RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 35

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Witold Wyskiel, Lucyna Opoń. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja zajęć Obserwacja szkoły Analiza danych zastanych Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 38 "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 11 zogniskowany (FGI) względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Wywiad grupowy Pracownicy inni niż 3 zogniskowany (FGI) nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy trzecie i czwarte (szkoły podstawowe) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd 3 / 35

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Dukli Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Szkoła podstawowa Dukla Kościuszki Numer 13 Kod pocztowy Urząd pocztowy Dukla Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 444 Oddziały 20 Nauczyciele pełnozatrudnieni 0 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale 22.2 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy PODKARPACKIE krośnieński Dukla gmina miejsko-wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 35

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dukli. Zakres ewaluacji problemowej obejmował: procesy zachodzące w szkole oraz współpracę ze środowiskiem. Dokument ten zawiera najważniejsze, płynące z badań informacje o szkole. Wynikają one z wnikliwie przeprowadzonej analizy zebranych źródeł. Szkoła Podstawowa w Dukli jest placówką publiczną i wspólnie z Przedszkolem Gminnym tworzą Zespół Szkół Nr 1, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dukla. Jest największą szkołą w Gminie. Uczęszcza do niej 396 uczniów z 10 miejscowości (Dukla, Teodorówka, Nadole, Zboiska, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska, Olchowiec), stanowiących obwód szkoły. Część uczniów z większości wskazanych miejscowości dowożona jest do szkoły autobusami szkolnymi. Placówka liczy 18 oddziałów i zatrudnia 43 nauczycieli. Zajęcia dydaktyczne realizowane są na jedną zmianę. Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła został oddany do użytku w 1968 roku, a rozbudowano go w latach dziewięćdziesiątych, zwiększając liczbę pracowni i udostępniając uczniom obszerną i wygodną szatnię. Od tamtej pory, w szkole przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych i remontowych. Między innymi urządzono i wyposażono: nowoczesną salę informatyczną, świetlicę szkolną, powiększoną o miejsce zabaw w ramach akcji Radosna Szkoła oraz salę telewizyjną. Obok szkoły został zbudowany plac zabaw, spełniający wymogi bezpieczeństwa i zapewniający wiele atrakcji. W związku z wzrastającą, z roku na rok, liczbą uczniów dożywianych i potrzebami żywieniowymi przedszkola, od wielu lat trwa systematyczna modernizacja stołówki szkolnej. W ostatnich latach bardzo ważnymi inwestycjami na terenie szkoły były: adaptacja budynku starej szkoły dla potrzeb Przedszkola Gminnego oraz remont sali gimnastycznej w połączeniu z wyposażeniem w profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Oprócz wymienionych pomieszczeń i miejsc o przeznaczeniu edukacyjnym, rekreacyjnym i socjalnym szkoła posiada: duże sale lekcyjne, odpowiednie zaplecze sanitarne, bibliotekę, sklepik, gabinet higieny szkolnej i stomatologiczny, boiska szkolne do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową. Wyposażenie szkoły, ciągle modernizowane, sprzyja prowadzonemu procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, a systematyczna dbałość nauczycieli o wystrój pracowni i korytarzy stwarza przyjazny klimat do nauki i wypoczynku. W wyniku działań opartych na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Szkoła Podstawowa w Dukli pragnie wychować i wykształcić dobrego patriotę i Europejczyka, człowieka aktywnego i kreatywnego potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie. Szkoła stara się zapewnić uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych wspierających ucznia. Wymienione działania szkoły wynikają z Koncepcji Pracy Szkoły konsultowanej opracowanej z całą społecznością szkolną. Realizacja Koncepcji Pracy Szkoły wymaga od kadry pedagogicznej i zarządzającej wysokiego profesjonalizmu. Doskonalenie tej umiejętności następuje na etapie wymiany doświadczeń zawodowych i wypracowywania wniosków oraz działań w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, jak również podczas spotkań zespołów przedmiotowych i klasowych oraz obserwacji zajęć. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach oraz doskonaląc i modyfikując metody pracy. Uczniowie rozwijają samorządność, wysuwając propozycje dotyczące życia szkoły. Otwartość szkoły na propozycje uczniów wyzwala ich inicjatywę i sprawia, że chętnie zgłaszają różne pomysły działań na rzecz społeczności szkolnej (np. akcje Samorządu Uczniowskiego: Szczęśliwy numerek, Marzycielska Poczta, dyżury nauczycielskie przy stołach tenisowych). W szkole, poza Samorządem Uczniowskim, działają różnorodne organizacje skupiające zainteresowanych uczniów, realizujące zadania na rzecz społeczności lokalnej, np. Szkolne Koło Caritas systematycznie organizuje występy artystyczne młodzieży upamiętniające postać Jana Pawła II. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, indywidualizujących proces nauczania poprzez uzupełnianie braków edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień. Szczególnie te drugie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ przygotowują uczniów do udziału w różnorodnych imprezach i konkursach oraz pozwalają osiągać sukcesy, np. szkoła trzy razy zajęła I miejsce w Współzawodnictwie w Dziedzinie Kultury Szkół Podstawowych Gminy Dukla. Istotnym elementem procesu wychowawczo-profilaktycznego są działania Szkoły Promującej Zdrowie, której certyfikaty Szkoła Podstawowa w Dukli zdobyła w 2003 r. rejonowy i w 2006 r. wojewódzki. W ostatnich latach 5 / 35

6 szkoła, w ramach promowania zdrowia uczestniczy w ogólnopolskich akcjach: Mleko z klasą, Owoce w szkole, Radosny uśmiech radosna przyszłość. Realizując proces dydaktyczno-wychowawczy, organizując pracę szkoły, konkursy i imprezy środowiskowe oraz pomoc socjalną, szkoła współpracuje z wieloma podmiotami, z których, przede wszystkim, należy wymienić: Gminę Dukla, Radę Rodziców, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gospodarkę Komunalną, Lasy Państwowe, Dyrekcję Magurskiego Parku Narodowego, Koło Łowieckie, GOPR, parafie rzymsko-katolickie: pod wezwaniem św. Marii Magdaleny oraz OO. Bernardynów. Rodzice mają wpływ na działania szkoły: wypowiadają się w różny sposób na temat funkcjonowania szkoły (np. w ankietach na temat WSO oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych), a ich opinie brane są pod uwagę. Rodzice wspierają proces edukacyjny poprzez zakup pomocy dydaktycznych (np. wyposażenie sali telewizyjnej) i nagród książkowych dla uczniów zdolnych na zakończenie roku szkolnego, uchwalają program wychowawczy i profilaktyki, organizują wspólnie z nauczycielami wycieczki i imprezy (np. wigilie klasowe, przygotowanie scenografii na Dzień Babci i Dziadka), konsultują kalendarz roku szkolnego oraz organizację dowozów uczniów, zadecydowali o zmianie lokalizacji świetlicy szkolnej i wnioskują na bieżąco o czasie jej pracy. Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo w pełnym dokumencie Raport z ewaluacji problemowej procesy i środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem. 6 / 35

7 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Szkoła Podstawowa w Dukli posiada koncepcję pracy wypracowaną wspólnie z uczniami i rodzicami, której założenia prezentuje na stronie internetowej szkoły oraz prowadzi różnorodne działania adekwatne do założeń w niej zawartych. Koncepcja jest znana środowisku szkolnemu, poddawana systematycznej analizie i modyfikowana zgodnie z potrzebami. Z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli uczestniczących w wywiadzie i analizy dokumentacji wynika, że główne założenia koncepcji pracy zawarte są w dokumentach strategicznych szkoły, a w szczególności: wizji i misji szkoły, modelu absolwenta, programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły i dotyczą: - zapewnienia uczniom wysokiej jakości nauczania, - przygotowania bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, - troski o każdego ucznia i wspierania go w rozwoju intelektualnym i fizycznym, - rozwoju nauki języków obcych oraz wyposażenia uczniów w umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i posługiwania się technologią informacyjną, - wspólnego z rodzicami przygotowania uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych, - przygotowania uczniów do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie i w zjednoczonej Europie, - pracy wychowawczej opartej na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia, - pozyskiwania środków na rozwój bazy, modernizacji budynku i wyposażenia, - doskonalenia nauczycieli, - budowania zaufania w środowisku, - promowania dalszego kształcenia zgodnie z predyspozycjami uczniów i potrzebami rynku pracy, - rozwijania oferty działań opiekuńczych szkoły. Zdaniem pracowników niepedagogicznych wartościami uznawanymi w szkole za ważne jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, szczególnie sportowych, dbałość o środowisko naturalne, zdrowy styl życia, szacunek do drugiego człowieka, kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych (akcje charytatywne, zbiórki na Caritas, Pola nadziei, Dar serca ). Są zdania, że jest to ważne dla uczniów. Twierdzą też, że uczniowie mają wpływ na to, co uznaje się w szkole za ważne i dyskutują o tym na łamach klas i samorządu szkolnego. Istotnym jest, że istniejąca koncepcja pracy szkoły jest znana jej pracownikom. Ankietowani nauczyciele (38) zgodnie twierdzą, że Rada Pedagogiczna przyjęła wspólnie wypracowaną koncepcję pracy szkoły, a większość z nich (37/38) czuje się jej współautorami. Przyjęcie koncepcji przez RP wynika też z analizowanej dokumentacji. Należy podkreślić, że szkoła prowadzi działania pomagające w realizacji koncepcji jej pracy. Dyrektor zalicza do nich m.in.: - prowadzenie systematycznej analizy wyników nauczania (testy w każdej klasie na początek i na koniec roku szkolnego, analizy wyników sprawdzianu próbnego oraz sprawdzianu na zakończenie klasy VI), - przydział tzw. godzin kartowych na prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i wyrównujących braki edukacyjne uczniów, - prowadzenie przez nauczycieli indywidualnych konsultacji, - stałe doskonalenie się kadry pedagogicznej, - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - dążenie do nieustannego rozwoju ucznia i jego zainteresowań poprzez realizację programów pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach, - budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami, - organizację opieki nad dziećmi w czasie wolnym (świetlica, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki), - realizację działań z zakresu profilaktyki zdrowia, - prowadzenie akcji charytatywnych przy udziale szkolnego koła Caritas oraz akcji Adopcja Serca, 7 / 35

8 - przygotowywanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (występy uczniów w kościele parafialnym oraz klasztorze z okazji 11 Listopada, 3 Maja, jasełek, Dnia Papieskiego, wystawienie jasełek dla mieszkańców Dukli na scenie Ośrodka Kultury w Dukli), - organizację zajęć o charakterze ekologicznym (lekcje w sali muzeum Magurskiego Parku Narodowego, wycieczki do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci, udział w akcji Sprzątanie świata, zbiórkę surowców wtórnych), - wyrabianie nawyków dbania o własną higienę (prowadzenie pogadanek przez higienistkę szkolną), - propagowanie działań promujących zdrowy styl życia (organizowanie zawodów sportowych, wycieczek, wyjazdów na basen, lodowisko, narty, kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania), - przynależność do sieci Szkół Promujących Zdrowie, - ciągłe wzbogacanie szkoły o nowe pomoce naukowe (tablica interaktywna, nowe pomoce dydaktyczne dla klas I IV). - stworzenie sali telewizyjnej, - systematyczne poszukiwanie sponsorów oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w organizacji procesu dydaktyczno wychowawczego (muzeum, teatr, GOPR, Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego). Nauczyciele do działań realizujących koncepcję pracy szkoły zaliczają: realizację programu Szkoły Promującej Zdrowie (zajęcia o tematyce prozdrowotnej, zajęcia z higienistką szkolną i lekarzem na temat zdrowego trybu życia, zajęcia związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, spotkania z ciekawymi ludźmi), prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań (np.: literackie, tańca, karate, baletowe) oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, działania proekologiczne (zbiórka surowców wtórnych, baterii, nakrętek), organizowanie różnorodnych konkursów, udział w projekcie Indywidualizacja nauczania w kl. I-III, współpracę z uczniami w różnych obszarach pracy szkoły. Do nowych działań zaliczają stworzenie sali zabaw - Radosna szkoła przy świetlicy szkolnej. Ważnym argumentem świadczącym o wysokim poziomie spełnienia wymagania jest dokonywanie systematycznej analizy założeń koncepcji pracy szkoły. Dostrzegają to dyrektor i wszyscy ankietowani nauczyciele (38) zgodnie twierdząc, że uczestniczyli w pracach nad jej analizą i modyfikacją. Wg dyrektora w analizie uczestniczą: on sam, rada pedagogiczna, rodzice, uczniowie i pracownicy niepedagogiczni. Dyrektor i nauczyciele uczestniczący w wywiadzie uważają, że główny wniosek z analizy misji, wizji, modelu absolwenta i programów wychowawczego i profilaktyki dotyczył stworzenia jednego dokumentu opisującego całościowo, w sposób przystępny dla rodziców i uczniów, wszystkie działania szkoły. Ich zdaniem inne wnioski dotyczyły: systemowej analizy potrzeb edukacyjnych dzieci, wzmocnienia opieki nad uczniami na przerwach i po lekcjach oraz braku zaplecza multimedialnego. Dyrektor ponadto zwraca uwagę na wnioski dotyczące sposobów organizacji i monitorowania wyjść na różne imprezy edukacyjno - kulturalne i sportowe, doposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i komputery, zmiany czasu odjazdów autobusów oraz dostępności różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Istotnym w ustaleniu spełniania wymagania jest fakt, że uczestnicy badań dostrzegają modyfikacje koncepcji pracy szkoły. Dyrektor i nauczyciele uczestniczący w wywiadzie zgodnie twierdzą, że dzięki analizie misji, wizji szkoły, modelu absolwenta jak również wniosków wynikających z ewaluacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki powstał dokument Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 1, w którym zapisano wspólny pomysł na szkołę opisujący cztery obszary oddziaływań: kształcenie, wychowanie i opieka, ekologia i zdrowie oraz zarządzanie i organizacja. Ponadto dokonano zapisów dotyczących systemowej analizy potrzeb edukacyjnych uczniów, wprowadzono dodatkowe dyżury nauczycieli przy stołach do tenisa stołowego, zorganizowano salę telewizyjną i zakupiono tablicę interaktywną oraz rozszerzono godziny dowozów dzieci. Wg dyrektora koncepcja została również wzbogacona o zadanie polegające na przystępowaniu do projektów, dzięki którym można doposażyć bazę szkoły oraz wprowadzono i zatwierdzono działania na rzecz zmiany lokalizacji świetlicy szkolnej. Ważnym jest to, że koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. Zdaniem dyrektora uczniowie zapoznawani są koncepcją pracy szkoły na godzinach wychowawczych, rodzice na wrześniowych spotkaniach z wychowawcami. Mogą także się z nią zapoznać poprzez stronę internetową szkoły. Zdaniem rodziców uczestniczących w wywiadzie w szkole za ważne uznaje się: samorządność, uczenie tolerancji, szacunku do drugiej osoby, pomoc innym, w tym niepełnosprawnym, zdrowy styl życia, zapewnienie bezpieczeństwa. Ponadto, wg nich, kładzie się nacisk na wartości religijne, postawy patriotyczne, proekologiczne, prospołeczne, naukę współdziałania w grupie, działania charytatywne, osiąganie wysokich wyników i organizowanie różnorodnych zajęć dla uczniów słabych i zdolnych wychowywać, kształcić i opiekować się to są najważniejsze założenia w pracy tej szkoły. W opinii rodziców są to rzeczy ważne dla nich i dla ich dzieci. Uczniowie w wywiadzie wskazują, że w szkole kładzie się szczególny nacisk na: wyniki nauczania, odrabianie zadań, sport, aktywność na lekcji, wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, rozwój zainteresowań 8 / 35

9 uczniów oraz wyrównywanie braków u uczniów słabszych, prowadzenie akcji ekologicznych i charytatywnych oraz angażowanie się uczniów w życie szkoły. Wypowiadającym się uczniom najbardziej w szkole podobają się kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, konkursy, "szczęśliwy numerek, wycieczki oraz to, że mogą zgłaszać własne pomysły nauczycielom. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Urozmaicona oferta edukacyjna jest spójna z systematycznie monitorowaną podstawą programową oraz dostosowana do aktualnych możliwości i potrzeb uczniów. Zdaniem uczestników badań uczący się zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne na rynku pracy pozwalające sprostać wyzwaniom w przyszłym dorosłym życiu. Oferta szkoły jest regularnie modyfikowana i wzbogacana o nowatorskie rozwiązania tak, by pełniej zaspokajać potrzeby i rozwijać zainteresowania uczniów. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie oraz dyrektor twierdzą, że wszystkie elementy podstawy programowej są wykorzystywane przez nich w programach nauczania, m.in.: zadania szkoły, cele nauczania, treści kształcenia, wymagania szczegółowe, przewidywane osiągnięcia oraz zalecane warunki i sposoby realizacji. Dyrektor dodatkowo zwraca uwagę na: - motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania oraz samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji, - wyposażenie ucznia w umiejętność poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, - wprowadzanie ucznia w tradycję i sferę wartości narodowych oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur, - towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego systemu wartości, - wychowanie do aktywności i odpowiedzialności w życiu społecznym, - uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, - wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, - skuteczne nauczanie języków obcych, - kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu dzieci (uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej), - kształtowanie postaw obywatelskich, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego oraz innych narodów. Z przeprowadzonych obserwacji zajęć (8) wynika, że nauczyciele realizują na lekcjach elementy podstawy programowej. Ważnym jest to, że oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z potrzebami uczniów. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie za najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów uznali: ofertę zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania (z każdego przedmiotu, a także m.in.: koło regionalne, sportowe, plastyczno-techniczne, chór szkolny, koło Caritas), zajęć rewalidacyjnych, organizację różnorodnych konkursów (np.: przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, mitologicznych, wiedzy pożarniczej) oraz przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach, realizację projektu w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu, a także prowadzenie diagnozy i dostosowywanie poziomu zajęć i stosowanych metod do możliwości uczniów. Ankietowani uczniowie (51), określając swoje potrzeby edukacyjne, zwracają uwagę głównie na przedmioty szkolne: język angielski (24), matematykę (27), j. polski (20), wf (11), informatykę (7), historię (7), przyrodę (6), plastykę i technikę (5), j. niemiecki (4) oraz muzykę (2). Ponadto uczniowie chcą nauczyć się: gry w piłkę nożną (4), sportu (3), rysowania (3), śpiewu (2), ortografii (2), oraz gry w siatkówkę i w piłkę ręczną. Większość z nich (48/51) jest zdania, że szkoła umożliwia im nauczenie się tych najważniejszych dla nich rzeczy (zdecydowanie tak 28, raczej tak 20). 9 / 35

10 Również większość ankietowanych rodziców (83%) jest zdania, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci (raczej tak 63%, zdecydowanie tak 20%), choć nie podejmuje próby ich zdefiniowania (44%). Pozostali ze 101 ankietowanych wskazują na: różnorodne zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe i rozwijające uzdolnienia (np. taneczne, muzyczne, językowe) (31), zajęcia dodatkowe wyrównujące braki (16), dostosowanie sposobów wprowadzania treści lekcji do możliwości percepcyjnych uczniów (5), wykazanie zainteresowania potrzebami i potencjałem ucznia (4), zdobycie wszechstronnego wykształcenia (4), naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach (2), lekcje indywidualne (2) oraz dobre ocenianie uczniów, pomoc w związku ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wysoki poziom kształcenia, opiekę nad dzieckiem ze strony psychologa, większy nacisk na pracę z dziećmi uzdolnionymi, wykorzystanie zdolności dziecka, jasne formułowanie oczekiwań wobec ucznia oraz nauczenie sposobów uczenia się. Istotnym jest fakt, że oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Dyrektor, nauczyciele i partnerzy szkoły, uważają, że ważnymi kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy, a uwzględnionymi w ofercie edukacyjnej szkoły są: znajomość języków obcych, posługiwanie się technologią informacyjną, umiejętność współpracy w zespole, a także umiejętności interpersonalne, radzenie sobie ze stresem, systematyczność, uczciwość, komunikatywność, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne i obywatelskie. Ponadto dyrektor zwraca uwagę na kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, uczenia się przez całe życie, aktywnego udziału w kulturze oraz rozwój umiejętności matematycznych, a także predyspozycji osobowościowych przydatnych w pracy takich jak: kreatywność, innowacyjność, samodzielność, chęć uczenia się, dyspozycyjność, entuzjazm, zaradność, solidność, otwartość na doświadczenia, optymizm. Nauczyciele dodatkowo wyróżniają kształtowanie szacunku dla innej osoby, tolerancji oraz asertywność, a partnerzy szkoły zwracają uwagę na kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, samodyscypliny, konsekwencji w dążeniu do celu, pokonywaniem trudności i pomagania sobie nawzajem. W szkole monitoruje się realizację podstawy programowej. Takiego zdania są dyrektor i nauczyciele uczestniczący w wywiadzie. Ich zdaniem z wniosków z monitorowania wynika, że podstawy programowe realizowane są systematycznie, a treści realizowane na zajęciach wynikają z zapisów w niej zawartych. W opinii dyrektora monitoring jest prowadzony pod względem ilościowym i jakościowym. Wg niego miesięczne i półroczne analizy przeprowadzonych lekcji odnotowanych w kartach monitoringu pozwalają na szybką reakcję w momencie zagrożenia niezrealizowania wymaganej liczby godzin. Ocena jakościowa odbywa się poprzez połączenie kilku elementów: obserwacji zajęć wynikających z planu nadzoru, obserwacji bieżących, monitorowania wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz systematyczności oceniania. Systematyczny monitoring zakończony jest analizą wyników sprawdzianu próbnego dla klas VI oraz sprawdzianu na zakończenie etapu edukacyjnego. Z informacji dyrektora wynika, że we wszystkich klasach prowadzone są diagnozy na wstępie w miesiącu wrześniu oraz diagnozy w maju, które pozwalają określić stopień realizacji podstawy programowej oraz ocenić przyrost wiedzy u poszczególnych uczniów. Zdaniem dyrektora, na podstawie wyników monitoringu, sformułowano rekomendacje, które dotyczyły m.in: - pracy nad poprawą stosunku uczniów do obowiązków szkolnych, - uwrażliwienia rodziców na konieczność pomocy dziecku w nauce oraz odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego, - zwrócenia uwagi na rozwiązywanie zadań problemowych, związanych z praktycznym wykorzystaniem wiedzy, - wdrażania uczniów do racjonalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, - stosowania innowacyjnych metod pracy, zmuszających uczniów do kreatywnego myślenia, - wspierania uzdolnień uczniów, - polepszenia bazy szkoły w zakresie pomocy dydaktycznych, w związku z nową podstawą programową w klasach IV, -zakupu testów diagnozujących dla klas V z języka polskiego, matematyki oraz przyrody. Kolejnym argumentem potwierdzającym spełnianie wymagania jest regularne modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniom. Dyrektor oraz partnerzy uczestniczący w wywiadzie do zmian w tym zakresie zaliczają: realizację projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I III w Gminie Dukla, poszerzenie oferty zajęć artystycznych we współpracy z Ośrodkiem Kultury (np. o zajęcia baletowe), prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (m.in. koło literackie, zajęcia plastyczno-techniczne, koło regionalno-artystyczne, zajęcia ortograficzne, zajęcia teatralno-plastyczne, chór szkolny, koło j. niemieckiego), rozszerzenie oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, prowadzenie zajęć sportowych na obiektach MOSiRu. Partnerzy szkoły są zdania, że wachlarz zajęć z roku na rok się rozszerza. Ponadto dyrektor do zmian zalicza: - prowadzenie terapii indywidualnej, - wprowadzenie zajęć wyrównawczych z j. angielskiego, 10 / 35

11 - prowadzenie zajęć przygotowujących do konkursów przedmiotowych, - większą gamę zajęć sportowych w oparciu o Szkolne Koło Sportowe (zajęcia z piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki), - organizowanie ciekawych wycieczek przyrodniczo krajoznawczych, wyjazdów do muzeum, kina, teatru oraz wyjazdów rekreacyjnych (na basen, lodowisko, narty), - utworzenie w szkole punktu konsultacyjnego PPP w Miejscu Piastowym. Ankietowani nauczyciele (38) wśród zmian wprowadzonych w ofercie szkoły, umożliwiających uczniom pełniejszy, wielokierunkowy rozwój, wymieniają m.in.: - poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (37), - organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych (35), - przygotowywanie dzieci do udziału w organizowanych imprezach szkolnych i środowiskowych (32), - stosowanie różnorodnych metod i form pracy (31), - dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów (31), - poszerzenie oferty szkoły o zajęcia realizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Dukli (np. zajęcia baletowe, gry na instrumentach, teatralno-wokalne (25). Większość ankietowanych uczniów (47/51) jest zdania, że szkoła pomaga im rozwijać swoje zainteresowania (zdecydowanie tak 24, raczej tak 23). Również większość ankietowanych rodziców (76%) uważa, że szkoła pomaga ich dzieciom w rozwijaniu zainteresowań i aspiracji (raczej tak 58%, zdecydowanie tak 18%). Odmiennego zdania jest 24% ankietowanych rodziców. Istotnym powodem ustalenia spełniania wymagania na poziomie wysokim jest fakt, że szkoła wprowadza i realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Dyrektor i uczestniczący w wywiadzie nauczyciele, jako ich przykłady, podają: realizację autorskiego programu edukacji regionalnej Beskid Niski (celem jest zainteresowanie uczniów tradycjami, kulturą, przyrodą i możliwościami rozwoju Dukielszczyzny), systemowe szkolenie uczniów z zakresu pierwszej pomocy we współpracy z ratownikami z GOPR, realizację zajęć na temat produktów ekologicznych i zdrowego odżywiania się we współpracy z właścicielem masarni Jasiołka oraz systemowe diagnozowanie postępów uczniów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (zakupionych m.in. w Ośrodku Diagnostyki Edukacyjnej). Wg dyrektora inne nowatorskie działania to: przynależność szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie (realizacja szeregu działań promujących zachowania prozdrowotne i proekologiczne np. organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie akcji Owoce w szkole, Mleko z Klasą realizację projektu Radosny Uśmiech, organizowanie wyjazdów na basen w celu nauki pływania dzieci z klas IV-VI), oraz prowadzenie dla uczniów kursu IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco Networking Academy w ramach Akademii Cisco (jego ukończenie umożliwiało przystąpienie do egzaminu i uzyskanie certyfikatu ważnego w 160 krajach). Natomiast nauczyciele do takich działań zaliczają korzystanie z tablicy interaktywnej i e-booków na j. angielskim. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B 11 / 35

12 Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: Szkoła planuje i realizuje procesy edukacyjne w sposób zorganizowany z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Organizacja procesów, dobór metod nauczania oraz sposób oceniania postępów uczniów sprzyja uczeniu się. Ocenianie uczniów daje im informację o postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole monitoruje się procesy edukacyjne oraz przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów, a wyciągane wnioski wykorzystywane są do planowania pracy. Nauczyciele stosują różnorodne metody wspierania i motywowania uczniów, co pozytywnie wpływa na ich motywację do nauki. Procesy edukacyjne realizowane są z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Dyrektor twierdzi, że dotyczą one m.in.: metod i form pracy z dziećmi, wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych, odpowiedniej bazy lokalowej i liczebności klas oraz planu zajęć zapewniającego higieniczne warunki pracy uczniów oraz podaje przykładowe sformułowania. Również ankietowani nauczyciele precyzują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej charakterystyczne dla prowadzonych przez nich zajęć. Wśród najczęściej powtarzających się można wskazać: angażowanie ucznia w działania obywatelskie, budzenie wrażliwości społecznej, budowanie poczucia wartości i sprawstwa w życiu społecznym, przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie tolerancji, ciekawości i otwartości wobec innych kultur, motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania oraz do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji, dbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych, podział sal w edukacji wczesnoszkolnej na część dydaktyczną i rekreacyjną, odpowiednią liczbę uczniów w klasie (nie więcej niż 24), prowadzenie zajęć w sali komputerowej, prowadzenie zajęć na sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub w środowisku naturalnym, organizowanie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce, wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt (środki audiowizualne) i pomoce dydaktyczne, prowadzenie zajęć w przystosowanych i właściwie wyposażonych pracowniach, umożliwienie dostępu do różnych źródeł informacji, prowadzenie obserwacji, doświadczeń, organizowanie zajęć z uczniem zdolnym i słabym, wprowadzanie uczniów w świat tradycji i sferę wartości narodowych, rozwijanie u ucznia ciekawości świata, organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów, rozbudzanie zainteresowań poprzez działania praktyczne, kształcenie zachowań prozdrowotnych. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie nie zauważają ograniczeń w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. Istotnym jest to, że wg dyrektora i wszystkich ankietowanych nauczycieli procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane. Z informacji dyrektora wynika, że planowanie procesów edukacyjnych przebiega dwutorowo. Jego zdaniem planowanie w zakresie dydaktyki wychowania i profilaktyki odbywa się w zespołach przedmiotowych i zadaniowych (planowanie pracy dydaktycznej, korelacji międzyprzedmiotowej, planowanie zadań z zakresy wychowania i profilaktyki, planowanie wycieczek i uroczystości szkolnych, wybór programów nauczania i podręczników, planowanie zadań wynikających z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego, wniosków z badania wyników nauczania, a także analiz i obserwacji poszczególnych nauczycieli). Wg niego wyniki pracy zespołów są omawiane na posiedzeniach RP i zatwierdzane do realizacji (np. w rocznym planie pracy). Z wypowiedzi dyrektora wynika, że jego zdaniem jest planowanie organizacji pracy szkoły (opracowanie arkusza organizacyjnego, szkolnych planów nauczania, planu pracy szkoły, planu nadzoru pedagogicznego). Wg niego podstawą do planowania procesów edukacyjnych są wnioski z pracy dydaktyczno-wychowawczej, z nadzoru pedagogicznego, sugestie nauczycieli oraz propozycje uczniów i rodziców. Ankietowani nauczyciele (38) są zgodni, że w szkole planuje się procesy edukacyjne. Wszyscy twierdzą, że planują procesy edukacyjne w odniesieniu do prowadzonych zajęć. Przy planowaniu wszyscy uwzględniają potrzeby uczniów, 37 bierze pod uwagę ich możliwości, 36 czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści, 34 organizację roku szkolnego, a 32 liczebność klas. Na inne czynniki wskazuje 7 nauczycieli wśród których wymieniają: zainteresowania uczniów (6) oraz możliwości techniczne przeprowadzenia określonych zajęć. Ważnym jest fakt, że organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Wg wszystkich ankietowanych nauczycieli (38) szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych pomocy dydaktycznych (zdecydowanie tak 33, raczej tak 5), jak również, że pomieszczenia, w których prowadzą zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów. Różnica w wypowiedziach nauczycieli analizowanej placówki, a wypowiedziami nauczycieli innych szkół uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie. Także z przeprowadzonych obserwacji placówki wynika, że wielkości sal dostosowana jest do liczebności klas, a liczba uczniów w poszczególnych 12 / 35

13 klasach stwierdzona w trakcie obserwacji zajęć oraz na podstawie udostępnionej do analizy dokumentacji pozwala na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Zdaniem większości ankietowanych rodziców (88%) plan lekcji ułożony jest tak, że sprzyja uczeniu się (raczej tak 69%, zdecydowanie tak 19%). Z jego analizy wynika, że liczba godzin obowiązkowych dla poszczególnych klas rozłożona jest równomiernie na poszczególne dni tygodnia i dostosowana do dowozów dzieci z okolicznych miejscowości. Ułożenie przedmiotów na ogół sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy (brak łączeń w dwugodzinne bloki, różnorodność zajęć w każdym dniu). Ankietowani uczniowie (51) różnie odczuwają poziom zmęczenia z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia. Nigdy nie odczuwa zmęczenia lub odczuwa je rzadziej niż raz w tygodniu 20 ankietowanych, 16 raz w tygodniu odczuwa zmęczenie, natomiast 15 odczuwa je często (kilka razy w tygodniu i codziennie).natomiast, w dniu przeprowadzania badania, większość ankietowanych uczniów (39/58) nie czuło się zmęczonymi. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji (8) można stwierdzić, że liczebność klas pozwala na organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele w trakcie wszystkich obserwowanych lekcji umożliwiali uczniom poprawę popełnionych błędów. Wszystkie lekcje prowadzone były w taki sposób, by uczniowie mieli możliwość wyrażania własnych opinii oraz wzajemnego uczenia się przez całą (3) lub większość (5) lekcji, a nauczyciele reagowali na brak zaangażowania poszczególnych uczniów. Podczas większości lekcji (5/8) nauczyciele wykorzystywali elementy uczenia się od siebie lub całe lekcje (3) były oparte na modelu uczenia się od siebie. Warto podkreślić, że stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Dyrektor do działań nakierowanych na zwiększenie efektywności procesu uczenia się zalicza: - wykorzystywanie różnorodnych metod pracy (metody aktywne, czynnościowe i ukierunkowane na rozwój inteligencji wielorakich, techniki multimedialne, praca w grupach, metoda projektu, burza mózgów), - wdrażanie uczniów do samokształcenia, - wycieczki, wyjazdy do teatru i do kina, akademie patriotyczne, gazetki okolicznościowe, - indywidualizację procesu nauczania i dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, - diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, - organizowanie zajęć dla uczniów mających trudności w uczeniu i dla uczniów uzdolnionych, - przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, przeglądach i konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych, - motywowanie uczniów poprzez nagrody i prezentację ich osiągnięć (prasa, gazetki szkolne, apele), - organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami. Ankietowani i uczestniczący w wywiadzie nauczyciele twierdzą, że prowadzą zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy sprzyjających uczeniu się. Do najczęściej stosowanych zaliczają metody aktywizujące, wśród których wyróżniają miedzy innymi: metodę projektu, dramę, burzę mózgów, drzewko decyzyjne, metaplan, dyskusję, gry dydaktyczne. Do innych metod sprzyjających uczeniu się zaliczają: metody praktyczne (ćwiczenia, pokaz, doświadczenia), metody poglądowe, metody problemowe. Do skutecznych form nauczania zaliczają pracę w grupie. Większość ankietowanych nauczycieli (37/38) twierdzi, że uczniowie na ich zajęciach kilka razy w roku pracują metodą projektu. Wśród czynników wpływających na wybór metod pracy z uczniami wszyscy ankietowani nauczyciele (38) wskazują na cele i treści zajęć, większość wskazuje na możliwości potrzeby uczniów (po 37 wskazań), liczbę uczniów i dostęp do pomocy (po 36 wskazań), miejsce realizacji zajęć (35) i inicjatywy uczniów (34). Podobnie metody pracy z nimi postrzegają uczniowie. Większość ankietowanych uczniów (48/51) jest zdania, że na zajęciach rozwiązują zadania sformułowane przez nauczycieli lub uczniów (na niektórych zajęciach - 23, na większości - 22, na wszystkich - 3), jak również uważa (50/51), że mają możliwość pracy w grupach (na niektórych zajęciach - 30, na większości - 17, na wszystkich - 3). Możliwość wykonywania zadań w grupach w dniu przeprowadzania badania jest różnie dostrzegana przez uczniów. Z 59 ankietowanych 40 uważa, że w dniu przeprowadzania badania na niektórych zajęciach miało możliwość wykonywania zadań w grupach, 7 uczniów miało taką możliwość na większości zajęć, a 10 jest zdania, że nie mieli takiej okazji. Większość ankietowanych uczniów (41/58) czuło się zaciekawionymi lekcjami w dniu przeprowadzania badania (raczej tak 28, zdecydowanie tak 13). Twierdzą również, że aktywnie uczestniczyli w zajęciach (51/58). Mniej niż połowa ankietowanych (25/58) uważa, że w dniu badania ktoś pomógł im zastanowić się, czego się nauczyli (raczej tak 15, zdecydowanie tak 10). Przeciwnego zdania jest 33 ankietowanych (raczej nie 26, zdecydowanie nie 7). Z 51 ankietowanych uczniów wśród urządzeń i pomocy, które są najczęściej wykorzystywane na lekcjach 36 wskazuje tablicę interaktywną, 30 komputer, a 16 Internet i projektor. Natomiast 7 ankietowanych twierdzi, 13 / 35

14 że żadne z tych urządzeń nie jest wykorzystywane. Z obserwacji szkoły wynika, że uczniowie mogą korzystać z dwóch pracowni komputerowych 24 i 11 stanowiskowej z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Ponadto wykorzystywane są tablica interaktywna, 4 zestawy mobilne laptop + projektor multimedialny oraz sala telewizyjna (telewizor 52, kino domowe, laptop i projektor) oraz 8 stanowiskowe Multimedialne Centrum Informacji znajdujące się w czytelni. Z obserwacji zajęć wynika, że na wszystkich lekcjach (8) nauczyciele stwarzali uczniom możliwość samodzielnego wykonania zadań oraz wykorzystywali pomoce dydaktyczne, a także starali się używać zróżnicowanych metod w celu aktywizacji uczniów, tworzyli sytuacje, w których uczniowie mogli rozwiązywać problemy oraz przez większość lekcji starali się odwoływać do doświadczeń uczniów. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele przez większość lekcji (5/8) lub sporadycznie (3) stosowali formy pracy zespołowej. Na wszystkich obserwowanych zajęciach (8) nauczyciele dobierali zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych uczniów. Ważne jest to, że ocenianie uczniów daje im informację o postępach w nauce. Wskazują na to uczniowie i nauczyciele. Większość ankietowanych uczniów (42/51) jest zdania, że zawsze (24), lub prawie zawsze (18) dowiadują się, dlaczego otrzymują taką, a nie inną ocenę oraz uważa (29/51), że nauczyciele wystawiając ocenę odnoszą się do tego, co uczniowie umieli lub wiedzieli wcześniej, 14 uważa, że czynią to rzadko, a 7, że nigdy tego nie robią. W opinii ponad połowy uczniów (28/51), nauczyciele wystawiając ocenę odnoszą się do ich wcześniejszych osiągnięć lub trudności zawsze (9) lub prawie zawsze (19), że robią to rzadko uważa 19 ankietowanych. Wszyscy ankietowani nauczyciele (38) zapewniają, że przekazują uczniom informację zwrotną, uzasadniającą wystawianą ocenę. Wg nich zawiera ona najczęściej: - podkreślenie mocnych i słabych stron (38 wypowiedzi), - motywację, pozytywne wzmocnienie (34), - wskazówki do dalszej pracy (34), - zwrócenie uwagi na postęp ucznia (28), - przedstawienie alternatywnych źródeł informacji (komputer, czytelnia, programy edukacyjne) (27). W dokumentacji szkoły znajdują się szczegółowe analizy, sprawozdania i raporty z monitorowania jakości i efektywności nauczania z poszczególnych przedmiotów, sprawdzianów próbnych i sprawdzianów po klasie szóstej. Każdy dokument jest szczegółowo opisany, zawiera opis słabych i mocnych stron uczniów oraz wnioski i rekomendacje. Z obserwacji szkoły wynika, eksponowane są informacje o sukcesach uczniów w konkursach, zawodach sportowych oraz gabloty z pucharami. Na podstawie obserwacji zajęć (8) można stwierdzić, że nauczyciele starali się podawać przyczyny, dla których odpowiedź ucznia jest prawidłowa lub nieprawidłowa oraz udzielali, po odpowiedziach uczniów, opisowej informacji zwrotnej. Kolejnym argumentem świadczącym o poziomie spełnienia wymagania jest spójny pogląd biorących udział w badaniach na motywującą rolę oceniania. Większość ankietowanych uczniów (44/50) uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi na temat czynników wpływających na ich sukcesy w nauce. Rzadkie prowadzenie rozmów na ten temat wskazuje 22 ankietowanych, częste 16, a regularne 6 uczniów. Podobnie uczniowie dostrzegają prowadzenie z nimi rozmów na temat przyczyn ich trudności w nauce. Rzadkie prowadzenie rozmów na ten temat wskazuje 23 ankietowanych, częste 17, a regularne 6 uczniów. Z odczuć, które towarzyszą uczniom w trakcie oceniania ankietowani (51) wskazują najczęściej na: postanowienie, że się poprawią (32 wskazania), wiedzę na temat tego, co mają poprawić (29), zadowolenie (28), chęć uczenia się (22). W wywiadzie grupowym wypowiadający się uczniowie twierdzą, że w trakcie oceniania towarzyszą im różne odczucia, a zależy to głównie od tego, jaką dostają ocenę. W przypadku, gdy otrzymują dobrą ocenę to są zadowoleni i mają ochotę się dalej uczyć, gorsze oceny motywują ich do bardziej wytężonej pracy i uzyskiwania lepszych stopni. Są zdania, że ocenianie wyzwala u nich zdrową rywalizację i starają się pokazać, że są najlepsi. Podobnego zdania są ankietowani rodzice. Duża część z nich (74%) uważa, że na większości (60%) lub na wszystkich lekcjach (14%) ocenianie zachęca ich dzieci do dalszego uczenia się, natomiast 25% jest zdania, że dzieje się tak na nielicznych lekcjach. Większość ankietowanych nauczycieli (35/38) jest zdania, że uczniowie dzięki informacji zwrotnej, jaką od nich otrzymują są zmotywowani do pracy (zdecydowanie tak 30, raczej tak 5). Różnica w wypowiedziach nauczycieli analizowanej placówki, a wypowiedziach nauczycieli innych szkół uwzględnionych w porównaniu jest istotna statystycznie. Warto podkreślić fakt, że w szkole systematycznie monitoruje się osiągnięcia uczniów. Regularną analizę i badanie osiągnięć wszystkich uczniów potwierdzają dyrektor oraz wszyscy ankietowani i uczestniczący w wywiadzie 14 / 35

15 nauczyciele. W wywiadzie dyrektor i nauczyciele podają różne sposoby monitorowania osiągnięć. Uczący wskazują na: systematyczne ocenianie, analizy wyników sprawdzianów, kartkówek, diagnozy na początku i na końcu roku w celu zmierzenia przyrostu wiedzy u uczniów, analizy testów prowadzonych na progach edukacyjnych (po klasie III i VI), analizy testów próbnych, analizy udziału i osiągnieć uczniów w konkursach. Natomiast zdaniem dyrektora monitoring osiągnięć uczniów realizowany jest poprzez m.in.: - stosowanie zasad szkolnego systemu oceniania, - monitoring udziału uczniów w konkursach, zawodach sportowych, - obserwacje postępów w nauce, - diagnozy wstępne na początku każdej klasy, -analizy wyników sprawdzianów po klasie VI i sprawdzianów próbnych, - udział szkoły w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty, - analizy wyników standaryzowanych testów z języka polskiego, matematyki i przyrody zakupionych w Ośrodku Diagnostyki Edukacyjnej przeprowadzanych systemowo w klasach V. Prowadzony monitoring, zdaniem dyrektora, pomaga określić m.in.: jaki jest poziom osiągnięć uczniów, czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z uzdolnieniami, czy nauczyciele właściwie wspierają i motywują uczniów do lepszego uczenia się, czy wymagania edukacyjne są dostosowane do możliwości uczniów, na ile nauczyciele powinni modyfikować i dostosowywać metody i formy pracy z uczniem. Istotnym dla poziomu spełnienia wymagania jest fakt, że dyrektor i nauczyciele biorący udział w wywiadzie podają spójne przykłady wdrożonych wniosków wynikających z monitorowania osiągnięć uczniów. Wspólnie zwracają uwagę na niższe od oczekiwanych wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej oraz niesatysfakcjonujący wynik szkoły (poniżej III miejsca) w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Szkół w Gminie Dukla. Ponadto dyrektor wśród wdrożonych wniosków wymienia osiąganie przez uczniów bardzo dobrych wyników w tenisie stołowym, a nauczyciele słabe opanowanie niektórych umiejętności (np. orientacji w przestrzeni, obliczeń kalendarzowych, rozumienia poleceń, obliczeń na podstawie zadań tekstowych) oraz to, że część uczniów osiąga maksimum swoich możliwości na sprawdzianie zewnętrznym. Wg dyrektora wdrażając wniosek dotyczący niesatysfakcjonujących wyników na sprawdzianie wprowadzono próbne sprawdziany diagnozujące w klasach V, przesunięto termin próbnego sprawdzianu w klasie VI z marca na koniec stycznia, wprowadzono od klasy II analizy sprawdzianów pod kątem standardów egzaminacyjnych, dokonano identyfikacji problemów powodujących osiąganie najniższych wyników na sprawdzianie, dokonano zmian w planach nauczycieli polegających na zwiększeniu czasu na kształcenie umiejętności, które sprawiły uczniom największe problemy oraz przystąpiono do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty. Realizując wniosek związany z niezadowalającymi osiągnięciami szkoły w rywalizacji z innymi placówkami pod względem kulturalnym poszczególne konkursy i działania przypisano konkretnym nauczycielom, przeznaczono godziny kartowe m.in. na prowadzenie zajęć muzycznych, koła plastycznego, koła literackiego. Efektem tych działań jest zdobycie trzeci raz z rzędu I miejsca w przeglądzie. Natomiast rozwijając zainteresowanie uczniów tenisem stołowym nawiązano współpracę z UKS, w którym zatrudnieni są trenerzy tenisa stołowego, a szkoła udostępniła salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć. Dyrektor i wszyscy ankietowani nauczyciele (38) są zgodni, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są regularnie monitorowane i doskonalone. Zdaniem dyrektora, w zakresie dydaktyki, prowadzi się: kontrolę realizacji podstawy programowej w klasach I-III, obserwacje wybranych lekcji i zajęć, obserwacje organizacji uroczystości szkolnych, analizy dokumentacji nauczycieli (zapisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć),analizy wyników sprawdzianów okresowych, badań wyników nauczania, wyników sprawdzianów próbnych i zewnętrznych, analizy sukcesów uczniów w konkursach przedmiotowych, kontrolę przestrzegania zapisów statutowych dotyczących oceniania. Wg dyrektora monitoring procesów edukacyjnych w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej związany jest z zapoznawaniem się z dokumentacją uczniów przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego oraz zbieraniem informacji dotyczących osiągnięć i trudności uczniów. Natomiast monitoring w zakresie wychowania i opieki polega na: kontroli realizacji przez nauczycieli przyjętych programów wychowawczego i profilaktyki oraz opracowanych na ich podstawie planów wychowawczych, obserwacji i analizie zachowań uczniów oraz diagnozowaniu poczucia bezpieczeństwa. Ankietowani nauczyciele (38) twierdzą, że monitorują m.in.: - przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów (38), - udział uczniów w konkursach i zawodach (36), -różnorodność form sprawdzania i oceniania umiejętności uczniów (34), - frekwencję (34), - realizację zaleceń poradni psychologiczno pedagogicznej (33), - wyniki testów diagnozujących (33), - systematyczność oceniania uczniów (32), 15 / 35

16 - sprawność uczniów (32), - czytelnictwo (32). Wg ankietowanych nauczycieli powyższe zagadnienia monitorowane są poprzez m.in.: - obserwacje aktywności uczniów (32), - rozmowy na zebraniach zespołów przedmiotowych (32), - systematyczne ocenianie (32), - analizę sprawdzianów (31), - prowadzenie kart monitoringu (29), - analizę diagnoz na wejściu i na koniec zajęć (28). Ważnym jest fakt wykorzystywania wniosków z monitoringu do planowania procesów edukacyjnych. Wg dyrektora i nauczycieli uczestniczących w wywiadzie decyzjami dotyczącymi procesów edukacyjnych, wynikającymi z ich monitoringu, było zaplanowanie z godzin do dyspozycji dyrektora opieki nad uczniami będącymi po lekcjach, korzystającymi ze stołów tenisowych, dostosowanie rodzaju zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami w nauce oraz zajęć rozwijających uzdolnienia do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, przystąpienie do projektu Radosna Szkoła. Ponadto dyrektor wskazuje na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej, zorganizowanie sali telewizyjnej oraz realizację pogadanek z rodzicami na temat spędzania wolnego czasu przez uczniów. Istotnym argumentem mającym wpływ na poziom spełniania wymagania jest dostrzeganie przez uczestników badań podejmowania przez nauczycieli współpracy z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Większość ankietowanych nauczycieli (25/38) jest zdania, że na wszystkich zajęciach biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, 12 uważa, że robią to na większości zajęć. Twierdzą, że pomysły uczniów uwzględnione przez nich dotyczyły głównie: metod pracy na lekcji (37 wskazań), zajęć pozalekcyjnych (35), terminów sprawdzianów i klasówek (25), sposobu oceniania (23) i tematyki lekcji (22). Nauczyciele w wywiadzie grupowym stwierdzają, że biorą pod uwagę opinie uczniów dotyczące: sposobu prowadzenia zajęć i stosowanych metod, pracy w grupach ( nie zawsze to jest możliwe, ale jesteśmy otwarci ), terminów sprawdzianów, dodatkowych lekcji powtórzeniowych, rodzaju prowadzonych zajęć sportowych, wyjazdów na basen, na narty, do kina, prowadzenia zajęć w terenie czy na sali gimnastycznej. Nauczyciele twierdzą, że propozycje uczniów dotyczą nie tylko tego, co się dzieje na lekcjach, ale i po lekcjach (dekoracje klasowe, imprezy, dyskoteki, Marzycielska poczta, organizacja konkursów). Zdaniem dyrektora wszelkie podejmowane przez szkołę i nauczycieli działania są zawsze konsultowane z uczniami na poziomie klasy, samorządu uczniowskiego lub są wynikiem propozycji poszczególnych uczniów. Wg niego uczniowie mają wpływ na organizację zajęć pozalekcyjnych, dyskotek, pierwszego dnia wiosny, Dnia Dziecka, przeprowadzanie cyklicznych konkursów (np. Torba Ekologiczna, Zima w Obiektywie, konkurs walentynkowy), wprowadzenie konkursu Anioł klasowy. Ponadto na wniosek uczniów wprowadzono szczęśliwy numerek, zakupiono piłkę Jabulani, akwarium z wyposażeniem, uchwyty do parkowania rowerów, 2 bramki na boisko szkolne oraz profesjonalne zaczepy do siatki na salę gimnastyczną, a także organizowane są wyjazdy na basen i lodowisko. Inicjatywą uczniów jest również prowadzenie zbiórki makulatury, udział w akcji Pola nadziei wspierającej budowę hospicjum oraz prowadzona przez szkolny Caritas akcja Adopcja Serca. Zdaniem większości ankietowanych uczniów (39/51) nauczyciele pytają ich o opinie, w jaki sposób chcieliby się uczyć się na lekcjach. Duża grupa uczniów (23/51) uważa, że dzieje się to na niektórych zajęciach, wg 11 ankietowanych zachodzi to na większości zajęć, a zdaniem 5 na wszystkich. Natomiast 12 uczniów nie zauważa pytania ich o opinię w tym zakresie. Uczniowie uczestniczący w wywiadzie grupowym do zmian w szkole, które zostały przygotowane wspólnie przez nich i nauczycieli zaliczają: szczęśliwy numerek, "Marzycielską pocztę", dyskoteki, mikołajki, dyskoteki charytatywne (np. zbiórka pieniężna na pomoc dla chorej dziewczyny absolwentki), organizację niektórych konkursów (np. "Zima w obiektywie, konkurs na kartkę świąteczną, stroik świąteczny). Ponadto zwracają uwagę na zajęcia w terenie (np. na przyrodzie), korzystanie z pomocy dydaktycznych, możliwość korzystania ze stołów do gry w tenisa stołowego oraz ustawienie stojaka na rowery. Większość ankietowanych rodziców (94%) uważa, że nauczyciele uwzględniają opinie uczniów dotyczące tematyki czy sposobu prowadzenia zajęć. Prawie połowa (48%) uważa, że robią to rzadko, 45% jest zdania, że dzieje się to często, a 6% ankietowanych nie zauważa zbierania opinii od uczniów w tym zakresie. Natomiast tylko 15 rodziców podaje adekwatne przykłady uwzględniania opinii uczniów dotyczących: organizacji zajęć wf, przyrody, powtarzania niezrozumiałej przez uczniów tematyki, wyboru rodzaju zabaw, metod nauczania, wyjścia w teren, ćwiczeń w grupach, pracy indywidualnej, przełożenia terminu sprawdzianu, dodatkowych zadań, wyboru lektur, nauczyciele są otwarci na różnego rodzaju propozycje nt. sposobów przeprowadzenia zajęć, jeśli tylko są one zgodne z tematem i wiedzą jaką powinni uczniowie posiadać. Część ankietowanych rodziców (8) jest zdania, że nauczyciele nie słuchają propozycji uczniów, tematyka zajęć i sposób ich prowadzenia jest przez nich 16 / 35

17 narzucony. Rodzice uczestniczący w wywiadzie wśród przykładów uwzględniania przez nauczycieli opinii uczniów dotyczących tematyki czy sposobu prowadzania zajęć wskazują wpływ dzieci na: prowadzenie zajęć w terenie, wybór formy zajęć na zajęciach wychowania fizycznego, wyjazdy na wycieczki, wyjazdy na basen, na lodowisko, przesuwanie terminu omawiania lektury, organizowanie zajęć dodatkowych, zapraszanie na zajęcia przedstawicieli różnych zawodów (żołnierz, strażak, policjant). Ważnym jest, że nauczyciele stosują różne metody wspierania i motywowania. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w podawanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli przykładach. Uczniowie wskazują na zachęcanie lepszymi ocenami, plusami, chwalenie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, stwarzanie przyjaznej atmosfery, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej, informowanie o zagadnieniach sprawdzanych na sprawdzianie, zachęcanie do uzyskiwania lepszych ocen. Uczniowie twierdzą, że za dobre zachowanie otrzymują dyplomy "Anioł roku", za wyniki w nauce świadectwa z paskiem, dyplomy, nagrody książkowe, nagrodę Burmistrza i to motywuje ich dalszej pracy. Ponadto, wg nich motywuje ich chwalenie ich na spotkaniach z rodzicami i składanie przez dyrektora gratulacji ich rodzicom. Rodzice wskazując działania nauczycieli wzmacniające chęć uczenia się ich dzieci zwracają uwagę na: motywowanie ocenami, plusami, dodatkowymi punktami, nagrodami na koniec roku, drobnymi nagrodami w konkursach, prowadzenie różnorodnych konkursów. Dla wypowiadających się najważniejsze jest to, ze wszystkie dzieci mają prawo brać udział w konkursach, a uczniowie słabsi mogą rozwijać swoje umiejętności na zajęciach wyrównawczych i to, ich zdaniem też jest motywujące. Twierdzą ponadto, że motywacją do kształcenia się dla ich dzieci jest: stosowanie ciekawych metod pracy, wystawianie prac uczniów, wykorzystanie na lekcjach różnorodnych pomocy także przygotowanych przez uczniów, wykorzystywanie tablicy interaktywnej, zachęcanie ich do pomocy słabszym. Twierdzą, że ich dzieci motywuje także zwykła pochwała na lekcji oraz powiedzenie teraz ci się udało. Ankietowani nauczyciele wymieniają różne formy wspierania uczniów w uczeniu się. Najczęściej wskazują na: pochwały, stosowanie różnorodnych metod i form pracy, chwalenie przed rodzicami, wykorzystywanie środków audiowizualnych, organizowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych, organizację dodatkowych zajęć (np. lekcje biblioteczne, muzealne, wyjazdy do teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi), angażowanie uczniów do wykonywania prac dodatkowych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, nagradzanie uczniów bardzo dobrymi stopniami, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Natomiast wśród sposobów motywowania uczniów wymieniają m.in.: nagrody i pochwały, rozwijanie zainteresowań uczniów, zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach sportowych, realizację inicjatyw uczniów, angażowanie uczniów w życie klasy, szkoły, stopniowanie trudności, analizę osiągnięć i informację zwrotną, edukację medialną i kulturalną. Na zakończenie warto dodać, że otrzymywana informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. W wywiadzie uczniowie stwierdzili, że nauczyciele mówią im, żeby uczyli się systematycznie, odrabiali zadania, podkreślali najważniejsze treści w tekście, czytali ciekawostki oraz wykonywali dodatkowe zadania oraz nie odpowiadali pochopnie tylko zastanawiali się przed udzieleniem odpowiedzi. Także ponad połowa ankietowanych uczniów (36/58) jest zdania, że w dniu przeprowadzania badania otrzymali od nauczycieli wskazówki, które pomogły im się uczyć. Zauważają również (33/51) systematyczne prowadzenie z nimi rozmów o postępach w nauce. Większość ankietowanych rodziców (81%) twierdzi, że ich dzieci potrafią się uczyć (raczej tak 61% zdecydowanie tak 21%), oraz uważa (83%), że informacja o wynikach uzyskana od nauczycieli pomaga ich dzieciom w nauce. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B 17 / 35

18 Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Wszyscy nauczyciele podejmują pełną i systematyczną współpracę przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych oraz wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji tych procesów. Wspólnie podejmują decyzje o wprowadzeniu koniecznych zmian w celu skutecznej realizacji procesu edukacyjnego oraz systematycznie oceniają skuteczność swojej pracy wdrażając zmiany ukierunkowane na rozwój uczniów. Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Dyrektor i wszyscy ankietowani nauczyciele (38) są zgodni, że podejmują analizę procesów edukacyjnych zachodzących w szkole. Dyrektor i większość uczących (37/38) twierdzi, że czynią to wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych, 34 uważa, że przeprowadzają samodzielnie analizę procesów, za które ponoszą odpowiedzialność, ponadto 27 wskazuje na prowadzenie analiz z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów. Zdaniem dyrektora i uczestniczących w wywiadzie nauczycieli analiza procesów edukacyjnych prowadzona w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, dotyczy między innymi wyboru programów nauczania i podręczników, analiz testów, sprawdzianów próbnych i właściwych oraz realizacji rekomendacji wynikających z tych analiz, wniosków z badania wyników nauczania, a także własnych analiz i obserwacji. Systematycznie analizowane są również działania związane z wychowaniem i profilaktyką (m.in. regularne analizy działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkole, zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią). Ponadto nauczyciele zwracają uwagę na analizy oferty zajęć dodatkowych dla uczniów słabych i zdolnych. Wg dyrektora w trakcie prowadzonych analiz formułuje się wnioski, które następnie są przedstawiane i omawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej. Warto podkreślić, że wszyscy ankietowani nauczyciele (38) zgodnie twierdzą, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. W dokumentacji szkolnej znajdują się zapisy świadczące o wspólnym planowaniu diagnoz i analiz osiągnięć uczniów, sposobów wykorzystania wniosków wynikających z ewaluacji do doskonalenia pracy szkoły, wypracowaniu stanowiska w sprawie organizacji zawodów sportowych, planowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowaniu koncepcji pracy szkoły, tworzeniu oferty programowej z wychowania fizycznego, ustalaniu organizacji dowozów uczniów, ustalaniu kalendarza konkursów, uroczystości na dany rok szkolny oraz programów artystycznych, opracowaniu szczegółowych kryteriów oceniania uczniów. Kolejnym argumentem świadczącym o bardzo wysokim poziomie spełniania tego wymagania są podawane przez dyrektora, ankietowanych oraz uczestniczących w wywiadzie nauczycieli przykłady wzajemnego wspierania się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych: - dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, - przygotowywanie, przeprowadzanie i analizy wyników przeprowadzanych diagnoz, badań wyników nauczania, sprawdzianów próbnych, - wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych, - wzajemne dostarczanie sobie wiedzy o uczniach, uzupełnianie się w pracy wychowawczej w myśl zasady wszyscy nauczyciele są wychowawcami, - pracę nad dokumentami programowymi szkoły, - wspieranie się przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, konkursów szkolnych i gminnych, - ustalanie wspólnego frontu oddziaływań dydaktyczno opiekuńczo wychowawczych, - wymienianie się pomysłami, pomocami dydaktycznymi, materiałami, - pracę w zespołach przedmiotowych, - dzielenie się wiedzą z różnorodnych form doskonalenia oraz planowanie wyjazdów na konferencje, warsztaty i szkolenia. Podkreślić należy, jednomyślność ankietowanych nauczycieli (38) na temat tego, że wsparcie, jakie uzyskują od innych nauczycieli jest wystarczające. Różnica między wypowiedziami ankietowanych nauczycieli w tym zakresie, a wypowiedziami nauczycieli z innych badanych placówek jest istotna statystycznie. Na zakończenie warto dodać, że wprowadzanie zmian w procesach edukacyjnych jest efektem wspólnych decyzji. Zdaniem dyrektora i większości ankietowanych nauczycieli (34/38) ich głos jest zdecydowanie brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzeniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. Różnica między wypowiedziami ankietowanych nauczycieli w tym zakresie, a wypowiedziami nauczycieli z innych badanych placówek jest istotna statystycznie. Uzasadniając powyższe stwierdzenia nauczyciele uznają że wspólne podejmują decyzje dotyczące kalendarza szkolnego (36 ankietowanych), ustalają rodzaj prowadzonych zajęć 18 / 35

19 pozalekcyjnych (35), decydują o priorytetach edukacyjnych na dany rok szkolny (26). Większość ankietowanych nauczycieli (27/38) uważa, że ich głos jest ważny we wprowadzaniu zmian w realizacji procesów edukacyjnych. Dyrektor do zmian, które dotyczyły procesów edukacyjnych i zostały wspólnie podjęte na radach pedagogicznych zalicza wprowadzenie do szkolnego planu nauczania zajęć komputerowych od klasy IV oraz zwiększenie o jedną liczby godzin języka angielskiego w klasach IV. Jego zdaniem skutkiem wspólnie podjętych decyzji jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o różnorodne zajęcia dodatkowe, czego efektem jest uzyskanie wyższego wyniku ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI. Innym ważnym, wg dyrektora, działaniem podjętym wspólnie przez wszystkich nauczycieli jest określenie przyczyn uzyskiwania przez część uczniów bardzo słabych wyników na sprawdzianie próbnym. Dzięki temu możliwe było podjęcie działań służących wyrównywaniu szans uczniów bardzo słabych, a ich efektem był spadek liczby uczniów o najniższym wyniku na egzaminie. Podjęcie wspólnych działań zmierzających do osiągnięcia jak najlepszego wyniku we współzawodnictwie szkół w dziedzinie dorobku kulturalnego było również wspólnym działaniem planowym. Trzykrotne zajęcie I miejsca jest, jego zdaniem, wspólnym sukcesem nauczycieli, uczniów i rodziców. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że wspólnie podjętą decyzją było utworzenie sali telewizyjnej. Ponadto wspólnie ustalany i konsultowany jest plan lekcji, plan dyżurów, kalendarz roku szkolnego, harmonogram wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz uzgadniane są godziny korzystania z pracowni informatycznej, sali gimnastycznej i sali telewizyjnej. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają bardzo wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów Komentarz: W szkole prowadzone są spójne działania wychowawcze zgodne z potrzebami uczniów. Uczniowie uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych a wnioski z analizy są wdrażane. Argumentem świadczącym o spełnieniu tego wymagania jest fakt, że działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Potwierdzają to Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni uczestniczący w wywiadzie, oraz ankietowani uczniowie i rodzice. W opinii Dyrektora i nauczycieli, spójności działań służy realizacja zadań wynikających z Koncepcji pracy szkoły, Programu wychowawczego i Programu profilaktyki. Przykładem mogą być działania służące poczuciu bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, wychowanie patriotyczne np. organizowanie akademii patriotycznych w szkole i dla środowiska, a także działania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego np. zajęcia sportowe, dyskoteki, wycieczki, jak również organizowanie pomocy materialnej np. dożywianie. W szkole na zespołach do spraw wychowawczych systematycznie omawiane są problemy wychowawcze. Często odbywają się spotkania dyrekcji, pedagoga i wychowawców, na które zapraszani są także rodzice. Inne działania mające charakter planowy i spójny, zdaniem Dyrektora, to: kontrola realizacji planów pracy wychowawców poszczególnych klas, istnienie procedur postępowania w szkole (np. procedury wzajemnej współpracy w sytuacjach problemowych - wychowawca klasy, pedagog i rodzic), opiniowanie przez rodziców działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. Spójności działań wychowawczych sprzyja również reagowanie przez wszystkich nauczycieli na niewłaściwe zachowania uczniów, konsekwencja w podejmowaniu działań, opracowywanie planów wychowawczych spójnych ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki, systematyczna współpraca z rodzicami, przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego, procedur postępowania w sytuacjach uchylania się od obowiązku szkolnego, organizacja apeli porządkowych (początek roku szkolnego i drugiego semestru), na których omawiane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem, odpowiednim zachowaniem oraz przedstawiane są sukcesy uczniów. Zdaniem nauczycieli, udaje im się konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów. Problem pojawia się wtedy, gdy nie ma stanowczości ze strony rodziców/opiekunów, zdarza się tak czasem w starszych klasach, gdy dzieci pozostają pod opieką dziadków, a rodzice przebywają za granicą. Większość ankietowanych uczniów (43/51) stwierdza, że nauczyciele traktują ich sprawiedliwie oraz, że czują się traktowani w równy sposób z innymi uczniami, 8 uczniów jest odmiennego zdania. Również większość ankietowanych rodziców (79%) uważa, że sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom ich dziecka, raczej nie - twierdzi 14% rodziców, a zdecydowanie nie - 7%. Na pytanie, czy nauczyciele traktują uczniów w równy sposób, większość ankietowanych rodziców (59%) stwierdza, że tak, a 41% uważa, że nie. Według pracowników niepedagogicznych w szkole dyskutuje się na temat pożądanych postaw uczniów, w takich dyskusjach biorą udział wszyscy pracownicy szkoły. Również rodzice, ich 19 / 35

20 zdaniem, chętnie włączają się we wszelkie działania wychowawcze, oraz w dyskusje o wartościach i postawach uczniów. Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Potwierdzają to nauczyciele w wywiadzie grupowym. Diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów przeprowadzają na podstawie obserwacji uczniów na przerwach, podczas lekcji, w czasie imprez szkolnych oraz na wycieczkach. Nauczyciele badają również sytuację rodzinną ucznia i środowisko z którego pochodzi, przeprowadzają ankiety i rozmowy z uczniami. Ankietuje się też rodziców i bada potrzeby ich dzieci. Pozyskane informacje nauczyciele przekazują sobie wzajemnie i wspólnie z pedagogiem podejmują działania. W wyniku tej diagnozy zostały określone następujące potrzeby: potrzeba zwiększenia liczby dyżurów na korytarzach, udostępnienia stołów tenisowych dla uczniów, zwiększenia opieki nad uczniami, zorganizowania dodatkowych zajęć dla uczniów, większego uwrażliwiania dzieci kl. IV-V, aby dbały o własne zdrowie, oraz potrzeba zwrócenia uwagi na aktywne spędzanie wolnego czasu i przeciwdziałania uzależnieniom. W celu zaspokojenia tych potrzeb w szkole zwiększono dostępność do świetlicy i wydłużono godziny pracy, zwiększono dyżury nauczycieli na korytarzach, udostępniono stoły tenisowe. Uwrażliwia się również uczniów na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych (zbiórki odzieży, nakrętek, butelek, zorganizowanie kiermaszy, przygotowywanie paczek do Domów Dziecka i domów środowiskowych, udział w akcji Pola Nadziei ). Warto podkreślić, że uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Potwierdzają to wszyscy ankietowani i uczestniczący w wywiadzie nauczyciele. Jako przykłady działań podają: liczny udział uczniów w akcjach charytatywnych (np. Pola nadziei, Adopcja serca, zbieranie nakrętek), udział w akademiach i innych imprezach środowiskowych, wystawienie Jasełek w Klasztorze i w Kościele, inscenizacje dla emerytów, przedstawienia Czerwony Kapturek. Do kluczowych działań zaliczają: występy w klasztorze, w Ośrodku Kultury (zaangażowane klasy III, ok. 40 uczniów) a także uczestnictwo uczniów w cyklu szkoleń z ratownikami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z udzielania pierwszej pomocy (udział wszystkich uczniów). Uczniowie poprzez taką działalność nabywają wrażliwości, obycia i doświadczenia. Zdaniem nauczycieli w szkole w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy dyskutowano na temat pożądanych postaw uczniów. Uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy, 23 z 51 ankietowanych uczniów twierdzi, że w ostatnim miesiącu w szkole brali udział w rozmowie na temat odpowiedniego zachowania, 8 uważa, że kilka miesięcy temu, 7 około pół roku temu lub dawniej, a 13 jest zdania, że nigdy. Obserwacja zajęć potwierdza, że nauczyciele poprzez swój sposób zachowania na lekcjach kształtują pożądane społecznie postawy. Należy zaznaczyć, że uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Zgodni co do tego są Dyrektor, ankietowani i uczestniczący w wywiadzie nauczyciele, uczniowie i rodzice. Uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie szkolnego systemu oddziaływań wychowawczych. Współtworzą plan wychowawczy i profilaktyki, wyrażają opinie w różnych kwestiach np. poczucia bezpieczeństwa w szkole, ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki, zgłaszają wnioski dotyczące działań wychowawczych, współuczestniczą w opracowywaniu zasad i reguł poczucia bezpieczeństwa. Zgłaszają propozycje zajęć rekreacyjnych, sportowych, imprez szkolnych i klasowych np. Andrzejki, Walentynki, Mikołajki, wycieczki. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego i indywidualnie wychodzą z inicjatywą konkursów przedmiotowych i tematycznych (np. Zima w obiektywie, Kartka walentynkowa), zgłaszają propozycje kółek zainteresowań, zabaw, dyskotek charytatywnych, losowanie szczęśliwego numerka, niesienia pomocy innym, dyżurów nauczycieli przy stołach do tenisa, spotkań z ciekawymi ludźmi. Chętnie włączają się w organizację imprez i uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych np. "Góra grosza", zbieranie nakrętek, zbieranie środków finansowych, Adopcję Serca, organizację kiermaszu świątecznego. Aktywnie uczestniczą w akcjach profilaktycznych związanych ze Szkołą Promującą Zdrowie. Uczniowie, jak twierdzi Dyrektor, wyrazili chęć przystąpienia do akcji Owoce w szkole i Szklanka Mleka, udział w tych akcjach wymaga przeprowadzenia szeregu działań promujących zdrowy sposób odżywiania, m.in. przeprowadzenie konkursu plastycznego. Na zakończenie roku szkolnego uczestniczą w organizacji kiermaszu podręczników. Organizowane są również cykliczne spotkania Samorządu z Dyrektorem, w trakcie których uczniowie mogą wyrażać swoje opinie i pytania do Dyrektora. Uczniowie zgłaszają problemy wychowawcze nauczycielom-wychowawcom, biorą także udział w klasyfikacji w ramach samooceny przy ustalaniu ocen z zachowania. Zdaniem nauczycieli w szkole promowane są postawy odpowiedzialności, systematyczności, sumienności, tolerancji, kultury osobistej, otwartości, uczciwości. Uczniowie uczestniczący w wywiadzie twierdzą, że w szkole oczekuje się od nich kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, dzielenia się z innymi, pomagania słabszym w nauce, dawania dobrego przykładu młodszym. Ich zdaniem, ich pomysły i oczekiwania mają wpływ na to, w jaki sposób w szkole kształtuje się właściwe zachowania. Rodzice uważają, że dzieci wiedzą, dlaczego te zachowania są wskazane i ważne, gdyż od najmłodszych lat szkolnych takich postaw uczy się i wymaga od dzieci. Rodzice podkreślają, iż przez niesienie pomocy innym uczniowie stają się bardziej uwrażliwieni na drugiego człowieka i z większym doświadczeniem wchodzą w dorosłe życie. Twierdzą również, że dzieci 20 / 35

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016 PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016 I. WSTĘP Program naprawczy, opracowany na podstawie analizy wyników sprawdzianu po kl. VI, służy ugruntowaniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE na rok szkolny 2010/11 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo