UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 UMOWA PRZESYŁOWA Nr zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: zwaną dalej Użytkownikiem Systemu a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: ; REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym PLN opłaconym w całości, reprezentowaną przez: zwaną dalej Operatorem Systemu Przesyłowego lub OSP zwane dalej Stronami

2 1. PRZEDMIOT UMOWY I PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 1.1. Przedmiotem umowy przesyłowej (dalej: Umowa ) są usługi świadczone przez OSP na rzecz Użytkownika Systemu obejmujące: prawo do korzystania z systemu przesyłowego w zakresie przydzielonej przepustowości (PP), określonej w załączniku nr 6 do Umowy; usługi przesyłania paliwa gazowego systemem przesyłowym, w zakresie przydzielonej zdolności (PZ) określonej w załączniku nr 6 do Umowy; bilansowanie ilości paliwa gazowego dostarczonego i pobranego z systemu przesyłowego Udostępnienie dostępnej przepustowości (mocy umownej) w fizycznym punkcie wejścia do systemu przesyłowego (FPWE) lub fizycznym punkcie wyjścia z systemu przesyłowego (FPWY) następuje na podstawie przydziału przepustowości (PP) i w terminie w nim określonym. Zmiana przydziału przepustowości (PP) odbywa się w trybie określonym w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej IRiESP ). Nowy przydział przepustowości (PP) przyjęty do realizacji dla danego FPWE lub FPWY zastępuje dotychczasowy przydział przepustowości (PP) i obowiązuje od daty w nim określonej Zlecenie OSP usługi przesyłania, tj. transportu paliwa gazowego za pomocą systemu przesyłowego oraz bilansowania, następuje na podstawie przydziału zdolności (PZ). Zmiana przydziału zdolności (PZ) odbywa się w trybie określonym w IRiESP. Nowy przydział zdolności (PZ) przyjęty do realizacji dla danego punktu wejścia (PWE) lub punktu wyjścia (PWY) zastępuje dotychczasowy przydział zdolności (PZ) i obowiązuje od daty w nim określonej W przypadku, gdy Użytkownik Systemu jest uczestnikiem grupy bilansowej (ZUPUG), i złożył do OSP odpowiednie oświadczenie zgodnie z wzorem opublikowanym na stronie internetowej OSP, rozliczenia z tytułu niezbilansowania Użytkownika Systemu odbywają się wyłącznie pomiędzy OSP a ZUPBG danej grupy bilansowej W przypadku, gdy Użytkownik Systemu, po podpisaniu załącznika nr 9, pełni funkcję ZUP odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe całej grupy bilansowej (ZUPBG), jest on odpowiedzialny za prowadzenie z OSP rozliczeń z tytułu niezbilansowania wszystkich uczestników grupy bilansowej (ZUPUG), dla której pełni funkcję ZUPBG Strony zobowiązują się do stosowania IRiESP oraz Taryfy OSP. Szczegółowe zobowiązania OSP i Użytkownika Systemu określają postanowienia IRiESP i Taryfa OSP. Użytkownik Systemu podpisując Umowę potwierdza, iż została mu doręczona aktualnie obowiązująca IRiESP i Taryfa OSP oraz że zapoznał się z ich treścią. IRiESP oraz Taryfa OSP stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do Umowy Wszelkie sformułowania zdefiniowane w IRiESP mają to samo znaczenie w Umowie. 2

3 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 2.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony Rozpoczęcie świadczenia przez OSP usług nastąpi w dniu określonym przez OSP odpowiednio w przydziale przepustowości (PP) lub przydziale zdolności (PZ). 3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 3.1. W celu ochrony interesów użytkowników systemu przesyłowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa działania i niezawodności systemu, Użytkownik Systemu wykazuje posiadanie wiarygodności finansowej, potwierdzającej jego zdolność finansową do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych względem OSP Użytkownik Systemu jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie finansowe w wysokości i formie opisanej w pkt. 3 Umowy na jeden (1) miesiąc przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie danego przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ). Jeżeli okres pomiędzy zawarciem przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ), a dniem rozpoczęcia świadczenia usług jest krótszy aniżeli jeden (1) miesiąc, zabezpieczenie finansowe należy wnieść w ciągu 5 dni od dnia zawarcia przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania Do podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy przesyłowej oraz Użytkownika Systemu, nie stosuje się postanowień pkt. 3.2, pkt. 3.4, pkt. 3.5, pkt. 3.7 i pkt. 3.8 jeżeli posiada on rating finansowy nie niższy niż: Baa2 dla Agencji Moody s lub BBB dla Agencji Standard & Poor s lub BBB dla Agencji Fitch Wysokość zabezpieczenia składanego przez Użytkownika Systemu wynikająca ze świadczenia przez OSP usługi przesyłania paliwa gazowego będzie nie mniejsza niż: dla przydziału przepustowości na zasadach ciągłych dwukrotność średniej miesięcznej wartości zobowiązań finansowych Użytkownika Systemu wobec OSP w danym roku gazowym wynikających z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, o których mowa w Taryfie, dla przydziału przepustowości na zasadach przerywanych jednokrotność średniej miesięcznej wartości zobowiązań finansowych Użytkownika Systemu wobec OSP w danym roku gazowym wynikających z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, o których mowa w Taryfie Zabezpieczenie finansowe składane przez Użytkownika Systemu wynikające ze świadczenia przez OSP usługi przesyłania paliwa gazowego na zasadach przerywanych, o którym mowa w pkt , zostanie skalkulowane zgodnie z zasadami przyjętymi dla usług świadczonych na zasadach ciągłych. 3

4 3.6. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 3.4 będzie określana na podstawie przydziału przepustowości (PP) oraz informacji o planowanych do przesyłu ilościach paliwa gazowego, stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy Wysokość zabezpieczenia składanego przez podmiot ubiegający się lub korzystający z krótkoterminowych usług przesyłania na okresy jednej doby gazowej, wynikająca ze świadczenia przez OSP usług przesyłania, będzie nie mniejsza niż wartość zobowiązań finansowych Użytkownika Systemu wobec OSP obliczonych na podstawie zadeklarowanej maksymalnej przepustowości (mocy umownej) w okresie świadczenia usługi oraz liczby dni, w których świadczone będą usługi przesyłania, nie więcej niż trzydzieści (30) dni oraz deklarowanych ilości paliwa gazowego Wysokość zabezpieczenia składanego przez Użytkownika Systemu innego aniżeli określono w pkt. 3.9 i 3.10, wynikająca z tytułu bilansowania będzie nie mniejsza niż 20% wartości paliwa gazowego przesyłanego przez Użytkownika Systemu w danym miesiącu gazowym lub 20% wartości średniomiesięcznej ilości paliwa gazowego przesyłanego w ramach usług krótkoterminowych na okresy jednej doby gazowej Użytkownik Systemu będący uczestnikiem grupy bilansowej (ZUPUG) nie składa zabezpieczenia finansowego z tytułu bilansowania. Zgodnie z postanowieniami IRiESP zabezpieczenie z tytułu bilansowania całej grupy bilansowej składa ZUP odpowiedzialny za bilansowanie handlowe całej grupy bilansowej (ZUPBG) jego grupy bilansowej Użytkownik Systemu będący ZUP odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe całej grupy bilansowej (ZUPBG), w której uczestniczy przynajmniej jeden uczestnik grupy bilansowej (ZUPUG), składa zabezpieczenie wynikające z tytułu bilansowania w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości paliwa gazowego przesyłanego przez tego ZUP oraz wszystkich uczestników grupy bilansowej, w terminie o którym mowa w pkt Użytkownik Systemu jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w pkt na jeden (1) miesiąc przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ) ZUPBG lub któregokolwiek z ZUPUG. Jeżeli okres pomiędzy zawarciem przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ), a dniem rozpoczęcia świadczenia usług jest krótszy aniżeli jeden (1) miesiąc, zabezpieczenie finansowe należy wnieść w ciągu pięciu (5) dni od dnia zawarcia przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 3.8 oraz pkt. 3.10, będzie określana: na etapie rozpatrywania wniosku o przydział zdolności (PZ) w oparciu o deklarowane we wniosku dane, o których mowa w pkt. 3.6 i pkt. 3.7, lub deklarowane ilości paliwa gazowego przekazywanego do transportu (w tym ilości paliwa gazowego, którymi Użytkownik Systemu zamierza obracać na Giełdzie Gazu lub w ramach umów dwustronnych na rynku OTC) oraz 4

5 na etapie realizacji przydziału zdolności (PZ) w oparciu o ilości paliwa gazowego przesyłane przez Użytkownika Systemu w danym miesiącu gazowym lub sumę paliwa gazowego transportowanego w danym miesiącu w ramach usług krótkoterminowych na okres jednej doby gazowej, w oparciu o średnią arytmetyczną z dobowych wartości Ceny Referencyjnej Gazu (CRG), określonej na podstawie IRiESP dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składane jest zabezpieczenie Jeżeli Użytkownik Systemu jednocześnie korzysta z przepustowości w ramach przydziału przepustowości (PP) jako Użytkownik Sieci oraz przekazuje paliwo gazowe do transportu jako Zleceniodawca Usługi Przesyłowej (ZUP) w ramach przydzielonej zdolności (PZ), przedkłada zabezpieczenie określone w pkt. 3.4, pkt. 3.5 pkt. 3.7 oraz pkt Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 3.4, pkt. 3.5, pkt. 3.7 oraz pkt 3.8, może zostać przedłożone w następujących formach: depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSP, zwracany po zakończeniu świadczenia usługi przesyłania, wraz z odsetkami bankowymi w wysokości ustalonej dla tego rachunku w okresie złożenia depozytu, pomniejszony o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty przelewu bankowego, nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie OSP, wystawiona odpowiednio przez bank lub zakład ubezpieczeń, o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową (wymagany poziom nie niższy niż Baa2 dla Agencji Moody s, BBB dla Agencji Standard & Poor s, BBB dla Agencji Fitch), której treść została zaakceptowana przez OSP nieodwołalne i bezwarunkowe poręczenie, płatne na pierwsze żądanie OSP, wystawione przez spółkę powiązaną kapitałowo z Użytkownikiem Systemu, w postaci oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w nim określonej w trybie art. 777 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 j.t. dalej k.p.c. ), o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową (wymagany poziom nie niższy niż Baa2 dla Agencji Moody s, BBB dla Agencji Standard & Poor s, BBB dla Agencji Fitch), którego treść została zaakceptowana przez OSP Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w pkt. 3.10, jest przedkładane w formie nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie OSP, wystawionej odpowiednio przez bank lub zakład ubezpieczeń, o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową (wymagany poziom nie niższy niż Baa2 dla Agencji Moody s, BBB dla Agencji Standard & Poor s, BBB dla Agencji Fitch), której treść została zaakceptowana przez OSP 5

6 3.16. Użytkownik Systemu, który terminowo dokonywał płatności swoich zobowiązań wobec OSP, o których mowa w pkt. 3.4, pkt. 3.5, pkt. 3.7 oraz pk.t 3.8 (w tym m.in. z tytułu realizacji umów o przyłączenie do sieci oraz umów o nawanianie) w ciągu ostatnich czterech (4) lat, może ustanowić wobec OSP zabezpieczenie finansowe w postaci weksla własnego oraz oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji obejmujące obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w nim określonej w trybie art. 777 k.p.c. zgodnie ze wzorem publikowanym na stronie internetowej OSP Za zgodą OSP zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 3.4, pkt. 3.5, pkt. 3.7 oraz pkt. 3.8, może być ustanowione w innej formie niż wymienione w pkt W takim wypadku OSP ma prawo uzależnić akceptację takiego zabezpieczenia od własnej oceny ryzyka, określić warunki na jakich dane zabezpieczenie będzie akceptowane lub określić limit, do wysokości którego dane zabezpieczenie będzie akceptowane. Użytkownik Systemu jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i danych mających wpływ na prawidłową ocenę ryzyka przez OSP Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien upływać dwa (2) miesiące po okresie, na który została przydzielona przepustowość (PP) lub przydzielona zdolność (PZ). W przypadku usług długoterminowych świadczonych przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, OSP dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego na okres nie krótszy niż rok gazowy, z zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni roboczych przed upływem jego ważności W granicach określonych w pkt. 3.4, pkt. 3.5, 3.7 i pkt. 3.8, oraz pkt Użytkownik Systemu ma prawo zażądać dostosowania zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy, jeśli wysokość zobowiązań Użytkownika Systemu wobec OSP ustalona w oparciu o wystawione faktury będzie niższa o więcej niż 10% od wartości ustanowionego zabezpieczenia finansowego. OSP w ciągu 14 dni od dnia złożenia wezwania przekaże do Użytkownika Systemu informacje o aktualnie wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego oraz dokona jego odpowiedniego dostosowania Jeżeli planowane do przesłania ilości paliwa gazowego są większe aniżeli określone zgodnie z pkt , Użytkownik Systemu najpóźniej na jeden (1) dzień przed planowanym przekazaniem paliwa gazowego do przesłania (tj. w dniu złożenia nominacji) uzupełni zabezpieczenie finansowe do wysokości ustalonej zgodnie z pkt. 3.8 lub pkt. 3.10; w przeciwnym wypadku OSP przysługuje prawo do odrzucenia nominacji z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia finansowego Użytkownik Systemu przedkłada OSP odpowiednie zabezpieczenie finansowe na czternaście (14) dni roboczych przed wygaśnięciem obecnego zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w pkt lub pkt W przypadku, gdy wysokość zabezpieczenia finansowego złożonego przez Użytkownika Systemu nie pokrywa wartości określonej zgodnie z pkt. 3.4, pkt. 3.5, pkt. 3.7 pkt. 3.8 lub pkt wobec OSP w danym miesiącu gazowym, wynikającej z tytułu realizacji Umowy, na żądanie OSP Użytkownik Systemu uzupełnia 6

7 w wyznaczonym terminie, jednak nie dłuższym niż pięć (5) dni roboczych od momentu żądania OSP, wartość zabezpieczenia finansowego ustaloną w oparciu o ilości paliwa gazowego transportowanego w poprzednim miesiącu, powiększoną o 25% tej wartości, pod rygorem wstrzymania realizacji usług dla tego Użytkownika Systemu, w tym powiadomienia Giełdy Gazu W przypadku nieprzedłożenia zabezpieczenia finansowego w terminie określonym w pkt. 3.2 lub pkt. 3.22, OSP może zawiesić świadczenie usługi przesyłania w ramach produktu, dla którego Użytkownik Systemu nie przedłożył zabezpieczenia finansowego oraz zaoferować tą przepustowość innym użytkownikom systemu, o ile Użytkownik Systemu nie przedłoży zabezpieczenia finansowego w dodatkowo wyznaczonym przez OSP terminie. Zaoferowanie tej przepustowości następuje poprzez dokonanie publicznego ogłoszenia na stronie OSP. Przydział przepustowości (PP) nastąpi na zasadach określonych w IRiESP. Po dokonaniu przydziału przepustowości OSP wypowie przydział przepustowości (PP) dotychczasowemu posiadaczowi przepustowości (Użytkownikowi Systemu) w trybie pkt Umowy. W okresie wstrzymania świadczenia usługi przesyłania, Użytkownik Systemu zobowiązany jest do ponoszenia opłaty wynikającej ze stawki stałej, o której mowa w Taryfie OSP Użytkownik Systemu, uzyskuje prawo do uczestnictwa w procedurze aukcji opisanej w IRiESP po wpłaceniu na rachunek bankowy wskazany przez OSP wadium w wysokości PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Po zakończeniu procedury aukcji oraz złożeniu stosownego zabezpieczenia określonego w pkt. 3.4, pkt. 3.7 oraz pkt. 3.8 lub przedstawienia odpowiedniego ratingu zgodnie z pkt. 3.3, wadium zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez Użytkownika Systemu. W przypadku nieprzedłożenia przez Użytkownika sieci zabezpieczenia finansowego w terminie określonym w pkt. 3.2 wadium nie podlega zwrotowi. 4. UPOWAŻNIENIE DO UDZIELANIA INFORMACJI 4.1. Użytkownik Systemu upoważnia OSP do przekazywania operatorom systemów współpracujących informacji związanych z realizacją Umowy w zakresie określonym w IRiESP. 5. RODZAJE OPŁAT I ZASADY ICH PŁATNOŚCI 5.1. Opłaty za udostępnioną przepustowość naliczane są na podstawie obowiązującej Taryfy OSP Opłaty za świadczenie usług przesyłania oraz bilansowanie, nieujęte w Taryfie OSP, naliczane są zgodnie z postanowieniami Umowy oraz IRiESP Użytkownik Systemu zobowiązuje się do terminowego regulowania należności na rzecz OSP. W przypadku nie korzystania przez Użytkownika Systemu z usługi przesyłania paliwa gazowego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Systemu, w szczególności z uwagi na brak wystarczającej pojemności magazynowej, brak przepustowości w systemach współpracujących za PWE lub PWY, Użytkownik Systemu będzie zobowiązany do uiszczania opłaty zgodnie z Taryfą OSP. 7

8 5.4. W przypadku zmiany Taryfy OSP lub wejścia w życie nowej Taryfy OSP, Użytkownik Systemu przyjmuje ją do stosowania w terminie określonym przez OSP. W przypadku zmiany Taryfy OSP, wyłącznie w zakresie wysokości cen i stawek opłat taryfowych, Użytkownikowi Systemu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w całości ani jej części. W przypadku zmiany warunków stosowania cen i stawek opłat taryfowych, Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości albo przydziału przepustowości (PP) w części dotyczącej danego typu produktów z zakresu przepustowości, co do których nastąpiła zmiana warunków stosowania cen i stawek opłat taryfowych, w terminie czternastu (14) dni od dnia opublikowania nowej lub zmienionej Taryfy OSP z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia OSP wystawia faktury o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. OSP może wystawiać faktury odrębnie dla usług świadczonych w systemie przesyłowym gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) oraz w systemie przesyłowym gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Lw (GZ-41,5) Wyróżnia się następujące dokumenty stanowiące podstawę obciążeń: faktura pro forma wystawiana przez OSP Użytkownikom Systemu korzystającym z przydziału przepustowości (PP) oraz przydziału zdolności (PZ), w kwocie brutto stanowiącej sumę równowartości 100% wynagrodzenia za zamówioną przepustowość świadczoną na zasadach ciągłych i 5% wynagrodzenia za zamówioną przepustowość świadczoną na zasadach przerywanych oraz wartości podatku VAT (wg obowiązującej stawki) naliczonego od tak ustalonej opłaty, faktura podstawowa wystawiana przez OSP Użytkownikom Systemu korzystającym z przydziału przepustowości (PP) oraz przydziału zdolności (PZ) za zrealizowaną usługę w tym za: % wynagrodzenia za przepustowość świadczoną na zasadach ciągłych, oraz 5% wynagrodzenia za przepustowość świadczoną na zasadach przerywanych, przydzieloną przepustowość na okres jednej doby gazowej, faktura korygująca wystawiana przez OSP w ramach rozliczenia usługi przesyłowej za ilość paliwa gazowego wprowadzonego i odebranego do/z systemu przesyłowego w FPWE oraz w FPWY, za zamówioną przepustowość świadczoną na zasadach przerywanych lub za bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, przekroczenia mocy umownej (przepustowości), za wykonanie usług na podstawie udokumentowanych dodatkowych kosztów poniesionych przez OSP a także w przypadku wystąpienia błędów w rozliczaniu i fakturowaniu oraz w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Użytkownika Systemu, faktura wystawiana przez OSP ZUP korzystającym wyłącznie z przydziału zdolności (PZ) w punkcie wirtualnym, za bilansowanie oraz za wykonanie usług 8

9 na podstawie udokumentowanych dodatkowych kosztów poniesionych przez OSP, nota odsetkowa wystawiana przez OSP w przypadku przekroczenia terminów płatności przez Użytkownika Systemu CRG oraz ustalone w IRiESP stawki opłat i opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Rozliczenie i fakturowanie miesięczne z tytułu realizacji Umowy W terminie do czternastego (14) dnia miesiąca gazowego, którego dotyczy rozliczenie, OSP wystawia Użytkownikowi Systemu fakturę pro forma, która stanowi dokument informujący Użytkownika Systemu o wysokości należnej zaliczki. Wysokość faktury pro forma obliczana jest zgodnie z pkt W terminie do czwartego (4) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, OSP wystawia Użytkownikowi Systemu, korzystającemu z przydziału przepustowości (PP) oraz przydziału zdolności (PZ), fakturę podstawową za przydzieloną przepustowość, zgodnie z pkt , w tym za usługę na okres jednej doby gazowej za poprzedni miesiąc gazowy. Faktura podstawowa będzie zawierała informację o kwocie wynikającej z wystawionej faktury pro forma, o której mowa w pkt W celu ustalenia wysokości zobowiązania, które należy uregulować, Użytkownik systemu powinien pomniejszyć zobowiązanie wynikające z faktury podstawowej o wpłatę, której dokonał na podstawie faktury pro forma, o której mowa w pkt W terminie do dwudziestego ósmego (28) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie OSP może wystawić Użytkownikowi Systemu fakturę korygującą, jeżeli zachodzi konieczność uwzględnienia należnych opłat dodatkowych za poprzedni miesiąc gazowy. Na fakturze korygującej mogą zostać ujęte m.in. opłaty za ilość paliwa gazowego wprowadzonego i odebranego do/z systemu przesyłowego w FPWE oraz w FPWY, za zamówioną przepustowość świadczoną na zasadach przerywanych, opłaty związane z przekroczeniami mocy umownych (przepustowości), opłaty i bonifikaty związane z zarządzaniem ograniczeniami systemowymi w zakresie jakości i ciśnienia paliwa gazowego oraz należności związane z bilansowaniem Dwudziestego ósmego (28) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie OSP wystawia ZUP, korzystającemu wyłącznie z przydziału zdolności (PZ), fakturę obejmującą należności związane z bilansowaniem systemu przesyłowego za poprzedni miesiąc gazowy oraz opłaty za wykonanie usług na podstawie udokumentowanych dodatkowych kosztów poniesionych przez OSP Dwudziestego ósmego (28) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, Użytkownik Systemu wystawia fakturę zawierającą opłaty 9

10 z tytułu sprzedaży OSP paliwa gazowego w procesie bilansowania, zgodnie z warunkami określonymi w IRiESP W rozliczeniu z Użytkownikami Systemu OSP uwzględni zmianę czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Wówczas doba gazowa będzie odpowiednio dłuższa lub krótsza o godzinę Zasady przesyłania i odbioru faktur Faktury wraz z załącznikami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia udostępniane są poprzez elektroniczny system wymiany informacji SWI (dalej: "SWI"). Informacja o udostępnieniu faktur wraz z załącznikami jest przesyłana pocztą elektroniczną na wskazany poniżej adres Użytkownika Systemu: adres Użytkownika Systemu: Zmiana adresu wymienionego w pkt będzie następowała za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony i nie wymaga aneksu do Umowy Użytkownik Systemu przesyła fakturę, o której mowa w pkt , listem poleconym lub dostarcza ją w inny uzgodniony sposób za potwierdzeniem odbioru na adres OSP wskazany w Umowie Sposób i terminy płatności Kwoty wynikające z faktur płatne są przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach Płatność faktur wystawianych przez OSP następuje w terminie czternastu (14) dni od daty jej dostarczenia. Płatność faktury pro forma, o której mowa w pkt , następuje w terminie do 4-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu gazowym, którego dotyczy płatność. Doręczenie faktury, o której mowa w pkt , następuje z chwilą wysłania informacji o jej udostępnieniu w SWI na adres wskazany w pkt oraz otrzymania przez OSP zwrotnego potwierdzenia dostarczenia wiadomości automatycznie generowanego przez system informatyczny Użytkownika Systemu po wpłynięciu wiadomości na serwer Użytkownika Systemu Płatność faktur wystawianych przez Użytkownika Systemu następuje w terminie czternastu (14) dni od daty jej dostarczenia zgodnie z pkt W przypadku nieodebrania przez OSP faktury, o której mowa w pkt , przesłanej na adres OSP wskazany do korespondencji, fakturę uważa się za doręczoną po upływie czternastu (14) dni licząc od dnia złożenia w placówce pocztowej Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego wierzyciela. 10

11 Każda płatność dokonywana przez Użytkownika Systemu będzie zaliczana na poczet najstarszych należności, w tym w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe Przekroczenie terminu płatności Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych powoduje naliczenie, za każdy dzień opóźnienia, odsetek w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Kwota naliczonych odsetek będzie płatna, na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Stronę, w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia tej noty OSP może skorzystać z zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3, w przypadku, gdy Użytkownik Systemu zwleka z zapłatą za świadczone przez OSP usługi, co najmniej jeden (1) miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Użytkownika Systemu z obowiązku zapłaty wszystkich należności wraz z odsetkami Reklamacje dotyczące faktury Użytkownik Systemu powinien zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, nie później jednak niż przed dniem przedawnienia roszczenia W przypadku reklamacji faktury, która dotyczy błędów rachunkowych, Użytkownik Systemu jest zobowiązany do terminowej zapłaty prawidłowo wyliczonej i uzgodnionej z OSP kwoty Zgłoszenie przez Użytkownika Systemu reklamacji, innej niż dotycząca błędów rachunkowych, nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia wymagalnych należności wynikających z faktur OSP ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu czternastu (14) dni od daty jej otrzymania oraz niezwłocznie poinformować podmiot zgłaszający reklamację o jej uwzględnieniu, nieuwzględnieniu lub dalszym toku postępowania W przypadku uznania reklamacji, OSP wystawi w ciągu siedmiu (7) dni od daty uznania reklamacji fakturę korygującą i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi Systemu. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności i rozliczona w najbliższej wystawionej fakturze, o ile Użytkownik Systemu w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania faktury korygującej nie zażąda zwrotu nadpłaty w takim przypadku zostanie ona przekazana na rachunek bankowy Użytkownika Systemu w terminie czternastu (14) dni od otrzymania żądania zwrotu. 11

12 5.12. Rozstrzyganie sporów dotyczących fakturowania i płatności Jeżeli pomiędzy OSP a Użytkownikiem Systemu wyniknie spór dotyczący wystawionych przez OSP faktur, Strony dołożą starań w celu szybkiego rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny w drodze negocjacji Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni licząc od dnia doręczenia wezwania do ugodowego rozstrzygnięcia sporu Strony nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 6. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I ICH OCHRONA 6.1. Zakres, format, tryb oraz miejsca i terminy wymiany informacji pomiędzy Stronami zostały określone w IRiESP W składanych nominacjach, w tym w nominacjach składanych przez Giełdę Gazu w imieniu i na rzecz Użytkownika Systemu, należy wskazać: Nr Umowy: kod ZUP: 6.3. Użytkownik Systemu wraz z wnioskiem o przydział przepustowości (PP) lub zdolności (PZ) lub wraz z wnioskiem o zmianę przydziału przepustowości (PP) lub zdolności (PZ), przekaże OSP informacje o planowanych do przesłania w kolejnym roku gazowym rocznych ilościach paliwa gazowego dla poszczególnych FPWE i FPWY oraz PWE i PWY W ramach załącznika nr 7 do Umowy Użytkownik Systemu przekaże OSP informacje o planowanych do przesłania w kolejnym roku gazowym ilościach paliwa gazowego w rozbiciu na ilości miesięczne dla poszczególnych FPWE i FPWY oraz PWE i PWY. Użytkownik Systemu będzie aktualizował informacje przekazane w załączniku nr 7 przed rozpoczęciem następnego roku gazowego Strony zobowiązują się do przekazywania wzajemnie informacji, które mogą mieć znaczenie dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci przesyłowej i jej eksploatacji oraz informacji niezbędnych do prowadzenia rozliczeń Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, funkcjonowanie urządzeń, instalacji i sieci każdej ze Stron Informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami IRiESP Strona przekazująca informacje faksem jest zobowiązana do posiadania raportu transmisji jako dowodu nadania faksu. 12

13 6.9. W imieniu OSP osobami upoważnionymi do przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy, w tym do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy bez prawa wprowadzania zmian do Umowy są: W imieniu Użytkownika Systemu, osobami upoważnionymi do przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy, w tym do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy bez prawa wprowadzania zmian do Umowy są: Zmiana osób wymienionych w pkt. 6.9 i pkt będzie następowała za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony dokonanym zgodnie z reprezentacją Strony i nie wymaga aneksu do Umowy Dane do kontaktu służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych zawarte są w załączniku nr PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 7.1. Użytkownik Systemu niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie ogółu lub części praw i obowiązków przysługujących OSP na podstawie Umowy na osobę trzecią, w tym spółkę zależną od OSP Użytkownik Systemu jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępnienia zarezerwowanej przepustowości (mocy umownej) w przydziale przepustowości (PP) na zasadach określonych w IRiESP. 8. OGRANICZENIA W PRZESYŁANIU PALIW GAZOWYCH 8.1. Użytkownik Systemu i jego odbiorcy, są zobowiązani do ograniczenia poboru paliwa gazowego stosownie do komunikatów ogłaszanych przez OSP w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych Wielkości dopuszczalnych godzinowych i dobowych ograniczeń poboru paliwa gazowego dla poszczególnych stopni zasilania (moce umowne) dla Użytkownika Systemu, w tym jego odbiorców pobierających paliwo gazowe bezpośrednio z systemu przesyłowego, określa zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) plan wprowadzania ograniczeń W czasie trwania ograniczeń w poborze paliw gazowych, OSP będzie realizował usługę przesyłania paliwa gazowego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa URE planem wprowadzania ograniczeń oraz z wprowadzonymi stopniami zasilania, pod warunkiem, że ilości paliwa gazowego dostarczane przez Użytkownika Systemu do 13

14 punktu wejścia do systemu przesyłowego są większe lub równe ilości odbieranej przez Użytkownika Systemu, w tym jego odbiorców, w PWY. 9. ROZWIĄZANIE UMOWY, PRZYDZIAŁU PRZEPUSTOWOWOŚCI (PP) I PRZYDZIAŁU ZDOLNOŚCI (PZ) 9.1. Umowa ulega rozwiązaniu: w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron, z dniem wygaśnięcia wymaganych prawem koncesji na prowadzenie działalności objętej Umową lub decyzji o wyznaczeniu operatorem z powodu upływu terminu jej ważności, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności koncesji, albo jeśli Strona lub jej następca prawny nie uzyskał nowej koncesji umożliwiającej dalszą realizację Umowy, z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej Stronie prowadzenie dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności decyzji, albo jeśli Strona lub jej następca prawny nie uzyskał nowej decyzji umożliwiającej dalszą realizację Umowy, z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji warunkującej prowadzenie działalności związanej z realizacją Umowy, z upływem terminu wypowiedzenia Umowy Strona, której dotyczą okoliczności opisane w pkt , zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie, z co najmniej czternastodniowym (14) wyprzedzeniem, o terminie, w którym Umowa ulegnie rozwiązaniu Użytkownik Systemu uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia: w przypadku niewykonywania przez OSP usług określonych Umową przez okres kolejnych trzydziestu (30) dni, w przypadku naruszenia przez OSP istotnych postanowień IRiESP, Taryfy OSP lub Umowy i nie usunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie, w przypadku, gdy OSP nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, 9.4. W przypadku braku akceptacji zmian IRiESP lub nowej IRiESP, Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie tych zmian w IRiESP lub nowej IRiESP. W przypadku gdy termin wejścia w życie zmian IRiESP lub nowej IRiESP jest krótszy niż czternaście (14) dni od daty wydania decyzji Prezesa URE zatwierdzającej te zmiany lub nową IRiESP, wówczas Użytkownik Systemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie tych zmian lub nowej IRiESP. W przypadku, gdy zmiana IRiESP lub nowy IRiESP wchodzi w życie z dniem opublikowania w Biuletynie URE, Użytkownikowi 14

15 Systemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Użytkownik Systemu stosuje zmieniony IRiESP lub nowy IRiESP w zmienionym brzmieniu, w okresie wypowiedzenia OSP uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku: gdy Użytkownik Systemu zalega z zapłatą co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej dwutygodniowego (2) terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, a Użytkownik Systemu nie uiścił wszystkich bieżących i zaległych należności w ciągu kolejnych trzydziestu (30) dni po upływie wyznaczonego terminu, nieprzedłużenia ważności lub nieuzupełnienia do pełnej kwoty zabezpieczenia finansowego w przypadkach i formie określonych w Umowie, pomimo pisemnego wezwania do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście (14) dni, niedostosowania się przez Użytkownika Systemu do wprowadzonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami IRiESP ograniczeń w poborze paliwa gazowego, gdy Użytkownik Systemu nie spełnia wymogów przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik Systemu nie ma żadnego przydziału przepustowości (PP) lub zdolności (PZ) przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Systemu istotnych postanowień IRiESP, Taryfy OSP, Umowy i nie usunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie Stronie nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli przyczyny stanowiące podstawę jej wypowiedzenia były następstwem działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli okoliczności siły wyższej lub usunięcie skutków wystąpienia siły wyższej będzie trwało ponad sześćdziesiąt (60) dni, każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec roku gazowego za wypowiedzeniem złożonym do dnia 30 kwietnia danego roku gazowego OSP informuje Giełdę Gazu o rozwiązaniu Umowy z Użytkownikiem Systemu. 15

16 9.10. Zakończenie realizacji przydziału przepustowości (PP): Realizacja przydziału przepustowości (PP) ulega zakończeniu w następujących przypadkach: z upływem ostatniego dnia terminu realizacji wskazanego w przydziale przepustowości (PP), w drodze pisemnego porozumienia Stron, z dniem rozwiązania Umowy, z dniem zmiany sprzedawcy w sytuacji, gdy przepustowość (moc umowna) w danym punkcie, po zmniejszeniu na skutek zmiany sprzedawcy, równa się 0, z upływem terminu wypowiedzenia przydziału przepustowości (PP) Użytkownik Systemu może wypowiedzieć przydział przepustowości (PP) w danym fizycznym punkcie: w przypadku niewykonywania przez OSP obowiązków wynikających z przydziału przepustowości (PP) przez okres kolejnych trzydziestu (30) dni w danym fizycznym punkcie, w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości korzystania z usług przesyłania na warunkach określonych w przydziale przepustowości (PP), Umowie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni OSP może wypowiedzieć przydział przepustowości (PP), jeżeli odnośnie danego fizycznego punktu: Użytkownik Systemu przestał spełniać warunek zapewnienia dostarczania paliwa gazowego do fizycznego lub rewersowego punktu wejścia lub poboru paliwa gazowego z rewersowego punktu wyjścia (w przypadku punktu wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym kraju nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub nie będącym państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP, nieprzedłużenia ważności lub nieuzupełnienia do pełnej kwoty zabezpieczenia finansowego przez Użytkownika Systemu, pomimo pisemnego wezwania do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście (14) dni, w innych przypadkach naruszenia przez Użytkownika Systemu istotnych postanowień IRiESP, Taryfy OSP lub Umowy, w zakresie przydziału 16

17 przepustowości (PP) i nieusunięcia ich skutków w wyznaczonym odpowiednim terminie, w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości świadczenia usług przesyłania na warunkach określonych w przydziale przepustowości (PP), Umowie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni Strona uprawniona do wypowiedzenia przydziału przepustowości (PP) z przyczyn określonych w pkt lub w pkt powyżej, przekazuje drugiej Stronie pisemne oświadczenie określające przyczyny i termin rozwiązania przydziału przepustowości (PP). Data rozwiązania przydziału przepustowości (PP) nie może być wcześniejsza niż czternaście (14) dni kalendarzowych od daty doręczenia oświadczenia. Do upływu tego terminu Strony podejmą działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności uprawniających do wypowiedzenia przydziału przepustowości (PP). Jeśli działania takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe, przydział przepustowości (PP) ulega rozwiązaniu w dniu określonym w oświadczeniu lub w innym dniu, który Strony uzgodnią W przypadku spowodowania przez Użytkownika Systemu, dostawców lub Odbiorców, za których działania Użytkownik Systemu ponosi odpowiedzialność, zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego lub realizacji zawartych umów przesyłowych, w szczególności poprzez przekazywanie do przesłania paliwa gazowego niewłaściwej jakości lub niezbilansowania powyżej dopuszczalnych limitów, OSP uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej przepustowości (mocy umownej)(pp) lub zdolności (PZ) w punktach, których oddziaływanie miało wpływ na wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia Zakończenie realizacji przydziału zdolności (PZ) Realizacja przydziału zdolności (PZ) ulega zakończeniu w następujących przypadkach: z upływem ostatniego dnia terminu realizacji wskazanego w przydziale zdolności (PZ), z dniem wygaśnięcia przydziału przepustowości (PP), w fizycznym punkcie, któremu odpowiada przydział zdolności (PZ) w punkcie kontraktowym, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP, w drodze pisemnego porozumienia Stron, z dniem rozwiązania Umowy, z upływem terminu wypowiedzenia przydziału zdolności (PZ) dla wirtualnych punktów wejścia lub wyjścia do obszaru dystrybucyjnego 17

18 (WPWEOSD/WPWYOSD), wirtualnych punktów wejścia lub wyjścia do instalacji magazynowej (WPWEOSM/WPWYOSM), wirtualnych punktów wejścia lub wyjścia z Giełdy Gazu (WPWEGG/WPWYGG) oraz dla wirtualnych punktów wejścia lub wyjścia dla rynku OTC (WPWEOTC/WPWYOTC) ZUP może wypowiedzieć przydział zdolności (PZ) dla punktów WPWEOSD/WPWYOSD, WPWEOSM/WPWYOSM, WPWEGG/WPWYGG oraz WPWEOTC/WPWYOTC z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia składając wypowiedzenie na piśmie OSP może wypowiedzieć przydział zdolności (PZ) dla punktów WPWEOSD/WPWYOSD, WPWEOSM/WPWYOSM, WPWEGG/WPWYGG oraz WPWEOTC/WPWYOTC w następujących przypadkach: nieprzedłużenia ważności lub nieuzupełnienia do pełnej kwoty zabezpieczenia finansowego przez ZUP, pomimo pisemnego wezwania do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście (14) dni w innych przypadkach naruszenia przez ZUP istotnych postanowień IRiESP, Taryfy OSP, Umowy, w zakresie przydziału zdolności (PZ) i nieusunięcia ich skutków w wyznaczonym przez OSP terminie, w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości świadczenia usług przesyłania na warunkach określonych w przydziale zdolności (PZ) i Umowie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni OSP przekazuje Użytkownikowi Systemu wypowiedzenie określające przyczyny i termin rozwiązania przydziału zdolności (PZ). Data rozwiązania przydziału zdolności (PZ) nie może być wcześniejsza niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od daty takiego zawiadomienia. Do upływu tego terminu Strony podejmą działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności uprawniających do wypowiedzenia przydziału zdolności (PZ). Jeśli działania takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe, przydział zdolności (PZ) ulega rozwiązaniu w dniu określonym w zawiadomieniu lub w innym dniu, który Strony uzgodnią. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowa wchodzi w życie z dniem Umowa podlega i powinna być interpretowana zgodnie z prawem polskim Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze, w celu zastąpienia 18

19 takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zmian IRiESP lub Taryfy OSP, które wiążą Strony w terminie wprowadzenia ich do stosowania oraz postanowień pkt , pkt oraz pkt Zmiana załącznika nr 6 (PP/PZ) nie wymaga formy pisemnej i następuje poprzez udostępnienie przez OSP w SWI Użytkownikowi Systemu nowej treści załącznika nr 6 (PP/PZ) zgodnie z postanowieniami IRiESP. Zmianę treści załącznika nr 6 (PP/PZ) uważa się za dokonaną z chwilą udostępnienia przez OSP nowego brzmienia załącznika nr 6 (PP/PZ) w SWI. Zmiana załączników nr 7 i nr 8 nie wymaga formy pisemnej i następuje poprzez przekazanie nowej treści załącznika drogą elektroniczną Z zastrzeżeniem korespondencja związana z Umową będzie doręczana listem poleconym, przesyłką kurierską lub przez posłańca, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony ustalają czternastodniowy (14) termin odpowiedzi na oficjalną korespondencję. Korespondencję wysłaną listem poleconym uważa się za doręczoną zgodnie z art. 139 k.p.c Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. OSP może sporządzić Umowę dodatkowo również w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją Umowy, Strony wiąże Umowa sporządzona w języku polskim. 19

20 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: odpisu z rejestru przedsiębiorców OSP; pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób podpisujących Umowę do reprezentowania i zaciągania zobowiązań. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: odpisu z rejestru przedsiębiorców Użytkownika Systemu; pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób podpisujących Umowę do reprezentowania i zaciągania zobowiązań; decyzji o nadaniu numeru REGON; decyzji o nadaniu numeru NIP; Odpis poświadczonej za zgodność z oryginałem koncesji Użytkownika Systemu albo oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Użytkownika Systemu, iż działalność wykonywana przez Użytkownika Systemu nie wymaga koncesji przewidzianej Ustawą Prawo energetyczne. IRiESP Taryfa Dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego PP/PZ Informacja o planowanych do przesyłu ilościach paliwa gazowego Dane kontaktowe Grupa bilansowa Podpisy Stron OSP Użytkownik Systemu 20

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: UMOWA PRZESYŁOWA Nr /UP/ /ZUP zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (NIP)...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: UMOWA PRZESYŁOWA Nr /UP /ZUP zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO UMOWA RAMOWA Nr../.././. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO Projekt wzorcowej umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłowej GAZ-SYSTEM wer. 1.2 [str. 1] zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA PRZESYŁOWA (MUP)

MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA PRZESYŁOWA (MUP) MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA PRZESYŁOWA (MUP) Nr... zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA ZWROTNEGO PALIWA GAZOWEGO POLSKIM ODCINKIEM SYSTEMU GAZOCIAGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ EUROPA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA ZWROTNEGO PALIWA GAZOWEGO POLSKIM ODCINKIEM SYSTEMU GAZOCIAGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ EUROPA UMOWA Nr../.././. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA ZWROTNEGO PALIWA GAZOWEGO POLSKIM ODCINKIEM SYSTEMU GAZOCIAGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ EUROPA zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (obowiązujący od dnia 8 lipca 2014 r.) 1 Niniejszy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REGAZYFIKACJI NR.../.../...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REGAZYFIKACJI NR.../.../... UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REGAZYFIKACJI NR.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy : Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REGAZYFIKACJI NR.../.../...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REGAZYFIKACJI NR.../.../... UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REGAZYFIKACJI NR.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy : Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

IRiESP Nowy model kontraktowy

IRiESP Nowy model kontraktowy IRiESP Nowy model kontraktowy Warszawa, 7 maja 2012r. 1 Punkty dostawy i odbioru paliwa gazowego Punkty wsieci i przesyłowejł dzieli się na: 1) fizyczne punkty wejścia i wyjścia, 2) punkty wejścia i wyjścia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług Dystrybucji paliwa gazowego

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług Dystrybucji paliwa gazowego OGÓLNE WARUNKI UMOWY obowiązujące od dnia 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług Dystrybucji paliwa gazowego I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (obowiązujący od dnia 15 lipca 2016 r.) 1 Niniejszy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego OGÓLNE WARUNKI UMOWY obowiązujące od dnia.. 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego OGÓLNE WARUNKI UMOWY obowiązujące od dnia 20 stycznia 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu... r. w Zawierciu, pomiędzy : CMC Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu (42-400), przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI MIĘDZYOPERATORSKIEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ

OGÓLNE WARUNKI MIĘDZYOPERATORSKIEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ OGÓLNE WARUNKI MIĘDZYOPERATORSKIEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ obowiązujące od dnia 1 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej (MUD) I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

KRÓTKOTERMINOWA UMOWA REGAZYFIKACJI

KRÓTKOTERMINOWA UMOWA REGAZYFIKACJI KRÓTKOTERMINOWA UMOWA REGAZYFIKACJI Nr../.././. zawarta w dniu.. w Warszawie, dalej "Krótkoterminowa Umowa Regazyfikacji", pomiędzy: z siedzibą w, wpisaną do.. pod numerem. prowadzonego przez., NIP: ;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy (nazwa OSD) a (nazwa Sprzedawcy)

Załącznik nr. do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy (nazwa OSD) a (nazwa Sprzedawcy) RWE Stoen Operator PROJEKT wersja 2.1 Załącznik nr do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy (nazwa ) a (nazwa Sprzedawcy) ZASADY I PROCEDURY USTANAWIANIA, UZUPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r.

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Warszawa, 21 kwietnia 2015r. Międzyoperatorska Umowa Przesyłowa Relacje OSP OSD po 1 października 2015r. 2 Entry Entry OSP Exit do OSD 1 OSD 1 Exit Exit

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy Projekt Umowy UMOWA Nr 9/ZP/ZGO/2014 na zakup energii elektrycznej zawarta w dniu... w Bielsku-Białej pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez :

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul..,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: Biurem Strefy Parkowania w Gnieźnie NIP 7841643467,Regon 630749641, reprezentowanym przez : Marzenę Dyc-Rewers-kierownika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego. WZÓR

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.r w Warszawie, pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.nip, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji Umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu...20... r. w Bytomiu, pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu.. w. pomiędzy: KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł, NIP 7811861610,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Nr... W dniu.. w.. pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-23-60-203, REGON 890672865,

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-23-60-203, REGON 890672865, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego z dnia... numer... będąca następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r Załącznik nr 1A do SIWZ (Wzór) UMOWA zawarta w Krakowie, w dniu...... 2010 r pomiędzy: Skarbem Państwa Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 1406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) UMOWA NR zawarta w dniu. r, w...., pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Sprzedawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu odrębnego nieograniczonego.

UMOWA. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Sprzedawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu odrębnego nieograniczonego. PROJEKT UMOWA zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA INSTRUKCJA DO FORMULARZA A 1. Numer wniosku o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego zwany dalej Wnioskiem - wypełnia OGP GAZ-SYSTEM S.A. zwany dalej OSP (Operator Systemu Przesyłowego). 2. Data

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Istotne postanowienia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 1 Postanowienia wstępne 1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr zawarta w [ ] w dniu [ ], pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr spółką: [ ] z siedzibą w [ ] [( )], przy ul. [ ] lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

reprezentowany przez:...

reprezentowany przez:... załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr GM.271.1.2.2011.. Zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno NIP 745 174 86 03, Regon 000524453

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA SGT

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA SGT INSTRUKCJA DO FORMULARZA A 1. Numer wniosku o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego zwany dalej Wnioskiem - wypełnia OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o zwany dalej OSGT (Operator Systemu Gazociągów Tranzytowych).

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2012 r. w. pomiędzy: z siedzibą...., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:. a... z siedzibą... wpisaną

Bardziej szczegółowo