Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata Strategia wskazuje na najważniejsze przedsięwzięcia, które w ramach swoich kompetencji powiat musi wykonać. Strategia opiera się na takich przesłankach jak: - dokonanie wyboru obszarów i skupienie się na największych problemach w powiecie - współdziałaniu różnych instytucji, organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych - lepsze wykorzystanie instytucji już istniejących. Mając powyższe na uwadze została określona MISJA: POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM TO SPÓJNY SYSTEM WSPIERAJACY RODZINY, OGRANICZAJACY SKUTKI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SOCJOLOGICZNYCH. Do realizacji misji przyjęto następujące cele strategiczne: A) Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny, B) Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne, C) Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W celu zrealizowania celów strategicznych sprecyzowano cele operacyjne i przypisano im zadania do wykonania. Tworzą one programy realizacyjne dla poszczególnych celów strategicznych. W ramach celu strategicznego A Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny, zostały określone następujące cele operacyjne: 1A Zbudowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin 2A Zapobieganie przestępczości, demoralizacji i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież 3A Zapewnienie mieszkańcom powiatu wieruszowskiego korzystania z szerszej gamy usług medycznych i opiekuńczych 4A Podniesienie poziomu edukacji na terenie powiatu wieruszowskiego W ramach celu strategicznego B- Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne, zostały określone następujące cele operacyjne: 1B Działanie w zakresie motywowania do poszukiwania pracy 2B Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy 3B Działanie w zakresie tworzenia nowych i alternatywnych miejsc pracy W ramach celu strategicznego C- Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, zostały określone następujące cele operacyjne 1C- Zwiększenie ilości usług stacjonarnych świadczonych dla osób niepełnosprawnych przez instytucje, stowarzyszenia i fundacje 2C- Likwidacja barier wobec osób niepełnosprawny 1

2 W zakresie celu operacyjnego 1A zostały zrealizowane następujące działania: Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM, WTZ w Wieruszowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieruszowie Nr i nazwa działania 1.1 Prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa rodzinnego (usługi poradnicze, wspierające, edukacyjne) 1.1 Prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa rodzinnego (usługi poradnicze, wspierające, edukacyjne) Opis zadania/działania Wskaźniki monitorowania Efekt działania Budżet Uwagi i wnioski WTZ TPD OM prowadzi spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacji, rozwiązań prawnych w tym korzystanie również z projektów PFRON, orzecznictwa itp. Do realizacji zadania angażuje zatrudnionych pracowników, osoby z zewnątrz reprezentujące stosowne instytucje i zawody, które legitymują się do prowadzenia konsultacji i poradnictwa. Zadania powyższe realizowane były wspólnie z SI KOS. 1. Porady i konsultacje dla rodziców nt. rozwiązywania problemów: - edukacyjnych: sposoby uczenia się, praca z dzieckiem dyslektycznym, brak motywacji do nauki, wady mowy, informowanie nt. możliwości kształcenia, wyboru zawodu, stymulowanie rozwoju psychoruchowego, dojrzałości i gotowości szkolnej dziecka; - wychowawczych: agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, Udzielono 166 porad i konsultacji z zakresu aktywizacji zawodowej rozwiązań prawnych, orzecznictwa, itp. Ilość osób przyjętych w poradni w 2013 r. 520 Dzięki uzyskanej wiedzy i informacjom przeszło 30 osób złożyło wnioski do zespołów orzekających stopień niepełnosprawności i ZUS oraz uzyskało pomoc z PCPR w ramach projektów PFRON. - wzrost wiedzy nt. skutecznych metod wychowawczych; świadomych oddziaływań wychowawczych, -zwiększenie możliwości świadomego wychowania, -budowanie świadomego rodzicielstwa, -wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy dzieciom w nauce szkolnej, -wzrost umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowań trudnych u dzieci i Ogółem szacuje się koszty związane z poradnictwem tj. indywidualnymi konsultacjami, spotkaniami informacyjnymi na kwotę około 2000 zł. Koszty dotyczą w szczególności zatrudnianych specjalistów lub pokrywania ich kosztów dojazdu. Budżet poradni. 2

3 lęki, fobie szkolne, potrzeby psychiczne dzieci, konflikty klasowe, trudności adaptacyjne, problemy rozwojowe, uzależnienia, nadopiekuńczość rodziców, kontakty z rodzicami naturalnymi i relacje w rodzinach zastępczych, zaburzona relacja rodzic-dziecko, depresja. 2. Działalność informacyjna dotycząca różnych aspektów wychowawczych, prawnych, itd. poprzez umieszczenie materiałów edukacyjnych na gazetkach w Poradni. 3. Indywidualne konsultacje i porady po diagnozie psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. 4. Wspieranie rodziców małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwojuindywidualne konsultacje z psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem, lekarzem. 5. Zajęcia warsztatowe dla rodziców, pedagogizacja rodzicówwywiadówki. 6. Udział w interwencjach kryzysowych. 7. Doskonalenie zawodowe pracowników poradni w zakresie mediacji, terapii rodziny, diagnozy klinicznej i psychoterapii. młodzieży oraz umiejętności radzenia sobie z nimi, -zwiększenie możliwości pomocy dziecku poprzez kierowanie do innych placówek specjalistycznych zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie (np. psychiatra, neurolog, lekarz medycyny pracy, audiolog itp.), -wzrost wiedzy i umiejętności pracowników Poradni, zwiększenie skuteczności pomocy świadczonej klientom, -wzrost świadomości i umiejętności rodziców dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością zakresie wspierania rozwoju własnych dzieci. 3

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie PCPR- Punkt Interwencji Kryzysowej 1.2 Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1.3 Prowadzenie terapii rodzinnej Od 25 września 2006r. działa przy PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach PIK w godzinach od do dyżurowali specjaliści (terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, prawnik, pedagog, psycholog) udzielając porad. W ramach PIK prowadzone jest poradnictwo udzielane przez psychologa, terapeutę uzależnień oraz pedagogoga. W 2013 roku w PIK udzielono 647 porad oraz 257 porad pierwszorazowych W 2013r. prowadzono 273 terapii/porad indywidualnych. Zapewnienie mieszkańcom powiatu miejsca gdzie udziela się bezpłatnie szeroko pojętego poradnictwa osobom i rodzinom będącym w różnych rodzajach kryzysów. Poprawa funkcjonowania osób i rodzin w środowisku po udzieleniu wsparcia. Liczba osób korzystająca z PIK uległa zwiększeniu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost osób korzystających z terapii indywidualnej zapewni polepszenie funkcjonowania tych osób w rodzinie. Wzrost osób korzystających z terapii indywidualnej zapewni polepszenie funkcjonowania tych osób w rodzinie. Budżet powiatu ,56 zł. Budżet powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.4 Rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego. Powiat Wieruszowski zlecił organizacji pozarządowej tj. Fundacji Happy Kids z Łodzi. 1 placówka opiek.- wych. typu rodzinnego- 6 dzieci. Polepszenie warunków rozwoju dzieci, zapewnienie stałej opieki, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez powiat za pobyt dzieci w placówkach opiek.-wych. na terenie innych powiatów. Budżet powiatu ,36 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.4 Rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej Ulotki informacyjne dla mieszkańców powiatu, udzielanie informacji nt. rodzicielstwa zastępczego w siedzibie PCPR. W 2013 r. została utworzona 1 rodzina zastępcza w której umieszczono 2 dzieci. Przeszkolono 2 małżeństwa do pełnienia funkcji rodziny Zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu odnośnie rodzin zastępczych. Powstanie nowych rodzin zastępczych niezawodowych. Utworzenie rodziny zastępczej Budżet powiatu. 4

5 zastępczej niezawodowej i 1 małżeństwo do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. zawodowej. Gmina Bolesławiec Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie WTZ 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami Na terenie Gminy Bolesławiec działa Grupa Wsparcia AA Azymut. Odbywają się spotkania w grupach Trzeźwych Alkoholików mające na celu zachowanie całkowitej abstynencji alkoholowej w codziennym życiu. TPD OM realizuje zadania w ramach grupy wsparcia przy WTZ w Wieruszowie, grupa skupia 30 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny. Działania zorientowane są na terapię społeczną w tym na organizowanych imprez turystycznych i kulturalnych. Grupa Wsparcia AA Azymut tworzy 18 trzeźwych alkoholików. W ramach grupy wsparcia w realizowanych zadaniach uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych oraz 15 członków ich rodzin. Grupa spotyka się 1 raz w tygodniu przez okres całego roku kalendarzowego. Zorganizowano trzy wyjazdy turystyczno-kulturalne tj. Wrocław, Łódź, Opole i okolice oraz wizyta studyjna w Rothenburgu, Beneficjenci działań średnio raz na trzy miesiące korzystali z konsultacji indywidualnych i spotkań informacyjnych, Środki własne gminy. Ogółem szacuje się koszty związane z działaniami na kwotę ok ,00 zł. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami -Terapia rodzin, Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, -Zajęcia socjoterapeutyczne, -Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych, -Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi, dydaktycznowychowawczymi, -Warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze Szkoła dla rodziców i wychowawców, -Doskonalenie zawodowe pracowników nt. Terapia rodzin Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - 12 Liczba spotkań grup wsparcia 9 Liczba grup wsparcia 1 Liczba osób biorących udział w grupach wsparcia 6 Liczba konsultacji dla rodziców- 216 Liczba przeszkolonych pracowników -3 Liczba spotkań w ramach Szkoły dla rodziców i Wychowawców 10 -wzrost kompetencji wychowawczych u rodziców, wychowawców, nauczycieli. -wzrost zachowań pożądanych społecznie u uczniów stwarzających trudności wychowawcze, dydaktyczne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, -pomoc rodzinom w pokonaniu kryzysów, trudności, -rozwijanie kompetencji pedagoga w szkołach w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i Budżet poradni. 5

6 studia podyplomowe, Mediacje rodzinne cykl szkoleń, odstawy terapii rodzin w ujęciu systemowym -szkolenie. Liczba rodziców biorących udział w Szkole dla Rodziców i Wychowawców - 10 dydaktycznych, -szerzenie informacji nt. dostępnych metod rehabilitacji, ośrodków rehabilitacyjnych, udzielania wsparcia w zakresie wychowania i edukacji dziecka niepełnosprawnego oraz radzenia sobie z emocjami funkcjonowania w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Gmina Sokolniki, GOPS w Sokolnikach Gmina Galewice 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami Zadania z w/w zakresu na terenie Gminy Sokolniki realizują: - GOPS w Sokolnikach, - Urząd gminy w Sokolnikach w swoich strukturach posiadający samodzielne stanowisko specjalisty ds. terapii i uzależnień, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2013 roku w GOPS w Sokolnikach zatrudniono na umowe cywilnoprawną asystenta rodziny. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi. Pomocą objętych zostało 19 osób uzależnionych i 27 rodzin. 1 grupa wsparcia, liczba osób biorących udział w terapii 20, liczba spotkań grupy Pomocą objęte są rodziny z terenu Gminy Sokolniki, a także bezpośrednio osoby uzależnione. Pomocą objęto także rodziny, w których występują problemy wychowawcze, finansowe, zdrowotne i inne. Potrzebujący otrzymują pomoc i wsparcie. Całość sfinansowana jest ze środków pochodzących z subwencji Gminy Sokolniki, ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dotacji celowych. Środki własne gminy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi W roku 2013 w ramach projektu Integracja i aktywność utworzono grupę wsparcia dla kobiet z problemami w sprawach 1 grupa wsparcia, liczba osób biorących udział- 14 kobiet, liczba spotkań -10 po 2 W wyniku prowadzonych spotkań 14 kobiet z problemami opiekuńczowychowawczych i/lub Środki unijne pozyskane w ramach projektu Integracja i aktywność zł. 6

7 problemami opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny. godziny. dotyczących kryzysu rodziny uzyskało wsparcie w zakresie radzenia sobie z problemami poprzez korzystanie z pomocy innych osób borykających się z podobnymi problemami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami PCPR prowadziło szkolenia dla rodzin zastępczych. Zaproszono wszystkie rodziny z powiatu wieruszowskiego. 4 szkolenia - celem I szkolenia było: zwiększenie wiedzy rodz. zast. na temat metod wychowawczych, -celem II szkolenia było: zwiększenie wiedzy na temat procesu rozwoju, -celem III szkolenia również było: zwiększenie wiedzy na temat procesu rozwoju, -celem IV szkolenia było: zwiększenie wiedzy na temat przyszłości dziecka. Zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat metod wychowawczych, procesów rozwoju dzieci w wieku od 0-9 lat i dzieci od lat Poszerzenie wiedzy rodziców na temat przyszłości dziecka. Budżet powiatu. MGOPS Wieruszów 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin W dniu r. w Wieruszowskim Domu kultury odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. W spotkaniu wzięło udział 177 dzieci. Liczba projektów -1 Liczba partnerów -3 Integracja rodzin. Aktywizacja w wymiarze edukacyjnym, społecznym i osobistym. Środki własne gminy zł. 7

8 GOPS Bolesławiec 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Pozyskano środki na projekt systemowy, który pozwolił osobom z terenu gminy Bolesławiec zwiększyć aktywizację, edukację i przełamać bariery wykluczenia społecznego. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2013r. do grudnia 2013r. Dokonywano okresowej ewaluacji wśród uczestników projektu. 10 osób uczestniczących w projekcie zostało objętych kompleksowym programem doradczo-terapeutycznym, który pozwolił wzmocnić ich funkcjonowanie w życiu szkolnym. Projekt miał na celu wzrost potencjału społecznozawodowego uczestników, przyczynił się do lepszego funkcjonowania w życiu szkolnym, rodzinnym i społecznym. Środki były pozyskane z EFS w ramach działania POKL p.n. Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rekrutacji osób biorących udział w szkoleniu uczestniczyli pracownicy GOPS w Bolesławcu. GOPS Sokolniki 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin GOPS współpracuje z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i pomaga im w funkcjonowaniu społecznym. Ośrodek w 2013 roku realizował projekt w ramach EFS na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, uczących się rodzin klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10 uczniów ze szkół gimnazjalnych z 10 rodzin. - wzrost własnej wartości, -pomoc w dokonaniu wyboru zawodu, -wzmacnianie postaw umożliwiających właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym, - przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji młodzieży. Wartość projektu ,19 zł. Wkład własny -budżet gminy- 8,794,40 zł. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wieruszowie 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Realizacja świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Po zakończonym procesie opiekuńczym, rehabilitacyjnym, leczniczym przekazanie pacjenta pod opiekę rodzin, GOPS, MOPS lub DPS. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dysponuje 32 łóżkami. W badanym okresie w Zakładzie przebywało 128 osób. Opieka lekarska, pielęgniarska z godnie z warunkami umowy z NFZ. po zakończonym pobycie przekazanie pacjenta do domu lub innego ośrodka. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. 8

9 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Współpraca z kuratorami sądowymi, Biblioteką Pedagogiczną i Powiatową w Wieruszowie, wyższymi uczelniami. 1. Udział w akcji; Cała Polska czyta dzieciom. 2. Wymiana informacji dotyczących nieletnich będących pod opieką kuratorów. Liczba partnerstw 3 Liczba projektów 0 Liczba nauczycieli -20 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym Liczba kuratorów 3 -Zwrócenie uwagi nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, pracowników samorządowych na pozytywny wpływ czytania u dzieci, na ich rozwój poznawczy i psychoedukacyjny, - Rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka poprzez zbieranie, analizowanie informacji uzyskiwanych podczas współpracy z kuratorami sądowymi i wykorzystywanie ich na potrzeby terapii. Budżet poradni. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin W 2013 r. Koło TPD w Pieczyskach, w Mirkowie i w Wyszanowie złożyły projekty i otrzymały środki na realizację zadań z samorządu gminy. Do projektów włączeni zostali mieszkańcy środowisk lokalnych a beneficjentami działań bezpośrednich były dzieci i młodzież objęta projektami świetlic działających w tych miejscowościach. Odbyły się trzy spotkania mówiące o wspólnym pozyskiwaniu środków na realizowane zadania oraz wypracowania zasad współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym. Wzrost środków na realizację zadań w świetlicy przez Samorząd Gminy jako zadania zlecone. Powstanie dodatkowych placówek w Kuźnicy Skakawskiej i w Cieszęcinie. Koszt w/w działań szacuje się na około zł. Środki pozyskane zostały z samorządu gminy. 9

10 GOPS Lututów. 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin 1. GOPS współpracuje z organizacją pozarządową Rodzina na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno bytowej. Nie stworzono wspólnych projektów. 2. GOPS realizuje projekt Od bierności do aktywności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie. - Liczba osó uczestniczących w projekcie-10 -podniesienie kwalifikacji zawodowych, -wzrost potencjału społecznozawodowego, -poprawy sytuacji materialnobytowej. Całkowita kwota projektu ,98 zł. Kwota wkładu własnego ,00 zł. Gmina Bolesławiec 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Urząd Gminy w Bolesławcu zorganizował przeprowadzanie badań mammograficznych w ramach konkursu Zdrowa Gmina. Przebadano grupę kobiet. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. W zakresie celu operacyjnego 2A zostały zrealizowane następujące działania: Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie Nr i nazwa działania Opis zadania/działania Wskaźniki monitorowania Efekt działania Budżet Uwagi i wnioski 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych 1. Działania psychologów w punktach konsultacyjnych na terenie szkół objętych działaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Liczba punktów konsultacyjnych 9 Liczba osób biorących udział w zajęciach socjoterapii 18 Liczba osób biorących udział w zajęciach grupowych dot. wyboru - zwiększenie świadomości konsekwencji popełniania zachowań ryzykownych. Wzrost umiejętności odmawiania, Budżet poradni. 10

11 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów nt. zdrowia psychicznego, uzależnień, tolerancji, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, problemów okresu dojrzewania, sytuacji trudnych, agresji, komunikacji w grupie, współpracy w zespole klasowym, asertywności, skutecznego uczenia się, zagrożeń płynących ze świata multimediów. 3. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 4. Prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia, zawodu. 5. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz osób niepełnosprawnych. 6. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach. kierunku kształcenia, zawodu Liczba porad 171 Liczba porad zawodowych 52 Liczba osób biorących udział w warsztatach -425 rozwiązywania konfliktów, trudnych sytuacji. Wzrost poczucia własnej wartości, -nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, -zwiększenie wachlarza zachowań konstruktywnych w sytuacjach trudnych, konfliktowych, -zwiększenie świadomości na temat uzależnień, -poszerzenie świadomości dotyczącej wartości moralnych, -zapobieganie bezrobociu absolwentów, świadomy wybór zawodu, lepsze radzenie sobie na rynku pracy. Gmina Sokolniki, Szkoły z terenu Gminy Sokolniki 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych W placówkach oświatowych na terenie Gminy Sokolniki zatrudniono pedagogów szkolnych, którzy świadczą poradnictwo uczniom i rodzicom. 5 Zespołów Szkół-poradnictwo dla 612 uczniów i ich rodziców Uczniowie i rodzice korzystają z w/w formy poradnictwa. Wzrost świadomości rodziców i uczniów. Całość sfinansowana jest ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Gmina Bolesławiec 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla Przeprowadzenie pogadanek o tematyce uzależnień oraz Pogadanki miały miejsce na lekcji wychowawczej w dwóch klasach Dzieci zostały poinformowane o Środki własne gminy. 11

12 dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych uświadomienie młodzieży o niebezpieczeństwie jakie wynika z faktu sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne. gimnazjalnych (40 osób). skutkach i niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą sięganie po różnego rodzaju substancje i alkohol. Gmina Lututów 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych Na terenie gminy Lututów istnieją 2 szkoły podstawowe oraz 2 filie tych szkół a także gimnazjum. W żadnej z tych szkół nie ma poradni. Zatrudnieni są także pedagodzy szkolni, którzy w miarę potrzeb pracują z uczniami. Uczniowie z tych szkół korzystają z profesjonalnego poradnictwa w poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie. Porady udzielane są również przez pedagogów i dyrektorów. Środki własne gminy. ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie ZSR w Lututowie 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych Udzielanie porad uczniom szkoły na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych życiowo pedagog szkolny, wychowawca, dyrektor ds. wychowawczych szkoły, współpraca z Poradnią psychologiczno Pedagogiczną. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej osób, instytucji i organizacji na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju udzielających pomocy: - wykonanie tablic informacyjnych telefony, - udzielenie rodzicom i uczniom Liczba uczniów Liczba uczniów -260 Liczba rodziców -100 Wzrost świadomości radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla młodego człowieka. Rodzice i uczniowie poznali adresy instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów uzależnień. Budżet szkoły. Środki własne. 12

13 informacji dotyczącej oferty pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 1. Pedagogizacja rodziców Narkotyki, paranarkotykizjawisko zagrożenia. 2. Zajęcia nt. rozpoznawania uzależnień, zachowań osób uzależnionych i zasady postępowania z osobami uzależnionymi. 3. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży Nałogom-Nie. 4. Indywidualne konsultacje dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień. Liczba spotkań 4 Liczba osób biorących udział w spotkaniach szkolnych 132 -kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych; -rozszerzanie wiedzy nt. zdrowego stylu życia; --wzrost wiedzy nt. zagrożeń wynikających z uzależnień. Budżet poradni. Gmin Galewice 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Realizowanie programu Bezpieczna Szkoła Liczba szkoleń, spotkań -15, Liczba uczniów biorących udział w spotkaniach szkolnych-323. Uświadomienie o skutkach i szkodliwości używania substancji psychotropowych. Środki własne gminy. Gminy Czastary, GOPS Czastary 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Realizowane były programy profilaktyczne na temat zapobiegania uzależnieniom i propagowanie bezpiecznych zachowań. W kwietniu zrealizowano przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej dla 52 uczniów Szkoły Podstawowej Radostów W kwietniu dla 210 uczniów Szkoły Podstawowej Parcice i Radostów oraz dla Przedszkola w Czastarach i Filii Przedszkola w Kątach Walichn. przeprowadzony został program Realizowane programy profilaktyczne miały na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką uzależnień i przemocy ,00 zł - środki własne gminy pochodzące z wnoszonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 13

14 profilaktyczny- Jestem bezpieczny w szkole i w domu W październiku dla 215 dzieci z 2 Szkół Podstawowych: Parcic i Radostowa, 1 przedszkola w Czastarach i 1 filii Przedszkola w Kątach Walichnowskich zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny: Tolerancja-Negacja -Agresja. W październiku zrealizowano program profilaktyczny dla 160 uczniów Zespołu Szkół w Czastarach i 10 nauczycieli. W listopadzie również odbył się program profilaktycznyedukacyjny dla 150 uczniów zespołu szkół w Czastarach. Szkoła Podstawowa w Parcicach Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Realizacja programów profilaktycznych w roku szkolnym 2013/ Czyste powietrze wokół nas. 2. Nie pal przy mnie, proszę. 3. Znajdź właściwe rozwiązanie. Podejmowanie tematu uzależnień na godz. wychowawczej. Spotkanie profilaktyczne. Spotkanie profilaktyczne tolerancja, negacja, agresja. Zajęcia z pedagogiem szkolnym. Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym, oraz wychowawcą. Gazetki ścienne. Udział w programie trzymaj 1. Liczba szkoleń -7 godz., liczba uczniów Liczba szkoleń -7 godz., liczba uczniów Liczba szkoleń -8 godz., liczba uczniów -10. Działaniami zostali objęci wszyscy uczniowie szkoły. Wzrost świadomości u uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów oraz zapobieganie paleniu tytoniu wśród starszych uczniów. Wzrost odpowiedzialności uczniów za własne życie i zdrowie. Wzrost świadomości zagrożeń płynących ze współczesnego świata oraz wynikających z nich konsekwencji. Programy realizowane są we współpracy z PSSE w Wieruszowie. GOPS w Czastarach. Duże zainteresowanie wśród uczniów. Podejmowane działania mają charakter ciągły. 14

15 Gmina Bolesławiec 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień formę. Udział w programie Znajdź właściwe rozwiązanie, Nie pal przy mnie proszę. Program o charakterze profilaktyki uzależnień Pt. Dekalog jako dobry kompas w formie opowiadania muzycznego - koncertu. Grupa młodzieży gimnazjalnej i starszej (ok. 100 osób). Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży. Środki własne gminy. KPP Wieruszów 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień W maju i czerwcu tego roku w ramach projektu Europejski Rolnik organizowanego przez Starostwo Powiatowe na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie policjant KPP Wieruszów przeprowadził cykl szkoleń w wymiarze 25 godzin lekcyjnych dla uczniów tej szkoły na temat przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu i narkomanii. W analizowanym okresie na terenach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono 37 spotkań z młodzieżą w wymiarze 57 godzin lekcyjnych dla około 500 uczniów. W czerwcu tego roku KPP Wieruszów przyłączyła się do akcji Ogólnopolska Noc Profilaktyki przeznaczonej dla młodzieży szkolnej podczas której promowano życie wolne od uzależnień. Akcja zorganizowana została w formie hepeningu na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wieruszowie spotkań z młodzieżą w wymiarze 25 godzin lekcyjnych dla ok. 500 uczniów. Wzrost świadomości na temat problemu uzależnień. Środki własne. 15

16 Problematyka narkomanii poruszana była również w formie szkolenia zawodowego dla policjantów KPP Wieruszów. Gmina Lututów 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień W szkołach udzielane są porady dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Liczba szkoleń dla nauczycieli -2, spotkań dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum -3. W szkołach prowadzone są zajęcia z wychowawcą klasowym, na których każdy uczeń może uzyskać informacje z zakresu uzależnień zł. Budżet przeznaczony był na szkolenia, oraz zakup sprzętu sportowego dla szkół. ZSO Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 1.Bezpieczne zachowanie w czasie wypoczynku letniegowakacyjnego. Wykłady dotyczące zagrożeń jakie mogą ich spotkać. Ok. 120 uczniów brało udział w spotkaniach z pedagogiem szkolnym. Poszerzenie wiadomości nt. profilaktyki uzależnień. _ 2. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach programu: Bezpieczna Szkoła. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji nt. Bezpieczeństwo moje i innych-jak zachować się odpowiedzialnie? w szkole, w domu, na ulicy! Ok. 107 uczniów brało udział w spotkaniach z przedstawicielem policji. 3. Internetowy teatr: Stawiam na Tolka banana spektakl poruszający tematykę bezpiecznego zachowania oraz profilaktykę antynarkotykową. Ok. 100 uczniów brało udział w obejrzeniu spektaklu. 4. Ogólnopolska Akcja: PAT-żyj bez uzależnień jak spędzać Ok. 100 nauczycieli wzięło udział w akcji. 16

17 wolny czas bezpiecznie i przyjemnie. Akcja organizowana przez Policje. 5. Walka z nałogiem palenia tytoniu tematem lekcji wychowawczych. Prelekcje na temat szkodliwości palenia tytoniu przeprowadzone przez pedagoga na godzinach wych. połączone z ankietą dla uczniów. Ok. 250 uczniów było objętych akcja walki z nałogiem palenia tytoniu. 6. Dzień walki z Paleniem Tytoniu wystawka na korytarzu na temat szkodliwości nałogu palenia papierosów. Walka z nałogiem palenia tytoniu tematem lekcji wych. Ulotki informujące o szkodliwości palenia tytoniu. Wystawka wykonana przez członków Koła PCK. 7. Udział młodzieży w konkursie wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych droga płciową. W I etapie konkursu wzięło udział 33 uczniów -5 uczniów zakwalifikowało się do II etapu. Uczennica naszej szkoły zajęła 3 miejsce w VI edycji międzynarodowego konkursu wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych droga płciową. Gmina Łubnice, Szkoły 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Prowadzenie szkoleń, spotkań, zajęć warsztatowych, pogadanek na tematy związane z uzależnieniem, konkursów, spektakli profilaktycznych, badań ankietowych. W 3 placówkach przeprowadzono działania: ZS w Łubnicach-gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych; ZS w Dzietrzkowicach-uczniowie szkoły podstawowej; ZS w Wójcinie- uczniowie szkoły Uświadamianie dzieci i młodzieży o skutkach uzależnienia. Środki własne gminy. 17

18 podstawowej. ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Informowanie młodzieży o skutkach nadużywania środków psychoaktywnych, spotkania z funkcjonariuszem KPP o skutkach czynów karalnych Ilość uczniów, którzy zostali poinformowani o skutkach nadużywania środków psychotropowych -200 osób. Podniesienie świadomości uczniów co do szkodliwości środków psychotropowych i popełniania czynów karalnych. Budżet szkoły. ZSR w Lututowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 1. Udzielenie rodzicom i uczniom informacji dotyczącej oferty pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. 2. Zajęcia edukacyjne: Cele i wartości w życiu. Poczucie własnej wartości. - Jak radzić sobie ze stresem, - Jestem odpowiedzialny za siebie i swoje czyny. - Czy opłaca się wagarować, negatywny wpływ na zdrowie nikotyny i alkoholu. - Narkotyki i dopalacze, a nasze zdrowie. - Jak walczyć z nałogiem. Nikotynizm i alkohol. - Czy możliwe jest spędzenie wolnego czasu bez alkoholu. - Narkotyki złodziej wolności. - Palenie papierosów to szybka śmierć. - Zdrowe Zycie bez używek. - Czego szukasz w alkoholu? ad. 1. liczba uczniów -260 ad. 2. liczba uczniów -260 ad. 3. liczba uczniów -260 ad. 4. liczba uczniów -80 ad. 5. liczba uczniów -80 ad. 6. liczba uczniów -80 ad. 7. liczba uczniów -80 ad. 8. liczba uczniów wzrosła świadomość uczniów na temat własnej wartości i odpowiedzialności za swój rozwój, -uczniowie poznali skuteczne techniki relaksacyjne, dowiedzieli się, że stosowanie używek w sytuacjach trudnych jest nieskuteczne, -wiedzą czym jest uzależnienie, znają rodzaje uzależnień, metody i sposoby odmawiania, -potrafią określić co jest dla nich najważniejsze, aby mieli lepsze samopoczucie i byli wolni od nałogów, -potrafią przeprowadzić analizę zachowań: uległe, asertywne, agresywne, -wzrosła świadomość Ad. 1,2,3 - środki własne. Ad zł. z projektu Europejski Rolnik. 18

19 - Mechanizm uzależnień. - Dlaczego dopalacze SA niebezpieczne. 3. Kampania edukacyjna: - Ciąża bez alkoholu. - Skutki zdrowotne palenia w czasie ciąży. - Pozory mylą, dowód nie. reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol. 4. Zajęcia z pielęgniarką: - Czym jest uzależnienie. - Zasady asertywności. - Nauka podejmowania samodzielnych decyzji. 5. Zajęcia z psychologiem: - Potrafię rozmawiać w sytuacjach trudnych. - Praca z konfliktem style reakcji na konflikt. - Asertywność-przyjmowanie pochwal i krytyki. - Negocjowanie w sytuacji nacisku. 6. Zajęcia z policjantem: - Zjawisko alkoholizmu i narkomanii. - Rodzaje i niebezpieczne działanie środków odurzających. - Wchodzenie w uzależnienie - współuzależnienie. wśród młodzieży na temat szkodliwości i konsekwencji używania środków psychoaktywnych, - uczniowie poznali konsekwencje: zdrowotne i prawne stosowania środków zmieniających świadomość, oraz konsekwencje zachowań ryzykownych, -znają przepisy prawa dotyczące alkoholizmu i narkomanii, -wzrosła świadomość wśród młodzieży na temat niebezpieczeństw wynikających ze spożywania alkoholu i palenia papierosów w czasie ciąży, -zmniejszyła się liczba uczniów wagarujących i przebywających na terenie Lututowa, -nie zgłoszono przypadku zakupu przez naszych uczniów alkoholu na terenie Lututowa - Przepisy prawa dotyczące alkoholizmu i narkomanii. - Jak ustrzec się przed uzależnieniem od alkoholu i 19

20 narkotyków. 7. Zajęcia z terapeutą ds. uzależnień: - Ja i grupa samopoznanie, wzmocnienia pozytywne. - Planowanie i podejmowanie decyzji. - Konflikt i wybór. - narkotykowa i alkoholowa mitologia. 8. Współpraca z Komendą Powiatowa Policji, patrolowanie miejsc, w których przebywa młodzież. Gmina Lututów 2.3 Szkolenia pracowników zajmujących się problemami uzależnień Szkolenie dla Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Przeszkolenie większej liczby kadry w zakresie uzależnień w roku bieżącym. Gminy Łubnice, Szkoły 2.3 Szkolenia pracowników zajmujących się problemami uzależnień Prowadzenie szkoleń, spotkań, pogadanek na tematy związane z uzależnieniem. W 3 placówkach przeprowadzono spotkania, udział wzięła kadra nauczycieli, rodzice w zespołach szkół na terenie gminy: ZS w Łubnicach, ZS w Dzietrzkowicach, ZS w Wójcinie. Środki własne Gminy. ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie 2.3 Szkolenia pracowników zajmujących się problemami uzależnień Spotkanie członków rady Pedagogicznej, podsumowujące semestr szkolny, z uwzględnieniem uczniów zagrożonych demoralizacja, sposoby pracy z takim uczniem. Liczba pracowników -60 osób Zwiększenie świadomości nauczycieli na temat profilaktyki uzależnień i pracy z uczniem uzależnionym. Budżet szkoły. 20

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo