GMtNN BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY ŁYSKI MAJ 2003 W NUMERZE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMtNN BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY ŁYSKI MAJ 2003 W NUMERZE:"

Transkrypt

1 ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, ŁYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA GMtNN BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY ŁYSKI MAJ 2003 W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, ciągłym wzrostem bezrobocia, który dotyka także mieszkańców naszej Gminy postanowiłem podjąć w ramach moich możliwości i kompetencji działania, które choć w minimalnym zakresie spowodują złagodzenie skutków bezrobocia, stworzą możliwości zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących prący. Ogólnie ujmując zadania te, określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz samorząd województwa, wojewoda i samorząd powiatowy, lizacja ich opiera się m. in. na współdziałaniu z anami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności z gminami oraz organizacjami związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych. Jedną z form prowadzenia przeze mnie polityki w tym zakresie jest stwarzanie przez Urząd Gminy w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami możliwości zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych, stażów czy służb zastępczych. Pokrótce pragnę przybliżyć naszym Mieszkańcom zasady tych działań: Pierwszą formą są Roboty Publiczne. Ten sposób zatrudnienia przewiduje zawarcie z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy krótkoterminowego stosunku pracy spisanego w formie umowy o pracę na okres od 3 do 4 miesięcy. Wynagrodzenie tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP). ciąg dalszy str. 3 TyiwieKs damą moja Mamo Tyś zawsze przy mnujafjyn stróż amol Tyś przy RofeSce moi stofa Tyś ĄromĄa chleba piyrwszo uftrofa. Ty Mamo szepniesz sfowo na ucho Ty mnie do końca zawsze wysfucnosz Za Twoim piecem ja^w siódmym niebie Zawsze pociecha znajda u Ciebie Tyś pierwszy ooiekf ze wszystkich kobiet Ja^zwierza sekret to ino Tobie <Bos' na kffcanach Ty mię huśtafa Tyś zawsze bajki do snu, czytafa Ty serca mego nigdy nie zranisz fl Twoje sfowo trwalsze niż granit Tyś mię uczy(ajakjeść przy stok Tyś mię woziyla w koszu na Rok Trza mi o Tobie zawsze pamiętać We ino kiedy czegoś brakuje <Dzisioj zaś Mamo w dniu Twego święta Za wszystko wierszem krótkim dziękuje" Z najlepszymi życzeniami 'Wszystkim Szanownym Matt(pn grzegorz gryt Wójt gminy W NUMERZE: BEZROBOCIE... str. l i 3 ŚLĄSK CZYSTY EKOLOGICZNIE" str. 2 Demokracja na najwyższym poziomie... str. 3 OGŁOSZENIA str. 4 UCZNIOWSKA ŚCIĄGA STR. 4 Informator Gminny Maj 2003 str. ]

2 II e czysty" Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach przygotowała projekt działań pod nazwą Śląsk ekologicznie czysty" w zakresie dotyczącym programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza praca". Celem projektu jest: -utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, szlaków turystycznych, zabytków kultury i przyrody, miejsc wypoczynku na terenie powiatów i nadleśnictw, -propagowanie działań proekologicznych wśród młodzieży i mieszkańców gmin objętych realizacją, -uświadamianie mieszkańcom oraz turystom potrzeby ochrony przyrody, -propagowanie walorów turystyczno-przyrodniczych, -umożliwienie podjęcia pierwszej pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem włączenia do tych działań absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jest stworzenie im szans na podjęcie pierwszej pracy związanej z realizacją zadań proekologicznych zmierzających do zwiększenia atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego. Gmina Łyski z dniem 5 maja 2003r. przystąpiła do projektu i w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku stworzyła Patrol Proekologiczny na teren naszej Gminy. Plan pracy zatrudnionych na stażu absolwentów obejmuje realizację następujących zadań: 1. sprzątanie szlaków, 2. rejestrowanie nielegalnych wysypisk śmieci, 3. inwentaryzacja budynków pokrytych eternitem 4. informowanie odpowiednich władz o nielegalnych wysypiskach i naruszeniu przez turystów zasad ochrony przyrody i środowiska, 5. propagowanie inicjatyw rozwoju i infrastruktury regionu, 6. inicjowanie wśród młodzieży przedsięwzięć związanych ze sprzątaniem szlaków turystycznych i ochrony przyrody. Zadania te wypełnia na naszym obszarze 4-rech młodych ludzi, którzy obecnie rozpoczęli patrolowanie terenu sołectw. Każdy z nich posiada identyfikator oraz upoważnienie Wójta gminy Łyski. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do w/w osób. Dział Ochrony Środowiska pokój nr 10 I piętro UG Łyski. ^*-S^*&sS& SSsS^W^ U l Wszystkich entuzjastów dobrej zabawy zapraszamy w dniu 24 maja 2003r o godz. sportowe w Lvskach,gdzie t \ ZAWODY SPORTOWO-] > INFORMACJA WÓJTA GMINY W ŁYSKACH a podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. Nr 57 póz. 507 '/ podaje się do publicznej wiadomości, ź2 głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzone na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. Przeprowadzone zostanie w następujących 0 zwodach: Nr obwodu Granice obwodu ADAMOWICE BOOUNICE DZIMIERZ ŁYSKI NOWA WIEŚ PSTRĄŻNA RASZCZYCE SUMINA ZWONOWICE ŻYTNA Siedziba Obwodowej Komisji do spraw Referendum Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Polna Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Sportowa Urząd Gminy ul. Dworcowa 1 A Ośrodek Kulturalno - Sportowy ul. Sportowa 1 Szkoła Podstawowa ul. Szkolna Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Rybnicka 25 C Szkoła Podstawowa ul. Sumińska 1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Rybnicka Lokale będą czynne w dniach 7 i 8 czerwca w godzinach od ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii i r < r i t < r < r < i < r i i < i < f < F < r i i ' f < r ' F ' F > r < r < r < r < i > F < r ' i < r > ' > r f r < r >p w < f PLANOWANIE PRZESTRZENNE W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyski" wybrano ofertę firmy PROELIUM" ul. Mazurska 8, Katowice. Zgodnie z podpisaną w dniu r. umową opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisu tekstu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dalszego uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu powinno nastąpić do r. KOLEJNY PRZETARG SAPARDOWSKI Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Sumina - Gaszowice zadanie 2 część l" Termin przetargu r. Umowa z wykonawcą r. Umowa i Agencją r. Realizacja r. Ogółem kwota ,79 zł Urząd Gminy w Łyskach ,06 zł SAPARD ,73 zł Wykonawca: Wrzos-Pol" Józef Wrzosok z siedzibą w Rybniku. Informator Gminny Maj 2003 str. 2

3 000 DOKOŃCZENIE ZE STR. l Z kolei po zakończeniu umowy o roboty publiczne PUP wymaga od Urzędu Gminy podjęcia choć z jednym pracownikiem dodatkowej umowy na czas określony do 3 miesięcy finansowanej już przez Urząd. Osoby zatrudnione w tej formie wykonują prace biurowe, a także fizyczne w zależności od potrzeb w danym okresie, np. ostatnio były to prace związane z przenoszeniem archiwum, inwentaryzacją budynków, sprzątaniem terenu gminy, kopaniem rowów i udrażnianiem rowów melioracyjnych. Umowy na roboty publiczne kończą się rozwiązaniem stosunku pracy i wydaniem świadectwa pracy w określonym czasie przewidzianym w umowach. Obecnie w ten sposób są zatrudnione w Gminie 4 osoby oraz 2 na przedłużeniu na czas określony. Drugą formą są Staże Absolwentów. Osobą, która może zostać zatrudniona w tej formie jest bezrobotny absolwent zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Absolwentem zaś w rozumieniu przytaczanej powyżej ustawy jest osoba, która w okresie 12 miesięcy od dnia określonego świadectwem bądź dyplomem ukończyła szkołę. W tym przypadku z osobami zatrudnionymi w ten sposób nie nawiązuje się stosunku pracy i nie zawiera się umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie przez nich określonego zakresu obowiązków jest umowa stażu będąca wynikiem porozumienia zawieranego pomiędzy Urzędem Gminy a PUP wraz z programem stażu. Są to umowy krótkoterminowe, średnio na okres 4 miesięcy. Wynagrodzenie za prace wykonywane przez stażystów finansuje Urząd Pracy w formie stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Każdorazowo Urząd Gminy potwierdza odbycie stażu przedkładając listę obecności w PUP. Staż kończy się wydaniem przez PUP karty stażu z wyszczególnieniem rodzaju odbytych zajęć potwierdzonych przez Urząd Gminy. Obecnie w tej formie w Urzędzie Gminy pracuje 6 osób, z których 2 zajmują się Gminnym Ośrodkiem Informacji Europejskiej zaś 4 pozostałe tworzą tzw. Patrol proekologiczny, który wykonuje zadania związane z projektem Śląsk ekologicznie czysty" (patrz str. 2) Kolejną formą stworzenia możliwości zatrudnienia jest realizowana w naszym Urzędzie Służba Zastępcza. Zgodnie z przedstawioną ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, za naszą zgodą i na nasz wniosek oraz za zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) skierowano do naszego Urzędu osoby do wykonywania prac fizycznych w ramach służby zastępczej. Osoby te zostały zatrudnione do pracy w UG Łyski na okres 21 miesięcy, powierzono im obowiązki robotników gospodarczych. Wśród prac, które już zdążyli wykonać jest m.in. malowanie niektórych pomieszczeń w szkołach, komisariacie i budynku gminy. Jedynym wynagrodzeniem żołnierzy w służbie zastępczej, które ponosi Urząd Gminy jest: równoważnik pieniężny za wyżywienie dzienne, równoważnik za ubranie w wysokości 20% równoważnika za wyżywienie, żołd oraz premia w wysokości 5% żołdu, zaś składki ZUS pokrywa MON. Ich służba kończy się wpisem do książeczki wojskowej, która z kolei jest przekazana do WKU. Obecnie z tej formy zatrudnienia korzystają w UG Łyski 4 osoby. Wymienione wyżej formy zatrudnienia powodują, że w szeregach pracowników UG Łyski czasowo przybywa nowych twarzy, których praca jednak nie powoduje praktycznie dodatkowego obciążenia budżetu Gminy, Im z kolei daje możliwość uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia za sumiennie wykonywane przez Nich obowiązki, a Urzędowi Gminy przysparza siłę roboczą do wykonywania nowych zadań. Dodatkowo w UG odbywają się praktyki studenckie i uczniowskie. Średnio w okresie danego roku około 10 osób odbywa u nas tego rodzaju zajęcia, która są całkowicie nieodpłatne. Wobec powyższego wyrażam przekonanie, że moje działania w danej sprawie są słuszne i właściwe. Za zrozumienie - Dziękuję. Wójt Gminy Łyski Grzegorz Gry t Demokracja na najwyższym poziomie... Wyrażamy szczere uznanie dla wszystkich uczestników zebrań wiejskich, które cieszyły się dużą frekwencją i zaangażowaniem w kulturalną dyskusję, nad sprawami i bolączkami sołectw. Świadczy to o wzroście świadomości dotyczącej praw i obowiązków wspólnot lokalnych oraz przyjęciu przez Mieszkańców odpowiedzialności za społeczność w której żyjemy. Poniżej leszcze raz przedstawiamy pełny wykaz nowych sołtysów: Henryk Zientek (Adamowice), Małgorzata J u ręczko (Bogunice), Rajnhard Weiner (Dzimierz), Alojzy Szkuta (Łyski), Emil Smykała (Nowa Wieś), Gerard Kołatek (Pstrążna), Rudolf Urbisz (Raszczyce), Maria Wawoczny (Sumina), Eugeniusz Zientek (Zwonowice), Rudolf Kierszniak (Żytna) Informator Gminny Maj 2003 str. 3

4 WÓJT GMINY ŁYSKI oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zaprasza na szkolenie w następującej tematyce: l/ Zasady znakowania i ewidencji zwierząt w gospodarstwach rolnych, wynikające z aktualnych przepisów weterynaryjnych określających zasady obrotu zwierzętami. Wykładowca z Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacli Rolnictwa w Rybniku. 2/Uwarunkowania organizacyjno - finansowe integracji Polski z krajami Unii Europejskiej wg aktualnych porozumień podpisanych w Kopenhadze. Wykładowca: Jerzy Chwaszcza z Zespołu ODR w Rybniku. 3/ Konsultacja z Gminnym Ośrodkiem Informacji Europejskiej. Szkolenia przeprowadzone zostaną: r. o godz. 17 Żytna budynek OSP r. o godz. 17 Pstrążna i Dzimierz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej r. o godz. 17 Łyski, Bogunice, Nowa Wieś i Sumina Urząd Gminy Łyski r. o godz. 17 Zwonowice budynek OSP r. o godz. 17 Adamowice i Raszczyce budynek OSP Raszczyce. INFORMACJA Z dniem 01.05,2003 r. dyżury w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów NZOZ SERVIMED": -w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 dnia następnego, -w dni wofne od pracy i święta od godz. 8 do godz. 8 dnia następnego, będą realizowane w Ambulatorium Szpitala w Rydułtowach (budynek Pogotowia Ratunkowego) ul. Plebiscytowa 47, tel lub wew OGŁOSZENIE Zawiadamia się mieszkańców, że termin płatności II raty podatku upływa 15 maja 2003 r. Jednocześnie przypominamy, iż w dniu 15 maja 2003 r. upływa termin płatności podatku od posiadanych psów za rok xxxxxxxxxxxxxxxxxx UWAGA Województwo śląskie, w tym teren miasta Rybnika, miasta Żory oraz powiatu rybnickiego jest terenem wyłożenia przynęt dla lisów zawierających szczepionkę przeciw wściekliźnie. W terminie do dnia r. PROSIMY: przynęty nie podnosić i nie niszczyć nie puszczać wolno psów zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt przy kontaktach zgłosić się do lekarza lub lekarza weterynarii prosimy o szczególne pouczenie dzieci Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku Konkurs na najciekawszy plakat promujący system selektywnej zbiórki już trwa. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Łyski. l Format i technika dowolna! Plakaty proszę składać: w Urzędzie Gminy I piętro pok. nr 10 w terminie do dnia 5 czerwca 2003 r. w godz. od 8,00 do 14,00 Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone, a rozstrzygnięcie konkursu podamy w następnym numerze Informatora Gminnego. SOŁECTWO POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ C I A G ADAMOWICE BOGUNICE DZIMIERZ ŁYSKI NOWA WIEŚ PSTRĄŻNA RASZCZYCE SUMINA ZWONOWICE ZYTNA RAZEM: 369 ha 397 ha 512 ha 962 ha 372 ha 398 ha 533 ha 487 ha 1.114ha 589 ha geodezyjna 57,83 km 2 ewidencyjna 57,40 km C I A W następnym numerze: powierzchnia Gminy Łyski wg klasyfikacji gruntów. WYDAWCA: Urząd Gminy w Łyskach ul. Dworcowa la tel , Opracowanie: Katarzyna Czogała, Katarzyna Wawoczny I piętro UG Łyski pokój nr 16 Informator Gminny Maj 2003 str. 4

5 Nasza Gmina we Wspólnej Europie Czy mieszkańcy naszej gminy odniosą jakieś korzyści, jeśli Polska przystąpi do Unii Europejskiej? Nasza gmina już w chwili obecnej korzysta z unijnej pomocy. Jako mieszkańcy Łysek możemy być dumni z taktu, iż gmina, jako jedna z nielicznych w województwie śląskim, wykazuje się największym zaangażowaniem w ubieganiu się o fundusze unijne. Co najważniejsze starania te zostały uwieńczone sukcesem. Chodzi tu rzecz jasna o inwestycje realizowane w Pstrążnej i /wonowicach. Są to fakty dobrze znane, ponieważ byty one prezentowane w ubiegłym miesiącu na lamach Informatora (jminnego. dlatego nie będę się nad nimi zatrzymywał. W przyszłości gmina może się ubiegać o następne dotacje, jeśli będzie zamierzała realizować kolejne inwestycje, a istnieją już takie plany. Nie trzeba dodawać, że bez unijnego wsparcia nie byłaby w stanie podołać wszystkim wymaganiom finansowym i kosztom, a przecież inwestować i tak musi. Tymczasem dzięki pomocy Unii istnieje szansa, że w niezbyt odległej przyszłości będą wprowadzane w życie kolejne projekty, z oczywistą korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Jeśli chodzi o inne udogodnienia, to będziemy mogli podróżować bez paszportów po wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie będzie nużących kolejek na granicach, ani żmudnych i drobiazgowych odpraw celnych, co się przecież zdarza. Trudno tu wymienić wszystkie inne korzystne możliwości, które zaistnieją po wstąpieniu do Unii, wszystko zależy od tego, kto się czym zajmuje i jakie ma upodobania i co zamierza osiągnąć. Czy przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej ograniczy naszą niezależność? Czy Unia będzie nami rządzić? Nie ma takiej obawy. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że Unia Europejska nie jest żadnym super-państwem. które dyktuje wszystkim co mogą robić. a czego im nie wolno. Czy ktoś chciałby mieszkać w takim kraju, gdzie wszystko mu się dyktuje'. 1 Z całą pewnością nie. Z obserwacji bieżących wydarzeń politycznych widać wyraźnie, że wszystkie państwa stowarzyszone w Unii nadal prowadzą samodzielną politykę zagraniczną, mają własne rządy, parlamenty. sądy Podobnie będzie w przypadku Polski. Dzieje się tak ponieważ Unia wcale nie ingeruje w wymienione kwestie. Co prawda istnieją pewne organ> wspólnotowe Parlament Europejski. Komisja Europejska. Komitet Społeczno- Ekonomiczny. ale ich rola ogranicza się do opiniowania, czyli nie są to instytucje podejmujące decyzje. Tym samym nie mogą nam nic narzucić. Polska jako członek Unii będzie mieć bezpośredni i znaczny wpływ na podejmowane przez nią decyzje. Przekonuje o tym liczba głosów, jaka została nam przyznana w najważniejszych instytucjach unijnych. Pod tym względem będziemy, wraz z Hiszpanią, na piątym miejscu w Unii. ustępując jedynie Francji. Wielkiej Brytanii. Włochom i Niemcom. Ponadto zawsze istnieje możliwość wystąpienia z Unii i nikt nie będzie tego nam utrudniać. Warto przy tym zauważyć. że przez prawie pięćdziesiąt lat istnienia Wspólnoty, obywatele żadnego kraju nie zdecydowali się opuścić jej struktur. Podobnie żaden z krajów nie zniknął z mapy Europy, a są tam przecież kraje o wiele mniejsze od Polski, jak Luksemburg. Irlandia czy Dania. Świadczy to dobitnie, iż również nam nie urozi utrata niezależności. (iminny Ośrodek Informacji Europejskiei

6 Nasza gmina we Wspólnej Europie C/y będą jakieś negatywne skutki wstąpienia Polski? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wstąpienie naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej spowoduje również pewne trudności i niedogodności. Niestety, wydaje się nieuniknione, że przynajmniej część z nich odczujemy na co dzień. Najwięcej emocji i kontrowersji wzbudza sprawa cen. Rzeczywiście, można się spodziewać podwyżki cen niektórych artykułów. Nie należy się jednak obawiać, że będzie to jakaś drastyczna zmiana, że stanie się to gwałtownie z dnia na dzień. W 2001 roku byłem w Niemczech i mogłem naocznie przekonać się jak wyglądała sprawa wzrostu cen w tamtejszych sklepach, ponieważ akurat w tym czasie do obiegu wprowadzone zostało euro. Faktycznie, nowe ceny w były troszkę wyższe niż. stare w markach niemieckich. Różnica nie okazała się jednak znacząca. Pamiętajmy, że sprzedawcy nie mogą przesadzać z podwyżkami, bo wtedy nikt od nich niczego nie kupi. Z drugiej strony na podwyżce niektórych artykułów rolnych skorzystają nasi rodzimi producenci oraz rolnicy. Wiele osób. które wyjeżdżają do Europy Zachodniej, przy robieniu zakupów przelicza tamtejsze ceny na złotówki i próbuje dopasować do Polskich zarobków. W takiej kalkulacji jasne jest. że na zachodzie zawsze wychodzi drożej i nieopłacalnie niż u nas. Kalkulacja taka jest jednak z gruntu błędna, bo opiera się na nieodpowiednim założeniu. Kwestii wzrostu i spadku cen nie sposób krótko omówić w tym tekście, gdyż zależą one od wielu skomplikowanych czynników. Zresztą, sam bym nie chciał wstępować do takiej Unii, jeśli miałbym dokładać do tego interesu. Żeby już skończyć temat podwyżek dodam na koniec, że w Polsce jest wiele towarów, które obecnie mają wyższą cenę niż na zachodzie Europy. Być może trudno w to uwierzyć ale tak jest naprawdę. Należy się spodziewać, że po akcesji produkty te stanieją i to dość znacznie, jak na przykład rozmowy telefoniczne albo internet. Tak więc trzeba wziąć pod uwagę również i tę okoliczność, a nie tylko skupiać się na podwyżkach. Inne niedogodności i uciążliwości wynikające z akcesji dotyczą głównie rolników, którzy muszą poddać się programom rejestracji gospodarstw i zwierząt domowych. Zostanie im to jednak wynagrodzone dopłatami bezpośrednimi. CO MOŻE PODROŻEĆ Mięso wołowe Krajowe owoce i warzywa Cukier i słodycze Papierosy, wyroby tytoniowe Mleko i jego przetwory CO MOŻE POTANIEĆ Alkohol, kawa. herbata Kosmetyki Bilety kolejowe Zboża. mąka. produkty zbożowe Impulsy telefoniczne Drób Internet Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej

7 Nasza gmina we Wspólnej Europie Dopłaty do zalesiania Dużo się mówi na temat dopłat bezpośrednich dla rolników, natomiast znacznie mniej można usłyszeć o zarabianiu na posadzeniu lasu. W warunkach lyseckich możliwość ta nabiera o tyle znaczenia, że większa część gruntów zalicza się do piątej albo sz.óstej klasy bonitacyjnej, na której mato co urośnie. Czemu by więc nie spróbować posadzić na takim gruncie drzew, a przy okazji zarobić na tym co nieco? Oczywiście aby zrealizować ów zamiar trzeba spełnić pewne warunki jakie wiążą się z tego rodzaju przedsięwzięciem. Po pierwsze grunt pod zalesienie powinien posiadać status gruntu ornego, trwałego użytku zielonego lub sadu. czyli nie może być ugorem. Po drugie minimalna powierzchnia podlegająca zalesieniu musi wynosić przynajmniej 0.5 hektara w przypadku pojedynczego rolnika. DodaU kowo grunt taki powinien mieć szerokość przynajmniej 20 metrów. Można również połączyć siły z sąsiadami, ale wtedy trzeba uzbierać przynajmniej 5 hektarów. Kolejna sprawa - gatunki sadzonek, które maja być wykorzystane musza być rodzime, to znaczy typowe dla warunków polskich. Wreszcie, nie można sadzić choinek świątecznych ani drzew szybko rosnących, jeśli chcemy otrzymać dotację. Szczegółów) obraz ile pieniędzy można otrzymać decydując się na zalesienie, przedstaw ia tabelka poniżej. Uważam, iż warto rozpatrzyć te możliwość, szczególnie, że za pole pozostawione ugorem i tak trzeba odprowadzać podatek gruntowy. A oto matę przeliczenie ile pieniędzy unijnych można uzyskać zalesiając pole. Zakładając, że zdecydowaliśmy się na obsadzenie lasem l ha ziemi, otrzymujemy w pierwszym roku minimum zł (w obliczeniach pominąłem grodzenie siatką i inne metody ochrony). Rzecz prosta w ogólnym rozrachunku trzeba uwzględnić koszty własne jakie poniesie osoba zainteresowana. Również w kolejnych latach dotacja nie będzie już tak wysoka. Po pięciu latach będzie to już tylko 600 zt. ale i tak bez wątpienia lepiej mieć dodatkowe pieniądze niż ich nie mieć... Ile można zarobić na zalesianiu Dopłata do zalesiania iglaste Dopłata do zalesienia (2 raty. w pierwszym roku od założenia uprawy 80% sumy. natomiast w piątym roku - pozostałe 20%) Obszary o korzystnej konfiguracji 3400 Obszary o niekorzystnej konfiguracji ( nachylenie terenu ponad 1 2 ) Grodzenie siatka dwumetrową Inne metody ochrony przed zwierzyną Premia pielęgnacyjna - wypłacana przez 5 lat od założenia uprawy złotych/ hektar 5200 Obszary o korzystnej konfiguracji 400 Obszary o niekorzystnej konfiguracji (nachylenie terenu ponad 1 2') 520 Premia zalesieniowa wypłacana przez 20 lat liściaste (iminny Ośrodek Informacji Huropejskici

8 Nasza Gmina we Wspólnej Europie Referendum C) przystąpieniu naszego kraju do l : nii Europejskiej zadecydujemy w bezpośrednim głosowaniu poprzez referendum. Pytanie zadane w referendum brzmieć będzie następująco: Czy opowiada się Pani/Pan za przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? 16 kwietnia rząd polski podpisał dokument noszący nazwę Traktatu Europejskiego. Potwierdza on. że Polska przyjmuje wszystkie zobowiązania i warunki ustalone wcześniej w negocjacjach. Aby Traktat nabrał mocy prawnej, musi zostać zatwierdzony przez polski parlament i następnie prezydenta. Podobne referenda jak w Polsce mają się odbyć we wszystkich krajach kandydujących z wyjątkiem Cypru. Trzy już zostały przeprowadzone. W marcu do um poszli mieszkańcy Malty i Słowenii, natomiast w kwietniu Węgrzy. Wszystkie dotychczas przeprowadzone głosowania zakończyły się zwycięstwem zwolenników integracji. Najbardziej uderzający był jednak fakt, że w Słowenii jak i na Malcie w głosowaniu wzięło udział ponad 70% uprawnionych obywateli. Czy w Polsce podobny wynik jest możliwy? Owszem. ale pod warunkiem, że każdy z nas zamiast narzekać, pójdzie zagłosować. Parę zdań na koniec Staraliśmy się na łamach Informatora Gminnego przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z tematyką Unii Furopejskiej. Nadszedł czas na wnioski. Jak widać integracja niesie za sobą plusy i minusy, ale przecież nikt nie obiecywał nam. że będzie pięknie i sielankowo. Unia Europejska nie jest przecież od tego by dawać nam wszystko za darmo, sami musimy tez zdobyć się na pewien wysiłek Nie wszystkie zjawiska, z którymi można się zetknąć w Unii da się zaakceptować Jest mnóstwo rzeczy, w stosunku do których wręcz należy mieć wątpliwości i zastrzeżenia Pomimo tego trzeba podkreślić, ze przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej stworzy realną szansę poprawy sytuacji w naszym kraju, przy czym jest to inwestycja, która przyniesie gminie i państwu korzyści długofalowe Każdy z nas musi mieć świadomość tego, że przed nami otwiera się olbrzymia szansa na rozwój, niezależnie od tego jaka partia będzie rządzić w Polsce Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że ktoś nie pójdzie do referendum, bo nie lubi obecnej władzy, i że to głównie oni propagują wejście Polski do Unii. Wydaje się to nie być do końca słuszne rozumowanie Jest nieprawdą, że tylko obecna ekipa chce przyłączenia Polski do struktur europejskich Starania w tym kierunku czyniły wszystkie rządy, począwszy od 1989 roku Akurat teraz nadszedł czas sfinalizowania tych dążeń Dlatego tez absolutnie nie należy łączyć tych dwóch spraw Pamiętajmy także, że w demokracji, w której żyjemy, rządy się zmieniają, jedne upadają, a w ich miejsce przychodzą nowe Przystąpienie do europejskiej wspólnoty daje nam szansę na lepszą przyszłość w perspektywie znacznie dłuższej niż kadencja jednego rządu czy parlamentu Oczywistość tego faktu dostrzegł również Jan Paweł II, który zdecydowanie poparł aspiracje Polski w dążeniu do integracji ze Wspólnotą Europejską Tak więc idźmy do urn ze świadomością, że głosujemy dla SIEBIE nie zaś dlatego, że namawia nas lakis polityk Mariusz Pomykol (iminny Ośrodek Informacji I :.tiropcjskicj

9 Plan zajęć na dn. 8 i 9 października 2005 r :00-8:45 8:55-9:40 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 Wykład Historia myśli ekonomicznej prof. dr hab. U. Zagóra-Jonszta gr. 1-5 aula Wykład Prawo pracy dr M. Pliszkiewicz gr. 1-5 aula 12:35-13: :15 14:25-15:10- Wykład Analiza finansowa dr M. Gorczyńska gr. 1-5 aula

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 1 (37) 2014

URZĄD PRACY 1 (37) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 1 (37) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Styczeń Luty 2014 Rynek pracy Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym Projekt Więcej szans

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 3 (38) 2014

URZĄD PRACY 3 (38) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 3 (38) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Maj Czerwiec 2014 Profilowanie pomocy dla bezrobotnych Rozmowa z Krzysztofem Korbeckim pełnomocnikiem

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Numer 135 Marzec 2013 Quo vadis edukacjo prawnicza? Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Układ zamknięty Witajcie w sądzie Komisja ds. Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo