Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ"

Transkrypt

1 Nr 6 / 165 / 2014 Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Za dwa lata Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego będzie obchodzić 70-lecie swego powstania. Rodowód Zakładów jest jeszcze dłuższy. Ich protoplastami były Instytuty Przemysłowo-Rzemieślnicze, powstałe już w XIX wieku, po to, aby krzewić kulturę zawodową niezbędną w sytuacji początków tworzenia się przemysłu na ziemiach polskich. Można by zatem pokusić się o stwierdzenie, że edukacja ustawiczna, choć wtedy inaczej traktowana, zawsze istniała równolegle do systemu szkolnego, który także oferował możliwość kształcenia osobom dorosłym. Wpisywała się jednak w strukturę kształcenia szkolnego poprzez różne typy szkół uzupełniających, które wręcz, jak np. średnie studia zawodowe adresowane były do pewnych grup zawodowych zobowiązanych do legitymowania się wykształceniem średnim, jak np. strażacy czy policjanci. Można również przypomnieć technika dla dorosłych absolwentów szkół podstawowych czy zasadniczych szkół zawodowych gwarantujące drożność w procesie kształcenia. Dla ZDZ, choć po 1991 r. włączyły się do systemu szkolnego, ofertą inną niż kształcenie w szkołach zawodowych, tak naprawdę istotę ich działalności stanowiły przede wszystkim formy kursowe. Kształciły, dokształcały i doskonaliły zawodowo osoby dorosłe nieposiadające przygotowania zawodowego do pracy w przemyśle lub usługach. Byli to zatem głównie pracownicy a nie kadra zarządzająca, choć niektóre kwalifikacje lub uprawnienia można było zdobyć wyłącznie w formie kursowej, np. w zakresie spawalnictwa czy energetyki. Nie roztrząsając zbytnio złożoności problematyki kształcenia ustawicznego, warto wspomnieć, że chociaż poprzedni ustrój kształcenia dorosłych nie wpisywał się w strategię rozwoju kraju, to jednak dostrzegał zależność pomiędzy wykształceniem społeczeństwa a rozwojem gospodarki. Stąd zapewne wspólne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r. w sferze oświaty, wiążą się przede wszystkim z urynkowieniem tej sfery usług. Zachowując wiodącą rolę kształcenia publicznego w szkołach i placówkach, stworzono miejsce sferze niepublicznej, o ile będzie pracowała w oparciu o ustawę o systemie oświaty, lub równolegle do systemu publicznego tym, którzy za podstawę swojej działalności wezmą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ranga kształcenia ustawicznego znacznie wzrosła z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Przybyło pieniędzy na programy przeciwdziałania bezrobociu, wyrównywanie szans oraz zdobywanie wiedzy jako istotnych warunków rozwoju indywidualnego i społecznego. Dziś tylko w Rejestrze Instytucji Oświatowych znajduje się około 10 tys. podmiotów świadczących usługi edukacyjne i z zakresu doradztwa zawodowego. Można by zatem pokusić się o stwierdzenie, że kształcenie ustawiczne działa sprawnie uwzględniając potrzeby zarówno gospodarki, przedsiębiorców, jak i różnych grup społecznych, a jedyny problem to taki, aby zapewnić stały i wieloletni dostęp do publicznych funduszy zapewniających możliwość kształcenia bez udziału prywatnych środków finansowych. Czy tak jest w istocie? Zdaniem Związku ZDZ niestety nie. Ministrem właściwym do spraw kształcenia ustawicznego jest Minister Edukacji Narodowej, który, zgodnie z definicją kształcenia ustawicznego, istniejącą w ustawie o systemie oświaty, traktuje je nie jako całożyciowy proces realizowany w formach szkolnych i pozaszkolnych, ale jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przez osoby, które zrealizowały obowiązek szkolny. Można by podejmować polemikę z taką definicją, jednak ważniejszym jest, że w istocie Ministerstwo Edukacji Narodowej traktuje kształcenie ustawiczne przede wszystkim jako realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jak inaczej ocenić fakt, że rozporządzenie Ministerstwa w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wymieniając pięć form kształ- Komunikat ZZDZ STRONA 1 Czerwiec 2014

2 cenia, aż trzy z nich odnosi do podstawy programowej. Poza turnusem dokształcania teoretycznego młodocianych jest jeszcze piąta pozycja - inne. Inne formy to, m.in. kursy o charakterze zawodowym realizowane w kontekście klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Inne to, w przypadku Związku ZDZ, kursy, na których corocznie uczy się zawodu około 200 tys. osób, a blisko 50 tys. osób uzyskuje uprawnienia zawodowe: spawalnicze, energetyczne, obsługi maszyn i urządzeń, poddozorowe. Czy organizowanie kursów na potrzeby gospodarki można nazwać innymi formami? Moim zdaniem jest to określenie mocno dezawuujące tę działalność. Tym bardziej, że klasyfikacja ta zawiera wykaz zawodów i specjalności, których nie ma w klasyfikacji szkolnej, np. w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych czy poddozorowych. Deprecjonując tę sferę kształcenia Ministerstwo automatycznie obniża rangę kształcenia ustawicznego, bo przecież tak naprawdę nie liczy się droga dochodzenia do kwalifikacji, ale ich nabywanie i potwierdzanie, stosownie do potrzeb gospodarki, jak i indywidualnych zainteresowań obywateli, co było zresztą podstawą ostatniej zmiany systemu kształcenia zawodowego. O potwierdzanie kwalifikacji coraz częściej upominają się pracodawcy. Przyjmując pracownika chcą mieć pewność, że ktoś kompetentny uznał, iż absolwent kursu rzeczywiście posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyuczonej kompetencji. Samo zaświadczenie ukończenia kursu już przestaje wystarczać. Jest to jeden z najważniejszych problemów, które muszą być uregulowane w kontekście prac nad Krajową Ramą Kwalifikacji. Dziś problem potwierdzania kwalifikacji regulowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jedynie w zakresie form szkolnych i przez ministrów właściwych dla danego zawodu. Regulacje te są tak różne, jak różne są doświadczenia zawodowe tych instytucji i urzędników przygotowujących projekty rozporządzeń. Związek ZDZ próbował zainteresować tą problematyką komisję sejmową, niestety bez skutku, a jest to jeden z ważniejszych problemów w kształceniu ustawicznym. Tysiące firm edukacyjnych są w stanie zorganizować praktycznie każdy rodzaj kursu, od artystycznego strzyżenia psów po obsługę dźwigu czy przygotowanie opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Niestety tylko niektóre działy gospodarki mają uregulowany problem potwierdzania kwalifikacji. Niektóre nawet już uznały, że nie trzeba kończyć specjalnych kursów, aby móc potwierdzić kwalifikacje zdobyte w trakcie pracy zawodowej przed komisją państwową i otrzymać uprawnienia do wykonywania pracy, ale niestety są to wyjątki. Dla większości zawodów i specjalności z klasyfikacji gospodarczej możliwość taka nie istnieje. Mamy zatem sytuację, że albo okręgowa komisja egzaminacyjna dla kształcenia realizowanego w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach albo branżowe komisje egzaminacyjne jedynie dla niewielkiej ilości zawodów i specjalności określonych przez właściwego ministra jako te, których wykonywanie uwarunkowane jest zdobyciem uprawnień a nie tylko zaświadczeniem ukończenia kursu. Wyjściem z tej sytuacji może być tworzenie komisji egzaminacyjnych dla każdej branży z możliwością potwierdzania kwalifikacji przez wszystkich absolwentów kursów. Potrzebę taką widzę szczególnie dla branży budowlanej, gastronomicznej, samochodowej, w których pracuje szczególnie dużo osób bez potwierdzonych kwalifikacji i gdzie ma miejsce dużo reklamacji na jakość wykonywanej pracy. Nie chcę nikogo zmuszać do składania egzaminu, ale jedynie stworzyć możliwość jego zdawania tym, którzy takie zainteresowanie wykażą. Oddzielny temat stanowi działalność placówek funkcjonujących na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponieważ status placówki niepublicznej nie obliguje ich do przestrzegania przepisów oświatowych, w ich działalności panuje dosyć duża swoboda, od terminologii poczynając na formach organizacyjnych kończąc. Wzorując swoją działalność na przykładzie firm europejskich początkowo ich oferta edukacyjna obejmowała prawie wyłącznie szkolenia tzw. miękkie adresowane do średnich i dużych firm działających często w oparciu o kapitał zagraniczny. Nie dziwiła zatem terminologia stosowana zarówno w ofertach jak i samym procesie edukacyjnym. Poznaliśmy zatem takie określenia jak tutoring, coaching, narzędziownia, mentoring itp. Absolwenci kursów otrzymywali nie zaświadczenia o ukończeniu kursu a certyfikaty, a programy nauczania były certyfikowane przez bliżej nikomu nieznane firmy, które jako córki powstały na bazie zachodnich firm oświatowych. Nie ulega wątpliwości, że firmy te wniosły do polskiego systemu kształcenia ustawicznego nowy powiew nowoczesności a nade wszystko przekonanie, że obok kwalifikacji, niemniej ważne są cechy osobowości pracownika, jego umiejętności interpersonalne oraz świadomość potrzeby zmian. Z czasem, doceniając znaczenie tego sektora, zaczęliśmy zwracać uwagę na względne nasycenie rynku tą problematyką, zwłaszcza, że ok. 90% wszystkich firm w Polsce to mikro, małe i średnie jednostki. Stąd w ofertach firm oświatowych dotychczas specjalizujących się w szkoleniach miękkich pojawiły się również kursy o charakterze zawodowym. Jednak terminologia pozostała bez zmian. I nie było by w tym nic złego gdyby absolwent kursu spawalniczego, który zdał egzamin przed komisją działającą z upoważnienia Instytutu Spawalnictwa nie życzył sobie otrzymania obok uprawnień spawal- Komunikat ZZDZ STRONA 2 Czerwiec 2014

3 niczych wydanych zgodnie z euronormą, dodatkowo certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy za granicą. Zniknęli z ofert kształcenia instruktorzy zajęć praktycznych, wykładowcy i środki dydaktyczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy każdej noweli rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego odchodzi od rozwiązań systemowych w tym zakresie. Trudno zatem dziwić się również, że niektóre z niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego sięgają do rozwiązań zagranicznych transferując na grunt polski rozwiązania dotyczące zasad nabywania i potwierdzania kwalifikacji. Ma to na celu, jak domniemam, podniesienie rangi oferowanej usługi, może jednak odbiegać od standardu opisu zawodu sporządzonego dla polskiego obywatela, stosownie do doświadczeń branżowych w pojmowaniu zakresu usług świadczonych przez danego specjalistę. Jest to widoczne chociażby w zawodzie kosmetyczka. W niektórych krajach UE zakres zadań dopuszczonych do wykonywania przez kosmetyczkę różni się. Część z nich np. we Francji zastrzeżona jest do wykonywania przez lekarza a nie w gabinecie kosmetycznym. Nie można mieć nikomu za złe, że próbuje w swoisty dla siebie sposób wykreować swoje usługi zwłaszcza, że prawo mu na to pozwala. Żałować jedynie należy, że tak naprawdę kształcenie ustawiczne jest dzieckiem niczyim. Ministerstwo Edukacji Narodowej interesują tylko kwalifikacyjne kursy zawodowe i pochodne a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej głównie kształcenie bezrobotnych. Nie ulega wątpliwości, że po fundusze unijne na kształcenie ustawiczne może sięgać każda placówka, publiczna i niepubliczna. Ważne jest jednak, aby stworzyć pewne ramy gwarantujące jakość oferowanej usługi i kompatybilność z polskim systemem kształcenia ustawicznego. Można mieć nadzieję, że zostaną one stworzone przez PARP. Przygotowywane w konsultacjach społecznych karty podmiotu i usługi być może staną się swego rodzaju informacją o dorobku i doświadczeniu oferenta usługi. Stworzą jednocześnie system, który pozwoli pracodawcy wybrać firmę oferującą usługę adekwatną do jego potrzeb, ale też dadzą mu oręż w postaci oceny współpracy z placówką i możliwość stałego partnerstwa lub tylko jednorazowej usługi. Oceniając polskie doświadczenia w kształceniu ustawicznym trzeba mieć nadzieję, że również Instytut Badań Edukacyjnych odniesie się przy przygotowywaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji do innej formy ich zdobywania, aby móc posiadane lub nabyte nieformalnie kwalifikacje odnieść do jednego z poziomów PRK. W wielu krajach Unii Europejskiej, doceniających rangę kształcenia ustawicznego w rozwoju gospodarczym, opracowano dokument, o randze ustawy, o kształceniu ustawicznym lub kształceniu dorosłych. Może jednak warto by było i w Polsce wrócić do tego zagadnienia, aby nadać mu spójny charakter uwzględniający interesy uczących się oraz w miarę jednolite wymogi organizacyjne kursów prowadzonych przez instytucje o różnym charakterze prawnym. Byłby on również wskazówką, gdzie kończą się wymogi ministerstwa względem formy kształcenia a zaczyna radosna twórczość różnych podmiotów mająca na celu jedynie uwiarygodnienie ich działalności. Przykłady z różnych krajów, gdzie taka ustawa funkcjonuje, wcale nie wskazują na nadmierną ingerencję państwa w proces kształcenia dorosłych. Jeżeli jest on traktowany jako część systemu oświaty musi podlegać ramowym regulacjom, aby kandydat na kurs ale i pracodawca, wiedzieli co w ofercie placówki jest standardem, a co jego obudową. Posiedzenie Centralnej Komisji Spawalniczej Wanda Surosz W dniu 9 czerwca br. w Zarządzie Głównym Związku ZDZ odbyło się otwarte posiedzenie Centralnej Komisji Spawalniczej poświęcone omówieniu zmian w procesie szkolenia i egzaminowania spawaczy wynikających z wejścia w życie normy PN-EN ISO 9606: Przewodniczący CKS zaprezentował szczegółowe zmiany dotyczące procesu spawania, rodzaju wyrobu i spoiny, grup i rodzaju materiału dodatkowego, wymiarów, pozycji spawania, złączy egzaminacyjnych, metod i próbek do badań oraz okresu ważności kwalifikacji i zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje. W wyniku dyskusji zebrani zgłosili potrzebę znowelizowania wkładki do Książki spawacza, znowelizowania Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS), znowelizowania programów nauczania a także zorganizowania szkolenia dla instruktorów i wykładowców zatrudnionych w ZDZ poświęconego wprowadzonym normą PN-EN ISO 9606: zmianom. Janina Jackiewicz-Sikorska Komunikat ZZDZ STRONA 3 Czerwiec 2014

4 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w systemie oświaty Ustawa o systemie oświaty stanowi, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez j.s.t. obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. O ile jednak prowadzone szkoły zostały dookreślone jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, o tyle w przypadku placówek tego typu pojęcie nie istnieje, choć wymagania dotyczące zgłoszenia placówki do ewidencji są określone precyzyjnie. Obejmują m.in. informacje na temat miejsca prowadzenia działalności, warunków lokalowych, posiadanego statutu, zobowiązań do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki itd. Dodatkowo rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego określa formy kształcenia, sposoby potwierdzania efektów kształcenia części form oraz wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach. Ponadto placówki niepubliczne zobowiązane są do wypełniania SIO, gdzie gromadzone są m.in. dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzonych placówek oświatowych, w tym obiektów, pomieszczeń i ich wyposażenia oraz informacje na temat słuchaczy i absolwentów placówek oświatowych. Warto jednocześnie podkreślić, że okresy sprawozdawcze nie pokrywają się ani z organizacją roku szkolnego, ani cyklem kalendarzowym. Otwartą pozostaje zatem kwestia, czym należy tłumaczyć chęć posiadania diagnozy działalności placówek niepublicznych, jeżeli ich funkcjonowanie nie wiąże się z jakąkolwiek formą ich wspomagania finansowego. Ponadto osoba prawna lub fizyczna prowadząca placówki wpisane do rejestru j.s.t. zobowiązana jest do spełnienie szeregu warunków, analogicznie jak przy placówkach publicznych. Można by zatem sądzić, że powinna, wzorem szkół, posiadać podobne do publicznych uprawnienia. Tymczasem ustawa o systemie oświaty precyzuje w art. 90 ust. 7, że placówki niepubliczne są zwolnione z podatków i opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub j.s.t., zajętych na działalność oświatową. Prowadzenie przez nie form pozaszkolnych, wymienionych w 3 p. 1-3 rozporządzenia, realizowanych na podstawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodzie, wyłącza je całkowicie z dofinansowania. Paradoks polega na tym, że o ile forma kursowa części programu danego typu szkoły realizowana jest przez szkołę niepubliczną, ma ona szansę uzyskania dofinansowania po ukończeniu cyklu kształcenia zakończonego zdanymi egzaminami przed OKE, o tyle placówka kształcenia ustawicznego, realizująca to samo przedsięwzięcie, takiego prawa już nie ma. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego już od dawna próbuje udowodnić resortowi edukacji i posłom na Sejm RP, że zapisy ustawy o systemie oświaty podważają demokratyczny charakter państwa, różnicując podmioty na właściwe publiczne i nie do końca wiarygodne niepubliczne. Jak te zapisy mają się do art. 32 konstytucji docelowo może rozstrzygnąć chyba tylko Trybunał Konstytucyjny. Wszystkim wiadomo, że określenie zasad finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, realizowanych przez podmioty inne niż publiczne, było efektem nieudolności nadzoru pedagogicznego w zwalczaniu partyzantki oświatowej niektórych organizacji oświatowych o charakterze sieciowym. Żałować należy, że wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej było odporne na sugestie, że brak uregulowań prawnych nie zastąpi weryfikacja rynku, bo rynek, czyli społeczeństwo nadal wybiera tańszego organizatora kursu, a nie kształcącego lepiej. Nawet kontrowersyjne rozporządzenie ministerstwa nie zmieniło sposobu myślenia i zasad wyboru placówki kształcenia. Jeżeli o wyborach decyduje cena, to najpewniej można mówić o bylejakości oferty. Tego niestety ministerstwo nie potrafiło zrozumieć i nie wszczęło postępowania przeciwdziałającego patologiom w kształceniu dorosłych. Co zatem zyskuje placówka, która, będąc zarejestrowaną w j.s.t., za podstawę swej działalności przyjmuje ustawę o systemie oświaty? Tylko zwolnienie z podatku i ewentualnych opłat, jeżeli wynajmuje bazę do działalności oświatowej w budynku będącym własnością publiczną oraz prawo do wydawania zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru określonego przez ministerstwo. Paradoksem jest jednak to, że ten wzór zaświadczenia pod względem formalnym nie jest adekwatny do oczekiwań pracodawców zainteresowanych znalezieniem w nim informacji, co było przedmiotem kształcenia. Ogranicza się jedynie do nazwy kursu i wymiaru godzin. Zatem organizatorzy zmuszani są do wydawania suplementu do zaświadczenia, w którym przedstawiają plan nauczania kursu wraz z liczbą godzin przeznaczonych na poszczególne tematy. Większość Zakładów Doskonalenia Zawodowego posiada tradycję około 70 lat istnienia. Zawsze działały one jako placówki oświatowe stosujące się do państwowych regulacji w zakresie kształcenia dorosłych, niezależnie od przyjmowanej w tym względzie terminologii. Jednak dziś nasuwa się coraz więcej wątpliwości czy to nam się opłaci. Wychodzi bowiem na to, że jedyna korzyść z tego tytułu sprowadza się do ulg w systemie podatkowym. Komunikat ZZDZ STRONA 4 Czerwiec 2014

5 Żałować należy, że państwo polskie nie potrafi wykorzystać potencjału niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, posiadających doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu zawodowym na potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem ambicji edukacyjnych osób podejmujących naukę. Czasami można odnieść wrażenie, że niepubliczna sfera kształcenia ustawicznego potrzebna jest resortowi edukacji jedynie do podniesienia wskaźników dotyczących udziału osób dorosłych w kształceniu. Trzeba jednocześnie podkreślić, że stwarza on placówkom publicznym bardzo dogodne warunki funkcjonowania, np. mogą w nich uzupełniać pensum godzinowe nauczyciele szkół publicznych. Każdy rodzaj prowadzonej działalności oświatowej (szkoły, KKZ) jest zabezpieczany finansowo przez j.s.t. Mogą one również aplikować o realizację przedsięwzięć edukacyjnych finansowanych z różnych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Proceder ten był wielokrotnie krytykowany, bo w finansowej kalkulacji przedsięwzięcia pomijają one szereg pozycji kosztowych, z racji ich finansowania przez budżet samorządu. Zatem ich oferta, w konfrontacji z placówkami niepublicznymi, staje się bardziej konkurencyjna cenowo. Takich przywilejów niestety nie mają placówki niepubliczne, nawet w sytuacji gdy organem prowadzącym szkoły i placówki jest to samo stowarzyszenie oświatowe. Może więc warto zastanowić się, czy opcja placówki niepublicznej, działającej w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, nie jest bardziej sprzyjająca dla osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność oświatową. ponieważ ilość i rodzaj przywilejów, jakie im przysługują jest niewspółmiernie mała w stosunku do obowiązków jakie wynikają z tytułu rejestracji placówki w j.s.t. Wanda Surosz Konferencja Dziecko w przedszkolu i szkole proces osiągania gotowości szkolnej Dnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach pod patronatem honorowym i udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik Rostkowskiej. Tematem głównym konferencji było : Dziecko w przedszkolu i szkole proces osiągania gotowości szkolnej. Wykład wprowadzający na temat Gotowość szkolna w aspekcie indywidualnego rozwoju dziecka i jego rodziny wygłosiła Pani dr Anna Watoła pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Następnie Pani dr Małgorzata Kitlińska Król pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach wygłosiła wykład nt: Możliwości i ograniczenia osiągania dojrzałości szkolnej. Własnymi doświadczeniami i uwagami praktycznymi nt: Dziecka objętego obowiązkiem edukacyjnym i szkolnym podzieliły się Pani Danuta Waszak Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 29 w Tychach oraz Pani Komunikat ZZDZ STRONA 5 Czerwiec 2014

6 Barbara Lubina nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 im. Bohaterów Monte Casino w Katowicach. Konferencja prowadzona była w formie warsztatów: Zabawy muzyczno ruchowe pomocne w pracy z dziećmi Pani dr Danuta Krzywoń Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka w Katowicach Inspiracje plastyczne na wybranych przykładach Elementarza Marii Lorek Pani Beata Stachańczyk Fundacja Elementarz. Tematyka poruszana w trakcie konferencji oraz w II jej części prowadzonych warsztatów cieszyła się ogromnym merytorycznym zainteresowaniem. Liczną grupę uczestników konferencji stanowili m.in. przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, dyrektorzy i nauczyciele placówek edukacyjnych oraz niepublicznych instytucji edukacyjnych. W konferencji wziął także udział Andrzej Piłat - Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, Wiceprezes KIG Konferencję podsumowała Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik - Rostkowska, która podkreśliła, że odpowiednio dobrane metody pracy z dziećmi mogą przynieść rewelacyjne efekty edukacyjno - wychowawcze. serwis fotograficzny, jak informacyjny. Bardzo rzadko uczniowie liceum mają okazję przeprowadzać wywiad z minister rządu RP. Młodzież z koła medialnego wykorzystała taką sposobność, a radiowy wywiad z minister Joanną Kluzik-Rostkowską oraz prezesem Jackiem Kwiatkowskim zamieścili na kanale YouTube oraz na stronie internetowej ZDZ Katowice. Ilona Przybyłek Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego Branżowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodach budowlanych W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Jacek Kwiatkowski, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa - dr Tadeusz Wnuk oraz Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Franciszek Buszka podpisali list intencyjny skierowany do właścicieli, przedsiębiorców i kadry zarządzającej firm branży budowlanej w związku z powołaniem przy ZDZ Katowice Branżowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie budownictwa. Podpisanie listu intencyjnego połączone było z uroczystością wręczenia przez Prezesa ZDZ Katowice członkom Komisji stosownych aktów powołania. Członkami Komisji są zarówno przedstawiciele Śląskiej Izby Konferencję prowadziła Pani Anna Jurkowska dyrektor Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Po zakończeniu konferencji Pani Minister zwiedziła pracownię symulacji lotów do kształcenia na kierunkach Technik awionik i Technik eksploatacji portów i terminali. Wizycie Pani Minister w Zakładzie towarzyszyli uczniowie Zespołów Szkół w Katowicach, biorący udział w zajęciach kół medialnych funkcjonujących w Katowicach i Bytomiu. Zapewnili oni medialną obsługę wizyty Komunikat ZZDZ STRONA 6 Czerwiec 2014

7 Budownictwa i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także kadra dydaktyczna ZDZ Katowice. Zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 20 grudnia 2012r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Polską Izbą Pracodawców Budownictwa oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w sprawie walidacji umiejętności zawodowych z zakresu budownictwa, egzaminowaniem objęte mogą być zarówno osoby kończące kursy branży budowlanej (bez względu na organizatora szkoleń) oraz osoby bez formalnego wykształcenia, które posiadają, niepotwierdzone egzaminem, wiedzę i umiejętności nabyte w toku pracy zawodowej. Dla wielu fachowców stanowi to szansę na zdobycie certyfikatu i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Wydawany przez Komisję certyfikat stanowi dla pracodawcy skondensowaną charakterystykę przygotowania zawodowego aktualnego lub potencjalnego pracownika, jak również stanowi gwarancję jego wiedzy i umiejętności praktycznych w danym zawodzie lub specjalności. Komisja przeprowadza egzaminy w specjalistycznych pracowniach i na poligonach budowlanych ZDZ Katowice w Tychach i Chorzowie w kilkunastu zawodach i specjalnościach. 2) absolwenci kierunków kosmetycznych będą mieli zapewnioną możliwość kontynuacji kształcenia na Uczelni w oparciu o przyjęte zasady rekrutacji, 3) Uczelnia zobowiązuje się do preferencyjnego przyjmowania absolwentów kierunku technik usług kosmetycznych na studia I Stopnia na kierunku Kosmetologia oraz, w miarę możliwości do zaliczania praktyk, uznawania umiejętności nabytych i potwierdzonych w trakcie realizacji kształcenia Aleksandra Fąfara Spotkanie uczennicy Gimnazjum dla Młodzieży w Rybniku ZDZ Katowice z Prezydentem RP 23 czerwca br. uczennica Gimnazjum dla Młodzieży w Rybniku - Aleksandra Próchnicka, wraz z opiekunem, będzie uczestniczyć w uroczystym spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie zostaną wręczone wyróżnienia w konkursie "2014! Młodzi dla Wolności", którego celem było włączenie się w obchody Święta Wolności, rocznicy 4 czerwca 1989r. Organizatorem ogłoszonego z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej konkursu, był Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogicznej. Nowe możliwości dla uczniów szkół kosmetycznych ZDZ Katowice Krzysztof Zawodny W dniu 24 czerwca 2014 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, reprezentowanym przez Pana Jacka KWIATKOWSKIEGO - Prezesa Zarządu, a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, reprezentowaną przez Pana prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego - Rektora Uczelni. Na mocy podpisanego porozumienia: 1) szkoły Zakładu kształcące młodzież i dorosłych w zawodzie technik usług kosmetycznych objęte będą patronatem Uczelni, Celem konkursu było zachęcenie uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności rocznicy 4 czerwca Komunikat ZZDZ STRONA 7 Czerwiec 2014

8 1989 roku. Konkurs miał przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu indywidualnego projektu plakatu. W w/w zadaniu wzięły udział dwie uczennice Gimnazjum dla Młodzieży w Rybniku ZDZ w Katowicach: Justyna Wolny wykonała pracę pt. Wyrwij murom kajdany natomiast Aleksandra Próchnicka - pracę pt. Nie przestawaj budować wolności. 30 kwietnia 2014 roku zostały zrealizowane prace indywidualne (plakaty), które zamieszczone zostały na stronie internetowej Gimnazjum dla Młodzieży w Rybniku, natomiast 13 czerwca br. otrzymano pisemną informację, iż praca Aleksandry Pruchnickiej Nie przestawaj budować wolności znalazła się wśród laureatów w/w konkursu. Nagrodą w konkursie było zaproszenie zwycięzców na uroczyste spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim oraz prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej Aleksandra Fąfara Sesja plenerowa koła medialno fotograficznego ZDZ Katowice 17 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Katowicach uczęszczający do koła medialno-fotograficznego ruszyli w plener. Jako modelki wystąpiły uczennice klasy III Technikum Fryzjerskiego ZDZ Katowice, które wcześniej same wykonały fryzury oraz makijaż. Komunikat ZZDZ STRONA 8 Czerwiec 2014

9 Logistycznie i stylowo - nr PL01-KA Zespół Szkół w Bielsku - Białej Szansa na rozwój PL01-KA Technikum Fryzjerskie w Częstochowie Młody kucharz przyrządzający smaczne i zdrowe potrawy zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi produktowych wytycznych żywieniowych nr PL01-KA Zespół Szkół w Tychach Mistrzowie kuchni europejskiej nr PL01- KA Zespół Szkół w Żywcu Aleksandra Fąfara Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach po raz kolejny aplikowały o dofinansowanie projektów mobilności ze środków unijnych. W tym roku po raz pierwszy aplikowano w ramach programu Erasmus+. Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazły się: w ramach Edukacji szkolnej - akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna Mobilność nauczycieli i nabycie nowych umiejętności szansą na rozwój szkoły" nr PL01- KA Zespól Szkół w Sosnowcu w ramach Kształcenia i szkolenia zawodowego - akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego projekty pt. : Na liście rezerwowej znalazły się: Rozwój zawodowy poprzez udział w kulturze europejskiej nr PL01-KA Zespół Szkół w Andrychowie Logistyka bez granic nr PL01-KA Zespół Szkół w Cieszynie Buongiorno - fryzjerzy i hotelarze na start nr PL01-KA Zespół Szkół w Katowicach Z ziemi włoskiej do polski Polska młodzież na szlakach włoskich smaków nr PL01- KA Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rybniku Pierwszy krok do własnej firmy nr PL01- KA Zespół Szkół w Sosnowcu Kształcimy w trosce o życie nr PL01- KA Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości nr PL01-KA Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żarkach Najlepsi z najlepszych nr PL01-KA ZDZ Katowice (projekt dla absolwentów) Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Aleksandra Fąfara Podpisanie porozumienia z 34. Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu 12 czerwca 2014r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a 34 Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentował Prezes Zarządu mgr Jacek Kwiatkowski a 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - Dowódca ppłk Jerzy Flis. Komunikat ZZDZ STRONA 9 Czerwiec 2014

10 Porozumienie dotyczy ścisłej współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym "mundurowym" w Bytomiu ZDZ Katowice a 34 Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu. Pan ppłk Jerzy Flis spotkał się z młodzieżą LO w Bytomiu ZDZ w Katowicach na terenie jednostki, dając im szansę na zwiedzenie Izby Tradycji i zapoznanie się z historią Jednostki Wojskowej w Bytomiu. Aleksandra Fąfara Gminny Konkurs "O złotą, srebrną i brązową nutkę" W dniu r. w Inwałdzkim Domu Kultury odbył się Gminny "Konkurs o złotą, srebrną i brązową nutkę". Uczestnicy zmagali się w III kategoriach: przedszkolaki i klasy I - II szkoły podstawowej, klasy IV - VI szkoły podstawowej gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury przesłuchało 88 uczestników. Zespół Szkół im. AK w Andrychowie ZDZ Katowice reprezentowała uczennica I klasy Technikum Logistycznego Dominika Niemiec, która wywalczyła wyróżnienie. Gratulujemy! Komunikat ZZDZ STRONA 10 Czerwiec 2014

11 Aleksandra Fąfara Masterchef'owie Gimnazjum dla Młodzieży w Sosnowcu ZDZ w Katowicach W dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. w Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się Targi Wyposażenia Hoteli, Gastronomii i Cateringu HOTEL- GASTRO Meeting i Targi Przemysłu Mięsnego Meat Meeting. W ramach tych targów odbyły się pokazy kulinarne i baristyczne. Ważnym punktem pierwszego dnia targów był konkurs kulinarny po hasłem "Kuchnia Regionu Śląskiego bez Tajemnic". Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół gastronomicznych województwa śląskiego, w sumie było 8 dwuosobowych drużyn. Uczniowie Gimnazjum dla Młodzieży w Sosnowcu ZDZ w Katowicach stworzyli dwie takie drużyny. kursu znaleźli się nasi uczniowie zajmując trzecie miejsce, wyprzedzając tym samym konkurencyjne drużyny ze szkół o profilach gastronomicznych. Aleksandra Fąfara Udział uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach ZDZ w Katowicach w IX Festiwalu Śląskie Smaki Tegoroczny Festiwal Śląskie Smaki odbył się w Zawierciu, a wzięła w nim udział również drużyna Popisowe dania naszych drużyn: polędwiczki wieprzowe przekładane szczawiem i wędzonką śląską, sos z owsa i zakwasu żytniego, creme brulee z kalarepy, biszkopt ziemniaczany z palonym makiem oraz polędwiczki wieprzowe z brokułami i rokpolem. Rywalizacja była bardzo zacięta a jury surowo oceniało każdą przygotowaną potrawę. Wśród laureatów kon- Komunikat ZZDZ STRONA 11 Czerwiec 2014

12 Po raz kolejny uczniowie szkół mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odwiedzili Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach Miejsce szkolenia nie zostało wybrane przypadkowo. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach nawiązał współpracę z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach by dać uczniom szkół "mundurowych" możliwość odbycia profesjonalnych szkoleń przygotowujących do udziału w interwencjach wojskowych poza granicami kraju. Nasi uczniowie po raz kolejny przebywali i szkolili się w warunkach odpowiadających procedurom polskich misji zagranicznych. z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach ZDZ Katowice. Sonia Konieczko i Ania Wójcik konkurowały z innymi szkołami w ramach kategorii szkół gastronomicznych. Nasze uczennice przyrządziły żur, pieczonki i marchwiak. Co prawda tym razem nie udało się zdobyć "durszlaka", ale i tak należą się Im podziękowania za zaangażowanie i trud. Jeszcze raz dziękujemy. Ważnym elementem wyjazdu była profesjonalna kadra szkoląca naszych podopiecznych, która przekazywała zagadnienia czerpane ze swoich doświadczeń w pracy na misjach. Uczniowie mieli unikalną szansę już na poziomie szkoły średniej dostępu do szkoleń i wiedzy jaka jest zarezerwowana dla żołnierzy zawodowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy postawy i wyników szkoleń ocenionych wzorowo. Aleksandra Fąfara Komunikat ZZDZ STRONA 12 Czerwiec 2014

13 Aleksandra Fąfara Realizacja zadania publicznego MON pt. "Si vis pacem para bellum" przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie U c z n i o w i e L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o "Mundurowego" w Częstochowie realizują zadanie publiczne MON pt. "Si vis pacem para bellum". Pierwszym elementem w dniach 16 i 30 maja był cykl multimedialnych wykładów i lekcji związanych z tematyką sytuacji Polskich Sił Zbrojnych podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu. 5 czerwca młodzież klas licealnych, odbyła w ramach zadania szereg terenowych szkoleń poligonowych, we współpracy z funkcjonariuszami służb mundurowych i WOPR. Aleksandra Fąfara Zajęcia bielskich logistyków na obozie sprawnościowo-kondycyjnym na Czarnym Groniu W dniach od 2 do 6 czerwca 2014 roku młodzież klas drugich i trzeciej Technikum Logistycznego w Bielsku Białej ZDZ Katowice wzięła udział w obozie sprawnościowo-kondycyjnym na Czarnym Groniu. Obóz był częściowo opłacony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W trakcie pobytu uczniowie uczestniczyli w szkoleniach z: survivalu, terenoznawstwa, strzeleckim z broni centralnego zapłonu i strzelby gładkolufowej, alpinistycznym, inżynieryjno-saperskim, sanitarno-medycznym, z zakresu zielonej taktyki z ewakuacją z pola walki oraz marszu kondycyjnym z elementami taktyki. Ufff - jest Komunikat ZZDZ STRONA 13 Czerwiec 2014

14 3-dniowy PLENER MALARSKI uczniów Liceum Plastycznego w Cieszynie ZDZ w Katowicach W dniach 4 6 czerwca uczniowie klasy 1klasy Liceum Plastycznego w Cieszynie w ramach zajęć uczestniczyli w organizowanym przez szkołę plenerze malarskim, podczas którego pod bacznym okiem artystów plastyków wykonywali swoje prace. Tematem prac była problematyka kolorystyczna: synteza kształtu i koloru, relacje barwne oraz temperatura koloru. tego sporo, ale wrażeń co niemiara. Młodzież zmęczona, ale uśmiechnięta i zadowolona wróciła do domu. W uroczystości zakończenia obozu udział wzięli: Dyrektor Ośrodka Czarny Groń: Pani Marta Komor, przedstawiciele ZDZ w Katowicach: Pani Barbara Adamczyk oraz Pan Ryszard Nancka, Dyrektor Szkoły: Pani Ewa Wasylkowska oraz wychowawcy i instruktorzy prowadzący zajęcia terenowe. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty zakończenia obozu oraz odznaki Tegoroczny plener malarski odbył się na malowniczym Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, gdzie uczniowie szukali inspiracji dla swoich obrazów. Plener zaowocował ciekawymi pracami malarskimi oraz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przechodniów. Aleksandra Fąfara i legitymacje na potwierdzenie swoich umiejętności strzeleckich. Szczególne gratulacje dla klasy III, która tym obozem ukończyła swoje trzyletnie szkolenie wojskowe i "przeszła do cywila". GRATULUJEMY!! Aleksandra Fąfara Bajkolandia w Andrychowie Dzień Dziecka w Andrychowie to wielkie święto najmłodszych. W tym roku w organizacji zabawy uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ Katowice. Nasze fryzjerki z Niepublicznego Technikum razem z Miejską Biblioteką Komunikat ZZDZ STRONA 14 Czerwiec 2014

15 Aleksandra Fąfara W dniu 25 czerwca 2014r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Nowy Start. Publiczną przygotowały Studio Fantazyjnych Fryzur. Zainteresowanie było ogromne, a kolejki długie. Wszyscy świetnie się bawili, a dzieci z szalonymi fryzurkami wyglądały fantastycznie!!! Dziękujemy uczennicom: Klaudii Kurek, Klaudii Wójcik, Poli Nakoniecznej, Joannie Ejzyk, Kindze Rusinek oraz Paniom z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie W konferencji udział wzięli m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie pan Jerzy Kędziora, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich pani Iwona Izworska, z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Katarzyna Szczotka przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Piotr Kucharski. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Pracodawców, Związków Zawodowych, Zrzeszenia Inżynierów Budownictwa. Osobną grupę uczestników stanowili również przedstawiciele pozostałych Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie których realizowany był projekt oraz Uczestnicy Projektu, którzy dzięki projektowi znaleźli dla siebie nowe ścieżki kariery zawodowej. Konferencję rozpoczął i przywitał zgromadzonych gości pan Janusz Dubiel I Wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice. Następnie pani Anna Grzegoszczyk Koordynator projektu Nowy Start omówiła jego realizację oraz efekty - w szczególności główny cel projektu Komunikat ZZDZ STRONA 15 Czerwiec 2014

16 oraz planowane i osiągnięte wskaźniki projektu. W kolejnym wystąpieniu pani Krystyna Furmaniak przedsiębiorca przedstawiła swoje odczucia w odniesieniu do Uczestników Projektu zatrudnionych w jej firmie oraz bardzo pozytywnie oceniła realizację projektu. ZDZ Katowice na terenie woj. śląskiego. W ostatnim wystąpieniu przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pan Piotr Kucharski, omówił perspektywę Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Konferencję podsumował pan Jacek Kwiatkowski - Prezes Zarządu ZDZ Katowice. Prezes Zarządu ZDZ Katowice Wiceprzewodniczącym Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Janusz Heinrich W dniu 9 czerwca 2014 r. podczas I posiedzenia Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach nowej kadencji dokonano wyboru Pana Jacka Kwiatkowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Izby. Gratulujemy! Bożena Rolka Następnie pan Stanisław Dyba przedstawiciel firmy Protor S.A. potwierdził stanowisko p. Furmaniak uznając projekt za ratunek dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na skutek restrukturyzacji przedsiębiorstw. W kolejnym wystąpieniu pan Marcin Jakubowski - kierownik Wydziału Projektów Europejskich ZDZ Katowice, omówił projekty współfinansowane przez fundusze europejskie, które zostały zrealizowane przez Wrócili do Końskich z umiejętnościami zdobytymi w Niemczech Uczniowie Technikum Zawodowego ZDZ w Końskich zakończyli udział w projekcie z programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar logistyki. Umożliwił on 32 młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego na Komunikat ZZDZ STRONA 16 Czerwiec 2014

17 w ostatnim czasie. Przed wyjazdem zakwalifikowani do projektu uczniowie wzięli udział w wielogodzinnym szkoleniu językowym, kulturowym i pedagogicznym. Podczas spotkań zdobyli wiedzę na temat kultury, zwyczajów, historii, gospodarki i geografii Niemiec, a także zapoznali się z zasadami odbywania praktyk. Poznali także podstawy języka niemieckiego, szczególnie branżowe słownictwo i zwroty stosowane w logistyce. praktykach w Niemczech. W ostatnim czasie do kraju wróciła druga grupa młodzieży, a pierwsza odbyła staż w zeszłym roku. Praktyki zagraniczne organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży szkolnej, są realizowane w ramach projektów finansowanych przez program Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie, a projekt Europejski wymiar logistyki współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, choć zrealizowany został na zasadach jak inne projekty. Projekt był odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia obecna sytuacja gospodarcza oraz wymogi panujące na rynku pracy, który staje się coraz bardziej europejski i otwarty na nowe standardy, ale także na ludzi przemieszczających się swobodnie po krajach Unii Europejskiej. W inicjatywie tej wzięło udział 32 uczniów Technikum Zawodowego ZDZ w Końskich, kształcących się w II i III klasach na kierunku technik logistyk. Uczestnicy praktyk zawodowych zostali podzieleni na dwie, 16-osobowe grupy, które odbyły staże w różnych terminach. Pierwsza grupa przebywała w Niemczech przez miesiąc w poprzednim roku, druga swoje miesięczny staż zakończyła Co bardzo ważne, udział w projekcie dla wszystkich uczniów był całkowicie bezpłatny. To szczególnie istotne w przypadku młodzieży z rodzin mniej zamożnych, która w innym przypadku nie byłoby stać na udział w zagranicznych praktykach. Każdy z uczestników miał zapewniony transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków. Najważniejsza część projektu, czyli miesięczne staże zawodowe, zorganizowane zostały w branżowych firmach w Lipsku. Dzięki pracy w firmach logistycznych u zachodniego sąsiada Polski uczniowie poszerzyli swoje wiadomości i kompetencje zawodowe. Ważne jest, aby logistyk był specjalistą w swoim fachu, posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, co pozwala mu być konkurencyjnym. Dlatego po poznaniu nowych metod pracy, standardów i wymogów niemieckich pracodawców, wykonywaniu pracy na nowoczesnym sprzęcie oraz zwiększeniu umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, uczniowie stali się poważną konkurencją na lokalnym rynku pracy. Ogromnym atutem jest formalne potwierdzenie zdobytych kompetencji i umiejętności jakim jest dokument Europass-Mobilność, wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Obok poznawania nowych osób oraz zawierania przyjaźni uczniowie dość aktywnie spędzali wolny czas, m.in. odwiedzili zoo, grali w kręgle, wzięli udział Komunikat ZZDZ STRONA 17 Czerwiec 2014

18 w wycieczkach i zwiedzili Berlin i Drezno. Warto zatem dodatkowo podkreślić, że wyjeżdżając z Niemiec, obok bagażu doświadczeń, uczniowie przywieźli bagaż pamiątek, niezapomnianych chwil, wspomnień i przeżyć, które na długo pozostaną w ich pamięci. Joanna Wilczyńska Adrian Skrzypiec II Międzygimnazjalny Turniej Języka Angielskiego w Szkołach ZDZ w Busku-Zdroju Wzorem roku ubiegłego w siedzibie Szkół ZDZ w Busku-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 31 zorganizowany został II Międzygimnazjalny Turniej Języka Angielskiego. Do udziału w językowych zmaganiach zaproszeni zostali uczniowie III klas gimnazjów z terenu powiatu buskiego. Zwyciężyła Angelica Rajca z Gimnazjum w Stopnicy. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich kulturze, zwyczajach, historii, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka obcego, a także pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami z terenu powiatu buskiego. Turniej był też świetną okazją do zaprezentowania gimnazjalistom oferty edukacyjnej Szkół ZDZ w Busku-Zdroju na najbliższy rok szkolny. Do udziału w turnieju zaproszono gimnazjalistów z klas trzecich z powiatu buskiego. Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Zgłoszonych zostało w sumie kilkunastu uczestników z Gimnazjów w Busku-Zdroju, Pacanowie, Stopnicy, Ratajach Słupskich oraz Nowym Korczynie. Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie właściwych odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań opracowanych w formie testu, dotyczących państw anglojęzycznych, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia. Jury w składzie Marta Skrzypek Przewodnicząca oraz Judyta Puto i Monika Król Członkowie, oceniło konkursowe prace i wyłoniło zwycięzców. Trzeba przyznać, że poziom rywalizacji był dość wysoki. Biorący udział w turnieju wykazali się świetną znajomością krajów obszaru anglojęzycznego. Laureatami II Międzygimnazjalnego Turnieju Języka Angielskiego z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zostali: I miejsce Angelika Rajca z Gimnazjum w Stopnicy II miejsce Monika Kosela z Gimnazjum nr 1 w Busku- Zdroju III miejsce Aleksandra Kurzeja z Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju Zwycięzcom wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali gadżety promujące Szkoły ZDZ w Busku-Zdroju. Dla uczestników organizatorzy przygotowali także słodki poczęstunek oraz pizzę. Turniej Języka Angielskiego to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez dyrekcję Szkół ZDZ w Busku- Zdroju, skierowanych do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych z powiatu buskiego, mających na celu zainteresowanie młodzieży możliwością kontynuowania nauki m.in. w Technikum Zawodowym ZDZ w Busku-Zdroju. Komunikat ZZDZ STRONA 18 Czerwiec 2014

19 W roku szkolnym 2014/2015 Szkoły ZDZ w Busku- Zdroju oferują kształcenie w różnych typach szkół dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącym (gdzie uruchomione zostaną klasy plastyczna i dziennikarska), Technikum Zawodowym (na kierunkach technik budownictwa, drogownictwa, ekonomista, hotelarstwa, informatyk, logistyk, obsługi turystycznej, rolnik, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji reklamy, w tym w klasach o profilach strażackim, policyjnym, wojskowym, ekologicznym i barmańskim) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach fryzjer, kucharz). Kolejna edycja turnieju już w przyszłym roku szkolnym. Marta Skrzypek Akademia z okazji Dnia Matki w Nowym Mieście Dzień Matki, to święto bardzo szczególne w kalendarzu. Tego dnia dzieci pamiętają o swoich mamach, doceniają ich trud włożony w wychowanie, wyrażają im wdzięczność. Uczniowie Technikum Zawodowego ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą także uczcili swoje mamy i przygotowali dla nich w szkole uroczystą akademię. Dyrektorka Ewa Lipińska podziękowała mamom swoich uczniów za obecność oraz za bardzo dobrą współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której młodzież ma jeszcze lepsze warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności. Po akademii miał miejsce słodki poczęstunek. Była to świetna okazja do jeszcze bliższego poznania się i do miłej rozmowy między mamami, nauczycielami i dyrekcją szkoły Adam Lewandowski Adrian Skrzypiec Włoskie potrawy na pokazie w Szkołach ZDZ w Kielcach 23 maja 2014 r. w budynku Szkół ZDZ w Kielcach odbył się pokaz włoskich dań, połączony z degustacją przygotowanych smakołyków. Okazją do kulinarnego spotkania była prezentacja nowych umiejętności zdobytych przez nauczycieli podczas wizyty studyjnej we Włoszech, zorganizowanej w ramach unijnego projektu edukacyjnego. 18 kwietnia 2014 r. zakończyła się wizyta studyjna pięciu nauczycielek przedmiotów gastronomicznych W czwartkowe południe dla przybyłych mam uczniowie Technikum Zawodowego ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą z koła teatralnego Carpe diem przygotowali akademię, którą wypełnił specjalnie przygotowany program artystyczny, a dominował w nim śpiew i poezja. Było dużo radości, ale także i wzruszenie. Każda z obecnych na uroczystość pań otrzymała od swojego dziecka serce z piernika, jako symbol miłości, wdzięczności za trud wychowania i troskliwą opiekę oraz przejaw okazywanego szacunku. Uczucia uczniów doskonale oddawało przygotowane na tę okazję hasło przewodnie: JEST NA ŚWIECIE PIĘKNA ISTOTA, U KTÓREJ JESTEŚMY WIECZNYMI DŁUŻNIKAMI MAMA Komunikat ZZDZ STRONA 19 Czerwiec 2014

20 ze Szkół ZDZ w Chmielniku, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach i Końskich. W ciągu dwóch tygodni pobytu w Rimini zdobyły rzadkie w Polsce kwalifikacje z zakresu włoskiej kuchni. Nie tylko poznały zasady kształcenia w szkołach gastronomicznych, nauczających młodzież w specjalnościach z zakresu przygotowywania pizzy, makaronów i potraw na jego bazie, rozmaitych napojów z kawy i specyficznych włoskich zimnych deserów. Nauczyły się także wykonywać wiele dań tamtejszej kuchni podczas zajęć w restauracjach, lodziarniach, pizzeriach i kawiarniach. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu Nasze doświadczenia przekuwamy w nasze kompetencje. To co zobaczyły i czego się nauczyły zaprezentowały na specjalnie zorganizowanej kulinarnej uroczystości, w której wzięła udział młodzież, nauczyciele i dyrekcja Szkół ZDZ w Kielcach. Przygotowane przy pomocy uczniów klas gastronomicznych włoskie specjały wyeksponowane zostały elegancko na dużym stole. A było co podziwiać. Znalazły się na nim pożywne potrawy z makaronem, różne rodzaje pizzy oraz efektownie wyglądające desery. Najbardziej smaczną częścią spotkania była degustacja przyrządzonych pyszności rodem z gorącej Italii. Nie zabrakło do tego chętnych, a posiłkowi towarzyszyły powszechne słowa uznania dla walorów smakowych i estetycznych dań zainspirowanych wizytą nauczycielek we Włoszech. To była także doskonała lekcja dla młodych ludzi, którzy mieli okazję nauczyć się przyrządzania nowych potraw, zgodnie z oryginalnymi recepturami przywiezionymi z Włoch. Jak wiadomo, nie ma lepszej metody zdobywania nowych umiejętności niż praktyczna nauka pod okiem doświadczonego nauczyciela. A dzięki wizycie w Rimini nauczycielki zdobyły wiele pożytecznych i ciekawych umiejętności, którymi chętnie dzielą się teraz z młodzieżą. Uczniowie ze Szkół ZDZ w Kielcach w tym i następnym roku wyjadą na 3-tygodniowe bezpłatne praktyki zawodowe do Rimini i na miejscu zdobędą kwalifikacje do przyrządzania włoskich potraw. Taką samą szansę otrzymała młodzież z Kazimierzy Wielkiej i Końskich, a uczniowie z Chmielnika w najbliższym czasie powrócą już ze stażu do kraju. Projekt edukacyjny Nasze doświadczenie przekuwamy w nasze kompetencje realizowany jest przez ZDZ na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sztandar odznaczony Adrian Skrzypiec 23 maja 2014 r. miała miejsce podniosła uroczystość odznaczenia Sztandaru Szkół w ZDZ Radomiu zaszczytnym Medalem 60-lecia udziału Wojska Polskiego w Misjach poza granicami kraju. Wzięła w niej udział młodzież oraz dyrekcja szkoły, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich. W kościele garnizonowym zgromadzili się weterani drugiej wojny światowej i członkowie Koła nr 45 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na czele z prezesem, Edwardem Kowalewskim. Reprezentacji społeczności szkolnej przewodniczyła dyrektor Szkół ZDZ w Radomiu, Katarzyna Kołodziejska, która podziękowała za przyznane wyróżnienie. Szkoły ZDZ od lat współpracują z Kombatantami Misji Pokojowych, odbywają się spotkania na tematy historyczne, organizowane są wspólne przedsięwzięcia. Barbara Pikiewicz Komunikat ZZDZ STRONA 20 Czerwiec 2014

21 Moc atrakcji na Dniach Otwartych w Radomiu 23 i 24 maja 2014 r. odbyły się w Szkołach ZDZ w Radomiu Dni Otwarte. Wielu gości, szczególnie młodzieży gimnazjalnej, odwiedziło mury szkoły. Organizatorzy przygotowali dla uczniów wiele ciekawych prezentacji, pokazów i konkursów. Jednocześnie przybliżyli gimnazjalistom swoje atuty i ofertę kształcenia na najbliższy rok szkolny. Hiszpania, Niemcy i Bułgaria. To tam wyjadą uczniowie z Ostrowca Świętokrzyskiego Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz czwarty z rzędu pozyskało środki unijne na realizację zagranicznych praktyk zawodowych. W konkursie Erasmus dofinansowanie otrzymał projekt, który umożliwi 42 uczniom wyjazd na bezpłatne staże w 3 grupach do Sofii w Bułgarii, Walencji w Hiszpanii i Berlina w Niemczech. Goście Dni Otwartych mogli podziwiać przede wszystkim pokazy musztry paradnej, przygotowane przez wychowanków Andrzeja Wójtowicza oraz umiejętności fryzjerskich uczennic Magdaleny Suligowskiej. W programie było też wiele innych atrakcji i konkursów promujących szkołę, min. zajęcia w sali informatycznej czy też doświadczenia w pracowni chemicznej. Aura, tak jak frekwencja, dopisała, dlatego po tych jakże rozgrzewających atrakcjach wszyscy mogli udać się na przygotowaną wcześniej degustację do pracowni gastronomicznej. Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej zostały ogłoszone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2 czerwca 2014 r. za pośrednictwem strony erasmusplus.org.pl. Program Erasmus+ to następca programu Leonardo da Vinci. Projekt zakłada realizację 3 wyjazdów na praktyki zagraniczne dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik logistyk. Wsparcie obejmie łącznie 42 uczniów. 16 uczniów zdobędzie doświadczenie zawodowe w Berlinie w Niemczech, kolejnych 16 w Sofii w Bułgarii, a 10 w Walencji w Hiszpanii. Niezmiernie cieszy nas fakt, że kolejni uczniowie z naszej szkoły będą mieli szansę na odbycie praktyk zawodowych u naszych zagranicznych partnerów mówi Barbara Figura autorka wniosku o dofinansowanie inicjatywy. Poprzez realizację projektu chcemy uświadomić młodzieży wartość znajomości języków obcych. Naszym celem jest również podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową opisuje. Efekty uczenia się każdego z uczestników będą potwierdzone w dokumencie Europass-Mobilność, nadanym przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie oraz w certyfikatach uczestnictwa w zagranicznym stażu, wystawionych zarówno przez organizacje wysyłającą, jak również organizacje goszczące wyjaśnia. Barbara Pikiewicz Barbara Figura Komunikat ZZDZ STRONA 21 Czerwiec 2014

22 Festyn CZAS NA ZDROWIE Brak słońca 30 maja 2014 r. z pewnością nie przeszkodził w dobrej zabawie, jaka towarzyszyła uczestnikom festynu CZAS NA ZDROWIE w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Przybyli na niego gimnazjaliści, którzy w miłej atmosferze poznali zasady zdrowego odżywiania i właściwego trybu życia. Pieczę nad organizacją akcji podjęła wicedyrektor szkoły Anna Zaworska. Jak wiadomo jest mocno związana zawodowo z gastronomią, ale przede wszystkim zajmuje się promowaniem zdrowego odżywiania wśród uczniów. Wiosna sprzyja mocnym postanowieniom, dlatego jest to dobry czas, aby móc zmierzyć się z własnymi słabościami i rozpocząć zdrowy tryb życia. Gimnazjaliści, którzy przybyli na festyn oraz uczniowie Szkół ZDZ w Kielcach mieli możliwość zmierzenia swojego ciśnienia, sprawdzenia wskaźnika BMI, wzięcia udziału w konkursach sprawnościowych, jak również obejrzenia projekcji filmów, zachęcających do zdrowego odżywiania. Szkoły ZDZ w Kielcach od dawna specjalizują się w branży gastronomicznej i idą z duchem czasu. Coraz częściej wprowadzana jest zdrowa żywność na polskie stoły. Dlatego młodzież, która chce związać swoją przyszłość z zawodem gastronomicznym, powinna łączyć sztukę kulinarną ze zdrową kuchnią. Do atrakcji, które przygotowano, należał między innymi Test wiedzy o zdrowym odżywianiu, a zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek i innych upominków. Festyn z okazji akcji CZAS NA ZDROWIE wzbogacił pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Szkolnej Grupy Ratowniczej, której opiekunem jest Krzysztof Jonak. Symulacja niebezpiecznych dla zdrowia wypadków uświadomiła z pewnością wszystkim zgromadzonym, jak wielką wartością jest zdrowie i życie ludzkie. Pod koniec imprezy przybyli goście oraz uczniowie i nauczyciele mogli skosztować pysznych potraw, które przygotowała i zaprezentowała młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Podsumowując, organizatorzy zachęcają do wprowadzenia odpowiedniej diety oraz sportu w codzienne życie, bo jak mówi ponadczasowe powiedzenie: W zdrowym ciele zdrowy duch! Uczniowie z Kielc Budzili Sienkiewkę Magdalena Sikorska Już po raz kolejny Szkoły ZDZ w Kielcach wzięły udział w uroczystościach związanych z akcją Budzimy Sienkiewkę. 31 maja 2014 r. uczniowie z klas mundurowych prezentowali składanie i rozkładanie broni kbk AK 47, Kompania Reprezentacyjna wykonała efektowny pokaz musztry paradnej, a zaprzyjaźnione dzieciaki dały koncert instrumentalny. Tym razem Szkoły ZDZ w Kielcach przygotowały dla mieszkańców miasta i gości spoza Kielc szereg atrakcji, wśród których dominowały te o charakterze mundurowym. Na stoisku promocyjnym uczniowie z klas mundurowych pokazywali składanie i rozkładanie karabinka AK 47. Każdy żołnierz i policjant powinien Komunikat ZZDZ STRONA 22 Czerwiec 2014

23 umieć zadbać o swoją broń, dlatego dla młodzieży organizowane są liczne zajęcia w jednostkach mundurowych na terenie całego kraju, gdzie uczniowie poznają m.in. tajniki posługiwania się uzbrojeniem. Uczniowie z Kompanii Reprezentacyjnej Szkół ZDZ w Kielcach są bardzo dobrze przeszkoleni i perfekcyjnie wykonują skomplikowane i efektowne elementy programu musztry paradnej. Drużyna ta 6 czerwca 2014 r. spróbuje swoich sił na II Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych w Brzesku, gdzie do rywalizacji staną zespoły z całego kraju. Akcję Budzimy Sienkiewkę zwieńczył występ utalentowanych, młodziutkich wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Wspaniałą grę na skrzypcach zaprezentowała 5-letnia Anna Wieleńska, a swoim wysokim poziomem umiejętności zachęcała do zapisów do Szkoły Muzycznej I stopnia, która już od września powstanie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55. Magdalena Sikorska Adrian Skrzypiec Słodkie i nietuzinkowe obchody Dnia Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim Uczniowie rozkładali i składali broń bardzo sprawnie, co przyciągało uwagę nie tylko najmłodszych uczestników akcji Budzenia Sienkiewki, ale również osoby starsze, które były w przeszłości związane zawodowo z wojskiem, a chciały odświeżyć swoje wspomnienia i umiejętności. Każdy chętny mógł samodzielnie spróbować rozłożyć i złożyć tzw. Kałasznikowa i otrzymać certyfikat potwierdzający wykonanie tej trudnej czynności. Stoisko promocyjne Szkół ZDZ jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że o ulicą przymaszerowała Kompania Reprezentacyjna pod dowództwem Tomasza Miszczyka z III klasy, kształcącej młodzież w zawodzie technik logistyk. Pokaz musztry paradnej wzbudził powszechny zachwyt wśród osób zgromadzonych na Placu Literatów. A dodatkowy efekt wywołały repliki mundurów Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, w których uczniowie prezentują się podczas licznych uroczystości i świąt państwowych oraz narodowych na terenie miasta i regionu. 1 czerwca 2014 r. uczniowie klas mundurowych Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim byli niezwykle aktywni. Przygotowali pokazy i atrakcje dla dzieciaków i dorosłych, którzy zgromadzili się na festynie w Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie i zabawie zorganizowanej przy siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca i celebruje się go w większości krajów Europy Wschodniej. Niezależnie od daty, jest to doskonała okazja do zorganizowania specjalnych akcji, koncertów i zabaw w szkołach i instytucjach związanych z dziećmi i młodzieżą. W tym wesołym, beztroskim i tak lubianym przez wszystkich najmłodszych święcie, mieli możliwość uczestniczyć również uczniowie klas mundurowych Tech- Komunikat ZZDZ STRONA 23 Czerwiec 2014

24 wśród barwnych balonów, cukierków, batonów i plakatów, zabawiali uczniów z tamtejszej miejscowości. Rozdawali balony najmłodszym dzieciom, częstowali słodyczami, a starszej młodzieży rozdawali ulotki, zachęcając ich nową ofertą edukacyjną do wybrania nauki w Szkołach ZDZ. Rozmawiali także z rodzicami, opowiadali o wyjazdach na bezpłatne praktyki do krajów Unii Europejskiej, obozach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach. Zainteresowani rodzice zadawali,,tysiące pytań, chcieli wiedzieć wszystko, co może im zaoferować szkoła, by mogli później podpowiedzieć dzieciom i wybrać tą właściwą drogę nauki dla swoich pociech. nikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień ten w tym roku miał szczególny charakter, ponieważ młodzież zorganizowała w ciągu jego trwania specjalne pokazy aż na dwóch imprezach. Niecodzienny festyn i piknik rodzinny, z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych, połączony z oficjalnym oddaniem do użytku nowego placu zabaw dla milusińskich zorganizowano w Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie. Na obchody zaproszeni zostali przedstawicie Szkół ZDZ, dyrektorka Izabela Pustuła, wicedyrektorka Małgorzata Bidzińska oraz sekretarz Grażyna Marchwiany, a także uczniowie klas mundurowych Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od wielu lat Izabela Pustuła współpracuje ze Szkołą Podstawową w Nowym Skoszynie. Podczas uroczystości otwarcia placu zabaw dyrekcja podstawówki serdecznie podziękowała jej za wieloletnią współpracę. Została także uhonorowana przez podopiecznych szkoły listem gratulacyjnym,,przyjaciel Szkoły, nie zabrakło kwiatów i gratulacji ze strony organizatora uroczystości. W tym roku, ze względu na nietuzinkowy charakter zorganizowanej imprezy Dnia Dziecka, uczniowie Technikum ZDZ z klas mundurowych przy kolorowym stoliku, Podczas festynu nie zabrakło wielu ciekawych atrakcji. Dzieciaki oczywiście szalały na nowym placu zabaw. A ci starsi korzystali m.in. z przejażdżek konnych. Wszystkich bardzo zainteresowały pokazy udzielania pomocy poszkodowanym w wykonaniu zawodowych strażaków, którzy zaprezentowali także akcję ratowniczą podczas wypadku samochodowego i rozcinanie uszkodzonego pojazdu. Dla uczniów Technikum ZDZ była to cenna lekcja edukacyjna, która przypomniała im w sposób jasny i dosadny o wartości ludzkiego życia. Jak przystało na festyn, nie zabrakło także kiełbasek z grilla, popcornu i waty cukrowej, która bez względu na wiek zawsze kojarzy się z beztroskim dzieciństwem. Dzień Dziecka obchodzony był również w zaprzyjaźnionej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na festyn zostali zaproszeni jako nieliczni w regionie uczniowie klas mundurowych Technikum ZDZ, dyrektorka Izabela Pustuła, wicedyrektorka Małgorzata Bidzińska, Barbara Figura i Janusz Lasocki, pod okiem którego uczniowie zademonstrowali przybyłym gościom pokaz musztry oraz prezentowali składanie i rozkładanie broni na czas. Stoisko, które było przygotowane na ten wyjątkowy dzień, było kolorowe i rzucało się w oczy. Zwłaszcza, że młodzież w strojach wojskowych to niecodzienny Komunikat ZZDZ STRONA 24 Czerwiec 2014

25 widok na takich świętach. Zainteresowanie było ogromne ze strony milusińskich i starszej młodzieży. Nie zabrakło zainteresowania również ze strony dorosłych, bo który z mężczyzn w dzieciństwie nie chciał być wojskowym albo policjantem? Dzień Dziecka to piękne święto. Należy jednak pamiętać o dzieciach nie tylko w tym dniu, ale przez cały okres ich życia wskazywać im tą właściwą drogę, pomagać im rozwijać swoje pasje, spełniać marzenia. Widząc dorosłych i ich zainteresowanie wojskiem można odnieść wrażenie, że gdzieś zatracili swoje marzenia. Dlatego uczniowie z uśmiechem rozdawali ulotki, zachęcali do podjęcia nauki w swojej szkole, mówili o pasjach i spełnianiu marzeń, opowiadali o ciekawych wyjazdach na poligony, ćwiczeniach sztuki walki, częstowali słodyczami milusińskich. Mieli przy tym cichą nadzieję, że zaszczepili wśród młodych ludzi choć troszkę zainteresowania mundurem. Grażyna Marchwiany Adrian Skrzypiec Do Niemiec na praktyki wyjedzie 40 uczniów z Kielc! 2 czerwca 2014 r. do Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach dotarła fantastyczna informacja. Otóż 40 kolejnych uczniów tej szkoły wyjedzie na bezpłatne praktyki zawodowe, tym razem do Lipska w Niemczech. Młodzież z kierunków technik informatyk, technik logistyk i technik usług fryzjerskich zdobędzie tam unikalne doświadczenie zawodowe. W ostatnich latach już kilkuset uczniów Szkół ZDZ w Kielcach odbyło zagraniczne praktyki zawodowe, m.in. w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Wyjazdy były organizowane w ramach programu Leonardo da Vinci. Obecnie LdV został przekształcony w program Erasmus+, ale zasady realizacji projektów pozostały zbliżone. Technikum Zawodowe ZDZ w Kielcach otrzymało informację o dofinansowaniu kolejnych zagranicznych praktyk. W projekcie Mierz wysoko! - europejska praktyka zawodowa uczniów ZDZ szkołą jakości pracy weźmie udział 40 uczniów, kształcących się na kierunkach technik informatyk, technik logistyk i technik usług fryzjerskich. Przed wyjazdem młodzież przygotuje się do pobytu w Niemczech na specjalnym kursie, podczas którego podszkoli swoje umiejętności językowe, zdobędzie ogólne informacje o kraju i samym Lipsku oraz zapozna się z zasadami odbywania stażu. W Niemczech uczniowie będą dalej uczyli się języka niemieckiego u tamtejszego partnera edukacyjnego ZDZ, ale przede wszystkim będą wykonywali obowiązki służbowe w branżowych przedsiębiorstwach logistycznych, firmach stosujących technologie informatyczne lub salonach fryzjerskich. Dzięki temu zdobędą cenne doświadczenie zawodowe i poznają branżowe słownictwo, używane w swoim zawodzie. Ważną korzyścią dla uczestników praktyk będą certyfikaty wydane w Niemczech oraz certyfikat Europass- Mobilność, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym odbycie stażu i jest uznawany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej. Dzięki nowym umiejętnościom praktycznym i zaświadczeniom z pewnością będą mieli ułatwiony start na rynku pracy. Podczas pobytu nie zabraknie wielu okazji do odpoczynku, a przede wszystkim zwiedzania. I to nie tylko najbliższej okolicy, ale także ciekawych miejsc w kraju, które młodzież zobaczy podczas wycieczek krajoznawczych. Udział w projekcie jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Będą mieli zapewnione podróż, przejazdy lokalne, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i wycieczki oraz opiekę pedagogiczną. Na Targach Pracy w Pionkach Adrian Skrzypiec Już po raz ósmy, 22 maja 2014 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego promował swoją działalność podczas Targów Pracy w Pionkach, które tym razem miały charakter międzynarodowy. Obecni byli gości z Austrii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. ZDZ zaprezentował swoje projekty unijne, a uczniowie umiejętności zdobyte w szkole. Podczas Targów Pracy w Pionkach pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu zaprezentowali realizowane obecnie projekty unijne oraz Komunikat ZZDZ STRONA 25 Czerwiec 2014

26 szeroką ofertę szkoleń zawodowych i kursów, pozwalających osobom bezrobotnym podnieść swoje kwalifikacje. Tylko odpowiednio przygotowani fachowcy mogą dziś liczyć na znalezienie zatrudnienia. Jak zawsze, bardzo efektownie pokazały się Szkoły ZDZ w Radomiu. Dwie uczennice Technikum z kierunku fryzjerskiego oraz dwaj uczniowie Technikum z klas policyjnej i penitencjarnej wręczali ulotki informacyjne, zachęcając do nauki w szkole, która daje konkretny zawód z perspektywami znalezienia pracy. Pod wrażeniem poziomu prezentacji byli goście targów na czele z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem, posłanką Julią Piterą, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomaszem Sieradzem, starostą radomskim Mirosławem Ślifirczykiem, burmistrzem Pionek Markiem Janeczkiem. Dyplomy za upowszechnianie kultury Barbara Pikiewicz W 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego, z którą współpracują Szkoły w Radomiu ZDZ, odbyła się 29 maja 2014 r. uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury. Wśród osób zasłużonych w upowszechnianiu kultury znaleźli się przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Szkoły ZDZ jako instytucja. Wśród uhonorowanych okolicznościowymi dyplomami i listami gratulacyjnymi znalazły się Szkoły ZDZ, a imiennie dyrektorka Katarzyna Kołodziejska oraz nauczycielka, zarazem opiekunka artystyczna formacji tańca nowoczesnego, Lidia Kalisiak. W pismach nie zabrakło wyrazów uznania i podziękowania za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, a także życzeń wytrwałości i satysfakcji z działalności na rzecz upowszechniania kultury. Kolejny obóz w Ustce. Uczniowie szkolili się nad polskim morzem Od 27 do 30 maja 2014 r. grupa 43 uczniów klas mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego uczestniczyła w obozie w Ustce, gdzie doskonaliła swoje umiejętności z zakresu strzelectwa, samoobrony, musztry, sztuki przetrwania oraz podstaw ratownictwa morskiego. Dla młodzieży była to pożyteczna lekcja i zarazem wielka przygoda. Na drugi dzień po przyjeździe do Ustki odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, poprowadzone przez st. chor. szt. mar. Janusza Calaka - Komendanta Barbara Pikiwicz Komunikat ZZDZ STRONA 26 Czerwiec 2014

27 Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce i wielokrotnego mistrza Marynarki Wojennej w strzelectwie z broni krótkiej. Pierwsze miejsce zdobył Damian Wilk gromadząc 45 pkt., drugie Magdalena Frąc z wynikiem 44 pkt., natomiast trzecie miejsce zajęła Klaudia Kuroś z dorobkiem 42 pkt. Wszystkie strzały oddawane były w pozycji leżącej do tarcz ustawionych w odległości 10 metrów, a zawodnik mógł zdobyć maksymalnie 50 pkt. Najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy. Uczniowie z klas mundurowych zwiedzili również nowoczesną bazę szkoleniową Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Uczestnicy obozu mieli okazję usiąść w symulatorze i wirtualnie sterować okrętem wojennym. Ponadto wykładowcy omówili budowę silników okrętowych oraz zaprezentowali podstawy nawigacji. Podczas pobytu w Ustce młodzież z klas mundurowych miała również okazję zapoznać się ze środkami ochrony przeciwchemicznej i strzelać na symulatorze broni krótkiej. W trzecim dniu obozu młodzież uczestniczyła w zajęciach z survivalu, przeprowadzonych przez pracowników Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Celem szkolenia było objaśnienie sposobów przetrwania bez wody pitnej i pożywienia na terenie zajętym przez przeciwnika i wykorzystania do tego celu środowiska naturalnego. Młodzież wykorzystała w praktyce zdobytą wiedzę podczas zajęć na poligonie w lesie. Uczniowie podzieleni zostali na grupy, z których każda otrzymała do wykonania inne ćwiczenie, mając do dyspozycji jedynie nóż, sznurek, a także dostępne w lesie gałęzie i liście. Zadania obejmowały przygotowanie skrytego ogniska w ziemi typu Dakota Fire Hole, wykonanie szałasów jednospadowych, dwuspadowych oraz szałasu na podwyższeniu z osłoną przeciwdeszczową do wykorzystania na terenie podmokłym. Chętni uczniowie mieli możliwość spróbować wspinaczki leśnej. Pobyt uczniów zakończył się udziałem Kompanii Honorowej Szkół ZDZ w Kielcach w przysiędze wojskowej służby przygotowawczej, podczas której zaprezentowała swoje umiejętności z musztry paradnej. Na zakończenie uroczystości młodzież, wraz z elewami składającymi przysięgę, przemaszerowała ulicami Ustki. Po zakończeniu obozu ppłk rez. Robert Misztal, odpowiedzialny za klasy mundurowe w Szkołach ZDZ, zarządził powrót do domu i uczniowie z żalem wyjechali z Ustki. Marlena Bilska Szkoła przetrwania w Krynicy Górskiej. Uczniowie przetrwali! Od 2 do 6 czerwca 2014 r. grupa 30 uczniów klas mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego uczestniczyła w obozie przetrwania w Krynicy. Obóz ten był elementem realizacji projektu Innowacje Twoją szansą!. W obecnej turze survivalu przetrwania w trudnych warunkach uczyła się młodzież z Kielc, Opatowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Pierwszego dnia bezpłatnego obozu młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę z zakresu survivalu, a także z zasad poruszania się w terenie leśnym po zmroku. Był to też dzień zaznajomienia się z miejscem zakwaterowania, kadrą i pobliskim terenem. Następnego dnia uczniowie pod okiem fachowców szkolili się z budowania schronień, maskowania oraz pozyskiwania wody. Ponadto uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. Kolejnym punktem programu były zajęcia teoretyczne z zakresu posługiwania się mapą i kompasem, czytania znaków topograficznych, wyznaczania azymutów, orientacji w terenie. Na zakończenie dnia organizatorzy zorganizowali ognisko z grami i zabawami integracyjnymi. Uczestnicy nie mieli jednak zbyt dużo czasu na sen, ponieważ zaraz po północy ogłoszono nocny alarm i wyjście w teren, gdzie odbyła się ciekawa gra strategiczna. Komunikat ZZDZ STRONA 27 Czerwiec 2014

28 zdobyte umiejętności oraz podzieleni na grupy wzięli udział w grze terenowej, mającej na celu sprawdzenie wszystkich zdobytych na obozie umiejętności praktycznych. Pobyt uczniów na obozie zakończył się oficjalnym wręczeniem certyfikatów oraz pamiątkowych płyt ze zdjęciami zrobionymi w trakcie całego obozu. Wyróżnieni zostali także najlepsi uczniowie biorący udział w imprezie na orientację i grze terenowej. Kolejny dzień również obfitował w wiele atrakcji i zajęć. Młodzież została podzielona na mniejsze grupy i wzięła udział w marszu na orientację. Wyposażeni tylko w mapy i kompasy uczniowie musieli odnaleźć rozlokowane w lesie punkty kontrolne. Rywalizacja była zacięta, a młodzież choć zmęczona to zadowolona z gry w terenie. Po południu uczniowie wzięli udział w zajęciach linowych prowadzonych przez instruktorów alpinizmu. Jednym z elementów tych zajęć było przemieszczanie się na zawieszonej wysoko nad jarem linie z jednego punktu do drugiego. Zajęcia te wymagały odpowiedniej sprawności fizycznej, ale wszystko było właściwe zabezpieczone i uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. W następnym dniu młodzież uczyła się sposobów rozstawiania prowizorycznych obozów w lesie, przygotowywania kuchni polowej i przyrządzania posiłku traperskiego. Wszystkim smakowały przygotowane w taki sposób potrawy, a zajęcia uczniowie uznali za bardzo pożyteczne. Kolejnym interesującym i wymagającym punktem dnia był paintball, czyli grupowa rywalizacji w terenie leśnym przy pomocy specjalistycznego sprzętu strzeleckiego. Była to zabawa, w której trzeba było wykazać się przede wszystkim odwagą, współpracą i celnością. Na koniec dnia uczniowie napisali test podsumowujący Cały sprzęt, oraz umundurowanie, który zabrali ze sobą uczniowie sfinansowany był z funduszy UE, jak również wyżywienie, zakwaterowanie, opieka instruktorów i materiały wykorzystane podczas zajęć. Uczniowie w czasie obozu przeżyli niezapomniane chwile, pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów uczestniczyli w nocnych eskapadach, uczyli się sztuki przetrwania w ciężkich sytuacjach i prawdziwego życia wśród dzikich drzew i chaszczy, sami gotowali, rozpalali ognisko. Musieli poradzić sobie ze wszystkim. A przede wszystkim z własnymi słabościami, nie mogli marudzić i narzekać, bo obóz przetrwania to nie wakacje w uzdrowisku. Wrócili,,padnięci i wykończeni, ale z uśmiechem na ustach opowiadali wyczyny, których dokonali, a było ich co niemiara. Przeżycia te zapadną im głęboko w pamięci. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt Innowacje Twoją szansą! realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Marcin Chamera Grażyna Marchwiany Komunikat ZZDZ STRONA 28 Czerwiec 2014

29 Wspierają ekologię i czyste miasto 6 czerwca 2014 r. na radomskim deptaku został zorganizowany Festyn Ekologiczny pod hasłem Radom czyste miasto. W imprezie czynnie uczestniczyli uczniowie Szkół ZDZ w Radomiu, którzy przygotowali ciekawe atrakcje, a pracownicy prezentowali ofertę kierunków nauczania oraz kursów i szkoleń. Spośród wielu atrakcji, których obserwatorami byli radomianie, nie zabrakło występów, konkursów, zabaw. Przeprowadzona została loteria wśród zbieraczy ekośmieci, na rzecz której Szkoły w Radomiu ZDZ ufundowały cenne nagrody, między innymi usługę w salonie fryzjerskim dla pięciu osób. Uczennice i uczniowie szkoły znaleźli się wśród wykonawców koncertu. Na scenie zaprezentowany został pokaz mody ekologicznej, odbył się pokaz tańca nowoczesnego, musztry i sztuk walki, nagrodzony gromkimi brawami przez publiczność. Przez cały czas trwania festynu, przygotowanego przez Urząd Miejski oraz spółkę Radkom, czynne było stoisko promocyjne ZDZ. Nauczyciele ze Szkół ZDZ oraz pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ przekazywali informacje na temat działalności edukacyjnej i szkoleniowej placówek. Promowane były także rezultaty realizacji projektu PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green Job. Barbara Pikiewicz Turniej tenisa stołowego w Starachowicach 7 i 8 czerwca 2014 r. w Klubie Fitness Lemon Star zorganizowana została I Edycja Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach. Do udziału w zawodach zaproszeni zostali wszyscy fani tego sportu w wieku powyżej 30 lat. Do rywalizacji zgłosiło się 13 zawodników, w tym jedna kobieta. Zawody odbyły się przy użyciu czterech stołów tenisowych, jakimi dysponuje Klub Fitness Lemon Star, działający w Szkołach ZDZ w Starachowicach, przy ul. Wojska Polskiego 15. Turniej rozegrany został tzw. systemem rosyjskim, który zakłada udział każdego zawodnika do momentu przegrania meczu. W sumie odbyły się 24 pojedynki z użyciem rakietek i piłeczek do tenisa stołowego. Po ostatnim rozegranym secie ogłoszone zostały wyniki turnieju. I miejsce wywalczył Sylwester Lefek, II miejsce przypadło Stefanowi Orzechowskiemu, a III miejsce zdobyła jedyna uczestniczka turnieju Zofia Ozdoba. Laureaci otrzymali Puchary Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach ufundowane przez Jerzego Wątrobę i gratulacje od gospodyni spotkania, dyrektorki szkoły Agnieszki Kuś. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki. Zawody przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy gracze jednogłośnie potwierdzili chęć dalszego udziału w takiej formie sportowej rywalizacji i pochwalili warunki, jakie zostały stworzone w Klubie Fitness Lemon Star, które umożliwiają w sposób komfortowy Komunikat ZZDZ STRONA 29 Czerwiec 2014

30 uprawianie tenisa stołowego wszystkim pasjonatom i miłośnikom tej dyscypliny sportowej. Klub Fitness Lemon Star zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Starachowic i okolic do korzystania z oferty klubu od poniedziałku do piątku od godz. 15. do 21. Serdecznie zapraszamy. Henryk Bartosik Adrian Skrzypiec Opiekunowie medyczni z Jędrzejowa na egzaminie zawodowym 14 i 15 czerwca 2014 r. słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZDZ w Jędrzejowie z kierunku opiekun medyczny wykazywali się umiejętnościami podczas zewnętrznego, praktycznego egzaminu zawodowego, natomiast 16 czerwca zdawali część pisemną. Słuchacze ci to uczestnicy projektu OPIEKUN MEDYCZNY zawód z przyszłością. Mimo lekkiego stresu, towarzyszącego zawsze podczas ważnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, wszyscy słuchacze z optymizmem przystąpili do praktycznego egzaminu potwierdzającego zdobyte podczas roku nauki kwalifikacje. W trakcie egzaminu wykonali szereg czynności, które związane są z wypełnianiem obowiązków przez opiekuna medycznego. Ich umiejętności oceniał egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Następnego dnia słuchacze poddali się kolejnemu sprawdzianowi wiedzy, który miał formę egzaminu pisemnego. Tym razem musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i potwierdzić posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania tego odpowiedzialnego i trudnego zawodu. Po osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu, 29 sierpnia słuchacze otrzymają dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego oraz suplementy do dyplomów w językach polskim i angielskim. Natomiast już pod koniec czerwca wręczone im zostaną świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZDZ w Jędrzejowie na druku MEN oraz certyfikaty udziału w projekcie. Grupa słuchaczy okazała się bardzo ambitna i pojętna. Z nowymi umiejętnościami i wymienionymi powyżej dokumentami z pewnością wszyscy dobrze poradzą sobie w przyszłej pracy. Przez ostatni rok słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZDZ w Jędrzejowie bardzo intensywnie przygotowywali się do pracy w swoim zawodzie. Uczestniczyli w weekendowych zjazdach i uczyli się nie tyko w doskonale wyposażonych pracowniach Szkół ZDZ w Jędrzejowie, ale także zdobywali doświadczenie podczas praktyk zawodowych w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, Szpitalu Specjalistycznym w Jędrzejowie (oddział wewnętrzny) oraz działającym przy nim Hospicjum Stacjonarnym. Wszyscy słuchacze są uczestnikami projektu OPIEKUN MEDYCZNY zawód z przyszłością. Inicjatywa edukacyjna Zakładu Doskonalenia Zawodowego skierowana została do 24 osób w wieku lata lub osób nieuczących się w wieku lata, z wykształceniem najwyżej średnim, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego, które chciały zdobyć zawód opiekuna medycznego w formach szkolnych. Uczestnicy nie tylko korzystali z bezpłatnego kształcenia i praktyk zawodowych, ale także otrzymali materiały dydaktyczne i szkoleniowe, zapewnione mieli badania lekarskie i szczepienia, zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, korzystali z posiłków i bufetu kawowego, a słuchacze spoza Jędrzejowa otrzymali zwrot kosztów dojazdów na zajęcia. Projekt OPIEKUN MEDYCZNY zawód z przyszłością realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyj- Komunikat ZZDZ STRONA 30 Czerwiec 2014

31 nego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I Międzyszkolne Zawody Pożarnicze Klas Mundurowych o Puchar Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach Adrian Skrzypiec W Technikum ZDZ w Starachowicach zorganizowane zostały I Międzyszkolne Zawody Pożarnicze Klas Mundurowych o Puchar Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Do rywalizacji stanęli nie tylko gospodarze, ale także młodzież z innych Szkół ZDZ. Uczestnicy zmierzyli się z testem z wiedzy oraz zadaniami praktycznymi. Zawody pożarnicze rozgrywane były w trzech konkurencjach, które obejmowały test z wiedzy pożarniczej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokonywanie toru pożarniczego. Organizatorzy przewidzieli nagrody drużynowe oraz indywidualne, a głównymi trofeami były oczywiście Puchary Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach. Przybyłych uczestników powitała, a następnie zawody otworzyła, gospodyni turnieju i dyrektorka szkoły Agnieszka Kuś. Do zawodów zgłosiły się reprezentacje sześciu Szkół ZDZ, w których młodzież uczy się w klasach strażackich. Przybyli uczniowie z Chmielnika, Kazimierzy Wielkiej, Kielc, Miechowa, Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowa młodzież ze Starachowic. Sędziami w konkurencjach pożarniczych byli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Marcinkowa, a rolę sędziego głównego pełnił Paweł Sajecki z Technikum ZDZ w Starachowicach. Podczas całych zawodów nadzorowali ich przebieg i pilnowali prawidłowego wykonywania zadań. W trakcie zawodów uczniowie oraz goście mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem wozu pożarniczego, który na ten dzień użyczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Brodów Iłżeckich. Chętni mogli także wypróbować używany podczas akcji gaśniczych i ratowniczych nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Wszyscy zawodnicy z pełnym zaangażowaniem przystąpili do wykonywania zadań konkursowych. Wypełnili testy z wiedzy o pożarnictwie, a także każda z drużyn zaprezentowała praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Najciekawsza i jednocześnie najtrudniejsza konkurencja rozegrana została na zaimprowizowanym na szkolnym boisku specjalnym poligonie. Wszystkie zespoły nie tylko musiały pokonać tor i wykonać bezbłędnie poszczególne elementy akcji pożarniczej, ale także zrobić to w jak najkrótszym czasie. Mimo wysiłku włożonego w rywalizację, na mecie na twarzach zawodników zawsze pojawiał się uśmiech i zadowolenie z ukończenia zadania. Cała rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny ze Szkół ZDZ w Kielcach. II miejsce zajął zespół ze Szkół ZDZ w Starachowicach. Trzecie i ostatnie miejsce na podium wywalczyła ekipa ze Szkół ZDZ w Chmielniku. Indywidualnie I miejsce trafiło do Macieja Foltyna ze Szkół ZDZ w Kielcach. Tuż za nim z II miejscem uplasował się Tomasz Miszczyk z tej samej szkoły. Stawkę laure- Komunikat ZZDZ STRONA 31 Czerwiec 2014

32 atów zamknął Wiktor Powroźnik ze Szkół ZDZ w Chmielniku. Dekoracji zwycięzców dokonali ppłk rez. Robert Misztal, który z ramienia Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach sprawuje pieczę nad wszystkimi klasami mundurowymi, a towarzyszyli mu przy tym wicedyrektorzy Szkół ZDZ w Starachowicach, Irmina Senderowska i Krzysztof Rokita. Po zakończeniu turnieju wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na strażacką grochówkę, która pozwoliła zregenerować nadwątlone siły. Po jej degustacji uczniowie odjechali do swoich miejscowości zamieszkania, deklarując jednak wcześniej swój udział w przyszłorocznych zawodach. Adrian Skrzypiec Tomasz Andrzejewski Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach wyróżniony EURO-PARTNEREM Jerzy Wątroba otrzymał kolejną nagrodę za działalność gospodarczą i społeczną. Tym razem w ramach X Plebiscytu EURO-GMINA został ogłoszony laureatem nagrody specjalnej za wspieranie rozwoju samorządów, regionu oraz jego kultury i przedsiębiorczości. Podczas gali organizatorzy wręczyli mu statuetkę EURO- PARTNERA, dyplom i złożyli gratulacje. W tegorocznej edycji Plebiscytu EURO-GMINA 2013/2014 organizatorzy postanowili dodatkowo nagrodzić osoby, które w sposób wyjątkowy przyczyniają się do rozwoju samorządności w woj. świętokrzyskim, jego }kultury i gospodarki oraz wpływają ogólnie na rozkwit całego regionu. Wśród laureatów znalazł się Jerzy Wątroba Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Jako jeden z sześciu wyróżnionych osób z woj. świętokrzyskiego, został doceniony za swój wkład w rozwój społeczny i gospodarczy regionu, a przede wszystkim za działalność edukacyjną w formach szkolnych i pozaszkolnych. Wręczenie nagród miało miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na uroczystej gali. Jerzy Wątroba otrzymał statuetkę i dyplom od Marii Szydłowskiej Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzego Chrobota Dyrektora Agencji POP-ART oraz Pawła Przybyszewskiego Prezesa Fundacji Gospodarczej Euro-Partner. Przekazali laureatowi nie tylko efektowną statuetkę i pamiątkowy dyplom, ale także serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w prowadzeniu firmy. Podczas gali ogłoszono również zwycięzców X Plebiscytu EURO-GMINA 2013/2014. Wyróżnionych zostało 25 samorządowców i 4 samorządy z woj. świętokrzyskiego. Nagrody przyznane zostały za działalność na rzecz lokalnego środowiska oraz wpływ na rozwój i siłę całego regionu. Wręczono nagrody Lider Samorządności, przyznano tytuły Burmistrz Roku i Superburmistrz Roku, Miasto Roku i Supermiasto Roku, Wójt Roku i Superwójt Roku. Duże znaczenie przy wyborze laureatów miała umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych, a jak wiadomo w tym roku przypada 10-lecie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Tak opisano zasługi Jerzego Wątroby, kierującego Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, w specjalnym wydaniu Echa Dnia. Jerzy Wątroba, Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego nagroda specjalna Za współpracę z samorządami województwa świętokrzyskiego w plebiscycie Euro -Partner. Jerzy Wątroba od 20 lat pokazuje wszystkim jak powinien tworzyć i współpracować z samorządowcami Prezes instytucji, działającej na terenie całego województwa. Jako aktywny reformator i zwolennik wprowadzania nowych rozwiązań w edukacji stale poszerza ofertę dla uczniów szkół ZDZ we wszystkich 13 świętokrzyskich powiatach. Do Zakładu Doskonalenia Zawodowego trafił jako doświadczony inżynier, pracując wcześniej w Zakładach Star Starachowice. W 1993 roku został dyrektorem starachowickiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ, a jesienią 1994 roku Prezesem Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. To z jego inicjatywy rozpoczęły się reformy przekształcające placówki terenowe ZDZ z warsztatów produkcyjnych i starych szkół zawodowych w wysoko wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe. Wszystko w związku z zapotrzebowaniem na rynku pracy na fachowców w nowych zawodach. Szkolono m.in. przedstawicieli handlowych oraz ochroniarzy. Prezes Jerzy Wątroba nawiązał wzorową utrzymu- Komunikat ZZDZ STRONA 32 Czerwiec 2014

33 jącą się do dziś współpracę z Biurami Pracy. Od 15 lat zlecają one ZDZ prowadzenie kursów dla osób, które utraciły zatrudnienie. Stale rosnące wymagania kursantów spowodowały, że ZDZ w Kielcach inwestował w bazę szkoleniową i wyposażenie pracowni specjalistycznych. Teraz to jedne z najlepiej przygotowanych placówek szkoleniowych w Polsce, w których można przeprowadzić wszystkie rodzaje kursów zawodowych: od spawacza, kucharza, fryzjera czy krawcowej do specjalisty w zakresie kadr i płac, ratownika medycznego, czy eksperta instytucji certyfikującej. Należy przy tym podkreślić ogromny nacisk Prezesa Wątroby na kształcenie młodzieży. To dzięki niemu powstały pierwsze w regionie bezpłatne szkoły ponagimnazjalne kształcące uczniów w klasach mundurowych, które przygotowują młodzież do zawodu policjanta, strażaka czy żołnierza zawodowego. Dla wielu uczniów to jedyna szansa na przeżycie przygody życia. Tylko w 2013 roku w całym województwie szkoły ZDZ w Kielcach o profilu mundurowym ukończyło blisko 500 osób. To m.in. takie działania zostają docenione przez samorządowców, którzy placówki terenowe ZDZ zaliczają do niezwykle ważnych instytucji woj. świętokrzyskiego. Wkład Prezesa Jerzego Wątroby we współpracę z samorządami, kształcenie zawodowe oraz tworzenie nowych rozwiązań w szkolnictwie został doceniony. ZDZ może się pochwalić m.in. Polskim Godłem Promocyjnym Teraz Polska, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Wiktorią Świętokrzyską czy nagrodą Gala Biznesu. Prywatnie Jerzy Wątroba uwielbia śpiewać rozmaite przeboje, często wykonywane w autorskiej aranżacji. Do dziś nagrał kilka płyt, którymi obdarza przyjaciół kieleckiego ZDZ. W poniedziałek został wybrany na Prezesa ZDZ w Kielcach na kolejne 5 lat. Adrian Skrzypiec Biuro Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego ul. Podwale Warszawa tel fax R A F A Ł G Ó R E C K I E - m a i l : r a f a l. g o r e c k z z d z. p l Tel. : F a x. : W Y D A N I E E L E K T R O N I C Z N E Komunikat ZZDZ STRONA 33 Czerwiec 2014

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 26 listopada 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 13 grudnia 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kwalifikacyjne kursy zawodowe Falenty, 24 czerwca 2014 r. Od 1 września 2012 roku Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. Reorganizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe zrealizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w liczbach

Projekty systemowe zrealizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w liczbach PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY Konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych w latach 2012-2015 Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Konferencja podsumowująca projekt Szkoła przyszła do Ciebie Gronowo, 20.02.2014r. Podstawa prawna Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak. Zmian w szkolnictwie zawodowym Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.pl Istotne zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie pracodawców

Spotkanie pracodawców Spotkanie pracodawców w Centrum Kształcenia Zawodowego i Oława, 3 czerwca 2016 roku Co się zmieniło? Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 2012 193 zawody - 252 kwalifikacje - 98 zawodów jednokwlaifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowy model kształcenia zawodowego

Nowy model kształcenia zawodowego Nowy model kształcenia zawodowego Franciszek Górski. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Białystok, 10.05.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 ludzi/pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pracowników zdolnych do przekwalifikowywania się w ciągu swojego życia pracowników mobilnych pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU Realizacja projektu Leonardo da Vinci Hiszpańskie smaki polska gościnność

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy 1. Informacje o projekcie: 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH w Gdyni REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodach: KUCHARZ - SYMBOL CYFROWY ZAWODU 512001 TECHNIK ŻYWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości X edycja 17 kwietnia 2013 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji ów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Projekt z dnia 6 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44 Branżowa Szkoła I stopnia Buk, ul. Dworcowa 44 Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do: Branżowej Szkoły I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) Przed wyborem planujemy ścieżkę edukacyjno-zawodową

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

Projekty z Leonardo da Vinci - 2013 rok. Europejskie praktyki zawodowe

Projekty z Leonardo da Vinci - 2013 rok. Europejskie praktyki zawodowe Projekty z Leonardo da Vinci - 2013 rok Europejskie praktyki zawodowe Trwa realizacja projektu pn. Europejskie praktyki zawodowe Projekt z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie z działania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie jest placówką oświatową,

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32-860 Czchów, ul. Sądecka 87 www.zsczchow.pl Tel/fax 04 6843230 e-mail: zespolszkol87@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. 2. Wymagane dokumenty: Uwaga: dla każdej z ww. wymienionych szkół należy złożyć odrębny wniosek oraz dokumenty wymienione w p. 2.

PROCEDURA. 2. Wymagane dokumenty: Uwaga: dla każdej z ww. wymienionych szkół należy złożyć odrębny wniosek oraz dokumenty wymienione w p. 2. PROCEDURA Wydawanie opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji - informacja o zmianach. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Reforma edukacji - informacja o zmianach. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Reforma edukacji - informacja o zmianach Warszawa, 9 listopada 2016 r. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Rada Ministrów przyjęła projekt

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH Liceum Ogólnokształcące Technikum im. Anielina Fabery Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Usytuowanie PZS Lędziny Wybrani

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD I KWALIFIKACJE

ZAWÓD I KWALIFIKACJE ZAWÓD I KWALIFIKACJE CO PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ Andrzej Pasiut JAWORZNO PAŹDZIERNIK 2014 1 ZAGADNIENIA Obszary zmian w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin

Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O programie Program Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to:

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: HISTORIA SZKOŁY Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: licząca 65 lat Zasadnicza Szkoła Górnicza; i prawie o połowę

Bardziej szczegółowo