GMtNN BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY ŁYSKI MAJ 2003 W NUMERZE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMtNN BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY ŁYSKI MAJ 2003 W NUMERZE:"

Transkrypt

1 ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, ŁYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA GMtNN BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY ŁYSKI MAJ 2003 W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, ciągłym wzrostem bezrobocia, który dotyka także mieszkańców naszej Gminy postanowiłem podjąć w ramach moich możliwości i kompetencji działania, które choć w minimalnym zakresie spowodują złagodzenie skutków bezrobocia, stworzą możliwości zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących prący. Ogólnie ujmując zadania te, określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz samorząd województwa, wojewoda i samorząd powiatowy, lizacja ich opiera się m. in. na współdziałaniu z anami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności z gminami oraz organizacjami związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych. Jedną z form prowadzenia przeze mnie polityki w tym zakresie jest stwarzanie przez Urząd Gminy w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami możliwości zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych, stażów czy służb zastępczych. Pokrótce pragnę przybliżyć naszym Mieszkańcom zasady tych działań: Pierwszą formą są Roboty Publiczne. Ten sposób zatrudnienia przewiduje zawarcie z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy krótkoterminowego stosunku pracy spisanego w formie umowy o pracę na okres od 3 do 4 miesięcy. Wynagrodzenie tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP). ciąg dalszy str. 3 TyiwieKs damą moja Mamo Tyś zawsze przy mnujafjyn stróż amol Tyś przy RofeSce moi stofa Tyś ĄromĄa chleba piyrwszo uftrofa. Ty Mamo szepniesz sfowo na ucho Ty mnie do końca zawsze wysfucnosz Za Twoim piecem ja^w siódmym niebie Zawsze pociecha znajda u Ciebie Tyś pierwszy ooiekf ze wszystkich kobiet Ja^zwierza sekret to ino Tobie <Bos' na kffcanach Ty mię huśtafa Tyś zawsze bajki do snu, czytafa Ty serca mego nigdy nie zranisz fl Twoje sfowo trwalsze niż granit Tyś mię uczy(ajakjeść przy stok Tyś mię woziyla w koszu na Rok Trza mi o Tobie zawsze pamiętać We ino kiedy czegoś brakuje <Dzisioj zaś Mamo w dniu Twego święta Za wszystko wierszem krótkim dziękuje" Z najlepszymi życzeniami 'Wszystkim Szanownym Matt(pn grzegorz gryt Wójt gminy W NUMERZE: BEZROBOCIE... str. l i 3 ŚLĄSK CZYSTY EKOLOGICZNIE" str. 2 Demokracja na najwyższym poziomie... str. 3 OGŁOSZENIA str. 4 UCZNIOWSKA ŚCIĄGA STR. 4 Informator Gminny Maj 2003 str. ]

2 II e czysty" Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach przygotowała projekt działań pod nazwą Śląsk ekologicznie czysty" w zakresie dotyczącym programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza praca". Celem projektu jest: -utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, szlaków turystycznych, zabytków kultury i przyrody, miejsc wypoczynku na terenie powiatów i nadleśnictw, -propagowanie działań proekologicznych wśród młodzieży i mieszkańców gmin objętych realizacją, -uświadamianie mieszkańcom oraz turystom potrzeby ochrony przyrody, -propagowanie walorów turystyczno-przyrodniczych, -umożliwienie podjęcia pierwszej pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem włączenia do tych działań absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jest stworzenie im szans na podjęcie pierwszej pracy związanej z realizacją zadań proekologicznych zmierzających do zwiększenia atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego. Gmina Łyski z dniem 5 maja 2003r. przystąpiła do projektu i w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku stworzyła Patrol Proekologiczny na teren naszej Gminy. Plan pracy zatrudnionych na stażu absolwentów obejmuje realizację następujących zadań: 1. sprzątanie szlaków, 2. rejestrowanie nielegalnych wysypisk śmieci, 3. inwentaryzacja budynków pokrytych eternitem 4. informowanie odpowiednich władz o nielegalnych wysypiskach i naruszeniu przez turystów zasad ochrony przyrody i środowiska, 5. propagowanie inicjatyw rozwoju i infrastruktury regionu, 6. inicjowanie wśród młodzieży przedsięwzięć związanych ze sprzątaniem szlaków turystycznych i ochrony przyrody. Zadania te wypełnia na naszym obszarze 4-rech młodych ludzi, którzy obecnie rozpoczęli patrolowanie terenu sołectw. Każdy z nich posiada identyfikator oraz upoważnienie Wójta gminy Łyski. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do w/w osób. Dział Ochrony Środowiska pokój nr 10 I piętro UG Łyski. ^*-S^*&sS& SSsS^W^ U l Wszystkich entuzjastów dobrej zabawy zapraszamy w dniu 24 maja 2003r o godz. sportowe w Lvskach,gdzie t \ ZAWODY SPORTOWO-] > INFORMACJA WÓJTA GMINY W ŁYSKACH a podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. Nr 57 póz. 507 '/ podaje się do publicznej wiadomości, ź2 głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzone na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. Przeprowadzone zostanie w następujących 0 zwodach: Nr obwodu Granice obwodu ADAMOWICE BOOUNICE DZIMIERZ ŁYSKI NOWA WIEŚ PSTRĄŻNA RASZCZYCE SUMINA ZWONOWICE ŻYTNA Siedziba Obwodowej Komisji do spraw Referendum Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Polna Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Sportowa Urząd Gminy ul. Dworcowa 1 A Ośrodek Kulturalno - Sportowy ul. Sportowa 1 Szkoła Podstawowa ul. Szkolna Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Rybnicka 25 C Szkoła Podstawowa ul. Sumińska 1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Rybnicka Lokale będą czynne w dniach 7 i 8 czerwca w godzinach od ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii i r < r i t < r < r < i < r i i < i < f < F < r i i ' f < r ' F ' F > r < r < r < r < i > F < r ' i < r > ' > r f r < r >p w < f PLANOWANIE PRZESTRZENNE W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyski" wybrano ofertę firmy PROELIUM" ul. Mazurska 8, Katowice. Zgodnie z podpisaną w dniu r. umową opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisu tekstu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dalszego uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu powinno nastąpić do r. KOLEJNY PRZETARG SAPARDOWSKI Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Sumina - Gaszowice zadanie 2 część l" Termin przetargu r. Umowa z wykonawcą r. Umowa i Agencją r. Realizacja r. Ogółem kwota ,79 zł Urząd Gminy w Łyskach ,06 zł SAPARD ,73 zł Wykonawca: Wrzos-Pol" Józef Wrzosok z siedzibą w Rybniku. Informator Gminny Maj 2003 str. 2

3 000 DOKOŃCZENIE ZE STR. l Z kolei po zakończeniu umowy o roboty publiczne PUP wymaga od Urzędu Gminy podjęcia choć z jednym pracownikiem dodatkowej umowy na czas określony do 3 miesięcy finansowanej już przez Urząd. Osoby zatrudnione w tej formie wykonują prace biurowe, a także fizyczne w zależności od potrzeb w danym okresie, np. ostatnio były to prace związane z przenoszeniem archiwum, inwentaryzacją budynków, sprzątaniem terenu gminy, kopaniem rowów i udrażnianiem rowów melioracyjnych. Umowy na roboty publiczne kończą się rozwiązaniem stosunku pracy i wydaniem świadectwa pracy w określonym czasie przewidzianym w umowach. Obecnie w ten sposób są zatrudnione w Gminie 4 osoby oraz 2 na przedłużeniu na czas określony. Drugą formą są Staże Absolwentów. Osobą, która może zostać zatrudniona w tej formie jest bezrobotny absolwent zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Absolwentem zaś w rozumieniu przytaczanej powyżej ustawy jest osoba, która w okresie 12 miesięcy od dnia określonego świadectwem bądź dyplomem ukończyła szkołę. W tym przypadku z osobami zatrudnionymi w ten sposób nie nawiązuje się stosunku pracy i nie zawiera się umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie przez nich określonego zakresu obowiązków jest umowa stażu będąca wynikiem porozumienia zawieranego pomiędzy Urzędem Gminy a PUP wraz z programem stażu. Są to umowy krótkoterminowe, średnio na okres 4 miesięcy. Wynagrodzenie za prace wykonywane przez stażystów finansuje Urząd Pracy w formie stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Każdorazowo Urząd Gminy potwierdza odbycie stażu przedkładając listę obecności w PUP. Staż kończy się wydaniem przez PUP karty stażu z wyszczególnieniem rodzaju odbytych zajęć potwierdzonych przez Urząd Gminy. Obecnie w tej formie w Urzędzie Gminy pracuje 6 osób, z których 2 zajmują się Gminnym Ośrodkiem Informacji Europejskiej zaś 4 pozostałe tworzą tzw. Patrol proekologiczny, który wykonuje zadania związane z projektem Śląsk ekologicznie czysty" (patrz str. 2) Kolejną formą stworzenia możliwości zatrudnienia jest realizowana w naszym Urzędzie Służba Zastępcza. Zgodnie z przedstawioną ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, za naszą zgodą i na nasz wniosek oraz za zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) skierowano do naszego Urzędu osoby do wykonywania prac fizycznych w ramach służby zastępczej. Osoby te zostały zatrudnione do pracy w UG Łyski na okres 21 miesięcy, powierzono im obowiązki robotników gospodarczych. Wśród prac, które już zdążyli wykonać jest m.in. malowanie niektórych pomieszczeń w szkołach, komisariacie i budynku gminy. Jedynym wynagrodzeniem żołnierzy w służbie zastępczej, które ponosi Urząd Gminy jest: równoważnik pieniężny za wyżywienie dzienne, równoważnik za ubranie w wysokości 20% równoważnika za wyżywienie, żołd oraz premia w wysokości 5% żołdu, zaś składki ZUS pokrywa MON. Ich służba kończy się wpisem do książeczki wojskowej, która z kolei jest przekazana do WKU. Obecnie z tej formy zatrudnienia korzystają w UG Łyski 4 osoby. Wymienione wyżej formy zatrudnienia powodują, że w szeregach pracowników UG Łyski czasowo przybywa nowych twarzy, których praca jednak nie powoduje praktycznie dodatkowego obciążenia budżetu Gminy, Im z kolei daje możliwość uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia za sumiennie wykonywane przez Nich obowiązki, a Urzędowi Gminy przysparza siłę roboczą do wykonywania nowych zadań. Dodatkowo w UG odbywają się praktyki studenckie i uczniowskie. Średnio w okresie danego roku około 10 osób odbywa u nas tego rodzaju zajęcia, która są całkowicie nieodpłatne. Wobec powyższego wyrażam przekonanie, że moje działania w danej sprawie są słuszne i właściwe. Za zrozumienie - Dziękuję. Wójt Gminy Łyski Grzegorz Gry t Demokracja na najwyższym poziomie... Wyrażamy szczere uznanie dla wszystkich uczestników zebrań wiejskich, które cieszyły się dużą frekwencją i zaangażowaniem w kulturalną dyskusję, nad sprawami i bolączkami sołectw. Świadczy to o wzroście świadomości dotyczącej praw i obowiązków wspólnot lokalnych oraz przyjęciu przez Mieszkańców odpowiedzialności za społeczność w której żyjemy. Poniżej leszcze raz przedstawiamy pełny wykaz nowych sołtysów: Henryk Zientek (Adamowice), Małgorzata J u ręczko (Bogunice), Rajnhard Weiner (Dzimierz), Alojzy Szkuta (Łyski), Emil Smykała (Nowa Wieś), Gerard Kołatek (Pstrążna), Rudolf Urbisz (Raszczyce), Maria Wawoczny (Sumina), Eugeniusz Zientek (Zwonowice), Rudolf Kierszniak (Żytna) Informator Gminny Maj 2003 str. 3

4 WÓJT GMINY ŁYSKI oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zaprasza na szkolenie w następującej tematyce: l/ Zasady znakowania i ewidencji zwierząt w gospodarstwach rolnych, wynikające z aktualnych przepisów weterynaryjnych określających zasady obrotu zwierzętami. Wykładowca z Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacli Rolnictwa w Rybniku. 2/Uwarunkowania organizacyjno - finansowe integracji Polski z krajami Unii Europejskiej wg aktualnych porozumień podpisanych w Kopenhadze. Wykładowca: Jerzy Chwaszcza z Zespołu ODR w Rybniku. 3/ Konsultacja z Gminnym Ośrodkiem Informacji Europejskiej. Szkolenia przeprowadzone zostaną: r. o godz. 17 Żytna budynek OSP r. o godz. 17 Pstrążna i Dzimierz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej r. o godz. 17 Łyski, Bogunice, Nowa Wieś i Sumina Urząd Gminy Łyski r. o godz. 17 Zwonowice budynek OSP r. o godz. 17 Adamowice i Raszczyce budynek OSP Raszczyce. INFORMACJA Z dniem 01.05,2003 r. dyżury w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów NZOZ SERVIMED": -w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 dnia następnego, -w dni wofne od pracy i święta od godz. 8 do godz. 8 dnia następnego, będą realizowane w Ambulatorium Szpitala w Rydułtowach (budynek Pogotowia Ratunkowego) ul. Plebiscytowa 47, tel lub wew OGŁOSZENIE Zawiadamia się mieszkańców, że termin płatności II raty podatku upływa 15 maja 2003 r. Jednocześnie przypominamy, iż w dniu 15 maja 2003 r. upływa termin płatności podatku od posiadanych psów za rok xxxxxxxxxxxxxxxxxx UWAGA Województwo śląskie, w tym teren miasta Rybnika, miasta Żory oraz powiatu rybnickiego jest terenem wyłożenia przynęt dla lisów zawierających szczepionkę przeciw wściekliźnie. W terminie do dnia r. PROSIMY: przynęty nie podnosić i nie niszczyć nie puszczać wolno psów zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt przy kontaktach zgłosić się do lekarza lub lekarza weterynarii prosimy o szczególne pouczenie dzieci Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku Konkurs na najciekawszy plakat promujący system selektywnej zbiórki już trwa. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Łyski. l Format i technika dowolna! Plakaty proszę składać: w Urzędzie Gminy I piętro pok. nr 10 w terminie do dnia 5 czerwca 2003 r. w godz. od 8,00 do 14,00 Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone, a rozstrzygnięcie konkursu podamy w następnym numerze Informatora Gminnego. SOŁECTWO POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ C I A G ADAMOWICE BOGUNICE DZIMIERZ ŁYSKI NOWA WIEŚ PSTRĄŻNA RASZCZYCE SUMINA ZWONOWICE ZYTNA RAZEM: 369 ha 397 ha 512 ha 962 ha 372 ha 398 ha 533 ha 487 ha 1.114ha 589 ha geodezyjna 57,83 km 2 ewidencyjna 57,40 km C I A W następnym numerze: powierzchnia Gminy Łyski wg klasyfikacji gruntów. WYDAWCA: Urząd Gminy w Łyskach ul. Dworcowa la tel , Opracowanie: Katarzyna Czogała, Katarzyna Wawoczny I piętro UG Łyski pokój nr 16 Informator Gminny Maj 2003 str. 4

5 Nasza Gmina we Wspólnej Europie Czy mieszkańcy naszej gminy odniosą jakieś korzyści, jeśli Polska przystąpi do Unii Europejskiej? Nasza gmina już w chwili obecnej korzysta z unijnej pomocy. Jako mieszkańcy Łysek możemy być dumni z taktu, iż gmina, jako jedna z nielicznych w województwie śląskim, wykazuje się największym zaangażowaniem w ubieganiu się o fundusze unijne. Co najważniejsze starania te zostały uwieńczone sukcesem. Chodzi tu rzecz jasna o inwestycje realizowane w Pstrążnej i /wonowicach. Są to fakty dobrze znane, ponieważ byty one prezentowane w ubiegłym miesiącu na lamach Informatora (jminnego. dlatego nie będę się nad nimi zatrzymywał. W przyszłości gmina może się ubiegać o następne dotacje, jeśli będzie zamierzała realizować kolejne inwestycje, a istnieją już takie plany. Nie trzeba dodawać, że bez unijnego wsparcia nie byłaby w stanie podołać wszystkim wymaganiom finansowym i kosztom, a przecież inwestować i tak musi. Tymczasem dzięki pomocy Unii istnieje szansa, że w niezbyt odległej przyszłości będą wprowadzane w życie kolejne projekty, z oczywistą korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Jeśli chodzi o inne udogodnienia, to będziemy mogli podróżować bez paszportów po wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie będzie nużących kolejek na granicach, ani żmudnych i drobiazgowych odpraw celnych, co się przecież zdarza. Trudno tu wymienić wszystkie inne korzystne możliwości, które zaistnieją po wstąpieniu do Unii, wszystko zależy od tego, kto się czym zajmuje i jakie ma upodobania i co zamierza osiągnąć. Czy przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej ograniczy naszą niezależność? Czy Unia będzie nami rządzić? Nie ma takiej obawy. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że Unia Europejska nie jest żadnym super-państwem. które dyktuje wszystkim co mogą robić. a czego im nie wolno. Czy ktoś chciałby mieszkać w takim kraju, gdzie wszystko mu się dyktuje'. 1 Z całą pewnością nie. Z obserwacji bieżących wydarzeń politycznych widać wyraźnie, że wszystkie państwa stowarzyszone w Unii nadal prowadzą samodzielną politykę zagraniczną, mają własne rządy, parlamenty. sądy Podobnie będzie w przypadku Polski. Dzieje się tak ponieważ Unia wcale nie ingeruje w wymienione kwestie. Co prawda istnieją pewne organ> wspólnotowe Parlament Europejski. Komisja Europejska. Komitet Społeczno- Ekonomiczny. ale ich rola ogranicza się do opiniowania, czyli nie są to instytucje podejmujące decyzje. Tym samym nie mogą nam nic narzucić. Polska jako członek Unii będzie mieć bezpośredni i znaczny wpływ na podejmowane przez nią decyzje. Przekonuje o tym liczba głosów, jaka została nam przyznana w najważniejszych instytucjach unijnych. Pod tym względem będziemy, wraz z Hiszpanią, na piątym miejscu w Unii. ustępując jedynie Francji. Wielkiej Brytanii. Włochom i Niemcom. Ponadto zawsze istnieje możliwość wystąpienia z Unii i nikt nie będzie tego nam utrudniać. Warto przy tym zauważyć. że przez prawie pięćdziesiąt lat istnienia Wspólnoty, obywatele żadnego kraju nie zdecydowali się opuścić jej struktur. Podobnie żaden z krajów nie zniknął z mapy Europy, a są tam przecież kraje o wiele mniejsze od Polski, jak Luksemburg. Irlandia czy Dania. Świadczy to dobitnie, iż również nam nie urozi utrata niezależności. (iminny Ośrodek Informacji Europejskiei

6 Nasza gmina we Wspólnej Europie C/y będą jakieś negatywne skutki wstąpienia Polski? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wstąpienie naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej spowoduje również pewne trudności i niedogodności. Niestety, wydaje się nieuniknione, że przynajmniej część z nich odczujemy na co dzień. Najwięcej emocji i kontrowersji wzbudza sprawa cen. Rzeczywiście, można się spodziewać podwyżki cen niektórych artykułów. Nie należy się jednak obawiać, że będzie to jakaś drastyczna zmiana, że stanie się to gwałtownie z dnia na dzień. W 2001 roku byłem w Niemczech i mogłem naocznie przekonać się jak wyglądała sprawa wzrostu cen w tamtejszych sklepach, ponieważ akurat w tym czasie do obiegu wprowadzone zostało euro. Faktycznie, nowe ceny w były troszkę wyższe niż. stare w markach niemieckich. Różnica nie okazała się jednak znacząca. Pamiętajmy, że sprzedawcy nie mogą przesadzać z podwyżkami, bo wtedy nikt od nich niczego nie kupi. Z drugiej strony na podwyżce niektórych artykułów rolnych skorzystają nasi rodzimi producenci oraz rolnicy. Wiele osób. które wyjeżdżają do Europy Zachodniej, przy robieniu zakupów przelicza tamtejsze ceny na złotówki i próbuje dopasować do Polskich zarobków. W takiej kalkulacji jasne jest. że na zachodzie zawsze wychodzi drożej i nieopłacalnie niż u nas. Kalkulacja taka jest jednak z gruntu błędna, bo opiera się na nieodpowiednim założeniu. Kwestii wzrostu i spadku cen nie sposób krótko omówić w tym tekście, gdyż zależą one od wielu skomplikowanych czynników. Zresztą, sam bym nie chciał wstępować do takiej Unii, jeśli miałbym dokładać do tego interesu. Żeby już skończyć temat podwyżek dodam na koniec, że w Polsce jest wiele towarów, które obecnie mają wyższą cenę niż na zachodzie Europy. Być może trudno w to uwierzyć ale tak jest naprawdę. Należy się spodziewać, że po akcesji produkty te stanieją i to dość znacznie, jak na przykład rozmowy telefoniczne albo internet. Tak więc trzeba wziąć pod uwagę również i tę okoliczność, a nie tylko skupiać się na podwyżkach. Inne niedogodności i uciążliwości wynikające z akcesji dotyczą głównie rolników, którzy muszą poddać się programom rejestracji gospodarstw i zwierząt domowych. Zostanie im to jednak wynagrodzone dopłatami bezpośrednimi. CO MOŻE PODROŻEĆ Mięso wołowe Krajowe owoce i warzywa Cukier i słodycze Papierosy, wyroby tytoniowe Mleko i jego przetwory CO MOŻE POTANIEĆ Alkohol, kawa. herbata Kosmetyki Bilety kolejowe Zboża. mąka. produkty zbożowe Impulsy telefoniczne Drób Internet Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej

7 Nasza gmina we Wspólnej Europie Dopłaty do zalesiania Dużo się mówi na temat dopłat bezpośrednich dla rolników, natomiast znacznie mniej można usłyszeć o zarabianiu na posadzeniu lasu. W warunkach lyseckich możliwość ta nabiera o tyle znaczenia, że większa część gruntów zalicza się do piątej albo sz.óstej klasy bonitacyjnej, na której mato co urośnie. Czemu by więc nie spróbować posadzić na takim gruncie drzew, a przy okazji zarobić na tym co nieco? Oczywiście aby zrealizować ów zamiar trzeba spełnić pewne warunki jakie wiążą się z tego rodzaju przedsięwzięciem. Po pierwsze grunt pod zalesienie powinien posiadać status gruntu ornego, trwałego użytku zielonego lub sadu. czyli nie może być ugorem. Po drugie minimalna powierzchnia podlegająca zalesieniu musi wynosić przynajmniej 0.5 hektara w przypadku pojedynczego rolnika. DodaU kowo grunt taki powinien mieć szerokość przynajmniej 20 metrów. Można również połączyć siły z sąsiadami, ale wtedy trzeba uzbierać przynajmniej 5 hektarów. Kolejna sprawa - gatunki sadzonek, które maja być wykorzystane musza być rodzime, to znaczy typowe dla warunków polskich. Wreszcie, nie można sadzić choinek świątecznych ani drzew szybko rosnących, jeśli chcemy otrzymać dotację. Szczegółów) obraz ile pieniędzy można otrzymać decydując się na zalesienie, przedstaw ia tabelka poniżej. Uważam, iż warto rozpatrzyć te możliwość, szczególnie, że za pole pozostawione ugorem i tak trzeba odprowadzać podatek gruntowy. A oto matę przeliczenie ile pieniędzy unijnych można uzyskać zalesiając pole. Zakładając, że zdecydowaliśmy się na obsadzenie lasem l ha ziemi, otrzymujemy w pierwszym roku minimum zł (w obliczeniach pominąłem grodzenie siatką i inne metody ochrony). Rzecz prosta w ogólnym rozrachunku trzeba uwzględnić koszty własne jakie poniesie osoba zainteresowana. Również w kolejnych latach dotacja nie będzie już tak wysoka. Po pięciu latach będzie to już tylko 600 zt. ale i tak bez wątpienia lepiej mieć dodatkowe pieniądze niż ich nie mieć... Ile można zarobić na zalesianiu Dopłata do zalesiania iglaste Dopłata do zalesienia (2 raty. w pierwszym roku od założenia uprawy 80% sumy. natomiast w piątym roku - pozostałe 20%) Obszary o korzystnej konfiguracji 3400 Obszary o niekorzystnej konfiguracji ( nachylenie terenu ponad 1 2 ) Grodzenie siatka dwumetrową Inne metody ochrony przed zwierzyną Premia pielęgnacyjna - wypłacana przez 5 lat od założenia uprawy złotych/ hektar 5200 Obszary o korzystnej konfiguracji 400 Obszary o niekorzystnej konfiguracji (nachylenie terenu ponad 1 2') 520 Premia zalesieniowa wypłacana przez 20 lat liściaste (iminny Ośrodek Informacji Huropejskici

8 Nasza Gmina we Wspólnej Europie Referendum C) przystąpieniu naszego kraju do l : nii Europejskiej zadecydujemy w bezpośrednim głosowaniu poprzez referendum. Pytanie zadane w referendum brzmieć będzie następująco: Czy opowiada się Pani/Pan za przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? 16 kwietnia rząd polski podpisał dokument noszący nazwę Traktatu Europejskiego. Potwierdza on. że Polska przyjmuje wszystkie zobowiązania i warunki ustalone wcześniej w negocjacjach. Aby Traktat nabrał mocy prawnej, musi zostać zatwierdzony przez polski parlament i następnie prezydenta. Podobne referenda jak w Polsce mają się odbyć we wszystkich krajach kandydujących z wyjątkiem Cypru. Trzy już zostały przeprowadzone. W marcu do um poszli mieszkańcy Malty i Słowenii, natomiast w kwietniu Węgrzy. Wszystkie dotychczas przeprowadzone głosowania zakończyły się zwycięstwem zwolenników integracji. Najbardziej uderzający był jednak fakt, że w Słowenii jak i na Malcie w głosowaniu wzięło udział ponad 70% uprawnionych obywateli. Czy w Polsce podobny wynik jest możliwy? Owszem. ale pod warunkiem, że każdy z nas zamiast narzekać, pójdzie zagłosować. Parę zdań na koniec Staraliśmy się na łamach Informatora Gminnego przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z tematyką Unii Furopejskiej. Nadszedł czas na wnioski. Jak widać integracja niesie za sobą plusy i minusy, ale przecież nikt nie obiecywał nam. że będzie pięknie i sielankowo. Unia Europejska nie jest przecież od tego by dawać nam wszystko za darmo, sami musimy tez zdobyć się na pewien wysiłek Nie wszystkie zjawiska, z którymi można się zetknąć w Unii da się zaakceptować Jest mnóstwo rzeczy, w stosunku do których wręcz należy mieć wątpliwości i zastrzeżenia Pomimo tego trzeba podkreślić, ze przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej stworzy realną szansę poprawy sytuacji w naszym kraju, przy czym jest to inwestycja, która przyniesie gminie i państwu korzyści długofalowe Każdy z nas musi mieć świadomość tego, że przed nami otwiera się olbrzymia szansa na rozwój, niezależnie od tego jaka partia będzie rządzić w Polsce Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że ktoś nie pójdzie do referendum, bo nie lubi obecnej władzy, i że to głównie oni propagują wejście Polski do Unii. Wydaje się to nie być do końca słuszne rozumowanie Jest nieprawdą, że tylko obecna ekipa chce przyłączenia Polski do struktur europejskich Starania w tym kierunku czyniły wszystkie rządy, począwszy od 1989 roku Akurat teraz nadszedł czas sfinalizowania tych dążeń Dlatego tez absolutnie nie należy łączyć tych dwóch spraw Pamiętajmy także, że w demokracji, w której żyjemy, rządy się zmieniają, jedne upadają, a w ich miejsce przychodzą nowe Przystąpienie do europejskiej wspólnoty daje nam szansę na lepszą przyszłość w perspektywie znacznie dłuższej niż kadencja jednego rządu czy parlamentu Oczywistość tego faktu dostrzegł również Jan Paweł II, który zdecydowanie poparł aspiracje Polski w dążeniu do integracji ze Wspólnotą Europejską Tak więc idźmy do urn ze świadomością, że głosujemy dla SIEBIE nie zaś dlatego, że namawia nas lakis polityk Mariusz Pomykol (iminny Ośrodek Informacji I :.tiropcjskicj

9 Plan zajęć na dn. 8 i 9 października 2005 r :00-8:45 8:55-9:40 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 Wykład Historia myśli ekonomicznej prof. dr hab. U. Zagóra-Jonszta gr. 1-5 aula Wykład Prawo pracy dr M. Pliszkiewicz gr. 1-5 aula 12:35-13: :15 14:25-15:10- Wykład Analiza finansowa dr M. Gorczyńska gr. 1-5 aula

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: Wysokość pomocy Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku Zalesienia gruntów rolnych Krok po kroku Krok 1 ( 0 ) przed zalesieniem Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (może to robić bez ograniczeń czasowych): 1. Wypis z mpzp z informacją o przeznaczeniu działek

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1567 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

(NIE)REALNE Oczekiwania pracodawców. Jak wyglądają, skąd czerpać o nich wiedzę?

(NIE)REALNE Oczekiwania pracodawców. Jak wyglądają, skąd czerpać o nich wiedzę? (NIE)REALNE Oczekiwania pracodawców. Jak wyglądają, skąd czerpać o nich wiedzę? "Młodego twórczego absolwenta z przynajmniej 10 letnim stażem pracy, perfekcyjną znajomością minimum dwóch języków obcych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Postanowienia ogólne Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY

... POWIATOWY URZĄD PRACY ... POWIATOWY URZĄD PRACY (pieczęć organizatora stażu) W KOŃSKICH WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Gen. Władysława Andersa Legnica tel. 76/ , fax. 76/

Powiatowy Urząd Pracy ul. Gen. Władysława Andersa Legnica tel. 76/ , fax. 76/ Powiatowy Urząd Pracy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59 220 Legnica tel. 76/722-52-10, fax. 76/722-52-11 www.puplegnica.pl puplegnica@puplegnica.pl Miesięczny przegląd stanu bezrobocia i lokalnego rynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2003 r. Nr 46, poz. 392. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Gen. Władysława Andersa Legnica tel. 76/ , fax. 76/

Powiatowy Urząd Pracy ul. Gen. Władysława Andersa Legnica tel. 76/ , fax. 76/ Powiatowy Urząd Pracy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59 220 Legnica tel. 76/722-52-10, fax. 76/722-52-11 www.puplegnica.pl puplegnica@puplegnica.pl Filia w Chojnowie Rynek 20 tel.76 /818 85 25,fax. 76/

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia... r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 04.02.2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/133/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Uchwała Nr VIII/133/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2007 roku Uchwała Nr VIII/133/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Działania 1.2a) oraz 1.3a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o dotację

Kto moŝe się starać o dotację Od 1 sierpnia br. moŝna ubiegać się o dotację na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niŝ rolne. Dowiedz się, czy moŝesz skorzystać z tego działania PROW 2007-2013 i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009. Lyski, 1 marca 2010 r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

... Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: Inwestuj w siebie Poddziałanie 6.1.1 PO KL dla bezrobotnych do 30 roku życia

... Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: Inwestuj w siebie Poddziałanie 6.1.1 PO KL dla bezrobotnych do 30 roku życia pieczęć organizatora stażu.. miejscowość i data Wersja II/2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: Inwestuj w siebie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa SG-01. Statystyka gminy: samorząd i transport. za rok 2015 SAMORZĄD

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa SG-01. Statystyka gminy: samorząd i transport. za rok 2015 SAMORZĄD GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA HELU Numer identyfikacyjny - REGON 00052357700000 SG-01 Statystyka gminy: samorząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha;

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha; Jakie są warunki otrzymania wsparcia na zalesianie gruntów rolnych? Najlepiej zwrócić się do Nadleśnictwa, na którego terenie leŝą działki, które chcemy zalesić. Trzeba posiadać wypis z rejestru gruntów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo