Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości złotych (wpłaconym w całości), zwana dalej Organizatorem 2. Kontakt z Organizatorem w zakresie związanym z Konkursem możliwy jest poprzez: adres numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska S.A. lub z telefonu stacjonarnego, oraz z zagranicy). Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego Uczestnika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Organizatora w Mobilnej Sieci Orange, lub, innego operatora, z których to usług Uczestnik korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www pod adresem (zwanej dalej: Stroną Konkursową ) oraz za pomocą bloga konkursu prowadzonego pod adresem (dalej: Blog Konkursu ). 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest również wydającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U r., poz. 361 z późn.zm.). 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 5.1. Etapu Kwalifikacyjnego, trwającego od godziny 12:00:00 dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 23 czerwca 2015 r. oraz 5.2. Etapu Testowego, trwającego od godziny 12:00:00 dnia 6 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 lipca 2015 r. 6. Organizator informuje, że na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcie Mobilna Sieć Orange należy rozumieć jako ruchomą publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Organizator. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Mobilna Sieć Orange nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw. wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Organizator. II. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami ) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy spółki pod firmą Orange Customer Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OCS ) oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub OCS bezpośrednio na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pośrednio, poprzez podmioty, na rzecz których świadczą pracę lub usługi, przy organizacji Konkursu lub przy obsłudze klientów Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu. 3. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że w Konkursie uczestniczą osoby wymienione w ust. 2 powyżej, osoby te zostaną wykluczone z Konkursu i pozbawione prawa od ewentualnej nagrody w Konkursie. strona 1 z 6 Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł (wpłaconym w całości), NIP Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3

2 III. Etap Kwalifikacyjny Konkursu 1. Do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu mogą przystąpić wyłącznie 4-osobowe Grupy składające się Uczestników spełniających wymagania określone w II Regulaminu (dalej: Grupy ). 2. W celu utworzenia Grupy i zgłoszenia jej do Konkursu, Uczestnik powinien na Stronie Konkursowej: 2.1. kliknąć w button Utwórz Grupę 2.2. wypełnić formularz rejestracyjny (zwany dalej: Formularzem Rejestracyjnym ), znajdujący się na Stronie Konkursowej, podając następujące dane: imię Uczestnika oraz adres Uczestnika oraz nazwę zgłaszanej Grupy, oraz 2.3. dokonać potwierdzenia zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie określonymi w niniejszym Regulaminie, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym, oraz 2.4. udzielić w Formularzu Rejestracyjnym odpowiedzi w jak najbardziej oryginalny i kreatywny sposób, na pytanie, które brzmi: Powiedz nam, dlaczego właśnie Twoja Grupa powinna testować smartfon Sony Xperia Z3? (dalej: Pytanie Konkursowe ). 3. Po utworzeniu Grupy zgodnie z III ust. 2 powyżej, pozostałych trzech Uczestników powinno przystąpić do Grupy, poprzez: 3.1. kliknięcie na Stronie Konkursowej w buton: Dołącz do Grupy 3.2. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, podając następujące dane: imię Uczestnika oraz adres Uczestnika, nazwę Grupy, do którego Uczestnik pragnie dołączyć, 3.3. dokonanie potwierdzenia zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie określonymi w niniejszym Regulaminie, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym oraz 3.4. udzielenie w Formularzu Rejestracyjnym własnej (oryginalnej) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, niezależnej od odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przesłanych przez pozostałych członków danej Grupy. 4. Uczestnicy, o których mowa w ust. 3, zostaną przypisani do Grupy dopiero po potwierdzeniu ich członkostwa w Grupie przez Uczestnika tworzącego Grupę zgodnie z ust. 2 powyżej. Potwierdzenie członkostwa w Grupie następuje poprzez kliknięcie przez tego Uczestnika linka wysłanego wiadomością z informacją o chęci dołączenia do Grupy innych Uczestników. Zgłoszenie Grupy do Konkursu następuje z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika tworzącego Grupę członkostwa wszystkich pozostałych (trzech) Uczestników. O zgłoszeniu Grupy do Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości wysłanej na adresy podane przez nich w Formularzu Rejestracyjnym. 5. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe: 5.1. powinna być zamieszczona w Formularz Rejestracyjnym w formie tekstowej i składać się z maksymalnie 800 znaków, przy czym dopuszczalne jest zamieszczenie w Formularzu Rejestracyjnym linka do strony internetowej innego serwisu, na której Uczestnik zamieścił odpowiedź na Pytanie Konkursowe w formie graficznej, dźwiękowej lub audiowizualnej; w takim wypadku powinno jednoznacznie wynikać, że autorem materiałów dostępnych pod wskazanym linkiem jest dany Uczestnik np. poprzez wskazanie w takich materiałach nazwy Grupy lub adresu zbieżnego z podanym w Formularzu Rejestracyjnym; 5.2. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 5.3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 5.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych. 6. Organizator zastrzega, że nie zostaną zakwalifikowani do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu Uczestnicy, których Grupa do godziny 23:59:59 w dniu 23 czerwca 2015 r. nie zostanie w sposób kompletny i poprawny zgłoszona do Konkursu zgodnie z postanowieniami III ust. 2-4 powyżej. 7. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane Grupy: 7.1. których chociażby jeden Uczestnik wysłał odpowiedź na Pytanie Konkursowe sprzeczną z wymaganiami określonymi w III ust lub III ust. 5 Regulaminu, 7.2. których chociażby jeden Uczestnik podał w Formularzu Rejestracyjnym nieprawdziwe dane, Strona 2 z 6

3 7.3. w przypadku których okaże się, że składają się w rzeczywistości z mniej niż 4 Uczestników (np. gdy okaże się, że jedna osoba zarejestrowała kilka kont Uczestników zapisanych do danej Grupy ) których chociażby jeden Uczestnik okaże się członkiem więcej niż jednej Grupy zgłoszonej do Konkursu, 8. Po zakończeniu Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu, spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przesłanych przez Uczestników wchodzących w skład prawidłowo zgłoszonych do Konkursu Grup, Komisja Organizatora, do dnia 26 czerwca 2015 r. (włącznie), wybierze maksymalnie 12 zdaniem ww. Komisji najbardziej kreatywnych i oryginalnych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. IV. Etap Testowy Konkursu 1. Do Etapu Testowego Konkursu zostaną zakwalifikowane Grupy, których chociażby jeden Uczestnik przesłał do Konkursu odpowiedź na Pytanie Konkursowe, która następnie została wybrana przez Komisję Organizatora zgodnie z postanowieniami III ust. 8 Regulaminu (tj. łącznie do 48 Uczestników z maksymalnie 12 Grup). 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Etapu Testowego Konkursu w formie wiadomości wysłanej do dnia 26 czerwca 2015 r. na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym. Ponadto Organizator ogłosi listę grup zakwalifikowanych do Etapu Testowego Konkursu do dnia 26 czerwca 2015 r. na stronie 3. W celu przystąpienia do Etapu Testowego Konkursu, Uczestnik powinien: 3.1. aktywować link (zawarty w wiadomości , o której mowa w ust powyżej) prowadzący do strony internetowej zawierającej formularz wysyłkowy, w którym należy: oraz a) podać swoje dane w postaci: Imię i nazwisko, nr telefonu, dokładny adres do wysyłki telefonu i PESEL. b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Zasad Korzystania z Urządzenia Testowego, które zostanie udostępnione Uczestnikowi na potrzeby Etapu Testowego Konkursu; 3.3. dokonać rejestracji na Blogu Konkursu (tj. na stronie internetowej pod adresem poprzez: a) podanie danych w postaci: nick oraz adres (przy czym podany przez Uczestnika adres powinien być identyczny jak adres podany w Formularzu Rejestracyjnym wypełnianym podczas przystępowania do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu), b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Bloga Konkursu. 4. Uczestnikom, którzy w sposób kompletny i prawidłowy wypełnią formularz wysyłkowy, Organizator prześle przesyłką kurierską niezwłocznie od chwili prawidłowego wypełnienia formularza wysyłkowego, urządzenie Sony Xperia Z3 (dalej: Smartfon ) wraz z kartą o której mowa w ust. 6. Warunkiem otrzymania Smartfona na potrzeby Etapu Testowego Konkursu jest podpisanie stosownego protokołu odbioru. 5. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika po odbiorze przesyłki, że Smartfon jest zniszczony, uszkodzony, działa w sposób nieprawidłowy lub nosi wyraźne ślady użytkowania, Uczestnik zobowiązany jest: 5.1. poinformować o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej na adres - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od odebrania przesyłki, 5.2. dokonać stosownej adnotacji na pokwitowaniu lub innym dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki (w miarę możliwości). 6. Organizator wraz ze Smartfonem przekaże starter z kartą micro SIM prepaid Orange Free na kartę, w ramach którego Uczestnik otrzyma 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100) oraz min. 1 GB do wykorzystania na połączenia z Internetem w związku z uczestnictwem w Etapie Testowym Konkursu. Karta micro SIM prepaid Orange Free na kartę, o której mowa powyżej, może być wykorzystana przez Uczestnika jedynie w celu realizacji zadań Etapu Testowego Konkursu. Organizator w żaden sposób nie finansuje ani nie zwraca środków wykorzystanych przez Uczestników za pomocą Smartfona ponad limity opisane powyżej. 7. Organizator zastrzega, że z Etapu Testowego Konkursu mogą zostać wykluczeni Uczestnicy, którzy: Strona 3 z 6

4 7.1. do dnia 28 czerwca 2015 r, do godz. 23:59 nie wypełnią (w sposób kompletny i prawidłowy) formularza wysyłkowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub do dnia 28 czerwca 2015 r. do godz. 23:59 nie dokonają prawidłowej i kompletnej rejestracji na Blogu Konkursu, lub 7.2. w formularzu wysyłkowym podadzą nieprawdziwe lub niekompletne dane, lub 7.3. nie odbiorą przesyłki zawierającej Smartfon, w skutek czego przesyłka powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia całej Grupy z Etapu Testowego Konkursu i ewentualnego wyłonienia w jej miejsce innej Grupy, jeżeli z Grupy pierwotnie wyłonionej do Etapu Testowego Konkursu nie przystąpi prawidłowo co najmniej 3 Uczestników, zgodnie z postanowieniami ust. 3-7 powyżej. 9. W Etapie Testowym Konkursu zadaniem każdego z Uczestników będzie wykonanie przy użyciu Smartfona zadań, których opis i harmonogram zostanie opublikowany przez Organizatora w dniach: 6, 13 i 20 lipca 2015 r. na stronie (dalej: Zadania Konkursowe ). 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłaszania w okresie trwania Etapu Testowego Konkursu dodatkowych Zadań Konkursowych, jak również do udzielania wskazówek, wydawania instrukcji oraz informowania o kryteriach oceny w stosunku do wcześniej opublikowanych Zadań Konkursowych. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane Uczestnikom na Blogu Konkursu, w formie wiadomości SMS/MMS (wysyłanych na numer karty SIM udostępnionej Uczestnikom wraz ze Smartfonem) lub za pomocą wiadomości wysyłanych na adres podany podczas rejestracji do Bloga Konkursu. 11. Uczestnicy wykluczeni z Konkursu zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych Smartfonów zgodnie z Zasadami Korzystania z Urządzenia Testowego, przy czym w stosunku do tych uczestników Organizatorowi przysługuje prawo do żądania takiego zwrotu jeszcze przed zakończeniem Etapu Testowego Konkursu. V. Rozstrzygnięcie Konkursu 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję. Do zadań Komisji należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursu, wyłonienie Grup do udziału w Etapie Testowym Konkursu, jak również wyłonienie zwycięzców Konkursu. 2. Po zakończeniu Etapu Testowego Konkursu, spośród wszystkich Grup biorących udział w tym etapie, Komisja wyłoni jedną Grupę, którego Uczestnicy, zdaniem Komisji, opublikowali najciekawsze i najbardziej kreatywne materiały (w tym foto, video) na Blogu Konkursu w związku z wykonywaniem Zadań Konkursowych. 3. Uczestnicy wchodzący w skład zwycięskiej Grupy wyłonionej zgodnie z ust. 2 powyżej zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji na Blogu Konkursu do dnia 3 sierpnia 2015 r. Ponadto, Organizator opublikuje nazwę zwycięskiej Grupy do dnia 3 sierpnia 2015 na stronie 4. Jako nagrodę konkursową Organizator przyzna każdemu Uczestnikowi zwycięskiej Grupy na własność testowany Smartfon (ten egzemplarz, który był testowany przez Uczestnika w ramach Etapu Testowego Konkursu), tj. Sony Xperia model Z3 i wartości jednostkowej zł. 5. Do każdej nagrody rzeczowej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi Konkursu, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od nagród w Konkursie odpowiedzialny jest Organizator. 6. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana Uczestnikowi w momencie podpisania przez niego protokołu odbioru nagrody. Protokół odbioru nagrody zostanie przedstawiony do podpisu Uczestnikowi przez zapewnionego przez Organizatora kuriera. 7. Organizator w okresie do dnia 7 sierpnia 2015 r. podejmie (w formie lub telefonicznej) min. 3 próby ustalenia z Uczestnikiem miejsca i terminu podpisania przez Uczestnika protokołu odbioru nagrody. W przypadku, gdy w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. z przyczyn dotyczących Uczestnika protokół odbioru nagrody nie zostanie przez niego podpisany, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu takiemu Uczestnikowi nagrody, co oznaczać będzie obowiązek zwrotu Smartfona, zgodnie z postanowieniami ust. 8 poniżej. Strona 4 z 6

5 8. Uczestnicy Etapu Testowego Konkursu, którzy nie zostaną laureatami Konkursu, zostaną poinformowani przez Organizatora o konieczności dokonania zwrotu testowanego Smartfona (do dnia 7 sierpnia 2015 r. w formie wiadomości wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji do Bloga Konkursu.). Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu testowanego Smartfona zgodnie z Zasadami Korzystania z Urządzenia Testowego przedstawionego im podczas wypełniania formularza wysyłkowego. VI Postępowanie reklamacyjne 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej Konkursem począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. 10 czerwca 2015 r.) do dnia 21 sierpnia 2015 r., co nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 2. W przypadku reklamacji przesłanych w formie listu poleconego decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje związane z Konkursem, które należy kierować w formie pisemnej (z dopiskiem Konkurs Testy joyn na Sony Xperia Z3 - reklamacja ) na poniższy adres Organizatora: Orange Polska Spółka Akcyjna Departament Marketingu Ofert Specjalnych i Rozwoju Terminali, adres: ul. Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, lub w formie mailowej na adres: powinny określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, adres korespondencyjny lub adres , numer telefonu Uczestnika oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji, lub drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres podany w reklamacji, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. VII Odpowiedzialność Uczestnika 1. Przystępując do Etapu Testowego Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie, jak również zasad opisanych w regulaminie Bloga Konkursu zamieszczonym pod adresem 2. Organizator zastrzega, że działania Uczestnika niezgodne z niniejszym regulaminem lub regulaminem Bloga Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub wykluczeniem z Konkursu całej Grupy, w którego skład wchodzi Uczestnik w szczególności w przypadku, gdy działanie Uczestnika spowoduje naruszenie praw osób trzecich, np. poprzez treści zamieszczone przez Uczestnika na Blogu Konkursu. 3. Niezależnie od możliwości wykluczenia z Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wszelkich kosztów, kar lub odszkodowań uiszczonych Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich. Uczestnik, publikując treści na Blogu Konkursu, udziela Organizatorowi gwarancji i zezwoleń dotyczących tych treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bloga Konkursu. VIII. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Smartfonów na potrzeby Etapu Testowego Konkursu oraz jako nagrody w Konkursie, jak również odprowadzenia należnego podatku od ww. nagród zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku składanych reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. 3. Podanie danych osobowych, w tym w ramach Formularza Rejestracyjnego, o którym mowa w III ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania nagród w Konkursie. IX Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Strona 5 z 6

6 2. Korzystanie ze Strony Konkursowej oraz Bloga Konkursu w sposób prawidłowy za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych (komputer stacjonarny) wymaga: korzystania z dostępu do internetu (połączenia z siecią internet), oraz korzystania z urządzenia z przeglądarką internetową: Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies) lub Mozilla Firefox (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Google Chrome (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Opera (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies). 3. Korzystanie ze Strony Konkursowej oraz Bloga Konkursu w sposób prawidłowy za pośrednictwem urządzeń mobilnych (laptop/telefon komórkowy/smartfon/tablet) wymaga: korzystania z dostępu do internetu (transmisji danych) oraz korzystania z urządzenia z przeglądarką internetową: Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies) lub Mozilla Firefox (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Google Chrome (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Opera (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) Strona 6 z 6

Regulamin Konkursu Orange TV oraz Telewizji Tu i Tam Masza i Niedźwiedź (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Orange TV oraz Telewizji Tu i Tam Masza i Niedźwiedź (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Orange TV oraz Telewizji Tu i Tam Masza i Niedźwiedź (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Masza i Niedźwiedź (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony Konkursu pod adresem: konkurs.orange.pl

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony Konkursu pod adresem: konkurs.orange.pl Regulamin Konkursu Konkurs bajkowy I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Konkurs bajkowy (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Telewizji Tu i Tam oraz Orange TV Po szkole czas na filmy Lego (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Telewizji Tu i Tam oraz Orange TV Po szkole czas na filmy Lego (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Telewizji Tu i Tam oraz Orange TV Po szkole czas na filmy Lego (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Po szkole czas na filmy Lego (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

"Poznaj sekrety angielskiej piłki

Poznaj sekrety angielskiej piłki Regulamin Konkursu "Poznaj sekrety angielskiej piłki I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Testuj z Orange LG G2 Mini albo Orange Reyo I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testuj z Orange LG G2 Mini albo Orange Reyo (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y.

REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y. REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYBORY MIS POLSKICH 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WYBORY MIS POLSKICH, zwanego dalej Konkursem, jest agencja Hackett Hamilton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU ucieczka przed zimą (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ucieczka przed zimą, zwanego dalej Konkursem, jest Sales Force 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Poczta

Regulamin Konkursu. Poczta Regulamin Konkursu Poczta I Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Krystalicznie białe pranie, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN KONKURSU Discovery-Gorączka Złota 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Discovery-Gorączka Złota zwanego dalej Konkursem, jest Discovery Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje

Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Inspiracje na wakacje

Bardziej szczegółowo

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim REGULAMIN KONKURSU ColorQube 8570 oraz laptop Lenovo B570 1. ZAŁOŻENIA KONKURSUU 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnegoo ( Konkurs ) jest Xerox Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM

Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja New Look Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop

REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zakupy marzeń. 2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora;

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora; Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. 2. Organizatorem Konkursu jest Pocztylion Arka Powszechne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Office 365 (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez SwiatGry.pl, Maciej Noworyta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to. [Informacje podstawowe]

Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to. [Informacje podstawowe] Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to 1. [Informacje podstawowe] 1. Organizatorem Konkursu jest firma: Scandic Food Sp. Z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 53, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK NA PROFILU. GBS BANKU Czy warto pomagać innym?

REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK NA PROFILU. GBS BANKU Czy warto pomagać innym? REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK NA PROFILU GBS BANKU Czy warto pomagać innym? I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Czy warto pomagać innym?, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY (dalej: Regulamin ) 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem konkursu ODDAJ ZUŻYTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: REGULAMIN KONKURSU #nofilter I. POSTANOWIENIA OGÓLE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #nofilter 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo