot. I. Byszewska Kromeczka tradycji Dwa lata temu Urszula Łęcka-Mele z Gądecza w gminie Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie) zaczęła wypiekać w glinianym chlebowym piecu, opalanym drewnem tradycyjny chleb żytni na naturalnym zakwasie. Dla państwo Mele, którzy mają niewielkie, 8 -ha gospodarstwo, sprzedaż domowego pieczywa to licząca się pozycja w rolniczym budżecie. W ten sposób uzyskują 20% swych dochodów. Inspiracją były dla nich sukcesy wytwórczyń powideł śliwkowych w sąsiednich Strzelcach Dolnych, które pierwsze uruchomiły na tym terenie bezpośrednią sprzedaż tradycyjnych wyrobów pochodzących z gospodarstwa. Pomyślałam, że chleb i powidła to idealne połączenie mówi pani Urszula. W ten sposób możemy wspólnie promować produkty z naszej gminy. W jej rodzinie domowy chleb wypiekany jest od pokoleń. Aby tradycji stało się zadość, odtworzyli z mężem dawny piec chlebowy, według wzoru dworskiego pieca, zachowanego w majątku w Gądeczu. Chleb gądecki bo taką ma nazwę to chleb o ponad 200-letniej tradycji. Robiony jest na naturalnym zakwasie, z mąki żytniej, z minimalnym dodatkiem pszennej, by skórka była lżejsza. Najbardziej tradycyjnym dodatkiem do niego jest dziki kminek przyprawa od wieków rosnąca powszechnie w tej okolicy. Chleb wypieka się albo w foremkach, albo na tzw. tle, czyli dnie pieca; czasem na liściach kapusty lub chrzanu. Pani Urszula sama przygotowała marketingową ofertę swego Chlebowego Gospodarstwa Kromeczka. Co piątek rozpala 6-7 razy piec w każdym wypieku mieści się po 20 bochenków. Przyjeżdżają po nie klienci, którzy już wiedzą, że warto kupić jej chleb, i nowi, których zachęciła oferta gospodarzy. Chleby od państwa Mele zyskują coraz większą renomę. W tym roku spotkało ich duże wyróżnienie bochen gądeckiego niesiony był w korowodzie na gminnych dożynkach. Oferta turystyczna Kromeczki opiera się na wykorzystaniu walorów dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły, a jej najważniejszym elementem jest wypiek tradycyjnego chleba. (ib) 17

18 zapomniane smaki Razowa mąka znad Weli Mąki razowe z tradycyjnego młyna Piotra Hillara są bardzo cenione przez amatorów naturalnej, nieprzetworzonej żywności. Fot. I. Byszewska Naturalnie uprawione ziarno i mąka mielona w tradycyjny sposób są podstawą wypieku prawdziwego chleba. Tradycyjna mąka różni się od przemysłowej przede wszystkim tym, że produkuje się ją z naturalnie uprawianego ziarna najwyższej jakości oraz metodą mielenia, w czasie którego nie dodaje się do niej żadnych obcych składników. Mąka jest zdrowsza, ma charakterystyczny smak i zapach, podobnie jak upieczony z niej chleb. Małgorzata i Piotr Hillarowie mają własne gospodarstwo rolne, w którym uprawiają żyto i pszenicę, trafiające w całości do młyna. Mają certyfikaty Agrobiotestu zarówno na ziarno, jak i na mąkę. Ziarno gryczane kupują od stałych, sprawdzonych dostawców. W ich młynie produkuje się ok. 100 t rocznie ciemną mąką razową: pszeniczną, żytnią i gryczaną oraz konfekcjonuje ziarno pszenicy i żyta. Na estetycznych opakowaniach są dokładne informacje, jakie ziarno użyto do mielenia i w jaki sposób zostało przerobione na mąkę. Niedługo pojawi się także przepis, jak upiec w sposób znany od wieków prawdziwy chleb. Produkty z ich młyna można kupić w specjalistycznych sklepach. Często też sami je sprzedają. Młyn wodny stał w tym miejscu już pod koniec XIX wieku. Obok piękny i zasobny dom, bo w tamtej epoce młynarze byli bogatymi ludźmi. W 1910 roku młyn i siedlisko kupił stryjeczny dziadek Piotra Hillara. Młyn i jego właściciele przechodzili koleje losu, jakie dane były ludziom i rzeczom na pograniczu Polski i Niemiec. Zawsze mielono tu pszenicę i żyto na razową mąkę. Dzisiaj także. Zawsze w nim mielono zboże w sposób tradycyjny. Najpierw maszyny poruszało młyńskie koło napędzane wodą, a potem elektryczne silniki. Dzisiaj urządzenia są elektryczne, a prąd pochodzi z własnej, pracującej w pobliżu elektrowni wodnej. GaKa 18

19 Znany od stuleci Fot. I. Byszewska Bogata oferta produktów orkiszowych z wytwórni Mieczysława Babalskiego: mąki, kasze, makarony, płatki, otręby. Mieczysław Babalski, rolnik i wytwórca tradycyjnej żywności, zapytany o smak orkiszu, twierdzi, że jest on bardziej delikatny i słodki niż smak współczesnych odmian pszenicy. Jego zdaniem jest to zboże bardziej przyjazne człowiekowi. I zaraz dodaje, że orkisz orkiszowi nierówny. Najlepiej udaje się (i smakuje) ten, który uprawiany jest na glebach lekkich, III i IV klasy. Dobrze więc rośnie w jego gospodarstwie, w Pokrzydowie, niedaleko Brodnicy w woj. warmińsko-mazurskim. Mąkę orkiszową inaczej się czuje twierdzi producent. Jest bardziej puszysta, ma ciepły, słodki smak. Taka mąka idealnie nadaje się do wypieku chleba, a naleśniki z niej są doskonale pulchne... Gdy w latach 80. ubiegłego wieku państwo Babalscy zainteresowali się orkiszem, pierwsze ziarna Mieczysław przywiózł z praktyki w... Szwajcarii. Nie wiedział wówczas, że w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie pod Warszawą prowadzony jest bank genów starych odmian roślin. Od 1993 roku, wraz z 20 innymi rolnikami z okolicy, współpracuje z Instytutem. W tej grupie nieformalnej jak mówi rozmnożyli już trzy odmiany orkiszu, co było zajęciem bardzo czasochłonnym, gdyż potrzeba aż 5 lat, by ze 100 otrzymanych z banku nasion wyrósł orkisz na 1 hektarze pola. Obecnie Babalski i sąsiedzi rozmnażają płaskurkę i pszenicę samopszę, mają w sumie 60 poletek doświadczalnych starych zbóż. Gospodarstwo państwa Babalskich przeszło ewolucję, gdyż zrozumieli, że produkt z gospodarstwa jest bardziej opłacalny niż sprzedaż surowców. Dziś przerabiają około 1 t zboża dziennie i zatrudniają 7 osób sąsiadów. Dostarczają na rynek około kg rozmaitych wyrobów, które można kupić w całym kraju. Przede wszystkim są to klasyczne, razowe makarony i makarony orkiszowe. W surowiec zaopatrują się w kilkudziesięciu gospodarstwach z rejonu Brodnicy. Wyroby z orkiszu, podobnie jak inne tradycyjne produkty, cieszą się z roku na rok coraz większym popytem. Zainteresowali się nim rolnicy. W całym kraju obecnie uprawia orkisz ponad 50 gospodarstw. Coraz więcej też wytwórców zainteresowało się tym dawnym surowcem. Wiele lokalnych piekarni robi poszukiwane pieczywo z mąki orkiszowej. Firma Babalskich ma problem, by sprostać zamówieniom. Mimo to nie myślą o komercjalizacji produkcji. Izabella Byszewska 19

20 smak tradycji Bochen wielki jak koło Fot. Andrzej Lelito Antoni Madej, właściciel piekarni, odtworzył recepturę, a Kazimierz Sokołowski, piekarz, zgodnie z nią piecze chleb prądnicki. Imponuje swoją wielkością, przednim smakiem i trwałością. Chleb prądnicki, chleb z bogatą historią, który po latach zapomnienia znowu jest pieczony. A takie zyskał uznanie, że w zawrotnym tempie znika ze sklepów. Włościan z tych wiosek (leżących nad rzeczką Prądnik przyp. red.) mianują w Krakowie zwykle Prądniczanami. Trudnią się oni pieczywem chleba, który od nich znowu dostał nazwę Prądnickiego. Chleb ten żytni, dobrze wypieczony, a smaczny, mający tę zaletę, iż przez długi czas nie pleśnieje, odznacza się też swą wielkością, gdyż bywa w takich bochnach, które mają 3 stopy średnicy (ok. 91 cm przyp. red.), a stopę grubości pisał Józef Mączyński w przewodniku Włościanie. Okolice Krakowa, wydanym w 1858 roku. Zalety chleba dostrzegał także Oskar Kolberg w opracowaniu Lud. Krakowskie (z 1871 roku): Biały i smaczny, czysto żytni, tem się szczególniej zaleca, że im czerstwiejszy (jędrniejszy) tem lepszy, a nawet w parę tygodni po upieczeniu, jeść go jeszcze można z przyjemnością. Prądniczanie mają swój sposób zaczyniania i pieczenia chleba. Piece ich, stosownie do celu stawiane, trzymają długo ciepło potrzebne do pieczenia tak wielkich bochnów. Wywożą go trzy razy na tydzień na targ krakowski i tam go sprzedają na wagę wedle taksy. W Przewodniku po okolicach Krakowa (1909 r.) dr Klemens Bąkowski 20

Garowanie pod kontrolą

Garowanie pod kontrolą PIŁKARSKIE EMOCJE z lodowym asortymentem UNIFINE F&BI szczegóły na IV okładce 1 NR 12 (10) GRUDZIEŃ 2011 Garowanie pod kontrolą Lep reklamę, złap klienta W NUMERZE M.IN. POZYCJONOWANIE realny zysk w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

w numerze: Fundusze unijne: kto dostał? Ile? Na co?

w numerze: Fundusze unijne: kto dostał? Ile? Na co? 9(10) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. / wrzesień 2011/ w numerze: Fundusze unijne: kto dostał? Ile? Na co? Ekonomia Będzie tańsza mąka? B&S Business News Świat Słodki cukier, gorzka cena

Bardziej szczegółowo

Przed Tobą 4. wydanie Ilustrowanego

Przed Tobą 4. wydanie Ilustrowanego egzemplarz bezcenny, czyli bezpłatny Nr 04 Lato/Jesień 2014 Przed Tobą 4. wydanie Ilustrowanego Kuriera Zdrowia, magazynu Fundacji Szlachetne Zdrowie. Mamy nadzieję, że poruszane w numerze zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

w numerze: Wszystko o targach w Polsce i za granicami 12(1)

w numerze: Wszystko o targach w Polsce i za granicami 12(1) 12(1) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. /grudzień 2010/ w numerze: Wszystko o targach w Polsce i za granicami B&S Business News Świat Zyski producentów kawy będą rosnąć jeszcze tylko przez

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Projekt cyklu szkoleń szansą. rozwoju sektora. rybnego

Projekt cyklu szkoleń szansą. rozwoju sektora. rybnego Skrypt podsumowujący szkolenia Projekt cyklu szkoleń szansą rozwoju sektora rybnego Wstęp Wydaje się, że ryby jako pokarm człowieka są obecne w historii ludzkości niemal od zawsze. Sformułowanie to jest

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Nr 1 2(65 66)/2011

Od Redakcji Nr 1 2(65 66)/2011 Od Redakcji Nr 1 2(65 66)/2011 DORADZTWO I EDUKACJA Mateusz Wyżga Człowiek i śmierć w księgach metrykalnych XVII XVIII wieku. Śladami dziedzictwa historycznego podkrakowskiej wsi 2 WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA } EKOROLNICTWO } Oszczêdne i doceniane œwietlówki } EMAS pilnie poszukiwany Egzemplarz bezp³atny Nr 1/2 2010 Niebezpieczny azbest INWESTYCJE W ŚRODOWISKO Paliwa z odpadów ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ISSN

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 6 000 EGZ. / listopad 2014

NAKŁAD 6 000 EGZ. / listopad 2014 11(48) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / listopad 2014 WYDARZENIA POLAGRA-TECH, POLAGRA-GASTRO I POLAGRA-FOOD W POZNANIU PRAWO I FINANSE CO POWINNO SIĘ ZNALEŹĆ NA NOWYCH ETYKIETACH?

Bardziej szczegółowo

w numerze: ciasto miesiąca baba, babka, babeczka

w numerze: ciasto miesiąca baba, babka, babeczka 2(15) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. / luty 2012/ w numerze: ciasto miesiąca baba, babka, babeczka Ekonomia 10 rzeczy, które rewolucjonizują branżę B&S Business News Świat Obligacje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO

PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO 6(43) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / czerwiec 2014 PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO B&S BUSSINES NEWS TO CO DOBRE MUSI KOSZTOWAĆ B&S BUSSINES NEWS CZY CUKIER

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY PTiK 3 Dekada w Unii Szanowni Państwo! Minęła właśnie 10 rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Rocznica ta skłania do refleksji w skali makro i mikro,

Bardziej szczegółowo

Więcej na str. 16-17 i 71-72. wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM 10(23) RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY NADCHODZI CZAS NA KLASTRY

Więcej na str. 16-17 i 71-72. wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM 10(23) RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY NADCHODZI CZAS NA KLASTRY 10(23) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. / październik 2012/ wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM RAPORT RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY MARKETING NADCHODZI CZAS NA KLASTRY DODATKI I SUROWCE

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

Kurier Nr 2 (20) 2006

Kurier Nr 2 (20) 2006 Kurier Nr 2 (20) 2006 Tetra Pak na rzecz walki z osteoporozą Klucz do sukcesu w branży mleczarskiej Wielki powrót Tetra Classic Aseptic 3 6-7 10-11 Pij więcej mleka! Mleko i produkty mleczne są bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN instytut włókien Naturalnych i roślin zielarskich ul. wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Promujmy kuźnie talentów

Promujmy kuźnie talentów KWARTALNIK 09/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Promujmy kuźnie talentów Paweł Sudoł, były prezes Kompanii Piwowarskiej, absolwent UEP Potrzeba ludzi renesansu Prof. Marian Gorynia, Rektor UEP WSTĘP

Bardziej szczegółowo

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus.

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus. 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo...

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury P r z e w o d n i k # 3 Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wykaz skrótów.... 3 Przedmowa... 4 1. Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU

REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU REKLAMY ORŁÓW AGROBIZNESU SŁOWO OD WYDAWCY Słowo od wydawcy Spojrzenie z regionu Szanowni Państwo! Późną jesienią odwiedziłem region nakielski i pilski położony na pograniczu Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

38 KULINARNY 44 NOWOŚCI WYSTAWCÓW ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA PUCHAR POLSKI

38 KULINARNY 44 NOWOŚCI WYSTAWCÓW ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA PUCHAR POLSKI SMAKI REGIONÓW / POLAGRA FOOD / POLAGRA TECH / POLAGRA GASTRO / INVEST HOTEL WYDANIE SPECJALNE MAGAZYNU TARGOWEGO / ISSN 123O-8994 SIERPIEŃ 2O14, POZNAŃ 8 ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA 38 KULINARNY PUCHAR

Bardziej szczegółowo

ogniwo wydanie specjalne spis treści od redakcji

ogniwo wydanie specjalne spis treści od redakcji od redakcji Drodzy czytelnicy, przed Wami kolejny numer specjalnego wydania Ogniwa. Tym razem poświęcamy go Naszej zieloności. Wiele z artykułów opisuje to, jak możemy stać się bardziej zieloni. Inne przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (19) Wrzesień 2007 HURT & DETAL ISSN 1896-3137. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl

Nr 9 (19) Wrzesień 2007 HURT & DETAL ISSN 1896-3137. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl Nr 9 (19) Wrzesień 2007 HURT & DETAL ISSN 1896-3137 Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl 1 2 Ogólnopolskie pismo rynku FMCG Bezpłatny miesięcznik branżowy Redakcja ul. Senatorska 40 lok. 27

Bardziej szczegółowo

Okiem młodych kucharzy

Okiem młodych kucharzy CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA 43 w y r ó ż n i o n e p r z e p i s y k u l i n a r n e Okiem młodych kucharzy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

nr 22 organic! Święta i zimowa odporność Zorientowani na zdrowie Super żywność Odporność u dzieci Kalari żyj w harmonii Niepozorni siłacze

nr 22 organic! Święta i zimowa odporność Zorientowani na zdrowie Super żywność Odporność u dzieci Kalari żyj w harmonii Niepozorni siłacze Zima 2014/2015 go nr 22 organic! www.organicmarket.pl Zorientowani na zdrowie Święta i zimowa odporność Super żywność Odporność u dzieci Kalari żyj w harmonii Niepozorni siłacze str. 4 str. 9 str. 12 str.

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE 10(18)2013:

W NUMERZE 10(18)2013: Wydawca: W NUMERZE 10(18)2013: 8 Susanna Brittani Podkarpacie ma duże możliwości rozwojowe Adres: 35-069 Rzeszów ul. Bernardyńska 2 www.strefamagazyn.pl 12 Fałszowanie żywności 16 Fenomen bitcoin REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo