Ciekawy głos korespondencyjny przeciwko nowej Ustawie o przemocy w rodzinie. Zapraszamy do lektury.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciekawy głos korespondencyjny przeciwko nowej Ustawie o przemocy w rodzinie. Zapraszamy do lektury."

Transkrypt

1 Ciekawy głos korespondencyjny przeciwko nowej Ustawie o przemocy w rodzinie. Zapraszamy do lektury. Celem promotorów Ustawy samym w sobie jest dobro kieszeni tychże promotorów i sięganie zachłannie po Państwowe pieniądze co jest nikczemne jeżeli robi się to pod płaszczykiem przemocy w rodzinie i dobra dzieci. Obecnie główną statystką odnośnie przemocy w rodzinie przez Policję stosując procedurę Niebieskiej Karty jest statystyka prowadzona Procedura "Niebieskiej Karty" Procedura "Niebieskiej Karty" ma zastosowanie wyłącznie w przypadku interwencji podejmowanej w związku z przemocą w rodzinie. Policjanci podejmujący interwencję, po stwierdzeniu, iż mają do czynienia z przypadkiem przemocy w rodzinie, są zobowiązani do wdrożenia procedury. Dokument - Niebieska Karta wypełniany jest w miejscu podejmowania interwencji. Składa się z dwóch części - Karty A stanowiącej udokumentowanie faktu zaistnienia przemocy oraz Karty B zawierającej informacje dla ofiar przemocy. Po przeprowadzeniu interwencji policjant przekazuje wypełnioną Kartę A dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji, a następnie Karta ta trafia do właściwego miejscowo dzielnicowego lub w przypadku wszczęcia w danej sprawie postępowania przygotowawczego do akt postępowania. Dzielnicowy po otrzymaniu Karty A niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji z interwencji) nawiązuje kontakt z rodziną w której doszło do przemocy w celu bliższego rozpoznania sytuacji i zorientowania się jakiego typu pomoc jest potrzebna. Odbywa również systematyczne wizyty, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzające stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy oraz podejmuje działania prewencyjne wobec sprawcy przemocy. W wyniku tych czynności dzielnicowy może podjąć decyzję o potrzebie przeprowadzenia w danej sprawie postępowania sprawdzającego w przypadku uzyskania informacji nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, a w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa podejmuje decyzję o potrzebie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Jak pokazuje teoretycznie przynajmniej procedura ta ma w zasadzie dwa odrębne wątki : - w celu bliższego rozpoznania sytuacji i zorientowania się jakiego typu pomoc jest potrzebna, - w przypadku wszczęcia w danej sprawie postępowania przygotowawczego do akt postępowania. W drugim wątku dopiero występuję podejrzenie o dokonanie przestępstwa. Jak pokazują statystyki Policji nigdzie nie ma rozbicia na faktyczne główne wątki. I tak w statystykach za rok 2009 przedstawione na

2 Liczba ofiar przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty" iczba ofiar przemocy omowej ogółem tym: kobiety tym: mężczyźni zieci do lat ieletni od 13 do 18 t nie ma rozgraniczenia ile ze przypadków zostało skierowanych do oddzielnego postępowania a ile z tych zgłoszeń to zdarzenia incydentalne a w tym ile z nich to fałszywe doniesienia. Bardzo ważne w dobie sprzecznych interesów w rodzinach i w tzw. wolnych związkach przy postępującym rozpadzie rodziny jest cel wyeliminowanie jednego z partnerów w dalszych rozgrywkach zarówno procesowych przed Sądem jak w życiu codziennym. O ile wątki zgłaszane wg. procedury Niebieskiej Karty a dotyczących przestępstw oraz tzw. jednorazowych incydentów są logiczne i sensowne w świetle tychże procedur, o tyle fałszywe doniesienia są po prostu przekroczeniem norm zarówno prawnych jak i moralnych. Czy w takim razie mamy w statystykach takie dane? Czy sama procedura pozwala wyeliminować takie fałszywe doniesienia? Otóż procedura Niebieskiej Karty na to pozwala, a przynajmniej nie zapobiega. Proszę spojrzeć na samą procedurę : Karty A stanowiącej udokumentowanie faktu zaistnienia przemocy Co oznacza udokumentowanie i przez kogo, na podstawie jednej strony ze świadkami? Tak więc liczba przypadków zawiera : a. incydentalne zdarzenia, - te prawdziwe, - fałszywe udokumentowane doniesienia, b. zdarzenia w wyniku których doszło do podejrzenia dokonania przestępstwa. - te prawdziwe, - fałszywe udokumentowane doniesienia, O ile w b). te fałszywe oskarżenia można udowadniać przez Sądem o tyle w a). jest to trudne. Raz założona Niebieska Karta pozostaje i bardzo trudno ją wyczyścić. Nie ma żadnych statystyk mówiących o tym ile zostało złożonych pozwów nt. fałszywych doniesień wg. procedury Niebieska Karta. Czy zatem te incydentalne zdarzenia procedury Niebieskiej Karty? są dokumentowane w statystykach tylko wg

3 Liczba przeprowadzonych interwencji Policji terwencje gółem domowe tym dotyczące rzemocy w rodzinie Otóż mamy inną statystykę tzw. interwencji domowych. Liczba ta tj w konfrontacji z poprzednią liczbą tj jest bardzo znacząca. Jednakże interwencje domowe to w głównej mierze nocne imprezy, hałasy nastolatków itp. Tak więc porównanie tych dwóch wartości jest bezzasadne. Ciekawym porównaniem statystyk jest : Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu iczba rzemocy ędących pływem gółem sprawców domowej pod alkoholu kobiety mężczyźni nieletni tym: przewieziono o Izb Wytrzeźwień kobiety mężczyźni nieletni tym: przewiezieni o policyjnych omieszczeń dla atrzymanych do ytrzeźwienia kobiety mężczyźni

4 nieletni Porównując następujące wartości tj liczba ofiar przemocy domowej ogółem, Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu ogółem, w tym: przewieziono do Izb Wytrzeźwień można stwierdzić iż : = przypadki to przypadki incydentalne z użyciem alkoholu, = przypadki przemocy bez alkoholu. Jednakże należy stwierdzić iż wszelkiego rodzaju przemoc, działania niezgodne z prawem (za wyjątkiem gospodarczych ), wykroczenia są spowodowane spożyciem alkoholu. W czasach dnia dzisiejszego gdzie rozwarstwienie społeczne narasta, gdzie występuje wyścig szczurów w przypadkach chwilowych załamań życiowych, karier ale także bardzo częstego znęcania psychicznego nad mężczyznami sporadyczne zajrzenie do kieliszka jest częste w takich przypadkach. Czy w takim razie liczba przypadki incydentalne ( 29,7% ) są przesłanką do tworzenia prawa represyjnego? Czy liczba ( 53 % ) w której to liczbie są również zgłoszenia fałszywe są przesłanką do tworzenia prawa represyjnego? Ustawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczy głównie dzieci. Według promotorów nowej ustawy dotyczy to bicia dzieci. Powyższe statystki dotyczą zgłoszeń przemocy w rodzinie, każdej przemocy nie tylko w stosunku do dzieci i z udziałem dzieci. Według statystyk Policji proporcje te w stosunku do dzieci są jeszcze mniejsze przypadków zgłoszeń dotyczy dzieci. Według proporcji wskazanych wyżej tj. : - 29,7 % przypadki incydentalne = % przypadki przemocy bez alkoholu = są przesłanką w 40 mln kraju dla wprowadzenia Ustawy Represyjnej przeciw rodzinie. Ile w przypadkach jest fałszywych doniesień? Ile w przypadkach jest fałszywych doniesień? Przypadki incydentalne to te które nie skutkują postępowaniem a więc zasługujące raczej na tworzenie Ustawy przeciwdziałającemu bezrobociu, ubóstwu, braku wykształcenia. Ustaw, które pomagają rozwarstwieniu społecznemu, nierównemu statusowi warstw miejskich i wiejskich. We wszystkich tych statystykach bark jest odniesień do fałszywych doniesień. O ile w przypadkach wymienionych wyżej raczej trudno dochodzi się swoich praw zarówno na gruncie prawa karnego jak i na gruncie prawa cywilnego ( art. 23 i art. 24 kpc ) a także art. 415,416,417 kc

5 Zgodnie ze statystykami Policji przekazane sprawy do dalszych postępowań procesowych dotyczą poważnych doniesień tj. w przypadku dzieci przypadków. Czy przypadków zasługuję na Ustawę Represyjną przeciw rodzinie w 40 mln kraju? Na podstawie danych skazanych na podstawie tychże doniesień liczba ta ulega dalszemu zmniejszeniu. Gdyż przemoc w rodzinie gdzie występuje ona w drastycznej formie to zaledwie 10 przypadków skazanych. W innych przypadkach mniej drastycznych to zaledwie około przypadków skazań. Tak więc można przyjąć iż proporcja fałszywych oskarżeń na etapie procesowym gdzie przynajmniej teoretycznie odpowiedzialność za fałszywe oskarżenia występuje ( w praktyce jest on bliska zeru ) wynosi 16 %. 16 % dla zdarzeń dla których została nadana droga procesowa. Tak więc w liczbie tylko 13 % przypadków zasługuje na drogę postępowania procesowego z której to liczby 16 % to fałszywe oskarżenia. Jeżeli w liczbie tylko dotyczy dzieci a tylko występuje około 6010 skazań to czy w 40 mln. Kraju liczba ta zasługuje na tworzenie i wprowadzanie w życie Ustawy represyjnej przeciw rodzinie Jakie są więc motywy promotorów Ustawy? Czy troska o dobro dzieci przy tak niewielkiej skali. Otóż nie. Każdy dobry i faktyczny orędownik przeciw przemocy w stosunku do dzieci powinien bardzo mocno stawiać na zmiany istniejącego prawa a tym samym do skazywania. Ale nie tylko skazanie jest tym czynnikiem odstraszającym. Ważne jest iż taki wyrok jest nieuchronny. Co czynią natomiast promotorzy Ustawy? Nic takiego. Tworzą natomiast Ustawy, które w zasadzie nie odwołują się do istniejących przepisów Kodeksu Karnego, Cywilnego. Nie wnoszą o polepszenie wykonywania Wyroków czy nawet działań Sądów w trybie art. 569 kpc. Nic takiego. Tworzą natomiast Ustawę, która w zasadzie da tylko wielu instytucjom na możliwość ingerencji i represji przeciw rodzinie. Jest to Ustawa na tyle delikatna tzw. soft, iż wprost nie prowadzi do zwiększenia odpowiedzialności karnej. Prowadzi natomiast do matactw, fałszywych oskarżeń i doniesień, szantażu. Wprowadzenie Ustawy typu hard czyli takiej, gdzie naprawdę zarówno wyroki jak i ich wykonanie, a przede wszystkim szybkość działania Sądów mogłaby rzeczywiście przeciwdziałać przemocy w stosunku do dzieci, spowodowałoby dużą dyskusję społeczną. W przypadku proponowanej Ustawy ( soft ) taka uwaga społeczna o szerokim wymiarze nie istnieje. Tak więc, wręcz z pewnością należy przyjąć, iż promotorom ustawy leży tylko to, aby był jak najmniejszy oddźwięk społeczny, aby Ustawa prześliznęła się. A co dalej? A dalej głównym promotorom zależy aby zdobyć nowy program w TV nauczający rodziców jak być rodzicami ( Dorota Zawadzka ), gdy jest się zwolnionym z poprzedniego programu w TV.

6 Dalej... Można zarabiać na następnych akacjach plakatowych dotowanych przez Państwo, zarabiać na akcjach, publikacjach. Należy spojrzeć ile pieniędzy zostało wydane do tej pory na liczne akcje bilboardowe, plakatowe, publikacje, broszury. Można spotkać je na każdym kroku. Tak więc nie poprawa prawa a tym samym skuteczność przeciwdziałania przemocy leży na sercu promotorom tylko po prostu Państwowe pieniądze do własnej kieszeni. Mylą się ci, którzy uważają, że jest to Ustawa dla dobra dzieci. Jest to Ustawa dla dobra kieszeni promotorów Ustawy. Mylą się ci, którzy uważają, że Ustawa ta będzie sprzyjać fałszywym doniesieniom, oskarżeniom, matactwom, dodatkowym pensyjkom dla urzędników ( jeśli nie dziś to jutro na pewno ), inwigilacji, itd.? Tak nie mylą się, tak będzie. Ale jest to całkowicie efekt uboczny tejże Ustawy dla promotorów Ustawy. Celem samym w sobie jest dobro kieszeni promotorów i sięganie zachłannie po Państwowe pieniądze co jest nikczemne, jeżeli robi się to pod płaszczykiem przemocy w rodzinie.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 532/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 roku MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Ramowy program ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

Anna Chęć Alina Kula

Anna Chęć Alina Kula Raport z monitoringu 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Spis treści: Wstęp.. 3 Naruszenie praw dziecka 6 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania. 6 Być świadkiem uprawnienie czy utrudnienie?..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. Spis treści: str. Wstęp... 3 I. Działania określone

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Anna Maria Wesołowska Nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia (cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming) Procedura

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r.

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-68-08 Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna

Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna Druk informatora współfinansowany przez Województwo Lubuskie w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży.

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nowe formy przestępstw cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Prawne narzędzia interwencji w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 97 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Andrzej Pawłowski Jarosław Pośpiech PODSTAWY INTERWENCJI POLICYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo