VI. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 VI. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ W roku sprawozdawczym pomoc społeczna udzielana była osobom i rodzinom, które spełniały jednocześnie dwa kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Stanowiły je: 1. kryteria dysfunkcji, o których mowa w art. 7 ustawy zgodnie z którymi pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej; 2. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 i 3 powołanej wyżej ustawy prawo do pieniężnych z pomocy społecznej ( ) przysługuje: - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, - osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (...) 351,00 zł na osobę w rodzinie. 32

2 Pomoc uzależniona była od spełnienia kryterium dochodowego, jednakże każda sprawa traktowana była indywidualnie i realizowana zgodnie z możliwościami finansowymi tut. Ośrodka. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu (przez osoby o dochodzie nie przekraczającym kryterium dochodowego) przesłanek formalno-prawnych przyznawana była pomoc społeczna, zgodnie z wnioskami i wskazanymi w nich celami. Analizując prawo do z pomocy społecznej istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż wystąpienie ubóstwa jako jedynej przesłanki nie jest wystarczającym powodem do przyznania pomocy. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej ( ) - wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe przy przekroczonym kryterium dochodowym określa tabela wyrażona w procentach odpłatności. Rozpatrując sprawy Ośrodek brał pod uwagę sytuację materialną, zdrowotną, zawodową, ale również możliwości finansowe gospodarstwa domowego w świetle ustawowego kryterium dochodowego oraz w kontekście innych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, osób często bez żadnego dochodu, ubiegających się o środki na żywność, odzież, lekarstwa, samotnych lub rodzin wielodzietnych. Na mocy art. 6 pkt. 14 cytowanej ustawy w systemie pomocy społecznej rodzina rozumiana była jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. W 2010r. Ośrodek realizował następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Świadczenia pieniężne: a) zasiłki stałe, b) zasiłki okresowe, c) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. 2. Świadczenia niepieniężne: a) praca socjalna, b) składki na ubezpieczenia zdrowotne, c) sprawienie pogrzebu, d) poradnictwo specjalistyczne, 33

3 e) interwencja kryzysowa, f) posiłek, g) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia, h) specjalistyczne usługi opiekuńcze, W sprawach pomocy społecznej wydano decyzji administracyjnych oraz 21 postanowień (w sprawach wyrażenia opinii dot. kombatantów, przesłania wniosku wg. właściwości terytorialnej, oczywistej omyłki organu). 1. Struktura świadczeniobiorców W 2010 r. z pomocy Ośrodka (w tym z pracy socjalnej) korzystały osoby i rodziny pozostające w 938 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 1702 osób tj. około 5% mieszkańców dzielnicy. Poniżej w tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka w 2010r. Tabela Nr 7 osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2009r. i 2010r. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej osób, którym przyznano świadczenie 2009r. 2010r. rodzin rodzin osób w rodzinach osób, którym przyznano świadczenie osób w rodzinach

4 Wykres Nr 1 rodzin objętych pomocą społeczną w 2009r. i 2010r. zadania własne i zlecone zadania zlecone zadania własne 2010r. 2009r praca socjalna Wskazać należy, że w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano 5% wzrost liczby środowisk, którym decyzją przyznano świadczenia. Z uwagi na fakt, iż od sierpnia 2009r. zasiłki stałe pozostają zadaniem własnym gminy (w przypadku m.st. Warszawy dzielnicy) w roku 2010 zanotowano znaczny spadek procentowego udziału zadań zleconych. W roku 2010 procentowy udział środowisk korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych w stosunku do wszystkich środowisk wynosił zaledwie 1,1% (w 2009r. 32,1%). Poniższa tabela przedstawia strukturę gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy Ośrodka w 2010r. Tabela Nr 8 Typy rodzin objętych pomocą w 2010r. rodzin osób w rodzinach Rodziny ogółem o liczbie osób i więcej W tym rodziny z dziećmi

5 o liczbie dzieci i więcej 0 0 Rodziny Niepełne o liczbie dzieci i więcej Rodziny Emerytów i rencistów o liczbie osób i więcej 5 21 Wykres Nr 2 Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od liczby osób w rodzinie w 2010r. 3% 2% 11% 14% 7% 63% o liczbie osób i więcej 36

6 Wykres Nr 3 Gospodarstwa domowe w zależności od liczby osób w rodzinie w latach r. rodzin 2010r. rodzin Rodziny ogółem o liczbie osób i więcej Z przedstawionych danych wynika, że procentowy udział poszczególnych kategorii świadczeniobiorców z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym pozostaje w latach 2009 i 2010 na podobnym poziomie. Zaznaczyć należy, że największą grupę świadczeniobiorców stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe. Udział procentowy poszczególnych gospodarstw domowych odpowiednio do wszystkich obejmowanych wsparciem środowisk wynosił: 1 osobowe 62,8% 2 osobowe 13,8% 3 osobowe - 11,4% 4 osobowe - 6,7% 5 osobowe - 3,1% 6 i więcej - 2,2% Jak wynika z powyższego zestawienia, udział większych gospodarstw tj. liczących 4 i więcej osób stanowił zaledwie 12% wszystkich obejmowanych wsparciem środowisk. 2. Powody udzielania W tabeli przedstawionej poniżej podano dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających ze pomocy społecznej w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 z uwzględnieniem przyczyny udzielenia pomocy. Nadmienić należy, że najczęściej przy przyznawaniu pomocy rodzina posiadała więcej niż jedną dysfunkcję. 37

7 Tabela Nr 9 Powody przyznawania pomocy Powód trudnej sytuacji życiowej 2009r. 2010r. rodzin osób w rodzinie rodzin Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego osób w rodzinie Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu Zakładu Karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Trudności w integracji osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy przez Ośrodek w latach 2009 i 2010 były bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo oraz bezrobocie. 38

8 Wykres Nr 4 Porównanie głównych powodów przyznawania pomocy w OPS w 2009 i 2010r r. 2010r. bezradność niepełnosprawność długotrwała choroba bezrobocie ubóstwo W odniesieniu do 5 głównych powodów-dysfunkcji stanowiących podstawę przyznania pomocy należy zaobserwować niewielkie wahania na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tendencja wzrostowa dotyczy bezradności, długotrwałej choroby oraz bezrobocia, w pozostałych dwóch dysfunkcjach niepełnosprawność i ubóstwo odnotowano niewielki spadek w porównaniu do roku poprzedniego. 3. Pomoc materialna W ramach pomocy materialnej podopiecznym Ośrodka udzielano: 1) pomocy finansowej w formie: - zasiłków stałych, - zasiłków okresowych, - zasiłków celowych, 2) pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługującej przy zasiłku stałym (dla zasiłkobiorców nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu), 3) pomocy w formie opłacania posiłków dla dzieci i młodzieży wydawanych w szkołach, 4) pomocy w formie gorących posiłków-obiadów wydawanych w stołówce firmy Akcent Catering sp. z o.o oraz dowożonych do miejsca pobytu, 5) świadczenia w formie sprawienia pogrzebu, 6) pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 39

9 7) pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (psychiatrycznych), 8) pomocy w formie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia. Zasiłki stałe od sierpnia 2009r. realizowane są w ramach zadań własnych w 100% dotowanych z budżetu państwa. Zasiłki te przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które od 2006r. wynosi odpowiednio 477 zł. dla osoby samotnej i 351 zł. na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu i stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a posiadanym dochodem. Tabela Nr 10 Zasiłki stałe nazwa świadczenia osób kwota Zasiłki stałe ,38 Osoby otrzymujące zasiłek stały i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia i opłacania składek dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Tabela Nr 11 Składki na ubezpieczenia zdrowotne nazwa świadczenia osób kwota Składki na ub.zdrowotne ,77 W 2010r. składka na ubezpieczenie zdrowotne w wys.9% od wysokości wypłacanego zasiłku stałego odprowadzana była za 238, osób co stanowiło 88,1% wszystkich zasiłkobiorców otrzymujących zasiłki stałe. Pozostałe 32 osoby 11,9% były ubezpieczone przy członku rodziny. Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługują osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego. Powodami udzielenia zasiłku okresowego były w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe finansowane były z budżetu dzielnicy oraz w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2010r. dotacja budżetu wyniosła 79,8% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na zasiłki okresowe. Procent udziału środków dzielnicy w stosunku do dotacji z budżetu państwa wyniósł 25,3% do 74,7%. 40

10 Tabela Nr 12 Zasiłki okresowe nazwa świadczenia osób kwota środki własne kwota środki z dotacji Zasiłki okresowe , ,70 Zasiłki celowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Zasiłki te przyznawane były w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (m.in. zakup opału, lekarstw, żywności, odzieży, przedmiotów użytku domowego, wykonanie drobnych remontów). Tabela Nr 13 Zasiłki celowe L.p. nazwa świadczenia osób kwota środki własne 1 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków ,00 powstałych w wyniku zdarzenia losowego 2 Zasiłki celowe i w naturze ,90 3 Specjalne zasiłki celowe ,15 Tabela Nr 14 Zasiłki celowe dla osób (rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc L.p. Zasiłki celowe w tym na: osób Kwota 1 na odzież i obuwie ,18 2 na leki i leczenie ,20 3 na żywność ,31 4 na czynsz ,37 5 na opłacenie energii ,26 6 na opłacenie gazu ,72 7 na węgiel ,00 8 na wyrobienie dowodu osobistego ,00 9 na sprzęt AGD ,09 10 na bilety kolejowe i MZA ,00 11 na podręczniki i art. szkolne ,60 12 na wypoczynek/kolonie/zielone szkoły ,58 13 na środki czystości ,81 14 na opłacenie przedszkola i żłobka ,05 15 na inne cele* ,05 41

11 16 remont mieszkania ,84 17 Wypoczynek (dorośli) ,00 *w zasiłkach na inne cele udzielano pomocy m.in. na opłacenie rachunków za dostawę wody, wywóz nieczystości stałych, opłacenie badań do celów sanitarnoepidemiologicznych, wydanie duplikatu prawa jazdy, dofinansowanie do zakupu laptopa, pokrycie składki członkowskiej uczniowskiego klubu sportowego, opłacenie kosztów przyłączenia energii elektrycznej, zakup wentylatora, materiałów do naprawy wersalki, wykładziny podłogowej, ubezpieczenie dziecka w szkole. Tabela Nr 15 Zasiłki celowe z odstąpieniem dochodzenia zwrotu dla osób (rodzin) które przekroczyły kryterium dochodowe z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc L.p. Zasiłki celowe w tym na: osób świadcz eń Kwota 1 na odzież i obuwie ,81 2 na leki i leczenie ,54 3 na żywność ,89 4 na czynsz ,95 5 na opłacenie energii ,64 6 na opłacenie gazu ,56 7 na węgiel ,29 8 na wyrobienie dowodu osobistego 0 0 0,00 9 na sprzęt AGD ,59 10 na bilety kolejowe i MZA ,24 11 na podręczniki i art. szkolne ,73 12 na wypoczynek/kolonie/zielone szkoły ,40 13 na środki czystości ,32 14 na opłacenie przedszkola i żłobka ,70 15 na inne cele* ,36 16 remont mieszkania ,78 17 Wypoczynek (dorośli) ,00 *w zasiłkach na inne cele udzielano pomocy m.in. na wywóz nieczystości stałych, zakup drewna opałowego, kabiny narożnej, spłuczki, nebulizatora, agregatu prądotwórczego, opłacenie kursu komputerowego, opłacenie składki na ubezpieczenie dziecka w szkole, usługi transportowej-przeprowadzki, wyposażenie dziecka na obóz harcerski. 42

12 Tabela Nr 16 Zasiłki celowe z określoną kwotą zwrotu nazwa świadczenia osób kwota środki własne Zasiłki celowe z określoną kwotą zwrotu ,39* * kwota zasiłków celowych-zwrotnych po odjęciu wpłat dokonanych przez klientów wyniosła ,73 zł.) Wykres Nr 5 Zasiłki celowe dla osób (rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc 0,00% 0,00% 0,00% 3,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 2,04% 7,40% 0,00% 0,00% na odzież i obuwie na leki i leczenie 14,69% na żywność na czynsz 26,06% na opłacenie energii 11,15% 34,66% na opłacenie gazu na węgiel na wyrobienie dowodu osobistego na sprzęt AGD na bilety kolejowe i MZA na podręczniki i art. szkolne na wypoczynek/kolonie/zielone szkoły na środki czystości na opłacenie przedszkola i żłobka na inne cele remont mieszkania Wypoczynek (dorośli) 43

13 Wykres Nr 6 Zasiłki celowe z odstąpieniem dochodzenia zwrotu dla osób (rodzin) które przekroczyły kryterium dochodowe z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc na opłacenie gazu na węgiel 4% na wyrobienie dowodu osobistego na sprzęt AGD 1% 7% 1% 5% 9% 18% na bilety kolejowe i MZA na podręczniki i art. szkolne 27% 17% 0% 8% 3% na wypoczynek/kolon ie/zielone szkoły na środki czystości na opłacenie przedszkola i żłobka na inne cele remont mieszkania Wypoczynek (dorośli) 44

14 Tabela Nr 17 Porównanie zasiłków celowych dla osób (rodzin) które przekroczyły kryterium dochodowe oraz dla osób (rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc. Nie przekroczone kryterium dochodowe Przekroczone kryterium dochodowe L. p. Zasiłki celowe w tym na: osób Kwota osób Kwota 1 na odzież i obuwie , ,81 2 na leki i leczenie , ,54 3 na żywność , , na czynsz , ,95 5 na opłacenie , ,64 energii 6 6 na opłacenie gazu , ,56 7 na węgiel , ,29 8 na wyrobienie , ,00 dowodu osobistego 9 na sprzęt AGD , ,59 10 na bilety kolejowe , ,24 i MZA 11 na podręczniki i , ,73 art. szkolne 12 na , ,40 wypoczynek/kolon ie/zielone szkoły 13 na środki czystości , ,32 14 na opłacenie , ,70 przedszkola i żłobka 15 na inne cele , ,36 16 remont , ,78 mieszkania 17 Wypoczynek , ,00 (dorośli) Porównując oba zestawienia należy zauważyć, iż jedynie w przypadku zasiłków na podręczniki i artykuły szkolne oraz zasiłków na zorganizowany wypoczynek letni/zimowy/zielone szkoły/ kwoty zasiłków udzielonych rodzinom, których dochód przekroczył kryterium dochodowe rodziny (tj. 351 zł. na osobę) były wyższe od kwoty zasiłków udzielonych rodzinom o dochodach niższych od kryterium dochodowego. Ponad 82% udział zasiłków przeznaczonych na żywność dla rodzin o niskim dochodzie potwierdza prawidłowość, iż to właśnie zapewnienie wyżywienia stanowi dla rodzin 45

15 ubogich podstawową potrzebę bytową. Prawie równy podział wartości zasiłków na opłacenie energii elektrycznej oraz leki i leczenie zdaje się potwierdzać fakt, że niezależnie od dochodu rodziny opłaty za zakup lekarstw czy za zużywany prąd stanowią dla wielu rodzin zbyt duże obciążenie, którego sami bez instytucji wspomagających nie są w stanie udźwignąć. Kwoty zasiłków przyznanych rodzinom nie przekraczającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 351 zł. do kwoty wszystkich zasiłków przyznanych rodzinom w ujęciu procentowym przedstawiają się następująco: odzież i obuwie 64,7% leki i leczenie 53,15% żywność 82,04 % czynsz 66,16% opłacenie energii elektrycznej 54,67% opłacenie gazu 68,32% zakup węgla 60,73% wyrobienie dowodu osobistego 100% zakup sprzętu gospodarstwa domowego 71,92% zakup biletów kolejowych i MZA 77,20% zakup podręczników i artykułów szkolnych 33,46% zapewnienie wypoczynku letniego/zimowego/zielone szkoły 43,13% zakup środków czystości 74,32% opłacenie przedszkola lub żłobka 78,79% inne cele 54,06 % remont mieszkania 63,10% wypoczynek dla osób dorosłych 72,05% Pomoc w formie zapewnienia posiłku przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Tabela Nr 18 Posiłki Rodzaj świadczenia osób, którym przyznano świadczenie zrealizowanych Kwota Posiłki ogółem ,80 w tym: dla dzieci: ,00 stołówka * , ,10 dowożone śniadania w DDP ,60 obiady w DDP ,40 obiady w ŚDS ,30 *za 63 świadczenia zapłacono w 2011r. 46

16 Wykres Nr 7 Posiłki dla podopiecznych OPS , , , , , , dla dzieci: stołówka dowożone śniadania w DDP obiady w DDP obiady w ŚDS zrealizowanych Kwota W 2010 r. koszt jednego obiadu dla osób dorosłych wyniósł 8,90 zł., dla dzieci 4,02 zł., koszt jednego śniadania 4,60 zł. Posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 4 placówkach, w tym: - stołówce firmy Akcent Catering Warszawa ul. Niepodległości 147, - Dziennym Domu Pomocy Warszawa ul. Robotnicza 15, - Dziennym Domu Pomocy Warszawa ul. Potrzebna 10, - Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Astronautów 17, oraz dowożone do miejsca zamieszkania podopiecznych. Obiady dla dzieci realizowane były w następujących szkołach: - Szkole Podstawowej Nr 87 i Gimnazjum Nr 114 przy ul. Malowniczej 31, - Szkole Podstawowej Nr 227 przy ul. Astronautów 17, - Szkole Podstawowej Nr 66 przy ul. Przepiórki 18, - Szkole Podstawowej Nr 88 przy ul. Radarowej 4b, - Szkole Podstawowej Nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a, - Zespole Szkół Specjalnych Nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47. W 2010r. część pomocy na dożywianie dla dzieci realizowana była w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. W ramach w/w. programu udzielana była pomoc w formie posiłku dla dzieci w rodzinach, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego dla rodziny. Dotacja z budżetu państwa wykorzystana na ten cel wyniosła ,20 zł. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ośrodek w 2010r. dokonał 10 pochówków na kwotę ,08 zł. Usług pogrzebowych 47

17 dokonywała firma Aaron-Usługi Pogrzebowe Waldemar Januszkiewicz Warszawa ul. Sosnkowskiego 31. Wykres Nr 8 Procentowy udział osób, którym przyznano w 2010r. świadczenie 23,59% 0,61% 2,49% zasiłki okresow e zasiłki celow e zasiłki stałe 42,43% składki na ub.zdrow otne posiłki 14,47% pogrzeby 16,41% 48

18 Wykres Nr 9 Procentowy udział w 2010r. 0,99% 0,76% 16,44% 2,85% 34,40% 44,55% zasiłki okresowe zasiłki celowe zasiłki stałe składki na ub.zdrowotne posiłki pogrzeby Jak wynika z powyższego wykresu, największy udział w wydatkach stanowią zasiłki celowe (44,55%), następnie zasiłki stałe (34,4%), posiłki (16,44%), składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych (2,85%). Pogrzeby (0,99%) oraz zasiłki okresowe (0,76%) stanowią jedynie drobny ułamek wydatków Ośrodka. W odniesieniu do świadczeniobiorców Ośrodka największą grupę stanowią osoby otrzymujące zasiłki celowe (42,43%), posiłki (23,59%), zasiłki stałe (16,41%) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (14,47%). Osoby otrzymujące pomoc w formie zasiłku okresowego stanowią 2,49% wszystkich świadczeniobiorców, pogrzeby 0,61%. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2010r. świadczone były przez firmę Agencja Służby Społecznej B. Kościelak. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione oraz osobom, którym rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 49

19 kontaktów z otoczeniem. Z pomocy Ośrodka w 2010r. skorzystało łącznie 91 osób, na pomoc dla nich wydatkowano kwotę zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2010r. wydatkowano kwotę zł. dla 10 osób. Środki finansowe pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa. Tabela Nr 19 Zestawienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Nazwa świadczenia osób Kwota Usługi opiekuńcze ,25 Specjalistyczne ,00 usługi opiekuńcze 30 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wykres Nr 10 Zestawienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych , Kwota Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 50

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Prawo-pomoc społeczna

Prawo-pomoc społeczna Prawo-pomoc społeczna W ramach działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r. 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18, 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 857302006 Fax 857302006

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Kolejowa 30 32-080

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Pomoc społeczna podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32)4342412 Fax (32)4343713 Powiat miejski Żory 44-24 Żory ul. Ks. Przemysława 2/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej. Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Pomoc społeczna. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej. Komu przysługuje świadczenie pieniężne? Pomoc społeczna Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Załącznik nr 2: PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Ruda Śląska Tel. 32344323 Fax 41-79 Ruda Śląska Markowej 2/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 WYPRAWKA SZKOLNA

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 WYPRAWKA SZKOLNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2015 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 3 sierpnia 2015 roku Miejscowość., data.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres zamieszkania Numer rachunku bankowego W przypadku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Komu przysługuje pomoc społeczna? 1. Komu przysługuje pomoc społeczna? 2. Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o pomoc? 3. Jakie są procedury i zasady przyznawania pomocy? 4. Jakie są świadczenia z pomocy społecznej? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA Zasady udzielania pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA Zasady udzielania pomocy społecznej POMOC SPOŁECZNA Obowiązek pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dzieli między siebie samorząd terytorialny zadania własne i administracja rządowa zadania zlecone. Wykaz zadań jest szczegółowo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany NIP: 8661601485 REGON: 292695814 Telefony: Kierownik - 15864 74 59 Pracownicy socjalni - 15864 7946 Świadczenia rodzinne - 15864 7933

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINA WĄGROWIEC Rządowy Program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

GMINA WĄGROWIEC Rządowy Program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Dane osobowe wnioskodawcy: Imię i nazwisko: PESEL: Seria i numer dowodu osobistego Telefon: Adres zamieszkania: 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka Szkolna

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka Szkolna (imię i nazwisko wnioskodawcy).. (miejscowość, data) (adres zamieszkania: ulica) (adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość) (nr telefonu) Dyrektor I. Dane osobowe ucznia...... (nazwa i adres szkoły)

Bardziej szczegółowo

GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51

GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51 GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51 świadczenia@pcs-poznan.pl www.pcs-poznan.pl PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Załącznik Nr 1 Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo