Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją projektu pn.: Akademia Technologii Informatycznych realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła ponadgimnazjalna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją projektu pn.: Akademia Technologii Informatycznych realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne i szkoleniowe obejmujące prowadzenie zajęć i kursów dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie - Technikum Nr 5 w Krośnie w związku z realizacją projektu pn. Akademia Technologii Informatycznych realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem Zamówienie składa się z 3 części (zadań). Szczegółowy opis poszczególnych części (zadań): Zadanie nr 1 Kurs Cisco ITE Essentials lub kurs równoważny 1) Cel kursu: Zwiększenie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie technologii ICT: budowy, eksploatacji i serwisowania sprzętu komputerowego i sieciowego. 2) Liczba 1

2 uczestników: 60 uczennic/uczniów (6 grup 10 osobowych); 3 grupy w roku szkolnym 2011/2012 i 3 grupy w roku szkolnym 2012/2013. Liczba uczennic/uczniów może ulec zwiększeniu do 11 osób w grupie. 3) Liczba godzin kursu: ogółem 510 godzin lekcyjnych kursu dla 6 grup (po 85 godzin lekcyjnych kursu dla każdej grupy; kurs składa się z części podstawowej - 10 modułów oraz z części zaawansowanej - 6 modułów) 1 godzina lekcyjna tj 45 minut zegarowych 4) Forma realizacji usługi: Zajęcia mogą się odbywać w dniach wolnych od nauki szkolnej, a także przed lub po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku (w zależności od kształtującego się planu lekcji Uczestników Projektu oraz dostępności pracowni). Ustalenie ogólnego harmonogramu kursu, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, nastąpi po podpisaniu umowy. Pomiędzy każdą godziną lekcyjną należy uwzględnić przerwę trwającą ok. 5 min., w tym jedną przerwę obiadową trwającą ok. 20 min. Czas przerwy nie jest wliczany do czasu kursu. 5) Zakres zadań Zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i merytorycznymi Projektu, Zaplanowanie szczegółowego kwartalnego rozkładu (dni i godzin) realizacji zajęć,kursu w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z harmonogramem wskazanym w Projekcie, Opracowanie rozkładu materiału kursu oraz materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z programem zamieszczonym na platformie Academy Cisco lub równoważnej odnośnie do kursu IT Essentials I PC Hardware and Software lub równoważny, udostępnienie Zamawiającemu do archiwizacji, Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem w terminie wskazanym w umowie;każdorazowe informowanie Uczestników Projektu o fakcie współfinansowania projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Zdiagnozowanie uczniów na wstępie i po zakończeniu zajęć pod kątem poziomu posiadanych umiejętności - opracowanie testu; Przyznanie Uczestnikom Projektu dostępu do platformy, umożliwiając im korzystanie z platformy, umieszczonych na niej materiałów i testów; Przeprowadzanie egzaminów cząstkowych i końcowych dla UP na pozyskanej wraz z Akademią profesjonalnej platformie szkoleniowej e-learning (cisco.netacad.net) lub równoważnej; Przygotowywanie materiałów multimedialnych dla UP jeżeli tematyka kursu tego wymaga; Sporządzanie dokumentów, ewaluacji i raportów z prowadzonych zajęć wg potrzeb Zamawiającego; Każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach, zaznaczanie na liście obecności i w dzienniku, zebranie podpisów UP; Każdorazowe zapisywanie realizowanej tematyki w dzienniku; Sprawowanie opieki podczas realizacji zajęć nad UP; Nadzorowanie przestrzegania zasad BHP oraz regulaminu laboratorium przez UP; Dbanie o powierzony sprzęt laboratorium, jego prawidłową eksploatację oraz prawidłowe oznaczanie logotypami UE; Wymiana doświadczeń z Koordynatorem na temat skuteczności i efektywności działań oraz sprawności organizacyjnej Projektu; Przekazywanie pełnej dokumentacji do Biura Projektu; Dokumentowanie własnych działań w sposób określony przez Koordynatora - karty czasu pracy, rachunki do umowy; Stosowanie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 6) Inne Zamawiający zapewni: salę szkoleniową/laboratorium wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia kursu Cisco ITE Essentials lub innego równoważnego kursu (10 stanowisk dla UP i 1 dla prowadzącego), materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, ołówek zakreślasz itp.), obiad dla UP. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt laboratorium akademii. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas zajęć, nie objęte gwarancją producenta/ów, Wykonawca będzie usuwał na własny koszt w ciągu 24 godzin. W wyniku naprawy, usunięcia usterki sprzęt nie może stracić parametrów użytkowych oraz wizualnych, w przeciwnym wypadku Wykonawca wymieni sprzęt na nowy identyczny lub równoważny. Każdorazowe przekazanie laboratorium akademii przed i odbiór po przeprowadzonym kursie będzie dokumentowane w formie pisemnej (Instruktor kursu-asystent koordynatora). Zadanie nr 2 Dodatkowe zajęcia: Język angielski specjalistyczny (zawodowy) jako uzupełnienie do Cisco ITE Essentials lub 2

3 kursu równoważnego 1) Cel kursu: Zajęcia z języka angielskiego w zakresie języka technicznego, jako działanie wspomagające do kursu Cisco ITE Essentialslub równoważny, mają na celu zwiększenie kompetencji Uczestników Projektu w zakresie posługiwania się technicznym językiem angielskim związanym z ICT. 2) Liczba uczestników: 60 uczennic/uczniów (6 grup 10 osobowych); 3 grupy w roku szkolnym 2011/2012 i 3 grupy w roku szkolnym 2012/2013. Liczba uczennic/uczniów może ulec zwiększeniu do 11 osób w grupie. 3) Liczba godzin zajęć: ogółem 180 godzin lekcyjnych zajęć (po 30 godzin lekcyjnych dla 1 grupy) 1 godzina lekcyjna = 45 minut, max. 2h/jednorazowo dla 1 grupy. 4) Forma realizacji usługi: Zajęcia mogą się odbywać w dniach wolnych od nauki szkolnej (sobota, ferie, itp.) oraz po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Ustalenie ogólnego harmonogramu zajęć, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, nastąpi po podpisaniu umowy. Pomiędzy każdą godziną lekcyjną należy uwzględnić przerwę trwającą ok. 5 min. Czas przerwy nie jest wliczany do czasu zajęć. 5) Zakres zadań Zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i merytorycznymi Projektu; Zaplanowanie szczegółowego kwartalnego rozkładu (dni i godzin) realizacji zajęć w formie papierowej i elektronicznej; Opracowanie rozkładu materiału kursu oraz materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej, udostępnienie Zamawiającemu do archiwizacji; Prowadzenie zajęć zgodnie z okresem realizacji projektu wskazanym w umowie i zgodnie z opracowanym harmonogramem; Każdorazowe informowanie Uczestników Projektu o fakcie współfinansowania projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Zdiagnozowanie uczniów na wstępie i po zakończeniu zajęć pod kątem poziomu posiadanych umiejętności - opracowanie i przeprowadzenie testu; Wykorzystanie udostępnionych materiałów i testów w wersji angielskiej na platformie szkoleniowej e-learning (cisco.netacad.netlub równoważnej), pozyskanej przez Zamawiającego wraz z Akademią. A ponadto opracowanie materiałów szkoleniowych dla UP pod kątem technicznego - informatycznego języka angielskiego; Sporządzanie dokumentów, ewaluacji i raportów z prowadzonych zajęć wg potrzeb Zamawiającego; Każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach, zaznaczanie na liście obecności i w dzienniku; Każdorazowe zapisywanie realizowanej tematyki w dzienniku; Sprawowanie opieki podczas realizacji zajęć nad UP; W przypadku korzystania z laboratorium Akademii, nadzorowanie przestrzegania zasad BHP oraz regulaminu laboratorium przez UP; dbanie o powierzony sprzęt laboratorium, jego prawidłową eksploatację; Wymiana doświadczeń z Koordynatorem na temat skuteczności i efektywności działań oraz sprawności organizacyjnej Projektu; Przekazywanie pełnej dokumentacji do Biura projektu; Dokumentowanie własnych działań w sposób określony przez Koordynatora - karty czasu pracy, rachunki do umowy; Stosowanie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 6) Inne Zamawiający zapewni: salę do przeprowadzenia w/w zajęć, w razie potrzeby wyposażone laboratorium akademii, materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, ołówek zakreślasz itp.) i poczęstunek dla UP, a także radioodtwarzacz z CD. Zadanie nr 3 Pozalekcyjne zajęcia: Fizyka z elementami matematyki z uwzględnieniem tematyki wykorzystywanej w nauce przedmiotów zawodowych- jako zajęcia wyrównawcze. 1) Cel zajęć: zajęcia wyrównawcze mają na celu zmniejszenie dysproporcji w poziomie wiedzy wyniesionej z gimnazjum w zakresie fizyki z elementami matematyki. 2) Liczba uczestników: 20 uczennic,uczniów (2 grupy 10 osobowe); 1 grupa w roku szkolnym 2011,2012 i 1 grupa w roku szkolnym 2012/2013. Liczba uczennic,uczniów może ulec zwiększeniu do 11 osób w grupie. 3) Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych: ogółem 100 godzin lekcyjnych zajęć (po 50 godzin lekcyjnych dla 1 grupy) 1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych), max. 2h/tydzień dla 1 grupy. 4) Forma realizacji usługi: Zajęcia mogą się odbywać w dniach wolnych od nauki szkolnej (sobota, ferie, itp.) oraz po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Ustalenie ogólnego harmonogramu zajęć, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, nastąpi po podpisaniu 3

4 umowy. Pomiędzy każdą godziną lekcyjną należy uwzględnić przerwę trwającą ok. 5 min. Czas przerwy nie jest wliczany do czasu zajęć. 5) Zakres zadań Zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i merytorycznymi Projektu; Zaplanowanie szczegółowego kwartalnego rozkładu (dni i godzin) realizacji zajęć/kursu w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z harmonogramem wskazanym w Projekcie; Opracowanie rozkładu materiału w formie papierowej i elektronicznej, udostępnienie Zamawiającemu do archiwizacji; Prowadzenie zajęć zgodnie z okresem realizacji projektu wskazanym w umowie i zgodnie z opracowanym harmonogramem; Każdorazowe informowanie Uczestników Projektu o fakcie współfinansowania projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Zdiagnozowanie uczniów na wstępie i po zakończeniu zajęć pod kątem poziomu posiadanych umiejętności - opracowanie i przeprowadzenie testu; Dokonanie wyboru zbioru zadań dla UP wykorzystywanego podczas zajęć, stosownie do ich wcześniej zweryfikowanej wiedzy i umiejętności. Zbiór zadań zakupiony w ramach Projektu - koszt zakupu zbiorów zadań nie obciąży Wykonawcy; Sporządzanie dokumentów, ewaluacji i raportów z prowadzonych zajęć wg potrzeb Zamawiającego; Każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach, zaznaczanie na liście obecności i w dzienniku; Każdorazowe zapisywanie realizowanej tematyki w dzienniku; Sprawowanie opieki podczas realizacji zajęć nad UP; Wymiana doświadczeń z Koordynatorem na temat skuteczności i efektywności działań oraz sprawności organizacyjnej Projektu; Przekazywanie pełnej dokumentacji do Biura Projektu; Dokumentowanie własnych działań w sposób określony przez Koordynatora - karty czasu pracy, rachunki do umowy; Stosowanie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 6) Inne Zamawiający zapewni: salę do przeprowadzenia w/w zajęć pozalekcyjnych, materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, ołówek zakreślasz itp.) i poczęstunek dla UP.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających zgodnie z SIWZ II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium III.2) ZALICZKI 4

5 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Nie dotyczy III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej: a) Dla zadania nr 1: minimum 3 zakończone kursy informatyczne, każdy liczący min. 80 godzin lekcyjnych, b) Dla zadania nr 2: minimum 2 kursy języka angielskiego, każdy liczący min. 15 godzin lekcyjnych lub min. 30 godzin języka angielskiego w rocznym cyklu nauczania realizowanych w formach szkolnych, c) Dla zadania nr 3: brak warunków szczegółowych. Ocena na podstawie oświadczenia w trybie art. 44 ustawy pzp oraz na podstawie wykazu wykonanych usług o którym mowa w pkt. VII SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w przedmiocie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym/ ocena na podstawie oświadczenia w trybie art. 44 ustawy pzp III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o a) Dla zadania nr 1: dla części podstawowej kursu dysponowania minimum 2 osobami posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wykształcenie wyższe; tytuł mgr inż. w zakresie informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne lub tytuł mgr inż. w zakresie elektroniki i studia podyplomowe z informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne lub tytuł mgr inż. w zakresie elektrotechniki i studia podyplomowe z informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne lub tytuł mgr inż. w zakresie teleinformatyki i studia podyplomowe z informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne; - co najmniej 6 letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej, w tym co najmniej 3 letni staż jako nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, uprawnienia instruktora kursu Cisco IT Essentials PC Hardware and Software lub instruktora kursu równoważnego (uprawnienia w systemie Academy Connection do przeprowadzania zajęć z zakresu IT Essentials PC Hardware 5

6 and Software lub równoważnych) - aktywny status instruktora w programie Cisco Networking Academy, lub równoważny; dla części zaawansowanej kursu dysponowania minimum 2 osobami spełniającymi wymagania jak dla części podstawowej kursu oraz posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu certyfikowanych kursów informatycznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (co najmniej 1 przeprowadzony i zakończony kurs, liczący min. 80 godzin lekcyjnych) b) Dla zadania nr 2: dysponowania minimum 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe techniczne oraz spełnienie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U z późn. zm.) w zakresie zgodnym z treściami kształcenia - w zakresie j. angielskiego; Co najmniej 6 letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej, w tym co najmniej 2 lata jako nauczyciel minimum jednego przedmiotu informatycznego prowadzonego w języku angielskim Doświadczenie w prowadzeniu kursów z j. angielskiego dla uczniów/uczennic szkoły ponadgimnazjalnej (co najmniej 2 przeprowadzone i zakończone kursy, każdy liczący min. 15 godzin lekcyjnych). c) Dla zadania nr 3: dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe kierunkowe lub spełnienie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U z późn. zm.) w zakresie zgodnym z treściami kształcenia danych zajęć - fizyka. Co najmniej 6 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel; Ocena na podstawie oświadczenia w trybie art. 44 ustawy pzp, na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz na podstawie oświadczenia, iż osoby te posiadają kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych ocena na podstawie oświadczenia w trybie art. 44 ustawy pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie formuły spełnia, nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VII SIWZ III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6

7 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA 7

8 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany treści umowy: 1) w przedmiocie zmiany personelu wykazanego w ofercie - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu, jeśli na skutek sytuacji niezależnej od wykonawcy (np. choroby personelu, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego pomiędzy wykonawcą a personelem i inne) niemożliwa będzie realizacja umowy korzystając z personelu wymienionego w ofercie pod warunkiem, że nowy personel posiada kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 2) zmiana terminów realizacji zadania: dopuszczalna jest zmiana terminów realizacji zadania w przypadkach: - przedłużenia terminu realizacji projektu w ramach którego zadanie jest realizowane - nagłe zmiany personelu prowadzącego kursy/zajęcia z powodów wystąpienia sytuacji niezależnej od wykonawcy powodującej konieczność zatrudnienia przez wykonawcę personelu zamiennego, co powodować będzie brak możliwości dotrzymania terminu - zmiany harmonogramu realizacji zadania z powodów organizacyjnych, tj. prawidłowej organizacji kursów/zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów (m.in. zmiana planu lekcji, skrócenia lekcji w szkole, odrabianie dni wolnych, przeprowadzanie egzaminów maturalnych, zawodowych). 3) zmiana stawki VAT: dopuszcza się możliwość zmiany stawki VAT w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie sekretariat Krosno, ul. Rzeszowska 10. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie sekretariat Krosno, ul. Rzeszowska 10. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 8

9 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 9

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mikołów: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Wolsztyn: Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela projektu CHCEMY

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Krynica-Zdrój: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica Zdrój Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo