Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki"

Transkrypt

1

2

3 O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na rozwój potencjału dydaktycznego WSEI 24 Przewodnik Biuro Karier 144 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 145 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 146 Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii 147 Duszpasterstwo Akademickie 148 Samorząd Studencki 149 Organizacje studenckie 150 Baza dydaktyczna 152 Biblioteka 153 Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu WSEI 154 Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej 156 Wydawnictwo naukowe 158 Oferta studiów podylomowych 159 Kontakt 160 Wydział Pedagogiki i Psychologii Psychologia 28 Pedagogika 38 Praca socjalna 50 Zdrowie publiczne 54 Pielęgniarstwo 60 Wydział Ekonomii Ekonomia 70 Zarządzanie 84 Wydział Administracji Administracja 94 Bezpieczeństwo wewnętrzne 106 Stosunki międzynarodowe 110 Wydział Transportu i Informatyki Transport 116 Informatyka 128 Mechanika i budowa maszyn 134 Logistyka 140 Spis treści 1

4 O U C Z E L N I Teresa Bogacka Kanclerz WSEI Rok akademicki 2012/2013 jest 12. rokiem działalności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W tym okresie nasza Uczelnia wypracowała wiodącą pozycję wśród uczelni niepublicznych w regionie południowowschodniej Polski. Naszym atutem jest silne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. Nasze programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców oraz preferencjom naszych kandydatów, a Uczelnia generuje rozwiązania, które trafiają do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania Uczelni przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom. Wyniki najnowszych rankingów pokazują, że Uczelnia zajmuje silną pozycję wśród 10 najlepszych niepublicznych szkół wyższych w kraju. Zajęliśmy 4. miejsce w Polsce w rankingu Wprost, 9. pozycję wśród uczelni magisterskich w Perspektywach, otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienia w konkursach ACI i Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie WSEI oferuje kształcenie na 14 kierunkach studiów, w tym na studiach I stopnia na kierunku Logistyka. Jest to jedyny kierunek kształcenia w uczelniach południowowschodniej Polski przygotowujący specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania procesami w firmach. Studenci mają możliwość odbywania praktyk studenckich w najlepszych przedsiębiorstwach regionu, z którymi podpisa- 2 Rezultatem naszego rozwoju na rynku edukacyjnym w okresie 12 lat jest zwiększenie liczby studentów do ponad w 2012 roku, co czyni nas jedną z największych i najstabilniejszych uczelni niepublicznych w Polsce.

5 liśmy umowy o współpracy, tworząc siec partnerską. Studenci mogą też część studiów odbywać za granicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Współpraca z uczelniami zagranicznymi jest stale rozszerzana, więc oferta edukacyjna z każdym rokiem jest bardziej atrakcyjna. Rezultatem naszego rozwoju na rynku edukacyjnym w okresie 12 lat jest zwiększenie liczby studentów do ponad w 2012 roku, co czyni nas jedną z największych i najstabilniejszych uczelni niepublicznych w Polsce. W okresie Uczelnię ukończyło absolwentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów studiów podyplomowych, które cieszą się dobrą renomą i prestiżem wśród pracodawców. Równie szybko jak oferta dydaktyczna rozwija się baza dydaktyczna i socjalna Uczelni. Nasza Uczelnia ma własne pełne zaplecze dydaktyczne o powierzchni ponad m 2, które jest ciągle udoskonalane i modernizowane. Ze środków dla Polski Wschodniej otrzymanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wartości 18 mln złotych Uczelnia utworzyła Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu oraz Centrum Psychologii i Psychoprofilaktyki, a obecnie tworzone jest Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI, na który to projekt Uczelnia otrzymała grant o wartości ponad 20 mln zł. Z ultranowoczesnych laboratoriów w tych centrach mogą korzystać zarówno studenci, pracownicy naukowi, jak i przedsiębiorcy. Dzięki tym inwestycjom mamy szansę na zmianę postrzegania naszego regionu, w którym jest miejsce na zaawansowane technologie. To będzie także przykład, jak z korzyścią dla obu stron, może odbywać się transfer innowacji z sektora edukacyjnego do biznesu. W roku akademickim 2011/2012 w ramach pomocy materialnej gwarantowanej ustawą prawo o szkolnictwie wyższym przyznano 1980 stypendiów na łączną kwotę ,00 zł. W związku ze zwiększoną dotacją na pomoc materialną na 2012, możliwe było podniesienie stawek stypendium w semestrze letnim o około 40%. Zapomogi otrzymało 204 studentów na kwotę zł. Studenci WSEI korzystają też z różnego rodzaju bonifikat i ulg w opłatach czesnego. Ta forma pomocy jest w całości finansowana ze środków WSEI. Z tej formy pomocy skorzystało 1560 osób, a wartość pomocy wyniosła ,04 zł. Silną stroną WSEI jest skuteczność w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Tylko w latach 2011 i 2012 Uczelnia zrealizowała projekty europejskie skierowane na rozwój Uczelni, adresowane do studentów oraz wspierające rozwój edukacji i zasobów ludzkich o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. Natomiast wspólnie z założycielem Uczelni, Fundacją OIC Poland realizowaliśmy w tym okresie 41 projektów o wartości ponad 65 milionów złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w nowym okresie programowania Uczelnia na modernizację programów kształcenia w 90 szkołach i rozwój kluczowych kompetencji dla uczniów szkół zawodowych z 9 województw pozyskała ponad 45 milionów złotych. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji odpowiedzialnie wykorzystuje możliwości, po jakie nikt dotychczas nie potrafił sięgnąć, dlatego proponuje studentom niekonwencjonalne rozwiązania w prestiżowym miejscu nauki. O U C Z E L N I Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji odpowiedzialnie wykorzystuje możliwości, po jakie nikt dotychczas nie potrafił sięgnąć, dlatego proponuje studentom niekonwencjonalne rozwiązania w prestiżowym miejscu nauki. 3

6 O U C Z E L N I dr Michał Jarmuł wz. Rektora Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia przyjazna studentom. Oferujemy możliwość studiowania na 14 kierunkach, na pięciu nadajemy tytuł magistra. W każdym roku uruchamiane są nowe kierunki. W 2012 roku WSEI otrzymała zgodę na prowadzenie studiów na kierunku Logistyka. Opracowując programy kształcenia uwzględniamy wymagania instytucji dbających o wysoki poziom nauczania. Wyznacznikiem treści nauczania są potrzeby pracodawców oraz preferencje studentów. Zajęcia w Uczelni prowadzą doskonali, kreatywni wykładowcy, z których większość posiada doświadczenie pracy w gospodarce. Działalność Uczelni koncentruje się na stworzeniu warunków do rozwoju. Podstawą jest przekazywana na najwyższym poziomie wiedza, ale uważamy, że kluczem do sukcesu naszych absolwentów są umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych firmach regionu, mogą też odbywać studia i praktyki zagraniczne. Studenci kierunków technicznych uczestniczą w zajęciach CISCO Academy, Microsoft IT Academy, Oracle Academy. Staramy się stworzyć studentom możliwość przemieszczania się w trakcie studiów pomiędzy pokrewnymi kierunkami. Student dobiera profil studiów adekwatnie do swoich potrzeb i aspiracji. Władze WSEI kładą duży nacisk na ciągłą modernizację programów oraz technik nauczania. Wykładowcy wykorzystują do prowadzenia zajęć platformę e-learningową, która ułatwia studentom nie tylko dostęp do materiałów dydaktycznych, ale także usprawnia komunikację z samym wykładowcą. Propagujemy języki obce i narzędzia informatyczne. Nasze studia są nastawione na kształcenie praktyczne. Nasze studia są nastawione na kształcenie praktyczne 4

7 prof. WSEI dr Jan Mojak Prorektor ds. nauki i badań O U C Z E L N I Od swego powstania Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji podlegała transformacji od zwykłej, niepublicznej wyższej szkoły zawodowej w poważną, edukacyjną instytucję naukowo-badawczą. Umocnienie pozycji naukowobadawczej WSEI pozostawało w bezpośredniej korelacji do rozwoju własnej bazy naukowo-badawczej. Władze Uczelni podejmują wielostronne działania zmierzające do stworzenia organizacyjno-techniczno-finansowych warunków służących prowadzeniu efektywnej działalności badawczej. Wyrazem tych dążeń jest troska o nowoczesną bazę techniczno-informatyczną dla poszczególnych Wydziałów oraz w ich ramach Zakładów Naukowych. Niezwykle istotnym aspektem działalności badawczo-naukowej Uczelni jest możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów badań i nowych rozwiązań technologicznych przez przedsiębiorców. Realizację powyższego założenia umożliwiają nowe laboratoria wyposażone w unikalną aparaturę naukowo-badawczą przeznaczoną do realizacji projektów badawczych oraz generowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz przemysłu i gospodarki. Dzięki wykorzystaniu środków finansowych Unii Europejskiej Uczelnia utworzyła Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu oraz Centrum Psychologii i Psychoprofilaktyki, a obecnie tworzone jest Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI. WSEI dysponuje własną silną kadrą naukową, zdolną do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w dziedzinach, w których Uczelnia prowadzi kształcenie. Popularyzacją dorobku naukowego pracowników Uczelni zajmuje się Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press. Poszczególne wydziały WSEI organizują konferencje naukowe i seminaria zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Część z nich wpisała się już na stale w kalendarz życia naukowego kraju. Należy podkreślić, że od początku działalności badawczo-naukowej WSEI zwraca uwagę na możliwość w y ko r z y s t a n i a rezultatów badań w praktyce życia codziennego. (...) istotnym aspektem działalności Uczelni jest możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów badań i rozwiązań technologicznych przez przedsiębiorców 5

8 O U C Z E L N I Kroki milowe Najważniejsze wydarzenia naszej działalności 24 października 2000 Fundacja OIC Poland otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 4 specjalnościami ekonomicznymi 22 lutego 2001 wpis do rejestru wyższych szkół zawodowych MEN pod numerem października 2001 WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na specjalności Administracja Publiczna 12 października 2001 Uczelnia rozpoczęła I rok akademicki 2001/2002 z 5 specjalnościami kształcenia na poziomie 3-letnich studiów zawodowych 20 maja 2003 WSEI podpisała umowę o współpracy z Politechniką Lubelską 11 lipca 2003 WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA 6 sierpnia 2003 WSEI zakupiła budynek o powierzchni 7000 m 2 na potrzeby dydaktyczne 7 lipca 2004 WSEI otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku TRANSPORT 24 lutego 2005 Uczelnia podpisała porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i Komendą Miejską Policji w Lublinie na rzecz kontynuacji i rozwijania inicjatyw mających poprawić stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni 25 marca 2005 WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA 19 maja 2005 WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku EKONOMIA 30 czerwca 2005 decyzją MENiS została przedłużona licencja na dalszą działalność Uczelni 25 listopada 2005 oddanie do użytku studentów i pracowników Uczelni nowoczesnej windy wewnętrznej 8 maja 2006 WSEI podpisała umowę o współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie 6 lipca 2006 WSEI otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 19 lipca 2006 WSEI uzyskała uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA 6 czerwca 2007 WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów na kierunku ADMINISTRACJA 21 czerwca 2007 WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO 5 października 2007 WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku INFORMATYKA 18 czerwca 2008 odbyły się pierwsze w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie egzaminy magisterskie. Przystąpili do nich studenci kierunku Pedagogika 23 września 2008 WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku PSYCHOLOGIA 20 stycznia 2009 WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów na kierunku EKONOMIA 30 września 2009 WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 10 listopada 2010 WSEI uzyskała uprawnienia do kształcenia na II stopniu studiów na kierunku TRANSPORT 11 maja 2011 odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku Uczelni. Baza dydaktyczna WSEI powiekszyła sie do m 2 1 czerwca 2011 WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku PRACA SOCJALNA 20 września 2011 WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE 22 listopada 2012 WSEI uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku LOGISTYKA 17 stycznia 2013 WSEI otrzymała pozytywna opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie uprawnień do kształcenia na II stopniu studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO 6

9 WSEI w otoczeniu naukowym Współpraca naukowa i międzynarodowa O U C Z E L N I WSEI prowadzi szeroką współpracę z wieloma uczelniami i instytucjami naukowymi. Współpraca obejmuje działalność naukową i dydaktyczną, a także współpracę w zakresie realizacji projektów europejskich związanych z edukacją, przedsiębiorczością i pomocą dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Ponadto w ramach studiów podyplomowych WSEI oraz Fundacja OIC Poland współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Partnerami WSEI w realizacji Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji były: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Współpraca WSEI z instytucjami i szkołami wyższymi z całej Europy dotyczy realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, innowacyjnymi formami kształcenia i szkolenia, a także staży, wymiany pracowników i studentów. Partnerzy zagraniczni, z którymi WSEI prowadzi współpracę to m.in.: ètüv Nord Akademie, Niemcy èeuropaische Akademie fur Fuhnungskarafte Weissach, Stutgart, Niemcy èbundesverband der Polonischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.v. èvaxjo University, Szwecja èdrenthe University of Professional Education (Hogeschool Drenthe), Holandia èturkish National Agency Leonardo da Vinci Istanbul èconsorzio Lavoro e Ambiente, Rzym, Włochy èformez, Rzym, Włochy ègil Incentive und Bildungsreisen Touristik, Heilderberg, Niemcy èhochschule, Heilbronn, Niemcy èoxford Brookes University, Wielka Brytania èbilkent University, Ankara, Turcja èforem Confederal, Madryt, Hiszpania èsyntra West vzw, Belgia èassociation for the Promotion of Technology Transfer ASTRA, Koszyce, Słowacja èfundatia Pentru Mestesuguri, Bukareszt, Rumunia ènet-mex Innovacios es Oktato Kft, Budapeszt, Węgry èinsup Formation, Francja ènorth Devon College, Wielka Brytania èuniwersytet w Presovie, Słowacja èfesan, Hiszpania èostfold University College, Norwegia èbergen University College, Norwegia; ètransport and Telecommunication Institute, Łotwa ègea College PIC d.o.o., Słowenia èlillehammer University College, Norwegia ètarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina èfoundation for Research and Technology Hellas, Grecja èsyddansk ERHVERVS- SKOLE, Dania, èuab "Globalios idėjos", Litwa èg. G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD, Cypr èpoint Proje Insaat Taahhut Muhendislik ve Ticaret Ltd.Sti. [POINT LLC], Turcja èwisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Niemcy ècentrul pentru Promovarea Invatari Permanente, Rumunia èrci-research and Consultancy Institute ltd, Cypr ècambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, Hiszpania. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie aktywnie uczestniczy w Programie Uczenie się przez całe życie Erasmus, Leonardo da Vinci oraz korzysta z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Uczelnia prowadzi wymianę studentów, umożliwiając realizację części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych. Zaliczenie semestru odbywa się dzięki systemowi ECTS (European Credit Transfer System). Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej i otrzymują stypendium przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów podróży i utrzymania za granicą. Uczelnia prowadzi wymianę pracowników uczelni obejmującą m.in. wizyty nauczycieli akademickich w uczelniach zagranicznych, w trakcie których pracownicy WSEI prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni partnerskich. Uczelnie partnerskie z którymi WSEI realizuje wymiany pracowników i studentów è è è Ostfold University College, Norwegia Bergen University College, Norwegia Lillehammer University College, Norwegia è Instytut Transportu i Telekomunikacji, Łotwa è è WSEI umożliwia realizację praktyk w instytucjach, firmach i organizacjach spoza kraju. Studenci mają możliwość uzyskania z Programu Erasmus, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego stypendium na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Instytut Transportu i Telekomunikacji, Słowenia Universidade de Minho, Portugalia Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, è Ukraina Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, è Ukraina 7

10 O U C Z E L N I Wydarzenia w WSEI 7 i 8 marca 2008 w WSEI odbyła się Konferencja Naukowa TRANSPORT Organizatorami byli: Wydział Transportu i Informatyki WSEI, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. 24 kwietnia 2008 pod honorowym patronatem Marszałków Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego i Świętokrzyskiego w WSEI odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej. Projekt był realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji na terenie czterech województw Polski Wschodniej. W wyniku projektu opracowano i wdrożono 60 programów rozwoju szkół. 6 czerwca 2008 w WSEI odbyło się Seminarium Naukowo-Dydaktyczne Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian zorganizowane przez Wydział Pedagogiki WSEI. 17 października 2008 w siedzibie WSEI odbyło się Seminarium Naukowe Bezbronność Człowieka Wobec Systemu zorganizowane przez Wydział Pedagogiki WSEI wspólnie z Wydziałem Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 12 listopada 2008 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II. W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. 20 listopada 2008 w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyło się seminarium nt. Fenomen przedsiębiorczości. Uczestnicy wzięli udział w prelekcjach i zajęciach warsztatowych: Fenomen organizacji sieciowych, Młody człowiek w świecie pieniądza i Przedsiębiorczość a rynek pracy. Nowe trendy w zatrudnieniu. 11 grudnia 2008 odbyła się konferencja Fundusze strukturalne narzędziem rozwoju otwartego rynku pracy. Zaproszeni goście przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji oświatowych i instytucji rynku pracy, wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych: Edukacja integracyjna szansą zwiększenia udziału niepełnosprawnych w rynku pracy, Rozwój kompetencji kluczowych a aktywne uczestnictwo w rynku pracy oraz Innowacje i badania na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. 8

11 O UCZELNI Wydarzenia w WSEI 12 stycznia 2009 w WSEI odbył się wykład amerykańskiego dyplomaty Craiga Conwaya, dotyczący polityki zagranicznej przyszłego prezydenta elekta USA Barracka Obamy. Gość Uczelni wziął również udział w dyskusji z uczestnikami spotkania. 26 stycznia 2009 przy WSEI utworzono Centrum Rozwoju Regionalnego. 9 marca 2009 na wydziale Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Konferencja Gmina, Powiat, Województwo. Dekada Reformy Samorządu Terytorialnego. Głównym celem konferencji była próba oceny funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej oraz przedstawienie pragmatycznych aspektów decentralizacji władzy marca 2009 odbyły się Dni Otwartych Drzwi Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Maturzyści mieli okazję zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną przygotowaną na nadchodzący rok akademicki 2009/2010. Mogli również uzyskać odpowiedź na pytania związane z rekrutacją, kierunkami i programami studiów, stypendiami, praktykami i możliwościami rozwoju indywidualnych zainteresowań. Dla zwiedzających zorganizowano wycieczki po nowoczesnym kompleksie dydaktycznym Uczelni. W programie nie zabrakło także interesujących wykładów prowadzonych przez pracowników dydaktycznych WSEI i warsztatów kariery zawodowej prowadzonych przez Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. 20 kwietnia 2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyło się spotkanie studentów z Jerzym Andrzejem Szmajdzińskim posłem VI kadencji Sejmu, byłym Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematyka wizyty Od okrągłego stołu i wyborów czerwcowych w 1989 r. do Parlamentu Europejskiego dotyczyła dwudziestej rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. 28 kwietnia 2009 podczas uroczystej gali rozstrzygnięcia IV edycji konkursu Lubelski Orzeł Biznesu Lubelskiego Związku Pracodawców Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała statuetkę w kategorii Lider w Pozyskiwaniu Środków Unijnych. Z rąk Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej nagrodę odebrała Kanclerz WSEI Teresa Bogacka. Kapituła konkursu doceniła wkład Uczelni, która od lat buduje pozycję gospodarczą regionu, a także korzystnie wpływa na sytuację na rynku pracy. Co roku o tytuł Lidera ubiega się kilkaset przedsiębiorstw z regionu Lubelszczyzny. 28 kwietnia 2009 odbyło się Seminarium otwierające Projekt Polityka Społeczna w Regionie, którego celem jest uzyskanie kompleksowej diagnozy sytuacji obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim i wypełnienie luki w obszarze badań i raportów na temat sytuacji obszaru pomocy społecznej. 13 maja 2009 pod hasłem Media a polityka w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się spotkanie studentów i pracowników Uczelni z prof. Leną Kolarską-Bobińską, kandydatką do Parlamentu Europejskiego. Gościem specjalnym była polska publicystka polityczna, pani Janina Paradowska. Uczestnicy dyskutowali nad rolą mediów w kształtowaniu postaw wyborczych, próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy media to wróg, czy też sojusznik polityków oraz zastanawiali się, jakie znaczenie odgrywają media podczas kampanii wyborczych. 9

12 Wydarzenia w WSEI O UCZELNI 18 maja 2009 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu. Przede wszystkim przedstawiono na niej wyniki badań i analiz prowadzonych przez instytucje uczestniczące w procesie rozwoju regionalnego. Do wystąpień i dyskusji panelowych zostali zaproszeni aktywni uczestnicy życia publicznego, m.in. dr Krzysztof Żuk Minister Skarbu Państwa, Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W trakcie obrad odbyło się ponad 20 wystąpień przybyłych na konferencję gości. 4 czerwca 2009 Studenci Koła Naukowego Animatorów Środowiskowych Grupa Mocarna sprawili ogromną niespodziankę dzieciom Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pogodny Dom. Wizyta miała szczególny charakter była związana z obchodami Dnia Dziecka. Bogaty program imprezy obfitował w różnego rodzaju atrakcje, m.in. malowanie twarzy, konkurencje sportowe, zręcznościowe, taneczne, turniej gry w minikręgle oraz konkursy z nagrodami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI. Prodziekan Wydziału Pedagogiki dr Wiesław Kowalski, jako reprezentant władz Uczelni, przekazał na ręce przedstawicieli sześciu rodzinek cenne upominki. 27 lipca - 18 sierpnia 2009 odbyły się organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wakacyjne Obozy Naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program Obozów łączył naukę przedsiębiorczości i technologii informacyjnej z atrakcyjnym dla uczestników programem spędzania wolnego czasu. W Wakacyjnych Obozach Naukowych wzięło udział 375 uczniów. 21 października 2009 odbył się wykład Zawód dyplomata. Praca i rekrutacja do polskiej służby zagranicznej prowadzony przez dr Katarzynę Pisarską z Forum Młodych Dyplomatów. Na spotkaniu przedstawiono możliwości rozwoju zawodowego w dyplomacji, szczegóły ubiegania się o praktyki i pracę w służbie zagranicznej. 29 października 2009 rozpoczęły się zajęcia prowadzone w ramach kół naukowych w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Działaniem objęto uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Celem kół było rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu czterech kompetencji kluczowych: informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki. Zajęcia prowadzili pracownicy akademiccy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 31 października 2009 odbyła się uroczysta Gala zamykająca projekt Krok w Przyszłość, realizowany przez Międzynarodową organizację AIESEC i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem projektu było szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz propagowanie tolerancji wobec innych kultur i religii świata. W projekcie wzięło udział 18 liceów, czyli ponad 1600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 18 listopada 2009 w siedzibie WSEI odbyła się Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa Etyka i biznes w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate, pierwsza konferencja naukowa w Polsce poświęcona zagadnieniom związanym z Encykliką Społeczną Ojca Świętego Benedykta XVI. Kluczowe w konferencji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakiej etyki potrzebuje ekonomia. Pytanie to stanowiło także punkt wyjścia do szerszej dyskusji dotyczącej aktualnych problemów pomiędzy postępem technicznym a rozwojem moralnym we współczesnym świecie. Swoje prelekcje wygłosili m.in.: Jacek Żakowski Redaktor Tygodnika Polityka (Społeczne i kulturowe sprężyny gospodarki) oraz dr Krzysztof Żuk Zastępca Prezydenta Miasta Lublin (Społeczne korzenie własności). 10

13 O UCZELNI Wydarzenia w WSEI 19 listopada 2009 w ramach międzynarodowego projektu Work and Flexible Lives for Older Workers odbyło się międzynarodowe Seminarium Dobre praktyki w organizacji systemu opieki socjalnej. Tematyka seminarium dotyczyła nowoczesnej technologii wykorzystywanej w opiece socjalnej w Polsce i Anglii. Seminarium stało się doskonałym forum wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami z zakresu opieki socjalnej. 30 listopada 2009 ramach obchodu Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności odbyła się konferencja Innowacje pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej sposobem na kreatywność ucznia i atrakcyjną edukację organizowaną wspólnie z Lubelskim Kuratorium Oświaty. Udział w konferencji wzięli: Krzysztof Stanowski Podsekretarz Stanu MEN, Krzysztof Symela Przedstawiciel KOWEZiU, Tadeusz Wojciechowski Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, Lech Gawryłow Dyrektor OKE w Krakowie. 3 grudnia 2009 odbyła się konferencja zamykająca Projekt Akademia umiejętności. Program doskonalenia zawodowego osób pracujących województwa podkarpackiego, zrealizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Cieszył się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wyniosła 273, tj. o 93 osoby więcej niż zakładano. Projekt umożliwił uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych umiejętności z zakresu: rachunkowości, księgowości i finansów, zarządzania zasobami kadrowymi, opracowania wniosków unijnych, praktycznych podstaw obsługi komputera oraz wykwalifikowanego pracownika biurowo-administracyjnego. 10 lutego 2010 przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studenci z Koła Animatorów Środowiskowych Grupa Mocarna WSEI przekazali wychowankom Domu Dziecka w Przybysławicach prezenty zebrane podczas miesięcznej akcji Każde dziecko zasługuje na szczęście, oraz podarunki zakupione dzięki przekazanej kwocie przez Panią Kanclerz Teresę Bogacką. Na ręce pani Dyrektor Urszuli Syty, zostało przekazane również dofinansowanie na zimowisko w Krakowie. 12 lutego 2010 w siedzibie WSEI odbył się finał Lubelskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2009/2010. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których pasją są zagadnienia informatyczne. Do finału przystąpiło 37 uczniów z województwa lubelskiego, którzy okazali się najlepsi we wcześniejszych etapach lutego 2010 Uczelnia przeprowadziła projekt MIND Programming realizowany wspólnie z AIESEC POLSKA Komitet Lokalny w Lublinie, w ramach którego odbyły się warsztaty tematyczne prowadzone w języku angielskim przez grupę praktykantów z różnych części świata. Łącznie w warsztatach wzięło udział 420 licealistów. 24 lutego 2010 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Kompetencje samorządu województwa lubelskiego. W ramach projektu Beneficjenci brali udział w bezpłatnych studiach podyplomowych Legislacja samorządowa, bezpłatnych szkoleniach w zakresie tworzenia i stosowania prawa oraz skorzystali z doradztwa w zakresie tworzenia i stosowania prawa. 8 marca 2010 Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI odebrała statuetkę Kobieta Przedsiębiorcza 2010 za zwycięstwo w Plebiscycie Dziennika Wschodniego. 11

14 Wydarzenia w WSEI O UCZELNI 8 kwietnia 2010 ruszyła budowa nowego skrzydła WSEI. Baza dydaktyczna o powierzchni 8500 m2 powiększy się o kolejnych 3500 m2. Będzie to czterokondygnacyjny, nowoczesny budynek, powiązany z budynkiem istniejącym, w którym znajdą się między innymi pracownie dydaktyczne, laboratoria i sala audytoryjna na 300 osób. 20 i 21 kwietnia 2010 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Profesjonalna profilaktyka w szkole: teoria i praktyka, której celem była wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się działaniami profilaktycznymi w środowisku szkolnym w aspekcie teoretycznym i praktycznym. 29 kwietnia 2010 w siedzibie Uczelni odbyło się Seminarium Naukowe Bezpieczeństwo ogólne a bezpieczeństwo ekologiczne jako funkcja administracji zorganizowane przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 5 maja 2010 odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Lubelskiej Nagrody Kultury Żurawie 2010 w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin, której WSEI była sponsorem głównym. Gala przyciągnęła spore grono osób angażujących się w rozwój kultury. Ideą nagrody jest promowanie animatorów kultury, którzy ożywią środowisko artystyczne oraz nadadzą i wyznaczą nowe trendy w działalności artystycznej maja 2010 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT 2010 zorganizowana przez Wydział Transportu i Informatyki WSEI. Tematyka konferencji wpisała się w unijną politykę zmniejszania zagrożeń uczestników ruchu drogowego wypadkami komunikacyjnymi oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie. 14 maja 2010 odbyła się uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki oraz rozdanie dyplomów pierwszym Absolwentom kierunku Pielęgniarstwo czerwca 2010 odbyła się Konferencja Parlamentaryzm zracjonalizowany w projektach zmian Konstytucji zorganizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 16 czerwca 2010 odbyła się Konferencja podsumowująca realizację Projektu Polityka Społeczna w Regionie badania, analizy i upowszechnianie. 11 października 19 listopada 2010 realizowany był projekt Express Your Knowledge wspólnie z AIESEC POLSKA Komitet Lokalny w Lublinie. W ramach projektu odbyły się warsztaty tematyczne, które miały na celu dostarczenie uczniom nowych umiejętności językowych, wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, zachęcenie ich do podejmowania działań związanych z rozwojem osobowości. W projekcie wzięli udział uczniowie z 31 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. 12

15 O UCZELNI Wydarzenia w WSEI 12 października 2010 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się uroczystości inauguracji jubileuszowego roku akademickiego 2010/2011. Uczelnia świętowała swoje 10-lecie, połączone z 20-leciem powstania jej założyciela Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland. W uroczystej Inauguracji roku akademickiego wzięli udział znakomici goście między innymi: J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Józef Życiński, Pani prof. dr hab. Maria Orłowska Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Krzysztof Hetman Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Pani Ewa Majsterek Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia, Pan Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Żuk Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Podczas uroczystości Pani Teresa Bogacka, Kanclerz WSEI otrzymała z rąk J.E. Ks. Abp prof. dr. hab. Józefa Życińskiego odznaczenie LUMEN MUNDI za docenienie roli świadectwa autentycznej wiary w kształtowaniu nowej kultury, bliskiej ideałom Ewangelii. 13 października 2010 odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia WSEI. Uroczysta Gala miała miejsce w Teatrze Juliusza Osterwy w Lublinie. Szczególnym gościem był Minister Michał Boni, Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który wygłosił prelekcję Polska Geografia i generacja rozwoju. Podczas Gali Pani Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, odznaczyła Prorektora ds. studenckich i rozwoju dr. Michała Jarmuła oraz Teresę Bogacką odznaczeniami państwowymi. Po części oficjalnej wystąpił ze swoim recitalem Pan Jacek Wójcicki. 22 października 2010 zostały ogłoszone wyniki Konkursu Literackiego WSEI, do którego nadesłano 23 prace konkursowe. Nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: poezja i proza. 9 listopada 2010 odbyła się Uroczysta Gala Plebiscytu, podczas której Pani Teresa Bogacka Kanclerz WSEI otrzymała statuetkę Top Menedżera listopada 2010 WSEI współorganizowała odbywający się w Studio Radia Lublin koncert absolwenta WSEI Tomasza Dymka występującego pod pseudonimem artystycznym Raper Dolar. 22 listopada 2010 odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem ds. niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Lublin, Panią Stefanią Domańską-Michałek. 25 listopada 2010 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Student jako podmiot edukacji we współczesnej uczelni wyższej zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii. 26 listopada 2010 odbyły się Dni Kariery organizowane z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, dzięki którym nasi studenci mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami jeszcze przed rekrutacją. 12 stycznia 2011 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja zamykającą realizację projektu Nowoczesna Szkoła, w którym wzięło 11 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego stycznia 2011 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie była organizatorem XVI Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom pt. Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych. 13

16 Wydarzenia w WSEI O UCZELNI 24 lutego 2011 odbyło się Seminarium prof. dr hab. Lidii Łysiuk pt. Rozwój samoświadomości w ontogenezie. 1 marca 30 kwietnia 2011 WSEI wspólnie z AIESEC Polska realizowała edukacyjny projekt Express Your Knowledge skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego marca 2011 WSEI współorganizowała VIII Spotkania Teatralnego Zwierciadła konkursu teatrów młodzieżowych ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Lubelszczyzny, który odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Celem Spotkań było wzbudzenie zainteresowania teatrem, integracji młodzieży oraz stworzenie im możliwości do zaprezentowania swoich talentów aktorskich. 4 kwietnia 2011 w siedzibie Uczelni odbyło się I Forum Młodych Być twórcą samego siebie zorganizowane wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Parlamentem Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Celem spotkania była promocja wśród młodzieży różnych form spędzania czasu wolnego, które służąc profilaktyce, kreują twórczą postawę wobec samego siebie oraz pobudzają do młodzieżowego wolontariatu. W ramach Forum odbyły się warsztaty, wykłady, prezentacje i spektakle teatralne oraz dyskusje panelowe z udziałem uczestników Forum. 11 maja 2011 odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku Uczelni. Poświęcenia budynku dokonał ks. bp dr Mieczysław Cisło. Nowy budynek powstał w ramach projektu Centrum Nowych Technologii WSEI. Dzięki inwestycji baza dydaktyczna WSEI przy Mełgiewskiej 7-9 o powierzchni 8500 m2 została powiększona o kolejne 3500 m2. Wraz z budynkiem oddano do użytku najnowocześniejsze w regionie laboratoria i pracownie służące zarówno dydaktyce jak i badaniom na rzecz przedsiębiorstw regionu. 16 maja 2011 w siedzibie Uczelni odbyło się sympozjum naukowe Demograficzne uwarunkowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w XXI wieku, zorganizowane przez Wydział Administracji WSEI oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie maja 2011 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza uzależnień. Konferencja miała na celu prezentację nowych koncepcji teoretycznych wyjaśniających istotę uzależnień, przedstawienie wyników poświęconym im prac badawczych, wymianę doświadczeń praktycznych w pomocy osobom uzależnionym, a w konsekwencji umożliwienie wszechstronnej refleksji nad zjawiskiem postępującego zniewalania człowieka maja 2011 odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Węzły Gordyjskie Rozwoju Polski Wschodniej zorganizowana przez Wydział Ekonomii WSEI. Celem Konferencji była wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz prowadzonych przez instytucje uczestniczące w procesie rozwoju regionalnego. 25 maja 2011 odbyło się seminarium Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego. Na co wydawać pieniądze po 2013 r.? zorganizowane przez WSEI i Marszałka Województwa Lubelskiego. Seminarium miało na celu wypracowanie wniosków do strategii województwa na lata W ramach seminarium eksperci lokalni przedstawili stan i ocenę poszczególnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego województwa lubelskiego. W świetle wypowiedzi ekspertów lokalnych oceny szans i zagrożeń dla województwa lubelskiego dokonali zaproszeni eksperci zewnętrzni: prof. dr hab. Antonii Kukliński, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. dr hab. Paweł Churski. 14

17 O UCZELNI Wydarzenia w WSEI 30 maja 2011 odbyła się konferencja podsumowującą projekt Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Lubelszczyzny realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. 6-7 czerwca 2011 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie obchodzono Jubileusz 80. Urodzin Profesora Czesława Banacha, wybitnego naukowca i wychowawcy oraz zasłużonego działacza oświatowego. 6-8 czerwca 2011 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksplotacyjnych Wydziału Transportu i Informatyki. Celem konferencji była prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. 8-9 czerwca 2011 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI oraz Age UK Milton Keynes z Wielkiej Brytanii. 21 czerwca 2011 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rozwój nauki gwarantem rozwoju Polski Wschodniej. Konferencja miała na celu podsumowanie rezultatów Projektu Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu. Podczas Konferencji zostały zaprezentowane możliwości zastosowań nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej stanowiącej wyposażenie laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu Centrum utworzonego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 13 października 2011 odbyła się uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2011/2012 po raz pierwszy w nowej auli, tzw. czerwonej. 21 listopada 2011 w WSEI odbyła się gala kończąca kolejną edycję projektu Express Your Knowledge. Był to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego. WSEI realizowała go wspólnie z AIESEC Polska grudnia 2011 studenci WSEI uczestniczyli w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zebrane przez nich dary zostały przekazane podopiecznym Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. 19 stycznia 2012 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podpisała porozumienie z Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A. z siedzibą w Elizówce w sprawie opracowywania programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy, wspólnego ubiegania się o dotacje na projekty oraz wzajemniego doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz. Studenci WSEI mogą w LRH odbywać praktyki studenckie oraz staże zawodowe. 22 stycznia 2012 na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Psychologii WSEI Innowacja dr Dorota Borek-Chudek przeprowadziła warsztat Sukces i porażka w sporcie, czyli Diabeł tkwi w szczegółach rola psychologa w przygotowaniu zawodnika do startu. 3 marca 2012 w ramach IV zjazdu Akademii Młodych Dyplomatów odbyła się Konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne Unii Europejskiej w stronę silniejszej współpracy Polski i Niemiec. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób: studentów Akademii Młodych Dyplomatów, prelegentów i gości specjalnych. 15

18 Wydarzenia w WSEI O UCZELNI 20 marca 2012 w ramach Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji odbyła się Konferencja Naukowa Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy. 21 marca 2012 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci 6-letnich. Zajęcia były przykładem pracy z uczniem w klasie i w zaaranżowanej klasopracowni. Scenariusz lekcji, prowadzenie zajęć oraz urządzenie klasy szkolnej przygotowali studenci III roku pedagogiki pod kierunkiem wykładowców WSEI. 29 marca 2012 obyła Konferencja Żyjący dla życia, zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii wspólnie z Centrum Jana Pawła II w Lublinie. 30 marca 2012 w WSEI odbyły się kolejne zajęcia otwarte dla dzieci 6-letnich. 2 kwietnia 2012 w 7. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II zespół muzyczny WSEI zaprezentował montaż poetycko-muzyczny pt Wypłyń na głębie upamiętniający postać papieża-polaka. 10 kwietnia 2012 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie nauki, dydaktyki i wymian studenckich. 14 kwietnia 2012 drużyna szachowa WSEI zajęła I miejsce w kategorii szachów błyskawicznych w II Międzynarodowych Zawodach Szachowych o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 26 kwietnia 2012 w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie odbył się koncert zespołu muzycznego WSEI pt Wypłyń na głębię. Występ był okazją do pierwszej próby nowego sprzętu nagłaśniającego zakupionego przez Uczelnię do użytku przez studencki zespół muzyczny WSEI. 7-9 maja 2012 odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Transport Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie zorganizowana przez Wydział Transportu i Informatyki WSEI. W konferencji uczestniczyło 50 przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytucji związanych z transportem. 17 maja 2012 w WSEI miało miejsce śniadanie prasowe dotyczące projektu Kapitał intelektualny Lubelszczyzny Uczestniczyli w nim Teresa Bogacka Prezes Zarządu Fundacji OIC Poland w Lublinie, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego maja 2012 Międzynarodowa Konferencja Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI. 23 maja 2012 w WSEI odbył się wykład otwarty prof. Danuty Tomczak nt. Czy warto wyjść za mąż za Norwega? Czyli problematyka równouprawnienia płci w Norwegii. 16

19 O UCZELNI Wydarzenia w WSEI maja 2012 odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Wydziału Ekonomii WSEI Zarządzanie Rozwojem Regionu. Konferencja jest elementem realizowanego przez WSEI w Lublinie projektu pod nazwą Projekt Lubelski The Lublin Project, którego celem jest aktywizacja teoretyków i praktyków zarządzania rozwojem regionu w poszukiwaniu sposobów i narzędzi wspomagających rozwój Polski Wschodniej. W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele świata nauki z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, m.in. z Ukrainy i Norwegii, przedstawiciele władz Województwa Lubelskiego, Prezydent Lublina, samorządowcy i przedstawiciele biznesu. 1 czerwca 2012 WSEI wsparła Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Radę i Zarząd Dzielnicy Tatary oraz WORD w Lublinie. 4 czerwca 2012 w WSEI odbyła się Międzynarodowa Konferencja Interantional Conference 60 Years of Analytic Functions In Lublin. In memory of our Professors and Friends Jan G. Krzyż, Zdzisław Lewandowski and Wojciech Szapiel. Konferencja miała charakter międzynarodowy, a językiem wykładowym był angielski i rosyjski. 13 czerwca 2012 w Uczelni miało miejsce II Forum Młodych Lublin Od praw dziecka do praw seniora. Przedsięwzięcie miało na celu spotkanie młodzieży aktywnie działającej na rzecz swoich społeczności lokalnych, a także udział młodych ludzi w profesjonalnych warsztatach tematycznych dotyczących poszanowania praw człowieka. Istotą projektu jest integracja międzypokoleniowa, wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów i młodzieży oraz przestrzeganie praw obywatelskich. 15 czerwca 2012 szachiści WSEI zostali rekordzistami Polski. Członkowie sekcji Szachowej wzięli udział w ustanowieniu nowego Rekordu Polski w Masowej Grze w Szachy. 15 czerwca 2012 odbyło się Seminarium Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Psychologii WSEI Innowacja. 16 czerwca 2012 drużyna szachowa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zajęła I miejsce w VI Międzynarodowym Turnieju Szachowym rozgrywanym w Żółkwi na Ukrainie czerwca 2012 r. odbyła się Konferencja Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Administracji WSEI oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 18 czerwca 2012 odbyło się spotkanie z wykładowcami i studentami uczelni ukraińskich w ramach projektu Możliwości kształcenia w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Chersonie oraz Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Dala w Ługańsku. 26 czerwca 2012 dzieci ze Świetlicy w Pliszczynie i opiekujący się nimi wolontariusze z WSEI odwiedzili Krasnobród. 17

20 Wydarzenia w WSEI O UCZELNI 2 lipca lipca 2012 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny. Perspektywa Europejska. Wśród zagranicznych gości byli między innymi przedstawiciele Partnerów projektu realizowanego prze WSEI: University of the West of Scotland, Research Institute of the Red Cross: z Austrii, Escola Superior de Enfermagem do Porto w Portugalii, Lucian Blaga University w Rumunii, University of Medicine and Pharmacy w Rumunii, College of Nursing Jesenice w Słowenii, University of Witten w Niemczech. WSEI była sponsorem generalnym III Otwartych Mistrzostw Lublina w Koszykówce Streetball Gortat 2012 oraz Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Lublin Basket Cup. Gościem honorowym obu imprez był Marcin Gortat jedyny Polak grający w lidze zawodowej NBA. 5 września 2012 zespół muzyczny WSEI uczestniczył w obchodach Dnia Patronki Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, oprawiając muzycznie Mszę Świętą. 18 września 2012 w WSEI miała miejsce konferencja o charakterze naukowym Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji. Rozwiązania systemowe wynikające z ewaluacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. 24 września 2012 zespół muzyczny WSEI uczestniczył w obchodach dnia otwartego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, oprawiając muzycznie Mszę Świętą. 25 września 2012 Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym. Pierwszy semestr zajęć trwał do grudnia 2012 r. Studentami EUD są uczniowie klas 5. i 6. szkół podstawowych. W programie są również zajęcia dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw przedsiębiorczych u dzieci. Organizatorem, wspólnie z WSEI, jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy. 27 września 2012 odbyło się Seminarium podsumowujące realizację Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji w 4 szkołach z Lublina: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Efekty projektu z wybranych kompetencji z poszczególnych szkół przedstawiali dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. 10 października 2012 Inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Dwunasty rok działalności WSEI rozpoczyna jako niekwestionowany lider wśród niepublicznych szkół wyższych regionu, z silną pozycją jest wśród 10 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. 13 listopada 2012 miała miejsce I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Koncepcja Człowieka we współczesnej psychologii w perspektywie Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość zorganizowana przez Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI. 16 listopada 2012 w WSEI był obchodzony Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Rektora WSEI prof. zw. dr hab. Marka Żmigrodzkiego, który jest jedną z najbardziej znanych postaci lubelskiego środowiska naukowego. W wydarzeniu wzięli udział przyjaciele, wychowankowie oraz byli i obecni współpracownicy Profesora Żmigrodzkiego. Dla Jubilata została przygotowana księga pamiątkowa pt. W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. 18

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Raport Kanclerza o stanie Uczelni na Inaugurację 2013/2014

Raport Kanclerza o stanie Uczelni na Inaugurację 2013/2014 Raport Kanclerza o stanie Uczelni na Inaugurację 2013/2014 Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie, Panie Marszałku, Magnificencje, Szanowni Rektorzy Dostojni Goście, Studenci i Pracownicy Naszej Uczelni

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI 20 października 2011 roku w Auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja pt. Korzystajmy z doświadczeń międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport Kanclerza o stanie Uczelni na Inaugurację 2012/2013

Raport Kanclerza o stanie Uczelni na Inaugurację 2012/2013 Raport Kanclerza o stanie Uczelni na Inaugurację 2012/2013 Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie, Panie Marszałku, Magnificencje, Szanowni Rektorzy Dostojni Goście, Studenci i Pracownicy Naszej Uczelni

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE. Piętnaście lat działalności

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE. Piętnaście lat działalności WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Piętnaście lat działalności Lublin 2015 PATRONATY HONOROWE OBCHODÓW 15-lecia UCZELNI SPIS TREŚCI Kroki milowe 8 Kalendarium 12 Biogramy 56 Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni

Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni Idea Rok 2015 jest piętnastym rokiem wytężonej pracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu lubelskiego.

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim dr Krzysztof Głuc Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Opracowanie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU 1 1. Fundacja Na Rzecz Nauki i Edukacji Talenty, tworzy program rozwoju talentów, którego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo