Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich"

Transkrypt

1 Projekt PL1-LEO finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich Projekt zrealizowano we współpracy z Oraz Chełmno Palermo 2012

2 1 Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej publikacji stanowią własność Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie i ich wykorzystanie wymaga zgody autorów.

3 2 Uczestnicy wymiany doświadczeń: 1. Banaś Maria 2. Bergmann Magdalena 3. Bińczyk Wojciech 4. Bochen Anna 5. Cabaj Wojciech 6. Cieślicki Sławomir 7. Chamier-Ciemiński Roman 8. Chojnicka Violetta 9. Chrzanowska Halina 10. Fladrowska Urszula 11. Gaszkowska Maria 12. Lampert Piotr 13. Pasińska Joanna 14. Piernicki Sławomir 15. Pilarski Marcin 16. Podraza Mirosław 17. Rajtar-Pilarska Joanna 18. Rink Adam 19. Wirosławska Ewa 20. Zbilska Katarzyna

4 3 Część I Wprowadzenie 1. Kilka słów o projekcie Potrzeba realizacji projektu wzięła się z realnych problemów, z którymi zmaga się Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, czyli z wysokim poziomem bezrobocia wśród mieszkańców. Powiat chełmiński ze względu na małą ilość zakładów pracy oraz rolniczy charakter, boryka się z wysokim poziomem stopy bezrobocia rejestrowanego 21,4% (dane za grudzień 2010). Ponad 30% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pozostaje bez zatrudnienia długotrwale. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Z doświadczeń urzędu wiemy, że takie osoby są trudne do aktywizowania (bierność, marazm, postawa roszczeniowa, nałogi, słaba mobilność, niskie lub brak wykształcenia). Jako instytucja odpowiedzialna za ich aktywizację, upatrujemy szansę pomocy takim osobom w doświadczeniach ekonomii społecznej np. tworzenie spółdzielni socjalnych. Projekt zakładał wymianę doświadczeń między polskimi instytucjami oraz włoskimi, które bezpośrednio (urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne), czy też pośrednio zajmują się kwestią osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też uczestnikami wymiany byli: pracownicy PUP w Chełmnie bezpośrednio związani z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich przełożeni; pracownicy Fundacji Pro Europa oraz członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis. Celem głównym wymiany było podwyższenie poziomu i wdrożenie nowych metod wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem, realizowanego przez instytucje biorące udział w wymianie. Cele szczegółowe: podwyższenie umiejętności oraz kwalifikacji w zakresie wdrażania nowych doświadczeń w procesie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym według wzorów włoskich; wymiana doświadczeń w procesie pracy z ww osobami; wymiana doświadczeń w zakresie organizacji systemu doradztwa w krajach oraz szkoleń

5 4 zawodowych, które funkcjonują w UE; wykorzystanie trzeciego sektora w procesie aktywizacji, poprzez włączanie wypracowanych doświadczeń w proces szkoleń osób zagrożonych wykluczeniem. Rezultaty: nabycie teoretycznej wiedzy w zakresie metod oraz narzędzi jakie daje ekonomia społeczna oraz praktyki w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, a także organizacji szkoleń; zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług wszystkich partnerów; ze strony osób zagrożonych wykluczeniem indywidualne podejście do klienta, poznanie nowych metod i narzędzi wsparcia. Uczestnicy wymiany doświadczeń : * pracownicy PUP w Chełmnie (12 osób), a w szczególności: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjalista ds rozwoju zawodowego, lider klubu pracy, specjaliści ds programów, księgowa ds. rozliczania wsparcia dla NGO i spółdzielni socjalnych oraz organizatorzy ich pracy : dyrektor oraz zastępca dyrektora PUP, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. * pracownicy Fundacji Pro Europa w Toruniu, prowadzącej usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego (2 osoby); * członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis (6 osób - 4 członków zarządu/koordynatorzy gminni oraz 2 przedstawicieli członka wspierającego - Starostwo Powiatowe), prowadzącej poradnictwo oraz szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Wszyscy beneficjenci zainteresowani wyjazdem to osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wykształceniu, odbyli wiele przedmiotowych szkoleń (np. certyfikaty eksperta ekonomii społecznej, licencje trenerskie) oraz spotkań, a także posiadają doświadczenie zawodowe (w zakresie poradnictwa, doradztwa, organizacji czy przeprowadzania szkoleń osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Uczestnicy wymiany doświadczeń w codziennej działalności zajmują się wspieraniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

6 5 Liderem projektu pn.: Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich, był Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Partner zagraniczny - CESIE - Centrum Studiów Europejskich i Inicjatywy, pozarządowa organizacja z Włoch (Palermo). W realizację projektu zaangażowani byli jeszcze dwaj krajowi partnerzy: Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję z siedzibą w Stolnie. Partner włoski wykazał bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także pozyskiwał je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od osób prowadzących spotkania. Podczas wymiany omówiono różnice w określonych rozwiązaniach praktycznych we Włoszech i Polsce. Organizatorzy wymiany umożliwili uczestnikom zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi Palermo. Uczestnicy po powrocie z wymiany doświadczeń potwierdzili całkowite wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat od CESIE potwierdzający udział w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w terminie: I grupa oraz II grupa w CESIE Palermo, wystawiony w języku angielskim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili program oraz profesjonalizm pracowników CESIE w organizacji wymiany doświadczeń. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali Europass Mobility.

7 6 I grupa II grupa

8 7 Partnerzy krajowi: Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro-Europa Fundacja współpracuje z ok. 100 osobami. Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju małych miast i obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji doradztwa gospodarczego i prawnego skierowanego do firm i mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich, a w szczególności: współpraca z administracją i samorządem oraz organizacjami gospodarczymi w celu aktywizacji gospodarczej i społecznokulturalnej; organizowanie wymiany technologii, doświadczeń i osiągnięć pomiędzy organizacjami gospodarczymi i firmami z województwa, a ich odpowiednikami z regionów UE; propagowanie korzyści płynących ze wstąpienia i uczestnictwa Polski w strukturach UE; propagowanie różnego rodzaju funduszy UE i krajowej administracji publicznej skierowanych na aktywizację gospodarczą małych miast i obszarów wiejskich; monitoring usług edukacyjnych i doradczych; działalność informacyjno-edukacyjna i wydawnicza. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 1) organizowanie, propagowanie, finansowanie ze środków zewnętrznych lub własnych, w tym: wizyt studyjnych, sympozjów naukowo-biznesowych, wymiany osiągnięć kulturalnych i społecznych, targów i wymiany gospodarczej, kontaktów handlowych, wdrażania nowych technologii i organizacji pracy, usług doradczych dla małych i średnich firm, konkursów jakości europejskiej, szeroko pojętej edukacji dorosłych i młodzieży, współpracy placówek

9 8 edukacyjnych, centrów wspierania przedsiębiorczości, wydawnictw, szkoleń i projektów edukacyjnych; 2) współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także międzynarodowymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się problematyką aktywizacji gospodarczej małych miast i obszarów wiejskich. Fundacja organizuje kształcenie osób dorosłych łącząc tradycyjne metody przekazu dydaktycznego z elementami aktywizującymi. Fundacja w okresie organizowała doradztwo zawodowe, aktywizację i szkolenia w ramach programów Gryf, PAOW, EQUAL, EFS. Prowadziła kluby pracy, centra aktywizacji zawodowej, centra wspierania przedsiębiorczości. W latach realizowała jako partner Administrator projekt badawczo-doradczy IW EQUAL "Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca", współpracując z partnerstwami z Hiszpanii (Madryt). Dane kontaktowe: ul. Warszawska 4/7, Toruń tel./fax: , ,

10 9 Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję obejmuje swoim zasięgiem teren czterech gmin wiejskich położonych w województwie kujawsko pomorskim. Gminy Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno. LGD działa jako stowarzyszenie (zarejestrowane w maju 2006 roku) reprezentując 3 sektory: społeczny, samorządowy i gospodarczy. Jednym z głównych obszarów działania Lokalnej Grupy Działania jest aktywizacja społeczności lokalnych. Działania w tym zakresie można podzielić na 3 obszary: - Aktywizacja poprzez szkolenia współfinansowane ze środków POKL. - Aktywizacja poprzez propagowanie przedsiębiorczości. - Aktywizacja poprzez organizację imprez kulturalnych. Aktywizacja mieszkańców LGD z wykorzystaniem środków POKL to przede wszystkim szkolenia i kursy. Takich przedsięwzięć LGD wdrożyła 6 na łączną wartość ponad 300 tys. zł. Łącznie przeszkolonych zostały 233 osoby. Tematyka projektów: kurs rękodzielniczy, Akademia sołtysów szkolenie dla liderów wiejskich, kurs kosmetyczki i stylizacji paznokci, kurs florystyczny, Wiedząc więcej można więcej szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, kurs wikliniarstwa. Działania LGD aktywizujące mieszkańców poprzez propagowanie przedsiębiorczości to przede wszystkim wparcie na rzecz tworzenia i rozwoju agroturystyki, produktu tradycyjnego i regionalnego, rzemiosła oraz wspieranie postaw pro przedsiębiorczych. W sferze agroturystyki LGD organizuje szkolenia, wydaje materiały promocyjne, organizuje wyjazdy studyjne, promuje gospodarstwa na zewnątrz. W przypadku

11 10 produktów tradycyjnych i regionalnych oraz rzemiosła LGD pomaga w sprzedaży, marketingu produktów np. poprzez uczestnictwo w targach, festynach, jarmarkach. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalnych to przede wszystkim wparcie organizacji imprez wiejskich lub organizacja przedsięwzięć bezpośrednio przez LGD np. rajdów, festynów itp. Lokalna Grupa Działania wdrożyła od początku swojego istnienia przedsięwzięć na łączną wartość pond 1 mln zł. Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ" Stolno tel. (56) tel/fax. (56) tel. komórkowy

12 11 2. Ekonomia społeczna w Polsce Termin ekonomia społeczna nie jest jednoznacznie definiowany i w zależności od przyjętej konstrukcji teoretycznej zawiera w sobie działalność różnorodnych podmiotów - zarówno tradycyjnych podmiotów non-profit takich jak stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie oraz organizacje wzajemnościowe, jak również nowych podmiotów gospodarczych o celach społecznych jakimi są przedsiębiorstwa społeczne lub spółdzielnie socjalne, których głównym celem nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja zadań społecznych (not for private profit). Wielu badaczy i aktywistów społecznych jako podmioty ekonomii społecznej wymienia organizacje pozarządowe fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą bądź też nie działalność gospodarczą, ale które nie działają dla zysku 1. W literaturze przedmiotu wymienia się kilka obszarów rozwoju ekonomii społecznej 2 : - społeczna, demokratyczna i partycypacyjna przedsiębiorczość, - zatrudnienie i spójność społeczna, - rozwój lokalny, - wzajemna ochrona społeczna. Istnieje wiele definicji przedsiębiorstwa społecznego. W definicji Sieci Badań nad Gospodarką Społeczną EMES mówi się, że jest to prywatna, autonomiczna organizacja dostarczająca produktów lub usług na rzecz szerszej społeczności, której założycielem albo zarządzającym jest grupa obywateli, i w której zakres korzyści materialnych polega ograniczeniom. Przedsiębiorstwo społeczne przywiązuje dużą wagę do swojej autonomii i gotowość do przyjmowania ekonomicznego ryzyka związanego z prowadzoną w sposób ciągły działalnością społeczno-ekonomiczną 3. 1 W. Kwaśnicki Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej w: III Sektor 2/2005, str B. Roelants, C.S. Bajo Rozszerzenie ekonomii społecznej, Konferencja Ekonomia społeczna, Praga Definicja EMES (Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną) za:

13 12 Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną EMES definiując przedsiębiorstwa społeczne sformułowała w sumie dziewięć kryteriów społeczno-ekonomicznych, które nie są w pełni rozłączne, ale które trzeba stosować z dużą elastycznością. Oznacza to, że typem idealnym są przedsiębiorstwa społeczne, spełniające wszystkie poniższe kryteria, ale spełnienie już większości z nich będzie oznaczać, że mamy do czynienia ze społecznym charakterem przedsiębiorstw. Według tej definicji można mówić o przedsiębiorstwach społecznych kiedy spełnione są następujące warunki 4 : 1. Działalność prowadzona jest w sposób ciągły, regularny w oparciu o instrumenty ekonomiczne tzn. sprzedaż wytwarzanych dóbr czy usług. 2. Istnieje niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych. 3. W działalności istnieje ryzyko ekonomiczne. 4. Przedsiębiorstwo zatrudnia, choćby nieliczny, ale stały personel. 5. Wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia. 6. Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy. 7. Specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania. 8. Możliwie partycypacyjny charakter działań, oparty o zasadę empowerment, czyli włączający tych, do których są one adresowane. 9. Ograniczona dystrybucja zysków. Korzeni i rodowodu ekonomii społecznej w Polsce można poszukiwać już w czasach XIX wieku w okresie zaborów. Za ojca polskiej spółdzielczości uznaje się ks. S. Staszica, który w 1816r. założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach. Ziemia zakupiona przez niego została podzielona pomiędzy chłopów, których zwolnił z pańszczyzny, a na części gospodarstwa powstała szkoła, szpital i kasa zapomogowo 4 R. Spear Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich, Ekonomia Społ. teksty 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, str. 8.

14 13 pożyczkowa. Członkowie Towarzystwa zobowiązani byli do wzajemnej pomocy w razie różnych wydarzeń losowych, takich jak pożar, klęska nieurodzaju, gradobicie 5. W poszczególnych zaborach ruch spółdzielczy rozwijał się następnie z różną dynamiką. Z pewnością największą aktywność w tym zakresie można było zaobserwować na terenie Wielkopolski, gdzie powstają w tamtym okresie spółdzielnie pożyczkowooszczędnościowe, handlowe, surowcowe i rolnicze. Dla przykładu w 1861 r. ks. A. Szamarzewski zakłada pierwszą spółdzielnię kredytową Towarzystwo Pożyczkowe Przemysłowców. Równolegle w zaborze austriackim od 1890r. tworzone są kasy F. Stefczyka na wzór kas Raiffeisena. Na terenie zaboru rosyjskiego samoorganizacja Polaków była mocno ograniczona przez władze po Powstaniu Styczniowym i dopiero w 1905 r. ks. M. Godlewski powołał Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich 6. Na początku XX wieku dla promowania idei i rozwoju spółdzielczości wiele zrobił E. Abramowski, który w 1908 r. powołał Towarzystwo Kooperatystów. Po I wojnie światowej na terenie Polski powstało wiele spółdzielni - spożywców, mleczarskich, rolnych, mieszkaniowych, kredytowych i innych, które były zrzeszone w dwóch dużych organizacjach Unii Związków Spółdzielczych oraz Zjednoczeniu Związków Spółdzielni Rolniczych RP. Niestety wiele podmiotów borykało się z różnorodnymi problemami, które wynikały z trudnych czasów powojennych oraz kryzysu gospodarczego. Mimo istniejących problemów należy podkreślić, że w okresie międzywojennym co piąty dorosły obywatel był członkiem jakiejś spółdzielni. W wymiarze ekonomicznym w 1938r. w handlu detalicznym udział spółdzielni wynosił około 5% całkowitych obrotów, w skupie produktów rolnych nawet do 12%. Mniej więcej jedna piąta depozytów oszczędnościowych była składana w bankach spółdzielczych i kasach Stefczyka. Bezpośrednio po II wojnie światowej do roku 1947 dominowało żywiołowe tworzenie spółdzielni i 5 S. Inglot (red.), Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Część I do 1918r., Warszawa 1971, s. 6 J. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 1961, s

15 14 zainteresowanie władz socjalistycznego ustroju rozwijaniem organizacji spółdzielczych różnego typu. Niestety już w następnych latach objęto ruch spółdzielczy procesami centralizowania i upolityczniania. Rozkwit niektórych form spółdzielczości przypadł wprawdzie na lata 70 XX wieku, całkowicie załamał się jednak już w latach 80 przed wprowadzeniem transformacji ustrojowej. Aktualnie z ekonomią społeczną wiąże się w Polsce duże nadzieje. Najnowsze dane statystyczne wskazują, że w Polsce obecnie funkcjonuje 447 spółdzielni socjalnych (stan na 12 marca br.). Ich liczba dynamicznie rośnie - w 2009 r. było ich 127, pod koniec 2010 r Wiele spółdzielni ma charakter bardziej ekonomiczny aniżeli społeczny, dlatego trudno wiązać cały ruch spółdzielczy z polityką społeczną. Wśród podmiotów starej ekonomii społecznej największe związki z polityką społeczną mają spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie pracy i spółdzielnie mieszkaniowe. Ze względu na fakt, że w ostatnim czasie w Polsce następuje proces ekonomizowania się sektora pozarządowego, a także ze względu na wprowadzenie nowego ustawodawstwa, dotyczącego możliwości tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, nastąpił w ostatnich latach rozwój spółdzielni mających cechy stricte organizacji społecznych. Ponowne zainteresowanie się ekonomią społeczną w ostatnich kilku latach związane jest z ożywieniem debaty dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego i rolą sektora pozarządowego, zwróceniem uwagi na znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, a także z kryzysem państwowej polityki społecznej i poszukiwaniem nowego modelu społecznogospodarczego, który byłby w stanie przezwyciężyć istniejące kwestie socjalne i pogłębiające się nierówności. Nie bez znaczenia jest również to, że w rozwój ekonomii społecznej i rozwiązań opartych na spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych zaangażowane są instytucje Unii Europejskiej, takie jak np. Komisja Europejska. Doświadczenia niektórych regionów europejskich (np. Włoch, Finlandii) w urzeczywistnianiu 7 Informacja MPiPS zaprezentowana na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu

16 15 idei ekonomii społecznej wykazały niezłe rezultaty w osiąganiu spójności i integracji społecznej i z tego m.in. powodu Unia Europejska zaleca państwom członkowskim poszukiwanie rozwiązań w ramach tego modelu gospodarki. 3. Ekonomia społeczna we Włoszech Już od lat 70 XX wieku rozpoczął się we Włoszech masowy rozwój podmiotów ekonomii społecznej z uwagi na to, że przy wzrastających potrzebach społecznych i nasilających się problemach socjalnych ani państwo ani rodzina (feminizacja zatrudnienia) nie były w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania i problemy socjalne. Istniejące stowarzyszenia, które nie mogły działać dla zysku szybko zaczęły się przekształcać w spółdzielnie, których status przedsiębiorstwa pozwalał na wypracowywanie zysku, który podlegał jedynie ograniczeniom dystrybucyjnym. Status prawny spółdzielni spowodował, że włoskie podmioty gospodarki społecznej stanowiły hybrydę pomiędzy firmą a organizacją quasi non profit. W 1991 roku we Włoszech przyjęto dwie ustawy 266/1991 o organizacjach woluntarystycznych i 381/1991 o spółdzielniach socjalnych. Ważnym novum szczególnie tej drugiej ustawy było to, że prawnie pozwolono na istnienie oprócz tradycyjnych organizacji pozarządowych spółdzielni socjalnych, które mogły zatrudniać swoich członków i mieć status przedsiębiorstwa. Jednocześnie zmieniono rozwiązania i przepisy dotyczące lokalnej administracji publicznej, która mogła od tamtej pory zlecać niektóre usługi socjalne prywatnym organizacjom non profit. Także władze centralne zaczęły kontraktować usługi do spółdzielni socjalnych oraz organizacji woluntarystycznych. Włoska ustawa 381/1991 definiuje spółdzielnie socjalną jako organizację mającą na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych i integrację społeczną obywateli 8. Ustawa 381/1991 wprowadziła podział spółdzielni socjalnych na cztery kategorie: 8 M. Loss, Spółdzielnie socjalne we Włoszech w Trzeci Sektor 2/2005, s. 47.

17 16 1. Spółdzielnie typu A wykonujące działania w zakresie usług socjalno sanitarnych lub edukacyjnych. Pomagają i działają na zewnątrz. 2. Spółdzielnie typu B działają na rzecz włączenia w rynek pracy osób ze środowisk dyskryminowanych. Do grup docelowych tych spółdzielni należą między innymi: osoby fizycznie lub umysłowo niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków. Organizacje te zajmują się również osobami mającymi problemy z prawem. Działalność tych organizacji nie obejmuje innych czynników mogących powodować dyskryminację, takich jaki: rasa czy orientacja seksualna. W spółdzielniach społecznych typu B, co najmniej 30% członków organizacji musi wywodzić się z defaworyzowanej grupy docelowej. 3. Spółdzielnie typu mieszanego (A + B) wykonujące działania jednocześnie dotyczące spółdzielni A i B. 4. Konsorcja spółdzielni konsorcja posiadające status stowarzyszeń spółdzielczych. Minimum 70% członków takiego konsorcjum musi być spółdzielniami socjalnymi. Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne dotyczące ilości spółdzielni socjalnych z podziałem na lata (2001; 2003; 2005) oraz regiony. Tabela nr 1 Nazwa regionu Liczba % Liczba % Liczba % Piemont 434 7, , ,0 Dolina Aosty 34 0,6 31 0,5 32 0,4 Lombardia , , ,2 Trydent-Górna Adyga 118 2, , ,1 Bolzano/Bozen 49 0,9 66 1,1 77 1,0

18 17 Trento 69 1,3 70 1,1 79 1,1 Veneto 462 8, , ,7 Friuli-Wenecja Julijska 120 2, , ,2 Liguria 163 3, , ,2 Emilia-Romagna 444 8, , ,9 Toskania 289 5, , ,7 Umbria 99 1, , ,4 Marche 148 2, , ,6 Lacjum 454 8, , ,8 Molise 79 1,4 58 0,9 67 0,9 Kampania 168 3, , ,2 Puglia 387 7, , ,4 Basilicata 83 1, , ,8 Kalabria 163 3, , ,2 Sycylia 431 7, , ,0 Sardynia 294 5, , ,6 Włochy , , ,0 Północny-zachód , , ,9 Północny-wschód , , ,9 Centrum , , ,4

19 18 Południe , , ,8 Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005 Na podstawie powyższych danych zauważalny jest stały wzrost liczby nowopowstałych spółdzielni socjalnych. W porównaniu z rokiem 2001, w 2005 powstało ich o 1848 więcej. Największy wzrost nastąpił na południu kraju, kiedy to w 2005 roku było zarejestrowanych 2487 spółdzielni socjalnych w porównaniu do 2001 roku 1740 spółdzielni socjalnych. Tabela nr 2 Podział spółdzielni socjalnych ze względu na typ dane za rok 2005 Typ A Typ B Mieszany typ (A+B) 315 Konsorcja 284 Razem Wg regionu Północny-zachód Północny-wschód Centrum Południe Włochy Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005 Z powyższych danych wynika, iż w przewadze spółdzielni socjalnych działających w 2005 roku, to spółdzielnie Typu A (wykonujące działania w zakresie usług socjalno sanitarnych lub

20 19 edukacyjnych), co stanowi prawie 60% (4345) wszystkich spółdzielni socjalnych (7363). Następnie spółdzielnie socjalne typu B, stanowiące prawie 33% wszystkich działających spółdzielni socjalnych. Rozpatrując dane wg regionu ponad 33% spółdzielni działa na południu kraju, następnie na północnym-zachodzie prawie 27%, północny-wschód 20% i w centrum działa ponad 19% ogółu spółdzielni socjalnych. Tabela nr 3 Zasoby ludzkie wg regionu dane za 2005 Region Wolontari usze Przed st. kości oła Wolont. służby cywilnej Współpra cujące osoby Pracow nicy etatowi Pracow nicy tymcz asowi Razem Włochy Pólnocnyzachód Północnywschód Centrum Południe Dane: Istat Le cooperative sociali in Italia rok 2005 Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, w ramach spółdzielni socjalnych działa osób, w tym pracowników, pracowników z umową o współpracy, wolontariuszy, wolontariusze służby cywilnej, 733 przedstawicieli kościoła i 1287 pracowników tymczasowych. Ogólnie pracowników otrzymuje z tytułu działalności w spółdzielni socjalnej wynagrodzenie, natomiast osób nie pobiera wynagrodzenia (wolontariusze). Tabela nr 4 - Wartość produkcji według typów spółdzielni oraz regionu. Dane za okres (w tysiącach euro)

21 20 rok 2003 rok 2005 Typ spółdzielni Wartość produkcji Udział procentowy Wartość produkcji Udział procentowy Typ A , ,7 Typ B , ,2 Mieszany , ,4 typ (A+B) Konsorcjum , ,7 Razem , ,0 Wg regionu , , , ,2 Północnyzachód Północnywschód Centrum , ,2 Południe , ,3 Włochy , ,0

22 Nazwa usługi Rekreacja i rozrywka Organizacja wypoczynku letniego/zimowego 21 Płn- Płn.- Centrum Włochy Zach Wsch. Południe 7,7 2 6,4 18,1 30,9 23,6 3,8 14,1 17,8 6,0 11,8 Edukacja dorosłych 7,7 4,2 6,9 3,1 5,1 Wsparcie 19,2 13,2 19,8 16,7 17,1 edukacyjne Usługi przedszkolne 10,3 13,8 9,6 14,1 12,2 Usługi edukacyjne 23,1 32,1 22,4 20,1 24,1 dla osób niepełnosprawnych Kształcenie 15,4 15,2 12,7 6,1 11,4 zawodowe Powszechna służba 15,4 5,1 2,0 3,4 4,3 zdrowia Rehabilitacja 3,8 13,0 4,6 4,2 6,5 os.niepełnosprawnych Profilaktyka zdrowia - 1,3-2,2 1,0 Służby ratunkowe 7,7 1,3 3,0 1,5 2,5 i transport medyczny Szkolenia 7,7 17,7 9,1 3,8 9,4 autonomiczne Mentoring i 25,6 34,3 27,0 18,9 26,0 integracja społeczna Wsparcie I usługi 15,4 9,0 16,9 7,9 11,8 psychologiczne Usługi położnicze 11,5 5,1 10,4 3,5 6,9 Opieka domowa 33,3 11,8 34,8 52,4 34,7 Usługi ochrony 38,5 35,4 12,6 25,8 24,8 Usługi cateringowe 23,1 8,9 12,4 13,1 12,6 Usługi typu hotelu 3,8 3,8 4,5 1,0 3,1 Usługi socjalne 3,8 5,1 11,8 11,2 9,3 Inne usługi 3,8 4,6 6,5 5,4 5,5 Razem spółdzielnie* Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005

23 22 Powyższe dane wskazują, iż wartość produkcji wytwarzanej przez spółdzielnie socjalne rozwija się i wzrósł w porównaniu z 2003 rokiem. Ponieważ spółdzielni typu A jest najwięcej (tabela nr 2) generują one największą wartość produkcji. Tabela nr 5 - Podział procentowy spółdzielni socjalnych ze względu na rodzaj oferowanych usług - rok 2005 *Suma przekracza 100%, ponieważ każda spółdzielnia może zaoferować więcej usług. Dane: Istat Le cooperative sociali In Italia rok 2005 Powyższe dane wskazują na główne rodzaje działalności podejmowane przez spółdzielnie socjalne i tak na pierwszym miejscu znajduje się Opieka domowa, następnie Mentoring i integracja społeczna, Usługi ochrony mienia i ludzi oraz Rozrywka i rekreacja.

24 23 Część II Dobre praktyki CESIE Na zdjęciu: Danilo Dolci Źródło: Idea utworzenia CESIE zrodziła się w 2001 roku z doświadczeń i kontaktów niektórych z jej członków-założycieli wraz z Danilo Dolci. Danilo Dolci Przyjechał na Sycylię na początku lat 50. i odegrał bardzo ważną rolę w walce z mafią. Poświęcił swoje życie dla sprawy ubogich, na obszarach Trappeto i Partinico (Palermo). Praca Dolci charakteryzuje się głównie wykorzystaniem pokojowych metod (strajk głodowy, pokojowe marsze) oraz wsparciem prostych ludzi: rybaków, rolników. Później Dolci skupił swoją pracę na edukacji, we współpracy z nauczycielami, profesorami uniwersytetów, również z udziałem dzieci i rodziców, aby odnowić proces edukacyjny poprzez bardziej humanistyczne podejście (nacisk na świadomość potrzeb uczniów i ich motywacji). CESIE przeniósł trochę tych wszystkich doświadczeń w obszar swojej pracy, głównie w edukacji pozaformalnej z młodzieżą i dorosłymi. CESIE wykorzystuje metody oparte na niestosowaniu przemocy i koncentruje się na relacjach międzyludzkich. W 2001 CESIE uzyskała status oficjalnego partnera Uniwersytetu w Palermo. CESIE jest

25 24 pozarządową organizacją, działającą na zasadzie non-profit. Organizacja ma swoje oddziały w: Trappeto (Sycylia, Włochy); Palermo; Floriana (Malta), Aleksandrii (Egipt), Dakar (Senegal) Kathmandu (Nepal) i Bhubaneswar (Indie). CESIE (Palermo) koordynuje CESIE Federacją, w którym działa ponad 30 organizacji na całym świecie. Od 2001 roku zostało zrealizowane ponad 400 projektów. Aktualnie koordynują ponad 90 projektów na szczeblu lokalnym, europejskim, euro-śródziemnomorskim oraz na poziomie międzynarodowym, zapewniając bezpośrednie korzyści dla ludzi. Na zdjęciu Dyrektor Cieślicki z wolontariuszką z Francji.

26 25 Na zdjęciu Vito la Fata Prezes CESIE Palermo Organizacja i jej projekty finansowane są z następujących źródeł: Program Daphne III; Programy Komisji Europejskiej: Uczenie się przez całe życie (Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), Kultura, Młodzi w akcji URBACT II; Foundation with the South; National Civil Service; Uniwersytet w Palermo; Council of Europe: European Youth Foundation; Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures; Urząd Miasta Palermo

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Warszawa, 10 listopada 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska to fundacja działająca od roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

glosariusz terminów i pojęć

glosariusz terminów i pojęć angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji Warszawa 2010 angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo