P 1602 PDT 5286 zamówienie na usługę dostępu do Internetu DSL tp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 1602 PDT 5286 zamówienie na usługę dostępu do Internetu DSL tp"

Transkrypt

1 P 1602 PDT 5286 zamówienie na usługę dostępu do Internetu DSL tp WYPEŁNIA TP S.A. ( TP ) Numer ewidencyjny Data wpływu Data uruchomienia Numer billing owy Numer Umowy Udział w promocji (niepotrzebne skreślić) tak/nie Nazwa promocji: Migracja z usługi: 1. Zamawiający: Firma/Nazwa/Imię i nazwisko..... Zamawiający, będący osobą fizyczną oświadcza, że składa niniejsze Zamówienie oraz zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp przez TP S.A. w celu (niewłaściwe skreślić) 1 : - bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu (jako przedsiębiorca), - niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu (jako osoba fizyczna będąca konsumentem). Nr NIP (nie dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą) Nr PESEL (dotyczy osoby fizycznej - konsumenta) 1 Przedsiębiorcy zobowiązani są podać numer NIP. Konsumenci zobowiązani są podać numer PESEL, nie podają natomiast numeru NIP.

2 Adres.... Kod Bank i numer konta 2 Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za lokalną sieć Zamawiającego/administrator sieci: 3 Imię: Nazwisko:. fax: (nieobowiązkowe)... (nieobowiązkowe) Miejsce instalacji (Użytkownik): Nazwa Adres kod Numer abonenckiej linii telefonicznej Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefony, telefaxy, , adres do korespondencji) ² Czy Zamawiający zawarł już wcześniej umowę z TP dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych? TAK NIE 4. W przypadku, gdy Zamawiający jest spółką z o.o. lub spółką akcyjną, która nie zawarła dotychczas żadnej umowy z TP, niezbędne jest, zgodnie z brzmieniem art oraz art Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz ze zm.), podanie następujących informacji w celu przygotowania umowy: Firma. z siedzibą w adres. wpisana do Rejestru... prowadzonego przez Sąd.. pod numerem 5. Parametry zamawianej usługi: 5.1.Zamawiana opcja usługi (właściwe zaznaczyć): 2 Wypełnienie przez osoby fizyczne nie jest obowiązkowe. 3 Firmowe dane kontaktowe osoby zajmującej się u Zamawiającego administracją sieci komputerowej. Nie dotyczy Zamawiającego będącego osobą fizyczną. Dane te dotyczą Zamawiającego lub osoby pozostającej w stałym stosunku pracy do Zamawiającego. 2

3 DSL 250 Opcja usługi TAK NIE DSL 500 DSL 1000 DSL 2000 DSL 4000 DSL 8000 DSL Dodatkowe usługi (właściwe zaznaczyć): Dodatkowe usługi TAK NIE Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowanego w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora Funkcjonalność routera z translacją adresów NAT Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s (dostępne w opcji DSL 1000 i DSL 2000) Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s (dostępne w opcji DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000 i DSL 15000) Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s (dostępne w opcji DSL 4000, DSL 8000 i DSL 15000) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP na interfejsie LAN modemu dla opcji DSL 1000 Pakiet hostingowy Rozszerzony Pakiet hostingowy Premium Modem podstawowy Modem z rozszerzoną funkcjonalnością 6. Wykaz załączników (niepotrzebne skreślić): 1) Tytuł prawny do lokalu, w którym ma być dokonana instalacja, 2) Zgoda Użytkownika na świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp w Lokalu wskazanym w Umowie (dotyczy sytuacji, gdy Użytkownikiem nie jest Abonent), 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego / Aktualne zaświadczenie o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 4) Pełnomocnictwo osoby podpisującej Zamówienie w przypadku, gdy zamówienie składa przedstawiciel. 7. Oświadczenia Zamawiającego i Użytkownika: 1) Oświadczam, że został mi doręczony Regulamin korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A., zapoznałem się z jego treścią oraz zgadzam się z jego postanowieniami, 2) W przypadku braku możliwości technicznych realizacji niniejszego Zamówienia, nie będę zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do TP. 3) Oświadczam, iż wyrażam zgodę Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Twarda 18, na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w niniejszym Zamówieniu, dla celów bezpośredniego marketingu produktów/usług Grupy Kapitałowej TP 3

4 oraz spółek powiązanych z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 4 4) Oświadczam, iż na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 5 : a) wyrażam /nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę/y na przetwarzanie przez TP mojego numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu w formie przelewu kwot z uznanych reklamacji i nadpłat dokonanych przez Zamawiającego powstałych w związku z korzystaniem z usługi dostęp do Internetu DSL tp,.. b) wyrażam /nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę/y na przetwarzanie przez TP mojego adresu do korespondencji (w przypadku gdy jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały), w celu przekazywania na ten adres korespondencji związanej z realizacją niniejszego Zamówienia oraz świadczeniem usługi dostęp do Internetu DSL tp,.. c) wyrażam /nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę/y na przetwarzanie przez TP moich numerów telefonów kontaktowych, w celu dokonywania kontaktów telefonicznych związanych z realizacją niniejszego Zamówienia oraz świadczeniem usługi dostęp do Internetu DSL tp,.. 4 Dotyczy tylko osoby fizycznej. Wyrażenie zgody nieobowiązkowe. 5 Dotyczy tylko osoby fizycznej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie poszczególnych danych jest nieobowiązkowe, ale konieczne dla realizacji wskazanych przy nich celów. Danych, na których przetwarzanie zgoda nie została wyrażona, Zamawiający lub Użytkownik nie podaje w niniejszym Zamówieniu. Brak skreślenia uważany jest za brak wyrażenia zgody. 4

5 d) wyrażam /nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę/y na przetwarzanie przez TP moich adresów poczty elektronicznej, w celu przekazywania informacji elektronicznych związanych z realizacją niniejszego Zamówienia oraz świadczeniem usługi dostęp do Internetu DSL tp Dane osobowe Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe, zawarte w niniejszym Zamówieniu, będą przetwarzane przez Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, , jako administratora danych, w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, realizacji umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL tp, oraz dochodzenia przez TP roszczeń wynikających z tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Zamówienia i wykonania umowy o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp, a osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podpis i pieczęć Użytkownika ² POŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA WYPEŁNIA TP Nazwa placówki TP imię i nazwisko pracownika Pieczęć placówki TP Podpis pracownika... data * ilekroć w niniejszym Zamówieniu mowa o przetwarzaniu danych (danych osobowych), dotyczy to danych Zamawiającego lub Użytkownika 5

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU nr 4 0 3 0 / 1 0 / G D A / Z J A 2 HOME Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy

Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy Złotowy Załącznik nr Pakiet WM 0 Pakiet WM 5 Pakiet Spółdzielnia Mieszkaniowa Rachunek lokacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Onet- Grupa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12, 03-743 Warszawa KRS: 000024788, NIP: 526-25-48-753 wysokość kapitału zakładowego: 395.310.000 PLN UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG

Bardziej szczegółowo

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę Regulamin zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązuje od 17 grudnia 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedury stosowane przez P4 sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo