Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznao, 29 lipca 2011 r. Raport przygotowany na potrzeby projektu POKL Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

2 SPIS TREŚCI Struktura raportu 1. Wprowadzenie 2. Dane zastane 3. Metodologia badao 3.1. Cel badania 3.2. Metoda badawcza 3.3. Technika badawcza 3.4. Narzędzie badawcze 3.5. Dobór próby 3.6. Kodowanie instytucji 3.7. Sposób analizy wyników 4. Wyniki badao 4.1. Oferta edukacyjna 4.2. Branża 4.3. Współpraca z przedsiębiorstwami 4.4. Współpraca z urzędami pracy 5. Podsumowanie 1

3 Struktura raportu Raport składa się z Wprowadzenia, trzech rozdziałów głównych z podrozdziałami, oraz Podsumowania. We Wprowadzeniu ujęte zostały główne, przyjęte w projekcie założenia dotyczące Zadania 8. (Badanie przedstawicieli instytucji oświatowych). Rozdział 2. (Dane zastane) prezentuje wybrane, istotne z punktu widzenia dalszej analizy wnioski i rekomendacje wynikające z badao prowadzonych w ramach innych projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w latach W Rozdziale 3. (Metodologia badao własnych) zaprezentowano w kolejnych podrozdziałach: cel badania, metodę badawczą, technikę badawczą, narzędzie badawcze, sposób doboru próby, sposób kodowania interlokutorów przedstawicieli instytucji oświatowych, którzy wzięli udział w badaniu oraz omówiono sposób analizy zebranego materiału. Rozdział 4. (Wyniki badao) zawiera analizę badao własnych wykonanych na potrzeby realizacji Zadania 8. niniejszego projektu. Rozdział ten składa się kolejno z następujących podrozdziałów: Oferta edukacyjna, Branża, Współpraca z przedsiębiorcami, Współpraca z urzędami pracy. 2

4 1. Wprowadzenie Zadanie 8. Badanie przedstawicieli instytucji oświatowych realizowane w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce polega na badaniu wypowiedzi przedstawicieli instytucji oświatowych działających w Wielkopolsce. Wypowiedzi te dotyczą strategii jednostek edukacyjnych wobec przemian gospodarki i zmian na rynku pracy, preferowanego sposobu pozyskiwania informacji dotyczących zapotrzebowania na absolwentów określonych szkół i kierunków kształcenia z uwzględnieniem branż istotnych z punktu widzenia założeo projektowych (przetwórstwo przemysłowe, przemysł chemiczny, przemysł poligraficzny, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy i detaliczny, działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna), a także oceny jakości współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami regulującymi rynek pracy w Wielkopolsce. Reforma systemu edukacyjnego rozpoczęta w Polsce w roku 1991 Ustawą o systemie oświaty [Dz. U nr 95 poz. 425+, kontynuowana Ustawą z 1999 roku Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego [Dz. U nr 12 poz. 96+ i w zasadzie niezakooczona, bo prowadzona do dnia dzisiejszego (dyskutowane są projekty zmian na rok 2012), zmodernizowała od strony zarówno formalnej, jak i praktycznej sposób i zakres kształcenia. Zastąpiono ośmioletnią szkołę podstawową szkołą sześcioletnią oraz wprowadzono trzyletnie gimnazjum. Wprowadzenie gimnazjum zaowocowało pojawieniem się szkolnictwa ponadgimnazjalnego; w ramach tej struktury funkcjonują obecnie: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące, licea profilowane, a także licea i technika uzupełniające czyli szkoły, które umożliwiają zdobycie matury absolwentom zasadniczych szkół zawodowych. Zmianie uległy też zasady kształcenia na poziomie wyższym (regulowane odrębnymi przepisami). Wprowadzone zmiany budziły i budzą nadal wiele kontrowersji, a wpływ systemu edukacyjnego na skalę i rodzaje bezrobocia, możliwości przekwalifikowania, a także charakter ścieżek kariery dostępnych absolwentom kooczącym szkoły w ramach kolejnych szczebli edukacji, oceniany jest przez wielu analityków negatywnie. Powszechne są głosy, zarówno absolwentów, jak też aktualnych i potencjalnych pracodawców, że ludzie rozpoczynający karierę zawodową są często słabo przygotowani do pracy, nie posiadają umiejętności praktycznych, a ich wiedza teoretyczna jest fragmentaryczna i niespójna. Już w 2004 r. w ramach projektu Innowacyjna Wielkopolska (Regional Innovation Strategy UE) przeprowadzono badania, które wykazały, że 3

5 wielkopolskie przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów w dziedzinie zarządzania i technologii, odczuwają braki wynikające z niewłaściwego przygotowania absolwentów do pracy. Regionalny system edukacji powinien dopasowad ofertę edukacyjną do oczekiwao regionalnych partnerów gospodarczych. Potrzebne są skuteczne mechanizmy transferu do instytucji edukacyjnych informacji o potrzebach kadrowych przedsiębiorstw 1. W dalszej części opracowania czytamy, że przez autorów dokumentu rekomendowany jest wyższy poziom współpracy regionalnych instytucji edukacyjnych ze środowiskiem przedsiębiorstw przy przygotowywaniu oferty edukacyjnej oraz organizowaniu praktyk studenckich i staży absolwenckich 2. 1 Innowacyjna Wielkopolska Projekt RIS UE Regionalna strategia innowacji, 2004, s. 28, 2 Ibidem, s

6 2. Dane zastane Na wstępie zauważyd należy, że wśród dotychczasowych opracowao dotyczących ofert edukacyjnej Wielkopolski, niewiele jest takich, które ogniskowałyby się na analizie dostosowania tej oferty do konkretnych branż, branych po uwagę w niniejszym projekcie. Wyniki przeprowadzonych badao z innych projektów trudno zestawid z wynikami badania przeprowadzonego w niniejszym projekcie z następujących powodów: - różnice w zakładanych celach projektów, - różnice w metodologii badao, - różnice w obszarach (podregionach) objętych badaniami, - różnice wynikające z badania określonego typu szkół/uczelni z wyłączeniem pozostałych, - czas (okres) w jakim badania były przeprowadzane. Dodatkowo istotnym problemem są w tym przypadku różnice wynikające z odmienności klasyfikacji zawodów, jakie stosowane są w gospodarce i w analizach dotyczących systemu oświaty. Wskazywali na to m. in. autorzy raportu Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium : Przygotowanie diagnozy potrzeb na rynku pracy Wielkopolski jest utrudnione ze względu na różną klasyfikację zawodów w gospodarce i w edukacji (np. gospodarka ma 1707 zawodów i specjalności, a szkoły na poziomie zawodowym około 200, w tym szkoły zawodowe kształcą w 76, natomiast technika w 123 zawodach). Jednocześnie podmioty na rynku pracy nie zawsze korzystają z suplementu, tj. załącznika do dyplomu, który precyzyjnie określa do wykonywania jakich zawodów absolwent jest przygotowany 3. Niemniej, na potrzeby niniejszego raportu wybrano kilka istotnych opracowao z ostatnich lat, które diagnozują sytuację na rynku edukacyjnym w województwie wielkopolskim, uwzględniając przy tym zmiany na regionalnym rynku pracy, oczekiwania przedsiębiorców różnych branż, a także takie, w których znaleźd można wnioski i rekomendacje istotne z punktu widzenia założeo projektu. Badania tego typu są istotne ponieważ (...) zdecydowana większośd zawodów, na które rynek 3 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium (data publikacji ), s

7 zgłasza zapotrzebowanie, wymaga kształcenia na poziomie szkół zawodowych i techników, ale także na poziomie wyższym technicznym 4. Oferta edukacyjna województwa, jeśli chodzi o liczbę szkół wyższych i szkół ponadgimnazjalnych, jest szeroka; województwo wielkopolskie znajduje się w czołówce krajowej, jeśli chodzi o liczbę techników, szkół zasadniczych zawodowych czy szkół policealnych. Oferta edukacyjna obejmuje szkoły dzienne, wieczorowe, zaoczne dla młodzieży i osób dorosłych 5. Dokonując przeglądu wyników wcześniej przeprowadzonych badao można zauważyd, że ocena dostosowania oferty edukacyjnej (w tym szkolnictwa zawodowego) w Wielkopolsce do potrzeb przedsiębiorców nie jest zadowalająca. Współpraca między szkołami a przedsiębiorstwami w województwie wielkopolskim nie jest wystarczająca do kształcenia absolwentów o potrzebnych kwalifikacjach tylko niewielka grupa przedsiębiorstw organizuje praktyki czy staże zawodowe 6. Jak wynika z cytowanego raportu, opublikowanego w roku 2010 wśród absolwentów największą grupę stanowią absolwenci szkół wyższych (45%). W dalszej kolejności, absolwenci liceów ogólnokształcących (20%), techników (14%), ZSZ (8%) oraz liceów profilowanych (4%). Jednocześnie największą grupę wśród bezrobotnych absolwentów stanowią absolwenci techników (26,8%) oraz szkół wyższych (25,3%). Drugą pod względem wielkości grupę bezrobotnych stanowią absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (16,3%) oraz liceów ogólnokształcących (17,3%). W kolejnej grupie znaleźli się absolwenci liceów profilowanych (9,5%) oraz szkół policealnych (4,6%) 7. Jak wskazuje Paweł Wójcik, Wielkopolska w roku 2009 wypuściła na rynek pracy ponad 12% ogółu absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, co lokuje ją na pierwszej pozycji w kraju 8. W roku szkolnym 2008/2009 Wielkopolska należała do czterech województw o najwyższej liczbie 4 Drozdowski R., Andrałojd M., Morchat M., Zakrzewska A., Raport w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring, 2010, s Raport: Diagnoza potrzeb edukacyjnych, w ramach projektu Rozwój rynku pracy województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego, 2010, s Ibidem s Ibidem, s Raport: Analiza oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego związanego z sektorem ekologicznej produkcji rolnej i ekologicznego przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie wielkopolskim w ramach projektu Rolno-spożywcze tradycje województwa wielkopolskiego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, s

8 absolwentów techników oraz liceów profilowanych 9. Jednocześnie najwięcej ofert pracy zgłoszonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 roku dotyczyło pracowników z wykształceniem zawodowym (66%), następnie pracowników bez kwalifikacji (17%), z wykształceniem średnim (10%). Najmniej ofert (7%) napłynęło dla osób z wykształceniem wyższym 10. Wydaje się, że istotnym problemem w dostosowaniu form i programów kształcenia do zapotrzebowania pracodawców jest wciąż niedostatecznie rozwinięty system przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami i urzędami pracy a szkołami. Te informacje i prognozy powinny byd przekazywane możliwie szybko, ze względu na czas, jaki jest niezbędny do wprowadzenia stosownych modyfikacji w programach kształcenia, a także biorąc pod uwagę czas niezbędny do wykształcenia absolwenta, który po zakooczeniu nauki miałby się stad potencjalnym pracobiorcą. Jak czytamy w raporcie Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring, szkolnictwo ponadgimnazjalne przede wszystkim oczekuje od instytucji rynku pracy informowania o zapotrzebowaniu lokalnego i subregionalnego rynku pracy na określone zawody. Rokrocznie opracowywany raport, obejmujący wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, pomimo dobrych chęci jego autorów, nie oddaje rzeczywistego zapotrzebowania kadrowego przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej 11. Wskazanie to jest na tyle uniwersalne, że z powodzeniem można je zastosowad nie tylko do aglomeracji poznaoskiej, ale do całego województwa. Autorzy wskazują, że brakuje kompletnego systemu informowania o zapotrzebowaniu lokalnego i subregionalnego rynku pracy na określone zawody i kwalifikacje, regularnego badania potrzeb kadrowych przedsiębiorców w kontekście oferty edukacyjnej na rynku aglomeracji poznaoskiej 12. Badania realizowane w ramach różnych projektów zamawianych nie mogą takiej luki zapełnid dawad one mogą jedynie istotną, chod okazjonalną diagnozę stanu adekwatności dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do zapotrzebowania rynku pracy. Tym samym trudno liczyd na to, że wpłyną one w znaczący sposób na zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami działającymi w regionie. Sytuacja ta dotyczy nie tylko oferty szkół ponadgimnazjalnych, ale również szkolnictwa wyższego którego oferta nie jest systematycznie monitorowana w oparciu o metodologię dającą możliwośd 9 porównaj: Ibidem, ss Drozdowski R., Andrałojd M., Morchat M., Zakrzewska A., Raport w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring, 2010, s Ibidem, s Ibidem, s

9 dokonywania porównao wyników w następujących po sobie okresach czasu i jednocześnie przewidywania tendencji i sugerowania stosownych zmian. Z raportu przygotowanego w 2007 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, zawierającego przewidywania dotyczące oferty edukacyjnej w kontekście zapotrzebowao pracodawców do 2010 roku wynikało, że kształcenie w szkołach wyższych także nie uwzględnia potrzeb regionalnego rynku pracy 13. Jedynym szerokim i miarodajnym badaniem, obejmującym ofertę edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych i jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwao lokalnych i regionalnych pracodawców, był projekt realizowany w 2007 roku Oferta edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych a potrzeby regionalnego rynku pracy 14. Jak zauważył Krzysztof Bondyra, wstępne rozeznanie tematu wskazało, że bariery, na jakie natrafiają beneficjenci ostateczni, to m. in. niska aktywnośd niektórych instytucji rynku pracy, braki kadrowe brak specjalistycznej wiedzy na temat badania rynku pracy, brak >>chęci<< poszukiwania niezbędnych informacji przy tworzeniu programów edukacyjnych, brak środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie kompleksowych badao oraz niedostateczna wiedza o oczekiwaniach pracodawców wobec potencjalnych młodych pracowników 15. Z punktu widzenia dostosowania oferty szkół wyższych do potrzeb przedsiębiorstw ważnym elementem są tak zwane kierunki zamawiane, powstające na potrzeby określonego zlecenia dokonywanego bądź przez rząd, bądź przez duży koncern. (...) W 2009 roku uczelnie wnioskowały o środki na utworzenie takich kierunków, jak: informatyka, chemia, matematyka, budownictwo, inżynieria materiałowa, mechatronika, budowa maszyn czy automatyka i robotyka 16, a więc również w tych branżach, które są istotne z perspektywy niniejszego projektu. W badaniach w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce zwrócono się z do przedstawicieli instytucji edukacyjnych z pytaniami o zakres 13 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium (data publikacji ), s Oferta edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych a potrzeby regionalnego rynku pracy, 2007, 15 Bondyra K., Znaczenie badao dotyczących zbieżności oferty edukacyjnej szkół wyższych z potrzebami regionalnego rynku pracy w: R. Suchocka (red.) Misja szkół wyższych oferta edukacyjna rynek pracy, Wyd. WSNHiD, Poznao 2007, s Drozdowski R., Andrałojd M., Morchat M., Zakrzewska A., Raport w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring, 2010, s

10 i formę współpracy zarówno z przedsiębiorstwami, jak i z urzędami pracy, a więc warto zauważyd, że działalnośd i oferta usług instrumentów wspierania lokalnego rynku pracy oferowanych przez instytucje rynku pracy działające na terenie aglomeracji jest powszechnie znana. Badania wykazały jednak, że przedsiębiorcy rzadko korzystają z usług urzędów pracy, bowiem pokutuje powszechna opinia, że w ramach pośrednictwa pracy do prac kierowane są najczęściej osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, wykonujące prace proste 17. W związku z powyższym, nawet zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami a urzędami pracy, pomimo, iż może wpłynąd pozytywnie na zakres modyfikacji oferty edukacyjnej, niekoniecznie zaowocuje wzrostem zatrudnienia w określonych branżach jeśli współpraca przedsiębiorców/pracodawców z tymi urzędami będzie oparta na wspomnianych powyżej stereotypach. Problem wynikający z niedostatecznego poziomu komunikacji na linii urzędy pracy instytucje edukacyjne pracodawcy jest też akcentowany we wzmiankowanym już powyżej raporcie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium Pomijając fakt, że raport ten miał charakter prognostyczny, a okres prognozy minął w roku ubiegłym, wiele z informacji w nim zawartych może stanowid ważne tło dla analiz badao aktualnie prowadzonych. W oparciu o dane z 2007 roku i za lata wcześniejsze autorzy raportu stwierdzali, że najmniejszą popularnością wśród młodzieży cieszyły się zawody sklasyfikowane w grupach elementarnych: operatorzy maszyn i urządzeo do produkcji wyrobów chemicznych i wyrobów mleczarskich, mechanicy precyzyjni, kowale i hartownicy, operatorzy urządzeo przemysłu szklarskiego, betoniarze, monterzy sieci i urządzeo telekomunikacyjnych, jubilerzy, złotnicy, formierze odlewniczy, robotnicy obróbki kamienia, plecionkarze, kaletnicy, introligatorzy. W wymienionych zawodach placówki oświatowe podjęły kształcenie, jednak bardzo znikome, liczba absolwentów w analizowanych latach nie przekroczy 30 osób. Zważywszy na planowane inwestycje, częśd z tych zawodów, np. betoniarz, monter czy operator będzie poszukiwana przez pracodawców 18. Jak się okazało, pomimo takich przewidywao oferta instytucji edukacyjnych funkcjonujących w ramach wielkopolskiego rynku edukacyjnego w niewielkiej mierze 17 Ibidem, s Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium (data publikacji ), s. 8. 9

11 dostosowana została do tego zapotrzebowania. Co więcej, w przypadku wielu zawodów na zmianę tej oferty nie wpłynęły informacje o inwestycjach, które miały zmienid strukturę zapotrzebowania na pracowników na terenie regionu chociażby inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury drogowej i kolejowej projektowanej w związku z Euro Z grupy zawodowej robotników przemysłowych i rzemieślników szkoły nie kształcą: robotników budowy dróg, w tym brukarzy, monterów nawierzchni kolejowej i drogowej, tynkarzy, monterów izolacji, szklarzy, w tym szklarzy budowlanych i pojazdów oraz monterów okien i żaluzji, spawaczy, elektromonterów oraz monterów linii elektrycznych (zawód szkolny elektryk), tkaczy, kuśnierzy, krojczych, szwaczek, hafciarek i obuwników 19. Przytaczany raport jest też o tyle istotny, że dokonano w nim analizy oferty edukacyjnej w kontekście perspektyw zatrudnieniowych w całej Wielkopolsce, z podziałem na podregiony. Wnioski z niego płynące mogą więc byd w pewnym zakresie istotne dla analiz dokonywanych w ramach niniejszego badania. Warto w takim razie przytoczyd najistotniejsze informacje odnośnie sytuacji edukacyjnej i zatrudnieniowej w subregionach, które możemy znaleźd w tym raporcie. Jak wskazano w raporcie, w podregionie poznaoskim do 2007 roku najmniejszą popularnością wśród młodzieży cieszyły się zawody sklasyfikowane w grupach elementarnych: operatorzy maszyn i urządzeo do produkcji wyrobów chemicznych, kowale, hartownicy, betoniarze, robotnicy obróbki kamienia, jubilerzy, złotnicy, monterzy sieci i urządzeo telekomunikacyjnych, ogrodnicy, producenci warzyw i kwiatów (zawód szkolny ogrodnik), rolnicy produkcji roślinnej, formierze odlewniczy oraz robotnicy budowlani robót wykooczeniowych. (...) Należy zwrócid uwagę na zawody, w których występuje duża ilośd ofert pracy przy bardzo małej liczbie przyszłych absolwentów (do wykonywania części z nich wystarczyłoby np. nabycie kwalifikacji poprzez kurs lub szkolenie) 20. Ostatnia uwaga w cytowanym fragmencie jest o tyle istotna, że w badaniu, którego dotyczy niniejszy raport, pojawiają się pytania do przedstawicieli instytucji edukacyjnych dotyczące organizacji kursów i szkoleo, a także współpracy w tym zakresie z przedsiębiorstwami i urzędami pracy. Często w urzędach pracy pracodawcy poszukują pracowników z uprawnieniami możliwymi do nabycia poprzez specjalistyczne kursy. Do takich zawodów należą: kierowca, spawacz, gospodarz budynków, magazynier, robotnik przy pracach prostych w przemyśle czy w budownictwie, kasjer i sprzedawca 19 Ibidem, s Ibidem, s

12 biletów 21. Warto w tym kontekście zauważyd, że kompleksowy monitoring oferty edukacyjnej powinien uwzględniad nie tylko zmiany programów nauczania i wprowadzanie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach wyższych, ale również ofertę kursów i szkoleo jako szybką i często łatwiejszą ścieżkę przekwalifikowania, a co za tym idzie znalezienia nowego miejsca pracy. Tym bardziej, jak czytamy w raporcie Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring, ważna jest poprawa przepływu informacji między firmami szkoleniowymi (i organizacjami pozarządowymi podejmującymi się różnych form aktywizacji zawodowej, oferującymi określone rodzaje szkoleo) a pracodawcami i PSZ. Częśd oferty szkoleo jest ewidentnie >>nietrafiona<< w sensie niedopasowana do potrzeb rynku pracy 22. W części opracowania dotyczącej podregionu kaliskiego czytamy, że prowadzone sukcesywnie badania wskazywały, że do 2010 roku przedstawiciele przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i transportu deklarowali zamiar zatrudnienia nowych pracowników 23. Dalej autorzy opracowania wskazują, że w subregionie kaliskim największa liczba przyjęd do pracy w latach będzie w następujących zawodach: informatycy, inżynierowie rolnictwa i leśnictwa, technicy rolnicy, rolnicy, sprzedawcy, spawacze, murarze, malarze budowlani, robotnicy budowlani, robotnicy pomocniczy w rolnictwie 24. Przewidywania dla podregionu konioskiego do roku 2010 wskazywały na wzrost liczby absolwentów w zawodach technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik ekonomista, kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego 25. Wskazywano zarazem, że w przypadku zawodów branży budowlanej, wysokie zapotrzebowanie ze strony rynku pracy nie znajduje odzwierciedlenia w ofercie edukacyjnej 26. Biorąc pod uwagę specyfikę tego podregionu Wielkopolski, zwrócono też uwagę na niewystarczającą ilośd absolwentów, którzy kooczą kierunki 21 Ibidem, s Drozdowski R., Andrałojd M., Morchat M., Zakrzewska A., Raport w ramach projektu Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznaoskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring, 2010, s porównaj: Ibidem, s Ibidem, s porównaj: Ibidem, s Ibidem, s

13 kształcenia związane z dominującymi w regionie branżami: przemysłem ciężkim i kompleksem paliwowo-energetycznym 27. Szczególnie ciekawa jest zamieszczona w omawianym raporcie analiza podregionu leszczyoskiego, ponieważ pojawiają się w niej istotne wzmianki o współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami w zakresie modelowania oferty edukacyjnej. Pracodawcy chcący zapewnid sobie dopływ młodych kadr nawiązują współpracę ze szkołami w kwestii wykształcenia przyszłych pracowników w zawodach wskazanych przez firmę. Tak uczyniły dwie duże leszczyoskie firmy produkcyjne: Leszczyoska Fabryka Pomp oraz Euro-Comfort poszukujące pracowników obsługujących linie produkcyjne. Chcąc sobie zapewnid ciągły dopływ dobrze przygotowanych fachowców, podpisały porozumienia z miejscowymi szkołami; w nich od nowego roku szkolnego uruchomione zostaną klasy, których uczniowie odbywad będą praktyki w wymienionych zakładach pracy. W klasach tych kształcid się będą operatorzy obrabiarek, ślusarze, monterzy, elektrycy, operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym, mechanicy maszyn i urządzeo przemysłowych oraz na poziomie średnim operatorzy obrabiarek skrawających 28. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że do 2007 roku w podregionie tym niewiele osób kształciło się w zawodach związanych bezpośrednio z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także w zawodach branży budowlanej. Stąd też nie powinno brakowad ofert pracy dla absolwentów, którzy wybrali zawody mechaniczne: spawacz, ślusarz, tokarz, zawody informatyczne, zawody związane z obsługą nowoczesnych linii produkcyjnych oraz urządzeniami wymagającymi komputerowego programowania i sterowania 29. W podregionie pilskim do 2010 roku prognozowano trudną sytuację dla osób, które zdobywały wykształcenia jako technicy ekonomiści, technicy mechanicy i dietetycy. W 2007 roku, kiedy powstawał raport, pojawiło się też niewiele ofert pracy dla techników informatyków, organizatorów turystyki oraz techników budownictwa i ochrony środowiska. Pomimo, że są to zawody przyszłościowe, zgodne z rozwojem gospodarczym regionu, to jednak często pracodawcy poszukują specjalistów z wyższym wykształceniem. Częśd młodzieży z pewnością będzie naukę kontynuowała Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s

14 W konkluzjach przytoczonego powyżej raportu czytamy m. in., że analiza rynku edukacyjnego w poszczególnych subregionach wskazuje na nieprzystosowanie kierunków edukacyjnych do potrzeb podmiotów gospodarczych. Spowodowane jest to małym wachlarzem zawodów proponowanych młodzieży przez placówki edukacyjne oraz brakiem różnorodności kształcenia w Wielkopolsce 31. Niestety, do podobnych wniosków dochodzą również analitycy przeprowadzający badania w roku 2010, a więc w tym, dla którego w zasadzie zamykały się prognozy wspomnianego raportu. Co więcej, dotyczy to różnych badanych szczegółowo branż. W raporcie Analiza oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego związanego z sektorem ekologicznej produkcji rolnej i ekologicznego przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie wielkopolskim czytamy: mimo, zdawałoby się, bogatej oferty edukacyjnej, przedsiębiorcy z sektora EKO narzekają na deficyt pracowników w wielu zawodach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym 32. Podobne w wymowie są też konkluzje raportów przygotowywanych w ramach badao subregionalnych, jak np. w raporcie Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego, którego autorzy wprost stwierdzają, iż niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy przy niedostatecznej informacji na temat sytuacji na rynku pracy oraz nieskutecznym doradztwie zawodowym kierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powinny spotkad się ze zdecydowanymi działaniami organów prowadzących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, publicznych służb zatrudnienia, a także zrzeszeo i związków pracodawców 33. Znamienny jest fakt, że pomimo alarmujących wyników badao prowadzonych przed 2010 rokiem oraz, jak się wydaje, intensyfikacji działao urzędów pracy i pozostałych instytucji rynku pracy, najświeższe raporty obfitują w podobne stwierdzenia. Poruszana w badaniu, którego dotyczy niniejszy raport, kwestia współpracy z przedsiębiorstwami w ramach danej branży pojawiała się również w innych, realizowanych wcześniej projektach badawczych. Wnioski z nich płynące nie nastrajają optymistycznie. Jak czytamy w raporcie Analiza 31 Ibidem, s Raport Analiza oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego związanego z sektorem ekologicznej produkcji rolnej i ekologicznego przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie wielkopolskim w ramach projektu Rolno-spożywcze tradycje województwa wielkopolskiego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, s Raport Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego w ramach projektu Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia, Kalisz

15 trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa wielkopolskiego (2010) 34, większośd przedsiębiorstw nie podejmuje żadnej współpracy ze szkołami zawodowymi i technicznymi; w województwie wielkopolskim 72,3% pracodawców nie wskazuje żadnej formy współpracy ze szkołami. Najbardziej popularnymi formami współpracy są praktyki dla uczniów i staże dla absolwentów. Są to wyniki, które mogą sugerowad brak odpowiednich rozwiązao systemowych i jednocześnie ukierunkowanych inicjatyw w tym zakresie, tym bardziej zważywszy na fakt, że jednocześnie pracodawcy deklarują zainteresowanie taką współpracą i dostrzegają jej pozytywne aspekty dla prowadzonej przez siebie działalności biznesowej. Wskazują na to m. in. autorzy przytaczanego już raportu Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa wielkopolskiego (2010): większośd przedsiębiorców uważa, iż praktyki czy staże zawodowe są korzystne dla pracodawców pozwalają na poznanie czy też wręcz wychowanie przyszłego pracownika, ograniczenie kosztów przy stosunkowo niskim nakładzie pracy (...). O ile zaangażowanie i chęd poszerzania wiedzy praktykantów została oceniona pozytywnie przez ponad 40% badanych firm, to już ich przygotowanie do pracy pozytywnie oceniło około 30% przedsiębiorców 35. Jak czytamy w dalszej części, 74,3% firm organizujących praktyki zawodowe dla uczniów rozważa zatrudnienie praktykanta po odbytych praktykach. W tym 43,8% zatrudnia praktykantów bezwarunkowo, a 30,5% uzależnia zatrudnienie od indywidualnych wyników w pracy 36. Sami absolwenci również w sposób pozytywny oceniają ideę współpracy szkół z przedsiębiorstwami wskazując, że może byd ona pomocna z punktu widzenia poprawy efektów kształcenia, dając jednocześnie osobom rozpoczynającym karierę zawodową możliwośd łatwiejszego zdobycia oczekiwanego miejsca pracy zgodnego ze zdobytym wykształceniem. Wśród czynników, które mogłyby poprawid poziom kształcenia w szkolnictwie zawodowym, absolwenci wymieniają na pierwszym miejscu te związane z praktyczną nauką zawodu oraz ze współpracą z lokalnymi firmami, która może umożliwid absolwentom zdobycie pracy po ukooczeniu nauki 37. Jak wynika z raportu, motywacje pracodawców wielkopolskich odnośnie organizacji praktyk są odmienne w zależności od branży. W branży rolniczej są one związane z chęcią pozyskania pracowników, którzy sprawdzą się 34 Raport Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa wielkopolskiego w ramach projektu Rozwój rynku pracy województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego, 2010, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s

16 w przyszłości. W branży przemysłowej i w handlu przedsiębiorcy zatrudniają praktykantów przede wszystkim ze względu na chęd obniżenia kosztów zatrudnienia. Warto w tym kontekście przytoczyd jeszcze jeden wniosek, jaki pojawił się w wyniku badao prowadzonych w ramach omawianego powyżej projektu. Otóż: wśród czynników, które w największym stopniu mogłyby wpłynąd na wzrost zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i technicznych przedsiębiorcy wskazują z jednej strony dostosowanie profilu szkół do potrzeb rynku pracy (77,5%), z drugiej natomiast udogodnienia finansowe związane z zatrudnianiem absolwentów (76,2%). Wyższy poziom wiedzy ogólnej, lepsza znajomośd języków obcych czy też lepsza obsługa komputera ma w opinii osób zatrudniających absolwentów szkół zawodowych znaczenie zdecydowanie mniejsze 38. Na pierwszych pozycjach znalazły się również takie istotne w kontekście niniejszego badania czynniki, jak: dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy (75,8%), zwiększenie ilości praktyk zawodowych (69,6%), dodatkowe bezpłatne szkolenia i kursy w ramach szkoły (podobnie, jak w przypadku praktyk 69,6%). Dla porównania można tu przytoczyd wyniki wzmiankowanego już badania Oferta edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych a potrzeby regionalnego rynku pracy, w ramach którego dokonano m. in. analizy ogłoszeo zamieszczanych przez wielkopolskich pracodawców. Okazało się, że w 1899 przeanalizowanych ogłoszeniach prasowych dotyczących ofert pracy w ponad połowie (56%) od kandydatów wymagano znajomości branży 39 ten element oferty znajdował się (wśród 24 innych wyróżnionych podczas badania) na drugim miejscu po znajomości języka angielskiego. Już w cytowanym raporcie z 2007 roku przygotowanym przez PUP wskazywano, że nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami rynku edukacyjnego jest z jednej strony warunkiem poprawy jakości kształcenia, z drugiej natomiast może stanowid instrument modelowania i kontroli trendów na regionalnym i subregionalnych rynkach pracy. Istotnymi elementami tej współpracy miały byd właśnie praktyki zawodowe, a także rozwinięcie systemu doradztwa zawodowego. Autorzy raportu rekomendowali następujące niezbędne działania: podjęcie w klasach gimnazjalnych stałej praktyki korzystania z doradztwa zawodowego wzorem powiatu poznaoskiego, zachęcającego uczniów do podejmowania nauki w zawodach poszukiwanych 38 Ibidem, s Raport z badania ofert pracy w ramach projektu Oferta edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych a potrzeby regionalnego rynku pracy, WSNHID, Poznao

17 przez pracodawców. Większe otwarcie podmiotów gospodarczych na uruchamianie praktyk w zawodach pożądanych, co już niektóre firmy z dobrym skutkiem praktykują. Nawiązanie wzorem leszczyoskich firm (Leszczyoska Fabryka Pomp, Euro-Komfort) współpracy ze szkołami w kwestiach kształcenia w potrzebnych specjalnościach przez podpisanie porozumieo ze szkołami i gwarancji praktyk w potrzebnych zawodach. Przeorientowanie zespołów szkół zawodowych na kształcenie w potrzebnych specjalnościach w oparciu o analizę lokalnych rynków pracy 40. Idea monitorowania rynku edukacyjnego w powiązaniu z rynkiem pracy i odwrotnie powraca również w projekcie zrealizowanym w 2010 roku w Kaliszu i powiecie kaliskim. Możemy znaleźd tam następujące rekomendacje: oferta edukacyjna powinna podlegad modyfikacjom wynikającym z analizy zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje i umiejętności potencjalnych pracowników. Zarówno popyt, jak i podaż absolwentów według określonych zawodów powinny podlegad stałemu monitoringowi i ocenie przez Powiatowy Urząd Pracy oraz byd wykorzystywane przez dyrekcje i organy prowadzące szkół, powiatową radę zatrudnienia do kształtowania oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami rynkowymi. Dynamiczny przyrost liczby uczniów i absolwentów liceów ogólnokształcących w ostatnich latach, wynikający m. in. z zawyżonych aspiracji edukacyjnych i braku wiedzy na temat potrzeb rynku pracy, przyczynia się do pogłębiania nierównowagi w zakresie podaży i popytu na pracowników w całym subregionie. Absolwenci gimnazjów oraz uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (jak też ich rodzice) powinni mied szeroki dostęp do wiedzy na temat potrzeb pracodawców i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Ponadto wymagane jest skuteczne i kompleksowe doradztwo zawodowe zarówno na poziomie gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych (proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowao zawodowych uczniów). (...) Powinna mied także miejsce ściślejsza współpraca między pracodawcami a szkołami Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium (data publikacji ), s Raport Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego w ramach projektu Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia, Kalisz

18 3. Metodologia badao 3.1. Cel badania Celem badania było zebranie danych umożliwiających analizę następujących zagadnieo, przedstawionych w formie poniższych pytao badawczych: - Jakie zmiany pojawiają się w ofercie edukacyjnej szkół w obliczu zmian sytuacji gospodarczej w regionie, w tym zmian na rynku pracy? - Na jakich podstawach opierają się instytucje edukacyjne dokonując modyfikacji oferty kształcenia? - Jakie są opinie przedstawicieli szkół na temat przemian gospodarczych regionu, w tym zmian na rynku pracy? - Jakie są opinie przedstawicieli szkół na temat dostosowania tych instytucji do zmieniającego się rynku pracy? Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonego badania możliwe będzie porównanie zapotrzebowania na kadrę deklarowanego przez przedsiębiorców z ofertą edukacyjną szkół działających w regionie. W badaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji edukacyjnych ze wszystkich pięciu podregionów Wielkopolski (kaliskiego, konioskiego, leszczyoskiego, pilskiego i poznaoskiego) oraz z samego Poznania. Ogółem reprezentowane były 32 instytucje oświatowe o różnych stopniach kształcenia: szkoły zawodowe, technika, licea profilowane, szkoły policealne, szkoły wyższe oraz zakłady doskonalenia zawodowego (ZDZ) Metoda badawcza Badanie zostało zaprojektowane w ramach metodologii badao jakościowych. Badania jakościowe stosuje się przeważnie w odniesieniu do dwóch sytuacji: 1) jako badania rozpoznawcze, mające dad możliwośd wstępnego rozpoznania pola badawczego (tzw. zwiad badawczy) wówczas badania takie mają charakter przygotowawczy względem badao ilościowych; 2) jako badania o charakterze uzupełniającym, kiedy badaczowi/badaczom zależy na uzyskaniu danych, umożliwiających wzbogacenie materiału zdobytego w oparciu o analizy ilościowe, poznanie przekonao badanych, ich interpretacji określonych zjawisk, itp. Obecnie w metodologii badao socjologicznych przyjmuje się 17

19 założenie o konieczności łączenia metodologii ilościowej i jakościowej w celu umożliwienia pełnego oglądu badanego wycinka rzeczywistości społecznej. W ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce zastosowano taką właśnie strategię badawczą, określaną mianem tzw. triangulacji metod i technik badawczych, co pozwoliło na zebranie danych ilościowych i jakościowych, umożliwiających wieloaspektową analizę postawionych problemów badawczych. Badania jakościowe prowadzone są techniką wywiadu na małych grupach badanych i mają charakter egzemplifikacyjny, ich wyniki są więc reprezentatywne wyłącznie dla badanej grupy i nie dają możliwości przeprowadzenia wnioskowania statystycznego, a co za tym idzie, nie są reprezentatywne dla całej populacji lub kategorii. Analiza materiału zebranego podczas badao jakościowych może przebiegad w myśl odmiennych założeo, charakterystycznych dla trzech różnych orientacji, a mianowicie: 1) interpretywizmu [semiotyka, dekonstruktywizm, krytyka estetyczna, etnometodologia i hermeneutyka]; 2) antropologii społecznej [badania historii życia, teoria ugruntowana ang. grounded theory, psychologia ekologiczna, studia narracyjne i badania stosowane w edukacji, służbie zdrowia, badaniach nad rodziną, ocenie programów, itp.+; 3) kooperacyjnych badao społecznych ang. coliaborative social research [np. action research, etnografia krytyczna] 42. Wspólnym elementem wszystkich tych orientacji jest m. in. założenie dotyczące większej swobody interpretacyjnej w analizie zebranego materiału, wynikającej z konieczności brania pod uwagę kontekstu prowadzonego badania, osobistego nastawienia badanych, dotychczasowych doświadczeo badanych, języka, itp. Względna swoboda interpretacyjna poddana określonym i przestrzeganym rygorom metodologicznym w połączeniu z obszernym zwykle materiałem zbieranym podczas badao stanowią główne atuty orientacji jakościowej w badaniach społecznych. Szczegółowe założenia dotyczące sposobu analizy zebranych danych przedstawione zostaną w dalszej części raportu. 42 porównaj: Miles M. H., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2000, s

20 3.3. Technika badawcza W badaniu posłużono się techniką wywiadu pogłębionego IDI (ang. In-depth Interview). W praktyce badao socjologicznych termin wywiad pogłębiony stosowany jest niekiedy niezgodnie z definicją i kanonami sztuki, a z formalnego punktu widzenia jest techniką dośd jasno zdefiniowaną i opisaną niezbędne jest więc dokonanie krótkiej charakterystyki tego sposobu zbierania danych. Podstawowe rozróżnienie dotyczące wywiadów socjologicznych odnosi się ogólnie do metodologii badao, jaka zostanie przyjęta w celu udzielenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. Pojęcie wywiad socjologiczny jest szerokie i odnosi się do technik, które w znaczący sposób różnią się od siebie. Jak wskazuje m. in. R. Mayntz *1985: 132+, można je klasyfikowad przyjmując cztery kryteria podziału. Według standaryzacji, wyróżnid można wywiad swobodny, wywiad pogłębiony i wywiad prowadzony według standaryzowanego kwestionariusza. (...) Wywiad pogłębiony ma za podstawę ustalony schemat wątków tematycznych, ale same pytania nie są standaryzowane; o kolejności i sposobie formułowania pytao decyduje osoba prowadząca wywiad, która może stawiad także pytania dodatkowe. O ile wywiad prowadzony według standaryzowanego kwestionariusza (wywiad kwestionariuszowy) jest techniką badao ilościowych, o tyle wywiad swobodny i wywiad pogłębiony kwalifikujemy jako wywiady jakościowe. Wywiady jakościowe, w tym wywiad pogłębiony, są de facto rozmową prowadzoną przez badacza z interlokutorem, wymagają więc utrwalenia w postaci nagrania. Nie jest bowiem możliwe zapamiętanie wszystkich zdobytych podczas takiej rozmowy informacji oraz kolejności ich pojawiania się podczas wywiadu. Również w przypadku niniejszego badania przeprowadzone wywiady zostały nagrane. Kolejnym istotnym etapem jest transkrypcja zebranego materiału audio w celu umożliwienia zapoznania się z nim, przeprowadzenia kodowania i selekcji materiału oraz dalszej analizy wypowiedzi respondentów pod kątem wcześniej ustalonych problemów badawczych. W ramach badania została przeprowadzona wstępna selekcja zebranego materiału, której efektem są obszerne notatki zawierające wypowiedzi badanych przedstawicieli instytucji edukacyjnych. Struktura tych notatek wynika ze struktury narzędzia badawczego, którym w przypadku wywiadu pogłębionego IDI jest tzw. scenariusz wywiadu. Tak przygotowany materiał został poddany dalszej selekcji, stosownemu kodowaniu i dalej analizie. 19

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Autor: Prof. Dr hab. Irena Lichniak Moduł zawiera informacje na temat: monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, identyfikowania zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego cel i podstawy funkcjonowania

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego cel i podstawy funkcjonowania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego cel i podstawy funkcjonowania Poznań, lipiec 2017 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI UMWW Polityka oświatowa państwa w zakresie kształcenia zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo