I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne 1. Dla celów niniejszego Regulaminu terminy pisane wielką literą (za wyjątkiem terminu stat24, który zawsze pisany będzie małą literą) będą miały następujące znaczenie: a. stat24 - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą stat24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posługującą się numerem NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, b. Regulamin - niniejszy regulamin, ustalony w wykonaniu art. 8, ust. 1, p. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), będący umową między stat24 a Klientem, c. Usługa każda bezpłatna usługa aktualnie świadczona drogą elektroniczną przez stat24 zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na Witrynie, d. Usługa Premium każda odpłatna usługa aktualnie świadczona drogą elektroniczną przez stat24 zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na Witrynie, pod warunkiem posiadania w Portfelu odpowiedniej liczby Punktów, e. Cennik każdy z cenników dotyczący poszczególnej Usługi Premium, dostępny w Interfejsie w module płatności, f. Opłata - wynagrodzenie należne stat24 zgodnie z Cennikiem z tytułu świadczenia Usługi Premium, g. Portfel widoczny w Interfejsie, w module płatności wirtualny zasób Punktów, które kupuje Klient i którymi może płacić za Usługę Premium, h. Doładowanie Portfela przelanie na rachunek Bankowy stat24, wskazany w module płatności kwoty minimum 10 złotych, i. Punkt wirtualny punkt uwidoczniony w Portfelu możliwy do zakupienia przez Klienta w module płatności, wartość 1 punktu wynosi 1 złotych. j. Klient - podmiot zlecający stat24 świadczenie Usługi, będący osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym Konsument, k. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie Usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

2 l. Witryna strona internetowa pod adresem m. Witryna Klienta - zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym połączonych ze sobą hiperłączami, na których świadczona jest Usługa i/lub Usługa Premium, n. Interfejs - aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na Witrynie umożliwiająca administrowanie Usługami i Usługami Premium, szczegółowy zestaw wskaźników dostępnych w ramach Usług i Usług Premium opisany jest w dokumentacji użytkowej, dostępnej jako pomoc on-line w Interfejsie, o. Rejestracja - zdarzenie polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na Witrynie oraz kliknięciu przycisku 'rejestruj', w wyniku którego na podany adres przesłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć aby dokończyć proces rejestracji. p. Program Program Partnerski prowadzony przez Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego regulamin znajduje się na stronie internetowej pod adresem umożliwiający podmiotom biorącym w nim udział wydzierżawianie Redefine powierzchni reklamowej na witrynach tych podmiotów w celu umieszczania na tej powierzchni przez Redefine reklam. Wykorzystanie powierzchni reklamowej w wyżej opisany sposób skutkowało będzie naliczaniem przez Redefine odpowiedniej ilości punktów, wymiennych na pieniądze. 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usług oraz Usług Premium przez Klienta. II. Zawarcie umowy, czas trwania, wypowiedzenie umowy. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez stat24 Usług lub Usług Premium na rzecz Klienta. 2. W celu zawarcia umowy, Klient dokonuje Rejestracji podają następujące dane, oraz poświadcza, że dane te są prawdziwe: a. adres , b. hasło wymyślone przez Klienta. 3. Z chwilą dokonania Rejestracji, Klient oświadcza, że a. zapoznał się z treścią Regulaminu, b. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną. 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie zakończenia procesu

3 Rejestracji. 5. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem trzydziestodniowego (30 dni) okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia przesłania na adres drugiej Strony wiadomości zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług lub Usług Premium daje możliwość uczestniczenia w Programie na zasadach które są określone w regulaminie Programu. 8. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia następuje na mocy postanowień Regulaminu w przypadkach wskazanych w Regulaminie. III. Sposób realizacji Usług lub Usług Premium (wykonanie umowy). 1. Klient sam decyduje z jakiej Usługi lub Usługi Premium, i w jakim czasie chce skorzystać. Klient może w każdym czasie wstrzymać realizację Usługi lub Usługi Premium poprzez działanie wskazane w specyfikacji danej Usługi. 2. Klient chcąc skorzystać z Usługi Premium powinien po zalogowaniu kliknąć na obrazek symbolizujący Usługę z której chce korzystać oraz dokonać płatności za Usługę Premium przy użyciu modułu płatności, wykorzystując do tego Punkty z Portfela. W przypadku gdy Klient w swoim Portfelu nie posiada wystarczającej liczby Punktów umożliwiających zapłacenie za Usługę Premium wówczas taka Usługa Premium nie zostanie aktywowana. Niezbędne będzie Doładowanie Portfela w sposób opisany w module płatności. 3. W celu skorzystania z Usługi Premium, Klient podaje dodatkowo następujące dane: a. nazwisko i imiona, b. pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, c. adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby przedsiębiorcy, d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej, 4. Równowartość zakupionych Punktów może zostać wykorzystana przez Klienta jedynie poprzez korzystanie z Usług Premium. stat24 nie zwraca Klientom wartości zakupionych Punktów w pieniądzu. 5. Klient ma prawo do zmiany Usługi na jej wyższą wersję (Usługę Premium) świadczoną przez stat24. Zmianę na Usługę Premium Klient dokonuje samodzielnie za pośrednictwem modułu płatności w ramach Witryny, co wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem ecard.

4 6. Jeżeli opłata należna z tytułu korzystania z Usługi Premium nie zostanie wniesiona w terminie, stat24 ma prawo zablokować dostęp do Usługi Premium do czasu wniesienia opłaty. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie czternastu (14) dni od dnia upływu terminu płatności, Usługa Premium zostanie zamieniona na Usługę nieodpłatną, przy czym Klient ma w okresie pierwszych trzydziestu (30) dni prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. 7. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy pod adresem 8. Stat24 zobowiązuje się do nieprzerwanego i starannego świadczenia Usług, tj. do utrzymania pełnej sprawności Usług i Usług Premium przez 99% czasu w roku kalendarzowym. Do łącznego czasu przerw w świadczenia usługi nie będą wliczane przerwy, o których mowa wyraźnie w Regulaminie. 9. Stat24 zobowiązuje się nie udostępniać danych zebranych na Witrynie Klienta innym podmiotom. 10.W celu skorzystania z Usług w pełnym zakresie, w szczególności dla uzyskania dostępu do rezultatów świadczenia usługi za pośrednictwem Interfejsu, Klient musi dysponować: a. komputerem, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystał z Interfejsu, który musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: system operacyjny, przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, Flash Player w najnowszej wersji, b. łączem internetowym podłączonym do komputera, o przepustowości co najmniej 128 kb/s. 11.Stat24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty powstałe w związku z korzystaniem z przedmiotów i usług, o których mowa w pkt. 10, w tym za zakup sprzętu, oprogramowania lub za opłaty związane z korzystaniem z łącza internetowego. IV. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi. 1. Aby Usługa mogła być realizowana poprawnie, system stat24 zapisuje krótki plik tekstowy (dalej zwany 'cookie'). Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący użytkownika. 2. Klient ma obowiązek poinformować użytkowników witryny, na której Usługa jest używana, o wykorzystywaniu mechanizmu ookie, oraz o możliwości wyłączenia obsługi cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub o możliwości skorzystania z usługi, polegającej na umieszczeniu na dysku użytkownika witryny cookie, które spowoduje, że żadne cookie

5 zawierające identyfikator komputera nie będzie umieszczane na dysku użytkownika witryny przez usługę realizowaną przez stat24 (tzw. 'opt-out cookie'). Sposób skorzystania z opt-out cookie opisany został pod adresem V. Prawa i obowiązki stat24 1. stat24 zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub okresowego zablokowania dostępu do Interfejsu w przypadku: a. zainstalowania skryptów zliczających na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi, b. dokonania przez Klienta jakichkolwiek, nieautoryzowanych przez stat24, zmian w skryptach zliczających, c. naruszenia podczas rejestracji albo w związku z korzystaniem z Usługi praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących, d. korzystania z Usługi lub Usługi Premium w sposób godzący w integralność i sprawność systemu Usługi lub Usługi Premium, w tym prowadzenia działań zmierzających do zafałszowania statystyk wskutek automatycznego wywoływania odsłon na Witrynie Klienta, e. podania nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta podczas Rejestracji. 2. stat24 ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i zablokować dostęp do Interfejsu na 2 godziny zegarowe między 6 a 12 w każdą środę (raz w tygodniu). 3. stat24 ma prawo do zablokowania zbierania danych przez skrypty zliczające używane przez Klienta niezgodnie z ich przeznaczeniem. 4. stat24 ma prawo do: a. wykorzystania adresu Witryny Klienta na swojej liście referencyjnej, b. wykorzystania danych źródłowych gromadzonych w trakcie świadczenia Usługi lub Usługi Premium do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części; dane prezentowane będą zawsze w postaci zagregowanej, nie pozwalającej na odróżnienie pojedynczego źródła danych. 5. O ile Klient wyraził na to zgodę podczas Rejestracji, stat24 ma prawo do prezentacji i publikacji wyników oglądalności Witryny Klienta na stronie w kategorii wskazanej przez Klienta podczas wyboru Usługi lub Usługi Premium albo też przypisanej przez stat24, jak również w zestawieniu ogólnym. 6. Podczas realizacji Usługi, stat24 uprawniony jest do prowadzenia kampanii reklamowych na

6 swoją rzecz oraz na rzecz swoich zleceniodawców, poprzez emisję na Witrynie Klienta wszelkich istniejących form kreacji reklamowych oraz poprzez wysyłanie na adres Klienta informacji handlowych. Kampanie reklamowe prowadzone będą z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik emisji kreacji reklamowych. 7. Stat24 zobowiązuje się nie umieszczać w reklamach treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi. 8. Stat24 ma prawo do przekazania praw do emisji reklam oraz praw do przesyłania informacji handlowych innemu podmiotowi z zachowaniem warunków Regulaminu. VI. Obowiązki Klienta 1. Klient publikując dane dostarczone za pośrednictwem Interfejsu, będące rezultatem świadczenia usługi, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia. VII. Odpowiedzialność 1. stat24 nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi lub Usługi Premium spowodowane korzystaniem z Interfejsu niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w specyfikacji Usługi lub Usługi Premium. 2. stat24 nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Interfejsu osobom trzecim. 3. W przypadku powstania szkód, za które odpowiedzialność ponosi stat24, odpowiedzialność ta nie będzie obejmować utraconych korzyści oraz nie będzie przekraczać równowartości rocznej opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia usługi. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta. 4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działania lub zaniechania podjęte w oparciu o rezultaty świadczenia Usługi lub Usługi Premium. VIII. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacja składana przez Klienta, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub Usługi Premium, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Klienta, adres pocztowy, nazwę zarejestrowanego konta lub adres domenowy Witryny Klienta, 2. Rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, 3. Treść i uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwane od stat24 działania w związku z

7 tą reklamacją. 2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres pocztowy stat24, wskazanym w Regulaminie oraz dostępny na Witrynie. 3. Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania pisma przez stat24. Klient poinformowany zostanie na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach. IX. Dane osobowe, zgoda na przesyłanie informacji handlowej. 1. W odniesieniu do Klienta będącego osobą fizyczną, stat24 będzie administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz realizuje wynikające z tego faktu obowiązki zgodnie z tą ustawą z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). 2. stat24 oświadcza, że zbieranie danych osobowych prowadzone będzie w celu prawidłowego wykonywania obowiązków stat24 wynikających z Regulaminu oraz w celach dowodowych w okresie przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 3. Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas Rejestracji jak i tych które poda w przyszłości, przez stat24 oraz na udostępnienie swoich danych osobowych innym podmiotom współpracującym ze stat Dane osobowe będą zbierane w następującym zakresie: a. nazwisko i imiona, b. adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby przedsiębiorcy, c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej, d. adres , e. adresy IP komputerów Klientów. 5. Klient będący osobą fizyczną przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania tych danych. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 7. stat24 ma prawo zachować imię i nazwisko Klienta będącego osobą fizyczną w celu uniknięcia ponownego przetwarzania jego danych osobowych w celach objętych sprzeciwem.

8 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres podany przy Rejestracji informacji handlowych dotyczących obecnych i przyszłych Usług i produktów stat24 oraz bieżącej działalności stat Dane osobowe przesyłane przez sieć internet szyfrowane są za pomocą protokołu SSL. X. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw. 2. stat24 zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie siódmego (7) dnia po wysłaniu do Klienta na adres informacji o zmianach w Regulaminie, o ile Klient po umożliwieniu mu zapoznania się z nowym regulaminem nie wypowiedział umowy. Zmiany w regulaminie oznaczone zostaną w sposób nie budzący wątpliwości. 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w każdym czasie do wglądu na Witrynie. 4. Pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu mają w szczególności obowiązujące przepisy dotyczące praw Konsumenta. 5. Umowy zawierane ze stat24 podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca do dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY... 5 5 KONTO UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo