Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)"

Transkrypt

1 Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty :,75=4: > FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15 CO Tak, o na nawet a), b) Nuer okresu i nuer ruy jedneo sk³adnika (niezale nie od kolejnoœci we wzorze) aleje o jednoœæ [n. w a) Xe, Br, S]. W rzyadku druieo sk³adnika nuer okresu roœnie, a nuer ruy aleje o jednoœæ [n. w a) O, P, Ge]. Ziany te dobrze widaæ kreœl¹c ukoœne linie w tablicy endelejewa. Odowiedzi s¹ w Zbiorze..1., 10 =, 10 6,0 10 u=14u dla C 9 H 1 X ( ) u = 15 u.18. a) r (E O) < r (EO ) b) r (E O) > r (EO ) A r (E)+16u<A r (E) + u A r (E)+16u>A r (E) + u A r (E) < 16 u A r (E) > 16 u.19. r(es) (E O) r A (E) u r A (E) 16 u A r (E) = u, czyli sód r 1,6.57. uran a) V U = 1/r 4r = 4/r V U = V Pu = V b) U = V d U = V 19,0 /c Pu > U c) n U = U = V 19 0, /c = 0,080 V AU 8 n Pu > n U d) at. U = n U N A = 0,080 V N A at. Pu > at. U luton V Pu = 4/r Pu = V d Pu = V 19,8 /c n Pu = Pu APu = V 19, 8 /c = 0,081 V 44 at. Pu = n Pu N A = 0,081 V N A 1

2 .64. O NA cz¹steczek A [] O N 8 N NA cz¹steczek A N y, [ ] y lub roœciej, jeœli uczeñ wie, co to jest asa olowa: Je eli n liczba oli cz¹steczek, to: S [ ] y n y 0, 875 [ ] 8 ol ol.65. d) 8 CH4 6 NA atoów 6 NA [ ] CH N NA atoów A 6 N y [] y W 100 k wody: 100 k liczba kroel krola atoów a 6 10 kroel, toów 197 Au 6,0 10 atoów y 0, y 1,5 10 atoów.84. r( ES ) ( Ar( E) 96) u 15, Ar( E) 4 u r( EO ) ( Ar( E) 48) u ale anez jest dwuwartoœciowy, wiêc etale trójwartoœciowy o najbardziej zbli onej asie atoowej jest lin (w treœci zastrze ono oko³o ) Cz¹steczka N zawiera atoy azotu, a cz¹steczka NH 1 ato. Nale y zate odierzyæ: V = 1 = 0,5 [d ]N.11., 4 d SO ole O ol [ d ] SO, 4

3 , 4 d SO ole O ol y SO oli O, 4 y 15, [ d ] kol NO zawiera kole N [ kol] NO zawiera [ kol], 4 NO to 1 kol N y 44, 8 [ ] y to koli N.1. B VA da db VO B a) V d B A A A db VO A ( A) VO da VO b) ( B) Vd O B B V.1. V n R T V n RT dzie n 1 ol NH O A B RT d NH zawiera ole H zawiera k oli H k RT.19. V O T O O V O 101 hpa je eli VO V to T T T 7 K O, 71 hpa K.9. Stosunki: w wêlanie wania: w tlenku wania: w ditlenku wêla: a b 14 a a b b Ca :C:O= : y : z Ca :O=a:b=5: C:O=c:d=:8 c d 11 c c d d 8 8 y z 10 y 10 z y z 1

4 .10. Stosunki: w siarczanie sodu: Na :S:O= : y : z w tlenku sodu: Na :O=a : b =:8 w ditlenku siarki: S:O=c : d =1:1 a b 6 a a b b c d c c 16 d 8 d 1 1 y z y y 46 : : 48 : 16 : 4 46 z 48 z Dla E N y rocent N se³nia relacje: 14 y 0, 189 y, zate dla E N 148 u = A r (E) +14u A r (E) = 40 u 148 u.5. Dla E SO 4 : ( 64) u 100% u.6. Dla (CO ) : Ar() % Ar() ,5 ACl zawiera 5,5 A 1, ACl zawiera 5 100% 60%.8. W 1 tlenku etalu jest: 1 5, 8%, 5 tlenu i 9,65 etalu 100% W 10 tlenku nieetalu jest: 10 56, % 5, 6 tlenu i 4,7 nieetalu 100% Sk³ad soli i E j O k 9, % % 4% ( 10 1) 4, 7 100% %E 19% ( 10 1) %O = 100% 4% 19% = 9% 4

5 .9. asê atoow¹ etalu rzyjêto za : 5, 5 u Cl w Cl ; ( 5, 5) u Cl w Cl 1 55 ( elazo) 117, Cl w Cl Cl w Cl 5, 5 u ( 5, 5) u.50. Dla C H y E z 1 u 49% 1 u y 7, % y Dla (C H E z ) n rzy n = 1: z A r (E) = 109 Je eli z = 1, to A r (E) = 109; je eli z =, to A r (E) = 54,5; je eli z =, to A r (E) = 6, nie a takich ierwiastków. Przy n = z A r (E) = 5,5, czyli chlor, zate C 6 H 4 Cl Uwaa: zadanie o na rozwi¹zaæ kilkoa innyi sosobai..51. Obliczay, jak¹ liczbê () reszt fosforanowych PO 4 zawiera fosforan: 11 u 100% , % Zate fosforan a sk³ad PO 4 lub PO 4. Dla PO 4 asa cz¹steczkowa wynosi: 1 u ( ) u r 9 u, czyli otas dla PO 4 r = 117 u, ale taki ierwiastek nie istnieje..5. Zak³aday, e ierwiastek E a wartoœciowoœæ y. Ar( E) 69, 9% Ar( E) Dla E O y : 18, 6 16 y 0,% 1 y Ar(E) 4, 4% 18, 6 4, 4 Dla EX y : Ar(X) y 65, 6% Ar(X) 65, 6 zate A r (X) = 5,5, czyli chlorek. Obliczanie A r (E) dla y = 1,, itd. daj¹ dwie wartoœci as atoowych istniej¹cych ierwiastków: Fe(III) lub Nb(V)..5. Dla K R: 9 4, 7 r (R) 119 r (R) 75, dla =1iRtyu: 1) EO A r (E) = = 10 nie a ) EO A r (E) = 119 = 87 takich ) EO A r (E) = = 71 ierwiastków 4) EO 4 A r (E) = = 55, czyli anan =,... itd. nie rowadz¹ do sensownych rozi¹zañ. 9 y 9, 6 Dla K y R: y, zate K R to KnO 4,aK y RtoK no , 4 5

6 .71. [Al (SO 4 ) ] = 4 ; (AlAsO 4 )=166 Je eli w 166 AlAsO 4 jest 7 Al to w,5 AlAsO4 jest 0, 407 linu Obliczay liczbê oli (n) wody hydratacyjnejw5hydratu. Je eli w 5 hydratu jest 0,407 Al n 18 to w (4 n 18) hydratu jest 7Al.7. (HPO 4 ) = 10 ; (P O 5 )=14 1 ol P O 5 znajduje siê foralnie w olach HPO 4 n H O % 48% n ( n) Fe + 0 H O 5 Fe O H HCl 0 Cl + 0 H 0 Cu S+40O 40 CuO + 0 SO 40 CuO + 0 C 40 Cu + 0 CO Tylko 0 oli CO NaH + H O NaOH + H NaOH + HNO NaNO +H O 1 ol NaH 1 ol HNO 4NaH 6HNO 1NaH 1, H S+O SO + H O a) V s =+=5;V =+=4(H O ara) V V s 5 V 4 08, b) V s =+=5;V =+0=(H O ciecz) Vs 5 V 04, Vs V V s H + Cl HCl Vs V 1 Ciœnienie nie ule³o zianie, bo V s = V 6

7 4.8. H +O H O,4 d H reauje z 0,5,9 d O 0,989 d d H reauje z Nadiar tlenu: (1 0,989) d = 0,00 d, co stanowi 0,% u ytej iloœci Oznaczenia: objêtoœæ Cl, y objêtoœæ H. Zate: y 0,5 d 0,1 d d y d 71 1 y 0,19 d,4 d, 4 d Stechioetria reakcji H + Cl HCl wyaa stosunku objêtoœcioweo substratów 1 : 1, zate chloru u yto w nadiarze , d wodoru to 8 oli. 1 ol H wi¹ e jeden ol O (tlenu atooweo). Zate dla U O y : y =8 84 u 8 16 u, czyli U O 8 8 u HS n n O HO nso ( 1) 6 oli 5 oli 6 n 5 ( n 1 ) n 5, 4.1. Po rzeliczeniu danych na iloœci olowe: E+ HCl ECl + H , d (E),4 d (E),8 dla ECl : (E) 5,5 4 (E) 91 (cyrkon) U yto nadiaru wodoru, zate wydajnoœæ obliczay z iloœci azotu: H +N NH,4 d 6 0,659 d [ ] 0, 659 d VN 100% ,9 d [%] 7

8 V 4 V ; V V V 5 V V H N N H N 5 65, 9 d 9 d Przyjujey, e ol ieszaniny zawiera³ oli N oraz (1 ) oli NO, zate: 8,7=8 +0(1 ) 0, , 5 4NH 5O 4NO 6HO 4 ole 4 ole y y a 4NH O N 6HO 4 ole ole 1 y b 1 y b a 0, 5 a y ; y 0, 1 b 0, 65 b 1 y a Zak³aday ocz¹tkowy sk³ad olowy owietrza 4 N +O i niewiado¹ liczbê oli NO w stanie równowai reakcji: N +O NO Bilans olowy reaentów n o n n r N 4 4 O 1 1 4, , 1 1 NO 0 olowy sk³ad równowaowy: NO 0,1 ola N,94 ola O 0,94 ola ¹cznie 5 oli % NO = 0, 1 ola 100% 5 oli, 4% i tyle sao wynosi rocent objêtoœciowy z uwai na stan azowy wszystkich reaentów ¹czna liczba oli w uk³adzie: V 101 hpa,95 d n RT 8,1 Pa 0,1 ola ol K 00 K 8

9 Przyjujey: liczba oli N O 4 ; y liczba oli NO 4.1. y 0,1 (bilans olowy) 0,08 ola 9 46 y 9, (bilans asowy) y 0,04 ola % obj. NO = 0, 04 VO 100% =,% 0, 1 VO 0,04 ola c (NO )= = 1,6 10,95 d 0,08 ola c (N O 4 )= =,7 10,95 d (1,6 10 ) ol K c = d ol,7 10 d 6 = 6,8 10 ol d H = 94 kj + 8 kj + 0,5 H H = kj H () + 1 O () H O () H = 4 kj/ol Najierw obliczay iloœæ oli owsta³ej wody (z równania Claeyrona) dla warunków standardowych, tj. = 1000 hpa, T = 98 K: n = V RT V iesz. =6d V H =4d V H O () = V H () =4d 1000 hpa 4 d n H O = = 0,161 ola 8, 1 hpa d /ol K 98 K Q = 0,161 ola 4 kj/ol = 8,96 kj C 94 kj 5,54 kj 18 CaCO : 1 C 5,54 9

10 4.19. H = 058,8 kj ( 079,4 kj) = 0,6 kj 5.4. (ZnS) = 97 ; (PbS) = 9 ; (CuS) = 96 7% 97 18% 9 0% 96 % zanieczyszczeñ = 100% =,8% 5.5. (Fe O ) = 160 ; (SiO )=60 (Fe O )= 56% 160 = 80% 56 (SiO )= 7% 60 = 15% % 5.6. W stoie jest = 90 srebra. Nale y dodaæ raów srebra, tak aby se³nione by³o równanie: 100% 90 40% 100% (NaCl) = 58,5 ; (KBr) = 119 W 100 ieszaniny by³o raów NaCl i 100 raów KBr. Zate 100 5, ,6 70,7 58,5 119 ieszanina zawiera 70,7% NaCl i 9,% KBr Korzystay ze wzorów wyrowadzonych zadaniach 5.75 i 5.76: V1 d d d 05, czyli 1 V d d1 05, d 1 d1 0,4 /c 1 d1( d d) d1( d 0, 48) czyli d 1 0,6 /c d( d d ) d (, d ) P +H PH P 4 +6H 4 PH 100 d ary fosforu reauje z: 0 d +80d 6=540d wodoru V P P 100 d 4 1 V 540 d 54, H 10

11 5.9. asy olowe: (CaO) = 56 /ol; (NaOH) = 40 /ol Reakcje: NaOH + HCl NaCl + H O CaO + HCl CaCl +H O Przyjujey: asa róbki zawieraj¹ca 0,4 NaOH i 0,6 CaO, zate w róbce liczby oli wynosz¹: 04, ol 06, nnaoh 10 ol ; ncao 1, ol ol 1 ol NaOH reauje z 1 ole HCl, a 1 ol CaO reauje z olai HCl Zu yto 0 c 0,1 ol/d = 10 ola HCl. n HCl = n NaOH +n CaO 10 ola = 10 ol 5.9. a) Sb + H SbH + 1,07 10 ol = 0, , 6 stou = 97, 6 100% 96 % b) W 100 stou jest 67 anezu i antyonu. Z anezu owstaje d wodoru: + HCl Cl +H 67 6,5 d H 4,4 d Srawdzay, czy ta iloœæ wodoru wystarczy do rzereaowania z antyonu: Sb + H SbH 44, 4 d, 4 d 9,09 d, zate w ystarczy y i wytworzy y 6,06 d SbH W ieszaninie ozostanie 6,5 d 9,09 d = 5,4 d H Zate SbH :H = 6,06 : 5,4 1 : 8,8 Uwaa: zadanie o na rozwi¹zaæ kilkoa sosobai i w zale noœci od liczby zaokr¹leñ wyników obliczeñ etaowych, otrzyuje siê koñcowe wyniki zbli one do odaneo c H Oto84 SO + H O H SO,4 d 18 1 ol 5 d y 4,0 y 0, ola 4,0 wody rzereaowa³o, zate ozosta³o: ,0 80H O, czyli 4, 54 ola 18 ol 11

12 HSO HO 0, ola 1 ol 4,54 ola = 0 oli, a w interretacji cz¹steczkowej 0 cz¹steczek ,71 =,9 (azy) a) Ca(NO ) CaO + 4 NO +O , 71, 9 b) 16 (4 NO O ) zawiera O,9 (4 NO O ) zawiera 0, AI + Cl ACl + I 5 14,5 ol AI o asie 5 rzechodz¹c w ACl daje ubytek asy osadu o 5 14,5 = 91,5. Za³ó y, e 100 ieszaniny zawiera³o raów AI. Je eli 5 AI daje ubytek asy o 91,5 15,4 to AI daje ubytekasyo 6 Zate ieszanina zawiera³a 15,4% AI i 84,6% ACl c ieszaniny kwasów zawiera 0 c HCl i 0 c H SO 4, czyli: 6 oli 0 c 4 ole 0 c 0,1 ola HCl oraz 0,1 ola H SO c 1000 c zate równowa nie (0,1 + 0,1) ola = 0,6 ola kwasu jednohydronoweo. Zak³aday, e sto zawiera³ raów anezu, który reaowa³ z y olai hydronów: + H H Równanie (I): 4 ole y 4 ole Al + H + Al + + H Równanie (II): 7 ole 7 (,51 ) (,51 ) (0,6 y) oli ole (0,6 y) oli Po rozwi¹zaniu uk³adu równañ (I) i (II) otrzyay = 1,08, zate: %= 1,08 100% = 0,8% %Al = 100% 0,8% = 69,%, % w 10 to (anezu). + HCl Cl +H,8 d 4,4 d Wodór otrzyany z etalu zaj¹³ objêtoœæ 11,5 d,8 d = 8,7 d. y 1

13 asa etalu w stoie wynosi³a 10 =7,zate: + HCl Cl + H A r,4 d 7 8,7 d A r 9, 01 dla =1 A r = 9,09 A r (Be) beryl dla = A r = 18,0 nie istnieje taki etal dla = A r = 7,0 A r (Al) lin dla =4 A r = 6,08 nie istnieje taki etal etale nie wykazuj¹ jeszcze wy szych wartoœciowoœci w reakcji z kwasai Rodzaj kwasu (hydronowoœæ) nie w³ywa na iloœæ wydzielaneo wodoru (atrz rzyk³ad 4.16 w Zbiorze... ), zate: + H H Ar,4 d V 11, d A V r Najwiêksz¹ iloœæ wodoru wyrze z kwasu etal o aksyalnej wartoœci /A r, czyli o inialnej wartoœci A r / (stosunku asy atoowej do wartoœciowoœci). Warunek ten se³nia beryl: A r / = = 4,5 u Jak wynika z orzednieo zadania, etale o o liwie najni szej wartoœci stosunku asy atoowej do wartoœciowoœci jest beryl. Je eli tylko beryl reauje z kwase to jeo aksyalna zawartoœæ w 1 stou wyniesie: Be+H + Be + +H,4 d 0,9 9,4 d co stanowi 90% Je eli drui sk³adnik stou reauje z kwase i jest o berylu etale o najni szej wartoœci stosunku asy atoowej A r do wartoœciowoœci w (A r /w), a ten warunek se³nia lit (A r /w =7u/1), to inialna zawartoœæ berylu wynosi y, a zawartoœæ litu 1 y: Be+H + Be + +H y V 1 Równanie (I): 9,4 d y,4 d 9 V1 Li+H + Li H 1 y V Równanie ( II): 7,4 d ( 1 y),4 d 7 V Równanie (III): V 1 + V =,4 d Po rozwi¹zaniu uk³adu równañ (I), (II), (III): y = 0,7, czyli 7%. 1

14 6.. Powstaj¹ cztery rodzaje cz¹steczek: 1 A 1 B, 1 A B, A 1 Bi A B w iloœciach: 1 A 1 B: 0,1 0, 100% = % 1 A B: 0,1 0,7 100% = 7% A 1 B: 0,9 0, 100% = 7% A B: 0,9 0,7 100% = 6% c) W CO jedno i dwa ; wn O 5 szeœæ i cztery ; w HSCN trzy i dwa ; wh CO iêæ i jedno d) IF 5 s d (heksaonalna) e) NO s (tryonalna); NO s (tryonalna) SO 4 s (tetraedryczna); SO s (tetraedryczna) a) atrz odowiedzi w Zbiorze... b) j¹dra H N=N tworz¹ trójk¹t; wi¹zania N H le ¹ w ró nych ³aszczyznach z uwai na silne odychania wolnych ar elektronowych azotu (atrz struktura H O w unkcie c) trójk¹t c) wi¹zania H O i Cl O w ró nych ³aszczyznach (atrz H O w unkcie c) j¹dra tlenów tworz¹ odstawê zdeforowanej iraidy tryonalnej z j¹dre chloru w wierzcho³ku; deforacjê owoduje wi¹zanie H O; j¹dra H, O, Cl tworz¹ trójk¹t j¹dra tlenów tworz¹ zdeforowany tetraedr z j¹dre chloru w œrodku (jak wêiel w CH 4 ); deforacjê owoduje wi¹zanie H O; j¹dra H, O, Cl tworz¹ trójk¹t 14

15 z liande zastêczy, n. SbCl 6 L = 7, L we = 1, zate j¹dra tlenu tworz¹ zdeforowan¹ biiraidê entaonaln¹; deforacjê wywo³uje wolna ara elektronowa antyonu; j¹dra H, O, Sb tworz¹ trójk¹ty z liande zastêczy, n. TeCl 6 L = 6, L we = 0, zate biiraida tetraonalna; j¹dra H, O, Te tworz¹ trójk¹ty d) trójk¹t równoraienny trójk¹t równoraienny e) Dla N O L w E = 0, L =, a zate cz¹steczka jest liniowa. Jednak za³o enie, e atoe centralny jest tlen rowadzi do wzoru, z któreo wynika zerowy oent diolowy. Doœwiadczenie wykazuje, e 0, zate atoe centralny jest azot:, a ró ne oenty diolowe wi¹zañ azot azot i azot tlen owoduj¹ niezerowy oent diolowy cz¹steczki Podane ni ej aruenty s¹ na ozioie cheii licealnej. Wersja akadeicka, uwzlêdniaj¹ca krystalorafiê, cheiê kwantow¹, elektrocheiê i inne dziedziny jest znacznie boatsza. Po³o enie w ruie 1. Po³o enie w ruie 17. Za Przeciw Za Przeciw jeden elektron walencyjny wartoœciowoœæ I nale y do bloku s nieetal stonie utlenienia +I i I elektroujenoœæ znacznie wy sza od litowców nie tworzy zwi¹zków jonowych z jednododatni katione H + tworzy wi¹zania kowalencyjne a³o reaktywny nie reauje z wod¹ jeo tlenek nie jest zasadotwórczy nieetal tworzy zwi¹zki jonowe z anione H (n. Li + H ) tworzy zwi¹zki kowalencyjne jeden elektron walencyjny nie nale y do bloku elektroujenoœæ znacznie ni sza od fluorowców a³o reaktywny nie tworzy kwasów, w których by³by atoe centralny anionu jeo tlenek nie jest kwasotwórczy 15

16 7.85. CH 4 C H 6 CO NH 4 + N H 6 + NO CO C O 4 NO + C N O 4 N ol KOH a asê 56. ole NaOH aj¹ asê 10. ¹czna asa tych czterech oli wynosi 176. Zate: je eli 176 ieszaniny zawiera 56 KOH,8 to 1 ieszaniny zawiera,8 c (KOH) = (50 1) 100% = 1,46% ieszanina zawiera 1,8 = 8,18 NaOH 8,18 c (NaOH) = 100% =,1% (50 1) 8.7. % zanieczyszczeñ w 00 ZnCl to c 100% = 8,8% asa saeo NaOH wyniesie: 00 10% S = = 0 co stanowi 95% asy zanieczyszczoneo NaOH, zate: 100% 0 95% 1,1 100% 8.9. S S S 100 % 100 % a (równanie I) a ( 100 % 1 ) (równanie II) 100 % Podstawiay S z równania (II) do równania (I) i o rzekszta³ceniu otrzyay: a ( 100% 1 ) ole NaOH to 10. ol KOH to 56. ¹czna asa takiej liczby oli wynosi 176. W 1 ieszaniny o taki sk³adzie olowy jest: 1 56, 8 KOH i 1,8 = 8,18 NaOH 176,8 KOH to 0,068 ola, a 8,18 NaOH to 0,04 ola, zate: 0,068 ola c (KOH) = 0,7 ol 0,5 d d 0,04 ola c (NaOH) = 0,5 d 0,816 ol d 16

17 8.61. Nale y zieszaæ równe objêtoœci roztworów i zbadaæ odczyn a) c c a n S (I) n (II) a S S 100% 100% a c S a S (III) Do równania (I) odstawiay n z równania (II) oraz a z równania (III): S c c a c a S 100% ( 100% c ) S c b) wzór c a (c ) rzekszta³cay do ostaci: ca 100% c 1 ca c) n n ca (I) c n cvr a Vr (II) a = r S (III) r r dr Vr Vr dr (IV) n S S n (V) Do równania (I) odstawiay n z równania (II) i a z równania (III), nastênie V r z równania (IV) oraz S z równania (V), ote n z równania (II) i kolejno V r z równania (IV): r c c r c r c Vr dr dr dr ca r S r n r c Vr r r c d r c Po rzekszta³ceniach ca d c d) wzór c a (c ) rzekszta³cay do ostaci: cd a r c 1 c a r cd cd 0% 1,17 r r c c c 1, ol % 100% 100% ol d Zwi¹zek n N y O z zawiera oli n, y oli N oraz z oli O. asa ananu w 1 olu n N y O z wynosi: 180 0,7% n 55, co stanowi 1 ol 100% 17

18 asa azotu: ,7% N 8, co stanowi ole 100% asa tlenu: 180 (100% 0,7% 15,7%) O 96, co stanowi 6 oli 100% Wzór suaryczny nn O 6, czyli n. n(no ) Wartoœæ liczbowa wyniku zale y w ewny stoniu od dok³adnoœci odczytów z wykresu. Rozuszczalnoœæ w teeraturze 9 K wynosi oko³o 8, a w teeraturze 5 K oko³o 51,5. W teeraturze 9 K: (100 8) roztworu zawiera 8 NH4Cl 68,8 50 roztworu zawiera oraz 50 68,8 = 181, wody. W teeraturze K: 100 wody rozuszcza 51,5 NH4Cl 9, 181, wody rozuszcza Dodatkowo o na rozuœciæ (9, 68,8)=4, Rozuszczalnoœæ KNO w teeraturze K wynosi 106, a w teeraturze 9 K wynosi 4. W teeraturze K asa roztworu zawieraj¹ceo 106 soli wynosi ( ) = 06. Je eli 06 roztworu zawiera 106 soli 57, to 500 roztworu zawiera Zawartoœæ wody w ty roztworze: (500 57,) = 4,7 W teeraturze 9 K: w 100 wody rozuszcza siê 4 soli 8,5 w 4,7 wody rozuszcza siê Wykrystalizuje (57, 8,5) = 174, Po och³odzeniu: saletry nasyca 100 wody 44 saletry nasyca 00 wody W roztworze ozostanie (00 44) = % Wydajnoœæ: 85, 85% Obliczay rozuszczalnoœæ w 0-rocentowy, nasycony roztworze, czyli taki, w który 0 substancji rzyada na 80 wody: 0 substancji 80 wody substancji 100 wody 5 Z wykresu odczytujey, e rozuszczalnoœæ CuSO 4 wynosi 5 w teeraturze 98 K. 18

19 a) OdowiedŸ tak jest oczywista, oniewa ani rozuszczalnoœæ, ani stê enie rocentowe nie zale ¹ od sk³adu substancji rozuszczonej, a wiêc od jej asy olowej. Ten sa wniosek o na uzyskaæ orównuj¹c a ze wzorów definiuj¹cych obie wielkoœci: S S 100 a 100 c S S c 100% c 100% S a S Sa b) S 100 S a 100 (I) n c V (II) S r n n S (III) Z równania (III) wstawiay n do równania (II) i wyznaczay S : S = c V r (IV) Przyrównujey S z równañ (I) i (IV), a nastênie wyznaczay S: cvr 100 S dla a = 100 S = c V r a Poniewa V r = r, to S = c r Sdr c dr dr r Z ostatnieo równania wynika, e stê enie olowe roztworów o jednakowych rozuszczalnoœciach S s¹ ró ne (asy rozatrywanych roztworów r uwa ay za równe) z wyj¹tkie rzyadku, dy stosunek d r / obu roztworów bêdzie identyczny Oznaczenia: indeksy A oraz sybol A w nawiasie dotycz¹ substancji A, indeksy B oraz sybol B w nawiasie substancji B. Korzystay z wyrowadzoneo w orzedni zadaniu wzoru: Sdr c r Warunek c (A) > c (B) o e byæ se³niony dy: 10 dra 150 drb (10 100) ( ) d ra A 66, d rb B A B 8.1. asa ola Na CO n H Oto106+18n. Oznaczay: szukana asa Na CO n H O; S asa Na CO zawarta w. S 100 S 100 (I) 106 ( n) (II) ( n) 106 Z równania (I) wstawiay S do równania (II): ( n)

20 8.1. asa ola K CO 1,5 H O wynosi 165, w ty 18 to K CO. Oznaczay: szukana asa K CO 1,5 H O+z zanieczyszczeñ; S asa K CO zawarta w y. S r 100 S (I) r hydratu stanowi ( 100 z)% y hydratu stanowi z % 165 z y 100 z S z 100 z S 165 z z 18 Z równania (I) wstawiay S do równania (II): z r z r ( 100 z) dk165 Poniewa r = d k, zate 18 ( 100 z) Przeliczay stê enie olowe na stê enie rocentowe ze wzoru: c = c 100%, 88 ol/d 6, 5 /ol 100% c = = 10% d 1050 /d r i korzystay ze scheatu krzy oweo: 6% = 5 15% 10% 6 15 = 1 Roztwór 6-rocentowy nale y zieszaæ z roztwore,88-olwy w stosunku asowy 5 : Tzw. zbie okolicznoœci owoduje, e w tyowych, stê onych roztworach obu kwasów zachodz¹ roste relacje iêdzy stosunkie olowy substancji rozuszczonych, a stosunkie asowy tych roztworów: w 100 6,5-rocentoweo HCl jest 6,5 HCl, czyli 1 ol; w rocentoweo HNO jest 6 HNO, czyli 1 ol. a) Stosunek asowy HCL : HNO =:1 b) Obliczay objêtoœæ 00 roztworu HCl i 100 roztworu HNO : r 00 VHCl 54 c d r 118, c r 100 VHNO dr 1,9 71,9 c c V : V = 54 : 71,9 =,54 : 1 7: HCL HNO (II) 0

21 Z tablicy: êstoœæ 96-rocentoweo H SO 4 wynosi 1,84 /c. 100 c takieo kwasu % a asê 184 i zawiera: 176,5 H SO 4 100% asa roztworu o zieszaniu to = 84, a stê enie rocentowe: 176,5 c 100% 6,% 84 Z tablicy: êstoœæ takieo roztworu d r 1,5 /c, zate objêtoœæ wyniesie: r 84 V 187 c d r 1,5 c Uwaa: wyraÿnie widoczny efekt kontrakcji: 100 c c = 00 c, a roztwór a objêtoœæ 187 c W 100 roztworu ay: NaCl, czyli 58,5 0,171 ola Na Cl ol NaBr, czyli 0,097 ola Na Br 10 ol KCl, czyli 0,14 ola K Cl 74,5 ol liczba oli Na + to (0, ,097) oli = 0,68 ola; liczba oli Cl to (0, ,14) oli = 0,05 ola; liczba oli K + to 0,14 ola; zate najwiêcej jest jonów Cl Roztwór zawiera 10 4 ola H +, a a zawieraæ 10 5 ola H +, nale y zate usun¹æ oli; = = =(10 1) 10 5 = Sybole w nawiasach oznaczaj¹ stê enia w ol/d [Na + ]+[K + ]+[ + ] = [HCO ]+[SO 4 ] + 1,5 + 0,75 = 4 +,5 = 6, czyli 6 ol/d Poniewa c/k > 400, wiêc K = c oraz K = c c, dzie indeksy 1 odnosz¹ siê do roztworu ierwotneo, a indeksy do roztworu o rozcieñczeniu. Z danych zadania zate: 1 0, ol c1 1 c 1 c d ol 0,05 c ( ) d 1 1, 1 1

22 0,05 d 0,15 d 0,5 d = 1,5 d Poniewa c/k > 400, wiêc K = c oraz c11 c dzie indeksy 1 odnosz¹ siê do roztworu ierwotneo, a indeksy do roztworu o dwudziestokrotny rozcieñczeniu: c 1 0,05 ol 0,05 ol c d d 0,005 ol 0 d 1 c , c 4,47, 1 4,5 co oznacza, e stoieñ dysocjacji wzroœnie oko³o 4,5 razy. [H + ] 1 = c 1 1 [H + ] = c c1 [H + ] = [H + ] 1 c c1 c1 = c [H+ ] 1 = [H + ] 1 c c 1 1 c1 1 c1 c Po odstawieniu danych liczbowych [H + ] = [H + ] 1 0, [H + ] = [H + 1 ] 1 = [H + ] 4,48 [H + ] 4,5 0, co oznacza, e stê enie jonów H + zaleje oko³o 4,5 razy Poniewa stosunek c 1 /K 1 < 400 (dzie c 1 jest stê enie H SO ) nale y do obliczenia 1 (ierwszeo stonia dysocjacji) zastosowaæ rawo rozcieñczeñ Ostwalda w ostaci: c K 1 Stosunek c /K > 400 (c stê enie HSO ) ozwala na zastosowanie wzoru uroszczoneo: K1 4 Kc 11K1 K = c. Zate: 1 ; o odstawieniu danych 1 = 0,8 czyli 1 % c1 c = 0,1 1 = 0,1 0, = 0,0 K c ; o odstawieniu danych 0,0014 czyli 0,14% n cv H r 0, ol 0,5 L 0,05 ola L n cv OH r 0,1 ol 0,44 L 0,044 ola L (0,05 0,044) oli c H 0,0087 ol (0,5 0,44) L L H = lo 0,0087 =,06

23 Szybkoœæ reakcji etalu z kwase jest ty wiêksza, i wy sze jest stê enie faktyczneo reaenta (jonów H + ), a nie elektrolitu (H PO 4 ), który ulea dysocjacji. [H + K K K ]=c c [ H ] czyli [H + ] jest odwrotnie roorcjonalne do, który roœnie w iarê rozcieñczania owoduj¹c w efekcie zniejszenie stê enia jonów H + i zniejszenie szybkoœci reakcji (dane dla H PO 4 o na zaczern¹æ z tabeli A1 na koñcu Zbioru). Dlateo reakcja rzebiea szybciej w kwasie stê ony Ustalay, która z soli reauje z wiêksz¹ iloœci¹ BaCl i zak³aday, e to ona stanowi jedyny sk³adnik ieszniny : BaCl + NaSO 4 BaSO 4 + NaCl 1,5, BaCl + Fe (SO 4 ) BaSO 4 + FeCl 1,5, Aby ieæ ewnoœæ, nale y dodaæ onad,4, bo to uwzlêdnia niedok³adnoœci as odwa- anych róbek i zaokr¹leñ wyników obliczeñ W cz¹steczce etanu ato centralny nie a wolnej ary elektronowej, któr¹ a azot w NH i tlen w H O, a ona uo liwia tworzenie wi¹zania koordynacyjneo z jone H w 1 e(oh) z + w H R... Oznaczenia u³atwiaj¹ce rzekszta³cenia równañ i skorelowane z u ytyi w zadaniu: V r [ e (OH) z ]=V; V r (H R) = V k c (H R) = c k V c w1 n (I) ck n cv k k (II) n (III) Vk ck w Vk n Porównujey n z równañ (II) i (III): ck Vk (IV), a iloraz z równania (IV) odstawiay do równania (I): V c w1 (V) w w Ze stechioetrii reakcji zobojêtniania wynika, e: w 1 z = w w1 (VI) z Podstawiay w 1 z równania (VI) do równania (V): w V c z w z cv

24 w 1 Ca(OH) + w H R... Korzystaj¹c z rocedur okazanych w orzedni zadaniu ay: Vz cz w 1 (I) w 1 = w (II) V w k Wstawiay w 1 z równania (II) do równania (I): w Vz c V c V z z z w Vk k Uwaa dotycz¹ca wyiaru: zodnie z treœci¹ zadania jest liczb¹ raów na 1 d b) Stê enia roztworu rozuszczonej soli nie o na obliczyæ, oniewa nieznana jest jej asa NaOH + HNO NaNO +H O Za³ó y, e u yway do ieszania 100 roztworu NaOH. Zawiera on 40%, czyli 40 NaOH, co stanowi 1 ol. 1 ol HNO znajduje siê w roztworze o asie : 1ol 1, 4 nd r c 155 c ol 8 d c %,% ( ) oleu zawiera 5 SO i48h SO ) 5 SO to n 1 0,65 ola 80 ol 48 48H SO 4 to n 0,49 ola 98 ol n 1 : n = 1 : 0,754 ) (H S O 7 ) = 178 /ol 6,7 6,7 H S O 7 to n 0,15 ola i tyle sao uby³o H SO ol W ciek³ej ozosta³oœci liczba oli SO wynosi³a: n 4 = n 1 n = (0,65 0,15) ola = 0,5 ola a liczba oli H SO 4 : n 5 = n n = (0,49 0,15) ola = 0,4 ola n 4 : n 5 = 1 : 0,68 4

25 W roztworze Na PO 4 trzy reakcje owoduj¹ wytwarzanie jonów OH : PO 4 +H O HPO 4 + OH HPO 4 +H O H PO 4 + OH H PO 4 +H O H PO 4 + OH W roztworze Na HPO 4 dwie reakcje owoduj¹ wytwarzanie jonów OH, a jedna dysocjacja daje jony H + : HPO 4 +H O H PO 4 + OH (równowaa doinuj¹ca) HPO 4 H + + PO 4 H PO 4 +H O H PO 4 + OH W roztworze NaH PO 4 jedna reakcja owoduje wytworzenie jonów OH, a dwie dysocjacje daj¹ jony H + : H PO 4 +H O H PO 4 + OH H PO 4 HPO 4 H + + HPO 4 H + + PO ) III O: As As II VI O: S S Red: N V N II s 4 s 4 V s (równowaa doinuj¹ca) ³¹cznie s 8 8 As S + 8 HNO + 4H O 6H AsO 4 + 9H SO NO a) O: I O 0 O s IV Red: Cl III Cl s 1 NaOH + ClO +H O NaClO +O + H O I 0 b) O: O O s I I Red: Cl Cl s 4 Ca(ClO) + H O CaCl + O + H O c) O: I I I 0 s = Red: O 0 O II s = KI+O +H O I +KOH+O Uwaa: jeden ato tlenu z O redukuje siê do tlenu II (w OH ), a dwa ozosta³e nie zieniaj¹ stonia utlenienia tworz¹c O. d) O: H I H 0 s = Red: H +I H 0 s = CaH + H O Ca(OH) + H 5

26 e) O: O II O 0 s = Red: O +II O 0 s = OF +H O O + HF IV a) O: S S V Red: Cl Cl VI I s s 6 ClO + SO Cl + SO 4 KClO + Na SO KCl + Na SO 4 III b) O: As As V Red: Br Br V I s s 6 AsO + BrO AsO 4 + Br K AsO + KBrO K AsO 4 + KBr c) O: Bi 0 Bi +III s = Red: N +V N +II s = Bi + NO + 4H + Bi + +NO+H O Bi + 4 HNO Bi (NO ) +NO+H O II 0 d) O: S S s 6 V II Red: N N s Bi S + NO + 8H + Bi + +NO+S+4H O Bi S + 8 HNO Bi(NO ) +NO+S+4H O 0 II e) O: Zn Zn V Red: As As III s s 8 4 AsO 4 +4Zn+11H + AsH + 4 Zn + + 4H O Na AsO Zn + 11 HCl AsH + 4 ZnCl + NaCl + 4 H O II f) O: n n IV Red: Pb Pb VII II s 5 s 5 n Pb O H + no Pb H O nso Pb O H SO 4 HnO PbSO H O II IV ) O: S S s 8 0 I Red : Br Br s 4 S O + 4 Br + 5H O SO Br + 10 H + K S O + 4 Br + 5H O K SO 4 +H SO HBr 6

27 11.. Zaczerniête z tablic otencja³y standardowe ó³oniw wynosz¹: I I E o = + 0,54 V no 4,H +, n + E o = +1,51 V Fe +, Fe + E o = + 0,77 V W obu oniwach odanych w zadaniu ó³oniwe dodatni bêdzie ó³oniwo no 4,H +, n +. Po utworzeniu baterii otencja³y o³¹czonych bieunów wyrównaj¹ siê, a dodatni bieune bêdzie ó³oniwo o wy szy otencjale, czyli Fe +, Fe W obecnoœci jonów Cu + iedÿ osadza siê na ³ycie cynkowej tworz¹c lokalne ikrooniwa: Zn H Cu w których nastêuje roztwarzanie cynku, rzebieaj¹ce szybciej ni reakcja kwasu z cynkie W oniwie rzebiea reakcja: Zn+A + Zn + +A y y 50 Z roztworu ANO uby³o 166 A co stanowi n 1 = 1,54 10 ola. W roztworze ZnSO 4 rzyby³o 50 Zn +, co stanowi n = 0, ola. Pocz¹tkowo roztwór ANO zawiera³ n =5 10 ola A +, a roztwór ZnSO 4 zawiera³ n 4 =5 10 ola Zn +. Stê enia koñcowe wynosi³y: - n n1 (5 10 1,54 10 ) ol c (A ) 0,069 ol V 0,05 d d c ( Zn ) n r n V 4 r (5 10 0, ) ol 0,05 d c) szczawian; wówczas C O 4 e CO 0,115 ol d etale bêd¹ siê wydziela³y w kolejnoœci alej¹cych otencja³ów standardowych, czyli Cu, Pb, Sn. Wodór bêdzie siê wydziela³ na koñcu rzy otencjale: w = 0 + 0,059 V lo[h + ] 1V= 1,41 V P H /Sn 0,5 ola Sn z roztworu Sn + wydziela siê o rze³yniêciu ³adunku 1 F ³adunek F wydziela z roztworu Sn 4+ F 0,75 ola F Sn 4 ol 7

28 Na katodzie zachodzi jedna reakcja: H + + e H Z równania teo wynika, e rze³yw ³adunku F owoduje wydzielenie 1 ola azu, który zajuje objêtoœæ V (w zadaniu nie okreœlono warunków, T). Na anodzie o¹ zachodziæ dwie reakcje równole³e: REAKCJA I: CH COO e CH CH () + CO () REAKCJA II: H O 4e O () + 4H + Gdyby na anodzie zachodzi³a tylko REAKCJA I, wówczas rze³yw ³adunku F sowodowa³by wydzielenie oli azów (1 ola CH CH i oli CO ) o ³¹cznej objêtoœci V. Podany w treœci zadania warunek równych objêtoœci azów wydzielonych na katodzie i na anodzie wyklucza zachodzenie na anodzie tylko REAKCJI I i wskazuje na znaczny udzia³ REAKCJI II, w której rze³yw ³adunku F owoduje wydzielenie 0,5 ola azu. Za³ó y, e rzez elektrolizer rze³ywa³ ³adunek F, zate na katodzie wydzieli³ siê 1 ol wodoru o objêtoœci V. Równoczeœnie na anodzie rze³yw ³adunku F wywo³a³ REAKCJÊ I, a rze³yw ozosta³ej czêœci ³adunku, czyli: F F =( ) F wywo³a³ REAKCJÊ II. Z REAKCJI I wynika, e: ³adunek F owoduje wydzielenie oli azów zate ³adunek Fowoduje wydzielenie n 1 n 1 = F ole oli F Z REAKCJI II, wynika, e: ³adunek 4 F owoduje wydzielenie 1 ola azu zate ³adunek ( ) F owoduje wydzielenie n n = ( ) F oli oli 4 F 4 Treœæ zadania narzuca warunek równych objêtoœci azów na elektrodach i w konsekwencji równ¹ liczbê oli roduktów azowych. W obliczeniach za³o ono, e na katodzie wydzieli³ siê 1 ol azu, zate: n 1 + n = 1 ol oli + oli = 1 ol = 0,4 4 Oznacza to, e odczas rze³ywu ³adunku F tylko 0,4 F wywo³a³o REAKCJÊ I, co stanowi rocent (wydajnoœæ r¹dow¹ utleniania jonów octanowych): 04, F 100% = 0% F Sk³ad elektrolitu nie bêdzie ulea³ zianie, je eli w okreœlonej jednostce czasu tyle sao cyny ( Sn ) rzejdzie z anody A 1 do roztworu, ile wydzieli siê jej na katodzie, i równoczeœnie taki sa warunek se³ni iloœæ niklu ( Ni ) rzechodz¹ca do roztworu z anody A i osadzaj¹ca siê na katodzie. Za³ó y, e na katodzie wydzieli³o siê 100 stou: 8

29 I I 1 Sn F I t Sn 1 Sn Ni Ni Sn Ni ol ol I t Ni F 1 1, Korzystaj¹c z za³o eñ i równañ orzednieo zadania, rzyjujey, e I 1 dotyczy anody iedzianej, a I z³otej: I1 Cu Au, 05 I ( 100 ) ( 100 ) Cu 100 Au e zf It t e zf I oniewa e = dv; V = h S; zate: dhs zf e = dhs; t I 9 0, 01 5 c C t c 64 0, 5 A in Przez elektrolizer rze³yn¹³ ³adunek: F Q = It=A 600s= = 0,11 F Obliczay, jaka czêœæ teo ³adunku zosta³a zu yta na wydzielenie tlenu. 4 c tlenu to 0,01 ola. W reakcji: H O 4e 4H + +O wydzielenie ola O wyaa rze³ywu ³adunku 4 F, zate na wydzielenie 0,01 ola zu yto 0,04 F. Pozosta³a czêœæ ³adunku, czyli (0,11 0,04) F = 0,07 F zosta³a zu yta na utlenianie SO 4, które wyaa ³adunku 10 F na ol SO 4, zate oli utleni siê o rze³ywie 0,07 F: 0, 07 F 1 ol 6 oli 10 F Roz³adwanie w 50% oznacza, e obrano z akuulatora 0,5 zroadzoneo w ni ³adunku, czyli: Q =0,5 56Ah=0,5 56A 600s=1, C = 1, F = 1,045 F a) P³yta ujena: Pb + SO 4 PbSO 4 + e

30 rzyrost asy o (0 07) = 96 o rze³ywie ³adunku F, zate o rze³ywie 1,045 F: 96 1, 045 F 50, F b) P³yta dodatnia: PbO + 4H + + SO 4 + e PbSO 4 + H O 9 0 rzyrost asy o (0 9) = 64 o rze³ywie ³adunku F, zate o rze³ywie 1,045 F: 64 1, 045 F =,5 F 1.0. Zaisy w forie scheatów: 1.5. Zachodz¹ dwie reakcje: CaH +O CaO + H O CaH + N Ca N + NH które o na dodaæ stronai uwzlêdniaj¹c stosunek olowy sk³adników owietrza (O +4N ) 7 CaH +O + 4N CaO + H O+Ca N + 4 NH (NH 4 ) SO 4 + NaOH NH + H O+Na SO 4 5,8 (oli) 0,8 ola 1 ole 78,4 H PO 4 to 0,8 ola, zate NH ih PO 4 zieszano w stosunku ol na ol, czyli reakcja rzebienie wed³u równania: NH +H PO 4 NH 4 H PO W 00 5,5-rocentoweo kwasu solneo znajduj¹ siê ole HCl. 1) 4 HCl + no Cl + ncl + H O ole (d ) 11, d 4 ole,4 d ) 6 HCl + KClO Cl +KCl+H O ole (d ),4 d 6 oli,4 d 0

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya.

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya. ELEKTROLIZA Cel ćwiczenia Oznaczenie równoważnika elektrocheicznego iedzi oraz stałej Faradaya. Zakres wyaganych wiadoości. Elektroliza i jej prawa.. Procesy elektrodowe. 3. Równoważniki cheiczne i elektrocheiczne.

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo