G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY"

Transkrypt

1

2 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY WARSZAWA 2012

3 Zespó³ Redakcyjny Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Kazimierz Kruszka, Miros³aw Krzyœko (przewodnicz¹cy), Bo ena azowska Sk³ad komputerowy i grafika Zespó³ pracowników Urzêdu Statystycznego w Poznaniu w sk³adzie: Agnieszka Bieniek, Emilia Bogacka, Hanna Cieœliñska, Ewa Filipczuk, Marta Kowalczyk, Katarzyna Piêtak, Maciej Pilarski, Leszek Siwka, Ewelina e³obowska pod kierunkiem Ewy Kowalki Projekt ok³adki Maciej Pilarski Korekta jêzykowa Katarzyna Muzia-Ceglarz Druk Zak³ad Wydawnictw Statystycznych, al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Publikacja dofinansowana ze œrodków Narodowego Banku Polskiego ISBN

4 Szanowni Pañstwo Polskie Towarzystwo Statystyczne i G³ówny Urz¹d Statystyczny przekazuj¹ Pañstwu pierwsz¹ edycjê publikacji pt. Statystycy polscy z nadziej¹, e uzupe³ni ona i wzbogaci wiedzê o historii polskiej statystyki. Znajduje siê w niej 85 biogramów osób, które wnios³y istotny wk³ad do rozwoju polskiej myœli i praktyki statystycznej w okresie od pocz¹tku XX wieku do czasów wspó³czesnych. Opracowania charakteryzuj¹ce polskich statystyków maj¹ ju pewn¹ tradycjê. Edward Rosset w monografii zatytu³owanej Rozwój polskiej myœli statystycznej. Wybór pism statystyków polskich (PWE, Warszawa 1968) dokona³ wyboru 51 statystyków, prezentuj¹c ich oryginalny dorobek. Pod wp³ywem zachêty ze strony prof. E. Rosseta w 1984 r. w Oddziale ódzkim PTS powsta³a inicjatywa opracowania biogramów statystyków polskich. Mimo przewidywanych trudnoœci w gromadzeniu materia³ów i wobec braku literatury o historii statystyki z szerokiego zakresu, zespó³ w sk³adzie: Jan Berger, Czes³aw Domañski, Henryk Kowalczyk i Stanis³aw Kwiatkowski podj¹³ siê tego zadania, którego pok³osiem by³a praca pt. Sylwetki statystyków polskich (WUS i PTS, ódÿ 1984). W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ redaktorowi tej ksi¹ ki Panu Stanis³awowi Kwiatkowskiemu ówczesnemu dyrektorowi Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego w odzi za wyj¹tkowe zaanga owanie w gromadzeniu materia³ów biograficznych, bêd¹cych czêsto w trudno dostêpnych archiwach i zbiorach rodzinnych. Wspomniane opracowanie ukaza³o siê w 1990 r. w jêzyku angielskim i rosyjskim. W 1993 r. opublikowano rozszerzon¹ wersjê tej monografii w jêzyku polskim, zawieraj¹c¹ 62 biogramy, a w 1998 r. zosta³ wydany S³ownik Biograficzny Statystyków Polskich (GUS i PTS, Warszawa 1998), w którym znalaz³o siê 166 hase³. Publikacja Statystycy polscy ukazuje siê w 100. rocznicê utworzenia Polskiego Towarzystwa Statystycznego z myœl¹ upamiêtnienia pracowników nauki i praktyków, którzy w szczególny sposób utrwalili siê na kartach historii statystyki. Wpisuje siê ona w ten jubileusz jako swoisty dokument, a jednoczeœnie jest dowodem uznania dla osób, które swoj¹ prac¹, postaw¹ i osi¹gniêciami tworzy³y jego treœæ i przes³anie.

5 Statystyka rozwija siê teraz jako metanauka, której przedmiotem jest logika i metodologia innych nauk logika podejmowania decyzji i logika eksperymentowania. Przysz³oœæ statystyki le y we w³aœciwym przekazywaniu idei statystycznych badaczom z innych ga³êzi nauki, bêdzie te zale eæ od sposobu formu³owania zasadniczych problemów w tych dziedzinach. W rekomendowanej tu ksi¹ ce przenikaj¹ siê ró norodne idee z wielu dyscyplin, co œwiadczy o uniwersalnoœci statystyki. Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Czes³aw Domañski Janusz Witkowski Warszawa, kwiecieñ 2012 r.

6 Wstêp Ka dy moment w historii jest unikatowy, a jego wagê i donios³oœæ mo na oceniæ dopiero z perspektywy czasu. Z tego wzglêdu wydaje siê nies³ychanie istotne, by pamiêæ o ludziach i ich dokonaniach trwa³a w sercach i umys³ach potomnych. To bowiem konkretne osoby tworz¹ rzeczywistoœæ i s¹ sprawcami wydarzeñ, to ludzie poprzez swoj¹ pracê i umiejêtnoœci s¹ prawdziwymi kreatorami teraÿniejszoœci i przysz³oœci. Zatem informacja o osobach powinna byæ zapisywana w pierwszej kolejnoœci. Osi¹gniêcia statystyki polskiej licz¹ siê w istotny sposób na arenie miêdzynarodowej od kilku dziesi¹tków lat i nie mo na zapominaæ o twórcach tych osi¹gniêæ. Aby zachowaæ pamiêæ o tych wszystkich, którzy swoj¹ prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹, wydawnicz¹, organizatorsk¹ i popularyzatorsk¹ tworzyli podstawy rozwoju statystyki w Polsce, przygotowaliœmy publikacjê Statystycy polscy. Oddaj¹c tê publikacjê do r¹k Czytelników w setn¹ rocznicê powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego, wyra amy nadziejê, e wzbogaci ona wiedzê o historii polskiej statystyki i ma szansê przez d³ugie lata byæ nieocenionym Ÿród³em informacji dla obecnych i przysz³ych pokoleñ. Nie jest to pierwsza inicjatywa z tego zakresu. W roku 1998, w osiemdziesiêciolecie powstania G³ównego Urzêdu Statystycznego, ukaza³ siê pod redakcj¹ Stanis³awa Kwiatkowskiego S³ownik biograficzny statystyków polskich wydany wspólnie przez G³ówny Urz¹d Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Dobór postaci, których biogramy zamieszczone zosta³y w obecnej publikacji, jest wynikiem g³êbokiego namys³u Zespo³u Redakcyjnego. Za³o enia, które zosta³y przyjête przy wyborze postaci, by³y nastêpuj¹ce: publikacja ma zawieraæ biogramy statystyków polskich zmar³ych od pocz¹tku XX wieku do roku 2011, znanych ze swej wybitnej dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej, autorów dzie³ naukowych i podrêczników, twórców nowych pojêæ, odkrywców nowych metod i teorii, wybitnych organizatorów statystyki publicznej oraz redaktorów i wydawców publikacji statystycznych. Nie mniejszego namys³u wymaga³ dobór autorów biogramów. D¹ ¹c do wiarygodnoœci informacji, braliœmy pod uwagê bliskoœæ osobist¹ i œrodowiskow¹ autora biogramu z opisywan¹ postaci¹ oraz ³atwy dostêp do materia³ów Ÿród³owych.

7 Redaguj¹c biogramy zawarte w niniejszej publikacji, staraliœmy siê w mo liwie najwy szym stopniu zachowaæ ich zgodnoœæ z tekstem opracowanym przez autorów, którym nie narzucano adnego szablonu s³ownikowego, sugeruj¹c jedynie orientacyjn¹ objêtoœæ tekstu. Takie podejœcie spowodowa³o wprawdzie pewn¹ niejednorodnoœæ w rozmiarach, strukturze i formie opracowania, ale pozwoli³o oddaæ indywidualny styl autorów, odzwierciedliæ ich emocjonalny stosunek do opisywanych postaci, a tak e prezentowan¹ przez nich ocenê faktów. Mo na s¹dziæ, e ró - nice w objêtoœci poszczególnych biogramów wynikaj¹ g³ównie z iloœci materia³ów, jakimi dysponowali ich autorzy, co wi¹ e siê zwykle z krótsz¹ lub d³u sz¹, mniejsz¹ lub wiêksz¹ aktywnoœci¹ bohaterów biogramów. Przygotowuj¹c niniejszy tom, d¹ yliœmy do maksymalnej rzetelnoœci informacji o opisywanych postaciach, jednak trudno nie pope³niæ adnego b³êdu. Bêdziemy zatem niezmiernie wdziêczni za wszelkie uwagi, sprostowania i uzupe³nienia dotycz¹ce naszej pracy, które pozwol¹ w jeszcze pe³niejszy sposób realizowaæ misjê upamiêtniania dokonañ wybitnych statystyków polskich in perpetuam rei memoriam. Zespó³ Redakcyjny Statystyków polskich pragnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do powstania tego dzie³a, a przede wszystkim autorom poszczególnych biogramów. Podziêkowania nale ¹ siê tak e pracownikom Urzêdu Statystycznego w Poznaniu, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Kowalki przygotowali publikacjê do druku. Dziêkujemy równie Panu Wojciechowi Adamczewskiemu, dyrektorowi Zak³adu Wydawnictw Statystycznych, który zadba³ o to, by Statystycy polscy mogli siê ukazaæ w odpowiednim nak³adzie i odœwiêtnej szacie graficznej. Osobne podziêkowania kierujemy do prof. dra hab. Janusza Witkowskiego prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego i prof. dra hab. Czes³awa Domañskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego za yczliwoœæ i wsparcie, bez których publikacja ta nie mog³aby siê ukazaæ. Prof. dr hab. Miros³aw Krzyœko Przewodnicz¹cy Zespo³u Redakcyjnego

8 Spis treœci Przedmowa... 3 Wstêp... 5 Abt Stefan Baksalary Jerzy K Barbacki Stefan Bartoszyñski Robert Borowski Stanis³aw Bortkiewicz W³adys³aw Borucka-Ubysz Leokadia Bronsztejn Szyja Bukietyñski W³adys³aw Zygmunt Bu³awski Rajmund Buzek Józef Chmielewski Czes³aw Czarnowska Maria Cecylia Czekanowski Jan Czerniewska Maria Emilia Czerniewski Konstanty Czerwiñski Zbigniew Elandt-Johnson Regina C Falewicz Jan Fierich Jerzy

9 8 Fisz Marek Gnot Stanis³aw Greñ Jerzy Guzik Bogus³aw Heliñski Zbigniew Benedykt Holzer Jerzy Zdzis³aw Kawalec Wincenty Kêdelski Mieczys³aw Ko³odziejczyk Stanis³aw Marian Krawiec Bogdan Krysicki W³odzimierz Krzeczkowska Eugenia Krzywicki Ludwik Kubik Lech Tadeusz Kulczycki Roman Kumaniecki Kazimierz W³adys³aw Lange Oskar Ryszard Latuch Miko³aj Leo Juliusz Limanowski Zygmunt omnicki Antoni Machnowski Adam Mikos Henryk Moszczeñski Stefan

10 9 Nadobnik Marcin Nawrocki Zygmunt Neyman Jerzy Oktaba Wiktor Olekiewicz Miko³aj Padowicz Zygmunt Paw³owski Zbigniew Perkal Julian Pieka³kiewicz Jan Platt Czes³aw Przybysz Tadeusz Puchalski Tadeusz Pytkowski Wac³aw Romaniuk Kazimierz Rosset Edward Róg Stanis³aw Rzendowski Leon Sadowski Wies³aw Siedlecka Urszula Steinhaus Hugo Dyonizy Szturm de Sztrem Edward Szulc Stefan Aleksander Tomaszewicz Andrzej Trybu³a Stanis³aw Czes³aw

11 10 Ulam Stanis³aw Marcin Vielrose Egon Wagner Wies³aw Warmus Mieczys³aw Jan Waszak Stanis³aw Wierzchos³awski Stanis³aw Wiœniewski Jan Wójcik Aleksander Ryszard Za³êski Edmund Za³êski Witold Zarzycka Zofia Zasêpa Ryszard Zeliaœ Aleksander Józef Zieliñski Zygmunt Zienkowski Leszek Ziomek Maksymilian Józef Zubrzycki Stefan Autorzy biogramów Zespó³ Redakcyjny

12 11 ABT STEFAN ( ) Stefan Abt urodzi³ siê 22 lutego 1937 roku w Œmiglu (powiat koœciañski), w rodzinie kupieckiej, jako syn Czes³awa i Heleny z domu Krupka. Jego ojciec by³ powstañcem wielkopolskim. W czasie okupacji niemieckiej Stefan Abt z ca³¹ rodzin¹ zosta³ wysiedlony do Miechowa, sk¹d w roku 1945 powróci³ do Œmigla i tu ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W wieku szesnastu lat (1953) zda³ maturê w Gimnazjum i Liceum w Koœcianie (obecnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Oskara Kolberga). Rozpocz¹³ studia w Wy - szej Szkole Ekonomicznej (póÿniej by³a to Akademia Ekonomiczna, a teraz jest Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Tam w roku 1957 uzyska³ dyplom magistra ekonomii i podj¹³ pracê jako asystent w Katedrze Statystyki. Zawar³ zwi¹zek ma³ eñski z Jadwig¹ GoŸdziewicz, z któr¹ wychowywali dwoje dzieci Bo enê i S³awomira. Doktoryzowa³ siê w roku 1964 na podstawie rozprawy pt. Stosowanie statystycznej kontroli w badaniu jakoœci wêdlin, której promotorem by³ prof. Stanis³aw Waszak. Stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyska³ w roku 1991, po opublikowaniu pracy pt. Optymalizacja struktur konsumpcji (IRWiK, Warszawa 1991). Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w roku 1996, a profesorem zwyczajnym zosta³ w By³ promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich. Pracuj¹c jako nauczyciel akademicki w Wy szej Szkole Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Stefan Abt ukoñczy³ jeszcze studia na trzech fakultetach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister matematyki 1963; magister historii 1969; magister teologii 2000). Sta e odbywa³ w uczelniach, instytutach naukowych i urzêdach: francuskich, kanadyjskich, niemieckich, rosyjskich i wêgierskich. Stefan Abt by³ pionierem informatyzacji poznañskiej uczelni ekonomicznej. Jako statystyk uczestnicz¹cy w rozleg³ych badaniach empirycznych dostrzega³ narastaj¹ce

13 12 problemy zwi¹zane z opracowaniem i analiz¹ wyników obserwacji, a zarazem œledz¹c pilnie rozwój maszyn licz¹cych trafnie i wczeœnie wskazywa³ mo liwoœci pokonywania tych trudnoœci z zastosowaniem elektronicznych maszyn cyfrowych. Jego starania sprawi³y, e ju w roku 1967 w poznañskiej Wy szej Szkole Ekonomicznej zosta³a zainstalowana ODRA Maszyna ta zajê³a pomieszczenie o powierzchni 100 m 2, powiêkszaj¹c znaczny wówczas deficyt sal wyk³adowych. Wiele osób uzna³o to za klêskê gorsz¹ od prawdziwej odry (Krasiñski, 1996). Patrz¹c z dzisiejszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie funkcjonuje nowoczesne Centrum Informatyki oraz Wydzia³ Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, trudno uwierzyæ, e takie by³y pocz¹tki nowej ery w dziejach tej uczelni. Utworzona w Katedrze Statystyki przez S. Abta jeszcze w roku 1967 Pracownia Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zosta³a przekszta³cona (w ramach Instytutu Statystyki i Ekonometrii) w Pracowniê Przetwarzania Danych, a po rozbudowie sta³a siê Oœrodkiem Przetwarzania Informacji. Kieruj¹c tymi jednostkami, S. Abt stworzy³ bazê do realizacji wielu zamówieñ na obliczenia, sk³adanych przez pracowników szko³y i u ytkowników zewnêtrznych. Wprowadzi³ równie problematykê elektronicznego przetwarzania danych do procesu nauczania na wszystkich szczeblach kszta³cenia ekonomistów. W roku 1969 zorganizowa³ Podyplomowe Studium Organizacji Przetwarzania Danych i prowadzi³ je do 1978 r. W latach kierowa³ Zak³adem Systemów Informatycznych, który wydzielono z Oœrodka Przetwarzania Informacji jako komórkê dydaktyczn¹. W latach Stefan Abt by³ kierownikiem Zak³adu Zastosowañ Informatyki w Instytucie Gospodarki Magazynowej w Poznaniu. Prowadzi³ te zajêcia dydaktyczne na Politechnice Poznañskiej, w Oœrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, w Poznañskiej Szkole Menad erów oraz w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa. W marcu 1992 roku zorganizowa³ Katedrê Systemów Logistycznych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i kierowa³ ni¹ przez 10 nastêpnych lat. Od roku 1994 by³ równie zatrudniony w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu, a od 1996 w Politechnice Zielonogórskiej. Po utworzeniu Poznañskiej Wy szej Szko³y Biznesu i Jêzyków Obcych zosta³ w niej wyk³adowc¹ i pe³ni³ funkcjê rektora. Wspó³pracowa³ te z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹. Stefan Abt by³ autorem oko³o 300 publikacji. S¹ wœród nich monografie, liczne artyku³y i referaty oraz podrêczniki i skrypty uczelniane. Tematykê tych prac, podobnie jak zainteresowania ich autora, cechuje du a ró norodnoœæ i wielop³aszczyznowoœæ. Jedn¹ z dziedzin, której S. Abt poœwiêci³ czêœæ swoich opracowañ, g³ównie w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci naukowej, by³y zagadnienia demograficzne zwi¹zane zw³aszcza

14 z konstrukcj¹ szacunków i prognoz ludnoœciowych (Problematyka demograficzna, 1965, w: Monografia geograficzno-gospodarcza województwa koszaliñskiego, Instytut Zachodni, Poznañ; Przed³u anie siê ycia mieszkañców województwa koszaliñskiego, 1968, w: Studia i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza,t.IX;Ludnoœæ Poznania w XVI i pierwszej po³owie XVII wieku oraz ycie codzienne i kultura materialna, 1988, w: Dzieje Poznania, t.1 *, rozdz. XVII i XIX; Ludnoœæ oraz Ludnoœæ w drugiej po³owie XVIII wieku, w: Dzieje Poznania, t. 1 **, rozdz. XXVI i XXXIII, PWN, Warszawa-Poznañ; Moralno-demograficzne aspekty sztucznych poronieñ, 1990, Z Pomoc¹ Rodzinie, nr 3-4). W innym nurcie znajduj¹ siê prace S. Abta traktuj¹ce o zastosowaniach matematyki i statystyki w badaniach ekonomicznych (Aproksymacja funkcji regresji w modelach przestrzenno-ekonomicznych, 1976, Biuletyn Informacyjny PAN, z. 11; Matematyczno-statystyczne podstawy analizy rynku, 1972, PWE, Warszawa; Metody analizy statystycznej, 1999, AE Poznañ). Do nich zaliczyæ nale y liczne skrypty i inne pomoce dydaktyczne dla studentów (miêdzy innymi s¹ to: Zarys matematyki wy szej dla zawodowych studiów ekonomicznych z zastosowaniami w æwiczeniach, 1966; Zarys statystyki dla zawodowych studiów ekonomicznych, 1967; Statystyczna kontrola jakoœci, 1973). Chyba najliczniejsze s¹ prace S. Abta zwi¹zane z informatyk¹. Na ich liœcie jest blisko 80 pozycji, wœród których miejsca graniczne czasowo zajmuj¹ Ekonomiczne zastosowania maszyn licz¹cych (1967), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4, i Mikrokomputery w biznesie (1995), AE Poznañ. W treœci tych opracowañ na pierwszym planie lub wy³¹cznie znajduj¹ siê kwestie aplikacyjne, natomiast aspekty narzêdziowe uwzglêdnione zosta³y tylko wówczas, gdy by³o to niezbêdne dla systemowego ujêcia rozpatrywanych zagadnieñ i nawi¹zania do aktualnej platformy sprzêtu komputerowego. Przyk³adowo, w ujêciu chronologicznym, wymieniæ tu mo na nastêpuj¹ce publikacje Stefana Abta: Mo liwoœci symulacji procesów gospodarczych na elektronicznych maszynach cyfrowych (1967), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3; Budowa systemów informatycznych w œwietle cybernetyki (1977), Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, z. 4/72; Metodyczne podstawy projektowania systemów informatycznych (1982), ZETO-CSI ódÿ; Przygotowanie organizacyjne u ytkowników sprzêtu mikrokomputerowego (1990), TNOiK Poznañ; Wdra anie zintegrowanych systemów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (1995), Zeszyty Naukowe TNOiK, nr 3. Wœród opracowañ o charakterze dydaktycznym, które S. Abt przygotowa³ dla studentów w pocz¹tkowym okresie szybko rozwijaj¹cego siê rynku informatycznego, znalaz³y siê: Ekonomiczne zastosowania EMC Odra Informacje dla u ytkowników (1971), WSE, Poznañ; Elektroniczne przetwarzanie danych w planszach 13

15 14 i schematach (1973), WSE, Poznañ; Komputery i ich u ytkowanie (1976), WUP-TWP, Poznañ; Mikrokomputery w kszta³ceniu ekonomistów (1986), TNOiK, Poznañ; Mo liwoœci sprzêtu mikrokomputerowego (1988), TNOiK, Poznañ. Do tego dorobku dodaæ trzeba liczne prace projektowe i programy komputerowe oraz ekspertyzy na rzecz praktyki gospodarczej. W ostatnim okresie swojej dzia³alnoœci naukowej ( ) Stefan Abt koncentrowa³ siê na problematyce logistycznej. W tym czasie opublikowa³ liczne artyku³y (miêdzy innymi by³y to: Wewn¹trzregionalne przep³ywy towarów w ³añcuchach magazynowo-transportowych, 1985, Biuletyn Informacyjny PAN ; Wdra anie kodów kreskowych w Polsce w œwietle systemów logistycznych, 1991, Problemy Magazynowania i Transportu, nr 1-4; Potrzeba budowy logistycznych centrów dystrybucji w Polsce, 1996, Przegl¹d Komunikacyjny, nr 7/8) oraz ksi¹ ki traktuj¹ce o systemach logistycznych (Zarz¹dzanie logistyczne, 1996; Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, 1997; Zarz¹dzanie logistyczne w przedsiêbiorstwie, 1998; Logistyka w teorii i praktyce, 2001). Stefan Abt by³ cz³onkiem Komisji Nauk Towaroznawczych (Nauk o Jakoœci) PAN oraz Komisji Problemowej ds. Logistyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego kwartalnika Problemy Magazynowania i Transportu, wchodzi³ w sk³ad kolegium redakcyjnego czasopisma Logistyka i Jakoœæ. W latach by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu. Nale a³ te do wielu innych towarzystw i organizacji naukowych w kraju i za granic¹. W Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) pe³ni³ funkcje wiceprezesa Zarz¹du G³ównego i prezesa Oddzia³u Poznañskiego. By³ cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Logistycznego i prezesem Poznañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Nale a³ do Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dowodem uznania dla pracy i osi¹gniêæ S. Abta by³y liczne nagrody, wyró nienia i odznaczenia. Otrzyma³ Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznakê TNOiK, w roku 1995 zosta³ odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1996 Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Œmigiel otrzyma³ 25 kwietnia 2002 roku. We wspomnieniach prof. Stefan Abt pozosta³ jako cz³owiek czynu, którego ycie by³o pasmem ci¹g³ych poszukiwañ, ustawicznego uczenia siê i pracy (Sojkin, 2006). Bior¹cy pod uwagê wszystkie formy aktywnoœci profesora pisz¹, e by³ cz³owiekiem, który harmonijnie ³¹czy³ w sobie doœwiadczenie religijne i naukowe (Przybysz, 2002). Trzeba bowiem dodaæ, e S. Abt znany by³ z aktywnego udzia³u w Ruchu Domowego

16 15 Koœcio³a oraz Odnowy w Duchu Œwiêtym. Od roku 1994 by³ prezesem ko³a Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. Pierwszych Polskich Mêczenników w Poznaniu. Wyk³ada³ w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Poznaniu, publikowa³ rozwa ania w Przewodniku Katolickim i miesiêczniku Katecheta. Ostatnie lata ycia Stefana Abta by³y okresem zmagania siê z nowotworem. Niestety, choroba zwyciê y³a i profesor zmar³ 25 maja 2002 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Œmiglu. ród³a Akademia Ekonomiczna w Poznaniu PWN, Warszawa-Poznañ 1976, s. 118, i 325. Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Krasiñski Z., Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 1996, s Pracownicy naukowo-dydaktyczni i ich publikacje, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1975, s Przybysz L.S., Wspomnienie o œp. profesorze Stefanie Abcie. Katecheta 2002, nr 9, s Sojkin B., Stefan Abt, w: Byli wœród nas. Red. Z. Knakiewicz. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2006, s Statystyczna karta historii Poznania. Red. K. Kruszka. US, Poznañ 2008, s Sylwetki, Nowe ycie Gospodarcze 2000, nr 30, s. 6. Wielka ksiêga jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011, s. 5. Wspó³czeœni uczeni polscy. S³ownik biograficzny, t. I (A-G). Red. J. Kapuœcik. Oœrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa KAZIMIERZ KRUSZKA

17 16 BAKSALARY JERZY K. ( ) Jerzy K. Baksalary urodzi³ siê 25 czerwca 1944 roku w Poznaniu. Studia matematyczne odby³ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskuj¹c w roku 1969 tytu³ magistra. Bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów zosta³ zatrudniony w Katedrze Matematyki Wy szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu (w roku 1972 Uczelnia przyjê³a nazwê Akademia Rolnicza, a w roku 2008 nazwê Uniwersytet Przyrodniczy). Katedra ta zosta³a w roku 1975 w³¹czona do, maj¹cego charakter miêdzywydzia³owy, Zak³adu Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu. W tym Zak³adzie, a obecnie Katedrze, Jerzy K. Baksalary pracowa³ do roku W roku 1975 uzyska³ stopieñ doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy pt. Estymowalnoœæ funkcji parametrycznych w modelach liniowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Caliñskiego. Stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki uzyska³ w roku 1984 na podstawie rozprawy pt. A study of the equivalence between a Gauss- -Markoff model and its augmentation by nuisance parameters, opublikowanej w Mathematische Operationsforschung und Statistik, Series Statistics 15 (1984) 3-35; oba stopnie naukowe uzyska³ na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (odpowiednio na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz na Wydziale Matematyki i Fizyki). W tym czasie, tj. do roku 1988, Jerzy K. Baksalary opublikowa³ ³¹cznie 85 prac, w tym 53 przed habilitacj¹ i 32 po habilitacji, a ponadto w³¹cza³ siê w dzia³ania spo³eczne. W latach by³ jednym z organizatorów i aktywnym dzia³aczem Solidarnoœci na Akademii Rolniczej oraz w regionie poznañskim. W roku 1988 Jerzy K. Baksalary przeniós³ siê do Zielonej Góry, gdzie podj¹³ pracê na stanowisku docenta w Instytucie Matematyki Wy szej Szko³y Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiñskiego (WSPTK). Rok akademicki 1989/1990 by³ w karierze naukowej prof. Baksalarego szczególny. Jako profesor Fiñskiej Akademii Nauk, prowadzi³ w tym czasie badania na Uniwersytecie w Tampere, a ich efektem by³o opublikowanie (jako autor lub wspó³autor), z dat¹ 1989 b¹dÿ 1990, 22 prac. W roku 1990, na wniosek Rady

18 Wydzia³u Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk matematycznych. Po powrocie z Finlandii prof. Baksalary ³¹czy³ pracê naukow¹ z dzia³alnoœci¹ administracyjn¹. W roku 1990 zosta³ rektorem WSPTK i sprawowa³ tê zaszczytn¹ funkcjê przez dwie kolejne kadencje ( i ). W okresie tym wzmocni³ uczelniê kadrowo oraz znacznie poszerzy³ ofertê studiów powo³uj¹c, miêdzy innymi Instytut Zarz¹dzania, Instytut Filozofii, kolegia jêzykowe oraz nowe kierunki nie zwi¹zane œciœle z pedagogik¹. Jego dorobek publikacyjny, przypadaj¹cy na lata , obejmuje 23 prace. Wy sza Szko³a Pedagogiczna sta³a siê miejscem corocznych spotkañ matematyków w ramach konferencji,,konfrontacje Zielonogórskie. Rektor Baksalary stworzy³ w WSPTK podwaliny nowoczesnego oœrodka akademickiego, co mia³o istotne znaczenie dla powo³ania w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1991 roku Jerzy K. Baksalary zosta³ profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki WSPTK, a po zakoñczeniu sprawowania funkcji rektora pe³ni³ w latach funkcjê dziekana Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Techniki. Od roku 2001, to jest od chwili powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego, by³ kierownikiem Zak³adu Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Jerzy K. Baksalary wypromowa³ czterech doktorów: Paw³a Pordzika (rozprawa: Testymatory funkcji parametrycznych w modelach liniowych), Zenona Tabisa (rozprawa: Odpornoœæ i minimalnoœæ modeli liniowych ze wzglêdu na estymowalnoœæ funkcji parametrycznych), Augustyna Markiewicza (rozprawa: Dopuszczalne estymatory liniowe w modelach liniowych) oraz Idziego Siatkowskiego (rozprawa: Modele liniowe z dwiema grupami parametrów wtr¹conych); wszystkie przewody przeprowadzono na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (odpowiednio w latach: 1985, 1985, 1988 i 1990). W ostatnim okresie swej dzia³alnoœci sprawowa³ opiekê naukow¹ nad trzema doktorantkami. Profesor Baksalary recenzowa³ rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o tytu³ naukowy. By³ cz³onkiem kolegiów redakcyjnych trzech znanych periodyków (w latach : Journal of Statistical Planning and Inference, a od roku 2001: Current Index to Statistics i IMAGE ) oraz wspó³redaktorem specjalnego tomu Journal of Statistical Planning and Inference (36 nr 2-3 (1993)) i specjalnego tomu Linear Algebra and Its Applications (176 (1992)). Uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach naukowych, czêsto bêd¹c zapraszanym do wyg³oszenia wyk³adów plenarnych. Jerzy K. Baksalary prowadzi³ badania naukowe w takich oœrodkach naukowych jak: Indian Statistical Institute (Indie), University of Tampere (Finlandia), McGill University oraz University of Waterloo (Kanada), Universität Dortmund oraz Universität Augsburg (Niemcy) i Pittsburg University oraz Pennsylvania State University (USA). 17

19 18 W oœrodkach tych wyg³asza³ odczyty, prezentowa³ wyniki swoich prac i prowadzi³ wyk³ady. W latach prof. Baksalary bra³ aktywny udzia³ w seminarium œrodowiskowym poœwiêconym teorii macierzy i zastosowaniom metod algebry liniowej, które odbywa³o siê na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Do grona uczestników tego seminarium nale eli równie : prof. A. Markiewicz, dr hab. T. Szulc, dr O.M. Baksalary, dr J. Hauke oraz grupa doktorantów z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej i Wy szej Szko³y Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. PLAG, bo tak nazwa³ to seminarium Jerzy K. Baksalary (skrót od Poznañ Linear Algebra Group), kontynuuje spotkania dbaj¹c, jak to by³o w latach , o kontakt z g³ównymi nurtami literatury œwiatowej. Jerzy K. Baksalary jest autorem lub wspó³autorem 183 prac naukowych, z czego znakomita wiêkszoœæ opublikowana jest w renomowanych czasopismach o zasiêgu œwiatowym. Swoje badania prowadzi³ w szerokiej wspó³pracy. Grono jego wspó³pracowników krajowych liczy 18 osób, a grono partnerów z zagranicy 26 osób. Zainteresowania badawcze Jerzego K. Baksalarego obejmowa³y ró ne problemy z pogranicza algebry macierzy i wnioskowania statystycznego w ramach modeli liniowych. W obszarze algebry macierzy nale y odnotowaæ nastêpuj¹ce kierunki badañ, które zaowocowa³y czêsto cytowanymi wynikami: 1. Równania macierzowe (m.in. prace: The matrix equation AX YB = C. Linear Algebra and Its Applications 25 (1979) (wspó³autor: R. Kala), Nonnegative definite solutions to some matrix equations occurring in distribution theory of quadratic forms. Sankhyâ, Series A 42 (1980) (wspó³autorzy: J. Hauke, R. Kala), The matrix equation AXB + CYD = E. Linear Algebra and Its Applications 30 (1980) (wspó³autor: R. Kala), The pair of matrix equations AX = B and A*Y + CX = D. Atti Della Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 73 (1982) 81-88, Nonnegative definite and positive definite solutions to the matrix equation (AXA)* = B. Linear and Multilinear Algebra 16 (1984) ). 2. Porz¹dki macierzowe (m.in. prace: Two properties of a nonnegative definite matrix. Bulletin de l Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Mathematiques 28 (1980) (wspó³autor: R. Kala), Partial orderings between matrices one of which is of rank one. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Series Mathematics 31 (1983) 5-7 (wspó³autor: R. Kala), The matrix inequality M B*MB. Linear Algebra and Its Applications 54 (1983) (wspó³autorzy: R. Kala, K. K³aczyñski), Inheriting independence and chi-squaredness under certain matrix orderings. Statistics&Probability Letters 2 (1984) (wspó³autor: J. Hauke), A note on the matrix ordering of special C-matrices. Linear Algebra and Its Applications 70 (1985) (wspó³autor: F. Pukels-

20 19 heim), A relationship between the star and minus orderings. Linear Algebra and Its Applications 82 (1986) , Partial orderings of matrices referring to singular values or eigenvalues. Linear Algebra and Its Applications 96 (1987) 17-26; Comments Ibid. 360 (2003) 279 (wspó³autor: J. Hauke), A note on comparing the unrestricted and restricted least squares estimators. Linear Algebra and Its Applications 127 (1990) (wspó³autor: P. Pordzik), A complete solution to the problem of robustness of Grubbs s test. The Canadian Journal of Statistics 18 (1990) (wspó³autor: S. Puntanen), Characterizations of the best linear unbiased estimator in the general Gauss-Markov model with the use of matrix partial orderings. Linear Algebra and Its Applications 127 (1990) (wspó³autor: S. Puntanen), Further relationships between certain partial orders of matrices and their squares. Linear Algebra and Its Applications 375 (2003) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu)). 3. W³asnoœci wybranych klas macierzy (m.in. prace: Idempotency of linear combinations of an idempotent matrix and a tripotent matrix. Linear Algebra and Its Applications 354 (2002) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, G.P.H. Styan), A property of orthogonal projectors. Linear Algebra and Its Applications 354 (2002) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, T. Szulc), Nonsingularity of linear combinations of idempotent matrices. Linear Algebra and Its Applications 388 (2004) (wspó³autor: O.M. Baksalary), On linear combinations of generalized projectors. Algebra and Its Applications 388 (2004) (wspó³autor: O.M. Baksalary), Solution (problem 31-7 On the product of orthogonal projectors postawiony przez G. Trenklera). IMAGE 32 (2004) (wspó³autor: O.M. Baksalary), Further properties of generalized and hypergeneralized projectors. Linear Algebra and Its Applications 389 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu), Solution (problem 31-2, Matrices commuting with all nilpotent matrices postawiony przez H. Ricardo). IMAGE 32 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu), A note on linear combinations of commuting tripotent matrices. Linear Algebra and Its Applications 388 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, H. Özdemir), Properties of Schur complements in partitioned idempotent matrices. Linear Algebra and Its Applications 379 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, T. Szulc)). W zakresie wnioskowania statystycznego najczêœciej cytowane wyniki dotycz¹: 1. Estymowalnoœci i estymacji funkcji parametrycznych w modelach jedno- i wielowymiarowych (m.in. prace: Criteria for estimability in multivariate linear models. Mathematische Operationsforschung und Statistik 7 (1976) 5-9 (wspó³autor: R. Kala), Extensions of Milliken s estimability criterion. The Annals of Statistics 4 (1976) (wspó³autor: R. Kala), An extension of a rank criterion for the least squares estimator to be the best linear unbiased estimator. Journal of Stati-

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s.

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s. 1 Politechniki Gazeta styczeñ 2001 (85) Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Inwestycja XXI wieku - s. 2 Studia doktoranckie na WBMiL - s. 3 Jubileusze - Profesor

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia. W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu

Bardziej szczegółowo

S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY 1981 1988

S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY 1981 1988 S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY 1981 1988 M O N O G R A F I E TOM 16 I N S T Y T U T P A M I C I N A R O D O W E J KOMISJA ÂCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU MARIA STANOWSKA ADAM STRZEMBOSZ

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA G ÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2003 1 Redaguj¹: El bieta Budkiewicz, Renata Mroczek, Ma³gorzata Nahotko Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo