Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości złotych (wpłaconym w całości), zwana dalej Organizatorem 2. Kontakt z Organizatorem w zakresie związanym z Konkursem możliwy jest poprzez: adres numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska S.A. lub z telefonu stacjonarnego, oraz z zagranicy). Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego Uczestnika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Organizatora w Mobilnej Sieci Orange, lub, innego operatora, z których to usług Uczestnik korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www pod adresem (zwanej dalej: Stroną Konkursową ) oraz za pomocą bloga konkursu prowadzonego pod adresem (dalej: Blog Konkursu ). 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest również wydającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U r., poz. 361 z późn.zm.). 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 5.1. Etapu Kwalifikacyjnego, trwającego od godziny 12:00:00 dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 23 czerwca 2015 r. oraz 5.2. Etapu Testowego, trwającego od godziny 12:00:00 dnia 6 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 lipca 2015 r. 6. Organizator informuje, że na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcie Mobilna Sieć Orange należy rozumieć jako ruchomą publiczną sieć telekomunikacyjną wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Organizator. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Mobilna Sieć Orange nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw. wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Organizator. II. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami ) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy spółki pod firmą Orange Customer Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OCS ) oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub OCS bezpośrednio na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pośrednio, poprzez podmioty, na rzecz których świadczą pracę lub usługi, przy organizacji Konkursu lub przy obsłudze klientów Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu. 3. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że w Konkursie uczestniczą osoby wymienione w ust. 2 powyżej, osoby te zostaną wykluczone z Konkursu i pozbawione prawa od ewentualnej nagrody w Konkursie. strona 1 z 6 Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł (wpłaconym w całości), NIP Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3

2 III. Etap Kwalifikacyjny Konkursu 1. Do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu mogą przystąpić wyłącznie 4-osobowe Grupy składające się Uczestników spełniających wymagania określone w II Regulaminu (dalej: Grupy ). 2. W celu utworzenia Grupy i zgłoszenia jej do Konkursu, Uczestnik powinien na Stronie Konkursowej: 2.1. kliknąć w button Utwórz Grupę 2.2. wypełnić formularz rejestracyjny (zwany dalej: Formularzem Rejestracyjnym ), znajdujący się na Stronie Konkursowej, podając następujące dane: imię Uczestnika oraz adres Uczestnika oraz nazwę zgłaszanej Grupy, oraz 2.3. dokonać potwierdzenia zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie określonymi w niniejszym Regulaminie, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym, oraz 2.4. udzielić w Formularzu Rejestracyjnym odpowiedzi w jak najbardziej oryginalny i kreatywny sposób, na pytanie, które brzmi: Powiedz nam, dlaczego właśnie Twoja Grupa powinna testować smartfon Sony Xperia Z3? (dalej: Pytanie Konkursowe ). 3. Po utworzeniu Grupy zgodnie z III ust. 2 powyżej, pozostałych trzech Uczestników powinno przystąpić do Grupy, poprzez: 3.1. kliknięcie na Stronie Konkursowej w buton: Dołącz do Grupy 3.2. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, podając następujące dane: imię Uczestnika oraz adres Uczestnika, nazwę Grupy, do którego Uczestnik pragnie dołączyć, 3.3. dokonanie potwierdzenia zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie określonymi w niniejszym Regulaminie, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym oraz 3.4. udzielenie w Formularzu Rejestracyjnym własnej (oryginalnej) odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, niezależnej od odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przesłanych przez pozostałych członków danej Grupy. 4. Uczestnicy, o których mowa w ust. 3, zostaną przypisani do Grupy dopiero po potwierdzeniu ich członkostwa w Grupie przez Uczestnika tworzącego Grupę zgodnie z ust. 2 powyżej. Potwierdzenie członkostwa w Grupie następuje poprzez kliknięcie przez tego Uczestnika linka wysłanego wiadomością z informacją o chęci dołączenia do Grupy innych Uczestników. Zgłoszenie Grupy do Konkursu następuje z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika tworzącego Grupę członkostwa wszystkich pozostałych (trzech) Uczestników. O zgłoszeniu Grupy do Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości wysłanej na adresy podane przez nich w Formularzu Rejestracyjnym. 5. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe: 5.1. powinna być zamieszczona w Formularz Rejestracyjnym w formie tekstowej i składać się z maksymalnie 800 znaków, przy czym dopuszczalne jest zamieszczenie w Formularzu Rejestracyjnym linka do strony internetowej innego serwisu, na której Uczestnik zamieścił odpowiedź na Pytanie Konkursowe w formie graficznej, dźwiękowej lub audiowizualnej; w takim wypadku powinno jednoznacznie wynikać, że autorem materiałów dostępnych pod wskazanym linkiem jest dany Uczestnik np. poprzez wskazanie w takich materiałach nazwy Grupy lub adresu zbieżnego z podanym w Formularzu Rejestracyjnym; 5.2. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 5.3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 5.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych. 6. Organizator zastrzega, że nie zostaną zakwalifikowani do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu Uczestnicy, których Grupa do godziny 23:59:59 w dniu 23 czerwca 2015 r. nie zostanie w sposób kompletny i poprawny zgłoszona do Konkursu zgodnie z postanowieniami III ust. 2-4 powyżej. 7. Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane Grupy: 7.1. których chociażby jeden Uczestnik wysłał odpowiedź na Pytanie Konkursowe sprzeczną z wymaganiami określonymi w III ust lub III ust. 5 Regulaminu, 7.2. których chociażby jeden Uczestnik podał w Formularzu Rejestracyjnym nieprawdziwe dane, Strona 2 z 6

3 7.3. w przypadku których okaże się, że składają się w rzeczywistości z mniej niż 4 Uczestników (np. gdy okaże się, że jedna osoba zarejestrowała kilka kont Uczestników zapisanych do danej Grupy ) których chociażby jeden Uczestnik okaże się członkiem więcej niż jednej Grupy zgłoszonej do Konkursu, 8. Po zakończeniu Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu, spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przesłanych przez Uczestników wchodzących w skład prawidłowo zgłoszonych do Konkursu Grup, Komisja Organizatora, do dnia 26 czerwca 2015 r. (włącznie), wybierze maksymalnie 12 zdaniem ww. Komisji najbardziej kreatywnych i oryginalnych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. IV. Etap Testowy Konkursu 1. Do Etapu Testowego Konkursu zostaną zakwalifikowane Grupy, których chociażby jeden Uczestnik przesłał do Konkursu odpowiedź na Pytanie Konkursowe, która następnie została wybrana przez Komisję Organizatora zgodnie z postanowieniami III ust. 8 Regulaminu (tj. łącznie do 48 Uczestników z maksymalnie 12 Grup). 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Etapu Testowego Konkursu w formie wiadomości wysłanej do dnia 26 czerwca 2015 r. na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym. Ponadto Organizator ogłosi listę grup zakwalifikowanych do Etapu Testowego Konkursu do dnia 26 czerwca 2015 r. na stronie 3. W celu przystąpienia do Etapu Testowego Konkursu, Uczestnik powinien: 3.1. aktywować link (zawarty w wiadomości , o której mowa w ust powyżej) prowadzący do strony internetowej zawierającej formularz wysyłkowy, w którym należy: oraz a) podać swoje dane w postaci: Imię i nazwisko, nr telefonu, dokładny adres do wysyłki telefonu i PESEL. b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Zasad Korzystania z Urządzenia Testowego, które zostanie udostępnione Uczestnikowi na potrzeby Etapu Testowego Konkursu; 3.3. dokonać rejestracji na Blogu Konkursu (tj. na stronie internetowej pod adresem poprzez: a) podanie danych w postaci: nick oraz adres (przy czym podany przez Uczestnika adres powinien być identyczny jak adres podany w Formularzu Rejestracyjnym wypełnianym podczas przystępowania do Etapu Kwalifikacyjnego Konkursu), b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Bloga Konkursu. 4. Uczestnikom, którzy w sposób kompletny i prawidłowy wypełnią formularz wysyłkowy, Organizator prześle przesyłką kurierską niezwłocznie od chwili prawidłowego wypełnienia formularza wysyłkowego, urządzenie Sony Xperia Z3 (dalej: Smartfon ) wraz z kartą o której mowa w ust. 6. Warunkiem otrzymania Smartfona na potrzeby Etapu Testowego Konkursu jest podpisanie stosownego protokołu odbioru. 5. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika po odbiorze przesyłki, że Smartfon jest zniszczony, uszkodzony, działa w sposób nieprawidłowy lub nosi wyraźne ślady użytkowania, Uczestnik zobowiązany jest: 5.1. poinformować o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej na adres - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od odebrania przesyłki, 5.2. dokonać stosownej adnotacji na pokwitowaniu lub innym dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki (w miarę możliwości). 6. Organizator wraz ze Smartfonem przekaże starter z kartą micro SIM prepaid Orange Free na kartę, w ramach którego Uczestnik otrzyma 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100) oraz min. 1 GB do wykorzystania na połączenia z Internetem w związku z uczestnictwem w Etapie Testowym Konkursu. Karta micro SIM prepaid Orange Free na kartę, o której mowa powyżej, może być wykorzystana przez Uczestnika jedynie w celu realizacji zadań Etapu Testowego Konkursu. Organizator w żaden sposób nie finansuje ani nie zwraca środków wykorzystanych przez Uczestników za pomocą Smartfona ponad limity opisane powyżej. 7. Organizator zastrzega, że z Etapu Testowego Konkursu mogą zostać wykluczeni Uczestnicy, którzy: Strona 3 z 6

4 7.1. do dnia 28 czerwca 2015 r, do godz. 23:59 nie wypełnią (w sposób kompletny i prawidłowy) formularza wysyłkowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub do dnia 28 czerwca 2015 r. do godz. 23:59 nie dokonają prawidłowej i kompletnej rejestracji na Blogu Konkursu, lub 7.2. w formularzu wysyłkowym podadzą nieprawdziwe lub niekompletne dane, lub 7.3. nie odbiorą przesyłki zawierającej Smartfon, w skutek czego przesyłka powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia całej Grupy z Etapu Testowego Konkursu i ewentualnego wyłonienia w jej miejsce innej Grupy, jeżeli z Grupy pierwotnie wyłonionej do Etapu Testowego Konkursu nie przystąpi prawidłowo co najmniej 3 Uczestników, zgodnie z postanowieniami ust. 3-7 powyżej. 9. W Etapie Testowym Konkursu zadaniem każdego z Uczestników będzie wykonanie przy użyciu Smartfona zadań, których opis i harmonogram zostanie opublikowany przez Organizatora w dniach: 6, 13 i 20 lipca 2015 r. na stronie (dalej: Zadania Konkursowe ). 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłaszania w okresie trwania Etapu Testowego Konkursu dodatkowych Zadań Konkursowych, jak również do udzielania wskazówek, wydawania instrukcji oraz informowania o kryteriach oceny w stosunku do wcześniej opublikowanych Zadań Konkursowych. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane Uczestnikom na Blogu Konkursu, w formie wiadomości SMS/MMS (wysyłanych na numer karty SIM udostępnionej Uczestnikom wraz ze Smartfonem) lub za pomocą wiadomości wysyłanych na adres podany podczas rejestracji do Bloga Konkursu. 11. Uczestnicy wykluczeni z Konkursu zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych Smartfonów zgodnie z Zasadami Korzystania z Urządzenia Testowego, przy czym w stosunku do tych uczestników Organizatorowi przysługuje prawo do żądania takiego zwrotu jeszcze przed zakończeniem Etapu Testowego Konkursu. V. Rozstrzygnięcie Konkursu 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję. Do zadań Komisji należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursu, wyłonienie Grup do udziału w Etapie Testowym Konkursu, jak również wyłonienie zwycięzców Konkursu. 2. Po zakończeniu Etapu Testowego Konkursu, spośród wszystkich Grup biorących udział w tym etapie, Komisja wyłoni jedną Grupę, którego Uczestnicy, zdaniem Komisji, opublikowali najciekawsze i najbardziej kreatywne materiały (w tym foto, video) na Blogu Konkursu w związku z wykonywaniem Zadań Konkursowych. 3. Uczestnicy wchodzący w skład zwycięskiej Grupy wyłonionej zgodnie z ust. 2 powyżej zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji na Blogu Konkursu do dnia 3 sierpnia 2015 r. Ponadto, Organizator opublikuje nazwę zwycięskiej Grupy do dnia 3 sierpnia 2015 na stronie 4. Jako nagrodę konkursową Organizator przyzna każdemu Uczestnikowi zwycięskiej Grupy na własność testowany Smartfon (ten egzemplarz, który był testowany przez Uczestnika w ramach Etapu Testowego Konkursu), tj. Sony Xperia model Z3 i wartości jednostkowej zł. 5. Do każdej nagrody rzeczowej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi Konkursu, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od nagród w Konkursie odpowiedzialny jest Organizator. 6. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana Uczestnikowi w momencie podpisania przez niego protokołu odbioru nagrody. Protokół odbioru nagrody zostanie przedstawiony do podpisu Uczestnikowi przez zapewnionego przez Organizatora kuriera. 7. Organizator w okresie do dnia 7 sierpnia 2015 r. podejmie (w formie lub telefonicznej) min. 3 próby ustalenia z Uczestnikiem miejsca i terminu podpisania przez Uczestnika protokołu odbioru nagrody. W przypadku, gdy w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. z przyczyn dotyczących Uczestnika protokół odbioru nagrody nie zostanie przez niego podpisany, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu takiemu Uczestnikowi nagrody, co oznaczać będzie obowiązek zwrotu Smartfona, zgodnie z postanowieniami ust. 8 poniżej. Strona 4 z 6

5 8. Uczestnicy Etapu Testowego Konkursu, którzy nie zostaną laureatami Konkursu, zostaną poinformowani przez Organizatora o konieczności dokonania zwrotu testowanego Smartfona (do dnia 7 sierpnia 2015 r. w formie wiadomości wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji do Bloga Konkursu.). Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu testowanego Smartfona zgodnie z Zasadami Korzystania z Urządzenia Testowego przedstawionego im podczas wypełniania formularza wysyłkowego. VI Postępowanie reklamacyjne 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej Konkursem począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. 10 czerwca 2015 r.) do dnia 21 sierpnia 2015 r., co nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 2. W przypadku reklamacji przesłanych w formie listu poleconego decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje związane z Konkursem, które należy kierować w formie pisemnej (z dopiskiem Konkurs Testy joyn na Sony Xperia Z3 - reklamacja ) na poniższy adres Organizatora: Orange Polska Spółka Akcyjna Departament Marketingu Ofert Specjalnych i Rozwoju Terminali, adres: ul. Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, lub w formie mailowej na adres: powinny określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, adres korespondencyjny lub adres , numer telefonu Uczestnika oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji, lub drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres podany w reklamacji, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. VII Odpowiedzialność Uczestnika 1. Przystępując do Etapu Testowego Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie, jak również zasad opisanych w regulaminie Bloga Konkursu zamieszczonym pod adresem 2. Organizator zastrzega, że działania Uczestnika niezgodne z niniejszym regulaminem lub regulaminem Bloga Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu lub wykluczeniem z Konkursu całej Grupy, w którego skład wchodzi Uczestnik w szczególności w przypadku, gdy działanie Uczestnika spowoduje naruszenie praw osób trzecich, np. poprzez treści zamieszczone przez Uczestnika na Blogu Konkursu. 3. Niezależnie od możliwości wykluczenia z Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wszelkich kosztów, kar lub odszkodowań uiszczonych Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich. Uczestnik, publikując treści na Blogu Konkursu, udziela Organizatorowi gwarancji i zezwoleń dotyczących tych treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bloga Konkursu. VIII. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Smartfonów na potrzeby Etapu Testowego Konkursu oraz jako nagrody w Konkursie, jak również odprowadzenia należnego podatku od ww. nagród zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku składanych reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. 3. Podanie danych osobowych, w tym w ramach Formularza Rejestracyjnego, o którym mowa w III ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania nagród w Konkursie. IX Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Strona 5 z 6

6 2. Korzystanie ze Strony Konkursowej oraz Bloga Konkursu w sposób prawidłowy za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych (komputer stacjonarny) wymaga: korzystania z dostępu do internetu (połączenia z siecią internet), oraz korzystania z urządzenia z przeglądarką internetową: Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies) lub Mozilla Firefox (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Google Chrome (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Opera (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies). 3. Korzystanie ze Strony Konkursowej oraz Bloga Konkursu w sposób prawidłowy za pośrednictwem urządzeń mobilnych (laptop/telefon komórkowy/smartfon/tablet) wymaga: korzystania z dostępu do internetu (transmisji danych) oraz korzystania z urządzenia z przeglądarką internetową: Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies) lub Mozilla Firefox (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Google Chrome (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) lub Opera (w wersji lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies) Strona 6 z 6

Regulamin Konkursu Orange TV oraz Telewizji Tu i Tam Masza i Niedźwiedź (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Orange TV oraz Telewizji Tu i Tam Masza i Niedźwiedź (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Orange TV oraz Telewizji Tu i Tam Masza i Niedźwiedź (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Masza i Niedźwiedź (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony Konkursu pod adresem: konkurs.orange.pl

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony Konkursu pod adresem: konkurs.orange.pl Regulamin Konkursu Konkurs bajkowy I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Konkurs bajkowy (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

"Poznaj sekrety angielskiej piłki

Poznaj sekrety angielskiej piłki Regulamin Konkursu "Poznaj sekrety angielskiej piłki I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Telewizji Tu i Tam oraz Orange TV Po szkole czas na filmy Lego (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Telewizji Tu i Tam oraz Orange TV Po szkole czas na filmy Lego (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Telewizji Tu i Tam oraz Orange TV Po szkole czas na filmy Lego (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Po szkole czas na filmy Lego (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Bajkowy Dzień Dziecka (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zostawiaj Dobre Ślady ( Konkurs ) organizowanym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Konkurs Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Open Gate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. Sarmackiej 7b lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 40 lat SYSTEM PROFESIONAL zwany dalej Konkursem". 2. Regulamin określa w szczególności zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie edukacyjnym z dziedziny farmacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku. I. Organizator Konkursu

Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku. I. Organizator Konkursu Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku I. Organizator Konkursu 1. Konkurs 12 nagród na 12. urodziny mbanku, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady

REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady REGULAMIN KONKURSU Zostawiaj Dobre Ślady Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Zostawiaj Dobre Ślady ( Konkurs ) organizowanym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21?

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Co wiesz na temat Forever 21? ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. Konkurs 135 lat Wella Professionals" REGULAMIN KONKURSU 135 lat Wella Professionals" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 135 lat Wella Professionals" zwany dalej Konkursem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zasady akcji #SłowaMająMoc

Zasady akcji #SłowaMająMoc Zasady akcji #SłowaMająMoc 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji (dalej Akcji ) jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Polsce, Warszawa 01-695, Al. Słowiańska 10B, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin )

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin ) Regulamin konkursu Daj Znaka ( Regulamin ) 1.Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Konkursu Konkurs Daj Znaka (dalej Konkurs ) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia - Deflegmin. [Definicje]

Regulamin Konkursu. Akademia - Deflegmin. [Definicje] Regulamin Konkursu Akademia - Deflegmin 1. [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Konkursu - Preoview Studio z siedzibą w Łodzi przy ul. Chłędowskiego 1/39, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Testuj z Orange LG G2 Mini albo Orange Reyo I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testuj z Orange LG G2 Mini albo Orange Reyo (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC.

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: CCC.EU. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Czas na 5. urodziny, zwanego dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple

REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple REGULAMIN KONKURSU Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Bankuj przez BZWBK24 wygrywaj nowości Apple (dalej Konkurs) jest Bank Zachodni WBK S.A. z

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY 1. Definicje 1. Konkurs konkurs pod nazwą KONKURS EXPRESOWY prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator Organizatorem Konkursu są Polskie Fabryki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj, zwany dalej Konkursem organizowany jest na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Low-Cost z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Gotuj ze Smoby

Regulamin Konkursu Gotuj ze Smoby Regulamin Konkursu Gotuj ze Smoby I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Gotuj ze Smoby, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo