Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL 1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Agent rozliczeniowy - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90 ( Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: ; 2. Cennik - cennik usług świadczonych przez Serwis KLUBROWNOWAGI.PL dostępny pod adresem internetowym https://www.klubrownowagi.pl/cennik-asystent; 3. Facebook serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym 4. Konto ewidencja informacji o Użytkowniku Serwisu, który jest identyfikowany pod unikalną nazwą (identyfikatorem), będąca zbiorem danych, w którym gromadzone są jego dane identyfikacyjne oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. 5. Metoda Równowagi - metoda zrównoważonego odżywiania i zdrowego trybu życia opisana w Regulaminie Klubu Równowagi dostępnym na stronie https://www.klubrownowagi.pl/regulamin 6. Operator, Administrator U.C.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-830), ul. Rumby 9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, REGON oraz NIP: Regulamin niniejszy Regulamin Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację; 8. Serwis KLUBROWNOWAGI.PL, Serwis serwis, dostępny pod adresem internetowym oraz poprzez aplikację na urządzenia mobilne, prowadzony przez Operatora; 9. Usługa e-usługa, polegająca na dostępie do Serwisu, wykorzystująca użyteczności w postaci udostępnienia systemu: diagnozy nawyków i ustalania indywidualnego celu użytkownika (wagi docelowej i czasu jej osiągnięcia), generowania dobrych nawyków żywieniowych; generowanie wydarzeń wsparcia, generowania dziennika żywieniowego, kreowania aktywności ruchowych, wizualizacji obrazu siebie, wirtualnego asystenta, samokształcenia, stymulowania bodźców motywacyjnych; 10. Użytkownik osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub jako podmiot uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu; 2 KORZYSTANIE Z SERWISU 1. Głównym celem działania Serwisu KLUBROWNOWAGI.PL jest realizacji Usługi poprzez: a. udostępnienie Użytkownikom możliwości korzystania z usługi diagnozowania stanu użytkownika w zakresie: historii wagi, jakości spożywanych posiłków, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i wyznaczania na tej podstawie rekomendacji dotyczących docelowej wagi oraz czasu i sposobu jej osiągnięcia; b. umożliwienie Użytkownikom analizy własnych nawyków żywieniowych i generowania rekomendacji wprowadzania dobrych nawyków w miejsce złych; c. umożliwienie Użytkownikom generowania propozycji wydarzeń wsparcia w realizacji celu w formie udziału we wspólnych aktywnościach w określonym miejscu i czasie z innymi użytkownikami serwisu

2 d. umożliwianie Użytkownikom generowania dziennika żywieniowego codziennego jadłospisu w oparciu o Metodę Równowagi e. umożliwianie Użytkownikom kreowania aktywności ruchowej przez dobór indywidualnego zestawu ćwiczeń i aktywności ruchowych oraz sposobu ich realizacji f. umożliwianie użytkownikom wizualizacji pozytywnego obrazu siebie w formie symulacji wirtualnego obrazu sylwetki użytkownika oraz przekazu słowno-muzycznego budującego pozytywny nastrój g. wsparcie Użytkowników w realizacji osobistego celu przez wirtualnego asystenta monitorującego realizację zaplanowanych działań i przypominającego o ich realizacji oraz raportującego wyniki h. umożliwianie Użytkownikom samokształcenia w zakresie zdrowego trybu życia i odżywiania przez udostępnianie zasad Metody Równowagi i udostępnienie Użytkownikom specjalnie opracowanej bazy produktów i przepisów, które to zasady i baza mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. i. motywowania Użytkowników w realizacji indywidualnego celu przez stymulowanie bodźców motywacyjnych w formie nagród 2. Jakiekolwiek użyteczności udostępniane w ramach Serwisu nie maja charakteru doradztwa medycznego oraz nie są powiązane z produktami żywieniowymi lub suplementami diety oferowanymi na rynku, zaś wszelkie informacje udzielane Użytkownikowi mają charakter edukacyjny. 3. Korzystanie z Serwisu niezgodne z celami określonymi w 2 ust. 1 i 2, a w szczególności prowadzenie działań, które mogą utrudniać realizację tych celów lub utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, lub w inny sposób negatywnie wpływać na pracę Serwisu jest zabronione i może być podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika podejmującego takie działania. 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: posiadanie dostępu do komputera lub Urządzenia umożliwiającego korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych, włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript oraz dostęp do sieci Internet. 5. Użytkownikami mogą być wyłącznie: a. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawierania Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie w imieniu własnym, a także b. osoby fizyczne, posiadające uprawnienie do samodzielnego reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w jej imieniu i na jej rachunek; 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z postanowieniami Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu KLUBROWNOWAGI.PL. Utworzenie Konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3 ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA I PROFILU 1. Zakres usług dostępnych w Serwisie KLUBROWNOWAGI.PL jest zależny od zweryfikowanego poziomu wiarygodności Użytkownika i opłaconego abonamentu: a. Użytkownik niezalogowany (brak identyfikacji) lub z nie opłaconym abonamentem może przeglądać niektóre treści i niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie; b. Użytkownik zalogowany (zarejestrowanie w Serwisie) z opłaconym abonamentem może korzystać ze wszystkich Usług; 2. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić formularz zawierający kontaktowy adres oraz hasło oraz potwierdzić dane przez kliknięcie w link aktywacyjny (który zostanie przesłany w wiadomości na podany adres ) lub zalogować się do Serwisu przez serwis Facebook (wykorzystując mechanizm logowania do tego serwisu) podając login i hasło przypisane do konta w serwisie Facebook. 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz utworzenia Konta zawierający dane Konta Użytkownika, dostępny podczas rejestracji lub po zalogowaniu w Serwisie, w zakładce Moje dane.

3 4. Otrzymanie wiadomości Operatora, o której mowa w 3 ust. 2 równoznaczne jest z potwierdzeniem zarejestrowania w Serwisie/ utworzeniem Konta. Utworzenie Konta, jak również zarejestrowanie do Serwisu lub zalogowanie do Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Operatorem na zasadach określonych w Regulaminie. 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu identyfikatora (tj. adresu ) oraz odpowiadającego mu prawidłowego hasła do Serwisu pod adresem internetowym https://www.klubrownowagi.pl lub przez połączenie skonfigurowane w aplikacji mobilnej KlubRownowagi.pl zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu z którego używa Użytkownik do korzystania z Serwisu. 6. Na podany przez Użytkownika adres przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości automatycznie generowane przez Serwis zawierające informacje związane z realizowanymi w Serwisie przez Użytkownika działaniami lub o ofercie Serwisu albo jego partnerów. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających określone treści Serwisu (newsletter). Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić, a następnie cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości zgodnie z bieżącą ofertą Operatora. 7. Użytkownik w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w 3 ust. 4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bezkosztowo poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego przed jego upływem na koszt Użytkownika). W każdym czasie Użytkownik może usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. Aby usunąć Konto należy wybrać opcję Usuń Konto dostępną po zalogowaniu podczas edycji danych Konta Użytkownika. 8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Operator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e- mail informacje o: a. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także przesyła wzór formularza odstąpienia; b. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; c. obowiązku zapłaty przez Użytkownika poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów; d. braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy; e. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; f. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim; g. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 9. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator może usunąć jego Konto bądź zablokować dostęp do Serwisu, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć Konto Użytkownika rozwiązując z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 10. Konto Użytkownika jest miejscem w którym ewidencjonowane są na bieżąco wszystkie dane dotyczące operacji wykonywanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu. 4 OPŁATY 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jest odpłatne zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://klubrownowagi.pl/cennik-asystent. 2. Zarejestrowanie w Serwisie lub rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, w

4 tym akceptację ponoszenia opłat, wynikających z cennika, o którym mowa w ust Opłaty za korzystanie z Serwisu są związane z dostępem do bazy danych Serwisu oraz zapisywaniem i odczytywaniem informacji z bazy i nie wiążą się z jakimikolwiek usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika. 4. Wpłaty z tytułu opłat o których mowa w ust. 1 są realizowane za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego działającego przez serwis https://www.payu.pl w terminach wskazanych podczas procesu rejestracji lub zakupu Usługi. 5. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy oraz korzystaniem z usług, oprócz wskazanych w Cenniku. 6. Wszelkie inne opłaty zostaną wprowadzone jedynie za wyraźnym oświadczeniem Użytkownika i akceptacją Cennika. 5 SAMOKSZTAŁCENIE Przy pierwszym wejściu do serwisu Użytkownik otrzymuje automatyczne interaktywne podpowiedzi z systemu, naprowadzające go na zapoznanie się ze sposobem korzystania z e-usługi. Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się nowego Użytkownika z korzyściami, jakie udostępnia Serwis przez udział w krótkim atrakcyjnym interaktywnym szkoleniu. Szkolenie to w formie systemu podpowiedzi pozostanie dostępne na każdym etapie korzystania z e-usługi. Ustawiczne samokształcenie jest szkoleniem e-learningowym przekazującym użytkownikom w atrakcyjny, kontekstowy sposób: rzetelne, aktualne i kompletne informacje nt. efektywności rekomendowanego sposobu i metody odchudzania. Funkcjonalność samokształcenia jest wyposażona w rzeczywiste rekomendacje innych użytkowników stosujących z powodzeniem Metodę Równowagi. 6 DIAGNOSTYKA I USTALANIE CELU (CEL) 7. Drugim krokiem jest rozpoczęcie od skorzystania z funkcjonalności, która zdiagnozuje stan użytkownika i określi jego indywidualny cel. System interaktywnie będzie zbierał informacje wymagane do kompleksowej obsługi potrzeb użytkownika (płeć, wiek, wzrost, wagę aktualną, minimalną, maksymalną) i w odpowiedzi (tak/nie) na dane stanu zdrowia oraz ilości i skład spożywanych dziennie posiłków (wybór z listy), dane o nawykach żywieniowych użytkownika i jego aktywności fizycznej, po zebraniu i interaktywnym przetworzeniu danych przy użyciu systemu użytkownik przystępuje do określenia swojego indywidualnego celu. Po wygenerowaniu celu w formie wykresu, system (w formie Wirtualnego asystenta) prezentuje wyniki oraz przedstawia ich ocenę i wynikające z niej rekomendacje. 8. Inteligenta diagnostyka i wyznaczanie celu obejmuje podanie parametrów użytkownika, ocenę ilościową wagi docelowej przez system, ocenę jakościową wagi docelowej przez system, wygenerowanie serii pytań sprawdzających poprawność celu, ewentualną weryfikację i akceptację celu waga docelowa, wyznaczenie poszczególnych etapów na drodze do celu i określenie ilościowo i w czasie. 7 GENERATOR DEKLARCJI UŻYTKOWNIKA 9. Funkcjonalność Generator deklaracji użytkownika sprawdza, czy Użytkownik ma wystarczająco uzupełniony profil zgodnie z modułem diagnostycznym. Jeśli cel jest ustalony, to funkcjonalność generuje formularz umożliwiający indywidualne określenie treści deklaracji użytkownika i zaprasza do podpisania deklaracji. Na koniec Użytkownik podpisuje deklarację poprzez wprowadzenie swojego imienia i zatwierdza wszystkie parametry

5 8 GENERATOR DZIENNIKA ŻYWIENIOWEGO (MENU) 10. Generator dziennika żywieniowego obejmuje: udzielanie ogólnych informacji o metodzie doboru pokarmów i edukację żywieniową, wyszukiwanie informacji o typach pokarmów, do której grupy która grupa należy oraz jaka ilość stanowi 1 porcję, generowanie codziennego jadłospisu (dziennika żywieniowego) na podstawie wybranych pokarmów z podliczeniem ilości porcji w danej grupie i z informacją, czy propozycja jest w normie, weryfikację ilości minimalnych, weryfikację ilości maksymalnych w grupach pokarmów, generowania propozycji korekty codziennego jadłospisu w przypadku przekroczenia ilości porcji lub niedostatecznej ilości, wyszukiwanie i wybór gotowych propozycji menu i przepisów wraz z ich gotową analizą ilości porcji w poszczególnych grupach, monitorowanie realizacji zaplanowanego dziennika w formie uzupełniania specjalnie opracowanej tabeli, generowania dzienników na przyszłe dni, generowania listy zakupów dla wybranych zaplanowanych dzienników, systemową ocenę stopnia realizacji planu. 9 GENERATOR DOBRYCH NAWYKÓW (NAWYK) 11. Generator dobrych nawyków obejmuje: przeprowadzenie ankiety opartej o stworzony podczas projektu algorytm diagnozujący model nawyków żywieniowych użytkownika, w ankiecie ustalany jest powód dlaczego użytkownik realizuje nawyk, generowanie propozycji modyfikacji zachowań na podstawie wyników ankiety, wybór od 1 do 3 nawyków Użytkownika do zmiany w określonym czasie, przypominanie o modyfikacji nawyków wg wybranego sposobu, częstotliwości i czasu, ćwiczenie nowych nawyków, oraz generowanie propozycji / sposobu przejścia na kolejny poziom wg wybranego sposobu, częstotliwości i czasu. 10 KREATOR RUCHOWY (AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA) Osobisty kreator ruchowy obejmuje automatyczny dobór indywidualnego zestawu aktywności ruchowych i prostych ćwiczeń fizycznych orz sposób ich realizacji, a także monitorowanie realizacji zadań i osiągane efekty zgodnie z potrzebami i możliwościami Użytkownika. 11 GENERATOR WYDARZEŃ WSPARCIA Generator wydarzeń wsparcia - użytkownik podczas korzystania z różnych funkcjonalności e-usługi w określonych sytuacjach otrzymuje rekomendację udziału w wydarzeniach. Gdy Użytkownik potwierdzi chęć udziału w danym wydarzeniu, aplikacja sprawdza w kalendarzach innych użytkowników wybranych wg określonych kryteriów (wiek, lokalizacja, itp.) i wybiera i wskazuje Użytkownikowi konkretnych użytkowników, którzy również są zainteresowani udziałem o określonym typie wydarzeń wspierających (spacer, jogging, spotkania motywacyjne, etc.) Użytkownik może wybrać innych użytkowników i zaproponować im termin wspólnego wydarzenia, inny użytkownik może zaakceptować termin i tym samym dokonuje potwierdzenia udziału. Użytkownik może też dołączyć do istniejącej lub organizowanej grupy uczestników Klubu Równowagi. W przypadku gdy zaproponowany automatycznie termin wizyty nie odpowiada Użytkownikowi może on przejrzeć inne dostępne terminy w zgłoszonych do systemu wydarzeń, lub dokonać wyszukiwania innych wydarzeń w określonym terminie proponowanych przez innych użytkowników - jeśli są dostępne.

6 12 SYMULATOR WIZUALIZACJI (WIZUALIZACJA) Symulator wizualizacji obrazu samego siebie generuje wizualizację celu (w postaci dynamicznej zmiany obrazu sylwetki użytkownika opartej na obróbce komputerowej rzeczywistego zdjęcia użytkownika lub wybranego przez niego innego zdjęcia motywującego. Obraz będzie symulacją zmian / efektów korzystania z e-usługi. Drugim elementem oprócz obrazu będzie przekaz słowno-muzyczny budujący pozytywny nastrój użytkownika, istotny podczas do realizacji celu. 13 WIRTUALNY ASYSTENT (PLAN) Wirtualny asystent po zaakceptowaniu przez użytkownika celu i rekomendacji z poszczególnych funkcjonalności zapisuje je w indywidualnym interaktywnym kalendarzu Użytkownika, i rozpoczyna monitorowanie czasu wykonania poszczególnych działań i w wysyła Użytkownikowi na jego urządzenie mobilne (w protokole internetowym) komunikaty przypominające, oraz żąda potwierdzenia realizacji zadań i raportuje wyniki do poszczególnych modułów. Serwis umożliwia zapisanie przez Użytkownika w bazie serwisu określonych rodzajów przypomnień, które serwis wysyła Użytkownikowi drogą lub przez aplikację mobilną. 14 MOTYWACJA Symulator bodźców motywacyjnych generuje elementy motywujące Użytkownika w postaci osiągniętych kamieni milowych w drodze do celu, np. umożliwi przyznawanie użytkownikom wirtualnych medali za osiągnięte spadki kilogramów. 11 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 12. Operator obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za udostępnienie Użytkownikom Usługi w formie elektronicznej. 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. 14. Podstawą odpowiedzialności Operatora są w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 12 POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. 2. W każdym przypadku awarii Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. 3. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

7 13 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownik może zgłaszać do Operatora reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Serwisu za pomocą formularza Kontakt dostępnego w Serwisie, lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: U.C.M. Sp. z o.o Warszawa, ul. Jagielska 50D z dopiskiem REKLAMACJA KLUBROWNOWAGI.PL. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres Użytkownika przypisany do jego Konta, oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji lub, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta. Decyzja Operatora w zakresie rozpoznawanej reklamacji jest ostateczna. 4. Użytkownicy serwisu mogą kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem adresu 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w zał. nr 1 do Regulaminu. 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu. 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY... 5 5 KONTO UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo