VI. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 VI. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ W roku sprawozdawczym pomoc społeczna udzielana była osobom i rodzinom, które spełniały jednocześnie dwa kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Stanowiły je: 1. kryteria dysfunkcji, o których mowa w art. 7 ustawy zgodnie z którymi pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej; 2. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 i 3 powołanej wyżej ustawy prawo do pieniężnych z pomocy społecznej ( ) przysługuje: - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, - osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (...) 351,00 zł na osobę w rodzinie. 32

2 Pomoc uzależniona była od spełnienia kryterium dochodowego, jednakże każda sprawa traktowana była indywidualnie i realizowana zgodnie z możliwościami finansowymi tut. Ośrodka. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu (przez osoby o dochodzie nie przekraczającym kryterium dochodowego) przesłanek formalno-prawnych przyznawana była pomoc społeczna, zgodnie z wnioskami i wskazanymi w nich celami. Analizując prawo do z pomocy społecznej istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż wystąpienie ubóstwa jako jedynej przesłanki nie jest wystarczającym powodem do przyznania pomocy. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej ( ) - wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe przy przekroczonym kryterium dochodowym określa tabela wyrażona w procentach odpłatności. Rozpatrując sprawy Ośrodek brał pod uwagę sytuację materialną, zdrowotną, zawodową, ale również możliwości finansowe gospodarstwa domowego w świetle ustawowego kryterium dochodowego oraz w kontekście innych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, osób często bez żadnego dochodu, ubiegających się o środki na żywność, odzież, lekarstwa, samotnych lub rodzin wielodzietnych. Na mocy art. 6 pkt. 14 cytowanej ustawy w systemie pomocy społecznej rodzina rozumiana była jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. W 2010r. Ośrodek realizował następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Świadczenia pieniężne: a) zasiłki stałe, b) zasiłki okresowe, c) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. 2. Świadczenia niepieniężne: a) praca socjalna, b) składki na ubezpieczenia zdrowotne, c) sprawienie pogrzebu, d) poradnictwo specjalistyczne, 33

3 e) interwencja kryzysowa, f) posiłek, g) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia, h) specjalistyczne usługi opiekuńcze, W sprawach pomocy społecznej wydano decyzji administracyjnych oraz 21 postanowień (w sprawach wyrażenia opinii dot. kombatantów, przesłania wniosku wg. właściwości terytorialnej, oczywistej omyłki organu). 1. Struktura świadczeniobiorców W 2010 r. z pomocy Ośrodka (w tym z pracy socjalnej) korzystały osoby i rodziny pozostające w 938 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 1702 osób tj. około 5% mieszkańców dzielnicy. Poniżej w tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka w 2010r. Tabela Nr 7 osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2009r. i 2010r. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej osób, którym przyznano świadczenie 2009r. 2010r. rodzin rodzin osób w rodzinach osób, którym przyznano świadczenie osób w rodzinach

4 Wykres Nr 1 rodzin objętych pomocą społeczną w 2009r. i 2010r. zadania własne i zlecone zadania zlecone zadania własne 2010r. 2009r praca socjalna Wskazać należy, że w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano 5% wzrost liczby środowisk, którym decyzją przyznano świadczenia. Z uwagi na fakt, iż od sierpnia 2009r. zasiłki stałe pozostają zadaniem własnym gminy (w przypadku m.st. Warszawy dzielnicy) w roku 2010 zanotowano znaczny spadek procentowego udziału zadań zleconych. W roku 2010 procentowy udział środowisk korzystających z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych w stosunku do wszystkich środowisk wynosił zaledwie 1,1% (w 2009r. 32,1%). Poniższa tabela przedstawia strukturę gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy Ośrodka w 2010r. Tabela Nr 8 Typy rodzin objętych pomocą w 2010r. rodzin osób w rodzinach Rodziny ogółem o liczbie osób i więcej W tym rodziny z dziećmi

5 o liczbie dzieci i więcej 0 0 Rodziny Niepełne o liczbie dzieci i więcej Rodziny Emerytów i rencistów o liczbie osób i więcej 5 21 Wykres Nr 2 Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od liczby osób w rodzinie w 2010r. 3% 2% 11% 14% 7% 63% o liczbie osób i więcej 36

6 Wykres Nr 3 Gospodarstwa domowe w zależności od liczby osób w rodzinie w latach r. rodzin 2010r. rodzin Rodziny ogółem o liczbie osób i więcej Z przedstawionych danych wynika, że procentowy udział poszczególnych kategorii świadczeniobiorców z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym pozostaje w latach 2009 i 2010 na podobnym poziomie. Zaznaczyć należy, że największą grupę świadczeniobiorców stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe. Udział procentowy poszczególnych gospodarstw domowych odpowiednio do wszystkich obejmowanych wsparciem środowisk wynosił: 1 osobowe 62,8% 2 osobowe 13,8% 3 osobowe - 11,4% 4 osobowe - 6,7% 5 osobowe - 3,1% 6 i więcej - 2,2% Jak wynika z powyższego zestawienia, udział większych gospodarstw tj. liczących 4 i więcej osób stanowił zaledwie 12% wszystkich obejmowanych wsparciem środowisk. 2. Powody udzielania W tabeli przedstawionej poniżej podano dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających ze pomocy społecznej w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 z uwzględnieniem przyczyny udzielenia pomocy. Nadmienić należy, że najczęściej przy przyznawaniu pomocy rodzina posiadała więcej niż jedną dysfunkcję. 37

7 Tabela Nr 9 Powody przyznawania pomocy Powód trudnej sytuacji życiowej 2009r. 2010r. rodzin osób w rodzinie rodzin Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego osób w rodzinie Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu Zakładu Karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Trudności w integracji osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy przez Ośrodek w latach 2009 i 2010 były bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo oraz bezrobocie. 38

8 Wykres Nr 4 Porównanie głównych powodów przyznawania pomocy w OPS w 2009 i 2010r r. 2010r. bezradność niepełnosprawność długotrwała choroba bezrobocie ubóstwo W odniesieniu do 5 głównych powodów-dysfunkcji stanowiących podstawę przyznania pomocy należy zaobserwować niewielkie wahania na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tendencja wzrostowa dotyczy bezradności, długotrwałej choroby oraz bezrobocia, w pozostałych dwóch dysfunkcjach niepełnosprawność i ubóstwo odnotowano niewielki spadek w porównaniu do roku poprzedniego. 3. Pomoc materialna W ramach pomocy materialnej podopiecznym Ośrodka udzielano: 1) pomocy finansowej w formie: - zasiłków stałych, - zasiłków okresowych, - zasiłków celowych, 2) pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługującej przy zasiłku stałym (dla zasiłkobiorców nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu), 3) pomocy w formie opłacania posiłków dla dzieci i młodzieży wydawanych w szkołach, 4) pomocy w formie gorących posiłków-obiadów wydawanych w stołówce firmy Akcent Catering sp. z o.o oraz dowożonych do miejsca pobytu, 5) świadczenia w formie sprawienia pogrzebu, 6) pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 39

9 7) pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (psychiatrycznych), 8) pomocy w formie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia. Zasiłki stałe od sierpnia 2009r. realizowane są w ramach zadań własnych w 100% dotowanych z budżetu państwa. Zasiłki te przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które od 2006r. wynosi odpowiednio 477 zł. dla osoby samotnej i 351 zł. na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu i stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a posiadanym dochodem. Tabela Nr 10 Zasiłki stałe nazwa świadczenia osób kwota Zasiłki stałe ,38 Osoby otrzymujące zasiłek stały i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia i opłacania składek dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Tabela Nr 11 Składki na ubezpieczenia zdrowotne nazwa świadczenia osób kwota Składki na ub.zdrowotne ,77 W 2010r. składka na ubezpieczenie zdrowotne w wys.9% od wysokości wypłacanego zasiłku stałego odprowadzana była za 238, osób co stanowiło 88,1% wszystkich zasiłkobiorców otrzymujących zasiłki stałe. Pozostałe 32 osoby 11,9% były ubezpieczone przy członku rodziny. Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługują osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego. Powodami udzielenia zasiłku okresowego były w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe finansowane były z budżetu dzielnicy oraz w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2010r. dotacja budżetu wyniosła 79,8% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na zasiłki okresowe. Procent udziału środków dzielnicy w stosunku do dotacji z budżetu państwa wyniósł 25,3% do 74,7%. 40

10 Tabela Nr 12 Zasiłki okresowe nazwa świadczenia osób kwota środki własne kwota środki z dotacji Zasiłki okresowe , ,70 Zasiłki celowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Zasiłki te przyznawane były w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (m.in. zakup opału, lekarstw, żywności, odzieży, przedmiotów użytku domowego, wykonanie drobnych remontów). Tabela Nr 13 Zasiłki celowe L.p. nazwa świadczenia osób kwota środki własne 1 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków ,00 powstałych w wyniku zdarzenia losowego 2 Zasiłki celowe i w naturze ,90 3 Specjalne zasiłki celowe ,15 Tabela Nr 14 Zasiłki celowe dla osób (rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc L.p. Zasiłki celowe w tym na: osób Kwota 1 na odzież i obuwie ,18 2 na leki i leczenie ,20 3 na żywność ,31 4 na czynsz ,37 5 na opłacenie energii ,26 6 na opłacenie gazu ,72 7 na węgiel ,00 8 na wyrobienie dowodu osobistego ,00 9 na sprzęt AGD ,09 10 na bilety kolejowe i MZA ,00 11 na podręczniki i art. szkolne ,60 12 na wypoczynek/kolonie/zielone szkoły ,58 13 na środki czystości ,81 14 na opłacenie przedszkola i żłobka ,05 15 na inne cele* ,05 41

11 16 remont mieszkania ,84 17 Wypoczynek (dorośli) ,00 *w zasiłkach na inne cele udzielano pomocy m.in. na opłacenie rachunków za dostawę wody, wywóz nieczystości stałych, opłacenie badań do celów sanitarnoepidemiologicznych, wydanie duplikatu prawa jazdy, dofinansowanie do zakupu laptopa, pokrycie składki członkowskiej uczniowskiego klubu sportowego, opłacenie kosztów przyłączenia energii elektrycznej, zakup wentylatora, materiałów do naprawy wersalki, wykładziny podłogowej, ubezpieczenie dziecka w szkole. Tabela Nr 15 Zasiłki celowe z odstąpieniem dochodzenia zwrotu dla osób (rodzin) które przekroczyły kryterium dochodowe z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc L.p. Zasiłki celowe w tym na: osób świadcz eń Kwota 1 na odzież i obuwie ,81 2 na leki i leczenie ,54 3 na żywność ,89 4 na czynsz ,95 5 na opłacenie energii ,64 6 na opłacenie gazu ,56 7 na węgiel ,29 8 na wyrobienie dowodu osobistego 0 0 0,00 9 na sprzęt AGD ,59 10 na bilety kolejowe i MZA ,24 11 na podręczniki i art. szkolne ,73 12 na wypoczynek/kolonie/zielone szkoły ,40 13 na środki czystości ,32 14 na opłacenie przedszkola i żłobka ,70 15 na inne cele* ,36 16 remont mieszkania ,78 17 Wypoczynek (dorośli) ,00 *w zasiłkach na inne cele udzielano pomocy m.in. na wywóz nieczystości stałych, zakup drewna opałowego, kabiny narożnej, spłuczki, nebulizatora, agregatu prądotwórczego, opłacenie kursu komputerowego, opłacenie składki na ubezpieczenie dziecka w szkole, usługi transportowej-przeprowadzki, wyposażenie dziecka na obóz harcerski. 42

12 Tabela Nr 16 Zasiłki celowe z określoną kwotą zwrotu nazwa świadczenia osób kwota środki własne Zasiłki celowe z określoną kwotą zwrotu ,39* * kwota zasiłków celowych-zwrotnych po odjęciu wpłat dokonanych przez klientów wyniosła ,73 zł.) Wykres Nr 5 Zasiłki celowe dla osób (rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc 0,00% 0,00% 0,00% 3,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 2,04% 7,40% 0,00% 0,00% na odzież i obuwie na leki i leczenie 14,69% na żywność na czynsz 26,06% na opłacenie energii 11,15% 34,66% na opłacenie gazu na węgiel na wyrobienie dowodu osobistego na sprzęt AGD na bilety kolejowe i MZA na podręczniki i art. szkolne na wypoczynek/kolonie/zielone szkoły na środki czystości na opłacenie przedszkola i żłobka na inne cele remont mieszkania Wypoczynek (dorośli) 43

13 Wykres Nr 6 Zasiłki celowe z odstąpieniem dochodzenia zwrotu dla osób (rodzin) które przekroczyły kryterium dochodowe z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc na opłacenie gazu na węgiel 4% na wyrobienie dowodu osobistego na sprzęt AGD 1% 7% 1% 5% 9% 18% na bilety kolejowe i MZA na podręczniki i art. szkolne 27% 17% 0% 8% 3% na wypoczynek/kolon ie/zielone szkoły na środki czystości na opłacenie przedszkola i żłobka na inne cele remont mieszkania Wypoczynek (dorośli) 44

14 Tabela Nr 17 Porównanie zasiłków celowych dla osób (rodzin) które przekroczyły kryterium dochodowe oraz dla osób (rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego z uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc. Nie przekroczone kryterium dochodowe Przekroczone kryterium dochodowe L. p. Zasiłki celowe w tym na: osób Kwota osób Kwota 1 na odzież i obuwie , ,81 2 na leki i leczenie , ,54 3 na żywność , , na czynsz , ,95 5 na opłacenie , ,64 energii 6 6 na opłacenie gazu , ,56 7 na węgiel , ,29 8 na wyrobienie , ,00 dowodu osobistego 9 na sprzęt AGD , ,59 10 na bilety kolejowe , ,24 i MZA 11 na podręczniki i , ,73 art. szkolne 12 na , ,40 wypoczynek/kolon ie/zielone szkoły 13 na środki czystości , ,32 14 na opłacenie , ,70 przedszkola i żłobka 15 na inne cele , ,36 16 remont , ,78 mieszkania 17 Wypoczynek , ,00 (dorośli) Porównując oba zestawienia należy zauważyć, iż jedynie w przypadku zasiłków na podręczniki i artykuły szkolne oraz zasiłków na zorganizowany wypoczynek letni/zimowy/zielone szkoły/ kwoty zasiłków udzielonych rodzinom, których dochód przekroczył kryterium dochodowe rodziny (tj. 351 zł. na osobę) były wyższe od kwoty zasiłków udzielonych rodzinom o dochodach niższych od kryterium dochodowego. Ponad 82% udział zasiłków przeznaczonych na żywność dla rodzin o niskim dochodzie potwierdza prawidłowość, iż to właśnie zapewnienie wyżywienia stanowi dla rodzin 45

15 ubogich podstawową potrzebę bytową. Prawie równy podział wartości zasiłków na opłacenie energii elektrycznej oraz leki i leczenie zdaje się potwierdzać fakt, że niezależnie od dochodu rodziny opłaty za zakup lekarstw czy za zużywany prąd stanowią dla wielu rodzin zbyt duże obciążenie, którego sami bez instytucji wspomagających nie są w stanie udźwignąć. Kwoty zasiłków przyznanych rodzinom nie przekraczającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 351 zł. do kwoty wszystkich zasiłków przyznanych rodzinom w ujęciu procentowym przedstawiają się następująco: odzież i obuwie 64,7% leki i leczenie 53,15% żywność 82,04 % czynsz 66,16% opłacenie energii elektrycznej 54,67% opłacenie gazu 68,32% zakup węgla 60,73% wyrobienie dowodu osobistego 100% zakup sprzętu gospodarstwa domowego 71,92% zakup biletów kolejowych i MZA 77,20% zakup podręczników i artykułów szkolnych 33,46% zapewnienie wypoczynku letniego/zimowego/zielone szkoły 43,13% zakup środków czystości 74,32% opłacenie przedszkola lub żłobka 78,79% inne cele 54,06 % remont mieszkania 63,10% wypoczynek dla osób dorosłych 72,05% Pomoc w formie zapewnienia posiłku przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Tabela Nr 18 Posiłki Rodzaj świadczenia osób, którym przyznano świadczenie zrealizowanych Kwota Posiłki ogółem ,80 w tym: dla dzieci: ,00 stołówka * , ,10 dowożone śniadania w DDP ,60 obiady w DDP ,40 obiady w ŚDS ,30 *za 63 świadczenia zapłacono w 2011r. 46

16 Wykres Nr 7 Posiłki dla podopiecznych OPS , , , , , , dla dzieci: stołówka dowożone śniadania w DDP obiady w DDP obiady w ŚDS zrealizowanych Kwota W 2010 r. koszt jednego obiadu dla osób dorosłych wyniósł 8,90 zł., dla dzieci 4,02 zł., koszt jednego śniadania 4,60 zł. Posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 4 placówkach, w tym: - stołówce firmy Akcent Catering Warszawa ul. Niepodległości 147, - Dziennym Domu Pomocy Warszawa ul. Robotnicza 15, - Dziennym Domu Pomocy Warszawa ul. Potrzebna 10, - Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Astronautów 17, oraz dowożone do miejsca zamieszkania podopiecznych. Obiady dla dzieci realizowane były w następujących szkołach: - Szkole Podstawowej Nr 87 i Gimnazjum Nr 114 przy ul. Malowniczej 31, - Szkole Podstawowej Nr 227 przy ul. Astronautów 17, - Szkole Podstawowej Nr 66 przy ul. Przepiórki 18, - Szkole Podstawowej Nr 88 przy ul. Radarowej 4b, - Szkole Podstawowej Nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a, - Zespole Szkół Specjalnych Nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47. W 2010r. część pomocy na dożywianie dla dzieci realizowana była w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. W ramach w/w. programu udzielana była pomoc w formie posiłku dla dzieci w rodzinach, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego dla rodziny. Dotacja z budżetu państwa wykorzystana na ten cel wyniosła ,20 zł. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ośrodek w 2010r. dokonał 10 pochówków na kwotę ,08 zł. Usług pogrzebowych 47

17 dokonywała firma Aaron-Usługi Pogrzebowe Waldemar Januszkiewicz Warszawa ul. Sosnkowskiego 31. Wykres Nr 8 Procentowy udział osób, którym przyznano w 2010r. świadczenie 23,59% 0,61% 2,49% zasiłki okresow e zasiłki celow e zasiłki stałe 42,43% składki na ub.zdrow otne posiłki 14,47% pogrzeby 16,41% 48

18 Wykres Nr 9 Procentowy udział w 2010r. 0,99% 0,76% 16,44% 2,85% 34,40% 44,55% zasiłki okresowe zasiłki celowe zasiłki stałe składki na ub.zdrowotne posiłki pogrzeby Jak wynika z powyższego wykresu, największy udział w wydatkach stanowią zasiłki celowe (44,55%), następnie zasiłki stałe (34,4%), posiłki (16,44%), składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłkach stałych (2,85%). Pogrzeby (0,99%) oraz zasiłki okresowe (0,76%) stanowią jedynie drobny ułamek wydatków Ośrodka. W odniesieniu do świadczeniobiorców Ośrodka największą grupę stanowią osoby otrzymujące zasiłki celowe (42,43%), posiłki (23,59%), zasiłki stałe (16,41%) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (14,47%). Osoby otrzymujące pomoc w formie zasiłku okresowego stanowią 2,49% wszystkich świadczeniobiorców, pogrzeby 0,61%. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2010r. świadczone były przez firmę Agencja Służby Społecznej B. Kościelak. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione oraz osobom, którym rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 49

19 kontaktów z otoczeniem. Z pomocy Ośrodka w 2010r. skorzystało łącznie 91 osób, na pomoc dla nich wydatkowano kwotę zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2010r. wydatkowano kwotę zł. dla 10 osób. Środki finansowe pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa. Tabela Nr 19 Zestawienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Nazwa świadczenia osób Kwota Usługi opiekuńcze ,25 Specjalistyczne ,00 usługi opiekuńcze 30 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wykres Nr 10 Zestawienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych , Kwota Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 50

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK Warszawa, luty 2013 r. 1 Spis treści I. CH ARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELAN Y... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( (

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( ( MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej: MPiPS-03 PMOPS Powiat miejski Rybnik Żużlowa 25 44-200 RYBNIK Tel. (032) 4221111

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo