Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Red Bull Lato w Puszce, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem oraz warunki, na jakich Organizator Konkursu będzie mógł korzystać ze zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu materiałów Celem Konkursu jest promocja marki Red Bull 1.3. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem Opis mechanizmu konkursowego dostępny jest na stronie zwanej dalej Stroną Organizatorem Konkursu, Fundatorem Nagród wymienionych w pkt. 4.1, Administratorem Danych Osobowych oraz Podmiotem odpowiedzialnym za Stronę jest Red Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wyścigowa 8a, Warszawa (zwaną dalej: Red Bull, my lub Organizator ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , wysokość kapitału zakładowego: zł Na Stronie zastosowanie mają ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies serwisu, którego Strona jest integralną częścią Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz dokumentów wymienionych w pkt. 1.6 wraz ze wszelkimi załącznikami, odnośnikami i linkami w nich zawartymi Red Bull zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na prawa już nabyte przez Użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego publikacji na Stronie. Regulamin jest dostępny na Stronie w formie nieodpłatnego pliku (który umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i odtwarzanie, w tym wydrukowanie) oraz w siedzibie Red Bull. 2. Konkurs 2.1. Konkurs trwa od dnia od godz. 13:00 do dnia do godz. 23: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat trwania Konkursu Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540) Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem ) staje się osoba, która spełnia wszystkie wymagania pkt. 2.5 i 2.6 Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełnia zadanie konkursowe opisane w pkt 3 Regulaminu Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażająca zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi i spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Red Bull, osoby świadczące usługi lub zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Dla celów niniejszego Konkursu, za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z

2 osobami wymienionymi w zdaniu poprzedzającym. Red Bull nie jest zobowiązany do uzyskania od Uczestników pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma on prawo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości weryfikować status Uczestnika we wskazanym powyżej zakresie. Organizator w celu dokonania weryfikacji danych przesłanych przez Uczestnika może także żądać przesłania skanu dokumentu tożsamości Uczestnika. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora, na adres e- mail podany przez Uczestnika, zapytania, dotyczącego relacji zawodowych lub rodzinnych lub udzielenie odpowiedzi potwierdzającej bliskie relacje zawodowe lub rodzinne, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Red Bull ma prawo wykluczyć Uczestnika z powodu jego relacji zawodowych lub rodzinnych, opisanych w niniejszym ustępie, także wtedy, gdy samodzielnie powziął informacje o istnieniu takich zależności lub wynikają one z przesłanego skanu dokumentu tożsamości. Dla skuteczności wykluczenia Uczestnika z Konkursu, nie jest konieczne uprzednie skierowanie do niego zapytania o jego status czy prośby o zweryfikowanie posiadanych informacji Rejestracja Uczestników musi wykorzystywać mechanizm Instagram.com (zwanym dalej: Portalem ) Red Bull zastrzega prawo do nieprzyznania Nagrody w razie gdy: w trakcie potwierdzania danych Uczestnika wystąpi podejrzenie, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z rzeczywistością i/lub że Uczestnik w procesie rejestracji korzystał z fikcyjnych kont (założonych na potrzeby Konkursu) na którymkolwiek z Portali i/lub próbował zdobyć Nagrodę w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Regulaminem nastąpi podejrzenie, że nie jest autorem zgłoszonego zdjęcia Ustalenie czy zaistniały w/w okoliczność uzgadniające prawo odmowy przyznania Nagrody należy do wyłącznej kompetencji Red Bull Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, tj. poprzez opublikowanie zdjęcia na zasadach opisanych w pkt 3 Regulaminu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z pkt 6 niniejszego Regulaminu oraz udziela zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w tym loginu wykorzystywanego na portalu społecznościowym za pomocą którego została zgłoszona praca na Stronie oraz na Wydarzeniu w przypadku zwycięstwa Wysłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia z pracą na Stronie i innych kanałach komunikacji promujących markę Red Bull Red Bull informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z Portalem. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte w ramach Konkursu. Znaki towarowe Portalu są zastrzeżone przez ich właścicieli. Dane i informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są danymi/informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Portalowi. 3. Zadanie konkursowe 3.1. Uczestnik ma za zadanie: a) Zrobić zdjęcie przedstawiające Red Bull Summer Edition zgodnie z pkt Regulaminu (dalej zwana również: Pracą ) b) Zgłosić zdjęcie do Konkursu za pomocą metody opisanej w pkt Regulaminu Zdjęcie opisane w pkt Regulaminu (zwane dalej również: Zgłoszeniem ) należy zarejestrować w Konkursie za pomocą:

3 a) Publikacji zdjęcia na portalu Instagram w publikacji publicznej z oznaczeniem #latowpuszce 3.3. Użycie oznaczenia #latowpuszce w Portalu oznacza, że Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na swój udział w Konkursie Poprzez dodanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż jest autorem Pracy oraz zdjęcia i posiada wszelkie prawa do opublikowanego zdjęcia, w tym także zgody osób potencjalnie występujących na zdjęciu na publikację w ramach Konkursu. 4. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 4.1. Organizator przewidział następujące Nagrody w Konkursie: a. 50 nagród w postaci pen drive Red Bull Summer Edition 2 GB. W czasie trwania konkursu Organizator polubi z 50 zdjęć, których autorzy otrzymają nagrodę. Jeden użytkownik może dostać tylko jedną nagrodę, nawet w przypadku gdy dostanie polubienia pod dwoma różnymi pracami Łączna ilość Nagród ufundowanych przez Organizatora wynosi 50. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 22 zł brutto. Łączna wartość nagród to 1100 zł brutto Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby Nagród jeśli liczba zgłoszeń w Konkursie będzie zbyt niska lub jeśli Komisja Konkursowa uzna jakość zgłoszeń za niewystarczającą do przyznania Nagród W związku z tym, że jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, to wartość otrzymanych w/w Nagród jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361) Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zgłoszeń w Konkursie, ale może wygrać maksymalnie 1 Nagrodę 4.6. Komisja Konkursowa oceni Zgłoszenia pod kątem kreatywności i jakości wykonania, 4.7. Lista zwycięskich loginów/nicków Uczestników w przypadku Nagród Publiczności zostanie ogłoszona najpóźniej 4 dni po zakończeniu Konkursu i będzie dostępna na Aby zwycięzca otrzymał nagrodę będzie musiał odpowiedzieć na widomość prywatną wysłaną na jego konto za pomocą kanału Instagram. W przypadku gdy dane nie zostanę podane w terminie 5 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzców na Stronie, Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami uczciwości, w tym także do sprawdzenia dowodu osobistego zwycięzcy w celu potwierdzenia jego tożsamości, przed ostatecznym przyznaniem nagrody Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej będzie wyłącznie dostępny w siedzibie Red Bull Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Zwycięzcę na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników Nagrody zostaną wysłane pocztą / przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od potwierdzenia danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, brak doręczenia przesyłek, ich uszkodzenie lub inne zakłócenia przebiegu Konkursu wynikające z wyłącznej winy Poczty Polskiej lub firm kurierskich. 5. Odpowiedzialność 5.1. Użytkownik udostępnia Zgłoszenie na własną odpowiedzialność.

4 5.2. W przypadku ujawnienia Zgłoszeń Użytkownika niezgodnych z Regulaminem, prawem lub zasadami współżycia społecznego Red Bull dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane ze Strony w możliwie krótkim czasie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób, w jaki Użytkownicy Strony korzystają z udostępnionej im na Stronie powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, b) szkody spowodowane wpływem umieszczonych na Stronie treści, c) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, d) stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Strony drogą elektroniczną, e) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Strony w związku z interakcjami ze Stroną, f) jakichkolwiek problemy wynikające z działania Portali, w szczególności wadliwe działanie systemów do wyświetlania zdjęć lub systemu tagowania oraz ewentualnie nie wyświetlanie zdjęć w Galerii na skutek obostrzeń Portali lub ustawień prywatności kont użytkowników na Portalach. g) niedostępność Strony lub jej wybranych funkcji spowodowanych przeciążeniem wykorzystywanych serwerów wirtualnych. 6. Ochrona Danych i Polityka Prywatności 6.1. Informacje, dane i materiały, które Użytkownik podaje w trakcie procesu rejestracji Zgłoszenia lub później, jak również wszystkie inne informacje, dane i materiały, które Użytkownik dostarcza Red Bull podlegają zasadom określonym w dokumencie Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez administratora danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Red Bull Polska Sp. z o.o Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane w bazie Organizatora Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wydaniem nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia Po zakończeniu Konkursu, tj. po zakończeniu procedury reklamacyjnej wszystkie dane osobowe, z wyłączeniem danych Zwycięzców, zostaną usunięte, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych. 7. Reklamacje 7.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursu powinny być zgłaszane do dnia 22 czerwca Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na następujący adres e- mail: W tytule maila musi pojawić się nazwa LATO W PUSZCE Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w ust. 7.1 oraz ust. 7.2 będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Red Bull. 8. Prawo właściwe i jurysdykcja Regulamin został sporządzony według prawa polskiego i mu podlega. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące

5 jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Regulamin jest dostępny na Stronie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria Strony. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Organizator posiada wyłączne prawo do określenia zakresu zadania konkursowego, sposobu wyłaniania Zwycięzców oraz ich nagradzania W uzasadnionych przypadkach Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu informując o tym fakcie na Stronie W razie wątpliwości, pytań lub problemów z działaniem Strony prosimy o kontakt pod adresem

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo