CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1"

Transkrypt

1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1

2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć... 5 Wstęp Rynek pracy i edukacji w Wielkopolsce - analiza źródeł wtórnych Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych analiza źródeł wtórnych Ponadgimnazjalne szkoły o profilu zawodowym System Zawodowcy - WSDEZ Uczniowie Liczba uczniów zarejestrowanych w systemie Zawody w systemie Uczniowie w zawodach względem powiatów Uczniowie zarejestrowani w systemie względem szkół Uczniowie w systemie z uwzględnieniem płci oraz wieku Analiza umiejętności w wybranych zawodach Technik informatyk Technik ekonomista Technik logistyk Technik mechatronik Technik organizacji reklamy Technik handlowiec Pracodawcy Pracodawcy w systemie zawodowcy Oferty w systemie zawodowcy Oferty praktyk Analiza luk pomiędzy umiejętnościami deklarowanymi przez uczniów a umiejętnościami oczekiwanymi przez pracodawców Moduł doradztwa zawodowego Analiza skojarzeń Podsumowanie Strona 2

3 SŁOWNIK POJĘĆ KOMPETENCJE - Kompetencje to wiedza, umiejętności, doświadczenie, ale również indywidualne cechy osobowości pracownika, które przyczyniają się do osiągania celów, wyników i standardów oczekiwanych w związku z zajmowaniem przez niego stanowiskiem pracy. Istnieje wiele typologii kompetencji. Literatura przedmiotu wskazuje najbardziej pożądane kompetencje, i należą do nich: zdolności komunikacyjne, orientacja na cele, praca zespołowa, przywództwo, elastyczność. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia od 50 do 249 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. PODAŻ PRACY - Dostępne na rynku zasoby pracy, czyli praca generowana przez pracowników, gotowych podjąć pracę przy określonych stawkach płac. Do głównych determinant podaży pracy należą: czynniki demograficzne, wysokość oferowanego za pracę wynagrodzenia, dostęp do innych dochodów, preferencje dotyczące czasu wolnego i pracy. SYSTEM ZAWODOWCY System podmiotów i relacji między nimi, zorganizowany i doskonalony w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, w celu akceleracji przepływu informacji na rynku pracy. W projekcie funkcjonujący na potrzeby wielkopolskiego rynku pracy w zakresie kompetencji zawodowych. W skład Systemu Zawodowcy wchodzą również metody i narzędzia wspomagające tworzenie relacji w Systemie, w szczególności: Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego, platforma e-learningowa. WIELKOPOLSKI SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO - narzędzie utworzone i rozwijane w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. Uczniowie poprzez zarejestrowanie się w systemie i założenie profilu kompetencyjnego mają możliwość znalezienia praktyk/staży/pracy zgodnych z umiejętnościami, a nie tylko zawodem. Przedsiębiorcy rejestrując się w systemie, otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z systemu w tym rejestracji ofert praktyk i poszukiwania idealnego z ich punktu widzenia pracownika. W opracowaniu zamiennie używane jest określenie System Zawodowcy. PRACODAWA W SYSTEMIE ZAWODOWCY - pracodawca zarejestrowany w systemie informatycznym projektu Czas Zawodowców. UCZEŃ W SYSTEMIE ZAWODOWCY uczeń ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej z regionu Wielkopolski zarejestrowany w systemie informatycznym projektu Czas Zawodowców, poszukujący praktyki, stażu, pracy. UMIEJĘTNOŚCI to praktyczna zdolność do wykorzystania posiadanej i zdobytej wiedzy. Strona 3

4 WSTĘP Niniejszy raport stanowi zbiór analiz wybranych aspektów rynku pracy w Wielkopolsce oraz diagnozę potrzeb edukacyjnych w szkolnictwie zawodowym. Głównym źródłem danych jest System Zawodowcy, który opracowano w ramach projektu Czas Zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbiorcami raportu są: uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, pracodawcy, instytucje rynku pracy, samorządy oraz inne podmioty rynku pracy. Poniższe opracowanie zawiera wybrane aspekty rynku pracy w Wielkopolsce skupiając się głównie na rynku pracy i edukacji wśród młodzieży. Informacje zawarte w raporcie mogą przyczynić się nie tylko do kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, ale również może być narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji w kształtowaniu potrzeb edukacyjnych przez odpowiednie organy szkolnictwa zawodowego. W opracowaniu zaprezentowano informacje na temat: zawodów, które najczęściej poszukiwane są na terenie Wielkopolski, zawodów, na które popyt jest niezaspokojony, umiejętności, których oczekują pracodawcy i wielu innych aspektów rynku pracy. Korzyści z raportu uzyskają nie tylko poszukujący pracy, ale również dyrektorzy szkół, pracodawcy, publiczne służby zatrudnienia, współpracujące z nimi instytucje oraz badacze rynku pracy. Wyniki raportów generowanych w Systemie Zawodowcy pozwalają między innymi na monitorowanie kwalifikacji zawodowych, kompetencji i szczegółowych umiejętności uczniów niedorosłych w Wielkopolsce (w systemie kształcenia zawodowego), ponadto pozwalają na ocenę skali kształcenia w określonych zawodach w regionie, a także na identyfikację zawodów nadmiarowych i unikatowych w regionie. Wyniki diagnoz przeprowadzanych w Systemie Zawodowcy analiz mogą wpływać pośrednio na programy edukacyjne, szkolenia zawodowe, na planowane inwestycje i inne działania związane z monitorowaniem i kształtowaniem rynku pracy. Przedstawione opracowanie jest trzecim z kolei raportem, obejmującym analizami rok Raport jest dostępny w formie elektronicznej na stronach zawodowcy.org oraz dla każdego użytkownika Systemu Zawodowcy posiadającego aktywne konto. Każdy użytkownik Systemu, obok raportów które przygotowywane są przez zespół analityków w formie gotowych plików, ma również możliwość korzystania z narzędzi modułu raportowego, który pozwala na samodzielne generowanie zestawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Strona 4

5 1. RYNEK PRACY I EDUKACJI W WIELKOPOLSCE - ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH Jak zaznaczono we wstępie niniejszy raport stanowi zbiór analiz oraz diagnozę wybranych aspektów rynku pracy w Wielkopolsce, dla którego głównym źródłem danych do analiz jest System Zawodowcy. W celu poprawnej diagnozy rynku pracy i kształcenia zawodowego w opracowaniu wykorzystano również źródła zewnętrzne pozwalające odnieść wnioski do konkretnego kontekstu. Pod pojęciem rynku pracy w niniejszym opracowaniu rozumie się taki system podmiotów i relacji, na którym obiektem wymiany pomiędzy stronami są z jednej strony praca z drugiej zaś wynagrodzenie. Stronami są tutaj: nabywca pracy, czyli pracodawca (przedsiębiorca) oferujący zatrudnienie oraz sprzedający, czyli pracownik oferujący swoją wiedzę i umiejętności. Rynek pracy kształtują podaż i popyt na pracę. W opracowaniu jako podaż pracy rozumie się oferowane zasoby pracy osoby z określoną wiązką kompetencji poszukujące zatrudnienia. Natomiast popyt na pracę zdefiniowano jako wielkość zapotrzebowania na określony typ pracy wyrażoną między innymi wskaźnikiem liczby miejsc pracy w określonych zawodach. Można zatem rynek pracy interpretować w kategoriach mechanizmu dopasowania podaży i popytu na pracę. Z tego punktu widzenia istotne stają się sposoby transakcji pomiędzy oferującymi pracę a jej nabywcami, jak również stopień dopasowania potrzeb na styku podaży i popytu na pracę 1. Na rynku pracy można obserwować zjawiska zrównoważenia rynku oraz jego zachwiania. W przypadku, kiedy wszystkie osoby akceptujące określony poziom wynagrodzenia mogą znaleźć pracę mówimy o zrównaniu podaży pracy oraz popytu na nią jest to stan równowagi na rynku pracy. Zachwianie tej równowagi objawia się na dwa sposoby kiedy podaż jest większa niż popyt na pracę oraz odwrotnie kiedy popyt jest większy pod podaży. W pierwszym z nich pojawia się zjawisko bezrobocia rozumianego tutaj jako sytuacja, w której osoby zdolne do podjęcia pracy i poszukujące pracy nie znajdują zatrudnienia. W drugim przypadku pojawia się natomiast tzw. niedobór siły roboczej pracodawcy oferujący określone wynagrodzenie nie są w stanie znaleźć na rynku pracowników wyposażonych w określone kompetencje i umiejętności 2. Różnice wynikające z podaży i popytu na pracę mają różne źródła. Autorzy niniejszego opracowania jako jedną z istotnych przyczyn wskazują niedopasowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb pracodawców. Szkolnictwo zawodowe zwłaszcza po reformie edukacji w końcu lat dziewięćdziesiątych utraciło na znaczeniu, prestiżu i zainteresowaniu władz. Ówczesna strategia edukacyjna polega- 1 Raport częściowy nr 1 2 Ibidem Strona 5

6 jąca między innymi na utworzeniu znacznej liczby relatywnie tanich lokalnych szkół o profilach humanistycznych, upowszechnieniu zdawalności egzaminu maturalnego przyczyniły się do znaczącego spadku popularności szkół zawodowych i technicznych wśród młodzieży. Sami uczniowie jak i ich rodzice wybierają przede wszystkim szkoły ogólnokształcące oraz maturę jako przepustkę na wydłużenie procesu edukacji na studiach wyższych, a tym samym zwiększeniu szansy znalezienia pracy. Przyczyniło się do tego również znaczne obniżenie wymagań, jeśli chodzi o kwalifikacje do liceów (subwencja oświatowa za ucznia ). Kryzys szkolnictwa zawodowego na początku lat 2000 umocniły trendy ówczesnego rynku pracy. Spowolnienie gospodarki w latach było okresem zmian, do których zaliczyć można między innymi wprowadzanie w polskich przedsiębiorstwach nowych technologii. Skutkiem czego była zmiana struktury zatrudnienia, tym samym liczne zwolnienia. Zmiany te zbiegły się z likwidacją szkół technicznych, które postrzegano jako placówki niedające szans na zatrudnienie. Prestiż edukacji zawodowej w Polsce od tego czasu uległ drastycznemu zmniejszeniu. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w oddziaływaniu różnych czynników na polski system edukacji. Jednym z nich jest wycofanie Państwa się z aktywnego wpływania na edukację, w szczególności edukację zawodową. Rząd pozostawił samorządom decyzje dotyczące strategii rozwoju szkół razem z obowiązkiem rozwoju bazy do kształcenia praktycznego (skutki finansowe) jak i wybór kierunków kształcenia. Obserwowanym symptomem takich kroków był spadek wartości bazy dydaktycznej oraz otwieranie kierunków kształcenia w których szkoła mogła kształcić bez większych inwestycji (np. posiadała już konkretne zaplecze praktyczne). Doprowadziło to do otwierania kierunków, których absolwenci na lokalnym rynku pracy zasilali grono osób bezrobotnych. Pojawiło się zjawisko naboru uczniów, o którym nie decydowały realne potrzeby rynku pracy, ale konieczność wykorzystania zasobów szkoły (zarówno ludzkich jaki i materialnych) 3. W powyższej sytuacji cały czas odnotowywano duże zapotrzebowanie na zawody tzw. deficytowe, w których nie podejmowano kształcenia, często ze względu na niechęć szkół i samorządów do zmian w strukturze szkół, a czasami niemożliwość zorganizowania bazy do praktycznej nauki zawodu. W latach rząd podjął próby odbudowania negatywnego wizerunku edukacji zawodowej w Polsce. Były to przede wszystkich działania polegające na łagodzeniu skutków ówczesnego systemu poprzez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na kursy dokształcające i przekwalifikowujące absolwentów szkół. Działania te można określić mianem działań zadaniowych i akcyjnych, a nie systemowych. Wyjątki stanowiły działania podejmowane w poszczególnych regionach, przykładowo w województwie Wielkopolskim 4, którego działanie ukierunkowane było na diagnozę po- 3 Raport częściowy nr 1 4 Projekt: Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania Rynku Pracy, , Raport z badań. Strona 6

7 trzeb rynku pracy oraz na pomoc w kreowaniu nowych kierunków kształcenia. Prace w projekcie systemowym Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania Rynku Pracy rozpoczęto w roku 2010 i zakończono w roku W roku 2012 rozpoczęto kontynuację działań w projekcie Czas Zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZA- WODOWYCH ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Według Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia Polaków w wieku lata wynosiła w III kwartale 2014 roku 23,1%. Było to dokładnie tyle samo co w II kwartale 2014 roku i o 3,6% mniej niż w III kwartale roku Ostatni raz co najmniej tak głęboki spadek stopy z kwartału na kwartał miał miejsce sześć lat temu (rysunek 1.1; 1.2.) 5. Rys Stopa bezrobocia osób w wieku lata w Polsce na przestrzeni [źródło: GUS za rynekpracy.org] Rys Stopa bezrobocia osób w wieku lata w Polsce na przestrzeni [źródło: GUS za rynekpracy.org] Stopa bezrobocia młodych zmienia się w przybliżeniu podobnie do stopy bezrobocia całej populacji (por. rys. 1.3 oraz 1.4). Niemal do końca 1994 roku obserwowany był wzrost tego wskaźnika, przy czym szczytową wartość odnotowano w okresie grudzień 1993 luty 1994 (36,0%). Następnie stopa do połowy 1998 roku spadała, osiągając minimalną wartość w okresie marzec maj 1998 (21,8%).Kolejny okres wzrostu przedakcesyjnego (kojarzony 5 Główny Urząd Statystyczny Strona 7

8 z kosztami dostosowania polskiego rynku do włączenia go do wielkiego rynku unijnego) trwał do pierwszego kwartału 2003 roku, kiedy to odnotowano historycznie rekordowy poziom wskaźnika: 46,5%. Po akcesji polski do UE bezrobocie spadało także wśród młodych ludzi. Wskaźnik zmniejszał się do końca 2008 roku, przy czym minimalną historycznie wartość zarejestrowano w trzecim kwartale tego roku: 16,1%. (por. rys. 1.3 oraz 1.4) Rys Stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni [źródło: GUS za rynek pracy.org] Rys Stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni [źródło: GUS za rynek pracy.org] Raport Powiatowego Urzędu Pracy 6 podaje liczby osób bezrobotnych, w tym młodzież do 25 roku życia, zarejestrowanych w urzędach pracy całego kraju, województwa wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 2011, 2012 i 2013 roku (tabela 1). Raport na temat bezrobocia wśród absolwentów podaje wartość wskaźnika bezrobocia rejestrowanego wśród osób absolwentów szkół zawodowych i techników na przestrzeni lat (rys. 1.5). 6 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2011/2012, PUP, Poznań 2013 Strona 8

9 Tabela 1. Odsetek bezrobotnych ogółem oraz osób w wieku do 25 roku życia w Polsce, Wielkopolsce oraz zarejestrowanych w PUP w Poznaniu [źródło: PUP Poznań, 2014) Rys Liczba bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w latach [źródło: PUP w Poznaniu] Można zauważyć, że liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, którzy rejestrowali się jako bezrobotni ulegała wahaniom. W latach ogólna liczba bezrobotnych absolwentów wzrosła, następnie odnotowano znaczny spadek w roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jako główną przyczynę tak dużego spadku podaje w opublikowanym w roku 2013 raporcie o stanie bezrobocie absolwentów - otwarcie europejskich rynków pracy oraz dość korzystną sytuację na lokalnym rynku pracy w tamtym okresie. Po nieznacznym wahaniu w okresie w ostatnich dwóch latach liczba bezro- Strona 9

10 botnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych utrzymuje się na stałym poziomie. Najnowszy raport na temat bezrobocia PUP w Poznaniu podaje, że liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia w październiku 2014 roku wynosiła W porównaniu do końca roku ubiegłego jest to wzrost o około 600 osób. Podobną tendencję można zaobserwować na wykresie prezentującym procent absolwentów szkół zawodowych oraz techników rejestrujących się w urzędzie pracy (rys. 1.6). W latach około 30% absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 20% absolwentów techników rejestrowało się w powiatowym urzędzie pracy. Ta sytuacja zmieniła się w latach gdzie udział młodych po szkołach zawodowych zaczął spadać, osiągając w roku 2008 najniższy poziom - nieco ponad 7%. Niestety od roku 2009 obserwowany jest ponowny wzrost tego wskaźnika. Rys Procent bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w latach [źródło: PUP Poznań] Statystyki dla Polski, czy to regionu i mikroregionu wskazują publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, że zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika opuszczają absolwenci, których znaczna cześć zasila szeregi bezrobotnych (rys. 1.7). Z poniższego rysunku widać, że ponad połowę osób zarejestrowanych jako bezrobotni w urzędach pracy stanowią osoby z wykształceniem podstawowym zawodowym oraz średnim zawodowym. 7 Raport Powiatowego Urzędu Pracy na temat bezrobocia wśród absolwentów, 2014 Poznań Strona 10

11 Rys Procent zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia w Wielkopolsce w roku [źródło: GUS] Taki obraz sytuacji skłania do postawienia pytania co jest powodem, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym po ich opuszczeniu zasilają rzesze bezrobotnych? Wstępna diagnoza nasuwa się po wysłuchaniu pracodawców, którzy sygnalizują trudności w znalezieniu pracowników. Przykładowo, w województwie wielkopolskim 8, większość pracodawców zgłaszało problemy ze znalezieniem pracowników w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń, ślusarz, obróbki metali. W każdym z regionów Polski odczuwalne są niedobory pracowników dysponujących znanymi i jasno określonymi kompetencjami. Rozkład zawodów deficytowych dla tych regionów różniłaby się jedynie nazwą zawodów i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że do dzisiaj nie istnieje spójny system monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Brakuje informacji ze strony pracodawców i przedsiębiorców o potrzebach w zakresie poszukiwanych kompetencji pracowników. Z kolei ta luka informacyjna powoduje, że szkolnictwo zawodowe zarówno zasadnicze jak i średnie, nie znając potrzeb rynku, nie ma podstaw do zmian kierunków nauczania oraz skali edukowania w konkretnych obszarach. Występowanie luk w poszukiwanych zawodach i kompetencjach nie idzie w parze z liczebnością szkół oraz liczbą kształconych uczniów w określonych zawodach PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY O PROFILU ZAWODOWYM W Polsce młodzież ma możliwość kształcenia się zawodowo w różnych typach szkół. Są nimi: szkoły zasadnicze zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły policealne, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej. W projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie kształcenie zawodowe wsparciem objęto osoby korzystające z dwóch pierwszych form kształcenia. 8 Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce, Fundacja Republikańska, styczeń Strona 11

12 Twórcy reformy szkolnictwa z roku 1998 za strategiczny cel jej wprowadzenia przyjęli podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa: wykształcenie średnie potwierdzone egzaminem maturalnym miało osiągnąć 80% młodych Polaków, pozostałe zaś 20% młodzieży kończyłoby szkoły zawodowe 9. Skutkiem takiej strategii był między innymi drastyczny spadek szkół o profilu zawodowym (patrz rysunki 1.8, 1.9) Rys Liczba szkół średnich i zasadniczych zawodowych w Polsce w roku 2001 oraz 2010 [źródło: GUS] Rys Liczba uczniów techników zawodowych oraz zasadniczych szkół zawodowych w Polsce w roku 2001 oraz 2010 [źródło: GUS] Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych zmniejszyła się o 57 %, zaś szkół średnich zawodowych o 43 % (rys. 1.9). Największy spadek liczby uczniów miał miejsce w grupie kierunków kształcenia takich jak: produkcja, przetwórstwo, ekonomiczno-administracyjnym, rolnictwie i leśnictwie. W trzech 9 Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa Strona 12

13 grupach liczba uczniów zwiększyła się: kształcenie informatyczne (wzrost o ponad 100%), usługi dla ludności (wzrost o 80%) oraz usługi transportowe (wzrost o około 20%) 10. Stabilizację liczby szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym obserwuje się od roku 2005 (rys. 1.10). Rys Liczba szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz techników zawodowych w Polsce na przestrzeni lat [źródło: SIO, stan na ] Rys Liczba szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz techników zawodowych w Wielkopolsce na przestrzeni lat [źródło: SIO, stan na ] W województwie Wielkopolskim najniższą liczbę zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży można zaobserwować w roku 2005, wzrost o ponad 40% obserwujemy w roku 2010 (rys. 1.11). Nieco inną tendencją charakteryzuje się liczba techników zawodowych: w roku 2009 jest ich najmniej w Wielkopolsce, aby w roku 2010 powrócić do stanu z roku szkół. 10 Główny Urząd Statystyczny, Strona 13

14 2. SYSTEM ZAWODOWCY - WSDEZ Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego (ozn. WSDEZ) to narzędzie, które opracowano w projekcie innowacyjnym Wielkopolski system monitorowania i prognozowania a następnie udoskonalono w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. W opracowaniu zamiennie używane jest pojęcie System Zawodowcy, którego elementem integrującym jest WSDEZ. System Zawodowcy jest środowiskiem informatycznym, w którym mogą rejestrować się różne grupy użytkowników (rys. 2.1). W pierwszej wersji systemu byli to uczniowie kształcący się w Wielkopolsce w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, przedsiębiorcypracodawcy oraz dyrektorzy szkół. Obecnie system został wyposażony w kolejne moduły, dedykowane: kierownikom kształcenia praktycznego, doradcom zawodowym oraz instytucjom szkoleniowym. System zmienił również swoją szatę graficzną, dzięki której wzrosła przyjazność użytkowania systemu. Moduł Ucznia Moduł Kierowników Kształcenia Praktycznego Moduł Dyrektora Szkoły System Zawodowcy Moduł Instytucji Szkoleniowych Moduł Pracodawcy Moduł Doradcy Zawodowego Rysunek 2.1. Ogólny schemat WSDEZ [opracowanie własne] Strona 14

15 Rysunek 2.2. Przykładowe okno Systemu dla użytkownika Uczeń/Uczennica [opracowanie własne] System informatyczny posiada szeroką gamę funkcjonalności dla każdego z odbiorców wspierając ich w działaniach związanych z kreowaniem własnej ścieżki edukacji, poszukiwaniem pracy lub pracownika, analizą danych z na temat rynku edukacji i pracy w Wielkopolsce. Moduł dedykowany uczniom daje osobom młodym, kształcącym się w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym możliwość znalezienia praktyk/staży/pracy zgodnych z posiadanymi umiejętnościami, a nie tylko zawodem. Uczeń/Uczennica w oparciu o łatwą opcję wskazania szczegółowych umiejętności z gotowej, dostępnej w systemie listy ma możliwość przygotowania CV dla pracodawcy. System z kolei wskazuje oferty pracy/praktyk/staży najbardziej dopasowane do profilu ucznia/uczennicy, który/a samodzielnie podejmuje decyzję o chęci kontaktu z pracodawcą. Pracodawcy rejestrując się w systemie, otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z systemu w tym rejestracji ofert praktyk. System Zawodowcy spośród rzetelnej bazy profili zawodowych i osobowych potencjalnych kandydatów wskaże najbardziej dopasowane osoby. Dzięki temu pracodawcy i przedsiębiorcy mogą pozyskać praktykantów /praktykantki, których kompetencje i umiejętności są optymalnie dopasowane do ich potrzeb. Rejestracja i korzystanie z Systemu skraca czas prowadzenia procesu rekrutacji oraz ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wyborem pracownika. Jest też szansą na nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w regionie kształcącymi w zawodach najbardziej pożądanych przez pracodawcę. Dyrektor szkoły, której uczniowie rejestrują się i korzystają z Systemu Zawodowcy, posiada dostęp do modułu wyposażonego w funkcjonalności, które pozwalają mu na monitorowanie procesu rejestracji uczniów, poszukiwanie szkoleń, generowanie raportów o aktywności Strona 15

16 uczniów swojej szkoły na rynku pracy jak również o rynku pracy w ogóle. Ma on również dostęp do aktualnego słownika kompetencji i umiejętności dla zawodów. Moduł dedykowany kierownikom kształcenia praktycznego wspiera ich działania w zakresie zarządzania praktykami uczniów u pracodawców z ramienia szkoły. Moduł pozwala między innymi na tworzenie, edycję, archiwizowanie umów i dokumentów dla praktykantów. Pozwala na szybki dostęp do informacji o firmie, do której uczeń wybiera się na praktykę, na tworzenie szablonów praktyki do wielokrotnego użytku. Użytkownicy tego modułu mają dostęp do szablonów raportów na temat rynku pracy i edukacji w Wielkopolsce oraz do kwalifikacji i umiejętności dla wybranego zawodu. Moduł doradcy zawodowego pozwala na korzystanie z repozytorium wiedzy, z forum dyskusyjnego, generowanie raportów, poszukiwanie szkoleń oraz korzystania ze słownika kompetencji i umiejętności dla zawodów. Doradztwo zawodowe odgrywa coraz ważniejszą rolę w procesie edukacji młodzieży. Wysoka dynamika rozwoju gospodarczego Polski powoduje konieczność elastycznego dostosowywania umiejętności i kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy. Dotychczasowe metody pracy doradcy zawodowego doskonale uzupełnia i wspiera System Zawodowcy. Moduł firm szkoleniowych wspiera firmy szkoleniowe oraz pracodawców w kreowaniu ogłoszeń na temat szkoleń. Moduł pozwala nie tylko na publikowanie ogłoszeń, ale również na poszukiwanie według wskazanych kryteriów (np. brak określonych umiejętności) potencjalnych grup odbiorców szkolenia. Dzięki modułowi, System Zawodowcy pozwala również uczniowi/uczennicy na odnalezienie szkolenia uzupełniającego braki w konkretnie zdefiniowanych umiejętnościach. System Zawodowcy jest bogatą bazą informacji na temat uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, na temat potrzeb pracodawców w zakresie pracowników, na temat instytucji szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa zawodowego w regionie. Dzięki informacjom pozyskiwanym od odbiorców Systemu Zawodowcy, możliwa jest ocena stanu rynku pracy i edukacji zawodowej w Wielkopolsce. Wartością Systemu jest to, że zawiera z jednej strony informacje na temat poziomu posiadanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym umiejętności z drugiej informacje na temat umiejętności poszukiwanych na rynku przez pracodawców. Analiza sytuacji zachwiania równowagi na rynku pracy pozwala na ocenę, w jakich obszarach edukacji zawodowej należy podjąć działania doskonalące proces kształcenia (np. zmiana programów nauczania, otworzenie nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy itp.). Strona 16

17 3. UCZNIOWIE Ważną potencjalną grupą zawodową w Wielkopolsce są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, którzy w krótkiej perspektywie (od jednego do czterech lat) wejdą na rynek pracy. Jak pokazują statystyki przytoczone w pierwszym rozdziale 11, uczniowie to potencjalni pracobiorcy, którzy z różnych względów po zakończeniu szkoły zasilają szeregi osób bezrobotnych lub decydują się na pracę w innych zawodach niż wyuczone. Aby poprawić dostosowanie uczniów i absolwentów do potrzeb rynku pracy zarówno w Europie jak i w Polsce realizowanych jest wiele inicjatyw, do których należy również projekt Czas Zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe współfinansowane ze środków UE. Rynek pracy w Wielkopolsce (podobnie jak w całym kraju), cechuje w większym lub mniejszym stopniu brak dopasowania kompetencji i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych do oczekiwań pracodawców. W tym kontekście, ważnym jest diagnozowanie poziomu dopasowania ich kompetencji i umiejętności w stosunku do oczekiwań zgłaszanych przez pracodawców 12. System Zawodowcy daje uczniom/uczennicom kształcącym się w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym możliwość założenia własnego profilu nazwanego kontem użytkownika. Dzięki temu uczniowie i uczennice uzyskują dostęp do wybranych funkcji Systemu Zawodowcy. System pozwala im na poszukiwanie praktyk, staży lub pracy zgodnych z kwalifikacjami, kompetencjami a nawet szczegółowiej - umiejętnościami, a nie tylko zawodem, którego się uczą i którego dyplom uzyskają po ukończeniu szkoły. System daje uczniom/uczennicom możliwość poznania zasobów kompetencji i umiejętności oraz pozwala na przygotowanie profesjonalnego CV (profilu) dla pracodawcy. Wszystko to odbywa się w oparciu o łatwą opcję zaznaczenia umiejętności z gotowego, dostępnego w systemie słownika (opracowanego w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia w Zawodach z r) oraz aplikowanie na oferowane przez pracodawcę stanowisko pracy drogą elektroniczną. Ważną funkcją Systemu pozwalającą na ocenę sytuacji na rynku pracy jest dostęp do najświeższych raportów i migawek (krótkich raportów) na temat rynku pracy w Wielkopolsce. Dzięki informacjom zgromadzonym w bazie uczniów Wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym możliwa jest ich analiza pod względem wybranych kryteriów. Poniżej zaprezentowano wyniki diagnozy stanu edukacji ponadgimnazjalnej o profilu zawodowym w Wielkopolsce na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Zawodowcy. 11 dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 12 Wyniki projektu "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" do Strona 17

18 3.1. LICZBA UCZNIÓW ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE W Wielkopolsce w roku szkolnym 2013/2014 kształciło się w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym uczniów zaś w roku szkolnym 2014/2015 kształci się uczniów 13 (rys. 3.1). Rys Liczba uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce w roku szkolnym: 2013/2014 oraz 2014/2015 [źródło: SIO, stan na ] Obecnie w Systemie Zawodowcy zarejestrowani się uczniowie z 74 szkół pondgimnazjalnych o profilu zawodowym z Wielkopolski co do ubiegłego roku szkolnego 2013/2014 stanowi wzrost o 7 szkół. Aż 70 szkół zarejestrowanych w Systemie to szkoły, które podpisały umowę o współpracy w ramach projektu "Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Czas Zawodowców" (ponad połowa wszystkich uczniów kształcących się zawodowo w Wielkopolsce jest objęta projektem) (rys. 3.2). Rys Liczba uczniów kształcących się w szkołach pnadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce w roku szkolnym 2014/2015 oraz liczba uczniów objętych projektem [źródło: System Zawodowcy, stan na ] 13 źródło: System Informacji Oświatowej (SIO), stan na Strona 18

19 Dzięki temu, że 74 szkół zostało zarejestrowanych w Systemie ponad połowa uczniów Wielkopolski jest objętych projektem "Czas Zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" (rysunek 3.2). Z tej grupy uczniów już ponad (blisko 50%) założyło i korzysta z kont w Systemie Zawodowcy 14. Analizując liczbę uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w trzech okresach czasu widać wyraźnie, że popularność Systemu wzrasta. W styczniu 2014 roku w Systemie było zarejestrowanych uczniów, w czerwcu już ponad zaś w grudniu 2014 roku - ponad (rys. 3.3). Rys Liczba uczniów kształcących się w szkołach pnadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Blisko 90% zarejestrowanych uczniów to młodzież z techników zawodowych (rys.3.4). Rys Udział procentowy zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy ze względu typ szkoły ponadgimnazjalnej o profilu zawodowym [źródło: System Zawodowcy, stan na ] 14 źródło: System Zawodowcy, stan na Strona 19

20 Wzrost popularności Systemu można zaobserwować analizując miesięczną liczbę zakładanych kont przez uczniów liczbę rejestracji (rysunek 3.5). W nowym roku szkolnym 2013/2014 liczba rejestracji uczniów uległa stabilizacji. Utrzymuje się ona na zrównoważonym poziomie średnio zakładanych jest ponad 700 kont na miesiąc. Można powiedzieć, że System wchodzi w okres "dojrzałości". Cykl spadku rejestracji mający miejsce w miesiącach lipiec-sierpień związany jest z przerwą wakacyjną uczniów. Rys Liczba rejestracji uczniów w Systemie w poszczególnych miesiącach [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Liczba logowań uczniów w kolejnych miesiącach roku 2013 oraz 2014 [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 20

21 Aktywność uczniów w Systemie jest analizowana nie tylko liczbą rejestracji ale również liczbą logowań. Liczba logowań uczniów od marca 2014 charakteryzuje tendencja rosnąca. Jest to pozytywny symptom, który można interpretować jako wzrost popularności systemu wśród uczniów. Szczególnie duży wzrost można obserwować w miesiącach poprzedzających przerwę wakacyjną, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie uczniów zdobyciem praktyki zawodowej, stażu lub pracy stałej przez absolwentów ostatnich klas (por. rys. 3.6) ZAWODY W SYSTEMIE Obecnie uczniowie zarejestrowani w Systemie Zawodowcy reprezentują 113 zawodów. W porównaniu do stycznia i czerwca tego roku jest to wzrost odpowiednio o: 22 zawody oraz 7 zawodów (rys. 3.7). Rys Liczba zawodów reprezentowanych przez uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w wybranych miesiącach 2014 roku [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Dominującą grupę stanowią uczniowie w dziesięciu zawodach (tabela 2): technik informatyk stanowią ponad 23% zarejestrowanych, technik ekonomista ponad 18% zarejestrowanych, technik logistyk około 9% zarejestrowanych uczniów, technik mechatronik 6% zarejestrowanych, technik organizacji reklamy i technik handlowiec około 4% zarejestrowanych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa - 3% zarejestrowanych, oraz technik elektronik i hotelarstwa - 2% zarejestrowanych. Strona 21

22 Tabela 2. Liczba uczniów zarejestrowanych w systemie w danym zawodzie [źródło: System Zawodowcy, stan na ] W Systemie Zawodowcy występują zawody, które reprezentowane są przez jednego ucznia, można je określić mianem zawodów unikatowych w Systemie. Wśród zawodów unikatowych znalazły się (tabela 2): technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik księgarstwa, technik realizacji dźwięku, technik urządzeń sanitarnych, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik żeglugi śródlądowej, technik renowa- Strona 22

23 cji elementów architektury, złotnik-jubiler, technik elektroniki i informatyki medycznej, introligator, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik garbarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, kaletnik, technik inżynierii środowiska i melioracji, florysta, zegarmistrz, opiekun medyczny, technik rachunkowości, technik transportu drogowego. Analiza dla 10 dominujących zawodów pokazuje, że w systemie zarejestrowanych jest blisko 30% uczniów/uczennic, którzy ukończyli szkołę. W tabeli 3 pokazano 10 zawodów najliczniej reprezentowanych w Systemie wraz z procentem zarejestrowanych absolwentów. Grupa techników elektroników zarejestrowana w Systemie Zawodowcy to w 43% uczniowie, którzy opuścili szkołę i wyszli na rynek pracy. Lp Tabela 3. Rozkład uczniów kształcących się oraz absolwentów zarejestrowanych w Systemie [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Liczba uczniów Ogólna liczba Procent absolwentów zareje- zarejestrowanych w systemie, uczniów zarejestrowanych w strowanych w zawód którzy ukończyli systemie systemie szkołę 1 technik informatyk % 2 technik ekonomista % 3 technik logistyk % 4 technik mechatronik % 5 technik organizacji reklamy % 6 technik żywienia i usług gastronomicznych % 7 technik handlowiec % 8 technik budownictwa % 9 technik elektronik % 10 technik hotelarstwa % Do dalszych szczegółowych analiz wybrano 6 zawodów, związanych z zawodami objętymi wsparciem w projekcie oraz najliczniej reprezentowanymi w Systemie. Są nimi: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik handlowiec. Analizując liczbę uczniów kształcących się w Wielkopolsce w tych zawodach można zauważyć delikatną tendencję spadkową. Największą tendencją malejącą miały w roku 2013/2014 w stosunku do roku 2012/2013 zawody: technik informatyk (spadek o 9%) oraz technik handlowiec (spadek o 4%) (rys. 3.7). Strona 23

24 Rys Zmiana liczby uczniów kształcących się w 6 wybranych zawodach w Wielkopolsce w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 [źródło: SIO, stan na ] Analizując zmianę liczby uczniów zarejestrowanych w Systemie w danych zawodach można zauważyć tendencje wzrostowe. Dla techników mechatroników wzrost ten jest na jednostajnym poziomie, największy skok zaobserwować można dla uczniów w zawodzie technik informatyk - prawie o 43% w stosunku do stycznia tego roku (rys. 3.8) Technik informatyk Technik ekonomista Technik logistyk Technik mechatronik Technik organizacji reklamy Technik handlowiec styczeń 2014r. czerwiec 2014 Rys Zmiana liczby zarejestrowanych uczniów dla 6 dominujących zawodów [źródło: System Zawodowcy, stan na ] grudzień 2014 Strona 24

25 Rozkład zawodów najliczniej występujących wśród uczniów zarejestrowanych w systemie jest wynikiem współpracy ze szkołami, które wdrożyły kształcenie modułowe w ramach projektu Czas Zawodowców-wielkopolskie kształcenie zawodowe UCZNIOWIE W ZAWODACH WZGLĘDEM POWIATÓW Omawiana liczba ponad 17 tysięcy uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy, pochodzi z województwa Wielkopolskiego. Spośród uczniów w poszczególnych powiatach Wielkopolski, najliczniej w Systemie Zawodowcy reprezentowani uczniowie z powiatu poznańskiego. Silną reprezentację uczniów w systemie ma również powiat pilski, czarnkowskotrzcianecki, ostrowski, koniński oraz ostrzeszowski. Rys Liczba uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy z powiatów Wielkopolski [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Analizując liczbę uczniów w danym zawodzie zarejestrowanych w Systemie w poszczególnych powiatach można ocenić stopień nasycenia powiatu w przyszłości daną grupą zawodową. W tzw. mapie zawodów odnaleźć można liczbę, która jest sumą aktualnie kształcących się w danym zawodzie i tych którzy już ukończyli szkołę, w danym powiecie. Innymi słowy mapa pozwala na ocenę ilu specjalistów w danym zawodzie z danego powiatu można odnaleźć w Systemie Zawodowcy. Barwy pojawiające się na mapie umożliwiają szybką ocenę poziomu wysycenia powiatu daną grupą zawodową. I tak zielony oznacza poziom niski, żółty poziom średni, zaś czerwony wysoki (duża liczba zarejestrowanych uczniów w danej profesji). Mapę podzielono na dwie części i zapisano w formie tabeli 4a oraz 4b. Mapę zawodów może wygenerować każdy użytkownik Systemu Zawodowcy posiadający aktywne konto. Strona 25

26 Tabela 4a. Liczba uczniów w danym zawodzie zarejestrowanych w Systemie w danym powiecie (od powiatu chodzieskiego do m.poznania) [źródło: System Zawodowcy, stan na ] ko- chodziesktrzcianecknieńskstyńskdziskcińskliskpińsksknińskskszyńskczyński czarnkowsko- gnieź- go- gro- jaro- ka- kę- kol- kościań- kroto- lesz- m. m. Kalisz Konin Zawód asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 1 betoniarz-zbrojarz 1 blacharz blacharz samochodowy 2 1 cieśla cukiernik 3 11 dekarz dietetyk 1 drukarz elektromechanik elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk fotograf 3 1 fototechnik 6 9 fryzjer garbarz skór 9 górnik eksploatacji otworowej 7 kaletnik kelner 2 krawiec 1 1 kucharz lakiernik 1 2 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 1 4 mechanik maszyn i urządzeń drogowych mechanik pojazdów samochodowych m. Leszno m. Poznań Strona 26

27 mechanik-monter maszyn i urządzeń mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 1 monter izolacji przemysłowych 1 monter konstrukcji budowlanych 1 monter mechatronik monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2 7 monter-elektronik 9 murarz-tynkarz ogrodnik 1 1 operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych operator maszyn w przemyśle włókienniczym operator obrabiarek skrawających opiekun medyczny opiekun osoby starszej 1 3 opiekunka dziecięca 3 1 opiekunka środowiskowa 1 piekarz ratownik medyczny 1 1 rękodzielnik wyrobów włókienniczych 1 rolnik 2 1 sprzedawca stolarz ślusarz tapicer technik administracji 1 technik architektury krajobrazu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Strona 27

28 technik budownictwa technik cyfrowych procesów graficznych technik drogownictwa 7 1 technik dróg i mostów kolejowych 2 technik ekonomista technik elektronik technik elektroniki i informatyki medycznej 1 technik elektryk technik gazownictwa 11 technik geodeta technik górnictwa otworowego 7 technik handlowiec technik hodowca koni technik hotelarstwa technik informatyk technik inżynierii środowiska i melioracji technik księgarstwa technik logistyk technik mechanik technik mechanik lotniczy 10 technik mechanizacji rolnictwa technik mechatronik technik obsługi turystycznej technik ochrony fizycznej osób i mienia technik ochrony środowiska 5 technik ogrodnik 4 technik organizacji reklamy technik pojazdów samochodowych technik pożarnictwa 1 3 technik realizacji dźwięku technik realizacji nagrań i nagłośnień 1 technik renowacji elementów architektury Strona 28

29 technik rolnik 2 1 technik spedytor 10 1 technik technologii drewna technik technologii odzieży 6 1 technik technologii żywności 1 1 technik teleinformatyk technik transportu drogowego 1 technik tyfloinformatyk technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń sanitarnych technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych technik weterynarii technik żeglugi śródlądowej 1 technik żywienia i usług gastronomicznych wędliniarz 1 zegarmistrz 1 złotnik-jubiler 1 Suma Strona 29

30 Tabela 4b. Liczba uczniów w danym zawodzie zarejestrowanych w Systemie w danym powiecie (od powiatu międzychodzkiego do złotowskiego) [źródło: System Zawodowcy, stan na ] pleszeznań- po- międzychodzkmysknicki nowoto- obor- ostrow ostrzetyński ra- słu- szamo- śred śrem tu- wągro- wolsz- ski szowski pilski ski ski wicki pecki tulski zki ski recki wiecki Zawód asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej betoniarz-zbrojarz blacharz 1 blacharz samochodowy cieśla cukiernik dekarz 1 1 dietetyk drukarz 2 elektromechanik 3 3 elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk fotograf 2 1 fototechnik 7 fryzjer garbarz skór górnik eksploatacji otworowej kaletnik 1 kelner 2 krawiec kucharz lakiernik mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 15 1 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1 1 mechanik pojazdów samochodowych mechanik-monter maszyn i urządzeń 4 2 wrzesiński złotowski Strona 30

31 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 4 1 monter izolacji przemysłowych monter konstrukcji budowlanych 1 monter mechatronik monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie monter-elektronik 8 2 murarz-tynkarz ogrodnik operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 1 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 operator maszyn w przemyśle włókienniczym 2 operator obrabiarek skrawających opiekun medyczny 1 opiekun osoby starszej opiekunka dziecięca opiekunka środowiskowa 1 piekarz ratownik medyczny rękodzielnik wyrobów włókienniczych 24 rolnik sprzedawca stolarz ślusarz tapicer 3 5 technik administracji technik architektury krajobrazu technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik budownictwa Strona 31

32 technik cyfrowych procesów graficznych technik drogownictwa technik dróg i mostów kolejowych technik ekonomista technik elektronik technik elektroniki i informatyki medycznej technik elektryk technik gazownictwa technik geodeta technik górnictwa otworowego technik handlowiec technik hodowca koni 2 technik hotelarstwa technik informatyk technik inżynierii środowiska i melioracji 1 technik księgarstwa 1 technik logistyk technik mechanik technik mechanik lotniczy 1 1 technik mechanizacji rolnictwa 6 47 technik mechatronik technik obsługi turystycznej technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 technik ochrony środowiska 4 1 technik ogrodnik 3 technik organizacji reklamy technik pojazdów samochodowych technik pożarnictwa 2 technik realizacji dźwięku 1 technik realizacji nagrań i nagłośnień technik renowacji elementów architektury 1 technik rolnik Strona 32

33 technik spedytor 4 3 technik technologii drewna 17 1 technik technologii odzieży technik technologii żywności technik teleinformatyk 10 7 technik transportu drogowego technik tyfloinformatyk technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń sanitarnych 1 technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych 2 technik weterynarii 3 12 technik żeglugi śródlądowej technik żywienia i usług gastronomicznych wędliniarz 1 1 zegarmistrz złotnik-jubiler Suma Strona 33

34 Uczniowie zarejestrowani w Systemie Zawodowcy w dużej mierze jeszcze się kształcą (ponad 70% zarejestrowanych). Analiza deklarowanego roku ukończenia szkoły przez uczniów pozwala na ocenę jaka ich liczba zasili szeregi osób pracujących. Ponad 21% z uczniów zarejestrowanych w Systemie ukończy edukację w roku Rys Procent uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy, która ukończy edukację w kolejnych latach [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Pogłębiona analiza danych dotyczących roku ukończenia edukacji (deklarowana) pozwala na ocenę ilu uczniów w danym zawodzie wyjdzie na rynek pracy (tabela 5). Przykładowo: w roku 2015 najliczniejszą grupą uczniów, która opuści szkołę, a która zarejestrowana jest w Systemie zawodowcy są technicy informatycy (ponad 800) oraz technicy ekonomiści (prawie 700). Tabela 5. Liczba uczniów zarejestrowanych w systemie w danym zawodzie, którzy zadeklarowali rok ukończenia szkoły [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Zawód brak danych asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 2 asystent osoby niepełnosprawnej 2 betoniarz-zbrojarz 15 blacharz 1 2 blacharz samochodowy cieśla 2 2 cukiernik dekarz dietetyk 15 drukarz elektromechanik Strona 34

35 elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk florysta 1 fotograf fototechnik fryzjer garbarz skór 1 górnik eksploatacji otworowej 7 introligator 1 kaletnik kelner 1 3 krawiec 2 1 kucharz lakiernik mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 4 17 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1 1 mechanik pojazdów samochodowych mechanik-monter maszyn i urządzeń mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 6 monter izolacji przemysłowych monter konstrukcji budowlanych 2 monter mechatronik monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie monter-elektronik murarz-tynkarz ogrodnik 1 1 operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 1 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 operator maszyn w przemyśle włókienniczym 1 operator obrabiarek skrawających opiekun medyczny 1 opiekun osoby starszej 3 1 opiekunka dziecięca opiekunka środowiskowa 1 1 piekarz ratownik medyczny 2 rękodzielnik wyrobów włókienniczych 5 20 rolnik sprzedawca stolarz Strona 35

36 ślusarz tapicer technik administracji 1 1 technik analityk 16 technik architektury krajobrazu technik awionik 6 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1 technik budownictwa technik cyfrowych procesów graficznych technik drogownictwa technik dróg i mostów kolejowych 2 technik ekonomista technik elektroenergetyk transportu szynowego 1 technik elektronik technik elektroniki i informatyki medycznej 1 technik elektryk technik garbarz technik gazownictwa 11 technik geodeta technik górnictwa otworowego 7 technik handlowiec technik hodowca koni 3 technik hotelarstwa technik informatyk technik inżynierii środowiska i melioracji 1 technik księgarstwa 1 technik logistyk technik mechanik technik mechanik lotniczy 13 2 technik mechanizacji rolnictwa technik mechatronik technik obsługi turystycznej technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 technik ochrony środowiska technik ogrodnik 3 4 technik optyk 7 technik organizacji reklamy technik pojazdów samochodowych technik pożarnictwa 1 5 technik rachunkowości 1 technik realizacji dźwięku 1 Strona 36

37 technik realizacji nagrań i nagłośnień 1 technik renowacji elementów architektury 1 technik rolnik technik spedytor technik technologii drewna technik technologii odzieży technik technologii żywności technik teleinformatyk technik transportu drogowego technik tyfloinformatyk technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń sanitarnych 1 technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych 1 1 technik weterynarii technik żeglugi śródlądowej 1 technik żywienia i usług gastronomicznych wędliniarz 2 1 zegarmistrz 1 złotnik-jubiler UCZNIOWIE ZAREJESTROWANI W SYSTEMIE WZGLĘDEM SZKÓŁ Uczniowie oraz uczennice zarejestrowani w systemie reprezentują 74 szkoły ponadgimnazjalne o profilu zawodowym z Wielkopolski. Najliczniej reprezentowaną szkołą ponadgimnazjalną o profilu zawodowym, spośród szkół współpracujących w ramach projektu, jest Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 1025 aktywnych uczniów i tych którzy ukończyli edukację, następna to Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile 689 w Systemie Zawodowcy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jarocinie uczniów (tabela 6). W tabeli 5 przedstawiono ważną z punktu widzenia kształtowania rynku pracy informację, a mianowicie procentowy udział uczniów, którzy w roku 2013 oraz 2014 ukończyli edukację. System Zawodowcy pozwolił tej grupie uczniów, poprzez założenie konta i aktywne korzystanie z jego funkcjonalności, nie tylko na poszukiwanie praktyk, stażu i pracy, ale również na poszerzenie wiedzy i świadomości posiadanych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uzyskanych w procesie kształcenia formalnego i pozaformalnego. Taka świadomość może przyczynić się do przedsiębiorczego podejścia do problematyki zwiększania własnej konkurencyjności na rynku pracy. Strona 37

38 Nazwa szkoły Tabela 6. Liczba uczniów zarejestrowanych w systemie ze szkół Wielkopolski [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Liczba zarejestrowanych uczniów Liczba uczniów zarejestrowanych, która ukończyła szkołę Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole Zespół Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy Zespół Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego w Międzychodzie Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie Strona 38

39 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Zespół Szkół Technicznych w Trzciance Zespół Szkół w Opalenicy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie Zespół Szkół w Wieleniu Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 80 1 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu 77 0 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie 70 0 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 67 0 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Mieczysława Smorawińskiego w Kaliszu 67 0 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 55 3 Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 50 0 Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 49 0 Zespół Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach 49 0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Zespół Szkół w Kórniku 46 3 Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 31 0 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu Zespół Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie Zespół Szkół Technicznych im. gen.prof. S. Kaliskiego w Turku Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej 15 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu 14 0 Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie 4 1 Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Jarocinie 1 1 Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie 1 0 Plus Edukacja Sp. z o.o. Szkoła Policealna 1 0 Technikum Uzupełniające LIDER w Tuchorzy 1 1 Strona 39

40 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS II w Poznaniu 1 1 Zespół Edukacji WIEDZA w Koninie 1 0 Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie 1 1 W tabeli 7 zaprezentowano rozkład liczbowy uczniów zarejestrowanych w Systemie, w rozbiciu na zawody. Przedstawione dane pozwalają na porównanie: po pierwsze zawodów jakie reprezentowane są przez zarejestrowanych uczniów w omawianych placówkach kształcenia, po drugie liczebności uczniów w poszczególnych zawodach. Tabela 7. Liczba uczniów w danym zawodzie zarejestrowanych w systemie reprezentujących szkołę ponadgimnazjalną o profilu zawodowym w Wielkopolsce [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Szkołą/zawód Liczba zarejestrowanych uczniów Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 993 technik logistyk 147 technik informatyk 139 technik hotelarstwa 94 technik ekonomista 87 technik mechatronik 64 elektromechanik pojazdów samochodowych 63 kucharz 52 monter mechatronik 52 mechanik pojazdów samochodowych 39 sprzedawca 38 technik żywienia i usług gastronomicznych 37 fryzjer 34 operator obrabiarek skrawających 28 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 21 tapicer 14 dietetyk 11 elektryk 8 technik spedytor 8 lakiernik 7 ślusarz 5 stolarz 4 blacharz 3 elektromechanik 3 cukiernik 2 blacharz samochodowy 1 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 ogrodnik 1 Strona 40

41 opiekunka dziecięca 1 technik inżynierii środowiska i melioracji 1 technik tyfloinformatyk 1 technik urządzeń sanitarnych 1 złotnik-jubiler 1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile 674 technik ekonomista 341 technik handlowiec 22 technik informatyk 181 technik organizacji reklamy 130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 650 technik ekonomista 341 technik informatyk 198 technik informatyk 181 technik ekonomista 154 technik organizacji reklamy 130 technik cyfrowych procesów graficznych 99 technik żywienia i usług gastronomicznych 86 technik geodeta 67 technik budownictwa 27 technik handlowiec 22 technik handlowiec 9 kucharz 3 murarz-tynkarz 3 cukiernik 2 dietetyk 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile 596 technik informatyk 324 technik mechatronik 115 technik mechanik 91 mechanik pojazdów samochodowych 56 mechanik-monter maszyn i urządzeń 4 blacharz samochodowy 2 elektromechanik pojazdów samochodowych 2 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1 operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie 584 technik ekonomista 106 technik informatyk 106 technik mechatronik 85 technik organizacji reklamy 81 technik żywienia i usług gastronomicznych 63 technik logistyk 58 Strona 41

42 technik budownictwa 19 fryzjer 15 sprzedawca 9 ślusarz 8 mechanik pojazdów samochodowych 7 elektryk 6 technik rolnik 5 cukiernik 2 murarz-tynkarz 2 rolnik 2 tapicer 2 blacharz 1 drukarz 1 krawiec 1 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 stolarz 1 technik rachunkowości 1 technik technologii żywności 1 technik tyfloinformatyk 1 Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 576 technik informatyk 215 technik budownictwa 98 technik ekonomista 71 technik elektronik 65 technik mechanik 64 technik architektury krajobrazu 41 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 14 technik tyfloinformatyk 3 murarz-tynkarz 2 elektromechanik 1 kaletnik 1 monter mechatronik 1 Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 558 technik informatyk 212 technik mechatronik 182 technik elektronik 140 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 22 technik mechanik 1 technik tyfloinformatyk 1 Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie 495 technik informatyk 109 technik ekonomista 99 technik logistyk 79 Strona 42

43 technik handlowiec 68 technik mechatronik 39 technik mechanik 25 mechanik pojazdów samochodowych 16 fryzjer 14 kucharz 11 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10 lakiernik 6 elektromechanik pojazdów samochodowych 4 cieśla 2 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 2 murarz-tynkarz 2 blacharz 1 blacharz samochodowy 1 cukiernik 1 dekarz 1 elektromechanik 1 mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1 ślusarz 1 tapicer 1 wędliniarz 1 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 482 technik ekonomista 169 technik budownictwa 74 technik żywienia i usług gastronomicznych 44 technik handlowiec 39 kucharz 23 technik technologii drewna 21 fryzjer 17 technik obsługi turystycznej 17 betoniarz-zbrojarz 11 technik usług fryzjerskich 11 sprzedawca 9 tapicer 9 stolarz 8 murarz-tynkarz 7 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 5 elektryk 4 mechanik pojazdów samochodowych 4 elektromechanik pojazdów samochodowych 2 piekarz 2 cukiernik 1 dekarz 1 monter konstrukcji budowlanych 1 Strona 43

44 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 ślusarz 1 wędliniarz 1 Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 479 technik ekonomista 90 technik elektronik 71 technik pojazdów samochodowych 63 technik informatyk 61 technik mechatronik 51 technik elektryk 49 technik mechanik 29 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 24 monter mechatronik 15 garbarz skór 9 elektromechanik 4 technik drogownictwa 4 elektryk 3 monter izolacji przemysłowych 2 murarz-tynkarz 1 technik elektroniki i informatyki medycznej 1 technik garbarz 1 technik transportu drogowego 1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim 471 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 441 technik ekonomista 361 technik ekonomista 111 technik logistyk 92 technik obsługi turystycznej 79 technik elektryk 38 mechanik pojazdów samochodowych 36 sprzedawca 24 fryzjer 23 technik żywienia i usług gastronomicznych 23 technik handlowiec 22 kucharz 18 technik handlowiec 16 tapicer 16 technik pojazdów samochodowych 9 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 8 stolarz 5 elektryk 4 elektromechanik 3 elektromechanik pojazdów samochodowych 3 Strona 44

45 murarz-tynkarz 3 operator obrabiarek skrawających 3 piekarz 3 ślusarz 3 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2 sprzedawca 1 technik księgarstwa 1 krawiec 1 lakiernik 1 technik mechanik 1 technik usług fryzjerskich 1 wędliniarz 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie 396 technik ekonomista 112 technik budownictwa 75 sprzedawca 71 technik geodeta 44 technik mechanik 24 kucharz 16 technik gazownictwa 11 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 9 stolarz 9 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 7 fryzjer 5 elektryk 4 blacharz samochodowy 2 lakiernik 2 murarz-tynkarz 2 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 ogrodnik 1 Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie 370 technik logistyk 214 technik ekonomista 69 technik handlowiec 36 technik informatyk 29 technik organizacji reklamy 22 Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu 368 technik informatyk 173 technik teleinformatyk 56 technik elektronik 49 technik cyfrowych procesów graficznych 42 technik mechanik 30 Strona 45

46 technik mechatronik 16 introligator 1 rolnik 1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie 357 technik ekonomista 163 technik informatyk 118 technik handlowiec 47 technik organizacji reklamy 28 technik tyfloinformatyk 1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy 352 technik ekonomista 122 technik organizacji reklamy 90 technik logistyk 62 technik hotelarstwa 38 technik żywienia i usług gastronomicznych 31 kucharz 9 Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu 335 technik informatyk 314 technik analityk 16 technik organizacji reklamy 4 technik renowacji elementów architektury 1 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 297 technik żywienia i usług gastronomicznych 61 technik logistyk 51 technik architektury krajobrazu 50 technik budownictwa 40 technik informatyk 40 technik geodeta 18 technik hotelarstwa 18 murarz-tynkarz 7 technik drogownictwa 4 betoniarz-zbrojarz 3 blacharz 1 dekarz 1 dietetyk 1 kelner 1 kucharz 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim 286 technik organizacji reklamy 74 technik logistyk 53 technik ekonomista 40 technik informatyk 29 technik budownictwa 21 Strona 46

47 technik mechanik 19 technik mechatronik 17 technik żywienia i usług gastronomicznych 10 górnik eksploatacji otworowej 7 technik górnictwa otworowego 7 technik technologii odzieży 7 mechanik pojazdów samochodowych 1 murarz-tynkarz 1 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 276 technik informatyk 143 technik mechatronik 70 technik ekonomista 33 technik pojazdów samochodowych 13 technik handlowiec 7 kucharz 4 mechanik pojazdów samochodowych 2 technik mechanik 2 elektromechanik 1 monter mechatronik 1 Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 257 technik informatyk 85 technik mechatronik 45 technik logistyk 34 technik pojazdów samochodowych 27 technik żywienia i usług gastronomicznych 23 technik architektury krajobrazu 14 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 13 technik rolnik 5 technik mechanik 4 dietetyk 2 mechanik pojazdów samochodowych 2 rolnik 2 operator obrabiarek skrawających 1 Zespół Szkół Zawodowych im.powstańców Wielkopolskich w Gostyniu 257 technik mechatronik 78 technik ekonomista 42 technik informatyk 40 technik logistyk 34 technik handlowiec 33 technik organizacji reklamy 16 technik obsługi turystycznej 13 technik mechanik 1 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 256 Strona 47

48 technik ekonomista 79 technik handlowiec 49 technik obsługi turystycznej 28 sprzedawca 25 technik logistyk 25 technik informatyk 14 technik pożarnictwa 6 opiekunka dziecięca 5 fotograf 4 opiekun osoby starszej 4 kelner 3 stolarz 3 ratownik medyczny 2 monter konstrukcji budowlanych 1 opiekunka środowiskowa 1 technik administracji 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1 technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 technik realizacji nagrań i nagłośnień 1 technik technologii odzieży 1 technik żeglugi śródlądowej 1 zegarmistrz 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu 241 technik ekonomista 135 technik hotelarstwa 58 technik informatyk 48 Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 232 blacharz samochodowy 1 cieśla 1 cukiernik 5 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 elektryk 12 fryzjer 14 kucharz 2 mechanik pojazdów samochodowych 6 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 4 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 murarz-tynkarz 3 operator obrabiarek skrawających 3 piekarz 1 sprzedawca 5 stolarz 1 ślusarz 1 Strona 48

49 technik budownictwa 29 technik ekonomista 43 technik elektryk 6 technik handlowiec 10 technik logistyk 17 technik mechanik 24 technik ochrony środowiska 5 technik technologii drewna 1 technik technologii żywności 2 technik żywienia i usług gastronomicznych 34 Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie 232 technik mechanizacji rolnictwa 76 technik logistyk 47 technik architektury krajobrazu 45 technik weterynarii 32 technik technologii żywności 21 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 5 technik żywienia i usług gastronomicznych 4 dietetyk 1 technik mechatronik 1 Zespół Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie 231 technik mechatronik 94 technik informatyk 67 technik logistyk 29 technik pojazdów samochodowych 13 technik elektryk 9 technik elektronik 8 technik spedytor 6 technik tyfloinformatyk 2 elektryk 1 ślusarz 1 technik mechanik 1 Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach 229 technik informatyk 92 technik ekonomista 62 technik budownictwa 37 technik handlowiec 34 cukiernik 2 fryzjer 1 kucharz 1 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole 228 technik ekonomista 195 technik geodeta 19 Strona 49

50 technik obsługi turystycznej 14 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 222 technik informatyk 167 technik teleinformatyk 20 technik elektronik 18 fototechnik 16 monter-elektronik 1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie 213 technik ekonomista 86 technik informatyk 66 technik logistyk 41 technik handlowiec 13 technik spedytor 4 betoniarz-zbrojarz 1 dietetyk 1 garbarz skór 1 Zespół Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego w Międzychodzie 209 technik organizacji reklamy 60 technik żywienia i usług gastronomicznych 59 technik hotelarstwa 54 technik rolnik 26 technik architektury krajobrazu 6 kucharz 3 drukarz 1 Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie 208 technik ekonomista 97 technik informatyk 85 technik obsługi turystycznej 17 technik handlowiec 9 Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 206 technik logistyk 59 technik organizacji reklamy 36 technik mechatronik 27 mechanik pojazdów samochodowych 15 sprzedawca 13 fryzjer 9 kucharz 9 monter mechatronik 6 ślusarz 6 cukiernik 4 elektryk 4 elektromechanik 3 operator obrabiarek skrawających 3 Strona 50

51 drukarz 2 fotograf 2 murarz-tynkarz 2 stolarz 2 cieśla 1 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 technik usług fryzjerskich 1 Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie 202 technik informatyk 131 technik organizacji reklamy 57 technik elektronik 9 technik mechatronik 5 Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 195 technik informatyk 111 technik architektury krajobrazu 40 technik hotelarstwa 32 technik ogrodnik 7 sprzedawca 3 mechanik pojazdów samochodowych 2 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu 183 technik logistyk 71 technik organizacji reklamy 49 monter-elektronik 20 fototechnik 16 technik elektronik 16 mechanik pojazdów samochodowych 9 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 technik budownictwa 1 Zespół Szkół Technicznych w Trzciance 174 technik architektury krajobrazu 16 technik geodeta 9 technik budownictwa 5 mechanik pojazdów samochodowych 2 technik informatyk 118 technik pojazdów samochodowych 12 technik spedytor 10 technik tyfloinformatyk 2 Zespół Szkół w Opalenicy 162 technik logistyk 79 technik informatyk 51 technik ekonomista 17 kucharz 5 Strona 51

52 sprzedawca 2 blacharz samochodowy 1 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 elektryk 1 fryzjer 1 lakiernik 1 mechanik pojazdów samochodowych 1 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 technik tyfloinformatyk 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie 138 technik logistyk 105 technik budownictwa 22 fototechnik 10 fotograf 1 Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim 120 technik elektryk 31 technik handlowiec 27 sprzedawca 15 ślusarz 12 technik ekonomista 8 mechanik pojazdów samochodowych 7 fryzjer 6 technik mechanik 6 elektryk 4 kucharz 2 cukiernik 1 piekarz 1 Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach 115 technik logistyk 54 technik handlowiec 33 technik mechanik 19 technik ekonomista 8 technik usług kosmetycznych 1 Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach 113 technik ekonomista 73 technik handlowiec 12 opiekunka dziecięca 10 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 3 technik informatyk 3 mechanik-monter maszyn i urządzeń 2 ślusarz 2 technik budownictwa 2 elektryk 1 Strona 52

53 operator obrabiarek skrawających 1 opiekunka środowiskowa 1 sprzedawca 1 technik realizacji dźwięku 1 technik usług kosmetycznych 1 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu 106 technik informatyk 104 elektryk 1 garbarz skór 1 Zespół Szkół w Wieleniu 99 technik informatyk 59 technik logistyk 40 Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie 98 technik cyfrowych procesów graficznych 38 technik mechatronik 18 technik organizacji reklamy 14 technik geodeta 12 technik teleinformatyk 10 technik elektronik 6 Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie 94 technik informatyk 72 technik handlowiec 22 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance 91 technik informatyk 45 technik żywienia i usług gastronomicznych 31 technik rolnik 12 technik hodowca koni 3 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 89 technik informatyk 88 technik elektronik 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie 82 technik mechatronik 40 Technik mechanik lotniczy 15 technik elektryk 13 technik elektronik 6 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4 technik mechanik 3 mechanik pojazdów samochodowych 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 80 technik żywienia i usług gastronomicznych 37 technik informatyk 24 technik hotelarstwa 19 Strona 53

54 Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 79 technik informatyk 37 technik ekonomista 31 technik ochrony środowiska 9 asystent osoby niepełnosprawnej 1 technik teleinformatyk 1 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu 76 technik ekonomista 50 technik informatyk 26 Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 70 technik logistyk 42 sprzedawca 8 fryzjer 7 kucharz 3 operator maszyn w przemyśle włókienniczym 3 cukiernik 2 elektromechanik pojazdów samochodowych 1 mechanik pojazdów samochodowych 1 piekarz 1 stolarz 1 technik usług fryzjerskich 1 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie 69 technik hotelarstwa 24 technik żywienia i usług gastronomicznych 19 technik elektronik 10 technik mechanizacji rolnictwa 7 Technik Awionik 6 technik obsługi turystycznej 3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 68 technik hotelarstwa 42 technik obsługi turystycznej 10 technik logistyk 4 technik żywienia i usług gastronomicznych 4 technik elektronik 3 monter-elektronik 2 asystent osoby niepełnosprawnej 1 technik budownictwa 1 technik ochrony środowiska 1 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 59 technik mechatronik 52 technik optyk 7 Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 50 technik logistyk 50 Strona 54

55 Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 50 technik budownictwa 18 technik geodeta 15 technik architektury krajobrazu 8 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 5 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3 technik elektroenergetyk transportu szynowego 1 Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach 49 technik ekonomista 24 technik logistyk 18 technik żywienia i usług gastronomicznych 5 kucharz 2 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Mieczysława Morawińskiego w Kaliszu 49 technik ekonomista 48 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach 48 technik logistyk 31 technik informatyk 7 technik usług fryzjerskich 7 technik żywienia i usług gastronomicznych 3 asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 1 Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 45 technik informatyk 27 technik logistyk 12 technik mechanik 6 Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu 37 technik organizacji reklamy 16 technik informatyk 7 technik logistyk 7 technik mechatronik 4 technik ekonomista 3 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu 36 cukiernik 18 ślusarz 11 blacharz samochodowy 2 fryzjer 2 krawiec 1 mechanik pojazdów samochodowych 1 piekarz 1 Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu 35 technik budownictwa 35 Zespół Szkół w Kórniku 32 technik logistyk 32 Strona 55

56 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 32 technik informatyk 16 technik architektury krajobrazu 12 technik żywienia i usług gastronomicznych 4 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu 30 technik organizacji reklamy 15 technik logistyk 11 technik dróg i mostów kolejowych 2 operator maszyn w przemyśle włókienniczym 1 technik elektryk 1 Zespół Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie 27 rękodzielnik wyrobów włókienniczych 25 technik informatyk 2 Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie 23 technik handlowiec 23 Zespół Szkół Technicznych im. gen.prof. S. Kaliskiego w Turku 22 technik logistyk 8 technik mechatronik 5 technik informatyk 3 technik mechanik 2 technik żywienia i usług gastronomicznych 2 technik ekonomista 1 technik handlowiec 1 Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej 15 technik architektury krajobrazu 9 technik żywienia i usług gastronomicznych 5 technik rolnik 1 Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy - Technikum w Poznaniu 15 technik informatyk 15 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Mieczysława Smorawińskiego w Kaliszu 15 technik ekonomista 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu 14 technik informatyk 14 Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w Rogoźnie 4 technik ekonomista 2 technik logistyk 2 Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Poznaniu 3 technik informatyk 3 Strona 56

57 3.5. UCZNIOWIE W SYSTEMIE Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI ORAZ WIEKU W Systemie Zawodowcy można zaobserwować różnicę w rozkładzie kont pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Odzwierciedla ona rozkład w populacji kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w Wielkopolsce. Z rysunku poniżej można wyciągnąć wniosek, że w Systemie więcej jest zarejestrowanych uczniów - średnio o 20% więcej. Rys Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie uczniów zarejestrowanych w systemie w poszczególnych okresach roku 2014 [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Analizując rozkład liczby uczennic i uczniów zarejestrowanych w systemie względem poszczególnych szkół w 45 szkołach najliczniej reprezentowanych w Systemie można zauważyć, że w większości szkół zarejestrowało się więcej mężczyzn niż kobiet. Są to szkoły wybierane chętniej przez chłopców, ze względu na charakter przyszłej pracy zawodowej. Do szkół o przewadze płci męskiej należą przykładowo: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Zespół Szkół Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Strona 57

58 Rys Udział kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy względem szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 58

59 Przyglądając się wykresowi liczby uczniów zrejestrowanych w Systemie Zawodowcy ze względu na ich wiek, można powiedzieć, że najliczniej reprezentowaną grupą są 19-latkowie ponad 28% użytkowników systemu ma 19 lat. Jest to grupa uczniów kończących ostatnie klasy techników. Grupa 18-latków i 19-latków stanowi ponad 50% zarejestrowanych (rysunek 13).W systemie zarejestrowanych też jest liczna grupa osób w wieku 20 lat i osób starszych w sumie ponad 12%. Jest to naturalna konsekwencja upowszechniania systemu w ubiegłym roku (2013) w ostatnich klasach techników zawodowych. Duża część z nich opuściła już szkołę. Rys Rozkład uczennic i uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy ze względu na wiek [źródło: System Zawodowcy, stan na ] 3.6. ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI W WYBRANYCH ZAWODACH System Zawodowcy daje możliwość generowania analiz na temat umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zarejestrowanych uczniów w każdym zawodzie. Poniżej zaprezentowano przykładowe, które użytkownik systemu posiadający aktywne konto może w dużej mierze wykonać samodzielnie. Do dalszych szczegółowych analiz wybrano 6 zawodów, związanych z zawodami objętymi wsparciem w projekcie oraz najliczniej reprezentowanymi w Systemie. Są nimi: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik handlowiec. Pozwala to na kontynuację badań wykonanych w styczniu oraz czerwcu roku Poniżej zaprezentowano zmianę poziomu opanowania najczęściej wskazywanych umiejętności w danym zawodzie. Strona 59

60 TECHNIK INFORMATYK W roku szkolnym 2013/2014 w Wielkopolsce w zawodzie technik informatyk kształciło się uczniów, z których w kwietniu zarejestrowanych w systemie było 2.734, a w czerwcu już 3.188, a w grudniu ponad W tym roku szkolnym aż 67 szkół w Wielkopolsce uruchomiło kształcenie w zawodzie technik informatyk. W Systemie Zawodowcy spośród wszystkich zarejestrowanych techników informatyków 31% to uczniowie którzy zakończyli edukację w szkole podnadgimnazjalnej. Technik informatyk styczeń 2014r. czerwiec 2014 grudzień 2014 deklarowany rok ukończenia szkoły brak danych technik informatyk Rys Liczba uczniów w zawodzie technik informatyk zarejestrowanych w Systemie w styczniu, czerwcu oraz grudniu roku 2014 wraz z informacją o liczbie uczniów, którzy ukończą szkołę w deklarowanym roku [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przyrost liczby uczniów w zawodzie technik informatyk zarejestrowanych w systemie można uznać za dynamiczny. W grudniu 2014 w stosunku do stycznia tego roku było ich już o 40% więcej. Prawie 80% z zarejestrowanych uczniów w tym zawodzie podało deklarowany rok ukończenia szkoły. Z tej grupy uczniów prawie 21% ukończy edukację w roku Dołączą oni do grupy absolwentów z roku 2013 oraz 2014 (około 35%) W Systemie Zawodowcy można wykonać szczegółową analizę umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych wskazywanych przez uczniów danego zawodu. Analizując zmianę w liczbie wskazań umiejętności zawodowych w roku 2014 w miesiącach styczeń, czerwiec oraz grudzień dla techników informatyków, można zauważyć, że jest ona względnie na stałym poziomie. Na rysunkach 3.15 oraz 3.16 przestawiono 10 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych w tej grupie uczniów. Jak należało się spodziewać zwiększyła się liczba wskazań umiejętności jako efekt uczenia. Średni deklarowany przez uczniów poziom ich opanowania nie zmienia się tak dynamicznie (rys. 3.15, 3.16). Strona 60

61 Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik informatyk liczba uczniów zarejestrowanych w systemie, którzy wskazywali daną umiejętność [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik informatyk średni deklarowany poziom ich opanowania przez uczniów [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 61

62 W tabeli poniżej zapisano 30 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych w tej grupie uczniów. Tabela 8. Grupa 30 umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych najczęściej wskazywanych przez uczniów w zawodzie technik informatyk [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Procent Lp Umiejętności zawodowe wskazań 1 instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje 60% 2 instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń 59% 3 stosuje oprogramowanie zabezpieczające 59% 4 montuje komputer osobisty z podzespołów 56% 5 stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego 56% 6 instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 55% 7 konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym 54% 8 modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste 53% 9 stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej 53% 10 wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera 53% 11 dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych 53% 12 przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy 53% 13 rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego 53% 14 posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego 52% 15 planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy 52% 16 stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem 51% 17 konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego 51% 18 dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego 51% 19 lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji 51% 20 tworzy kopie bezpieczeństwa danych 51% 21 wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 50% 22 lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego 50% 23 sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych 50% 24 wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego 49% 25 odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych 49% 26 stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych 49% 27 lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 48% 28 wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 48% 29 opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego 48% 30 dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 47% Procent Umiejętności pozazawodowe wskazań 1 zna język angielski 42% 2 przestrzega zasad kultury i etyki 40% 3 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 38% 4 współpracuje w zespole 38% 5 przestrzega tajemnicy zawodowej 38% 6 jest otwarty na zmiany 38% Strona 62

63 7 potrafi zorganizować własne stanowisko pracy 37% 8 potrafi nawiązywać kontakty 37% 9 potrafi radzić sobie ze stresem 36% 10 zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego 36% 11 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 36% 12 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 36% 13 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 36% 14 potrafi dobierać i konfigurować sprzęt i oprogramowanie dla podstawowych zastosowań 36% 15 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 35% 16 przewiduje skutki podejmowanych działań 35% 17 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 35% 18 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 35% 19 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 35% 20 potrafi zaplanować dzień pracy 35% 21 obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.) 35% 22 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 34% 23 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 34% 24 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 34% 25 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w polsce 34% 26 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 34% 27 potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy 32% 28 potrafi negocjować warunki porozumień 32% 29 komunikuje się ze współpracownikami 30% 30 zna i stosuje w praktyce techniki oczyszczania, konserwacji i przechowywania narzędzi pracy 27% Wśród uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w zawodzie technik informatyk ponad 10% w swoich profilach wskazuje ukończone kursy. Najbardziej powszechnym jest kończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli 9 zaprezentowano listę pojawiających się kursów w profilach uczniów. Warto zauważyć, że uczniowie do kategorii kursów zaliczają również praktykę zawodową. Tabela 9. Lista kursów wskazywanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Liczba Nazwa kursu uczniów Szkolenie BHP 338 Praktyka zawodowa w ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 32 Pierwsza pomoc p.poż 8 Robotyka 5 Obsługa programu Solid Edge 4 Kurs na prawo jazdy kat. B 4 Strona 63

64 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 4 IT Essentials: PC Hardware and Software 3 Programowanie i obsługa obrabiarek CNC 3 Komunikacja w sieciach komputerowych 3 Język SQL - podstawy zapytań 3 ECDL 2 Język Angielski na poziomie B1 2 ECDL Core 2 Instruktaż stanowiskowy 2 Ochrona komputerów przed atakami z sieci Internet - dobre praktyki 2 Witryna w Internecie zasady tworzenia i funkcjonowania 2 ECDL Start 1 Networking Academy 1 Szkolenie - Bezpieczeństwo systemów informatycznych 1 Google I/O Extended Podstawowe strażaków ratowników OSP 1 Grafika komputerowa 1 Rozwój kompetencji kluczowych w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Grafika komputerowa 3D 1 Hakier Bonzo Team 1 Opiekun osoby niepełnosprawnej 1 Hurtownie danych - czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych 1 Adobe illustrator CS5 1 Usługi w sieciach informatycznych 1 Instalacja i Konfiguracja systemów 1 SWOI 1 Adobe Photoshop CS5 1 Szkolenie - Podstawy Technik Informatycznych 1 Bazy danych - jak je ugryźć? 1 Technik informatyk 1 IT Essentials: PC Software And Hardware 2 Corel - grafika i przygotowanie do druku 1 Jak pracować z ludźmi by osiągać szybkie rezultaty 1 Podstawy projektowania i implementacji baz danych 1 Administrowanie systemem Windows 7 1 Praktyki zawodowe w serwisie komputerowym 1 Promocja przedsiębiorczości 1 CISCO 1 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ wg PN EN Szkolenie - Administracja systemami komputerowymi 1 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM 1 Szkolenie - Grafik komputerowy 1 Szkolenie - Użytkowanie komputerów 1 Strona 64

65 Cisco Netcard 1 Szkolenie Szeregowych OSP 1 Kształcenie zawodowe z zakresu Grafiki Komputerowej 1 Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci do 1kV 1 Kurs pierwszej pomocy 1 Computer Workshop 1 Kurs dotyczący HTML 5 1 Kurs e-learningowy Witryna w Internecie- zasady tworzenia i funkcjonowania 1 Opiekun wycieczek i kolonii dla dzieci w wieku szkolnym 1 Kurs fotograficzny I stopnia 1 AdobeIillustrator CS5 1 Kurs Fotografii Cyfrowej - poziom ogólny 1 Podstawy projektowania i implantacji baz danych 1 Kurs Grafiki komputerowej 1 Podstawy przedsiębiorczości 1 Kurs informatyczny, instalacja systemów operacyjnych, tworzenie sieci, programowanie strukturalne i obiektowe 1 Praktyki Szkolne 1 Kurs języka angielskiego 1 Profesjonalny mlm z BSG 1 Project management 1 Kurs języka japońskiego 1 Responsive Web Design 1 Cisco software and hardware 1 Robotyka C++ 1 Rozwój kompetencji kluczowych edukacji uczniów szkol ponadgimnazjalnych 1 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ wg PN EN Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji - SWOI 1 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wg PN EN Uprawnienia do zajmowania się ekploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji 1 Szkolenie - Bazy danych 1 Szkolenie - Edukacja zdalna 1 Kurs szybkiego czytania 1 Szkolenie - Podstawy Komputera 1 Kurs technik pamięciowych i szybkiego czytania 1 Szkolenie - Usługi w sieciach informatycznych 1 Marketing internetowy 1 Szkolenie na stopień młodszego ratownika wodnego 1 Mechanizmy wewnętrzne baz danych 1 Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 1 Ukończenie części I szkolenia przygotowawczego do egzaminu KNF 1 Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 1 Nauka programowania 1 Kurs spikerski 1 Strona 65

66 TECHNIK EKONOMISTA W roku szkolnym 2012/2013 w Wielkopolsce w zawodzie technik ekonomista kształciło się uczniów zaś w roku szkolnym 2013/ Z tej grupy zawodowej w Systemie Zawodowcy zarejestrowało się w styczniu tego roku uczniów, w czerwcu już ponad 2.600, a w grudniu wskaźnik rejestracji osiągnął poziom ponad uczniów. W Systemie Zawodowcy spośród wszystkich zarejestrowanych techników ekonomistów prawie 30% to uczniowie którzy zakończyli edukację w szkole podnadgimnazjalnej o profilu zawodowy. W przyszłym roku szkołę opuści według deklaracji podanej przez uczniów - ponad 20% zarejestrowanych (rysunek 3.17). Technik ekonomista styczeń 2014r. czerwiec 2014 grudzień 2014 deklarowany rok ukończenia szkoły brak danych technik ekonomista Rys Liczba uczniów w zawodzie technik ekonomista zarejestrowanych w Systemie w styczniu, czerwcu oraz grudniu roku 2014 wraz z deklarowanym rokiem ukończenia szkoły [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przyrost liczby uczniów w zawodzie technik ekonomista zarejestrowanych w Systemie można uznać za dynamiczny. W grudniu 2014 w stosunku do stycznia tego roku było ich już o około 60% więcej. Analiza wykresów na rysunkach 3.18 oraz 3.19 pozwala sądzić, że liczba uczniów wskazujących posiadanie tych 10 umiejętności wzrasta, choć nie jest to wzrost tak dynamiczny jak przyrost liczby uczniów. Z rysunku 3.19 można wnioskować, że średni poziom opanowania niektórych umiejętności maleje. Jest to spowodowane tym, iż w grupie uczniów rejestrujących się w okresie od czerwca do grudnia była duża grupa pierwszoklasistów. W tabeli poniżej zapisano 30 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych w tej grupie uczniów. Strona 66

67 Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik ekonomista liczba uczniów zarejestrowanych w systemie, którzy wskazywali daną umiejętność [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik ekonomista średni deklarowany poziom ich opanowania przez uczniów [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 67

68 Tabela 10. Grupa 30 umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych najczęściej wskazywanych przez uczniów w zawodzie technik ekonomista [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Lp Procent Umiejętności zawodowe wskazań 1 sporządza listy płac 48% 2 klasyfikuje aktywa i pasywa 46% 3 obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej 45% 4 korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej 45% 5 stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku vat 45% 6 sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi 45% 7 korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych 45% 8 posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii 43% 9 rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców 43% 10 oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie 42% 11 sporządza biznesplan 41% 12 rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania 41% 13 oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym 41% 14 prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi 41% 15 oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów 41% 16 sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe 41% 17 stosuje przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań 40% 18 stosuje strategie marketingowe 40% 19 oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów 39% 20 sporządza zestawienie obrotów i sald 39% 21 przestrzega zasad i metod planowania 39% 22 przechowuje dokumenty 39% 23 korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych 38% 24 sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 38% 25 określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej 38% 26 przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych 37% 27 prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników 37% 28 oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej 37% 29 organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami 37% 30 oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń 37% Procent Umiejętności pozazawodowe wskazań 1 przestrzega zasad kultury i etyki 54% 2 współpracuje w zespole 52% 3 zna język angielski 51% 4 jest otwarty na zmiany 51% 5 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną śro- 51% Strona 68

69 dowiska i ergonomią 6 przestrzega tajemnicy zawodowej 50% 7 potrafi nawiązywać kontakty 50% 8 potrafi zorganizować własne stanowisko pracy 49% 9 zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego 48% 10 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 48% 11 potrafi zaplanować dzień pracy 48% 12 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 47% 13 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 46% 14 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 46% 15 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 46% 16 potrafi radzić sobie ze stresem 46% 17 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 45% 18 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 45% 19 przewiduje skutki podejmowanych działań 44% 20 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 44% 21 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 43% 22 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 43% 23 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 43% 24 komunikuje się ze współpracownikami 42% 25 obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.) 41% 26 zna język niemiecki 41% 27 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w polsce 41% 28 potrafi negocjować warunki porozumień 41% 29 potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy 40% 30 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 37% Wśród uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w zawodzie technik ekonomista ponad 15% w swoich profilach wskazuje ukończone kursy. Najbardziej powszechnym jest kończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli 11 zaprezentowano listę pojawiających się kursów w profilach uczniów. Tabela 11. Lista kursów wskazywanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Liczba Nazwa kursu uczniów Szkolenie BHP 359 Praktyka zawodowa w ramach projektu "Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe" 36 Prawo jazdy kat. B 28 Kurs Obsługi Kasy Fiskalnej 23 Kurs pierwszej pomocy 16 Strona 69

70 Orientacja na klienta 5 Księgowość komputerowa 4 Kadry i płace 3 Kurs ECDL 3 Promocja Przedsiębiorczości 3 Kurs języka angielskiego 3 Księga przychodów i rozchodów 2 Technik Ekonomista 2 Aktywne metody poszukiwania pracy 2 Kurs - Opiekun kolonii 6 Młodzieżowy Lider Zdrowia 2 Własna działalność gospodarcza 2 Ratownik WOPR 1 Kosmetyczka, wizaż i stylizacja 1 Kurs baristy 1 Kurs cukierniczy 1 Asystent wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. 1 Księgowość komputerowa z obsługą programu INSERT GT 1 Kurs -e-learning- bezpieczeństwo online 1 Pracownik biurowy 1 Błyskawiczne Czytanie ze Zrozumieniem oraz Techniki Pamięciowe 1 Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 1 Kurs obsługi photoshop'a 1 Kurs strażaków z zakresu ratownictwa technicznego 1 Business English dla Młodzika 1 Szkolenie ratowników OSP cz. II 1 Kurs przedstawiciela handlowego i kurs komputerowy 1 Księgowość komputerowa z obsługą programu INSERT GT 1 Instruktor stanowiskowy 1 Kurs-kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 Młodszy ratownik 1 Kurs - Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej 1 Zarządzanie finansami 1 Kurs - z zakresu umiejętności interpersonalnych 1 Kurs - znaczenie desingu w prowadzeniu biznesu 1 Operator AED 1 Kurs - Pierwszy krok w biznesie 1 Strona 70

71 TECHNIK LOGISTYK W roku szkolnym 2012/2013 w Wielkopolsce w zawodzie technik logistyk kształciło się uczniów zaś w roku szkolnym 2013/ Z tej grupy zawodowej w Systemie Zawodowcy zarejestrowało się w styczniu tego roku uczniów, w czerwcu już ponad 1.200, a w grudniu wskaźnik rejestracji osiągnął poziom uczniów. W Systemie Zawodowcy spośród wszystkich zarejestrowanych techników logistyków prawie 30% to uczniowie którzy zakończyli edukację w szkole podnadgimnazjalnej o profilu zawodowy. W przyszłym roku szkołę opuści według deklaracji podanej przez uczniów - ponad 24% zarejestrowanych (rys. 3.20). Technik logistyk styczeń 2014r. czerwiec 2014 grudzień 2014 deklarowany rok ukończenia szkoły brak danych technik logistyk Rys Liczba uczniów w zawodzie technik logistyk zarejestrowanych w Systemie w styczniu, czerwcu oraz grudniu 2014 wraz z deklarowanym rokiem ukończenia szkoły [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przyrost liczby uczniów w zawodzie technik logistyk zarejestrowanych w Systemie można uznać dość wysoki. W grudniu 2014 w stosunku do stycznia tego roku było ich już o około 50% więcej. Analiza wykresów na rysunkach 3.18 oraz 3.19 pozwala sądzić, że liczba uczniów wskazujących posiadanie 10 umiejętności zawodowych (dominujących w grupie) wzrasta bardzo równomiernie. Z rysunku 3.21 można wnioskować, że średni poziom opanowania tychże umiejętności wzrasta lub pozostaje na tym samym poziomie. W tabeli 12 zapisano 30 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych wśród techników logistyków zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy. Strona 71

72 Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik logistyk liczba uczniów zarejestrowanych w systemie, którzy wskazywali daną umiejętność [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik logistyk średni deklarowany poziom ich opanowania przez uczniów [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 72

73 Tabela 12. Grupa 30 umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych najczęściej wskazywanych przez uczniów w zawodzie technik logistyk [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Procent Lp Umiejętności zawodowe wskazań 1 przestrzega zasad zarządzania zapasami 49% 2 sporządza dokumentację magazynową 47% 3 dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych 47% 4 dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu 47% 5 nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji 46% 6 dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego 46% 7 sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych 46% 8 organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania 45% 9 dobiera parametry przechowywania materiałów 44% 10 optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej 44% 11 dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego 44% 12 nadzoruje przebieg procesów magazynowych 43% 13 planuje etapy dystrybucji 42% 14 wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów 42% 15 organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania 41% 16 ustala ceny usług magazynowych 41% 17 dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta 41% 18 nadzoruje proces dystrybucji produktów 40% 19 dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji 40% 20 dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji 40% 21 stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów 39% 22 stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów 39% 23 stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji 38% 24 obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej 38% 25 określa zadania transportowe 38% 26 korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej 38% 27 organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji 38% 28 dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu 37% 29 ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji 36% 30 sporządza plan z przebiegu procesu transportowego 36% Procent Umiejętności pozazawodowe wskazań 1 zna język angielski 53% 2 jest otwarty na zmiany 48% 3 potrafi nawiązywać kontakty 48% 4 współpracuje w zespole 48% 5 przestrzega zasad kultury i etyki 48% 6 przestrzega tajemnicy zawodowej 47% 7 potrafi zaplanować dzień pracy 46% 8 zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego 45% 9 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 45% Strona 73

74 10 potrafi radzić sobie ze stresem 45% 11 potrafi zorganizować własne stanowisko pracy 45% 12 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 44% 13 zna język niemiecki 44% 14 komunikuje się ze współpracownikami 44% 15 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 43% 16 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 42% 17 przewiduje skutki podejmowanych działań 41% 18 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 41% 19 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 41% 20 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 40% 21 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 40% 22 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 39% 23 obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.) 39% 24 potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy 39% 25 potrafi negocjować warunki porozumień 39% 26 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 38% 27 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 38% 28 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 38% 29 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w polsce 38% 30 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 38% Wśród uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w zawodzie technik logistyk blisko 20% w swoich profilach wskazuje ukończone kursy. Najbardziej powszechnym jest kończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli 13 zaprezentowano listę pojawiających się kursów w profilach uczniów. Nazwa kursu Tabela 13. Lista kursów wskazywanych przez uczniów w zawodzie technik logistyk [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Liczba uczniów Szkolenie BHP 224 Praktyka zawodowa w ramach projektu "Czas Zawodowców - Wilekopolskie Kształcenie Zawodowe" 47 Uprawnienia na wózki widłowe 24 Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w systemach klasy ERP na przykładzie systemu EPICOR i SCALA 16 Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej 11 Prawo jazdy kat.b 10 Kurs - Strażak Ratownik OSP 5 Kurs - Wirtualne Laboratoria 4 Kurs języka angielskiego 4 Strona 74

75 Eurofachowiec na nowoczesnym rynku pracy 2 Kadry i płace 2 Odnawialne Źródła Energii 2 Kurs języka niemieckiego - poziom B1 1 EuroWeek - Szkoła Liderów 1 ABC Przedsiębiorczości. 1 Młodszy Ratownik WOPR i Ratownik WOPR 1 Kurs komputerowy EDCL 1 Obsługa komputerowych programów logistycznych. 1 Dietetyk 1 Obsługa pakietu Office Kurs kas fiskalnych 1 Obsługa urządzeń transportu bliskiego 1 Kurs kierujących ruchem drogowym 1 Program SubiektGT 1 Opiekun grupy 1 Promocja przedsiębiorczości 1 Animator imprez 1 System wspomagający zarządzanie logistyką i wykorzystanie ich w praktyce 1 Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego 1 Szkolenie z zakresu,,przedstawiciel handlowy'' 1 Szkolenie z zakresu,,logistyki magazynu'' 1 Szkolny koordynator hospicjum palium 1 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kurs przedstawiciela handlowego oraz kurs komputerowy. 1 Praktyka w firmie SmartWay 1 Zielona logistyka i zielony łańcuch dostaw 1 Strona 75

76 TECHNIK MECHATRONIK W roku szkolnym 2012/2013 w Wielkopolsce w zawodzie technik mechatronik kształciło się uczniów zaś w roku szkolnym 2013/ uczniów. Z tej grupy zawodowej w Systemie Zawodowcy zarejestrowało się w styczniu tego roku 606 uczniów, w czerwcu już 790, a w grudniu wskaźnik rejestracji osiągnął poziom 991 uczniów. W Systemie Zawodowcy spośród wszystkich zarejestrowanych techników mechatroników prawie 30% to uczniowie którzy zakończyli edukację w szkole podnadgimnazjalnej o profilu zawodowy. W przyszłym roku szkołę opuści według deklaracji podanej przez uczniów - prawie 20% zarejestrowanych, którzy zadeklarowali rok ukończenia edukacji na poziomie podnadgimnazjalnym (rys. 3.23). Technik mechatronik styczeń 2014r. czerwiec 2014 grudzień 2014 deklarowany rok ukończenia szkoły brak danych technik mechatronik Rys Liczba uczniów w zawodzie technik mechatronik zarejestrowanych w Systemie w styczniu, czerwcu oraz grudniu roku 2014 wraz z deklarowanym rokiem ukończenia szkoły [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przyrost liczby uczniów w zawodzie technik mechatronik zarejestrowanych w Systemie można uznać dość wysoki. W grudniu 2014 w stosunku do stycznia tego roku było ich już o około 60% więcej. Analiza wykresów na rysunkach 3.24 oraz 3.25 pozwala sądzić, że liczba uczniów wskazujących posiadanie 10 umiejętności zawodowych (dominujących w grupie) wzrasta bardzo równomiernie. Z rysunków można wnioskować, że średni poziom opanowania siedmiu umiejętności pozostaje prawie na tym samym poziomie, zaś dla 3 umiejętności zawodowych deklarowany poziom maleje. Strona 76

77 Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik mechatronik liczba uczniów zarejestrowanych w systemie, którzy wskazywali daną umiejętność [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik mechatronik średni deklarowany poziom ich opanowania przez uczniów [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 77

78 W tabeli 11 zapisano 30 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych wśród techników mechatroników zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy. Tabela 14. Grupa 30 umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych najczęściej wskazywanych przez uczniów w zawodzie technik mechatronik [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Procent Lp Umiejętności zawodowe wskazań 1 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 66% 2 rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej 42% 3 wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 41% 4 dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych 40% 5 rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne 39% 6 wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 39% 7 dobiera techniki łączenia materiałów 39% 8 wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych 39% 9 dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn 39% 10 dobiera materiały konstrukcyjne 39% 11 wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego 38% 12 rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne 38% 13 przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu 38% 14 ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych 38% 15 określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu 37% 16 określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 37% 17 wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych 37% 18 określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 37% 19 dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 36% 20 dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych 36% 21 rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 36% 22 wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 36% 23 dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 35% 24 wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego 35% 25 dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych 35% 26 wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 35% 27 uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne 35% 28 ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu 35% 29 rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych 35% 30 ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych 35% Procent Umiejętności pozazawodowe wskazań 1 zna język angielski 32% 2 potrafi nawiązywać kontakty 30% 3 przestrzega zasad kultury i etyki 29% 4 jest otwarty na zmiany 29% Strona 78

79 5 potrafi zaplanować dzień pracy 28% 6 współpracuje w zespole 28% 7 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 28% 8 posiada prawo jazdy kategorii "B" 28% 9 potrafi zorganizować własne stanowisko pracy 28% 10 potrafi radzić sobie ze stresem 28% 11 zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego 27% 12 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 27% 13 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 27% 14 przestrzega tajemnicy zawodowej 27% 15 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 26% 16 przewiduje skutki podejmowanych działań 26% 17 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 26% 18 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 26% 19 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 26% 20 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 26% 21 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 26% 22 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce 26% 23 obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.) 26% 24 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 26% 25 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 26% 26 zna język niemiecki 25% 27 potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy 25% 28 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 25% 29 potrafi negocjować warunki porozumień 24% 30 zna i stosuje w praktyce techniki oczyszczania, konserwacji i przechowywania narzędzi pracy 23% Wśród uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w zawodzie technik mechatronik blisko 18% w swoich profilach wskazuje ukończone kursy. Najbardziej powszechnym jest kończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli 15 zaprezentowano listę pojawiających się kursów w profilach uczniów. Tabela 15. Lista kursów wskazywanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Nazwa kursu Liczba uczniów Szkolenie BHP 110 Kierowca wózków jezdniowych w napędem silnikowym 13 Obsługa i programowanie obrabiarek CNC 13 Pierwsza pomoc przedmedyczna 3 Prawo jazdy kategorii B 3 Strona 79

80 Kurs spawacz TIG ( i 141-8) 2 Kurs - SEP do 1kV 2 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ wg PN EN Nowoczesne technologie spawalnicze w przemyśle 2 Mechatronika samochodowa 2 Odnawialne źródła energii 2 Świadomość celu i komunikacja w grupie 1 Spawanie metodą TIG (141) 1 Kreowanie wizerunku organizacji 1 Szkolenie Obsługi Tokarek Konwencjonalnych 1 Kurs przybocznych 1 Kurs fotografii 1 Przygotowanie i obsługa kombajnu 1 Mechatronik samochodowy 1 Strażak I stopnia 1 Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetleniowe o napięciu do 1kV 1 Szkolenie z zakresu kompetencji 1 Jak założyć własną firmę? 1 Warsztat kreatywności 1 Obróbka ręczna i jej prawidłowa eksploatacja 1 Obsługa i konserwacja urządzeń mechatronicznych 1 Przygotowanie do obsługi sieczkarni samobieżnej 1 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV 1 Obsługa klienta 1 Obsługa urządzeń pneumatycznych 1 Język angielski zawodowy 1 Warsztaty obsługi obrabiarek cyfrowych- operator urządzeń służących ochronie środowiska 1 Szkolenie Podstawowe Ratownika I i II stopnia 1 Operator obrabiarek skrawających 1 Operator kombajnów zbożowych 1 Warsztaty elektryczne - źródła odnawialnej energii 1 Zajęcia z zakresu InfoTechniki 1 Podstawowy kurs szybowcowy 1 Kurs dowódcy 1 Strona 80

81 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY W roku szkolnym 2012/2013 w Wielkopolsce w zawodzie technik organizacji reklamy kształciło się uczniów zaś w roku szkolnym 2013/ uczniów. Z tej grupy zawodowej w Systemie Zawodowcy zarejestrowało się w styczniu tego roku 419 uczniów, w czerwcu już 482, a w grudniu wskaźnik rejestracji osiągnął poziom 602 uczniów. W Systemie Zawodowcy spośród wszystkich zarejestrowanych techników organizacji reklamy blisko 10% to uczniowie którzy zakończyli edukację w szkole podnadgimnazjalnej o profilu zawodowym. W przyszłym roku szkołę opuści według deklaracji podanej przez uczniów - prawie 15% zarejestrowanych, którzy zadeklarowali rok ukończenia edukacji na poziomie podnadgimnazjalnym (rys. 3.26). Technik organizacji reklamy styczeń 2014r. czerwiec 2014 grudzień 2014 deklarowany rok ukończenia szkoły brak danych technik organizacji reklamy Rys Liczba uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy zarejestrowanych w Systemie w styczniu, czerwcu oraz grudniu roku 2014 wraz z deklarowanym rokiem ukończenia szkoły [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przyrost liczby uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy zarejestrowanych w Systemie można uznać dość wysoki. W grudniu 2014 w stosunku do stycznia tego roku było ich już o około 60% więcej. Analiza wykresów na rysunkach 3.27 oraz 3.28 pozwala sądzić, że liczba uczniów wskazujących posiadanie 10 umiejętności zawodowych (dominujących w grupie) wzrasta bardzo równomiernie. Z rysunków można wnioskować, że średni poziom opanowania tych umiejętności pozostaje na zbliżonym poziomie. Strona 81

82 Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik organizacji reklamy liczba uczniów zarejestrowanych w systemie, którzy wskazywali daną umiejętność [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik organizacji reklamy średni deklarowany poziom ich opanowania [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 82

83 W tabeli 16 zaprezentowano 30 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych wśród techników organizacji reklamy zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy. Tabela 16. Grupa 30 umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych najczęściej wskazywanych przez uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Procent Lp Umiejętności zawodowe wskazań 1 korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych 58% 2 stosuje narzędzia marketingu 53% 3 przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 49% 4 prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych 47% 5 opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów 47% 6 prowadzi rozmowę sprzedażową 46% 7 wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych 45% 8 opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych 44% 9 identyfikuje typy klientów 44% 10 dobiera narzędzia promocji 43% 11 stosuje różne formy i środki projektowania reklamy 43% 12 projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji 43% 13 określa cele przekazu reklamowego 41% 14 stosuje metody kalkulacji cen 41% 15 rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej 40% 16 prezentuje projekty reklamy produktów i usług 40% 17 tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach 38% 18 projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy 38% 19 korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych 38% 20 prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy 37% 21 pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy 37% 22 realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe 37% 23 dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego 36% 24 prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową 36% 25 stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej 36% 26 stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego 35% 27 dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego 35% 28 negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług 35% 29 przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej 34% 30 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 34% Procent Umiejętności pozazawodowe wskazań 1 współpracuje w zespole 55% 2 przestrzega zasad kultury i etyki 54% Strona 83

84 3 jest otwarty na zmiany 54% 4 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 53% 5 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 53% 6 zna język angielski 51% 7 potrafi radzić sobie ze stresem 49% 8 przestrzega tajemnicy zawodowej 49% 9 potrafi nawiązywać kontakty 49% 10 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 48% 11 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 48% 12 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 47% 13 zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego 47% 14 potrafi zaplanować dzień pracy 47% 15 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 47% 16 potrafi zorganizować własne stanowisko pracy 46% 17 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 46% 18 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 46% 19 komunikuje się ze współpracownikami 45% 20 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 45% 21 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 45% 22 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 44% 23 przewiduje skutki podejmowanych działań 44% 24 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 44% 25 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w polsce 43% 26 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 42% 27 potrafi negocjować warunki porozumień 40% 28 planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 40% 29 zna język niemiecki 40% 30 potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy 40% Wśród uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w zawodzie technik organizacji reklamy zaledwie 10% w swoich profilach wskazuje ukończone kursy. Najbardziej powszechnym jest kończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli 17 zaprezentowano listę pojawiających się kursów w profilach uczniów. Tabela 17. Lista kursów wskazywanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Nazwa kursu Liczba uczniów Szkolenie BHP 68 Kurs projektowania graficznego 4 Warsztaty dla animatorów 2 Strona 84

85 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 2 Kurs obsługi kasy fiskalnej 2 Prawo jazdy kategorii B 1 Warsztaty graficzne 1 Fotografia studyjna 1 Kurs grafiki komputerowej 1 Praca z osobami niepełnosprawnymi TECHNIK HANDLOWIEC Technicy handlowcy stanowią szóstą grupę co do liczności w Systemie Zawodowcy. Na rynku edukacji zawodowej w ostatnich dwóch latach można było zauważyć istotny spadek osób kształconych w tym zawodzie. W roku szkolnym 2012/2013 w Wielkopolsce w zawodzie technik handlowiec kształciło się uczniów zaś w roku szkolnym 2013/2014 już tylko uczniów. Z tej grupy zawodowej w Systemie Zawodowcy zarejestrowało się w styczniu tego roku 347 uczniów, w czerwcu już 472, a w grudniu wskaźnik rejestracji osiągnął poziom 509 uczniów. W Systemie Zawodowcy spośród wszystkich zarejestrowanych techników handlowców blisko 33% to uczniowie którzy zakończyli edukację w szkole podnadgimnazjalnej o profilu zawodowym. W przyszłym roku szkołę opuści według deklaracji podanej przez uczniów - prawie 23% zarejestrowanych, którzy zadeklarowali rok ukończenia edukacji na poziomie podnadgimnazjalnym (rys. 3.29). Przyrost liczby uczniów w zawodzie technik handlowiec zarejestrowanych w Systemie jest na średnim poziomie. W grudniu 2014 w stosunku do stycznia tego roku było ich już o około 30% więcej. Analiza wykresów na rysunkach 3.30 oraz 3.31 pozwala sądzić, że liczba uczniów wskazujących posiadanie 10 umiejętności zawodowych (dominujących w grupie) wzrasta bardzo równomiernie. Technik handlowiec styczeń 2014r. czerwiec 2014 grudzień 2014 deklarowany rok ukończenia szkoły brak danych technik handlowiec Rys Liczba uczniów w zawodzie technik handlowiec zarejestrowanych w Systemie w styczniu, czerwcu oraz grudniu roku 2014 wraz z deklarowanym rokiem ukończenia szkoły [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 85

86 Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik handlowiec liczba uczniów zarejestrowanych w systemie, którzy wskazywali daną umiejętność [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Rys Dziesięć najczęściej wskazywanych przez uczniów umiejętności w zawodzie technik handlowiec średni deklarowany poziom ich opanowania [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Strona 86

87 Z rysunków można wnioskować, że średni poziom opanowania siedmiu umiejętności pozostaje prawie na tym samym poziomie, zaś dla 3 umiejętności zawodowych deklarowany poziom maleje. Tabela 18 zawiera listę 30 najczęściej wskazywanych umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych wśród techników handlowców zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy. Tabela 18. Grupa 30 umiejętności zawodowych oraz pozazawodowych najczęściej wskazywanych przez uczniów w zawodzie handlowiec [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Procent Lp Umiejętności zawodowe wskazań 1 obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy 99% 2 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 66% 3 przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów 61% 4 przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży 60% 5 przestrzega zasad ustalania cen towarów 59% 6 przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej 59% 7 zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą 58% 8 przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży 58% 9 określa rodzaje zachowań klientów 58% 10 dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży 57% 11 udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży 57% 12 przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej 56% 13 stosuje metody i formy prezentacji towarów 56% 14 prezentuje ofertę handlową 56% 15 wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru 55% 16 informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej 53% 17 stosuje różne formy i techniki sprzedaży 53% 18 oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży 52% 19 sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów 52% 20 przeprowadza inwentaryzację towarów 52% 21 charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży 50% 22 stosuje przepisy prawa dotyczące podatku vat 50% 23 stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej 49% 24 stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta 48% 25 przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji 48% 26 realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży 48% 27 przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów 47% 28 dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych 46% 29 określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów 46% 30 rozróżnia rodzaje opakowań towarów 45% Procent Umiejętności pozazawodowe wskazań 1 przestrzega zasad kultury i etyki 54% 2 jest otwarty na zmiany 53% Strona 87

88 3 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 52% 4 współpracuje w zespole 51% 5 przestrzega tajemnicy zawodowej 50% 6 potrafi nawiązywać kontakty 48% 7 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 48% 8 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 48% 9 zna i stosuje zasady higieny osobistej i higieny życia codziennego 47% 10 zna język angielski 46% 11 potrafi radzić sobie ze stresem 46% 12 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 45% 13 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 45% 14 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 44% 15 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 44% 16 potrafi zorganizować własne stanowisko pracy 43% 17 przewiduje skutki podejmowanych działań 43% 18 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 43% 19 potrafi zaplanować dzień pracy 43% 20 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 42% 21 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 41% 22 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 41% 23 komunikuje się ze współpracownikami 40% 24 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 39% 25 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w polsce 39% 26 potrafi negocjować warunki porozumień 38% 27 obsługuje urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki, fax, itd.) 37% 28 zna język niemiecki 36% 29 potrafi podsumować wypowiedź swojego rozmówcy 36% 30 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 34% Wśród uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy w zawodzie technik handlowiec około 15% w swoich profilach wskazuje ukończone kursy. Najbardziej powszechnym jest kończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli 19 zaprezentowano listę pojawiających się kursów w profilach uczniów. Tabela 19. Lista kursów wskazywanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec [źródło: System Zawodowcy, stan na dzień: ] Etykiety wierszy Suma z Liczba uczniów Szkolenie BHP 25 Kurs obsługi kasy fiskalnej 12 Młodzi na rynku pracy. 1 Strona 88

89 Praktyka zawodowa w dziale kadr i płac. 1 Etyka i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - część teoretyczna 1 Prawo jazdy kat. B 1 Etyka i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - część praktyczna 1 Kurs pierwszej pomocy 1 Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 1 Strona 89

90 4. PRACODAWCY W całym kraju działa nieco ponad 4 mln podmiotów gospodarki. Najwięcej, niemal 725 tys. z nich zarejestrowano w województwie mazowieckim, w Wielkopolsce zaś blisko 400 tysięcy. W tej liczbie firm blisko 70% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, Wielkopolsce tego typu podmiotów jest 299,9 tys 15. Poniższa tabela prezentuje strukturę firm Wielkopolski ze względu na ich wielkość. Tabela 20. Procent przedsiębiorstw w Wielkopolsce w roku 2014 ze względu na wielkość [źródło: GUS, 2014] Wielkość firmy i więcej Udział % 95,17% 3,94% 0,78% 0,09% 0,02% W populacji firm zarejestrowanych w regionie ponad 95 % to przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające do 10 osób. Tabela 21. Liczba przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach ze względu na wielkość [źródło: GUS, 2013] rok i więcej Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Wielkopolsce na przestrzeni lat wzrasta (tabela 21). Zanotowany wzrost o ponad 20% w stosunku do roku 2002 świadczy o dużej dynamice gospodarki w regionie. Najbardziej dynamiczną grupą są mikroprzedsiębiorstwa, wzrost o ponad firm. Firmy z grupy małych, średnich oraz dużych wykazują większą stabilność. 15 Główny Urząd Statystyczny, 2014 Strona 90

91 4.1. PRACODAWCY W SYSTEMIE ZAWODOWCY Pracodawcy rejestrujący się w Systemie Zawodowcy otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania z systemu, w tym umieszczania ofert praktyk, staży lub pracy. System pozwala na odnalezienie kandydata, którego kompetencje i umiejętności są optymalnie dopasowane do oczekiwań. Ważnym jest, że algorytm poszukiwania kandydata oparty jest nie o nazwę zawodu, a o analizę umiejętności wskazywanych z jednej strony przez potencjalnego pracobiorcę, z drugiej zaś przez pracodawcę. System ocenia stopień zgodności profili, czyli dopasowanie. Pracodawca po założeniu konta otrzymuje dostęp do modułu raportowego, w którym może generować analizy wybierając tzw. szablony raportów wcześniej opracowane przez zespół analityków. W sytuacji pojawiających się nowych potrzeb informacyjnych, które wykraczają poza standardowy zakres modułu raportowego, każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania. Odpowiedni szablon raportu zostanie przygotowany i udostępniony użytkownikowi. W Systemie Zawodowcy w grudniu 2014 roku zarejestrowanych było 847 pracodawców z terenu Wielkopolski. Analizując zmianę liczby pracodawców, którzy zarejestrowali się w systemie, to jest to tendencja rosnąca. W grudniu 2014r. zanotowano wzrost o blisko 68% w stosunku do stycznia tego roku (rys. 4.1). Rys Zmiana liczby zarejestrowanych pracodawców w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przyglądając się strukturze zarejestrowanych firm spośród tych które wskazały wielkość (tj.791 firm), najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy małe - jest ich ponad 60%. Spośród 70 przedsiębiorstw wielkich z terenu Wielkopolski już 26 zarejestrowało się w Systemie celem poszukiwania praktykantów i pracowników. Średnie firmy stanowią 19% populacji zarejestrowanych (rys. 4.2). Taka struktura przedsiębiorstw zarejestrowanych w Systemie nie w pełni odzwierciedla strukturę przedsiębiorstw w Wielkopolsce (patrz tabela 20), jednak jest potwierdzeniem tezy, że to firmy małe, średnie, duże oraz wielkie są organizacjami stwarzającymi dużą liczbę miejsc pracy. Według najnowszych badań w firmach mikro Strona 91

92 zatrudnienie najczęściej znajdują członkowie rodziny. Stąd dość kluczową rolę w regionie odgrywają przedsiębiorstwa małe, średnie, duże oraz wielkie. To ich "siła" zatrudnienia ma wpływ na potrzeby rynku na określone umiejętności i kompetencje. Firmy z sektora małych, średnich i dużych poszukują pracowników stosując do tego celu różnego typu narzędzia, a nie tylko kontakty rodzinne i sąsiedzkie, jak ma to często miejsce w mikro firmach. Udział % firm zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy Wielkość firmy i więcej 37% 33% 19% 7% 4% Rys Struktura zarejestrowanych pracodawców w Systemie Zawodowcy ze względu na wielkość [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie reprezentują szeroką gamę branż (rysunek 4.3), a mianowicie 53 branże. Aż 23% pracodawców nie wskazało w swoich profilach branży działalności. Najliczniej reprezentowaną branżą jest: budownictwo, handel, edukacja, gastronomia, motoryzacja oraz informatyka. Rys Liczba przedsiębiorstw w Systemie Zawodowcy według branż [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Analizując liczbę przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach można powiedzieć, że w Systemie Zawodowcy dominują firmy z miasta Poznania, w sumie 184 firmy oraz powiatu poznańskiego 77 firm [stan na ]. Aktywną grupą przedsiębiorstw są również firmy z regionu krotoszyńskiego, ostrowskiego, nowotomyskiego oraz gnieźnieńskiego. Strona 92

93 Tabela 22. Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy z powiatów Wielkopolski [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Powiat Liczba zarejestrowanych firm nie przypisano 160 Powiat chodzieski 9 Powiat czarnkowsko-trzcianecki 7 Powiat gnieźnieński 26 Powiat gorzowski 1 Powiat gostyński 4 Powiat grodziski 6 Powiat jarociński 20 Powiat kaliski 1 Powiat kępiński 5 Powiat kolski 5 Powiat koniński 1 Powiat kościański 12 Powiat krotoszyński 35 Powiat leszczyński 3 Powiat m. Kalisz 18 Powiat m. Konin 13 Powiat m. Leszno 14 Powiat m. Poznań 184 Powiat międzychodzki 11 Powiat nowotomyski 27 Powiat obornicki 18 Powiat ostrowski 45 Powiat ostrzeszowski 10 Powiat pilski 18 Powiat pleszewski 20 Powiat poznański 77 Powiat rawicki 3 Powiat słupecki 13 Powiat szamotulski 10 Powiat średzki 5 Powiat śremski 27 Powiat turecki 2 Powiat wągrowiecki 5 Powiat wolsztyński 6 Powiat wrzesiński 7 Powiat złotowski 8 Strona 93

94 W Systemie zarejestrowały się również firmy spoza regionu Wielkopolski. Reprezentują one powiaty: augustowski - 3 zarejestrowanych pracodawców, polkowicki - 1 zarejestrowany pracodawca, m. Radom - 1 zarejestrowany pracodawca, sochaczewski - 1 zarejestrowany pracodawca, m. Szczecin - 1 zarejestrowany pracodawca, świebodziński - 1 zarejestrowany pracodawca, m. Świnoujście - 1 zarejestrowany pracodawca, m. Warszawa - 2 zarejestrowanych pracodawców, m. Wrocław - 1 zarejestrowany pracodawca, zielonogórski - 1 zarejestrowany pracodawca. Stanowią one 1,2% wszystkich zarejestrowanych pracodawców OFERTY W SYSTEMIE ZAWODOWCY Pracodawcy zarejestrowani w Systemie Zawodowcy zamieścili w oferty pracy. Oferowana liczba stanowisk w okresie styczeń, czerwiec oraz grudzień ma tendencję rosnącą (rys. 4.4). Rys Liczba oferowanych stanowisk pracy, praktyk i staży w Systemie Zawodowcy w kolejnych okresach roku 2014 [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Liczba złożonych ofert w Systemie w grudniu 2014 wyniosła 711. W ramach tych ofert poszukiwano 2381 pracowników, praktykantów, stażystów. Najwięcej ofert dotyczyło miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. Stanowiły one ponad 20% wszystkich ofert oraz ponad 25% wszystkich stanowisk. Tabela 23. Liczba ofert oraz stanowisk pracy w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Powiat Liczba ofert Liczba stanowisk Brak danych o powiecie Powiat augustowski Powiat chodzieski 4 11 Strona 94

95 Powiat czarnkowsko-trzcianecki 7 20 Powiat gnieźnieński Powiat Gorzów Wielkopolski 5 5 Powiat gostyński 3 4 Powiat grodziski 9 16 Powiat jarociński Powiat kępiński 9 78 Powiat kolski 3 3 Powiat kościański 9 31 Powiat krotoszyński Powiat leszczyński 1 4 Powiat m. Kalisz Powiat m. Konin 9 37 Powiat m. Leszno 9 9 Powiat m. Poznań Powiat międzychodzki 8 13 Powiat mogileński 1 2 Powiat nowotomyski Powiat obornicki Powiat ostrowski Powiat ostrzeszowski Powiat pilski Powiat pleszewski Powiat poznański Powiat m. Radom 2 24 Powiat rawicki 2 4 Powiat słupecki Powiat szamotulski Powiat średzki 4 11 Powiat śremski 7 16 Powiat świebodziński 1 1 Powiat wągrowiecki 3 3 Powiat wolsztyński 2 2 Powiat m. Wrocław 1 5 Powiat wrzesiński Powiat zielonogórski 1 2 Powiat złotowski 1 2 Spośród zamieszczonych ofert największa część dotyczyła miejsc praktyk w różnych zawodach - ponad 70% wszystkich stanowisk. Prawie 22% oferowanych stanowisk dotyczyło podjęcia pracy (rysunek 4.5). Strona 95

96 Rys Liczba oferowanych stanowisk pracy, praktyk i staży w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Największe wysycenie ofertami praktyk dotyczyło miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. Dużą liczbę stanowisk praktyk oferowano również w powiecie krotoszyńskim oraz pleszewskim. Tabela 24. Liczba stanowisk pracy, praktyk oraz staży w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Powiat praca praktyki staże Brak danych o powiecie Powiat augustowski Powiat chodzieski 5 6 Powiat czarnkowsko-trzcianecki 15 5 Powiat gnieźnieński Powiat Gorzów Wielkopolski 5 Powiat gostyński 2 2 Powiat grodziski 8 8 Powiat jarociński 2 84 Powiat kępiński Powiat kolski 1 2 Powiat kościański 3 28 Powiat krotoszyński Powiat leszczyński 4 Powiat m. Kalisz 5 40 Powiat m. Konin Powiat m. Leszno Powiat m. Poznań Powiat międzychodzki 2 11 Powiat mogileński 2 Powiat nowotomyski Powiat obornicki Strona 96

97 Powiat ostrowski Powiat ostrzeszowski 3 81 Powiat pilski Powiat pleszewski 153 Powiat poznański Powiat m. Radom 24 Powiat rawicki 4 Powiat słupecki 16 Powiat szamotulski Powiat średzki 4 7 Powiat śremski 9 7 Powiat świebodziński 1 Powiat wągrowiecki 3 Powiat wolsztyński 1 1 Powiat m. Wrocław 5 Powiat wrzesiński Powiat zielonogórski 2 Powiat złotowski 2 Wśród wszystkich ofert pracy dominowały oferty na stanowisko: sprzedawcy, handlowca, mechanik pojazdów samochodowych, montera, audytora inwentaryzacji, kucharza, szwaczki, stolarza, telemarketera, pomocnika w restauracji, cieśli, murarza, elektromechanika. W tabeli 25 zestawiono liczbę oferowanych stanowisk pracy, praktyk oraz staży. Tabela 25. Liczba stanowisk pracy/praktyk/staży w poszczególnych powiatach [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Powiat/nazwa stanowiska Liczba stanowisk Brak wpisu nt powiatu 28 Praktykant 5 Technik hotelarstwa 4 Sprzedawca 3 Instalator 2 Staż w księgowości 2 Instalator telewizji przemysłowej CCTV 2 Monter 2 Elektryk Utrzymania Ruchu 2 Technik organizacji reklamy 1 Informatyk 1 Wychowawca kolonijny 1 Betoniarz-zbrojarz 1 Grafik komputerowy 1 Programista 1 Strona 97

98 Powiat augustowski 121 Monter 43 Praktykant 12 Technik 9 Technik hotelarstwa 8 Informatyk 5 Analityk 4 Stanowisko robocze 4 Mechanik pojazdów samochodowych 3 Mechanik 3 Pomoc kuchenna 3 Murarz 7 Spawacz 2 Elektryk 2 Robotnik 2 Nalewacz 2 Technik handlowiec 2 Operator frezarki CNC 2 Malarz 2 Ślusarz 1 Kelner 1 Blacharz 1 Krawcowa 1 Logistyk 1 Automatyk 1 Praktyka Monter 1 Specjalista ds. zaopatrzenia 1 Powiat chodzieski 11 Tapicer 5 Uczeń sprzedawca 4 Sprzedawca 2 Powiat czarnkowsko-trzcianecki 19 Operator maszyn do produkcji płyt 10 Projektant 3 Kelner 2 Sprzedawca 2 Technolog 1 Asystent 1 Powiat gnieźnieński 48 Praktyka technik handlowiec 12 Ślusarz narzędziowy 5 Elektromechanik 5 Technik-handlowiec 7 Praktyka - Technik informatyk 7 Kasjer-sprzedawca 2 Strona 98

99 Technik reklamy 2 Inspektor ds. ekonomiczno-administracyjnych 1 Fryzjerka 1 Informatyk 1 Księgowy 1 Mechanik 1 Pomocnik przy druku niskonakładowym 1 Archiwista 1 Pracownik fizyczny 1 Powiat Gorzów Wielkopolski 5 Blacharz samochodowy 2 Fryzjer 1 Informatyk 1 Elektronik 1 Powiat gostyński 4 Programista 2 Technolog 1 Informatyk serwisant instalator 1 Powiat grodziski 16 Stolarz 4 Technik logistyk 4 Praktykant - technik informatyk 2 Technik energetyk 1 Murarz 1 Technik informatyk 1 Asystent informatyka 1 Murarz-tynkarz 1 Młodszy specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych 1 Powiat jarociński 61 Praktyka - technik ekonomista 31 Praktykant - technik cyfrowych procesów graficznych 5 Praktykant - technik geodeta 5 Pomocnik prace fizyczne 4 Praktykant- technik żywienia 5 Praktykant - technik handlowiec 3 Praktykant- technik budownictwa 3 Pomoc kuchenna 2 Technik weterynarii 1 Mobilny handlowiec 1 Serwisant komputerów 1 Powiat kępiński 78 Tapicer 20 Szwaczka 20 Stolarz 20 Praktykant - technik ekonomista 15 Strona 99

100 Kelner 1 Recepcjonista 1 Kucharz 1 Powiat kolski 3 Piekarz 1 Specjalista d/s serwisu technicznego 1 Praktyka w dziale serwisu urządzeń biurowych 1 Powiat kościański 31 Praktyka - gastronomia, kucharz 19 Technik żywienia 4 Praktyka ślusarz 3 Kucharz 2 Stolarz 1 Specjalista ds. zaopatrzenia 1 Sprzedawca 1 Powiat krotoszyński 121 Praktykant - logistyk 15 Praktykant - technik budownictwa 14 Praktykant - technik logistyk 16 Praktykant - technik informatyk 10 Praktykant - fototechnik 13 Praktykant- technik budownictwa 6 Praktykant - technik ekonomista 5 Praktykant - pedagog 5 Technik budowlany 4 Praktykant - technik mechatronik 4 Praktykant - technik organizacji reklamy 3 Praktykant - technik automatyk 3 Praktykant - technik elektryk 3 Praktykant - technik ekonomista 3 Praktykant - technik żywienia 3 Stolarz 2 Technik informatyk 2 Technik geodeta 2 Rzemieślnik 2 Technik logistyk 2 Fototechnik 1 Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 Ogrodnik - technik architektury krajobrazu 1 Staż w zakresie dietetyki 1 Powiat leszczyński 4 Operator CNC 4 Powiat m. Kalisz 45 Praktykant 13 Technik elektronik 5 Strona 100

101 Elektryk 5 Pracownik logistyki 4 Praktyka serwisant komputerów 5 Operator OSN 2 Monter elektryk 2 Informatyk 2 Montażysta stolarki okiennej 2 Specjalista ds. sprzedaży 1 Energetyk 1 Technik weterynarii 1 Serwisant komputerów 1 Specjalista ds, sprzedaży eksportowej 1 Powiat m. Konin 37 Sprzedawca 25 Praktyka technik ekonomista 5 Technik obsługi turystycznej 4 Sprzedawca-magazynier 1 Praktyka - dział marketingu 1 Praktyka technik informatyk 1 Powiat m. Leszno 9 Sekretarka 1 Monter 1 Dziennikarz 1 Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 Pracownik kreatywny 1 Handlowiec 1 Specjalista ds. planowania produkcji 1 Logistyk 1 Mechanik samochodowy 1 Powiat m. Poznań 609 Technik handlowiec 60 Audytor inwentaryzacji 50 Monter - pracownik produkcyjny 40 Pomoc w restauracji 35 Technik architektury krajobrazu 24 Kucharz 25 Konsultant ds. sprzedaży telefonicznej 20 Praktykant 31 Doradca ds. ubezpieczeń i inwestycji 15 Technik hotelarstwa - kelner 15 Praktyka - technik hotelarstwa 13 Praktyka - kelner 12 Technik ekonomista 12 Technik hotelarstwa 11 Praktyka - technik ogrodnik 10 Strona 101

102 Praktyka - technik architektury krajobrazu 10 Praktykant - technik geodeta 8 Kelner 8 Praktyka - kucharz 8 Praktyka - analityk IT 8 Elektryk 7 Informatyk programista 7 Elektromechanik samochodowy 6 Praktykant - technik budownictwa 6 Kierowca międzynarodowy (kat. C+E) 5 Sprzedawca 5 Asystent ds. Rekrutacji 9 Praktyka - technik organizacji reklamy 5 Praktyka w działach: recepcja, służba pięter, restauracja, kuchnia 4 Monter 4 Programista 4 Pomocnik drukarza 4 Instalator 4 Frezer CNC 3 Teletechnik 3 Praktyka - technik mechatronik 3 Asystent projektanta 3 Programista Python 3 Praktyka - Technik inżynierii środowiska i melioracji 3 Praktyka - technik elektronik 3 Technik żywienia i usług gastronomicznych 3 Operator urządzeń produkcyjnych 3 Doradca Kredytowy 3 Pracownik administracyjny 3 Praktyka - ślusarz 2 Technik organizacji reklamy 3 Grafik 4 Asystent ds. administracyjnych 2 Doradca klienta 2 Młodszy specjalista ds. reklamy 2 Główny specjalista ds. magazynowych 2 Technik serwisu 2 Pomocnik zmiany 2 Praktyka - technik handlowiec 2 Instalator wodno-kanalizacyjny 2 Praktykant w Agencji Pracy Tymczasowej 2 Monter instalacji sanitarnych 2 Tokarz, blacharz 2 Pomocnik z językiem angielskim 2 Programista PHP 2 Strona 102

103 Praktyka technik mechanik 2 Operator maszyn CNC 2 Spedytor międzynarodowy 2 Praktyka - konstruktor 2 Pracownik produkcyjny 2 Technik serwisu 2 Stażysta w dziale IT 4 Praktykant - technik żywienia 2 Praktyka - techniki ekonomista 2 Praktyka- drukarz 2 Praktyka - grafik-projektant 2 Praktyka - w dziale kadr 1 Praktykant - technik administracji 1 Kasjerka 1 Asystent biurowy 1 Handlowiec 1 Monter instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacji 1 Inżynier jakości 1 Przedstawiciel handlowy 1 Technik informatyk 1 Realizator dźwięku 1 Serwisant IT 1 Spawacz 1 Grafik komputerowy 1 Specjalista ds. adminstracyjno-finansowych 1 Praktyka - monter-elektronik 1 Specjalista ds. reklamy 1 Logistyk 1 Monter-elektronik 1 Praktyka - technik leśnik 1 Praktyka - technik budownictwa 1 Mechanik utrzymania ruchu 1 Murarz-tynkarz 1 Grafik - projektant 1 Operator kotłów parowych 1 Automatyk 1 Praktyka technik logistyk 1 Kominiarz 1 Asystent redakcji 1 Operator maszyn introligatorskich - krajacz 1 Praktyka - kosztorysant 1 Powiat międzychodzki 13 Sprzedawca 4 Praktyka - sprzedawca 3 Pomoc fryzjera 2 Strona 103

104 Technik żywienia 1 Technik elektryk 1 Pomoc kucharza 1 Piekarz 1 Powiat mogileński 2 Pracownik fizyczny - praca przy zwierzętach hodowlanych 2 Powiat nowotomyski 115 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 20 Pomoc administracyjna 12 Technik żywienia i usług gastronomicznych 13 Technik handlowiec 10 Technik ekonomista 10 Stolarz - pracownik młodociany 10 Piekarz 5 Praktyka - handlowiec 4 Technik hotelarstwa 3 Projektant 3 Szwaczka 2 Praktyka - monter elektronik 2 Oborowy- traktorzysta 2 Praktyka - piekarz 2 Praktyka - technik handlowiec 2 Spawacz TIG 2 Praktyka - technik elektryk 2 Praktyka - sprzedawca 2 Praktyka - ślusarz 2 Serwisant ciągników 1 Operator prasy krawędziowej CNC 1 Kierowca 1 Elektryk 1 Sekretarka 1 Logistyk 1 Praktyka - mechanik 1 Powiat obornicki 37 Cieśla 14 Montażysta konstrukcji drewnianych 10 Murarz 3 Malarz 3 Automatyka/ Elektronika/ Elektromechanika 2 Mechanik 2 Stolarz 1 Lakiernik stolarski 1 Praktyka - technik organizacji reklamy 1 Powiat ostrowski 63 Praktyka - technik geodeta 12 Strona 104

105 Praktykant - technik budownictwa 10 Praktykant 7 Elektryk, elektromechanik, mechanik, mechatronik 5 Elektryk, mechanik, operator wózka widłowego, operator maszyny 4 Elektryk 4 Praktykant - technik żywienia 3 Technik budownictwa 2 Referent 2 Konstruktor 2 Serwisant urządzeń stacji paliw 2 Monter 2 Automatyk 2 Operator CNC 2 Handlowiec 1 Operator maszyn-pracownik produkcji 1 Praktykant ekonomista 1 Ekonomista 1 Powiat ostrzeszowski 84 Praktykant - technik architektury krajobrazu 22 Instruktor terapii w Domu Pomocy Społecznej 20 Praktykant 11 Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 10 Psycholog w Domu Pomocy Społecznej 3 Technik ekonomista w Domu Pomocy Społecznej 3 Rehabilitant w Domu Pomocy Społecznej 3 Fachowiec ds. napraw ogólnych w Domu Pomocy Społecznej 3 Pracownik Socjalny w Domu Pomocy Społecznej 3 Pomoc kuchenna w Domu Pomocy Społecznej 3 Operator okleiniarni 2 Konstruktor odzieży 1 Powiat pilski 65 Elektromechanik 15 Technik logistyk 10 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 10 Mechanik samochodowy 14 Rzeźnik-wędliniarz 5 Technik mechanik samochodowy 3 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 2 Frezer 1 Elektryk 1 Serwisant urządzeń biurowych 1 Tokarz 1 Spawacz 1 Specjalista elektronik 1 Strona 105

106 Powiat pleszewski 153 Praktykant - technik architektury krajobrazu 42 Praktykant - technik żywienia 25 Praktykant w kuchni 15 Praktykant 14 Murarz tynkarz 5 Cukiernik 5 Ślusarz 5 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 5 Tapicer 5 Stolarz 5 Technik hotelarstwa 5 Pracownik obsługi hotelowej 5 Krawiec 5 Praktykant - fryzjer 10 Technik weterynarii 2 Powiat poznański 354 Praktyka - technik żywienia 37 Kelner 32 Praktyka - technika hotelarstwa 60 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 23 Praktyka - kucharz 22 Monter stelaży tapicerowanych 10 Praktyka - kelner 17 Praktyka 6 Techniki obsługi urządzeń audio-wideo 6 Kucharz 10 Młodszy administrator IT 5 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 5 Praktyka - mechanik samochodowy 9 Technik hotelarstwa 5 Pomocnik produkcji 5 Praktyka - technik budownictwa 5 Praktyka - rehabilitant 5 Drukarz fleksograficzny 4 Piekarz 4 Technik mechanik samochodowy 7 Monter 4 Ogrodnik 3 Technik elektryk-automatyk 3 Technik chłodnictwa 3 Praktyka - piekarz 3 Technik energetyk cieplny 3 Praktyka - technik ekonomista 3 Operator linii wykrawania, operator CNC 3 Strona 106

107 Technik budownictwa 5 Praktyka - technik organizacji reklamy 5 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 Praktyka - grafik, specjalista ds. promocji 2 Technik organizacji reklamy 2 Operator maszyn z umiejętnością lutowania 2 Recepcjonista 2 Magazynier 2 Sprzedawca 2 Technik administracji 2 Pomocnik elektromontera 2 Informatyk 2 Praktykant w dziale IT 2 Monter instalacji wentylacyjnych 2 Praktyka - technik archiwista 1 Asystent/referent ds. produkcji 1 Kierownik zmiany 1 Specjalista ds. zamówień 1 Praca biurowa 1 Praktyka - introligator 1 Pracownik fizyczny 1 Praktyka - technik ochrony środowiska 1 Technik informatyk 1 Praktyka - technik renowacji 1 Technik montażysta urządzeń RFID 1 Praktyka - technik teleinformatyk 1 Asystentka 1 Asystent projektanta 1 Pomoc kuchenna 1 Inspektor BHP 1 Praktyka - technik logistyk 1 Praktyka - technik handlowiec 1 Recepcjonistka/recepcjonista 1 Powiat Radom 24 Konsultant telesprzedaży 20 Kasjer 4 Powiat rawicki 4 Technik budownictwa 2 Betoniarz-zbrojarz 2 Powiat słupecki 16 Technik elektronik 3 Stolarz meblowy 3 Mechanik samochodowy 2 Praktyka 2 Praktyka - technik informatyk 1 Strona 107

108 Praktyka - technik prac biurowych 1 Ślusarz 1 Praktyka elektryk 1 Kasjer sprzedawca 1 Praktyka - sprzedawca 1 Powiat szamotulski 23 Technik żywienia i usług gastronomicznych 6 Ślusarz 3 Elektromechanik 3 Technik hotelarstwa 2 Kelner 2 Kucharz 2 Monter elektronik 2 Operator maszyn CNC 1 Elektryk - automatyk w dziale utrzymania ruchu 1 Mechanik w dziale utrzymania ruchu 1 Powiat średzki 11 Praktyka - technik ekonomista 7 Pakowacz sortowacz 2 Praktykant - technik żywienia 2 Powiat śremski 16 Magazynier 5 Pomocnik przy produkcji 3 Ogrodnik 3 Sprzedawca 2 Grafik komputerowy 2 Pomocnik ogrodnika 1 Powiat świebodziński 1 Technik logistyk 1 Powiat wągrowiecki 3 Handlowiec 1 Serwisant 1 Informatyk 1 Powiat wolsztyński 2 Ślusarz 1 Pedagog, terapeuta, logopeda, socjoterapeuta 1 Powiat Wrocław 5 Operator maszyn 5 Powiat wrzesiński 37 Elektryk 7 Technik technolog drewna 5 Operator maszyny 6 Operator linii głównej 4 Mechanik 3 Strona 108

109 Monter 3 Operator wtryskarek 2 Automatyk 2 Frezer 2 Sprzedawca internetowy 1 Tokarz 1 Kontroler jakości 1 Powiat zielonogórski 2 Operator kamerowozu 2 Powiat złotowski 2 Mobilny doradca finansowy OFERTY PRAKTYK Obecnie spośród wszystkich ofert zamieszczonych w Systemie Zawodowcy prawie 70% to oferty praktyk. Najwięcej ofert praktyk w Systemie Zawodowcy było dla (por. tabela 26): technika żywienia miejsc, technika architektury krajobrazu - 98 miejsc, technika handlowca - 94 miejsca, technik ekonomisty - 86 miejsc, technik hotelarstwa - 84 miejsca, kucharza - 80 miejsc, kelnera - 60 miejsc. Grupa stanowisk, dla których pojawiło się najmniej ofert praktyk to między innymi: asystent biurowy, asystent informatyka, asystent w redakcji, blacharz, energetyk, inspektor BHP, introligator, kominiarz, kontroler jakości, kosztorysant, lakiernik stolarski, magazynier, przedstawiciel handlowy, sekretarka, serwisant ciągników, serwisant urządzeń biurowych, technik archiwista, technik leśnik, technik montażysta urządzeń RFID, technik ochrony środowiska technik prac biurowych, technik renowacji, technik teleinformatyk. Oferowana liczba miejsc dla tych stanowisk wynosiła jeden. Tabela 26. Liczba stanowisk praktyk w roku 2014 oferowanych w Systemie Zawodowcy [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Nazwa stanowiska na praktykę Liczba stanowisk Analityk IT 8 Asystent 1 Asystent biurowy 1 Asystent ds. administracyjnych 2 Asystent ds. rekrutacji 5 Asystent informatyka 1 Asystent projektanta 4 Strona 109

110 Asystent Redakcji 1 Automatyk 2 Automatyka/ Elektronika/ Elektromechanika 2 Betoniarz-zbrojarz 2 Blacharz 1 Cieśla 10 Cukiernik 5 Drukarz 2 Dyrektor zarządzający 4 Dział marketingu 1 Ekonomista 2 Elektromechanik 19 Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 Elektryk 23 Energetyk 1 Fachowiec ds. napraw ogólnych w domu pomocy społecznej 3 Fototechnik 12 Frezer 1 Frezer CNC 2 Fryzjer 5 Fryzjerka 1 Grafik 6 Grafik komputerowy 5 Handlowiec 4 Informatyk 9 Informatyk elektronik 2 Informatyk programista 10 Inspektor BHP 1 Instalator 1 Instalator telewizji przemysłowej CCTV 2 Instruktor terapii w domu pomocy społecznej 20 Introligator 1 Kasjer sprzedawca 3 Kelner 60 Kominiarz 1 Konstruktor 4 Kontroler jakości 1 Kosztorysant 1 Krawiec 5 Kucharz 80 Strona 110

111 Lakiernik stolarski 1 Logistyk 17 Magazynier 1 Mechanik 1 Mechanik samochodowy 37 Monter 15 Monter elektronik 8 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 5 Murarz tynkarz 6 Obsługa hotelowa 12 Obsługa turystyczna 3 Ogrodnik 4 Operator maszyn 6 Operator maszyn CNC 3 Operator OSN 2 Operator urządzeń produkcyjnych 3 Opiekun w domu pomocy społecznej 10 Pedagog 5 Piekarz 6 Pomoc administracyjna 12 Pomoc fryzjera 2 Pomoc kuchenna 8 Pomoc w restauracji 35 Pomocnik 4 Pomocnik drukarza 4 Pomocnik elektromontera 2 Praca biurowa 1 Pracownik produkcyjny 2 Pracownik socjalny w domu pomocy społecznej 3 Praktykant 156 Praktykant w Agencji Pracy Tymczasowej 2 Praktykant w dziale kadr 1 Projektant 3 Przedstawiciel handlowy 1 Psycholog w domu pomocy społecznej 3 Recepcjonista 2 Referent 2 Rehabilitant 5 Rehabilitant w domu pomocy społecznej 3 Rzemieślnik 2 Strona 111

112 Sekretarka 1 Serwisant 2 Serwisant ciągników 1 Serwisant komputerów 4 Serwisant urządzeń biurowych 1 Spawacz 1 Specjalista ds. reklamy 1 Specjalista ds. zaopatrzenia 1 Sprzedawca 40 Stolarz 11 Ślusarz 14 Tapicer 5 Technik administracji 3 Technik architektury krajobrazu 98 Technik Archiwista 1 Technik automatyk 3 Technik budownictwa 52 Technik chłodnictwa 3 Technik cyfrowych procesów graficznych 5 Technik ekonomista 86 Technik ekonomista w domu pomocy społecznej 3 Technik elektronik 11 Technik elektryk 9 technik energetyk cieplny 3 Technik fryzjerstwa 5 Technik geodeta 27 Technik handlowiec 94 Technik hotelarstwa 84 Technik informatyk 18 Technik leśnik 1 Technik logistyk 35 Technik mechanik 9 Technik mechatronik 7 technik montażysta urządzeń RFID 1 Technik obsługi turystycznej 3 Technik ochrony środowiska 1 Technik ogrodnik 10 Technik organizacji reklamy 25 Technik prac biurowych 1 Technik renowacji 1 Strona 112

113 Technik serwisu 2 Technik technolog drewna 5 Technik teleinformatyk 1 Technik weterynarii 4 Technik żywienia 164 Techniki ekonomista 2 Techniki obsługi urządzeń audio-wideo 6 Tokarz 4 Uczeń ANALIZA LUK POMIĘDZY UMIEJĘTNOŚCIAMI DEKLAROWANYMI PRZEZ UCZNIÓW A UMIEJĘTNOŚCIAMI OCZEKIWANYMI PRZEZ PRACODAWCÓW W oparciu o dane z Systemu Zawodowcy istnieje możliwość analizy umiejętności wskazywanych przez pracodawców w ofertach pracy/praktyk/staży w odniesieniu do umiejętności wybieranych przez uczniów. Należy zaznaczyć, że zamieszczone poniżej analizy i wnioski dotyczą grupy uczniów zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy. Ze względu na ograniczony charakter raportu zaprezentowano tylko wybraną analizę dla wybranej grupy zawodów oraz powiatów. Na poniższych rysunkach zestawiono luki/nadmiar w umiejętnościach wynikających z grup oferowanych stanowisk pracy związanych z następującymi zawodami: powiat poznański: o kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, powiat m. Poznań: o technik księgarstwa, technik handlowiec, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, powiat leszczyński: o monter mechatronik, technik mechatronik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, powiat gnieźnieński: o sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec, ślusarz, technik mechanik w powiecie gnieźnieńskim; powiat jarociński: o technik księgarstwa, technik handlowiec, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, kucharz, o technik żywienia i usług gastronomicznych, powiat nowotomyski: o technik żywienia i usług gastronomicznych. Poniższa analiza pozwala na ocenę liczby osób z niedoborem lub nadmiarem danej umiejętności. Należy zaznaczyć, że tego typu analizę można wykonać w Systemie Zawodowcy dla dowolnej grupy umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji. Strona 113

114 POWIAT: POZNAŃSKI Dla powiatu poznańskiego przeanalizowano umiejętności z zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Na rysunku 4.6. zaprezentowano 5 najczęściej wybieranych umiejętności z tychże zawodów w kreowaniu ofert pracy. Były nimi następujące umiejętności: przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością, określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego, rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, ocenia organoleptycznie żywność, rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rys Analiza luk: powiat poznański; zawody: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych [źródło: System Zawodowcy, stan na ] Analiza uczniów/uczennic zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy wskazała, że średnio oczekiwania pracodawców spełnione są w 35%. Przykładowo dla umiejętności "przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością" została ona wskazana w 85 ofertach pracy/praktyk/staży, a posiada ją tylko 30 uczniów/uczennic. Strona 114

CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy nr 2

CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy nr 2 CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy nr 2 Syntetyczny raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców -wielkopolskie kształcenie zawodowe" SPIS TREŚCI SŁOWNIK POJĘĆ... 3 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo