Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości złotych (wpłaconym w całości), zwana dalej Organizatorem 2. Kontakt z Organizatorem w zakresie związanym z Konkursem możliwy jest poprzez: adres numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska S.A. lub z telefonu stacjonarnego, oraz z zagranicy). Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego Uczestnika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Organizatora w Mobilnej Sieci Orange, lub, innego operatora, z których to usług Uczestnik korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www pod adresem (zwanej dalej: Stroną Konkursową ) oraz za pomocą bloga konkursu prowadzonego pod adresem (dalej: Blog Konkursu ). 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest również wydającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U r., poz. 361 z późn.zm.). 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 5.1. Etapu Kwalifikacyjnego, trwającego od godziny 12:00:00 dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 23 czerwca 2015 r. oraz 5.2. Etapu Testowego, trwającego od godziny 12:00:00 dnia 6 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 lipca 2015 r. 6. Organizator informuje, że na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcie Mobilna Sieć Orange należy rozumieć jako ruchomą publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Organizator. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Mobilna Sieć Orange nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw. wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Organizator. II. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami ) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy spółki pod firmą Orange Customer Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OCS ) oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub OCS bezpośrednio na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pośrednio, poprzez podmioty, na rzecz których świadczą pracę lub usługi, przy organizacji Konkursu lub przy obsłudze klientów Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu. 3. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że w Konkursie uczestniczą osoby wymienione w ust. 2 powyżej, osoby te zostaną wykluczone z Konkursu i pozbawione prawa od ewentualnej nagrody w Konkursie. strona 1 z 6 Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł (wpłaconym w całości), NIP Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3

2 III. Etap Kwalifikacyjny Konkursu 1. Do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu mogą przystąpić wyłącznie 4-osobowe Grupy składające się Uczestników spełniających wymagania określone w II Regulaminu (dalej: Grupy ). 2. W celu utworzenia Grupy i zgłoszenia jej do Konkursu, Uczestnik powinien na Stronie Konkursowej: 2.1. kliknąć w button Utwórz Grupę 2.2. wypełnić formularz rejestracyjny (zwany dalej: Formularzem Rejestracyjnym ), znajdujący się na Stronie Konkursowej, podając następujące dane: imię Uczestnika oraz adres Uczestnika oraz nazwę zgłaszanej Grupy, oraz 2.3. dokonać potwierdzenia zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie określonymi w niniejszym Regulaminie, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym, oraz 2.4. udzielić w Formularzu Rejestracyjnym odpowiedzi w jak najbardziej oryginalny i kreatywny sposób, na pytanie, które brzmi: Powiedz nam, dlaczego właśnie Twoja Grupa powinna testować smartfon Sony Xperia Z3? (dalej: Pytanie Konkursowe ). 3. Po utworzeniu Grupy zgodnie z III ust. 2 powyżej, pozostałych trzech Uczestników powinno przystąpić do Grupy, poprzez: 3.1. kliknięcie na Stronie Konkursowej w buton: Dołącz do Grupy 3.2. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, podając następujące dane: imię Uczestnika oraz adres Uczestnika, nazwę Grupy, do którego Uczestnik pragnie dołączyć, 3.3. dokonanie potwierdzenia zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie określonymi w niniejszym Regulaminie, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym oraz 3.4. udzielenie w Formularzu Rejestracyjnym własnej (oryginalnej) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, niezależnej od odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przesłanych przez pozostałych członków danej Grupy. 4. Uczestnicy, o których mowa w ust. 3, zostaną przypisani do Grupy dopiero po potwierdzeniu ich członkostwa w Grupie przez Uczestnika tworzącego Grupę zgodnie z ust. 2 powyżej. Potwierdzenie członkostwa w Grupie następuje poprzez kliknięcie przez tego Uczestnika linka wysłanego wiadomością z informacją o chęci dołączenia do Grupy innych Uczestników. Zgłoszenie Grupy do Konkursu następuje z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika tworzącego Grupę członkostwa wszystkich pozostałych (trzech) Uczestników. O zgłoszeniu Grupy do Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości wysłanej na adresy podane przez nich w Formularzu Rejestracyjnym. 5. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe: 5.1. powinna być zamieszczona w Formularz Rejestracyjnym w formie tekstowej i składać się z maksymalnie 800 znaków, przy czym dopuszczalne jest zamieszczenie w Formularzu Rejestracyjnym linka do strony internetowej innego serwisu, na której Uczestnik zamieścił odpowiedź na Pytanie Konkursowe w formie graficznej, dźwiękowej lub audiowizualnej; w takim wypadku powinno jednoznacznie wynikać, że autorem materiałów dostępnych pod wskazanym linkiem jest dany Uczestnik np. poprzez wskazanie w takich materiałach nazwy Grupy lub adresu zbieżnego z podanym w Formularzu Rejestracyjnym; 5.2. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 5.3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 5.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych. 6. Organizator zastrzega, że nie zostaną zakwalifikowani do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu Uczestnicy, których Grupa do godziny 23:59:59 w dniu 23 czerwca 2015 r. nie zostanie w sposób kompletny i poprawny zgłoszona do Konkursu zgodnie z postanowieniami III ust. 2-4 powyżej. 7. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane Grupy: 7.1. których chociażby jeden Uczestnik wysłał odpowiedź na Pytanie Konkursowe sprzeczną z wymaganiami określonymi w III ust lub III ust. 5 Regulaminu, 7.2. których chociażby jeden Uczestnik podał w Formularzu Rejestracyjnym nieprawdziwe dane, Strona 2 z 6

3 7.3. w przypadku których okaże się, że składają się w rzeczywistości z mniej niż 4 Uczestników (np. gdy okaże się, że jedna osoba zarejestrowała kilka kont Uczestników zapisanych do danej Grupy ) których chociażby jeden Uczestnik okaże się członkiem więcej niż jednej Grupy zgłoszonej do Konkursu, 8. Po zakończeniu Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu, spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przesłanych przez Uczestników wchodzących w skład prawidłowo zgłoszonych do Konkursu Grup, Komisja Organizatora, do dnia 26 czerwca 2015 r. (włącznie), wybierze maksymalnie 12 zdaniem ww. Komisji najbardziej kreatywnych i oryginalnych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. IV. Etap Testowy Konkursu 1. Do Etapu Testowego Konkursu zostaną zakwalifikowane Grupy, których chociażby jeden Uczestnik przesłał do Konkursu odpowiedź na Pytanie Konkursowe, która następnie została wybrana przez Komisję Organizatora zgodnie z postanowieniami III ust. 8 Regulaminu (tj. łącznie do 48 Uczestników z maksymalnie 12 Grup). 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Etapu Testowego Konkursu w formie wiadomości wysłanej do dnia 26 czerwca 2015 r. na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym. Ponadto Organizator ogłosi listę grup zakwalifikowanych do Etapu Testowego Konkursu do dnia 26 czerwca 2015 r. na stronie 3. W celu przystąpienia do Etapu Testowego Konkursu, Uczestnik powinien: 3.1. aktywować link (zawarty w wiadomości , o której mowa w ust powyżej) prowadzący do strony internetowej zawierającej formularz wysyłkowy, w którym należy: oraz a) podać swoje dane w postaci: Imię i nazwisko, nr telefonu, dokładny adres do wysyłki telefonu i PESEL. b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Zasad Korzystania z Urządzenia Testowego, które zostanie udostępnione Uczestnikowi na potrzeby Etapu Testowego Konkursu; 3.3. dokonać rejestracji na Blogu Konkursu (tj. na stronie internetowej pod adresem poprzez: a) podanie danych w postaci: nick oraz adres (przy czym podany przez Uczestnika adres powinien być identyczny jak adres podany w Formularzu Rejestracyjnym wypełnianym podczas przystępowania do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu), b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Bloga Konkursu. 4. Uczestnikom, którzy w sposób kompletny i prawidłowy wypełnią formularz wysyłkowy, Organizator prześle przesyłką kurierską niezwłocznie od chwili prawidłowego wypełnienia formularza wysyłkowego, urządzenie Sony Xperia Z3 (dalej: Smartfon ) wraz z kartą o której mowa w ust. 6. Warunkiem otrzymania Smartfona na potrzeby Etapu Testowego Konkursu jest podpisanie stosownego protokołu odbioru. 5. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika po odbiorze przesyłki, że Smartfon jest zniszczony, uszkodzony, działa w sposób nieprawidłowy lub nosi wyraźne ślady użytkowania, Uczestnik zobowiązany jest: 5.1. poinformować o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej na adres - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od odebrania przesyłki, 5.2. dokonać stosownej adnotacji na pokwitowaniu lub innym dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki (w miarę możliwości). 6. Organizator wraz ze Smartfonem przekaże starter z kartą micro SIM prepaid Orange Free na kartę, w ramach którego Uczestnik otrzyma 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100) oraz min. 1 GB do wykorzystania na połączenia z Internetem w związku z uczestnictwem w Etapie Testowym Konkursu. Karta micro SIM prepaid Orange Free na kartę, o której mowa powyżej, może być wykorzystana przez Uczestnika jedynie w celu realizacji zadań Etapu Testowego Konkursu. Organizator w żaden sposób nie finansuje ani nie zwraca środków wykorzystanych przez Uczestników za pomocą Smartfona ponad limity opisane powyżej. 7. Organizator zastrzega, że z Etapu Testowego Konkursu mogą zostać wykluczeni Uczestnicy, którzy: Strona 3 z 6

4 7.1. do dnia 28 czerwca 2015 r, do godz. 23:59 nie wypełnią (w sposób kompletny i prawidłowy) formularza wysyłkowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub do dnia 28 czerwca 2015 r. do godz. 23:59 nie dokonają prawidłowej i kompletnej rejestracji na Blogu Konkursu, lub 7.2. w formularzu wysyłkowym podadzą nieprawdziwe lub niekompletne dane, lub 7.3. nie odbiorą przesyłki zawierającej Smartfon, w skutek czego przesyłka powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia całej Grupy z Etapu Testowego Konkursu i ewentualnego wyłonienia w jej miejsce innej Grupy, jeżeli z Grupy pierwotnie wyłonionej do Etapu Testowego Konkursu nie przystąpi prawidłowo co najmniej 3 Uczestników, zgodnie z postanowieniami ust. 3-7 powyżej. 9. W Etapie Testowym Konkursu zadaniem każdego z Uczestników będzie wykonanie przy użyciu Smartfona zadań, których opis i harmonogram zostanie opublikowany przez Organizatora w dniach: 6, 13 i 20 lipca 2015 r. na stronie (dalej: Zadania Konkursowe ). 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłaszania w okresie trwania Etapu Testowego Konkursu dodatkowych Zadań Konkursowych, jak również do udzielania wskazówek, wydawania instrukcji oraz informowania o kryteriach oceny w stosunku do wcześniej opublikowanych Zadań Konkursowych. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane Uczestnikom na Blogu Konkursu, w formie wiadomości SMS/MMS (wysyłanych na numer karty SIM udostępnionej Uczestnikom wraz ze Smartfonem) lub za pomocą wiadomości wysyłanych na adres podany podczas rejestracji do Bloga Konkursu. 11. Uczestnicy wykluczeni z Konkursu zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych Smartfonów zgodnie z Zasadami Korzystania z Urządzenia Testowego, przy czym w stosunku do tych uczestników Organizatorowi przysługuje prawo do żądania takiego zwrotu jeszcze przed zakończeniem Etapu Testowego Konkursu. V. Rozstrzygnięcie Konkursu 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję. Do zadań Komisji należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursu, wyłonienie Grup do udziału w Etapie Testowym Konkursu, jak również wyłonienie zwycięzców Konkursu. 2. Po zakończeniu Etapu Testowego Konkursu, spośród wszystkich Grup biorących udział w tym etapie, Komisja wyłoni jedną Grupę, którego Uczestnicy, zdaniem Komisji, opublikowali najciekawsze i najbardziej kreatywne materiały (w tym foto, video) na Blogu Konkursu w związku z wykonywaniem Zadań Konkursowych. 3. Uczestnicy wchodzący w skład zwycięskiej Grupy wyłonionej zgodnie z ust. 2 powyżej zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji na Blogu Konkursu do dnia 3 sierpnia 2015 r. Ponadto, Organizator opublikuje nazwę zwycięskiej Grupy do dnia 3 sierpnia 2015 na stronie 4. Jako nagrodę konkursową Organizator przyzna każdemu Uczestnikowi zwycięskiej Grupy na własność testowany Smartfon (ten egzemplarz, który był testowany przez Uczestnika w ramach Etapu Testowego Konkursu), tj. Sony Xperia model Z3 i wartości jednostkowej zł. 5. Do każdej nagrody rzeczowej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi Konkursu, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od nagród w Konkursie odpowiedzialny jest Organizator. 6. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana Uczestnikowi w momencie podpisania przez niego protokołu odbioru nagrody. Protokół odbioru nagrody zostanie przedstawiony do podpisu Uczestnikowi przez zapewnionego przez Organizatora kuriera. 7. Organizator w okresie do dnia 7 sierpnia 2015 r. podejmie (w formie lub telefonicznej) min. 3 próby ustalenia z Uczestnikiem miejsca i terminu podpisania przez Uczestnika protokołu odbioru nagrody. W przypadku, gdy w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. z przyczyn dotyczących Uczestnika protokół odbioru nagrody nie zostanie przez niego podpisany, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu takiemu Uczestnikowi nagrody, co oznaczać będzie obowiązek zwrotu Smartfona, zgodnie z postanowieniami ust. 8 poniżej. Strona 4 z 6

5 8. Uczestnicy Etapu Testowego Konkursu, którzy nie zostaną laureatami Konkursu, zostaną poinformowani przez Organizatora o konieczności dokonania zwrotu testowanego Smartfona (do dnia 7 sierpnia 2015 r. w formie wiadomości wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji do Bloga Konkursu.). Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu testowanego Smartfona zgodnie z Zasadami Korzystania z Urządzenia Testowego przedstawionego im podczas wypełniania formularza wysyłkowego. VI Postępowanie reklamacyjne 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej Konkursem począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. 10 czerwca 2015 r.) do dnia 21 sierpnia 2015 r., co nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 2. W przypadku reklamacji przesłanych w formie listu poleconego decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje związane z Konkursem, które należy kierować w formie pisemnej (z dopiskiem Konkurs Testy joyn na Sony Xperia Z3 - reklamacja ) na poniższy adres Organizatora: Orange Polska Spółka Akcyjna Departament Marketingu Ofert Specjalnych i Rozwoju Terminali, adres: ul. Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, lub w formie mailowej na adres: powinny określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, adres korespondencyjny lub adres , numer telefonu Uczestnika oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji, lub drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres podany w reklamacji, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. VII Odpowiedzialność Uczestnika 1. Przystępując do Etapu Testowego Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie, jak również zasad opisanych w regulaminie Bloga Konkursu zamieszczonym pod adresem 2. Organizator zastrzega, że działania Uczestnika niezgodne z niniejszym regulaminem lub regulaminem Bloga Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub wykluczeniem z Konkursu całej Grupy, w którego skład wchodzi Uczestnik w szczególności w przypadku, gdy działanie Uczestnika spowoduje naruszenie praw osób trzecich, np. poprzez treści zamieszczone przez Uczestnika na Blogu Konkursu. 3. Niezależnie od możliwości wykluczenia z Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wszelkich kosztów, kar lub odszkodowań uiszczonych Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich. Uczestnik, publikując treści na Blogu Konkursu, udziela Organizatorowi gwarancji i zezwoleń dotyczących tych treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bloga Konkursu. VIII. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Smartfonów na potrzeby Etapu Testowego Konkursu oraz jako nagrody w Konkursie, jak również odprowadzenia należnego podatku od ww. nagród zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku składanych reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. 3. Podanie danych osobowych, w tym w ramach Formularza Rejestracyjnego, o którym mowa w III ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania nagród w Konkursie. IX Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Strona 5 z 6

6 2. Korzystanie ze Strony Konkursowej oraz Bloga Konkursu w sposób prawidłowy za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych (komputer stacjonarny) wymaga: korzystania z dostępu do internetu (połączenia z siecią internet), oraz korzystania z urządzenia z przeglądarką internetową: Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies) lub Mozilla Firefox (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Google Chrome (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Opera (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies). 3. Korzystanie ze Strony Konkursowej oraz Bloga Konkursu w sposób prawidłowy za pośrednictwem urządzeń mobilnych (laptop/telefon komórkowy/smartfon/tablet) wymaga: korzystania z dostępu do internetu (transmisji danych) oraz korzystania z urządzenia z przeglądarką internetową: Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies) lub Mozilla Firefox (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Google Chrome (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Opera (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) Strona 6 z 6

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo