MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 13 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno gospodarczej oraz stanu zagospodarowania Dzielnicy Włochy Zagospodarowanie przestrzenne Charakterystyka lokalizacji Dzielnicy Uwarunkowania historyczne Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze Uwarunkowania ochrony środowiska w Dzielnicy Włochy Fauna i flora Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Ochrona przyrody i róŝnorodności biologicznej Edukacja ekologiczna Odpady Własność gruntów i budynków Zagadnienia własnościowe Obiekty zabytkowe Infrastruktura techniczna Komunikacja i układ drogowy Pozostała infrastruktura techniczna Mieszkalnictwo Gospodarka Zagadnienia gospodarcze BranŜa turystyczna Sfera społeczna Mieszkańcy Rynek pracy Pomoc społeczna w Dzielnicy Włochy Oświata Przestępczość na terenie Dzielnicy Włochy Analiza SWOT Konsultacje społeczne 34 2

3 4. Cele Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy. Powiązania Programu ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionu i Miasta Cele Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy Powiązania ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju kraju i regionu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategia Rozwoju Kraju Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku ZałoŜenia Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Okres programowania Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru Podsumowanie Hierarchizacja działań i kierunków interwencji Planowane działania przestrzenne i społeczne na obszarach rewitalizowanych. Projekty przewidziane do realizacji Planowane działania przestrzenne i społeczne na obszarze rewitalizowanym Szczegółowy opis projektów Obszar I Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy, Obszar II Strefa mieszkalna w północnej części Dzielnicy Obszar III Fort Włochy Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji System wdraŝania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja społeczna WdraŜanie Monitorowanie realizacji projektów i osiągania zakładanych celów Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy System aktualizacji Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Komunikacja i partycypacja społeczna Zakończenie 95 Spis tabel 97 Spis wykresów 98 Załączniki 99 3

4 1. Wstęp Rewitalizacja definiowana jest jako proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. Przejawami stanów kryzysowych w Dzielnicy Włochy, skutkującymi postępującym procesem degradacji społecznej są w sferze przestrzennej: niska funkcjonalność i estetyka wybranych obszarów przestrzeni miejskiej oraz dekapitalizacja zabudowy miejskiej i mieszkaniowej, w tym niszczenie obiektów dziedzictwa kulturowego, w szczególności Fortu Włochy; w sferze gospodarczej: utrudnienia wynikające z utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina; w sferze społecznej: pogłębiający się spadek liczby ludności (depopulacja) i dysproporcje w strukturze mieszkańców (starzenie się społeczeństwa). Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (dalej teŝ Mikroprogram) opracowuje się w celu ukierunkowania wskazanych powyŝej przemian i stworzenia warunków do wyprowadzenia ze stanów kryzysowych wyznaczonych obszarów miejskich zagroŝonych marginalizacją, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz zachowaniem wymagań ochrony środowiska naturalnego i zabytków kulturowych. Dodatkowo, przywrócenia funkcji gospodarczych i społecznych na obszarach rewitalizowanych tak, aby umoŝliwić ich zrównowaŝony rozwój. Ponadto, zakłada się, Ŝe uruchomienie procesów rewitalizacji wpłynie korzystnie zarówno na stopień atrakcyjności Dzielnicy jako miejsca do zamieszkania i spędzania wolnego czasu, jak i poziom jej konkurencyjności w zakresie oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjno sportowej. W wyniku stworzenia mechanizmów zachęt do inwestowania w nowe i istniejące na rewitalizowanym obszarze obiekty, powstaną warunki do oŝywienia gospodarczego, takŝe powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy, aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz odbudowy więzi społecznych. Zakłada się, Ŝe w dłuŝszej perspektywie rewitalizacja wyznaczonych obszarów Dzielnicy przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe. Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzennej, urządzeń technicznych, gospodarczej i społecznej. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji wyznaczonych obszarów Dzielnicy oraz marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu, poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i skorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania, ustalenie długofalowych działań na przyszłość. Prace nad opracowaniem Mikroprogramu prowadzono w ramach trzech etapów: przygotowania, diagnozowania i projektowania Mikroprogramu. 4

5 W ramach etapu przygotowania, powołano Zespół ds. rewitalizacji, złoŝony z pracowników merytorycznych poszczególnych wydziałów Urzędu Dzielnicy Włochy oraz pracowników firmy opracowującej Mikroprogram. Zadaniem Zespołu było, w oparciu o dostępne dane, wskazanie obszaru/ów, który/e z uwagi na występujące stany kryzysowe naleŝałoby objąć programem rewitalizacji. Dzielnica przeprowadziła wstępne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Dzielnicy Włochy mogli, w odpowiedzi na ankietę, wskazać główne ich zdaniem przyczyny degradacji Dzielnicy. Poproszono ich takŝe o określenie priorytetów w zakresie wskazanych kategorii interwencji. Na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych wyznaczono granice obszarów, które zdaniem Zespołu uznane został za obszary kryzysowe, będące przedmiotem rewitalizacji. W ramach etapu diagnozowania zostały przeprowadzone wieloczynnikowe analizy: faktograficzna i jakościowa oraz demograficzna, społeczna i gospodarcza, umoŝliwiające wskazanie najwaŝniejszych obszarów problemowych. Analizy zostały przeprowadzone dla trzech obszarów funkcjonalnych: przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego. W ramach etapu projektowania zaplanowano do realizacji 10 projektów rewitalizacyjnych oraz 7 projektów towarzyszących. Szczegółowy wykaz i opisy projektów zawiera rozdział Charakterystyka sytuacji społeczno gospodarczej oraz stanu zagospodarowania Dzielnicy Włochy 2.1. Zagospodarowanie przestrzenne Charakterystyka lokalizacji Dzielnicy 5

6 Dzielnica Włochy zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części m.st. Warszawy, na obrzeŝach stolicy, w odległości ok. 10 km od centrum miasta. Zajmuje powierzchnię 29 km 2, co stanowi 5,6% ogólnej powierzchni Warszawy (517 km 2 ). Włochy są jedną z 18 dzielnic Warszawy. Graniczą z dzielnicami Warszawy: Ursus (od zachodu), Bemowem i Wolą (od północy), Ochotą i Mokotowem (od wschodu) oraz Ursynowem (od południa) i podwarszawskimi gminami: Raszyn i Michałowice (od południowego zachodu). Dzielnicę Włochy zamieszkuje osób (stan na 31 grudnia 2007 roku), tj. 2,3% ludności Warszawy, z czego męŝczyźni stanowią 47,1%, kobiety odpowiednio 52,9%. Dzielnica pełni funkcje zaplecza przemysłowo technicznego, targowiskowego oraz mieszkaniowego dla m. st. Warszawy. Układ przestrzenny Dzielnicy tworzą: tereny zabudowy miejskiej o funkcjach mieszanych, z przewagą zabudowy mieszkaniowej (Osiedla: Okęcie, Włochy, Raków, ZbarŜ, Gorzkiewki, Paluch, Załuski, Opacz, Salomea, Wiktoryn oraz Solipse i Jadwisin), tereny przemysłowo magazynowe, głównie w północnej części Dzielnicy oraz Lotnisko Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina wraz ze strefą ograniczonego uŝytkowania dla Portu Lotniczego Uwarunkowania historyczne Geneza nazwy Włochy nie jest do końca znana. Pierwsza hipoteza głosi, Ŝe miejsce to wzięło swą nazwę od wojsk cudzoziemskich, przypuszczalnie włoskich, które miały stacjonować nieopodal pola elekcyjnego na Woli, co jest jednak, ze względów faktograficznych, wątpliwe. Zgodnie z drugą hipotezą, osada Włochy zaczerpnęła swą nazwę od przydomka kmiecia Jana, zwanego Włochem, właściciela wsi. Włochy, w II poł. XII w., były własnością kościoła, od XIII w. naleŝały do Konrada Mazowieckiego. Od XVI w. zajmowały 8 ha i naleŝały do Nadarzyńskich, później Rakowskich. W połowie XVII w. stanowiły własność Andrzeja Leszczyńskiego, prymasa i kanclerza wielkiego koronnego, który zbudował tu letnią rezydencję. W latach , w czasach Potopu szwedzkiego, letni pałacyk prymasa wraz z otaczającymi go zabudowaniami został doszczętnie zniszczony. Spaleniu uległy równieŝ sąsiednie wsie: Witki i Stojarty. Nigdy ich nie odbudowano, a tereny do nich naleŝące z czasem zostały wchłonięte przez Włochy. W początkach XVIII w. Włochy weszły w skład dóbr Lubomirskich. W 1795 roku, drogą sukcesji, dostały się hrabiemu Mostowskiemu, ministrowi spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, który stworzył tu piękną rezydencję wiejską z obszernym pałacem i rozległym parkiem rozplanowanym przez A. Szuberta. W 1842 roku we Włochach powstała pierwsza cegielnia, która wykorzystywała złoŝa iłów. Gliny na tych terenach było pod dostatkiem, dlatego produkcję cegieł przenoszono z miejsca na miejsce, aŝ do wyczerpywania się surowca. Dziś jedynym śladem po fabryce są liczne stawy (np. stawy przy ul. Cietrzewia i ul. KozioroŜca). W 1844 roku cegielnia oraz cała osada została zakupiona przez Koelichena i w rękach jego potomków pozostawały do czasu parcelacji w 1928 roku. 6

7 W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. na obszarze Włoch powstały trzy forty zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Warszawa, tj.: Fort V ( Włochy ), Fort VI ( Okęcie ) oraz Fort VII ( ZbarŜ ). W 1938 roku Włochy otrzymały prawa miejskie. 2 maja 1951 roku zostały przyłączone do Warszawy jako część dzielnicy Ochota, po czym w 1994 roku, wydzielone ze struktur dzielnicy, stały się samodzielną gminą Warszawa -Włochy. W 2002 roku, wraz z wejściem w Ŝycie ustawy warszawskiej, gmina stała się jedną z 18 dzielnic m. st. Warszawy. PołoŜona w południowo-zachodniej części m. st. Warszawy Dzielnica zyskuje coraz większą popularność stając się miejscem nowych inwestycji, w przewaŝającej mierze mieszkaniowych. Stanowi równieŝ siedzibę wielu firm usługowych, zwłaszcza z branŝy samochodowej oraz koncernów międzynarodowych Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze W ujęciu fizyczno - geograficznym Dzielnica Włochy, jak i cała Warszawa, połoŝone są na obszarze Niziny Środkowopolskiej, w obrębie makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. Pod względem geologicznym obszar leŝy w centralnej części niecki mazowieckiej, utworzonej w osadach ery mezozoicznej i wypełnionej osadami kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Głównymi jednostkami geomorfologicznymi w obrębie których leŝy Warszawa, są: Równina Warszawska, Równina Wołomińska oraz Dolina Środkowej Wisły. Sieć hydrograficzną Dzielnicy, jak i całej Warszawy tworzy przede wszystkim rzeka Wisła. Występujące na terenie Dzielnicy Włochy zbiorniki wodne to: Stawy KozioroŜca, Cietrzewia, Zbarski, Sadurka, Cegielniany, Glinianki Załuskie i Fajansowe oraz Fosy Zbarska i Okęcie Uwarunkowania ochrony środowiska w Dzielnicy Włochy Fauna i flora Cechą charakterystyczną Dzielnicy Włochy jest swoisty krajobraz i rozproszona, ale obecna w wielu miejscach zieleń. W granicach administracyjnych Dzielnicy zlokalizowane są 3 parki spacerowo wypoczynkowe, o powierzchni 16,7 ha (Park Kombatantów, Park ze stawem KozioroŜca, Park ze Stawami Cietrzewia) oraz 5 zieleńców, o powierzchni 2,3 ha (przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Geologicznej, Emaliowej, wokół glinianek Załuskich, 1- go Sierpnia i Dymnej). Zieleń uliczna i osiedlowa zajmują odpowiednio 18,5 ha i 19,1 ha. Na szczególną uwagę zasługuje utworzony w latach dwudziestych ubiegłego wieku zespół urbanistyczny Włochy Miasto Ogród. Teren pod budowę Miasta Ogrodu uzyskano od rodziny Koelichenów. Na zlecenie właścicieli w 1928 r. Feliks Krzywda Polkowski i Henryk Kotyński sporządzili plan parcelacji terenu. Teren był atrakcyjny ze względu na 7

8 dobre powiązanie komunikacyjne z Warszawą (w pobliŝu usytuowano przystanek kolei warszawsko - wiedeńskiej, a od 1932 r.- EKD) oraz malowniczy zespół parkowy włączony w granice objęte planem parcelacji. Koncepcja urbanistyczna oparta była na połączeniach drogowych Włoch z leŝącymi nieopodal majątkami: Czechowice, Jelonek, Mory, Solipsy, Skorosze. Obejmowała takŝe park z dworem-pałacykiem Koelichenów z połowy XIX w. Główne elementy kompozycji Centralny Plac (dawna nazwa Plac Wilsona) i Centralna Aleja - ciąg ulic Chrościckiego i Popularnej - zostały zaprojektowane zgodnie z podstawowymi załoŝeniami koncepcji miasta ogrodu. ZałoŜenia te dotyczyły kompozycji przestrzennej, parametrów technicznych, nasadzenia drzew, lokalizacji dominant (np: wieŝe kościoła). Miasto Ogród Włochy naleŝało do nielicznych miejsc, w których oprócz spełnienia podstawowych załoŝeń z zakresu wyglądu i rozmieszczenia zabudowań, zadbano takŝe o zachowanie atrakcyjnego wyglądu przestrzeni publicznej, placów, parku, głównej alei. JednakŜe wybuch II Wojny Światowej i lata powojenne ograniczyły dalszą realizację koncepcji Włoch - Miasta Ogrodu. Mimo tego, Miasto Stołeczne Warszawa próbuje nawiązywać do tej idei, poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Starych Włoch oraz ulicy Mikołajskiej, na obszarze których wskazuje na zachowanie wysokiego (minimalnie 50% - 60%) wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. W Dzielnicy Włochy brak jest nieruchomości oznaczonych jako tereny leśne. Jedynie w rejonie Palucha, występują grunty porośnięte drzewami i krzewami, przypominające zbiorowiska leśne Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń Ochrona powietrza Emisja zanieczyszczeń na terenie Dzielnicy Włochy występuje w postaci: 1. Emisji zorganizowanej (działalność przemysłowa, sektor komunalny), 2. Emisji niskiej (indywidualne źródła grzewcze), 3. Emisji komunikacyjnej. Głównymi źródłami emisji zorganizowanej są: 1. Procesy związane z energetycznym spalaniem węgla w kotłowniach zakładowych i lokalnych oraz paleniskach domowych, 2. Gazy powstające w wyniku spalania benzyn i oleju napędowego w samochodach cięŝarowych i osobowych, 3. Procesy technologiczne prowadzone w zakładach przemysłowych. Emisję niską generują indywidualne źródła grzewcze (piece kaflowe, kotły węglowe, olejowe, gazowe), zasilające budynki mieszkalne i uŝyteczności publicznej. Emisja ta, w połączeniu z emisją ze źródeł komunikacyjnych, stanowi obecnie główne źródło uciąŝliwości odpowiedzialne za jakość powietrza na terenach zabudowanych. 8

9 Emisja komunikacyjna, obok energetyki i ciepłownictwa, naleŝy do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do powietrza atmosferycznego przedostają się zanieczyszczenia gazowe (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodory) oraz pyłowe, w tym zawierające związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Hałas Źródłami hałasu komunikacyjnego w Dzielnicy Włochy są: 1. Ruch drogowy. Potęguje go zły stan nawierzchni dróg, 2. Ruch lotniczy. Hałas lotniczy, generowany przez lotnisko Okęcie, jest jednym z największych zagroŝeń i uciąŝliwości Dzielnicy Włochy i ma znaczący wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego. Ze względu na występujące przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu, wokół lotniska Okęcie został utworzony obszar ograniczonego uŝytkowania, 3. Ruch szynowy. Głównym źródłem hałasu kolejowego są przejeŝdŝające przez teren Dzielnicy pociągi oraz dworzec kolejowy. Przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2004 roku badania monitoringowe hałasu na Al. Krakowskiej, na wysokości lotniska, potwierdziły przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu zarówno w porze dziennej jak i w nocnej. Źródła hałasu przemysłowego występują głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. O sile ich występowania decydują w szczególności stan techniczny parków maszynowych, stosowane izolacje hal produkcyjnych, organizacja procesów technologicznych oraz funkcje urbanistyczne sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi terenów. Hałas komunalny powodowany jest w szczególności przez pracę silników samochodowych, wywoŝenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę jak równieŝ, wewnątrz budynków, wadliwe funkcjonowanie instalacji oraz działalność w pomieszczeniach piwnicznych lokali usługowych Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Ochrona powietrza Program ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy zakłada realizację celu długookresowego, zdefiniowanego jako: poprawa jakości powietrza atmosferycznego i spełnienie wymagań ustawodawstwa w zakresie obowiązujących norm poziomów substancji zanieczyszczających w powietrzu. Zaplanowano podjęcie następujących działań: 1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istotnych źródeł punktowych związanych z energetycznym spalaniem paliw, 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, 9

10 3. Ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, 4. Ograniczenie niskiej rozproszonej emisji komunalno - bytowej i technologicznej. Hałas Program ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy zakłada realizację celu długookresowego zdefiniowanego jako: ograniczenie uciąŝliwości hałasu dla mieszkańców poprzez dotrzymanie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu. Przeciwdziałaniu negatywnym skutkom hałasu lotniczego słuŝy wykonywanie ciągłych pomiarów hałasu w środowisku dla portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Zgodnie z ust. 2 art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, zarządzający lotniskiem im. F. Chopina w Warszawie jest zobowiązany do wykonywania takich pomiarów Ochrona przyrody i róŝnorodności biologicznej Zadania ochrony przyrody i róŝnorodności biologicznej są realizowane przede wszystkim poprzez ustanawianie róŝnych prawnych form ochrony, takich jak: rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, uŝytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe, pomniki przyrody. Ze wskazanych form ochrony przyrody, na terenie Dzielnicy Włochy występują wyłącznie pomniki przyrody. Program ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy zakłada realizację celu długoterminowego, zdefiniowanego jako: zahamowanie procesów degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego miasta. Zaplanowano podjęcie następujących działań: 1. Wzmocnienie aktywności przyrodniczej terenów wchodzących w skład Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM), przestrzennie zdefiniowanego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Zapewnienie właściwego uŝytkowania i zagospodarowania obszarów, pełniących istotne funkcje przyrodnicze, 2. Zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów zieleni we wszystkich dzielnicach (szczególnie w dzielnicach peryferyjnych i na obszarach intensywnych procesów inwestycyjnych), 3. Przystosowanie lasów warszawskich do pełnienia funkcji przyrodniczych i rekreacyjnych, 4. Zwiększenie skuteczności ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów chronionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w warunkach ich funkcjonowania w wielkim mieście, 5. Ochrona zespołów i obiektów krajobrazowych, 10

11 6. Usprawnienie zarządzania dziedzictwem przyrodniczym: dostosowanie systemu zarządzania do obecnego ustroju miasta oraz potrzeb koordynacji działań na terenach zarządzanych przez róŝne podmioty Edukacja ekologiczna Edukację ekologiczną na terenie Dzielnicy prowadzą placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. W ramach działalności podejmują i organizują róŝne akcje społeczne, w tym m.in. sprzątanie świata w ramach Dnia Ziemi, prowadzone w szczególności na terenach zielonych Dzielnicy. Treści proekologiczne przekazywane są takŝe za pośrednictwem środków masowego przekazu (telewizji, prasy, radia, Internetu). W Programie ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy, edukacja ekologiczna wpisuje się w cel długookresowy, zdefiniowany jako: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa m.st. Warszawy poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska Odpady Odpady powstające na terenie Dzielnicy i m. st. Warszawy deponowane są na składowiskach odpadów w Łubnej I, w gminie Góra Kalwaria oraz w SłuŜewie, Chojnicach, Kąsiu, Goraninie, Gostyninie, Łaskarzewie, Otwocku, Świerku, Słabomierzu, Lubochni - Górce, Dębem, SkarŜysku Kamiennej, Mazanach i Wołominie. Miasto st. Warszawa nie posiada zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie miasta funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych. Prowadzona jest równieŝ selektywna zbiórka odpadów w ograniczonym zakresie oraz zbiórka odpadów niebezpiecznych. Sytuację w dziedzinie gospodarki odpadami w Warszawie charakteryzuje Plan gospodarowania odpadami dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata , zgodnie, z którym głównym celem działań jest: spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyŝszego szczebla, tj.: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim na lata W Programie ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy gospodarka odpadami wpisuje się w cel długoterminowy, zdefiniowany jako: minimalizacja powstawania odpadów w sektorze komunalnym i gospodarczym (z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) poprzez zastosowanie prawidłowych praktyk postępowania. Obowiązki mieszkańców Miasta w zakresie gospodarowania odpadami określa dokument pt. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Dokument opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 11

12 2.3. Własność gruntów i budynków Zagadnienia własnościowe Powierzchnia Dzielnicy Włochy obejmuje ha. Wykaz gruntów Dzielnicy Włochy (stan na 30 czerwiec 2008 rok), ze względu na strukturę własności, przedstawia poniŝsza tabela. Tabela 1. Wykaz gruntów Dzielnicy Włochy Właściciel Powierzchnia [ha] Ogółem Skarb Państwa w tym grunty przekazane w uŝytkowanie wieczyste 346 w tym grunty we władaniu PKP 60 w tym grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych 42 Miasto Stołeczne Warszawa Ogółem 400 w tym grunty przekazane w uŝytkowanie wieczyste 73 Osoby fizyczne Ogółem 956 Ogółem 19 Spółdzielnie w tym grunty rolniczych spółdzielni produkcyjnych 1 w tym spółdzielnie mieszkaniowe 13 Kościoły i związki wyznaniowe Ogółem 15 Spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne Ogółem 227 w tym grunty spółek prawa handlowego 226 Powierzchnia geodezyjna Źródło: Urząd Dzielnicy Włochy Z analizy danych wynika, iŝ największy udział w strukturze własnościowej gruntów, tj. 43,5% ogólnej powierzchni Dzielnicy, mają te naleŝące do Skarbu Państwa (1.246 ha). W drugiej kolejności, grunty naleŝące do osób fizycznych i grunty komunalne odpowiednio 33,4% (956 ha) i 14,0% (400 ha) ogólnej powierzchni Dzielnicy Obiekty zabytkowe Liczba obiektów zabytkowych wskazanych do ochrony konserwatorskiej na podstawie art. 145 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami do czasu ustanowienia gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie Włoch wynosi 494. Do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Włoch aktualnie wpisane są 3 obiekty. 12

13 Do najwaŝniejszych obiektów zabytkowych na terenie Dzielnicy Włochy naleŝą: 1. Fort V ( Włochy ) - zalicza się do jednego z ciekawszych tego typu obiektów w Warszawie. Stanowił jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa. Jego budowę rozpoczęto w 1883 roku. W późniejszych latach wielokrotnie przebudowywano. Jest fortem typowym dla fortyfikacji rosyjskiej tego okresu i fortów budowanych w Warszawie. Zbudowany jako dwuwałowy fort o narysie pięcioboku z dwoma czołami. W wyniku decyzji kasacji Twierdzy Warszawa z 1909 roku został zniszczony, 2. Park Kombatantów przy ul. Chrościckiego, a w nim pałacyk Koelichenów. Park, o powierzchni 2 ha z XVIII w., zawiera liczne, bardzo cenne i rzadko spotykane obiekty przyrodnicze, w tym: platan klonolistny (wiek ok. 130 lat), tulipanowiec amerykański (wiek ok. 110 lat), lipę drobnolistną (wiek ok. 250 lat), sosny czarne (wiek ok. 130 lat) oraz klon polny (wiek ok. 130 lat), 3. Kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Rybnickiej, 4. Cmentarz we Włochach, 5. Fort VI ( Okęcie ) - jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Obecnie stanowi własność prywatną, 6. Fort VII ( ZbarŜ ) - jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Obecnie w stanie ruiny, jest własnością Agencji Mienia Wojskowego Infrastruktura techniczna Komunikacja i układ drogowy Dzielnica Włochy jest węzłem komunikacyjnym, połączonym z innymi ośrodkami systemem dróg, liniami autobusowymi i kolejowymi oraz połączeniami lotniczymi. Tak ukształtowany układ komunikacyjny stanowi bazę dla rozwoju konkurencyjności gospodarczej i turystycznej Dzielnicy. DuŜą rolę w układzie komunikacyjnym Dzielnicy Włochy odgrywają przebiegające przez jej obszar dwie trasy wylotowe z Warszawy: Aleja Krakowska i Aleje Jerozolimskie, które przyczyniają się do usprawnienia komunikacji. Docelowo istotne znaczenie będzie odgrywała Południowa Obwodnica Warszawy. W związku z rosnącym stopniem motoryzacji i zwiększeniem ruchu komunikacyjnego podjęto decyzję o budowie w 2010 roku obwodnicy Nowolazurowej. Dzielnica Włochy posiada bardzo dobrze rozwiniętą komunikację miejską, którą tworzą: linie autobusowe, linie tramwajowe oraz dwie kolejki SKM i popularna WKD. 13

14 Stan techniczny części dróg Dzielnicy Włochy jest niezadowalający. W szczególności dotyczy to ulic: Słowiczej, Pilchowickiej, Tapicerskiej, Gładkiej, Sabały (odcinek od ul. Hynka do ul. 17 Stycznia), Trapez, Rękodzielniczej oraz Węgorzewskiej. Na terenie Dzielnicy Włochy zlokalizowane jest jedno z dwóch warszawskich lotnisk, lotnisko Okęcie. Obsługuje ok. 70% całości ruchu pasaŝerskiego w Polsce. Posiada ponad 80 regularnych połączeń z portami w kraju i na świecie oraz stale rosnącą liczbę połączeń czarterowych. Wśród pasaŝerów największą popularnością cieszą się następujące kierunki zagraniczne: Londyn, ParyŜ, Frankfurt, Amsterdam i krajowe: Wrocław, Gdańsk i Kraków. Na potrzeby rosnącej liczby pasaŝerów (oczekuje się, Ŝe w tym roku lotnisko obsłuŝy 10 mln pasaŝerów) od 2005 roku trwa rozbudowa lotniska, polegająca na budowie Terminalu 2 z dwoma pirsami i płyty postojowej. Prognozuje się, Ŝe docelowo lotnisko będzie hubem, tj. centrum przesiadkowym, do którego linie lotnicze będą dowozić pasaŝerów, tak by mogli się przesiąść na inny samolot i lecieć dalej. Funkcjonowanie na terenie Dzielnicy portu lotniczego Okęcie stwarza wiele niedogodności, które wpływają na postrzeganie Dzielnicy przez mieszkańców Warszawy. Szczególnie istotne znaczenie ma nadmierny hałas komunikacyjny. Ustanowienie obszaru ograniczonego uŝytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina blokuje rozwój Dzielnicy, w tym powstawanie nowych szkół, przedszkoli i szpitali Pozostała infrastruktura techniczna Infrastrukturę techniczną, stanowiącą o wyposaŝeniu zasobów mieszkaniowych w Dzielnicy Włochy, tworzą sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, energetyczna oraz ciepłownicza. Na terenie Dzielnicy Włochy, w ulicach gminnych, znajduje się: 91 km sieci wodociągowej, 70 km kanalizacji sanitarnej, 5,9 km kanalizacji ogólnospławnej, 31,5 km kanalizacji deszczowej (według stanu na wrzesień 2008 rok). Liczbę mieszkańców Dzielnicy Włochy korzystających z instalacji technicznych w latach prezentuje poniŝsza tabela. Tabela 2. Korzystający z instalacji technicznych w Dzielnicy Włochy w latach Korzystający z instalacji / Lata Wodociąg (%) 94,4 95,2 Kanalizacja (%) 83,1 83,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Z analizy danych wynika, iŝ na koniec 2006 roku dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miało odpowiednio 95,2% i 83,4% mieszkańców Dzielnicy. Liczba osób korzystających z wodociągu oraz kanalizacji w analizowanym okresie wzrosła odpowiednio o 0,8% i 0,3%. Nadal brakuje sieci wodociągowej w rejonie Załusk, po stronie wschodniej Al. Krakowskiej i w części Opaczy Wielkiej. Skanalizowania wymagają Załuski i część Opaczy Wielkiej. 14

15 2.5. Mieszkalnictwo Według stanu na 31 grudnia 2006 roku zasoby mieszkaniowe Dzielnicy Włochy obejmowały ponad 17,5 tys. mieszkań, z czego 57% stanowiły mieszkania prywatne, 7,3% odpowiednio mieszkania komunalne. Szczegółowe dane na temat zasobów mieszkaniowych Dzielnicy Włochy w latach prezentuje poniŝsza tabela. Tabela 3. Sytuacja mieszkaniowa w Dzielnicy Włochy Wyszczególnienie/ Lata Liczba mieszkań ogółem (szt.) Liczba izb w mieszkaniach ogółem(szt.) Powierzchnia uŝytkowa mieszkań ogółem (m 2 ) Liczba mieszkań komunalnych (szt.) Liczba izb w mieszkaniach komunalnych (szt.) Powierzchnia uŝytkowa mieszkań komunalnych (m 2 ) Liczba mieszkań spółdzielczych (szt.) Liczba izb w mieszkaniach spółdzielczych (szt.) Powierzchnia uŝytkowa mieszkań spółdzielczych (m 2 ) Liczba mieszkań zakładowych (szt.) Liczba izb w mieszkaniach zakładowych (szt.) Powierzchnia uŝytkowa mieszkań zakładowych (m 2 ) Liczba mieszkań prywatnych (szt.) Liczba izb w mieszkaniach prywatnych (szt.) Powierzchnia uŝytkowa mieszkań prywatnych (m 2 ) Liczba mieszkań TBS (szt.) Liczba izb w mieszkaniach TBS (szt.) Powierzchnia mieszkań TBS (m 2 ) Liczba mieszkań innych podmiotów (szt.) Liczba izb w mieszkaniach innych podmiotów (szt.) Powierzchnia mieszkań innych podmiotów (m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS Z powyŝszych danych wynika, iŝ w analizowanym okresie wielkość zasobów mieszkaniowych ogółem w Dzielnicy Włochy wzrosła o 1,1%, tj. o 196 mieszkań. Nieznacznej zmianie uległa ich struktura. Wzrosła liczba mieszkań prywatnych i spółdzielczych, odpowiednio o 2% i 0,2%, przy jednoczesnym spadku liczby mieszkań komunalnych i zakładowych odpowiednio o 0,2% i 20,0%. Dane dotyczące struktury własności budynków, według stanu na 30 czerwca 2008 roku, prezentuje tabela poniŝej. Tabela 4. Struktura własnościowa budynków wg stanu na 30 czerwca 2008 roku Właściciel Ilość budynków mieszkalnych Ilość budynków niemieszkalnych Skarb Państwa Ogółem

16 W tym budynki na gruntach Skarbu Państwa przekazanych w uŝytkowanie wieczyste 4 8 W tym budynki spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych Miasto Warszawa Stołeczne Ogółem W tym budynki na gruntach przekazanych w uŝytkowanie wieczyste 1 2 Osoby fizyczne Ogółem Spółdzielnie Ogółem W tym budynki rolniczych spółdzielni produkcyjnych - 3 W tym budynki spółdzielni mieszkaniowych Kościoły i związki zawodowe Ogółem 5 17 Spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne Ogółem W tym budynki spółek prawa handlowego W tym budynki partii politycznych i stowarzyszeń 3 5 Razem Źródło: Urząd Dzielnicy Włochy Z analizy danych zawartych w powyŝszej tabeli wynika, iŝ w strukturze własnościowej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Włochy, wg stanu na koniec czerwca 2008 roku, dominowały te naleŝące do osób fizycznych (odpowiednio 88,5% i 61,7%) oraz Skarbu Państwa (odpowiednio 3,8% i 14,5%). Dane dotyczące stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w Dzielnicy Włochy prezentują tabele poniŝej. Tabela 5. Mieszkania wyposaŝone w instalacje w latach Wyszczególnienie Wodociąg (%) 96,9 97,2 97,2 Łazienka (%) 87,5 87,9 87,9 16

17 centralne ogrzewanie 78,0 78,1 78,2 (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS Tabela 6. Przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania w latach Wyszczególnienie mieszkania (m 2 ) 64,0 64,4 64,6 na 1 osobę (m 2 ) 28,0 28,4 28,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS Jak pokazują dane w tabelach powyŝej, wyposaŝenie mieszkań w instalacje, w analizowanym okresie, uległo poprawie. Odnotowano wzrost liczby mieszkań wyposaŝonych w wodociąg, łazienkę oraz centralne ogrzewanie, odpowiednio o 0,3%, 0,4% oraz 0,2%. Według stanu na 31 grudnia 2006 roku, w wodociągi wyposaŝonych było 97,2% mieszkań, łazienki posiadało 87,9% mieszkań, instalacje centralnego ogrzewania były zamontowane w 78,2% mieszkań. Biorąc pod uwagę dane porównawcze z terenu m. st. Warszawy, Dzielnicę Włochy cechuje jeden z najniŝszych poziomów wyposaŝenia mieszkań w instalacje techniczne. Ponadto, wzrosła wielkość przeciętnej powierzchni uŝytkowej mieszkania. Na koniec 2006 roku wynosiła ona 64,6 m 2 i była o 0,6 m 2 wyŝsza od tej na koniec 2004 roku. Podobnie wzrosła wielkość przeciętnej powierzchni uŝytkowej mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę, odpowiednio do 28,6 m 2, tj. o 0,6 m 2. Pomimo wzrostu, odnotowana wielkość powierzchni uŝytkowej mieszkania nie przekraczała przeciętnej dla kraju, która wynosiła 69,5 m 2. W Dzielnicy Włochy, ze względu na obecność lotniska, dominuje głównie niska zabudowa. W strukturze zabudowy mieszkaniowej Dzielnicy Włochy duŝy udział mają zabudowa jednorodzinna i małe domy wielorodzinne o niskim standardzie. Dotyczy to w szczególności budynków zlokalizowanych w rejonach od ul. Plastycznej do ul. Przepiórki, od ul Stawy do ul. Mikołajskiej, od ul. Janiszowskiej do ul. Mineralnej, od ul. Al. Krakowskiej do ul. Słowiczej oraz od ul. Lechickiej do ul. 17-go Stycznia. Strukturę wiekową zasobu pozostającego w administracji ZGN, w Dzielnicy Włochy, latach prezentuje tabela poniŝej. Tabela 7. Struktura wiekowa budynków pozostających w administracji ZGN w latach Okres budowy Stan na Stan na Stan na Stan na do * 227* 223* 214* ** 3** 3** 3** *** 7*** 7*** 7*** **** 1**** 1**** 17

18 ** 4** ***** Razem Źródło: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy * bez budynków w których wykonano nadbudowy ** w tym 2 nadbudowy *** w tym 3 nadbudowy **** nadbudowa ***** w tym 1 po generalnym remoncie i przebudowie Z danych zawartych w powyŝszej tabeli wynika, iŝ w analizowanym okresie odnotowano spadek liczby budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy. W strukturze własnościowej budynków administrowanych przez ZGN, 70% stanowiły budynki prywatne. Zmniejszeniu uległ takŝe procentowy udział budynków wybudowanych przed 1980 rokiem, odpowiednio z 96% do 92% ogólnej liczby budynków. Identyfikacja problemów W zakresie zagospodarowania przestrzennego: 1. Fragmentaryczne plany zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z faktu, iŝ z dniem 1 stycznia 2003 roku wygasły wszystkie plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku. Proces uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym i kosztownym. Nowe inwestycje powstają na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, co skutkuje chaotyczną zabudową, 2. Chaotyczna zabudowa na terenie Dzielnicy, 3. Nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni, 4. Rosnące natęŝenie ruchu kołowego, 5. Nakładanie się ruchu lokalnego i tranzytowego na drogach przebiegających przez centrum Dzielnicy, utrudniające ruch drogowy, 6. Pogłębiająca się dekapitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w szczególności Fortu V. W zakresie ochrony środowiska: 1. Zdegradowanie i niska estetyka części zlokalizowanych w granicach Dzielnicy terenów zielonych, 2. Niewielka liczba terenów leśnych w granicach Dzielnicy, 3. Występowanie tzw. dzikich wysypisk w granicach Dzielnicy, 18

19 4. Brak zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, 5. Wysoki poziom hałasu komunikacyjnego, głownie wzdłuŝ głównych tras komunikacyjnych oraz wokół lotniska Okęcie. W zakresie zasobów mieszkaniowych: 1. Niekorzystna struktura wiekowa budynków komunalnych, 2. Niski standard mieszkań komunalnych, 3. NiŜsza od średniej krajowej przeciętna powierzchnia uŝytkowa mieszkania oraz powierzchnia uŝytkowa mieszkania w podziale na 1 osobę, 4. Niski stopień wyposaŝenia mieszkań w instalacje techniczne, 5. Słaby standard wyposaŝenia wielu osiedli mieszkaniowych w usługi oraz urządzenia infrastruktury społecznej, 6. Niski standard zagospodarowania infrastruktury wokół budynków. W zakresie infrastruktury technicznej: 1. Występowanie kotłowni cieplnych wykorzystujących kotły na węgiel oraz indywidualnych źródeł ogrzewania, w tym budynków wielorodzinnych z ogrzewaniem piecowym lub etaŝowym, skutkujących niską sprawnością, 2. Brak sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym kanalizacji deszczowej na wybranych obszarach, 3. Niezadowalający stan infrastruktury drogowej Gospodarka Zagadnienia gospodarcze Profil gospodarczy Dzielnicy determinują dostępność komunikacyjna i zdolność do zagospodarowania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i nowe inwestycje. Liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Dzielnicy Włochy (według miejsca siedziby lub miejsca zameldowania), na tle województwa mazowieckiego i kraju w latach , prezentuje poniŝsza tabela. Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach Podmioty gospodarcze/lata Dzielnica Włochy Województwo mazowieckie Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS

20 Z powyŝszych danych wynika, Ŝe w analizowanym okresie liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Dzielnicy Włochy wzrosła o 8,8%, co oznacza, Ŝe ich przyrost był wyŝszy w porównaniu z danymi dla województwa i kraju, w przypadku których tempo wzrostu wyniosło odpowiednio 6,6% oraz 2,9%. Podział podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w Dzielnicy Włochy (według miejsca siedziby lub miejsca zameldowania), według sektorów własnościowych w latach , przedstawia poniŝsza tabela. Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności w latach Podmioty gospodarki narodowej/lata Ogółem: Sektor publiczny Sektor prywatny Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS Z analizy danych przedstawionych w powyŝszej tabeli wynika, iŝ w strukturze podmiotów gospodarki narodowej działających w Dzielnicy Włochy na koniec 2007 roku dominowały te z sektora prywatnego (99%). W sektorze publicznym działało odpowiednio 1% podmiotów. Spośród podmiotów sektora prywatnego 53% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 30,2% odpowiednio spółki prawa handlowego. Działalność podmiotów gospodarczych w Dzielnicy w 2007 koncentrowała się wokół: handlu i napraw (33,5%), obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (23,3%), a takŝe przetwórstwa przemysłowego (10,0%). Strukturę podmiotów sektora prywatnego, zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie Dzielnicy Włochy (według miejsca siedziby lub miejsca zameldowania) w podziale na sekcje PKD, prezentuje poniŝszy wykres. 20

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Załącznik nr 13 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Cele i pomiar efektów rewitalizacji

Cele i pomiar efektów rewitalizacji Cele i pomiar efektów rewitalizacji REWITALIZACJA: podejmowany w interesie publicznym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie danego obszaru

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Szanowni Mieszkańcy! Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA ETAP I LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MARZEC 2015 REWITALIZACJA WYPROWADZENIE ZE STANU KRYZYSOWEGO OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZEZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy

ZróŜnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy Warszawskie Forum Polityki Społecznej Strategia społeczna Warszawy wobec współczesnych wyzwań Warszawa, 15 XII 2007 Dotychczasowe badania nad zróŝnicowaniami społecznoprzestrzennymi Warszawy prowadzone

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany. L.p. Strona Lokalizacja Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany. L.p. Strona Lokalizacja Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Wykaz zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 wprowadzonych w dniu 19 listopada 2008 roku L.p. Strona Lokalizacja Zapis

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR REWITALIZACJI 15 lipca Urząd Miasta Krakowa Aleksander Noworól Konsulting

OBSZAR REWITALIZACJI 15 lipca Urząd Miasta Krakowa Aleksander Noworól Konsulting + OBSZAR REWITALIZACJI 15 lipca 2016 Urząd Miasta Krakowa Aleksander Noworól Konsulting + Jakie są przyczyny Aktualizacji 2 MPRK? n Nowa polityka miejska Państwa n Ustawa o rewitalizacji z 9 X 2015 n Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011 Urząd Miejski w Koninie KONIN 211 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 211 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek,

Bardziej szczegółowo