UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 22 lipca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 22 lipca 2011 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO/KU 54/11 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 22 lipca 2011 r. po rozpatrzeniu zastrzeŝeń z dnia 29 czerwca 2011 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w imieniu którego i na rzecz którego działa inwestor zastępczy Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o. w Poznaniu dotyczących Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 22 czerwca 2011 r., (znak: UZP/DKUE/KU/97/11) w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap I" wraz z wykonaniem projektu i przebudową węzła rozjazdowego dla Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier - Dolańska Katarzyna Prowadzisz Ewa Rzońca wyraŝa opinię, iŝ: zastrzeŝenia zamawiającego do naruszeń wskazanych w Informacji o wyniku kontroli uprzedniej nie zasługują na uwzględnienie. Strona 1 z 10

2 Uzasadnienie Przedstawione Krajowej Izbie Odwoławczej do zaopiniowania zastrzeŝenia zamawiającego od wyniku kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej Prezesem Urzędu, zostały zgłoszone na tle następującego stanu faktycznego: Miasto Poznań (dalej zamawiający ) reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w imieniu którego i na rzecz którego działa inwestor zastępczy Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o. w Poznaniu działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp, prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap I" wraz z wykonaniem projektu i przebudową węzła rozjazdowego dla Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu. Prezes Urzędu przeprowadził kontrolę uprzednią ww. postępowania. W datowanej na dzień 22 czerwca 2011 r. Informacji o wyniku kontroli uprzedniej (znak: UZP/DKUE/KU/97/11) wskazywał, Ŝe w jego ocenie zamawiający naruszył przepis art. 148 ust. 1 ustawy nie dopuszczając podziału zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę wspólnie i wymagając, aby zabezpieczenie miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta. Prezes Urzędu argumentował, iŝ pismem z dnia 23 marca 2011 r. zamawiający odpowiadając na pytanie wykonawcy, czy w przypadku oferty wspólnej zamawiający dopuści podział zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę wspólnie, przy czym suma wszystkich części nie będzie niŝsza niŝ 10% ceny całkowitej oferty, wyjaśnił, Ŝe nie dopuszcza podziału zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę. Zabezpieczenie powinno mieć postać jednego dokumentu od jednego gwaranta. w Informacji o wyniku kontroli uprzedniej (dalej Informacja ) Prezes Urzędu zauwaŝył, iŝ zgodnie z przepisem art. 148 Pzp zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; Strona 2 z 10

3 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatem ustawodawca pozostawia wykonawcy wybór form (jednej lub kilku), w jakich wniesie on zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Oznacza to w opinii Prezesa Urzędu, iŝ dopuszczalna jest sytuacja, w której wykonawca zdecyduje się na wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy nie w jednej formie, ale w kilku róŝnych. W konsekwencji nie ma przeszkód do twierdzenia, Ŝe wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i tworzący w tym celu tzw. konsorcjum, są uprawnieni do złoŝenia wspólnego zabezpieczenia. Pamiętać bowiem naleŝy, Ŝe wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność przed zamawiającym, a ponadto zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Konkludując Prezes Urzędu stwierdził, iŝ w okolicznościach faktycznych sprawy zamawiający naruszył przepis art. 148 ust. 1 Pzp. Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. zamawiający zgłaszając zastrzeŝenia do Informacji uznał, iŝ Prezes Urzędu nieprawidłowo przypisał mu naruszenia przepisów ustawy. Zamawiający odnosząc się do argumentacji Prezesa Urzędu przedstawionej w Informacji wskazał, iŝ w zaistniałym stanie faktycznym jeden z wykonawców w dniu 17 marca 2011r. zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące dopuszczalności podziału zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (dalej zabezpieczenie ), pomiędzy wykonawców wspólnie składających ofertę". W ocenie zamawiającego podnoszona wątpliwość nie dotyczyła dopuszczonego ustawą wnoszenia zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, lecz do nie uregulowanego w ustawie wniesienia kilku zabezpieczeń ( podział zabezpieczenia ), przez kaŝdego z wykonawców występujących wspólnie, w imieniu kaŝdego z nich. Strona 3 z 10

4 Dalej podniósł, iŝ zamawiający, nie zmieniając zapisów pkt. XII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz ), wyjaśnił, Ŝe proponowane przez pytającego wykonawcę rozwiązanie, jako niezgodne z ustawą, nie jest dopuszczalne. Dodał, iŝ wnoszone zabezpieczenie powinno mieć (w zaleŝności od konkretnej sytuacji) formę dokumentu jednego od jednego gwaranta, wnoszonego w imieniu jednego wykonawcy lub odpowiednio wykonawców występujących wspólnie. Tym samym zamawiający stwierdził, Ŝe naduŝyciem jest interpretacja Prezesa Urzędu, przypisująca odpowiedzi zamawiającego walor zmiany siwz w pkt. XII.3., w sposób ograniczający moŝliwość wnoszenia zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, w szczególności w odniesieniu do wykonawców występujących wspólnie. Zwrócił uwagę, iŝ szczegółowa analiza uzasadnienia stwierdzonych w toku kontroli naruszeń, potwierdza, Ŝe nie zawiera ono jakiegokolwiek bezpośredniego odniesienia i dowodu, dla powiązania wyjaśnień zamawiającego z zarzucanym naruszeniem wskazanego przepisu ustawy. Uzasadnienie to nie odnosi się takŝe zdaniem zamawiającego do podnoszonego w pytaniu i wyjaśnieniu do siwz zagadnienia podziału zabezpieczenia na poszczególnych wykonawców (w stosunku do których, w pytaniu nie zastrzeŝono działania w imieniu i na rzecz pozostałych wykonawców występujących wspólnie w prowadzonym konkretnym postępowaniu). Podsumowując zamawiający wskazał, iŝ w toku prowadzonej kontroli nie wykazano przesłanek dla uznania, Ŝe wyjaśnienie udzielone przez zamawiającego, dotyczące podziału zabezpieczenia, miały związek z zapisanymi w ustawie i siwz zasadami wnoszenia zabezpieczenia w jednej lub kilku formach, równieŝ w przypadku wykonawców występujących wspólnie. W odpowiedzi na zgłoszone zastrzeŝenia pismem z dnia 12 lipca 2011 r. (znak: UZP/DKUE/BM/25713/6840/11) Prezes Urzędu podtrzymał stanowisko wyraŝone w Informacji. Wskazał, iŝ zamawiający, nie dopuszczając, aby wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc zabezpieczenie podzielili je między siebie tak, Ŝe suma wszystkich części nie będzie niŝsza niŝ 10% ceny całkowitej oferty oraz Ŝądając, aby zabezpieczenie to miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta, naruszył art. 148 ust. 1 Pzp. Ustosunkowując się do twierdzeń zamawiającego zawartych w zastrzeŝeniach Prezes Urzędu wskazał, iŝ w toku prowadzonej kontroli ustalone zostało, Ŝe jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zadał zamawiającemu pytanie następującej treści: Strona 4 z 10

5 Czy w przypadku oferty wspólnej Zamawiający dopuszcza podział zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę, przy czym suma wszystkich części nie moŝe być niŝsza niŝ wymienionej w cz. I IDW (siwz), XI 1.2.1), tj. 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie? W odpowiedzi zamawiający stwierdził, Ŝe nie dopuszcza podziału zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy pomiędzy wykonawców składających ofertę. Zabezpieczenie powinno mieć formę jednego dokumentu od jednego gwaranta. Z powyŝszego w ocenie Prezesa Urzędu wynika zatem, Ŝe intencją zamawiającego było, aby wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wnieśli zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w jednej formie, tj. w postaci jednego dokumentu, pochodzącego od jednego gwaranta. Natomiast przepis art. 148 ust. 1 ustawy stanowi wprost, Ŝe zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku wymienionych w tym przepisie formach. Prezes Urzędu zwrócił uwagę, iŝ w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielnie zamówienia publicznego, tzw. konsorcjum". Pojęcie konsorcjum nie zostało zdefiniowane w prawie polskim. Opierając się na całokształcie literatury z zakresu zamówień publicznych naleŝy stwierdzić, Ŝe jest to forma organizacyjna zawiązana na podstawie umowy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zobowiązują się wspólnie dąŝyć do osiągnięcia wytyczonego celu gospodarczego. Samo konsorcjum nie posiada podmiotowości prawnej, struktury organizacyjnej czy majątku. Oferta wspólna jest jedynie sumą oświadczeń woli wszystkich wykonawców, która nie powołuje do Ŝycia nowego podmiotu gospodarczego. Konsorcjum zawiązane w celu złoŝenia oferty wspólnej jest stosunkiem obligacyjnym pomiędzy partnerami, ma zatem charakter wewnętrzny i nie występuje na zewnątrz jako odrębny podmiot. W konsekwencji stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z zamawiającym nie jest odrębna struktura podmiotowa, a wszyscy członkowie konsorcjum. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Stosownie natomiast do treści art. 141 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aŝ do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 5 z 10

6 Został przez Prezesa Urzędu wyraŝony pogląd, Ŝe skoro wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio oraz zwaŝywszy, Ŝe zgodnie z treścią art. 141 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, a takŝe z uwagi na fakt, Ŝe zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy, stwierdzić naleŝy, Ŝe jest dopuszczalna sytuacja, w której kaŝdy lub niektórzy z członków konsorcjum wniosą zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w jednej lub kilku z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Pzp. Przykładowo Prezes Urzędu podał, iŝ jest teoretycznie moŝliwa sytuacja, w której w przypadku, gdy w skład konsorcjum wchodzi trzech wykonawców, kaŝdy z nich wniesie gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, bądź jedno z poręczeń wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy, tytułem zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 Pzp. Wówczas fizycznie będą występować trzy dokumenty (w jednej bądź róŝnych formach), poniewaŝ przepis art. 148 ust. 1 Pzp zezwala wykonawcy na wybór jednej lub kilku form. Istotne przy tym jest, aby z treści tych dokumentów wynikało, Ŝe zabezpieczają to samo zobowiązanie na łączną wymaganą kwotę. Jednocześnie zgodnie z art. 141 Pzp wnosząc zabezpieczenie w częściach wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od kaŝdego z nich zamawiający moŝe dochodzić zabezpieczenia w całości. Nie miał zatem racji zamawiający ograniczając moŝliwość wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy do formy jednego dokumentu od jednego gwaranta. Odnosząc się natomiast do argumentu o podziale zabezpieczenia zauwaŝył Prezes Urzędu, Ŝe z treści zadanego przez wykonawcę pytania wynika, Ŝe przez ów podział zabezpieczenia rozumiał on sytuację, w której kaŝdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pokryje jakąś część wymaganego przez zamawiającego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, przy czym w sumie nie będzie to mniej niŝ wymagane przez zamawiającego 10%. W tym miejscu Prezes Urzędu po raz kolejny przywołał treść art. 141 oraz 148 Pzp stwierdzając, Ŝe taka sytuacja jest dopuszczalna, poniewaŝ to wykonawca dokonuje wyboru formy w jakiej wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy i moŝe się zdecydować na jedną lub kilka form. Podniósł dalej Prezes Urzędu, Ŝe istotą konsorcjum, jest połączenie kompetencji i doświadczenia partnerów, jak równieŝ rozłoŝenie ryzyka przedsięwzięcia pomiędzy wszystkich uczestników porozumienia. Wprowadzenie moŝliwości składania oferty przez więcej niŝ jeden podmiot ułatwia ubieganie się o zamówienie publiczne małym i średnim wykonawcom, często nie będącym w stanie samodzielnie spełnić wymogów określonych Strona 6 z 10

7 przez zamawiającego. Przyjęcie zatem, Ŝe w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wniesione przez nich zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy ma mieć postać jednego dokumentu pochodzącego od jednego gwaranta jest sprzeczne z istotą konsorcjum, z art. 23 ust. 3 Pzp, a przede wszystkim z art. 148 ust. 1 Pzp. W konsekwencji Prezes Urzędu nie uwzględnił przedstawionych przez zamawiającego zastrzeŝeń do naruszenia wskazanego w Informacji. Pismem z dnia 12 lipca 2011 r. na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy, Prezes Urzędu przekazał zastrzeŝenia zamawiającego do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zamawiający ustosunkował się do powyŝszego stanowiska Prezesa Urzędu w sprawie zastrzeŝeń pismem z dnia 19 lipca 2011 r. podtrzymując w istocie argumentację przedstawioną w zastrzeŝeniach. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając zgromadzoną dokumentacją opiniując zastrzeŝenia zamawiającego w odniesieniu do naruszeń wskazanych w Informacji ustaliła i zwaŝyła, co następuje: Na podstawie przedłoŝonej dokumentacji postępowania, Protokołu kontroli i Informacji, Izba stwierdziła, iŝ w trakcie kontroli właściwie zrekonstruowano i przedstawiono stan faktyczny sprawy ustalenia Prezesa Urzędu w tym zakresie Izba przyjmuje za własne dodając, iŝ w siwz zamawiający nie uregulował odrębnie sposobu wnoszenia zabezpieczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. ZwaŜywszy stanowisko Prezesa Urzędu przedstawione w Informacji, argumentację zaprezentowaną przez zamawiającego w piśmie z dnia 29 czerwca 2011 r. (zastrzeŝenia od wyniku kontroli) oraz treść odpowiedzi Prezesa Urzędu z dnia 12 lipca 2011 r. (znak: UZP/DKUE/BM/25713/6840/11) dotyczącej zastrzeŝeń zamawiającego, Izba podziela ocenę Prezesa Urzędu, iŝ zamawiający nie dopuszczając, aby wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc zabezpieczenie podzielili je między siebie tak, Ŝe suma wszystkich części nie będzie niŝsza niŝ 10% ceny całkowitej oferty oraz Ŝądając, aby zabezpieczenie to miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta, naruszył art. 148 ust. 1 Pzp. Strona 7 z 10

8 Izba zaznacza, iŝ nie jest kwestionowane przez zamawiającego uprawnienie wykonawcy (takŝe wykonawców wspólnie ubiegającym się o zamówienie) do wyboru jednej lub kilku form wniesienia zabezpieczenia spośród tych wymienionych w art. 148 Pzp. Spór dotyczy tego, czy dopuszczalne jest w świetle ustawy dokonanie w przypadku oferty wspólnej podziału zabezpieczenia ( ) pomiędzy wykonawców składających ofertę, przy czym suma wszystkich części nie moŝe być niŝsza ( ) od 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie (pytanie nr 17 z dnia 17 marca 2011 r. w aktach sprawy). Zamawiający wyjaśnił jednoznacznie, iŝ nie dopuszcza podziału zabezpieczenia ( ) pomiędzy wykonawców składających ofertę. Zabezpieczenie powinno mieć formę jednego dokumentu od jednego Gwaranta (pkt ad.17 w piśmie z dnia 23 marca 2011 r., w aktach sprawy). Izba opiniując zastrzeŝenia zamawiającego oparła się na treści pytania oraz udzielonej na nie odpowiedzi. Przytoczona treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią nie pozostawia wątpliwości, iŝ zamawiający w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykluczył, wbrew brzmieniu art. 148 ust. 1 Pzp, moŝliwość wniesienia zabezpieczenia wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wprost stwierdzając, iŝ naleŝy przedłoŝyć jeden dokument od jednego Gwaranta. Odpowiedź zamawiającego w omawianym zakresie ogranicza zatem uprawnienia wykonawców przyznane art. 148 ust. 1 Pzp w zw. z art. 23 ust. 3 Pzp (do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiednio znajdują zastosowanie przepisy dotyczące wykonawcy). Zamawiający uniemoŝliwił takŝe wykonawcom występującym wspólnie wbrew normie wyraŝonej w art. 148 ust. 1 Pzp w zw. z art. 141 ustawy statuującym solidarną odpowiedzialność wykonawców występujących wspólnie za wniesienie zabezpieczenia - wniesienie zabezpieczenia w ten sposób, Ŝe kaŝdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pokryje jakąś część wymaganego przez zamawiającego zabezpieczenia, przy czym w sumie nie będzie to mniej niŝ wymagane przez zamawiającego 10%. W konsekwencji zamawiający uchybił w powyŝszym zakresie art. 148 ust. 1 Pzp w zw. z art. 141 Pzp i w zw. z art. 23 ust. 3 Pzp. Wbrew twierdzeniom zamawiającego przedstawionym w zastrzeŝeniach ustawa odnosi się do kwestii wniesienia kliku zabezpieczeń (podziału zabezpieczenia) poruszane zagadnienie regulują przepisy art. 141, 148 ust. 3 Pzp w zw. z art. 23 ust. 3 Pzp. Wymaganie, aby zabezpieczenie miało formę jednego dokumentu od jednego Gwaranta oznacza, iŝ Strona 8 z 10

9 zamawiający wprost wyłączył moŝliwość podziału zabezpieczenia poprzez jego wniesienie w więcej niŝ jednej formie bądź przedstawienie więcej niŝ jednego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie. Dla przedstawionej oceny stanu faktycznego bez znaczenia jest argumentacja zamawiającego zawarta w zastrzeŝeniach, iŝ w pytaniu z dnia 17 marca 2011 r. nie zastrzeŝono działania w imieniu i na rzecz pozostałych wykonawców występujących wspólnie w prowadzonym konkretnym postępowaniu. Odpowiedź zamawiającego jest bowiem jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości, iŝ nie dopuszcza podziału zabezpieczenia (jakiegokolwiek, skoro nie zostały poczynione Ŝadne zastrzeŝenia w tej kwestii) oraz wymaga, aby zabezpieczenie miało formę jednego dokumentu od jednego Gwaranta (takŝe bez Ŝadnych dodatkowych wyjaśnień czy zastrzeŝeń). Ocenić trzeba, iŝ powołane uchybienia zamawiającego jako wprost sprzeczne z ustawą (art. 148 ust. 1 Pzp w zw. z art. 141 ustawy oraz 23 ust. 3 Pzp), bowiem ograniczające uprawnienia wykonawców występujących wspólnie do wyboru formy zabezpieczenia, nie wywołują skutków prawnych. Bez znaczenia jest tu fakt, iŝ wykonawcy nie zakwestionowali wyjaśnień zamawiającego w toku postępowania (nie skorzystali ze środków ochrony prawnej w tym zakresie), gdyŝ omawiana odpowiedź zamawiającego jest wprost niezgodna z siwz. Wymaga podkreślenia, iŝ postanowienia siwz (wyjaśnień do niej) nie mogą zmieniać bezwzględnie obowiązujących przepisów a taki walor mają normy wyraŝone w art. 141, 148 ust. 1 i 23 ust. 3 Pzp. Zatem niezaleŝnie od ograniczeń wprowadzonych przez zamawiającego w siwz w zakresie dotyczącym uprawnienia wykonawców dotyczących wyboru formy zabezpieczenia (materii wprost wynikających z ustawy) wykonawcy uprawnieni są do wniesienia zabezpieczenia zgodnie z ustawą. Zamawiający jest natomiast uprawniony, aby w siwz doprecyzować kwestie ustawą nieuregulowane jak np. wymagania dotyczące tego, Ŝe gwarancja bankowa ma być bezwarunkowa, płatna na pierwsze Ŝądnie zamawiającego itp. Izba podzielając argumentację Prezesa Urzędu zawartą podkreśla, iŝ za prawidłową uznać naleŝy sytuację, w której kaŝdy lub niektórzy z członków konsorcjum bądź nawet podmiot trzeci, wniosą zabezpieczenie w jednej lub kilku z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Pzp. Kluczowe jest, jak słusznie zostało zauwaŝone przez Prezes Urzędu, aby z treści dokumentu gwarancji bakowej czy ubezpieczeniowej, czy innego dokumentu wymienionego w art. 148 ust. 1 Pzp wynikało, Ŝe zabezpiecza dane, skonkretyzowane zobowiązanie łącznie na wymaganą kwotę oraz okres, bez względu na to, czy zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach. Strona 9 z 10

10 ZwaŜywszy powyŝsze Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniwszy stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy działając na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy wyraziła opinię, jak w sentencji uchwały. Przewodniczący: Członkowie: Strona 10 z 10

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Sygn. akt: KIO/KU 11/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych faksem w dniu 4 lutego 2014 r., a w formie pisemnej w dniu 6 lutego 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 15 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Bogdan Artymowicz

WYROK z dnia 15 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Sygn. akt KIO/UZP 492/10 WYROK z dnia 15 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Członkowie: Agnieszka Bartczak-śuraw Barbara Bettman Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 928/10 POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Katarzyna Ronikier-Dolańska Ewa Rzońca Ewa Sikorska Protokolant: Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt KIO 429/13 POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1394/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Sygn. akt KIO/2410/10, KIO 2506/10 POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ. z dnia 26 marca 2014 roku.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ. z dnia 26 marca 2014 roku. Sygn. akt KIO/KU 22/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 26 marca 2014 roku. w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 9 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1322/12 WYROK z dnia 9 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 192/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1222/11 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 6 marca 2012 r. Po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez:

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 6 marca 2012 r. Po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Sygn. akt KIO/KD 24/12 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 6 marca 2012 r. Po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

Gliwicach. Przewodniczący:

Gliwicach. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1544/11 WYROK z dnia 2 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2099/11 POSTANOWIENIE z dnia 5 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 615/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Ewa Sikorska Katarzyna Ronikier-Dolańska Ewa Rzońca Patrycja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 kwietnia 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 14 kwietnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 279 /08 POSTANOWIENIE z dnia 14 kwietnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Magdalena Grabarczyk Luiza Łamejko Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1008/10 WYROK z dnia 1 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Członkowie: Protokolant: Andrzej Niwicki Katarzyna Prowadzisz Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 527/11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący:

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1273/09 Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 maja 2010 r.

WYROK z dnia 31 maja 2010 r. Sygn. akt: KIO 876/10 WYROK z dnia 31 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 25 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1378/13 WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1070/10 WYROK z dnia 15 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Katarzyna Ronikier-Dolańska Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 57/13 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 112/07 WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Emil Kuriata Ewa Marcjoniak Magdalena Sierakowska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 781/13 POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Radosław Cwyl po przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2282/15 POSTANOWIENIE z dnia 2 listopada 2015 roku. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska

Sygn. akt: KIO 2282/15 POSTANOWIENIE z dnia 2 listopada 2015 roku. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2282/15 POSTANOWIENIE z dnia 2 listopada 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 2 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 515/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 kwietnia 2012 roku Sygn.akt KIO/KU 35/12 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 kwietnia 2012 roku Po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych w dniu 14 marca data wpływu pisma do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przez

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 01 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 01 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1063/11 POSTANOWIENIE z dnia 01 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2014 r.

WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Sygn. akt: KIO 929/14 WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r.

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO 1263/10 WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt KIO/1091/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 stycznia 2013 r. Ryszard Tetzlaff

WYROK. z dnia 21 stycznia 2013 r. Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2923/12 WYROK z dnia 21 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marek Szafraniec Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1403/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt KIO 1403/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt KIO 1403/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO/1141/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 13 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 510/13 POSTANOWIENIE z dnia 13 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 marca

Bardziej szczegółowo

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 26.01.2010 r. UZP/DKUE/KN/158/2009 Informacja o wyniku kontroli doraźnej - następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. UZP/DKD/KND/78/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Chudzik

POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Chudzik Sygn. akt: KIO 2696/10 POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Katarzyna Brzeska Anna Chudzik po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 lipca 2009 r. Przewodnicząca:

WYROK z dnia 31 lipca 2009 r. Przewodnicząca: Sygn. akt KIO/UZP 942/09 WYROK z dnia 31 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Członkowie: Anna Majstrowicz Sylwester Kuchnio Luiza Łamejko Protokolant: Łukasz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2299/12 WYROK z dnia 6 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 31 października 2012 r.

WYROK. z dnia 31 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2263/12 WYROK z dnia 31 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1511/10 WYROK z dnia 30 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych do

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 534/09 WYROK z dnia 7 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Ewa Jankowska Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 72311-2015 z dnia 2015-05-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1316/10 WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Rakowska Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 8 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 8 czerwca 2015 r. Sygn. akt: KIO/KU 31/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 8 czerwca 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych w dniu 13 maja 2015 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2013 r.

WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1129/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 837/10 POSTANOWIENIE z dnia 21 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Członkowie: Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 893/09 WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/2077/10 WYROK z dnia 5 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r.

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Protestujący: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7 31-502 Kraków

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Ewa Sikorska

z dnia 14 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Ewa Sikorska Sygn. akt KIO/UZP 1693/09 WYROK z dnia 14 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Małgorzata Rakowska Ewa Sikorska Protokolant: Przemysław Śpiewak po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 września 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 września 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2016/10 WYROK z dnia 28 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKUE/KU/104/2014 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2012 r. POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 sierpnia 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1927/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1600/11 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1475/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 26 lipca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1868/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 765/10 WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo