Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwestionariusz dla pracodawców I INFORMACJE O FIRMIE"

Transkrypt

1 INFORMACJE O FIRMIE 1 1 a. Rok założenia firmy: b. Powiat: 2 Lokalizacja: a. Miasto powiatowe pow. 60 tys.; b. Miasto powiatowe; c. Miasto inne; d. Wieś; Jaki jest główny sektor działalności firmy? (proszę wybrać jeden): Jaki jest rodzaj działalności firmy według Polskiej Klasyfikacji Działalności? (PKD) Czy w przeszłości działali Państwo w innej branży? a. Produkcja nierolnicza b. Usługi c. Handel a. Pierwszoplanowy: d. Rolnictwo/Leśnictwo... b. Drugi w kolejności:... a. TAK NIE b. Jeżeli Tak to w jakiej (PKD)?... 6 Ile osób firma zatrudnia? a. 1-9; b. 10 do 49; c ; d ; e. ponad 500 a. Rodzina właściciela bez pobierania stałego wynagrodzenia:... 7 Ile osób z ogólnej liczby pracowników pracuje w następujący sposób?: b. Umowa o pracę na pełny etat:... c. Umowa o pracę na część etatu... d. Stałe umowy zlecenia lub o dzieło... e. Okresowe umowy zlecenia lub o dzieło... g. Świadczący prace na zasadzie samozatrudnienia... h. Inne (jakie?) Proszę o podanie kilku informacji dotyczących charakterystyki demograficznej pracowników w firmie 8 Płeć a. liczba kobiet:... ; b. liczba mężczyzn:... 9 Wiek (W wolnym miejscu proszę wpisać liczbę osó a ; b ; c ; d ; e ; f. pow Wykształcenie (W wolnym miejscu proszę wpisać liczbę osó a. podstawowe... ; b. zasadnicze... ; c. średnie ogólne... ; d. średnie techniczne.. ; e. wyższe techniczne... ; f. wyższe mgr Jaka była wielkość obrotów firmy w 2004 roku? (Proszę podać kwotę) Jak zmieniły się obroty firmy w roku 2004 w porównaniu z rokiem poprzednim?... zł a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek ND

2 Jaka jest Pani / Pana prognoza I a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek co do zmiany obrotów firmy w latach kolejnych? II a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek Jak zmieniły się nakłady na inwestycje w firmie w roku 2004 w porównaniu z rokiem poprzednim? Jaka jest Pani / Pana prognoza co do zmiany nakładów na inwestycje w firmie w latach kolejnych? Jaki był wynik finansowy firmy w 2004 roku? Jakie są poszczególne rynki zbytu firmy? (Proszę podać udział procentowy) a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek ND I a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek II a. Wzrost b. Bez zmian c. Spadek a. Duża strata b. Strata c. zero d. zysk e. Duży zysk ND a. Lokalny powiat b. Regionalny województwo c. Cały kraj d. Zagranica: UE, USA e. Zagranica: były ZSRR itp....%...%...%...%...% 18 Jak ocenia Pan / Pani obecną sytuację firmy? (0 bardzo zła, 100 bardzo dobr wielkość obrotów rentowność płynność finansowa d) asortyment produktów / usług e) jakość produktów / usług f) wielkość zatrudnienia 19 g) jakość załogi Jak ocenia Pan / Pani lokalny klimat do prowadzenia działalności gospodarczej? (0 bardzo źle, 100 bardzo dobrze) usługi doradcze dla firm dostęp do kredytów wsparcie ze strony organizacji pracodawców d) infrastruktura gospodarcza (drogi, odpowiednie uzbrojenie terenu, ochrona środowisk e) dostępność usług kooperacyjnych 20 f) przestrzeganie reguł etycznych w biznesie Jak ocenia Pan / Pani pozycję rynkową swojej firmy? (0 przegrana z konkurencją, 50 walka konkurencyjna, 100 niezagrożona pozycja lidera na rynku) lokalnie powiat w regionie w Polsce

3 21 Jaki jest poziom nowoczesności firmy? (0 żaden; 100-bardzo wysoki) Korzystanie z uznawanych standardów jakości (np. ISO, HACCP) Korzystanie z nowoczesnego oprzyrządowania w pracy Korzystanie z nowoczesnych technologii 3 22 d) Korzystanie z nowoczesnych materiałów Jaki wpływ mają poszczególne czynniki na osiągnięcie sukcesu rynkowego firmy? (0 brak wpływu, 100 decydujący wpływ) kadra kierownicza specjaliści pracownicy wykonawczy d) oprzyrządowanie stanowisk pracy e) stosowane technologie f) metody zarządzania g) system komunikacji w firmie h) dostęp do informacji gospodarczych i) dostęp do informacji politycznych j) dostęp do kapitału k) infrastruktura gospodarcza (np. połączenia komunikacyjne, łącza telekomunikacyjne, uzbrojenie terenu) l) instytucje okołobiznesowe (w szczególności firmy szkoleniowe, doradcze, logistyczne) m) organizacje pracodawców (izby gospodarcze, rzemieślnicze, itp.) n) środki pomocowe z UE o) układy i znajomości p) lokalne i regionalne plany rozwoju q) umiejętności właściciela / zarządu r) ogólny stan gospodarki s) inne ważne dla firmy /wpisać/ Jak daleko na przyszłość planowane są w firmie?: rodzaj i charakter produkcji / usług Wcale 1 rok 3 lata 5 lat ND liczbę zatrudnionego personelu Wcale 1 rok 3 lata 5 lat ND

4 4 24 Jakie szkolenia potrzebne są w firmie w ciągu najbliższych 3 lat? Opracowywanie strategii rozwoju Sprzedaż i kontakt z klientem Marketing i badanie rynku d) Przepisy prawne e) Nowe technologie produkcji f) Wykorzystanie technologii informatycznych g) Zarządzanie organizacją h) Zarządzanie personelem i) Systemy jakości j) Pozyskiwanie dla firmy środków pomocowych z UE dla przedsiębiorców k) Przepisy podatkowe l) Zarządzanie projektami z UE i sposób ich rozliczania m) inne: Jakiego doradztwa potrzebuje firma w perspektywie 3 lat? Opracowywanie strategii rozwoju Sprzedaż, Marketing i badanie rynku Przepisy prawne d) Nowe technologie produkcji e) Wykorzystanie technologii informatycznych f) Zarządzanie organizacją g) Zarządzanie personelem 26 h) Systemy jakości i) Pozyskiwanie środków pomocowych UE dla przedsiębiorców j) Zarządzanie projektami z UE i ich rozliczanie k) Przepisy podatkowe Ile środków w bieżącym roku przeznaczy firma na następujące formy wsparcia własnej działalności? (proszę podać kwotę) na szkolenia... zł na doradztwo... zł

5 5 27 Jak ważne w bieżącym roku są dla firmy poszczególne kierunki działań? (0 w ogóle nie ważne, 100 ogromnie ważne) Poszukiwanie nowych rynków zbytu Wprowadzenie nowych produktów / usług Reorganizacja struktury firmy d) Zatrudnianie nowych pracowników e) Zwalnianie pracowników f) Inwestowanie w rozwój kwalifikacji pracowników g) Modernizacja firmy (nowe maszyny, nowe technologie) h) Wprowadzenie nowego modelu zarządzania w oparciu o standardy jakości (ISO) i) Pozyskanie nowego / dodatkowego lokalu (miejsc związanego z działalnością gospodarczą j) Inne:... ZASOBY LUDZKIE W pytaniach proszę ocenić poszczególne grupy zatrudnionych w Pana / Pani firmie za pomocą oceny ogólnej i pod różnymi względami: (0 ocena skrajnie negatywna, 100 maksymalnie pozytywn 28 Kierownicy (ocena ogóln Umiejętność koordynacji pracy swojego działu z innymi działami lub firmami Planowanie pracy swojego działu Organizowanie pracy swoich pracowników d) Motywowanie pracowników e) Kontrola pracy i monitoring wyników f) Reprezentowanie interesów swojego działu g) Wiedza fachowa h) Umiejętności techniczne i) Umiejętności interpersonalne j) Chęć rozwoju i potencjał do rozwoju k) Wprowadzanie innowacji l) Kultura pracy m) Dbałość o dobro firmy lojalność n) Dbałość o bezpieczeństwo swoje i pracowników o) Znajomość języków obcych

6 6 29 Jakie są główne braki kwalifikacyjne kadry kierowniczej w firmie? ND 30 d) Specjaliści / Pracownicy koncepcyjni (ocena ogóln Dyscyplina pracy (punktualność, rzetelność) Innowacyjność, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w firmie Podnoszenie swoich kwalifikacji, d) Wiedza fachowa e) Umiejętności techniczne, doświadczenie zawodowe f) Chęć rozwoju i potencjał do rozwoju g) Wprowadzanie innowacji h) Kultura pracy i) Dbałość o bezpieczeństwo swoje i kolegów j) Dbałość o dobro firmy lojalność k) Znajomość języków obcych 31 Jakie są główne braki kwalifikacyjne specjalistów w firmie? ND d) 32 Pracownicy wykonawczy (ocena ogóln Dyscyplina pracy (punktualność, rzetelność) Wiedza fachowa i doświadczenie zawodowe Podnoszenie swoich kwalifikacji d) Chęć rozwoju i potencjał do rozwoju e) Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i materiałów w pracy f) Są elastyczni i otwarci na zmiany organizacyjne, technologiczne g) Zgłaszanie pomysłów racjonalizatorskich h) Umiejętności techniczne

7 i) Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych oraz higienę i estetykę miejsca pracy j) Kultura pracy k) Dbałość o dobro firmy, lojalność l) Koleżeńskość i współpraca w zespole m) Znajomość języków obcych 33 Jakie są główne braki kwalifikacyjne pracowników wykonawczych? ND d) 34 Jakie metody oceny kadr są stosowane w firmie? ND 35 Jak ocenia Pan / Pani kandydatów, poszukujących pracy w Pana / Pani firmie? Potrafią zaprezentować siebie Mają aktualną wiedzę Posiadają wystarczające umiejętności praktyczne d) Będą zdyscyplinowani w pracy e) Będą uczciwi w pracy f) Będą wysoko zmotywowani do pracy 7 36 g) Będą współpracować z innymi Proszę wskazać 3 główne cechy pozytywne, które posiadają kandydaci z lokalnego rynku poszukujący pracy w Pana / Pani firmie ND 37 Proszę wskazać 3 główne cechy negatywne, które posiadają kandydaci z lokalnego rynku poszukujący pracy w Pana / Pani firmie ND

8 8 38 Czy zwalniali Państwo pracowników w ostatnim roku? Tak Nie ND Jeżeli Nie lub ND to przejdź do pytania nr W jakich zawodach / stanowiskach nastąpiły zwolnienia: 40. Czy zamierzają Państwo zatrudniać w ciągu następnych 12 miesięcy pracowników w następujących grupach pracowniczych? kierowników Tak Nie Jeżeli Nie to przejdź do pytania nr 40b a1) Czy z powodu wakatów? Tak Nie a2) Czy są to nowoutworzone miejsca pracy? Tak Nie a3) W jakich działach zostaną oni zatrudnieni? (np. finanse, sprzedaż, kadry, produkcja, logistyk /Proszę wpisać obok/ specjalistów Tak Nie Jeżeli Nie to przejdź do pytania nr 40c b1) Czy z powodu wakatów? Tak Nie b2) Czy są to nowoutworzone miejsca pracy? Tak Nie b3) W jakich działach zostaną oni zatrudnieni? (np. finanse, sprzedaż, kadry, produkcja, logistyk /Proszę wpisać obok/ pracowników wykonawczych Tak Nie Jeżeli Nie to przejdź do pytania nr 41 c1)) Czy z powodu wakatów? Tak Nie c2) Czy są to nowoutworzone miejsca pracy? Tak Nie c3) W jakich działach zostaną oni zatrudnieni? (np. finanse, sprzedaż, kadry, produkcja, logistyk /Proszę wpisać obok/

9 9 41. Na ile zmiana poziomu obrotów Pana(i) firmy w ciągu jednego roku wpłynie na zmianę poziomu zatrudnienia w tym samym roku? spadek obrotów w % Spadek zatrudnienia w % wzrost obrotów w % Wzrost zatrudnienia w % a. do 5 f. do 5 b g c h d i e. powyżej 30 j. powyżej 30 Które z czynników mają wpływ na stworzenie nowych miejsc pracy w Pana / Pani firmie? (0 bez wpływu, 100 ogromny wpływ) Zwiększenie sprzedaży Wdrożenie nowych technologii Pokonanie ograniczeń urzędniczych d) Pozyskanie dodatkowych terenów i obiektów dla inwestycji e) Zmniejszenie podatków f) Łatwiejszy dostęp do kredytu g) Pozyskanie środków pomocowych z UE h) Podniesienie kwalifikacji przez pracowników i) Lobbing organizacji pracodawców j) Zaangażowanie samorządów lokalnych k) Rozwój infrastruktury gospodarczej l) Dopasowanie sektora edukacji do potrzeb biznesu m) Wsparcie funduszy europejskich (np. EFS) 43. Jakie przeciętne wynagrodzenie proponujecie Państwo nowozatrudnionym pracownikom? Kadra kierownicza... zł ND Specjaliści... zł ND Pracownicy wykonawczy... zł ND

10 W przypadku poszukiwania nowego pracownika, osobę z której z poniżej wymienionych grup zatrudnił(by Pan / Pani najchętniej? (0 nie zatrudniłbym jej, 100 bardzo chętnie) Osoby aktualnie zatrudnione gdzieś indziej Absolwenci bezpośrednio po ukończeniu szkoły Osoby mające doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych (wolontariusz) d) Osoby poszukujące pracy skierowane przez Urząd Pracy ND e) Inne:... Jak często rekrutujecie Państwo pracowników za pomocą wymienionych sposobów? (0 nigdy, 100 zawsze) poprzez zgłoszenie oferty do Urzędu Pracy zlecenie Urzędowi Pracy poszukanie pracownika (selekcj zamieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej ND d) zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej e) zamieszczenie ogłoszenia w Internecie f) poprzez prywatne firmy pośrednictwa pracy g) poprzez krąg znajomych w branży h) poprzez bazę danych kandydatów odwiedzających firmę (baza cv) i) poprzez własnych pracowników j) RYNEK PRACY Na ile według Pana / Pani poniższe charakterystyki kandydatów poprawiają ich szanse na znalezienie pracy? (0 w ogóle nie poprawiają, 100 maksymalnie dużo poprawiają) kursy, szkolenia umiejętności specjalistycznych (zawodowych, technicznych) kursy, szkolenia umiejętności interpersonalnych i psychologicznych przekwalifikowanie się / wyuczenie nowego zawodu d) wyższe wykształcenie e) studia podyplomowe f) znajomość języka obcego g) znajomość obsługi komputera h) ukończenie dwóch kierunków studiów i) praktyki i staże

11 11 j) znajomości i układy towarzyskie k) możliwość zmiany miejsca zamieszkania l) odpowiednia prezencja m) odpowiednie cechy charakteru n) dogodna sytuacja rodzinna o) dobry stan zdrowia p) posiadanie odpowiedniego zawodu 47 q) posiadanie renty r) zaangażowanie w wolontariat (praca społeczna bez wynagrodzeni s) inne:.... Jakie Pana / Pani zdaniem są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych miastach (regionach)? (Prosimy dokonać ogólnej oceny biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na rozwój firm) Lublin Lubelszczyzna Warszawa d) Kraków e) Poznań f) Wrocław g) Gdańsk h) Katowice (Śląsk) 48 i) Zagranica (UE, Ameryk Jak dużo informacji o rynku pracy czerpie Pan / Pani z następujących źródeł? (0 w ogóle nie czerpię żadnych informacji, 100 bardzo dużo informacji czerpię z tego źródł kontakty z innymi pracodawcami / targi, konferencje itp. kontakty towarzyskie (z przyjaciólmi) kontakty w rodzinie d) TV lokalna e) TV ogólnopolska f) prasa lokalna g) prasa ogólnopolska h) radio lokalne i) radio ogólnopolskie

12 12 j) organizacje pracodawców k) Urzędy Pracy l) prywatne firmy doradcze / pośrednictwa pracy m) specjalistyczne serwisy internetowe 49 n) specjalistyczne czasopisma Jak dobrze jest Pan / Pani poinformowany( o lokalnym rynku pracy (wynagrodzeniach, poziomie, kwalifikacjach i cechach kandydatów do pracy, itp.)? (0 nic nie wiem, 100 wiem wszystko) 50 ROZWÓJ LOKALNY Jak Pan / Pani ocenia działalność władz lokalnych pod następującymi względami? (0 bardzo źle, 100 bardzo dobrze) Lokalna polityka rozwoju Życzliwość urzędników samorządowych Kompetencja urzędników samorządowych d) Sprawność, szybkość załatwiania spraw w urzędach e) Korupcja przy załatwianiu spraw (0 - całkowity brak korupcji, oznacza dużą korupcję) 51 Działania których instytucji ocenia Pan / Pani najlepiej? (proszę wskazać najwyżej 3) 52 Działania których instytucji ocenia Pan / Pani najgorzej? (proszę wskazać najwyżej 3) 53 Jak Pan / Pani ocenia swój wpływ (bezpośredni lub pośredni) na: Strategię rozwoju regionu Lokalną strategię rozwoju Plan zagospodarowania gminy lub powiatu d) Tworzenie lokalnego porozumienia na rzecz zatrudnienia e) Prace powiatowej / miejskiej rady zatrudnienia f) Prace radnych powiatu / miasta g) Posłów / senatorów z okręgu wyborczego h) Działania podejmowane przez moją organizację pracodawców

13 WSPARCIE SEKTORA Jak często Państwa firma korzystała z dostępnych form pomocy świadczonych na rzecz MSP? (0 nigdy, 100 zawsze) Jak bardzo następujące czynniki przeszkadzają Pana / Pani firmie w dostępie do środków finansowych z Unii Europejskiej? nieznajomość zasad ubiegania się o pomoc brak czasu zbyt dużo formalności d) trudno dostępna informacja e) zbyt wielu chętnych f) konieczność wysokiego wkładu własnego g) Inne: Jak często Pana / Pani firma korzystała z następujących form pomocy? (0 nigdy, 100 zawsze) Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej Zatrudnienie absolwenta w ramach stażu Otrzymanie pożyczki z urzędu pracy na utworzenie miejsca pracy d) Dofinansowanie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej e) Przeszkolenie kandydata do pracy f) Przeszkolenie własnych pracowników g) Bezpłatne usługi doradcze h) Pomoc w przygotowaniu wniosku o środki pomocowe UE i) Inne: Z jakich form pomocy dla firmy chciałby Pan / Pani skorzystać w najbliższym roku? Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej Zatrudnienie absolwenta w ramach stażu Otrzymanie pożyczki z urzędu pracy na utworzenie miejsca pracy d) Dofinansowanie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej e) Przeszkolenie kandydata do pracy f) Przeszkolenie własnych pracowników g) Bezpłatne usługi doradcze h) Pomoc w przygotowaniu wniosku o środki pomocowe UE

14 Jak ocenia Pan / Pani szanse / możliwość firmy 58 skorzystania ze środków pomocowych dostępnych dla sektora przedsiębiorstw? Jak ocenia Pan / Pani zaangażowanie różnych instytucji w proces wspomagania rozwoju 59 przedsiębiorstw? Instytucje samorządu lokalnego (Starosta, prezydent, wójt) 14 Urząd Wojewody Urząd Marszałka Województwa d) Banki e) Instytucje wspierania rozwoju f) Urzędy Pracy g) Organizacje pozarządowe h) Zrzeszenia Pracodawców i) Inne:... WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA 60 Na ile jest Pan / Pani zainteresowany( współpracą z innymi sektorami? a. Szkolnictwo zawodowe b. Wyższe uczelnie techniczne c. Uniwersytety d. Samorządy lokalne e. Urzędy Pracy f. Organizacje pozarządowe 61 g.... W jakim stopniu jest Pan / Pani gotowy( podjąć różne formy współdziałania ze szkołami zawodowymi? a. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla szkół (urządzenie pracowni maszyny) b. Organizacja praktyk uczniowskich c. Tworzenie i stała aktualizacja systemu informacji o potrzebach rynku pracy d. Promowanie najlepszych uczniów poprzez fundowanie stypendiów e. Promowanie najlepszych uczniów poprzez oferty ich zatrudnienia Dziękuję bardzo za informacje i współpracę

Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego

Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego 5R O Z D Z I A Ł Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego Z A W A R T O Ś Ć R O Z D Z I A Ł U 179 Wskaźniki ekonomiczne rozwoju przedsiębiorstw 182 Lokalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 185 Możliwości

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo