Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata Strategia wskazuje na najważniejsze przedsięwzięcia, które w ramach swoich kompetencji powiat musi wykonać. Strategia opiera się na takich przesłankach jak: - dokonanie wyboru obszarów i skupienie się na największych problemach w powiecie - współdziałaniu różnych instytucji, organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych - lepsze wykorzystanie instytucji już istniejących. Mając powyższe na uwadze została określona MISJA: POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM TO SPÓJNY SYSTEM WSPIERAJACY RODZINY, OGRANICZAJACY SKUTKI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SOCJOLOGICZNYCH. Do realizacji misji przyjęto następujące cele strategiczne: A) Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny, B) Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne, C) Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W celu zrealizowania celów strategicznych sprecyzowano cele operacyjne i przypisano im zadania do wykonania. Tworzą one programy realizacyjne dla poszczególnych celów strategicznych. W ramach celu strategicznego A Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny, zostały określone następujące cele operacyjne: 1A Zbudowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin 2A Zapobieganie przestępczości, demoralizacji i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież 3A Zapewnienie mieszkańcom powiatu wieruszowskiego korzystania z szerszej gamy usług medycznych i opiekuńczych 4A Podniesienie poziomu edukacji na terenie powiatu wieruszowskiego W ramach celu strategicznego B- Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne, zostały określone następujące cele operacyjne: 1B Działanie w zakresie motywowania do poszukiwania pracy 2B Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy 3B Działanie w zakresie tworzenia nowych i alternatywnych miejsc pracy W ramach celu strategicznego C- Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, zostały określone następujące cele operacyjne 1C- Zwiększenie ilości usług stacjonarnych świadczonych dla osób niepełnosprawnych przez instytucje, stowarzyszenia i fundacje 2C- Likwidacja barier wobec osób niepełnosprawny 1

2 W zakresie celu operacyjnego 1A zostały zrealizowane następujące działania: Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM, WTZ w Wieruszowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieruszowie Nr i nazwa działania 1.1 Prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa rodzinnego (usługi poradnicze, wspierające, edukacyjne) 1.1 Prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa rodzinnego (usługi poradnicze, wspierające, edukacyjne) Opis zadania/działania Wskaźniki monitorowania Efekt działania Budżet Uwagi i wnioski WTZ TPD OM prowadzi spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacji, rozwiązań prawnych w tym korzystanie również z projektów PFRON, orzecznictwa itp. Do realizacji zadania angażuje zatrudnionych pracowników, osoby z zewnątrz reprezentujące stosowne instytucje i zawody, które legitymują się do prowadzenia konsultacji i poradnictwa. Zadania powyższe realizowane były wspólnie z SI KOS. 1. Porady i konsultacje dla rodziców nt. rozwiązywania problemów: - edukacyjnych: sposoby uczenia się, praca z dzieckiem dyslektycznym, brak motywacji do nauki, wady mowy, informowanie nt. możliwości kształcenia, wyboru zawodu, stymulowanie rozwoju psychoruchowego, dojrzałości i gotowości szkolnej dziecka; - wychowawczych: agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, Udzielono 166 porad i konsultacji z zakresu aktywizacji zawodowej rozwiązań prawnych, orzecznictwa, itp. Ilość osób przyjętych w poradni w 2013 r. 520 Dzięki uzyskanej wiedzy i informacjom przeszło 30 osób złożyło wnioski do zespołów orzekających stopień niepełnosprawności i ZUS oraz uzyskało pomoc z PCPR w ramach projektów PFRON. - wzrost wiedzy nt. skutecznych metod wychowawczych; świadomych oddziaływań wychowawczych, -zwiększenie możliwości świadomego wychowania, -budowanie świadomego rodzicielstwa, -wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy dzieciom w nauce szkolnej, -wzrost umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowań trudnych u dzieci i Ogółem szacuje się koszty związane z poradnictwem tj. indywidualnymi konsultacjami, spotkaniami informacyjnymi na kwotę około 2000 zł. Koszty dotyczą w szczególności zatrudnianych specjalistów lub pokrywania ich kosztów dojazdu. Budżet poradni. 2

3 lęki, fobie szkolne, potrzeby psychiczne dzieci, konflikty klasowe, trudności adaptacyjne, problemy rozwojowe, uzależnienia, nadopiekuńczość rodziców, kontakty z rodzicami naturalnymi i relacje w rodzinach zastępczych, zaburzona relacja rodzic-dziecko, depresja. 2. Działalność informacyjna dotycząca różnych aspektów wychowawczych, prawnych, itd. poprzez umieszczenie materiałów edukacyjnych na gazetkach w Poradni. 3. Indywidualne konsultacje i porady po diagnozie psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. 4. Wspieranie rodziców małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwojuindywidualne konsultacje z psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem, lekarzem. 5. Zajęcia warsztatowe dla rodziców, pedagogizacja rodzicówwywiadówki. 6. Udział w interwencjach kryzysowych. 7. Doskonalenie zawodowe pracowników poradni w zakresie mediacji, terapii rodziny, diagnozy klinicznej i psychoterapii. młodzieży oraz umiejętności radzenia sobie z nimi, -zwiększenie możliwości pomocy dziecku poprzez kierowanie do innych placówek specjalistycznych zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie (np. psychiatra, neurolog, lekarz medycyny pracy, audiolog itp.), -wzrost wiedzy i umiejętności pracowników Poradni, zwiększenie skuteczności pomocy świadczonej klientom, -wzrost świadomości i umiejętności rodziców dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością zakresie wspierania rozwoju własnych dzieci. 3

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie PCPR- Punkt Interwencji Kryzysowej 1.2 Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1.3 Prowadzenie terapii rodzinnej Od 25 września 2006r. działa przy PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach PIK w godzinach od do dyżurowali specjaliści (terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, prawnik, pedagog, psycholog) udzielając porad. W ramach PIK prowadzone jest poradnictwo udzielane przez psychologa, terapeutę uzależnień oraz pedagogoga. W 2013 roku w PIK udzielono 647 porad oraz 257 porad pierwszorazowych W 2013r. prowadzono 273 terapii/porad indywidualnych. Zapewnienie mieszkańcom powiatu miejsca gdzie udziela się bezpłatnie szeroko pojętego poradnictwa osobom i rodzinom będącym w różnych rodzajach kryzysów. Poprawa funkcjonowania osób i rodzin w środowisku po udzieleniu wsparcia. Liczba osób korzystająca z PIK uległa zwiększeniu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost osób korzystających z terapii indywidualnej zapewni polepszenie funkcjonowania tych osób w rodzinie. Wzrost osób korzystających z terapii indywidualnej zapewni polepszenie funkcjonowania tych osób w rodzinie. Budżet powiatu ,56 zł. Budżet powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.4 Rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego. Powiat Wieruszowski zlecił organizacji pozarządowej tj. Fundacji Happy Kids z Łodzi. 1 placówka opiek.- wych. typu rodzinnego- 6 dzieci. Polepszenie warunków rozwoju dzieci, zapewnienie stałej opieki, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez powiat za pobyt dzieci w placówkach opiek.-wych. na terenie innych powiatów. Budżet powiatu ,36 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.4 Rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej Ulotki informacyjne dla mieszkańców powiatu, udzielanie informacji nt. rodzicielstwa zastępczego w siedzibie PCPR. W 2013 r. została utworzona 1 rodzina zastępcza w której umieszczono 2 dzieci. Przeszkolono 2 małżeństwa do pełnienia funkcji rodziny Zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu odnośnie rodzin zastępczych. Powstanie nowych rodzin zastępczych niezawodowych. Utworzenie rodziny zastępczej Budżet powiatu. 4

5 zastępczej niezawodowej i 1 małżeństwo do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. zawodowej. Gmina Bolesławiec Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie WTZ 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami Na terenie Gminy Bolesławiec działa Grupa Wsparcia AA Azymut. Odbywają się spotkania w grupach Trzeźwych Alkoholików mające na celu zachowanie całkowitej abstynencji alkoholowej w codziennym życiu. TPD OM realizuje zadania w ramach grupy wsparcia przy WTZ w Wieruszowie, grupa skupia 30 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny. Działania zorientowane są na terapię społeczną w tym na organizowanych imprez turystycznych i kulturalnych. Grupa Wsparcia AA Azymut tworzy 18 trzeźwych alkoholików. W ramach grupy wsparcia w realizowanych zadaniach uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych oraz 15 członków ich rodzin. Grupa spotyka się 1 raz w tygodniu przez okres całego roku kalendarzowego. Zorganizowano trzy wyjazdy turystyczno-kulturalne tj. Wrocław, Łódź, Opole i okolice oraz wizyta studyjna w Rothenburgu, Beneficjenci działań średnio raz na trzy miesiące korzystali z konsultacji indywidualnych i spotkań informacyjnych, Środki własne gminy. Ogółem szacuje się koszty związane z działaniami na kwotę ok ,00 zł. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami -Terapia rodzin, Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, -Zajęcia socjoterapeutyczne, -Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych, -Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi, dydaktycznowychowawczymi, -Warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze Szkoła dla rodziców i wychowawców, -Doskonalenie zawodowe pracowników nt. Terapia rodzin Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - 12 Liczba spotkań grup wsparcia 9 Liczba grup wsparcia 1 Liczba osób biorących udział w grupach wsparcia 6 Liczba konsultacji dla rodziców- 216 Liczba przeszkolonych pracowników -3 Liczba spotkań w ramach Szkoły dla rodziców i Wychowawców 10 -wzrost kompetencji wychowawczych u rodziców, wychowawców, nauczycieli. -wzrost zachowań pożądanych społecznie u uczniów stwarzających trudności wychowawcze, dydaktyczne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, -pomoc rodzinom w pokonaniu kryzysów, trudności, -rozwijanie kompetencji pedagoga w szkołach w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i Budżet poradni. 5

6 studia podyplomowe, Mediacje rodzinne cykl szkoleń, odstawy terapii rodzin w ujęciu systemowym -szkolenie. Liczba rodziców biorących udział w Szkole dla Rodziców i Wychowawców - 10 dydaktycznych, -szerzenie informacji nt. dostępnych metod rehabilitacji, ośrodków rehabilitacyjnych, udzielania wsparcia w zakresie wychowania i edukacji dziecka niepełnosprawnego oraz radzenia sobie z emocjami funkcjonowania w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Gmina Sokolniki, GOPS w Sokolnikach Gmina Galewice 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami Zadania z w/w zakresu na terenie Gminy Sokolniki realizują: - GOPS w Sokolnikach, - Urząd gminy w Sokolnikach w swoich strukturach posiadający samodzielne stanowisko specjalisty ds. terapii i uzależnień, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2013 roku w GOPS w Sokolnikach zatrudniono na umowe cywilnoprawną asystenta rodziny. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi. Pomocą objętych zostało 19 osób uzależnionych i 27 rodzin. 1 grupa wsparcia, liczba osób biorących udział w terapii 20, liczba spotkań grupy Pomocą objęte są rodziny z terenu Gminy Sokolniki, a także bezpośrednio osoby uzależnione. Pomocą objęto także rodziny, w których występują problemy wychowawcze, finansowe, zdrowotne i inne. Potrzebujący otrzymują pomoc i wsparcie. Całość sfinansowana jest ze środków pochodzących z subwencji Gminy Sokolniki, ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z dotacji celowych. Środki własne gminy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi W roku 2013 w ramach projektu Integracja i aktywność utworzono grupę wsparcia dla kobiet z problemami w sprawach 1 grupa wsparcia, liczba osób biorących udział- 14 kobiet, liczba spotkań -10 po 2 W wyniku prowadzonych spotkań 14 kobiet z problemami opiekuńczowychowawczych i/lub Środki unijne pozyskane w ramach projektu Integracja i aktywność zł. 6

7 problemami opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny. godziny. dotyczących kryzysu rodziny uzyskało wsparcie w zakresie radzenia sobie z problemami poprzez korzystanie z pomocy innych osób borykających się z podobnymi problemami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 1.5 Prowadzenie grup wsparcia dla osób i rodzin z określonymi problemami PCPR prowadziło szkolenia dla rodzin zastępczych. Zaproszono wszystkie rodziny z powiatu wieruszowskiego. 4 szkolenia - celem I szkolenia było: zwiększenie wiedzy rodz. zast. na temat metod wychowawczych, -celem II szkolenia było: zwiększenie wiedzy na temat procesu rozwoju, -celem III szkolenia również było: zwiększenie wiedzy na temat procesu rozwoju, -celem IV szkolenia było: zwiększenie wiedzy na temat przyszłości dziecka. Zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat metod wychowawczych, procesów rozwoju dzieci w wieku od 0-9 lat i dzieci od lat Poszerzenie wiedzy rodziców na temat przyszłości dziecka. Budżet powiatu. MGOPS Wieruszów 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin W dniu r. w Wieruszowskim Domu kultury odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. W spotkaniu wzięło udział 177 dzieci. Liczba projektów -1 Liczba partnerów -3 Integracja rodzin. Aktywizacja w wymiarze edukacyjnym, społecznym i osobistym. Środki własne gminy zł. 7

8 GOPS Bolesławiec 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Pozyskano środki na projekt systemowy, który pozwolił osobom z terenu gminy Bolesławiec zwiększyć aktywizację, edukację i przełamać bariery wykluczenia społecznego. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2013r. do grudnia 2013r. Dokonywano okresowej ewaluacji wśród uczestników projektu. 10 osób uczestniczących w projekcie zostało objętych kompleksowym programem doradczo-terapeutycznym, który pozwolił wzmocnić ich funkcjonowanie w życiu szkolnym. Projekt miał na celu wzrost potencjału społecznozawodowego uczestników, przyczynił się do lepszego funkcjonowania w życiu szkolnym, rodzinnym i społecznym. Środki były pozyskane z EFS w ramach działania POKL p.n. Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rekrutacji osób biorących udział w szkoleniu uczestniczyli pracownicy GOPS w Bolesławcu. GOPS Sokolniki 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin GOPS współpracuje z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i pomaga im w funkcjonowaniu społecznym. Ośrodek w 2013 roku realizował projekt w ramach EFS na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, uczących się rodzin klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10 uczniów ze szkół gimnazjalnych z 10 rodzin. - wzrost własnej wartości, -pomoc w dokonaniu wyboru zawodu, -wzmacnianie postaw umożliwiających właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym, - przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji młodzieży. Wartość projektu ,19 zł. Wkład własny -budżet gminy- 8,794,40 zł. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wieruszowie 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Realizacja świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Po zakończonym procesie opiekuńczym, rehabilitacyjnym, leczniczym przekazanie pacjenta pod opiekę rodzin, GOPS, MOPS lub DPS. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dysponuje 32 łóżkami. W badanym okresie w Zakładzie przebywało 128 osób. Opieka lekarska, pielęgniarska z godnie z warunkami umowy z NFZ. po zakończonym pobycie przekazanie pacjenta do domu lub innego ośrodka. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. 8

9 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Współpraca z kuratorami sądowymi, Biblioteką Pedagogiczną i Powiatową w Wieruszowie, wyższymi uczelniami. 1. Udział w akcji; Cała Polska czyta dzieciom. 2. Wymiana informacji dotyczących nieletnich będących pod opieką kuratorów. Liczba partnerstw 3 Liczba projektów 0 Liczba nauczycieli -20 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym Liczba kuratorów 3 -Zwrócenie uwagi nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, pracowników samorządowych na pozytywny wpływ czytania u dzieci, na ich rozwój poznawczy i psychoedukacyjny, - Rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka poprzez zbieranie, analizowanie informacji uzyskiwanych podczas współpracy z kuratorami sądowymi i wykorzystywanie ich na potrzeby terapii. Budżet poradni. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin W 2013 r. Koło TPD w Pieczyskach, w Mirkowie i w Wyszanowie złożyły projekty i otrzymały środki na realizację zadań z samorządu gminy. Do projektów włączeni zostali mieszkańcy środowisk lokalnych a beneficjentami działań bezpośrednich były dzieci i młodzież objęta projektami świetlic działających w tych miejscowościach. Odbyły się trzy spotkania mówiące o wspólnym pozyskiwaniu środków na realizowane zadania oraz wypracowania zasad współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym. Wzrost środków na realizację zadań w świetlicy przez Samorząd Gminy jako zadania zlecone. Powstanie dodatkowych placówek w Kuźnicy Skakawskiej i w Cieszęcinie. Koszt w/w działań szacuje się na około zł. Środki pozyskane zostały z samorządu gminy. 9

10 GOPS Lututów. 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin 1. GOPS współpracuje z organizacją pozarządową Rodzina na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno bytowej. Nie stworzono wspólnych projektów. 2. GOPS realizuje projekt Od bierności do aktywności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie. - Liczba osó uczestniczących w projekcie-10 -podniesienie kwalifikacji zawodowych, -wzrost potencjału społecznozawodowego, -poprawy sytuacji materialnobytowej. Całkowita kwota projektu ,98 zł. Kwota wkładu własnego ,00 zł. Gmina Bolesławiec 1.6 Tworzenie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym, realizacja wspólnych projektów na rzecz rodzin Urząd Gminy w Bolesławcu zorganizował przeprowadzanie badań mammograficznych w ramach konkursu Zdrowa Gmina. Przebadano grupę kobiet. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. W zakresie celu operacyjnego 2A zostały zrealizowane następujące działania: Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie Nr i nazwa działania Opis zadania/działania Wskaźniki monitorowania Efekt działania Budżet Uwagi i wnioski 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych 1. Działania psychologów w punktach konsultacyjnych na terenie szkół objętych działaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Liczba punktów konsultacyjnych 9 Liczba osób biorących udział w zajęciach socjoterapii 18 Liczba osób biorących udział w zajęciach grupowych dot. wyboru - zwiększenie świadomości konsekwencji popełniania zachowań ryzykownych. Wzrost umiejętności odmawiania, Budżet poradni. 10

11 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów nt. zdrowia psychicznego, uzależnień, tolerancji, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, problemów okresu dojrzewania, sytuacji trudnych, agresji, komunikacji w grupie, współpracy w zespole klasowym, asertywności, skutecznego uczenia się, zagrożeń płynących ze świata multimediów. 3. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 4. Prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia, zawodu. 5. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz osób niepełnosprawnych. 6. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach. kierunku kształcenia, zawodu Liczba porad 171 Liczba porad zawodowych 52 Liczba osób biorących udział w warsztatach -425 rozwiązywania konfliktów, trudnych sytuacji. Wzrost poczucia własnej wartości, -nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, -zwiększenie wachlarza zachowań konstruktywnych w sytuacjach trudnych, konfliktowych, -zwiększenie świadomości na temat uzależnień, -poszerzenie świadomości dotyczącej wartości moralnych, -zapobieganie bezrobociu absolwentów, świadomy wybór zawodu, lepsze radzenie sobie na rynku pracy. Gmina Sokolniki, Szkoły z terenu Gminy Sokolniki 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych W placówkach oświatowych na terenie Gminy Sokolniki zatrudniono pedagogów szkolnych, którzy świadczą poradnictwo uczniom i rodzicom. 5 Zespołów Szkół-poradnictwo dla 612 uczniów i ich rodziców Uczniowie i rodzice korzystają z w/w formy poradnictwa. Wzrost świadomości rodziców i uczniów. Całość sfinansowana jest ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Gmina Bolesławiec 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla Przeprowadzenie pogadanek o tematyce uzależnień oraz Pogadanki miały miejsce na lekcji wychowawczej w dwóch klasach Dzieci zostały poinformowane o Środki własne gminy. 11

12 dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych uświadomienie młodzieży o niebezpieczeństwie jakie wynika z faktu sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne. gimnazjalnych (40 osób). skutkach i niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą sięganie po różnego rodzaju substancje i alkohol. Gmina Lututów 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych Na terenie gminy Lututów istnieją 2 szkoły podstawowe oraz 2 filie tych szkół a także gimnazjum. W żadnej z tych szkół nie ma poradni. Zatrudnieni są także pedagodzy szkolni, którzy w miarę potrzeb pracują z uczniami. Uczniowie z tych szkół korzystają z profesjonalnego poradnictwa w poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie. Porady udzielane są również przez pedagogów i dyrektorów. Środki własne gminy. ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie ZSR w Lututowie 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych 2.1 Prowadzenie poradnictwa dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych Udzielanie porad uczniom szkoły na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych życiowo pedagog szkolny, wychowawca, dyrektor ds. wychowawczych szkoły, współpraca z Poradnią psychologiczno Pedagogiczną. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej osób, instytucji i organizacji na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju udzielających pomocy: - wykonanie tablic informacyjnych telefony, - udzielenie rodzicom i uczniom Liczba uczniów Liczba uczniów -260 Liczba rodziców -100 Wzrost świadomości radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla młodego człowieka. Rodzice i uczniowie poznali adresy instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów uzależnień. Budżet szkoły. Środki własne. 12

13 informacji dotyczącej oferty pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 1. Pedagogizacja rodziców Narkotyki, paranarkotykizjawisko zagrożenia. 2. Zajęcia nt. rozpoznawania uzależnień, zachowań osób uzależnionych i zasady postępowania z osobami uzależnionymi. 3. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży Nałogom-Nie. 4. Indywidualne konsultacje dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień. Liczba spotkań 4 Liczba osób biorących udział w spotkaniach szkolnych 132 -kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych; -rozszerzanie wiedzy nt. zdrowego stylu życia; --wzrost wiedzy nt. zagrożeń wynikających z uzależnień. Budżet poradni. Gmin Galewice 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Realizowanie programu Bezpieczna Szkoła Liczba szkoleń, spotkań -15, Liczba uczniów biorących udział w spotkaniach szkolnych-323. Uświadomienie o skutkach i szkodliwości używania substancji psychotropowych. Środki własne gminy. Gminy Czastary, GOPS Czastary 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Realizowane były programy profilaktyczne na temat zapobiegania uzależnieniom i propagowanie bezpiecznych zachowań. W kwietniu zrealizowano przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej dla 52 uczniów Szkoły Podstawowej Radostów W kwietniu dla 210 uczniów Szkoły Podstawowej Parcice i Radostów oraz dla Przedszkola w Czastarach i Filii Przedszkola w Kątach Walichn. przeprowadzony został program Realizowane programy profilaktyczne miały na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką uzależnień i przemocy ,00 zł - środki własne gminy pochodzące z wnoszonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 13

14 profilaktyczny- Jestem bezpieczny w szkole i w domu W październiku dla 215 dzieci z 2 Szkół Podstawowych: Parcic i Radostowa, 1 przedszkola w Czastarach i 1 filii Przedszkola w Kątach Walichnowskich zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny: Tolerancja-Negacja -Agresja. W październiku zrealizowano program profilaktyczny dla 160 uczniów Zespołu Szkół w Czastarach i 10 nauczycieli. W listopadzie również odbył się program profilaktycznyedukacyjny dla 150 uczniów zespołu szkół w Czastarach. Szkoła Podstawowa w Parcicach Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Realizacja programów profilaktycznych w roku szkolnym 2013/ Czyste powietrze wokół nas. 2. Nie pal przy mnie, proszę. 3. Znajdź właściwe rozwiązanie. Podejmowanie tematu uzależnień na godz. wychowawczej. Spotkanie profilaktyczne. Spotkanie profilaktyczne tolerancja, negacja, agresja. Zajęcia z pedagogiem szkolnym. Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym, oraz wychowawcą. Gazetki ścienne. Udział w programie trzymaj 1. Liczba szkoleń -7 godz., liczba uczniów Liczba szkoleń -7 godz., liczba uczniów Liczba szkoleń -8 godz., liczba uczniów -10. Działaniami zostali objęci wszyscy uczniowie szkoły. Wzrost świadomości u uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów oraz zapobieganie paleniu tytoniu wśród starszych uczniów. Wzrost odpowiedzialności uczniów za własne życie i zdrowie. Wzrost świadomości zagrożeń płynących ze współczesnego świata oraz wynikających z nich konsekwencji. Programy realizowane są we współpracy z PSSE w Wieruszowie. GOPS w Czastarach. Duże zainteresowanie wśród uczniów. Podejmowane działania mają charakter ciągły. 14

15 Gmina Bolesławiec 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień formę. Udział w programie Znajdź właściwe rozwiązanie, Nie pal przy mnie proszę. Program o charakterze profilaktyki uzależnień Pt. Dekalog jako dobry kompas w formie opowiadania muzycznego - koncertu. Grupa młodzieży gimnazjalnej i starszej (ok. 100 osób). Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży. Środki własne gminy. KPP Wieruszów 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień W maju i czerwcu tego roku w ramach projektu Europejski Rolnik organizowanego przez Starostwo Powiatowe na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie policjant KPP Wieruszów przeprowadził cykl szkoleń w wymiarze 25 godzin lekcyjnych dla uczniów tej szkoły na temat przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu i narkomanii. W analizowanym okresie na terenach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono 37 spotkań z młodzieżą w wymiarze 57 godzin lekcyjnych dla około 500 uczniów. W czerwcu tego roku KPP Wieruszów przyłączyła się do akcji Ogólnopolska Noc Profilaktyki przeznaczonej dla młodzieży szkolnej podczas której promowano życie wolne od uzależnień. Akcja zorganizowana została w formie hepeningu na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wieruszowie spotkań z młodzieżą w wymiarze 25 godzin lekcyjnych dla ok. 500 uczniów. Wzrost świadomości na temat problemu uzależnień. Środki własne. 15

16 Problematyka narkomanii poruszana była również w formie szkolenia zawodowego dla policjantów KPP Wieruszów. Gmina Lututów 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień W szkołach udzielane są porady dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Liczba szkoleń dla nauczycieli -2, spotkań dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum -3. W szkołach prowadzone są zajęcia z wychowawcą klasowym, na których każdy uczeń może uzyskać informacje z zakresu uzależnień zł. Budżet przeznaczony był na szkolenia, oraz zakup sprzętu sportowego dla szkół. ZSO Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 1.Bezpieczne zachowanie w czasie wypoczynku letniegowakacyjnego. Wykłady dotyczące zagrożeń jakie mogą ich spotkać. Ok. 120 uczniów brało udział w spotkaniach z pedagogiem szkolnym. Poszerzenie wiadomości nt. profilaktyki uzależnień. _ 2. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach programu: Bezpieczna Szkoła. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji nt. Bezpieczeństwo moje i innych-jak zachować się odpowiedzialnie? w szkole, w domu, na ulicy! Ok. 107 uczniów brało udział w spotkaniach z przedstawicielem policji. 3. Internetowy teatr: Stawiam na Tolka banana spektakl poruszający tematykę bezpiecznego zachowania oraz profilaktykę antynarkotykową. Ok. 100 uczniów brało udział w obejrzeniu spektaklu. 4. Ogólnopolska Akcja: PAT-żyj bez uzależnień jak spędzać Ok. 100 nauczycieli wzięło udział w akcji. 16

17 wolny czas bezpiecznie i przyjemnie. Akcja organizowana przez Policje. 5. Walka z nałogiem palenia tytoniu tematem lekcji wychowawczych. Prelekcje na temat szkodliwości palenia tytoniu przeprowadzone przez pedagoga na godzinach wych. połączone z ankietą dla uczniów. Ok. 250 uczniów było objętych akcja walki z nałogiem palenia tytoniu. 6. Dzień walki z Paleniem Tytoniu wystawka na korytarzu na temat szkodliwości nałogu palenia papierosów. Walka z nałogiem palenia tytoniu tematem lekcji wych. Ulotki informujące o szkodliwości palenia tytoniu. Wystawka wykonana przez członków Koła PCK. 7. Udział młodzieży w konkursie wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych droga płciową. W I etapie konkursu wzięło udział 33 uczniów -5 uczniów zakwalifikowało się do II etapu. Uczennica naszej szkoły zajęła 3 miejsce w VI edycji międzynarodowego konkursu wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych droga płciową. Gmina Łubnice, Szkoły 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Prowadzenie szkoleń, spotkań, zajęć warsztatowych, pogadanek na tematy związane z uzależnieniem, konkursów, spektakli profilaktycznych, badań ankietowych. W 3 placówkach przeprowadzono działania: ZS w Łubnicach-gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych; ZS w Dzietrzkowicach-uczniowie szkoły podstawowej; ZS w Wójcinie- uczniowie szkoły Uświadamianie dzieci i młodzieży o skutkach uzależnienia. Środki własne gminy. 17

18 podstawowej. ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień Informowanie młodzieży o skutkach nadużywania środków psychoaktywnych, spotkania z funkcjonariuszem KPP o skutkach czynów karalnych Ilość uczniów, którzy zostali poinformowani o skutkach nadużywania środków psychotropowych -200 osób. Podniesienie świadomości uczniów co do szkodliwości środków psychotropowych i popełniania czynów karalnych. Budżet szkoły. ZSR w Lututowie 2.2 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień 1. Udzielenie rodzicom i uczniom informacji dotyczącej oferty pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. 2. Zajęcia edukacyjne: Cele i wartości w życiu. Poczucie własnej wartości. - Jak radzić sobie ze stresem, - Jestem odpowiedzialny za siebie i swoje czyny. - Czy opłaca się wagarować, negatywny wpływ na zdrowie nikotyny i alkoholu. - Narkotyki i dopalacze, a nasze zdrowie. - Jak walczyć z nałogiem. Nikotynizm i alkohol. - Czy możliwe jest spędzenie wolnego czasu bez alkoholu. - Narkotyki złodziej wolności. - Palenie papierosów to szybka śmierć. - Zdrowe Zycie bez używek. - Czego szukasz w alkoholu? ad. 1. liczba uczniów -260 ad. 2. liczba uczniów -260 ad. 3. liczba uczniów -260 ad. 4. liczba uczniów -80 ad. 5. liczba uczniów -80 ad. 6. liczba uczniów -80 ad. 7. liczba uczniów -80 ad. 8. liczba uczniów wzrosła świadomość uczniów na temat własnej wartości i odpowiedzialności za swój rozwój, -uczniowie poznali skuteczne techniki relaksacyjne, dowiedzieli się, że stosowanie używek w sytuacjach trudnych jest nieskuteczne, -wiedzą czym jest uzależnienie, znają rodzaje uzależnień, metody i sposoby odmawiania, -potrafią określić co jest dla nich najważniejsze, aby mieli lepsze samopoczucie i byli wolni od nałogów, -potrafią przeprowadzić analizę zachowań: uległe, asertywne, agresywne, -wzrosła świadomość Ad. 1,2,3 - środki własne. Ad zł. z projektu Europejski Rolnik. 18

19 - Mechanizm uzależnień. - Dlaczego dopalacze SA niebezpieczne. 3. Kampania edukacyjna: - Ciąża bez alkoholu. - Skutki zdrowotne palenia w czasie ciąży. - Pozory mylą, dowód nie. reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol. 4. Zajęcia z pielęgniarką: - Czym jest uzależnienie. - Zasady asertywności. - Nauka podejmowania samodzielnych decyzji. 5. Zajęcia z psychologiem: - Potrafię rozmawiać w sytuacjach trudnych. - Praca z konfliktem style reakcji na konflikt. - Asertywność-przyjmowanie pochwal i krytyki. - Negocjowanie w sytuacji nacisku. 6. Zajęcia z policjantem: - Zjawisko alkoholizmu i narkomanii. - Rodzaje i niebezpieczne działanie środków odurzających. - Wchodzenie w uzależnienie - współuzależnienie. wśród młodzieży na temat szkodliwości i konsekwencji używania środków psychoaktywnych, - uczniowie poznali konsekwencje: zdrowotne i prawne stosowania środków zmieniających świadomość, oraz konsekwencje zachowań ryzykownych, -znają przepisy prawa dotyczące alkoholizmu i narkomanii, -wzrosła świadomość wśród młodzieży na temat niebezpieczeństw wynikających ze spożywania alkoholu i palenia papierosów w czasie ciąży, -zmniejszyła się liczba uczniów wagarujących i przebywających na terenie Lututowa, -nie zgłoszono przypadku zakupu przez naszych uczniów alkoholu na terenie Lututowa - Przepisy prawa dotyczące alkoholizmu i narkomanii. - Jak ustrzec się przed uzależnieniem od alkoholu i 19

20 narkotyków. 7. Zajęcia z terapeutą ds. uzależnień: - Ja i grupa samopoznanie, wzmocnienia pozytywne. - Planowanie i podejmowanie decyzji. - Konflikt i wybór. - narkotykowa i alkoholowa mitologia. 8. Współpraca z Komendą Powiatowa Policji, patrolowanie miejsc, w których przebywa młodzież. Gmina Lututów 2.3 Szkolenia pracowników zajmujących się problemami uzależnień Szkolenie dla Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Przeszkolenie większej liczby kadry w zakresie uzależnień w roku bieżącym. Gminy Łubnice, Szkoły 2.3 Szkolenia pracowników zajmujących się problemami uzależnień Prowadzenie szkoleń, spotkań, pogadanek na tematy związane z uzależnieniem. W 3 placówkach przeprowadzono spotkania, udział wzięła kadra nauczycieli, rodzice w zespołach szkół na terenie gminy: ZS w Łubnicach, ZS w Dzietrzkowicach, ZS w Wójcinie. Środki własne Gminy. ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie 2.3 Szkolenia pracowników zajmujących się problemami uzależnień Spotkanie członków rady Pedagogicznej, podsumowujące semestr szkolny, z uwzględnieniem uczniów zagrożonych demoralizacja, sposoby pracy z takim uczniem. Liczba pracowników -60 osób Zwiększenie świadomości nauczycieli na temat profilaktyki uzależnień i pracy z uczniem uzależnionym. Budżet szkoły. 20

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata Załącznik do Uchwały nr XXXIX/431/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest pierwszym, najważniejszym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Razem w naszej szkole

Razem w naszej szkole Razem w naszej szkole PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Temat: Przez rodzinę do wychowania i profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na pojawiające się w otaczającym nas świecie niepokojące

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku

Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Zadania z zakresu profilaktyki są realizowane w szkole w formie: 1. zajęć profilaktycznych w ramach: a. form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI -uczeń radzi sobie z własnymi emocjami i stresem funkcjonować w grupie rówieśniczej -uczeń ponosi konsekwencje

Bardziej szczegółowo