Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich"

Transkrypt

1 Projekt PL1-LEO finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich Projekt zrealizowano we współpracy z Oraz Chełmno Palermo 2012

2 1 Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej publikacji stanowią własność Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie i ich wykorzystanie wymaga zgody autorów.

3 2 Uczestnicy wymiany doświadczeń: 1. Banaś Maria 2. Bergmann Magdalena 3. Bińczyk Wojciech 4. Bochen Anna 5. Cabaj Wojciech 6. Cieślicki Sławomir 7. Chamier-Ciemiński Roman 8. Chojnicka Violetta 9. Chrzanowska Halina 10. Fladrowska Urszula 11. Gaszkowska Maria 12. Lampert Piotr 13. Pasińska Joanna 14. Piernicki Sławomir 15. Pilarski Marcin 16. Podraza Mirosław 17. Rajtar-Pilarska Joanna 18. Rink Adam 19. Wirosławska Ewa 20. Zbilska Katarzyna

4 3 Część I Wprowadzenie 1. Kilka słów o projekcie Potrzeba realizacji projektu wzięła się z realnych problemów, z którymi zmaga się Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, czyli z wysokim poziomem bezrobocia wśród mieszkańców. Powiat chełmiński ze względu na małą ilość zakładów pracy oraz rolniczy charakter, boryka się z wysokim poziomem stopy bezrobocia rejestrowanego 21,4% (dane za grudzień 2010). Ponad 30% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pozostaje bez zatrudnienia długotrwale. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Z doświadczeń urzędu wiemy, że takie osoby są trudne do aktywizowania (bierność, marazm, postawa roszczeniowa, nałogi, słaba mobilność, niskie lub brak wykształcenia). Jako instytucja odpowiedzialna za ich aktywizację, upatrujemy szansę pomocy takim osobom w doświadczeniach ekonomii społecznej np. tworzenie spółdzielni socjalnych. Projekt zakładał wymianę doświadczeń między polskimi instytucjami oraz włoskimi, które bezpośrednio (urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne), czy też pośrednio zajmują się kwestią osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też uczestnikami wymiany byli: pracownicy PUP w Chełmnie bezpośrednio związani z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich przełożeni; pracownicy Fundacji Pro Europa oraz członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis. Celem głównym wymiany było podwyższenie poziomu i wdrożenie nowych metod wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem, realizowanego przez instytucje biorące udział w wymianie. Cele szczegółowe: podwyższenie umiejętności oraz kwalifikacji w zakresie wdrażania nowych doświadczeń w procesie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym według wzorów włoskich; wymiana doświadczeń w procesie pracy z ww osobami; wymiana doświadczeń w zakresie organizacji systemu doradztwa w krajach oraz szkoleń

5 4 zawodowych, które funkcjonują w UE; wykorzystanie trzeciego sektora w procesie aktywizacji, poprzez włączanie wypracowanych doświadczeń w proces szkoleń osób zagrożonych wykluczeniem. Rezultaty: nabycie teoretycznej wiedzy w zakresie metod oraz narzędzi jakie daje ekonomia społeczna oraz praktyki w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, a także organizacji szkoleń; zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług wszystkich partnerów; ze strony osób zagrożonych wykluczeniem indywidualne podejście do klienta, poznanie nowych metod i narzędzi wsparcia. Uczestnicy wymiany doświadczeń : * pracownicy PUP w Chełmnie (12 osób), a w szczególności: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjalista ds rozwoju zawodowego, lider klubu pracy, specjaliści ds programów, księgowa ds. rozliczania wsparcia dla NGO i spółdzielni socjalnych oraz organizatorzy ich pracy : dyrektor oraz zastępca dyrektora PUP, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. * pracownicy Fundacji Pro Europa w Toruniu, prowadzącej usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego (2 osoby); * członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis (6 osób - 4 członków zarządu/koordynatorzy gminni oraz 2 przedstawicieli członka wspierającego - Starostwo Powiatowe), prowadzącej poradnictwo oraz szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Wszyscy beneficjenci zainteresowani wyjazdem to osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wykształceniu, odbyli wiele przedmiotowych szkoleń (np. certyfikaty eksperta ekonomii społecznej, licencje trenerskie) oraz spotkań, a także posiadają doświadczenie zawodowe (w zakresie poradnictwa, doradztwa, organizacji czy przeprowadzania szkoleń osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Uczestnicy wymiany doświadczeń w codziennej działalności zajmują się wspieraniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

6 5 Liderem projektu pn.: Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich, był Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Partner zagraniczny - CESIE - Centrum Studiów Europejskich i Inicjatywy, pozarządowa organizacja z Włoch (Palermo). W realizację projektu zaangażowani byli jeszcze dwaj krajowi partnerzy: Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję z siedzibą w Stolnie. Partner włoski wykazał bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także pozyskiwał je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od osób prowadzących spotkania. Podczas wymiany omówiono różnice w określonych rozwiązaniach praktycznych we Włoszech i Polsce. Organizatorzy wymiany umożliwili uczestnikom zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi Palermo. Uczestnicy po powrocie z wymiany doświadczeń potwierdzili całkowite wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat od CESIE potwierdzający udział w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w terminie: I grupa oraz II grupa w CESIE Palermo, wystawiony w języku angielskim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili program oraz profesjonalizm pracowników CESIE w organizacji wymiany doświadczeń. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali Europass Mobility.

7 6 I grupa II grupa

8 7 Partnerzy krajowi: Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro-Europa Fundacja współpracuje z ok. 100 osobami. Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju małych miast i obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji doradztwa gospodarczego i prawnego skierowanego do firm i mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich, a w szczególności: współpraca z administracją i samorządem oraz organizacjami gospodarczymi w celu aktywizacji gospodarczej i społecznokulturalnej; organizowanie wymiany technologii, doświadczeń i osiągnięć pomiędzy organizacjami gospodarczymi i firmami z województwa, a ich odpowiednikami z regionów UE; propagowanie korzyści płynących ze wstąpienia i uczestnictwa Polski w strukturach UE; propagowanie różnego rodzaju funduszy UE i krajowej administracji publicznej skierowanych na aktywizację gospodarczą małych miast i obszarów wiejskich; monitoring usług edukacyjnych i doradczych; działalność informacyjno-edukacyjna i wydawnicza. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 1) organizowanie, propagowanie, finansowanie ze środków zewnętrznych lub własnych, w tym: wizyt studyjnych, sympozjów naukowo-biznesowych, wymiany osiągnięć kulturalnych i społecznych, targów i wymiany gospodarczej, kontaktów handlowych, wdrażania nowych technologii i organizacji pracy, usług doradczych dla małych i średnich firm, konkursów jakości europejskiej, szeroko pojętej edukacji dorosłych i młodzieży, współpracy placówek

9 8 edukacyjnych, centrów wspierania przedsiębiorczości, wydawnictw, szkoleń i projektów edukacyjnych; 2) współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także międzynarodowymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się problematyką aktywizacji gospodarczej małych miast i obszarów wiejskich. Fundacja organizuje kształcenie osób dorosłych łącząc tradycyjne metody przekazu dydaktycznego z elementami aktywizującymi. Fundacja w okresie organizowała doradztwo zawodowe, aktywizację i szkolenia w ramach programów Gryf, PAOW, EQUAL, EFS. Prowadziła kluby pracy, centra aktywizacji zawodowej, centra wspierania przedsiębiorczości. W latach realizowała jako partner Administrator projekt badawczo-doradczy IW EQUAL "Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca", współpracując z partnerstwami z Hiszpanii (Madryt). Dane kontaktowe: ul. Warszawska 4/7, Toruń tel./fax: , ,

10 9 Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję obejmuje swoim zasięgiem teren czterech gmin wiejskich położonych w województwie kujawsko pomorskim. Gminy Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno. LGD działa jako stowarzyszenie (zarejestrowane w maju 2006 roku) reprezentując 3 sektory: społeczny, samorządowy i gospodarczy. Jednym z głównych obszarów działania Lokalnej Grupy Działania jest aktywizacja społeczności lokalnych. Działania w tym zakresie można podzielić na 3 obszary: - Aktywizacja poprzez szkolenia współfinansowane ze środków POKL. - Aktywizacja poprzez propagowanie przedsiębiorczości. - Aktywizacja poprzez organizację imprez kulturalnych. Aktywizacja mieszkańców LGD z wykorzystaniem środków POKL to przede wszystkim szkolenia i kursy. Takich przedsięwzięć LGD wdrożyła 6 na łączną wartość ponad 300 tys. zł. Łącznie przeszkolonych zostały 233 osoby. Tematyka projektów: kurs rękodzielniczy, Akademia sołtysów szkolenie dla liderów wiejskich, kurs kosmetyczki i stylizacji paznokci, kurs florystyczny, Wiedząc więcej można więcej szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, kurs wikliniarstwa. Działania LGD aktywizujące mieszkańców poprzez propagowanie przedsiębiorczości to przede wszystkim wparcie na rzecz tworzenia i rozwoju agroturystyki, produktu tradycyjnego i regionalnego, rzemiosła oraz wspieranie postaw pro przedsiębiorczych. W sferze agroturystyki LGD organizuje szkolenia, wydaje materiały promocyjne, organizuje wyjazdy studyjne, promuje gospodarstwa na zewnątrz. W przypadku

11 10 produktów tradycyjnych i regionalnych oraz rzemiosła LGD pomaga w sprzedaży, marketingu produktów np. poprzez uczestnictwo w targach, festynach, jarmarkach. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalnych to przede wszystkim wparcie organizacji imprez wiejskich lub organizacja przedsięwzięć bezpośrednio przez LGD np. rajdów, festynów itp. Lokalna Grupa Działania wdrożyła od początku swojego istnienia przedsięwzięć na łączną wartość pond 1 mln zł. Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ" Stolno tel. (56) tel/fax. (56) tel. komórkowy

12 11 2. Ekonomia społeczna w Polsce Termin ekonomia społeczna nie jest jednoznacznie definiowany i w zależności od przyjętej konstrukcji teoretycznej zawiera w sobie działalność różnorodnych podmiotów - zarówno tradycyjnych podmiotów non-profit takich jak stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie oraz organizacje wzajemnościowe, jak również nowych podmiotów gospodarczych o celach społecznych jakimi są przedsiębiorstwa społeczne lub spółdzielnie socjalne, których głównym celem nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja zadań społecznych (not for private profit). Wielu badaczy i aktywistów społecznych jako podmioty ekonomii społecznej wymienia organizacje pozarządowe fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą bądź też nie działalność gospodarczą, ale które nie działają dla zysku 1. W literaturze przedmiotu wymienia się kilka obszarów rozwoju ekonomii społecznej 2 : - społeczna, demokratyczna i partycypacyjna przedsiębiorczość, - zatrudnienie i spójność społeczna, - rozwój lokalny, - wzajemna ochrona społeczna. Istnieje wiele definicji przedsiębiorstwa społecznego. W definicji Sieci Badań nad Gospodarką Społeczną EMES mówi się, że jest to prywatna, autonomiczna organizacja dostarczająca produktów lub usług na rzecz szerszej społeczności, której założycielem albo zarządzającym jest grupa obywateli, i w której zakres korzyści materialnych polega ograniczeniom. Przedsiębiorstwo społeczne przywiązuje dużą wagę do swojej autonomii i gotowość do przyjmowania ekonomicznego ryzyka związanego z prowadzoną w sposób ciągły działalnością społeczno-ekonomiczną 3. 1 W. Kwaśnicki Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej w: III Sektor 2/2005, str B. Roelants, C.S. Bajo Rozszerzenie ekonomii społecznej, Konferencja Ekonomia społeczna, Praga Definicja EMES (Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną) za:

13 12 Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną EMES definiując przedsiębiorstwa społeczne sformułowała w sumie dziewięć kryteriów społeczno-ekonomicznych, które nie są w pełni rozłączne, ale które trzeba stosować z dużą elastycznością. Oznacza to, że typem idealnym są przedsiębiorstwa społeczne, spełniające wszystkie poniższe kryteria, ale spełnienie już większości z nich będzie oznaczać, że mamy do czynienia ze społecznym charakterem przedsiębiorstw. Według tej definicji można mówić o przedsiębiorstwach społecznych kiedy spełnione są następujące warunki 4 : 1. Działalność prowadzona jest w sposób ciągły, regularny w oparciu o instrumenty ekonomiczne tzn. sprzedaż wytwarzanych dóbr czy usług. 2. Istnieje niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych. 3. W działalności istnieje ryzyko ekonomiczne. 4. Przedsiębiorstwo zatrudnia, choćby nieliczny, ale stały personel. 5. Wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia. 6. Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy. 7. Specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania. 8. Możliwie partycypacyjny charakter działań, oparty o zasadę empowerment, czyli włączający tych, do których są one adresowane. 9. Ograniczona dystrybucja zysków. Korzeni i rodowodu ekonomii społecznej w Polsce można poszukiwać już w czasach XIX wieku w okresie zaborów. Za ojca polskiej spółdzielczości uznaje się ks. S. Staszica, który w 1816r. założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach. Ziemia zakupiona przez niego została podzielona pomiędzy chłopów, których zwolnił z pańszczyzny, a na części gospodarstwa powstała szkoła, szpital i kasa zapomogowo 4 R. Spear Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich, Ekonomia Społ. teksty 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, str. 8.

14 13 pożyczkowa. Członkowie Towarzystwa zobowiązani byli do wzajemnej pomocy w razie różnych wydarzeń losowych, takich jak pożar, klęska nieurodzaju, gradobicie 5. W poszczególnych zaborach ruch spółdzielczy rozwijał się następnie z różną dynamiką. Z pewnością największą aktywność w tym zakresie można było zaobserwować na terenie Wielkopolski, gdzie powstają w tamtym okresie spółdzielnie pożyczkowooszczędnościowe, handlowe, surowcowe i rolnicze. Dla przykładu w 1861 r. ks. A. Szamarzewski zakłada pierwszą spółdzielnię kredytową Towarzystwo Pożyczkowe Przemysłowców. Równolegle w zaborze austriackim od 1890r. tworzone są kasy F. Stefczyka na wzór kas Raiffeisena. Na terenie zaboru rosyjskiego samoorganizacja Polaków była mocno ograniczona przez władze po Powstaniu Styczniowym i dopiero w 1905 r. ks. M. Godlewski powołał Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich 6. Na początku XX wieku dla promowania idei i rozwoju spółdzielczości wiele zrobił E. Abramowski, który w 1908 r. powołał Towarzystwo Kooperatystów. Po I wojnie światowej na terenie Polski powstało wiele spółdzielni - spożywców, mleczarskich, rolnych, mieszkaniowych, kredytowych i innych, które były zrzeszone w dwóch dużych organizacjach Unii Związków Spółdzielczych oraz Zjednoczeniu Związków Spółdzielni Rolniczych RP. Niestety wiele podmiotów borykało się z różnorodnymi problemami, które wynikały z trudnych czasów powojennych oraz kryzysu gospodarczego. Mimo istniejących problemów należy podkreślić, że w okresie międzywojennym co piąty dorosły obywatel był członkiem jakiejś spółdzielni. W wymiarze ekonomicznym w 1938r. w handlu detalicznym udział spółdzielni wynosił około 5% całkowitych obrotów, w skupie produktów rolnych nawet do 12%. Mniej więcej jedna piąta depozytów oszczędnościowych była składana w bankach spółdzielczych i kasach Stefczyka. Bezpośrednio po II wojnie światowej do roku 1947 dominowało żywiołowe tworzenie spółdzielni i 5 S. Inglot (red.), Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Część I do 1918r., Warszawa 1971, s. 6 J. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 1961, s

15 14 zainteresowanie władz socjalistycznego ustroju rozwijaniem organizacji spółdzielczych różnego typu. Niestety już w następnych latach objęto ruch spółdzielczy procesami centralizowania i upolityczniania. Rozkwit niektórych form spółdzielczości przypadł wprawdzie na lata 70 XX wieku, całkowicie załamał się jednak już w latach 80 przed wprowadzeniem transformacji ustrojowej. Aktualnie z ekonomią społeczną wiąże się w Polsce duże nadzieje. Najnowsze dane statystyczne wskazują, że w Polsce obecnie funkcjonuje 447 spółdzielni socjalnych (stan na 12 marca br.). Ich liczba dynamicznie rośnie - w 2009 r. było ich 127, pod koniec 2010 r Wiele spółdzielni ma charakter bardziej ekonomiczny aniżeli społeczny, dlatego trudno wiązać cały ruch spółdzielczy z polityką społeczną. Wśród podmiotów starej ekonomii społecznej największe związki z polityką społeczną mają spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie pracy i spółdzielnie mieszkaniowe. Ze względu na fakt, że w ostatnim czasie w Polsce następuje proces ekonomizowania się sektora pozarządowego, a także ze względu na wprowadzenie nowego ustawodawstwa, dotyczącego możliwości tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, nastąpił w ostatnich latach rozwój spółdzielni mających cechy stricte organizacji społecznych. Ponowne zainteresowanie się ekonomią społeczną w ostatnich kilku latach związane jest z ożywieniem debaty dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego i rolą sektora pozarządowego, zwróceniem uwagi na znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, a także z kryzysem państwowej polityki społecznej i poszukiwaniem nowego modelu społecznogospodarczego, który byłby w stanie przezwyciężyć istniejące kwestie socjalne i pogłębiające się nierówności. Nie bez znaczenia jest również to, że w rozwój ekonomii społecznej i rozwiązań opartych na spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych zaangażowane są instytucje Unii Europejskiej, takie jak np. Komisja Europejska. Doświadczenia niektórych regionów europejskich (np. Włoch, Finlandii) w urzeczywistnianiu 7 Informacja MPiPS zaprezentowana na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu

16 15 idei ekonomii społecznej wykazały niezłe rezultaty w osiąganiu spójności i integracji społecznej i z tego m.in. powodu Unia Europejska zaleca państwom członkowskim poszukiwanie rozwiązań w ramach tego modelu gospodarki. 3. Ekonomia społeczna we Włoszech Już od lat 70 XX wieku rozpoczął się we Włoszech masowy rozwój podmiotów ekonomii społecznej z uwagi na to, że przy wzrastających potrzebach społecznych i nasilających się problemach socjalnych ani państwo ani rodzina (feminizacja zatrudnienia) nie były w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania i problemy socjalne. Istniejące stowarzyszenia, które nie mogły działać dla zysku szybko zaczęły się przekształcać w spółdzielnie, których status przedsiębiorstwa pozwalał na wypracowywanie zysku, który podlegał jedynie ograniczeniom dystrybucyjnym. Status prawny spółdzielni spowodował, że włoskie podmioty gospodarki społecznej stanowiły hybrydę pomiędzy firmą a organizacją quasi non profit. W 1991 roku we Włoszech przyjęto dwie ustawy 266/1991 o organizacjach woluntarystycznych i 381/1991 o spółdzielniach socjalnych. Ważnym novum szczególnie tej drugiej ustawy było to, że prawnie pozwolono na istnienie oprócz tradycyjnych organizacji pozarządowych spółdzielni socjalnych, które mogły zatrudniać swoich członków i mieć status przedsiębiorstwa. Jednocześnie zmieniono rozwiązania i przepisy dotyczące lokalnej administracji publicznej, która mogła od tamtej pory zlecać niektóre usługi socjalne prywatnym organizacjom non profit. Także władze centralne zaczęły kontraktować usługi do spółdzielni socjalnych oraz organizacji woluntarystycznych. Włoska ustawa 381/1991 definiuje spółdzielnie socjalną jako organizację mającą na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych i integrację społeczną obywateli 8. Ustawa 381/1991 wprowadziła podział spółdzielni socjalnych na cztery kategorie: 8 M. Loss, Spółdzielnie socjalne we Włoszech w Trzeci Sektor 2/2005, s. 47.

17 16 1. Spółdzielnie typu A wykonujące działania w zakresie usług socjalno sanitarnych lub edukacyjnych. Pomagają i działają na zewnątrz. 2. Spółdzielnie typu B działają na rzecz włączenia w rynek pracy osób ze środowisk dyskryminowanych. Do grup docelowych tych spółdzielni należą między innymi: osoby fizycznie lub umysłowo niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków. Organizacje te zajmują się również osobami mającymi problemy z prawem. Działalność tych organizacji nie obejmuje innych czynników mogących powodować dyskryminację, takich jaki: rasa czy orientacja seksualna. W spółdzielniach społecznych typu B, co najmniej 30% członków organizacji musi wywodzić się z defaworyzowanej grupy docelowej. 3. Spółdzielnie typu mieszanego (A + B) wykonujące działania jednocześnie dotyczące spółdzielni A i B. 4. Konsorcja spółdzielni konsorcja posiadające status stowarzyszeń spółdzielczych. Minimum 70% członków takiego konsorcjum musi być spółdzielniami socjalnymi. Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne dotyczące ilości spółdzielni socjalnych z podziałem na lata (2001; 2003; 2005) oraz regiony. Tabela nr 1 Nazwa regionu Liczba % Liczba % Liczba % Piemont 434 7, , ,0 Dolina Aosty 34 0,6 31 0,5 32 0,4 Lombardia , , ,2 Trydent-Górna Adyga 118 2, , ,1 Bolzano/Bozen 49 0,9 66 1,1 77 1,0

18 17 Trento 69 1,3 70 1,1 79 1,1 Veneto 462 8, , ,7 Friuli-Wenecja Julijska 120 2, , ,2 Liguria 163 3, , ,2 Emilia-Romagna 444 8, , ,9 Toskania 289 5, , ,7 Umbria 99 1, , ,4 Marche 148 2, , ,6 Lacjum 454 8, , ,8 Molise 79 1,4 58 0,9 67 0,9 Kampania 168 3, , ,2 Puglia 387 7, , ,4 Basilicata 83 1, , ,8 Kalabria 163 3, , ,2 Sycylia 431 7, , ,0 Sardynia 294 5, , ,6 Włochy , , ,0 Północny-zachód , , ,9 Północny-wschód , , ,9 Centrum , , ,4

19 18 Południe , , ,8 Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005 Na podstawie powyższych danych zauważalny jest stały wzrost liczby nowopowstałych spółdzielni socjalnych. W porównaniu z rokiem 2001, w 2005 powstało ich o 1848 więcej. Największy wzrost nastąpił na południu kraju, kiedy to w 2005 roku było zarejestrowanych 2487 spółdzielni socjalnych w porównaniu do 2001 roku 1740 spółdzielni socjalnych. Tabela nr 2 Podział spółdzielni socjalnych ze względu na typ dane za rok 2005 Typ A Typ B Mieszany typ (A+B) 315 Konsorcja 284 Razem Wg regionu Północny-zachód Północny-wschód Centrum Południe Włochy Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005 Z powyższych danych wynika, iż w przewadze spółdzielni socjalnych działających w 2005 roku, to spółdzielnie Typu A (wykonujące działania w zakresie usług socjalno sanitarnych lub

20 19 edukacyjnych), co stanowi prawie 60% (4345) wszystkich spółdzielni socjalnych (7363). Następnie spółdzielnie socjalne typu B, stanowiące prawie 33% wszystkich działających spółdzielni socjalnych. Rozpatrując dane wg regionu ponad 33% spółdzielni działa na południu kraju, następnie na północnym-zachodzie prawie 27%, północny-wschód 20% i w centrum działa ponad 19% ogółu spółdzielni socjalnych. Tabela nr 3 Zasoby ludzkie wg regionu dane za 2005 Region Wolontari usze Przed st. kości oła Wolont. służby cywilnej Współpra cujące osoby Pracow nicy etatowi Pracow nicy tymcz asowi Razem Włochy Pólnocnyzachód Północnywschód Centrum Południe Dane: Istat Le cooperative sociali in Italia rok 2005 Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, w ramach spółdzielni socjalnych działa osób, w tym pracowników, pracowników z umową o współpracy, wolontariuszy, wolontariusze służby cywilnej, 733 przedstawicieli kościoła i 1287 pracowników tymczasowych. Ogólnie pracowników otrzymuje z tytułu działalności w spółdzielni socjalnej wynagrodzenie, natomiast osób nie pobiera wynagrodzenia (wolontariusze). Tabela nr 4 - Wartość produkcji według typów spółdzielni oraz regionu. Dane za okres (w tysiącach euro)

21 20 rok 2003 rok 2005 Typ spółdzielni Wartość produkcji Udział procentowy Wartość produkcji Udział procentowy Typ A , ,7 Typ B , ,2 Mieszany , ,4 typ (A+B) Konsorcjum , ,7 Razem , ,0 Wg regionu , , , ,2 Północnyzachód Północnywschód Centrum , ,2 Południe , ,3 Włochy , ,0

22 Nazwa usługi Rekreacja i rozrywka Organizacja wypoczynku letniego/zimowego 21 Płn- Płn.- Centrum Włochy Zach Wsch. Południe 7,7 2 6,4 18,1 30,9 23,6 3,8 14,1 17,8 6,0 11,8 Edukacja dorosłych 7,7 4,2 6,9 3,1 5,1 Wsparcie 19,2 13,2 19,8 16,7 17,1 edukacyjne Usługi przedszkolne 10,3 13,8 9,6 14,1 12,2 Usługi edukacyjne 23,1 32,1 22,4 20,1 24,1 dla osób niepełnosprawnych Kształcenie 15,4 15,2 12,7 6,1 11,4 zawodowe Powszechna służba 15,4 5,1 2,0 3,4 4,3 zdrowia Rehabilitacja 3,8 13,0 4,6 4,2 6,5 os.niepełnosprawnych Profilaktyka zdrowia - 1,3-2,2 1,0 Służby ratunkowe 7,7 1,3 3,0 1,5 2,5 i transport medyczny Szkolenia 7,7 17,7 9,1 3,8 9,4 autonomiczne Mentoring i 25,6 34,3 27,0 18,9 26,0 integracja społeczna Wsparcie I usługi 15,4 9,0 16,9 7,9 11,8 psychologiczne Usługi położnicze 11,5 5,1 10,4 3,5 6,9 Opieka domowa 33,3 11,8 34,8 52,4 34,7 Usługi ochrony 38,5 35,4 12,6 25,8 24,8 Usługi cateringowe 23,1 8,9 12,4 13,1 12,6 Usługi typu hotelu 3,8 3,8 4,5 1,0 3,1 Usługi socjalne 3,8 5,1 11,8 11,2 9,3 Inne usługi 3,8 4,6 6,5 5,4 5,5 Razem spółdzielnie* Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005

23 22 Powyższe dane wskazują, iż wartość produkcji wytwarzanej przez spółdzielnie socjalne rozwija się i wzrósł w porównaniu z 2003 rokiem. Ponieważ spółdzielni typu A jest najwięcej (tabela nr 2) generują one największą wartość produkcji. Tabela nr 5 - Podział procentowy spółdzielni socjalnych ze względu na rodzaj oferowanych usług - rok 2005 *Suma przekracza 100%, ponieważ każda spółdzielnia może zaoferować więcej usług. Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005 Powyższe dane wskazują na główne rodzaje działalności podejmowane przez spółdzielnie socjalne i tak na pierwszym miejscu znajduje się Opieka domowa, następnie Mentoring i integracja społeczna, Usługi ochrony mienia i ludzi oraz Rozrywka i rekreacja.

24 23 Część II Dobre praktyki CESIE Na zdjęciu: Danilo Dolci Źródło: Idea utworzenia CESIE zrodziła się w 2001 roku z doświadczeń i kontaktów niektórych z jej członków-założycieli wraz z Danilo Dolci. Danilo Dolci Przyjechał na Sycylię na początku lat 50. i odegrał bardzo ważną rolę w walce z mafią. Poświęcił swoje życie dla sprawy ubogich, na obszarach Trappeto i Partinico (Palermo). Praca Dolci charakteryzuje się głównie wykorzystaniem pokojowych metod (strajk głodowy, pokojowe marsze) oraz wsparciem prostych ludzi: rybaków, rolników. Później Dolci skupił swoją pracę na edukacji, we współpracy z nauczycielami, profesorami uniwersytetów, również z udziałem dzieci i rodziców, aby odnowić proces edukacyjny poprzez bardziej humanistyczne podejście (nacisk na świadomość potrzeb uczniów i ich motywacji). CESIE przeniósł trochę tych wszystkich doświadczeń w obszar swojej pracy, głównie w edukacji pozaformalnej z młodzieżą i dorosłymi. CESIE wykorzystuje metody oparte na niestosowaniu przemocy i koncentruje się na relacjach międzyludzkich. W 2001 CESIE uzyskała status oficjalnego partnera Uniwersytetu w Palermo. CESIE jest

25 24 pozarządową organizacją, działającą na zasadzie non-profit. Organizacja ma swoje oddziały w: Trappeto (Sycylia, Włochy); Palermo; Floriana (Malta), Aleksandrii (Egipt), Dakar (Senegal) Kathmandu (Nepal) i Bhubaneswar (Indie). CESIE (Palermo) koordynuje CESIE Federacją, w którym działa ponad 30 organizacji na całym świecie. Od 2001 roku zostało zrealizowane ponad 400 projektów. Aktualnie koordynują ponad 90 projektów na szczeblu lokalnym, europejskim, euro-śródziemnomorskim oraz na poziomie międzynarodowym, zapewniając bezpośrednie korzyści dla ludzi. Na zdjęciu Dyrektor Cieślicki z wolontariuszką z Francji.

26 25 Na zdjęciu Vito la Fata Prezes CESIE Palermo Organizacja i jej projekty finansowane są z następujących źródeł: Program Daphne III; Programy Komisji Europejskiej: Uczenie się przez całe życie (Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), Kultura, Młodzi w akcji URBACT II; Foundation with the South; National Civil Service; Uniwersytet w Palermo; Council of Europe: European Youth Foundation; Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures; Urząd Miasta Palermo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy przypadków

Raport z analizy przypadków LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: 2010-1-PT1-LEO05-05164 Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp...3 2. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo