G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY"

Transkrypt

1

2 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY WARSZAWA 2012

3 Zespó³ Redakcyjny Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Kazimierz Kruszka, Miros³aw Krzyœko (przewodnicz¹cy), Bo ena azowska Sk³ad komputerowy i grafika Zespó³ pracowników Urzêdu Statystycznego w Poznaniu w sk³adzie: Agnieszka Bieniek, Emilia Bogacka, Hanna Cieœliñska, Ewa Filipczuk, Marta Kowalczyk, Katarzyna Piêtak, Maciej Pilarski, Leszek Siwka, Ewelina e³obowska pod kierunkiem Ewy Kowalki Projekt ok³adki Maciej Pilarski Korekta jêzykowa Katarzyna Muzia-Ceglarz Druk Zak³ad Wydawnictw Statystycznych, al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Publikacja dofinansowana ze œrodków Narodowego Banku Polskiego ISBN

4 Szanowni Pañstwo Polskie Towarzystwo Statystyczne i G³ówny Urz¹d Statystyczny przekazuj¹ Pañstwu pierwsz¹ edycjê publikacji pt. Statystycy polscy z nadziej¹, e uzupe³ni ona i wzbogaci wiedzê o historii polskiej statystyki. Znajduje siê w niej 85 biogramów osób, które wnios³y istotny wk³ad do rozwoju polskiej myœli i praktyki statystycznej w okresie od pocz¹tku XX wieku do czasów wspó³czesnych. Opracowania charakteryzuj¹ce polskich statystyków maj¹ ju pewn¹ tradycjê. Edward Rosset w monografii zatytu³owanej Rozwój polskiej myœli statystycznej. Wybór pism statystyków polskich (PWE, Warszawa 1968) dokona³ wyboru 51 statystyków, prezentuj¹c ich oryginalny dorobek. Pod wp³ywem zachêty ze strony prof. E. Rosseta w 1984 r. w Oddziale ódzkim PTS powsta³a inicjatywa opracowania biogramów statystyków polskich. Mimo przewidywanych trudnoœci w gromadzeniu materia³ów i wobec braku literatury o historii statystyki z szerokiego zakresu, zespó³ w sk³adzie: Jan Berger, Czes³aw Domañski, Henryk Kowalczyk i Stanis³aw Kwiatkowski podj¹³ siê tego zadania, którego pok³osiem by³a praca pt. Sylwetki statystyków polskich (WUS i PTS, ódÿ 1984). W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ redaktorowi tej ksi¹ ki Panu Stanis³awowi Kwiatkowskiemu ówczesnemu dyrektorowi Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego w odzi za wyj¹tkowe zaanga owanie w gromadzeniu materia³ów biograficznych, bêd¹cych czêsto w trudno dostêpnych archiwach i zbiorach rodzinnych. Wspomniane opracowanie ukaza³o siê w 1990 r. w jêzyku angielskim i rosyjskim. W 1993 r. opublikowano rozszerzon¹ wersjê tej monografii w jêzyku polskim, zawieraj¹c¹ 62 biogramy, a w 1998 r. zosta³ wydany S³ownik Biograficzny Statystyków Polskich (GUS i PTS, Warszawa 1998), w którym znalaz³o siê 166 hase³. Publikacja Statystycy polscy ukazuje siê w 100. rocznicê utworzenia Polskiego Towarzystwa Statystycznego z myœl¹ upamiêtnienia pracowników nauki i praktyków, którzy w szczególny sposób utrwalili siê na kartach historii statystyki. Wpisuje siê ona w ten jubileusz jako swoisty dokument, a jednoczeœnie jest dowodem uznania dla osób, które swoj¹ prac¹, postaw¹ i osi¹gniêciami tworzy³y jego treœæ i przes³anie.

5 Statystyka rozwija siê teraz jako metanauka, której przedmiotem jest logika i metodologia innych nauk logika podejmowania decyzji i logika eksperymentowania. Przysz³oœæ statystyki le y we w³aœciwym przekazywaniu idei statystycznych badaczom z innych ga³êzi nauki, bêdzie te zale eæ od sposobu formu³owania zasadniczych problemów w tych dziedzinach. W rekomendowanej tu ksi¹ ce przenikaj¹ siê ró norodne idee z wielu dyscyplin, co œwiadczy o uniwersalnoœci statystyki. Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Czes³aw Domañski Janusz Witkowski Warszawa, kwiecieñ 2012 r.

6 Wstêp Ka dy moment w historii jest unikatowy, a jego wagê i donios³oœæ mo na oceniæ dopiero z perspektywy czasu. Z tego wzglêdu wydaje siê nies³ychanie istotne, by pamiêæ o ludziach i ich dokonaniach trwa³a w sercach i umys³ach potomnych. To bowiem konkretne osoby tworz¹ rzeczywistoœæ i s¹ sprawcami wydarzeñ, to ludzie poprzez swoj¹ pracê i umiejêtnoœci s¹ prawdziwymi kreatorami teraÿniejszoœci i przysz³oœci. Zatem informacja o osobach powinna byæ zapisywana w pierwszej kolejnoœci. Osi¹gniêcia statystyki polskiej licz¹ siê w istotny sposób na arenie miêdzynarodowej od kilku dziesi¹tków lat i nie mo na zapominaæ o twórcach tych osi¹gniêæ. Aby zachowaæ pamiêæ o tych wszystkich, którzy swoj¹ prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹, wydawnicz¹, organizatorsk¹ i popularyzatorsk¹ tworzyli podstawy rozwoju statystyki w Polsce, przygotowaliœmy publikacjê Statystycy polscy. Oddaj¹c tê publikacjê do r¹k Czytelników w setn¹ rocznicê powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego, wyra amy nadziejê, e wzbogaci ona wiedzê o historii polskiej statystyki i ma szansê przez d³ugie lata byæ nieocenionym Ÿród³em informacji dla obecnych i przysz³ych pokoleñ. Nie jest to pierwsza inicjatywa z tego zakresu. W roku 1998, w osiemdziesiêciolecie powstania G³ównego Urzêdu Statystycznego, ukaza³ siê pod redakcj¹ Stanis³awa Kwiatkowskiego S³ownik biograficzny statystyków polskich wydany wspólnie przez G³ówny Urz¹d Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Dobór postaci, których biogramy zamieszczone zosta³y w obecnej publikacji, jest wynikiem g³êbokiego namys³u Zespo³u Redakcyjnego. Za³o enia, które zosta³y przyjête przy wyborze postaci, by³y nastêpuj¹ce: publikacja ma zawieraæ biogramy statystyków polskich zmar³ych od pocz¹tku XX wieku do roku 2011, znanych ze swej wybitnej dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej, autorów dzie³ naukowych i podrêczników, twórców nowych pojêæ, odkrywców nowych metod i teorii, wybitnych organizatorów statystyki publicznej oraz redaktorów i wydawców publikacji statystycznych. Nie mniejszego namys³u wymaga³ dobór autorów biogramów. D¹ ¹c do wiarygodnoœci informacji, braliœmy pod uwagê bliskoœæ osobist¹ i œrodowiskow¹ autora biogramu z opisywan¹ postaci¹ oraz ³atwy dostêp do materia³ów Ÿród³owych.

7 Redaguj¹c biogramy zawarte w niniejszej publikacji, staraliœmy siê w mo liwie najwy szym stopniu zachowaæ ich zgodnoœæ z tekstem opracowanym przez autorów, którym nie narzucano adnego szablonu s³ownikowego, sugeruj¹c jedynie orientacyjn¹ objêtoœæ tekstu. Takie podejœcie spowodowa³o wprawdzie pewn¹ niejednorodnoœæ w rozmiarach, strukturze i formie opracowania, ale pozwoli³o oddaæ indywidualny styl autorów, odzwierciedliæ ich emocjonalny stosunek do opisywanych postaci, a tak e prezentowan¹ przez nich ocenê faktów. Mo na s¹dziæ, e ró - nice w objêtoœci poszczególnych biogramów wynikaj¹ g³ównie z iloœci materia³ów, jakimi dysponowali ich autorzy, co wi¹ e siê zwykle z krótsz¹ lub d³u sz¹, mniejsz¹ lub wiêksz¹ aktywnoœci¹ bohaterów biogramów. Przygotowuj¹c niniejszy tom, d¹ yliœmy do maksymalnej rzetelnoœci informacji o opisywanych postaciach, jednak trudno nie pope³niæ adnego b³êdu. Bêdziemy zatem niezmiernie wdziêczni za wszelkie uwagi, sprostowania i uzupe³nienia dotycz¹ce naszej pracy, które pozwol¹ w jeszcze pe³niejszy sposób realizowaæ misjê upamiêtniania dokonañ wybitnych statystyków polskich in perpetuam rei memoriam. Zespó³ Redakcyjny Statystyków polskich pragnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do powstania tego dzie³a, a przede wszystkim autorom poszczególnych biogramów. Podziêkowania nale ¹ siê tak e pracownikom Urzêdu Statystycznego w Poznaniu, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Kowalki przygotowali publikacjê do druku. Dziêkujemy równie Panu Wojciechowi Adamczewskiemu, dyrektorowi Zak³adu Wydawnictw Statystycznych, który zadba³ o to, by Statystycy polscy mogli siê ukazaæ w odpowiednim nak³adzie i odœwiêtnej szacie graficznej. Osobne podziêkowania kierujemy do prof. dra hab. Janusza Witkowskiego prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego i prof. dra hab. Czes³awa Domañskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego za yczliwoœæ i wsparcie, bez których publikacja ta nie mog³aby siê ukazaæ. Prof. dr hab. Miros³aw Krzyœko Przewodnicz¹cy Zespo³u Redakcyjnego

8 Spis treœci Przedmowa... 3 Wstêp... 5 Abt Stefan Baksalary Jerzy K Barbacki Stefan Bartoszyñski Robert Borowski Stanis³aw Bortkiewicz W³adys³aw Borucka-Ubysz Leokadia Bronsztejn Szyja Bukietyñski W³adys³aw Zygmunt Bu³awski Rajmund Buzek Józef Chmielewski Czes³aw Czarnowska Maria Cecylia Czekanowski Jan Czerniewska Maria Emilia Czerniewski Konstanty Czerwiñski Zbigniew Elandt-Johnson Regina C Falewicz Jan Fierich Jerzy

9 8 Fisz Marek Gnot Stanis³aw Greñ Jerzy Guzik Bogus³aw Heliñski Zbigniew Benedykt Holzer Jerzy Zdzis³aw Kawalec Wincenty Kêdelski Mieczys³aw Ko³odziejczyk Stanis³aw Marian Krawiec Bogdan Krysicki W³odzimierz Krzeczkowska Eugenia Krzywicki Ludwik Kubik Lech Tadeusz Kulczycki Roman Kumaniecki Kazimierz W³adys³aw Lange Oskar Ryszard Latuch Miko³aj Leo Juliusz Limanowski Zygmunt omnicki Antoni Machnowski Adam Mikos Henryk Moszczeñski Stefan

10 9 Nadobnik Marcin Nawrocki Zygmunt Neyman Jerzy Oktaba Wiktor Olekiewicz Miko³aj Padowicz Zygmunt Paw³owski Zbigniew Perkal Julian Pieka³kiewicz Jan Platt Czes³aw Przybysz Tadeusz Puchalski Tadeusz Pytkowski Wac³aw Romaniuk Kazimierz Rosset Edward Róg Stanis³aw Rzendowski Leon Sadowski Wies³aw Siedlecka Urszula Steinhaus Hugo Dyonizy Szturm de Sztrem Edward Szulc Stefan Aleksander Tomaszewicz Andrzej Trybu³a Stanis³aw Czes³aw

11 10 Ulam Stanis³aw Marcin Vielrose Egon Wagner Wies³aw Warmus Mieczys³aw Jan Waszak Stanis³aw Wierzchos³awski Stanis³aw Wiœniewski Jan Wójcik Aleksander Ryszard Za³êski Edmund Za³êski Witold Zarzycka Zofia Zasêpa Ryszard Zeliaœ Aleksander Józef Zieliñski Zygmunt Zienkowski Leszek Ziomek Maksymilian Józef Zubrzycki Stefan Autorzy biogramów Zespó³ Redakcyjny

12 11 ABT STEFAN ( ) Stefan Abt urodzi³ siê 22 lutego 1937 roku w Œmiglu (powiat koœciañski), w rodzinie kupieckiej, jako syn Czes³awa i Heleny z domu Krupka. Jego ojciec by³ powstañcem wielkopolskim. W czasie okupacji niemieckiej Stefan Abt z ca³¹ rodzin¹ zosta³ wysiedlony do Miechowa, sk¹d w roku 1945 powróci³ do Œmigla i tu ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W wieku szesnastu lat (1953) zda³ maturê w Gimnazjum i Liceum w Koœcianie (obecnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Oskara Kolberga). Rozpocz¹³ studia w Wy - szej Szkole Ekonomicznej (póÿniej by³a to Akademia Ekonomiczna, a teraz jest Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Tam w roku 1957 uzyska³ dyplom magistra ekonomii i podj¹³ pracê jako asystent w Katedrze Statystyki. Zawar³ zwi¹zek ma³ eñski z Jadwig¹ GoŸdziewicz, z któr¹ wychowywali dwoje dzieci Bo enê i S³awomira. Doktoryzowa³ siê w roku 1964 na podstawie rozprawy pt. Stosowanie statystycznej kontroli w badaniu jakoœci wêdlin, której promotorem by³ prof. Stanis³aw Waszak. Stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyska³ w roku 1991, po opublikowaniu pracy pt. Optymalizacja struktur konsumpcji (IRWiK, Warszawa 1991). Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w roku 1996, a profesorem zwyczajnym zosta³ w By³ promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich. Pracuj¹c jako nauczyciel akademicki w Wy szej Szkole Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Stefan Abt ukoñczy³ jeszcze studia na trzech fakultetach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister matematyki 1963; magister historii 1969; magister teologii 2000). Sta e odbywa³ w uczelniach, instytutach naukowych i urzêdach: francuskich, kanadyjskich, niemieckich, rosyjskich i wêgierskich. Stefan Abt by³ pionierem informatyzacji poznañskiej uczelni ekonomicznej. Jako statystyk uczestnicz¹cy w rozleg³ych badaniach empirycznych dostrzega³ narastaj¹ce

13 12 problemy zwi¹zane z opracowaniem i analiz¹ wyników obserwacji, a zarazem œledz¹c pilnie rozwój maszyn licz¹cych trafnie i wczeœnie wskazywa³ mo liwoœci pokonywania tych trudnoœci z zastosowaniem elektronicznych maszyn cyfrowych. Jego starania sprawi³y, e ju w roku 1967 w poznañskiej Wy szej Szkole Ekonomicznej zosta³a zainstalowana ODRA Maszyna ta zajê³a pomieszczenie o powierzchni 100 m 2, powiêkszaj¹c znaczny wówczas deficyt sal wyk³adowych. Wiele osób uzna³o to za klêskê gorsz¹ od prawdziwej odry (Krasiñski, 1996). Patrz¹c z dzisiejszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie funkcjonuje nowoczesne Centrum Informatyki oraz Wydzia³ Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, trudno uwierzyæ, e takie by³y pocz¹tki nowej ery w dziejach tej uczelni. Utworzona w Katedrze Statystyki przez S. Abta jeszcze w roku 1967 Pracownia Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zosta³a przekszta³cona (w ramach Instytutu Statystyki i Ekonometrii) w Pracowniê Przetwarzania Danych, a po rozbudowie sta³a siê Oœrodkiem Przetwarzania Informacji. Kieruj¹c tymi jednostkami, S. Abt stworzy³ bazê do realizacji wielu zamówieñ na obliczenia, sk³adanych przez pracowników szko³y i u ytkowników zewnêtrznych. Wprowadzi³ równie problematykê elektronicznego przetwarzania danych do procesu nauczania na wszystkich szczeblach kszta³cenia ekonomistów. W roku 1969 zorganizowa³ Podyplomowe Studium Organizacji Przetwarzania Danych i prowadzi³ je do 1978 r. W latach kierowa³ Zak³adem Systemów Informatycznych, który wydzielono z Oœrodka Przetwarzania Informacji jako komórkê dydaktyczn¹. W latach Stefan Abt by³ kierownikiem Zak³adu Zastosowañ Informatyki w Instytucie Gospodarki Magazynowej w Poznaniu. Prowadzi³ te zajêcia dydaktyczne na Politechnice Poznañskiej, w Oœrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, w Poznañskiej Szkole Menad erów oraz w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa. W marcu 1992 roku zorganizowa³ Katedrê Systemów Logistycznych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i kierowa³ ni¹ przez 10 nastêpnych lat. Od roku 1994 by³ równie zatrudniony w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu, a od 1996 w Politechnice Zielonogórskiej. Po utworzeniu Poznañskiej Wy szej Szko³y Biznesu i Jêzyków Obcych zosta³ w niej wyk³adowc¹ i pe³ni³ funkcjê rektora. Wspó³pracowa³ te z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹. Stefan Abt by³ autorem oko³o 300 publikacji. S¹ wœród nich monografie, liczne artyku³y i referaty oraz podrêczniki i skrypty uczelniane. Tematykê tych prac, podobnie jak zainteresowania ich autora, cechuje du a ró norodnoœæ i wielop³aszczyznowoœæ. Jedn¹ z dziedzin, której S. Abt poœwiêci³ czêœæ swoich opracowañ, g³ównie w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci naukowej, by³y zagadnienia demograficzne zwi¹zane zw³aszcza

14 z konstrukcj¹ szacunków i prognoz ludnoœciowych (Problematyka demograficzna, 1965, w: Monografia geograficzno-gospodarcza województwa koszaliñskiego, Instytut Zachodni, Poznañ; Przed³u anie siê ycia mieszkañców województwa koszaliñskiego, 1968, w: Studia i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza,t.IX;Ludnoœæ Poznania w XVI i pierwszej po³owie XVII wieku oraz ycie codzienne i kultura materialna, 1988, w: Dzieje Poznania, t.1 *, rozdz. XVII i XIX; Ludnoœæ oraz Ludnoœæ w drugiej po³owie XVIII wieku, w: Dzieje Poznania, t. 1 **, rozdz. XXVI i XXXIII, PWN, Warszawa-Poznañ; Moralno-demograficzne aspekty sztucznych poronieñ, 1990, Z Pomoc¹ Rodzinie, nr 3-4). W innym nurcie znajduj¹ siê prace S. Abta traktuj¹ce o zastosowaniach matematyki i statystyki w badaniach ekonomicznych (Aproksymacja funkcji regresji w modelach przestrzenno-ekonomicznych, 1976, Biuletyn Informacyjny PAN, z. 11; Matematyczno-statystyczne podstawy analizy rynku, 1972, PWE, Warszawa; Metody analizy statystycznej, 1999, AE Poznañ). Do nich zaliczyæ nale y liczne skrypty i inne pomoce dydaktyczne dla studentów (miêdzy innymi s¹ to: Zarys matematyki wy szej dla zawodowych studiów ekonomicznych z zastosowaniami w æwiczeniach, 1966; Zarys statystyki dla zawodowych studiów ekonomicznych, 1967; Statystyczna kontrola jakoœci, 1973). Chyba najliczniejsze s¹ prace S. Abta zwi¹zane z informatyk¹. Na ich liœcie jest blisko 80 pozycji, wœród których miejsca graniczne czasowo zajmuj¹ Ekonomiczne zastosowania maszyn licz¹cych (1967), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4, i Mikrokomputery w biznesie (1995), AE Poznañ. W treœci tych opracowañ na pierwszym planie lub wy³¹cznie znajduj¹ siê kwestie aplikacyjne, natomiast aspekty narzêdziowe uwzglêdnione zosta³y tylko wówczas, gdy by³o to niezbêdne dla systemowego ujêcia rozpatrywanych zagadnieñ i nawi¹zania do aktualnej platformy sprzêtu komputerowego. Przyk³adowo, w ujêciu chronologicznym, wymieniæ tu mo na nastêpuj¹ce publikacje Stefana Abta: Mo liwoœci symulacji procesów gospodarczych na elektronicznych maszynach cyfrowych (1967), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3; Budowa systemów informatycznych w œwietle cybernetyki (1977), Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, z. 4/72; Metodyczne podstawy projektowania systemów informatycznych (1982), ZETO-CSI ódÿ; Przygotowanie organizacyjne u ytkowników sprzêtu mikrokomputerowego (1990), TNOiK Poznañ; Wdra anie zintegrowanych systemów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (1995), Zeszyty Naukowe TNOiK, nr 3. Wœród opracowañ o charakterze dydaktycznym, które S. Abt przygotowa³ dla studentów w pocz¹tkowym okresie szybko rozwijaj¹cego siê rynku informatycznego, znalaz³y siê: Ekonomiczne zastosowania EMC Odra Informacje dla u ytkowników (1971), WSE, Poznañ; Elektroniczne przetwarzanie danych w planszach 13

15 14 i schematach (1973), WSE, Poznañ; Komputery i ich u ytkowanie (1976), WUP-TWP, Poznañ; Mikrokomputery w kszta³ceniu ekonomistów (1986), TNOiK, Poznañ; Mo liwoœci sprzêtu mikrokomputerowego (1988), TNOiK, Poznañ. Do tego dorobku dodaæ trzeba liczne prace projektowe i programy komputerowe oraz ekspertyzy na rzecz praktyki gospodarczej. W ostatnim okresie swojej dzia³alnoœci naukowej ( ) Stefan Abt koncentrowa³ siê na problematyce logistycznej. W tym czasie opublikowa³ liczne artyku³y (miêdzy innymi by³y to: Wewn¹trzregionalne przep³ywy towarów w ³añcuchach magazynowo-transportowych, 1985, Biuletyn Informacyjny PAN ; Wdra anie kodów kreskowych w Polsce w œwietle systemów logistycznych, 1991, Problemy Magazynowania i Transportu, nr 1-4; Potrzeba budowy logistycznych centrów dystrybucji w Polsce, 1996, Przegl¹d Komunikacyjny, nr 7/8) oraz ksi¹ ki traktuj¹ce o systemach logistycznych (Zarz¹dzanie logistyczne, 1996; Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, 1997; Zarz¹dzanie logistyczne w przedsiêbiorstwie, 1998; Logistyka w teorii i praktyce, 2001). Stefan Abt by³ cz³onkiem Komisji Nauk Towaroznawczych (Nauk o Jakoœci) PAN oraz Komisji Problemowej ds. Logistyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego kwartalnika Problemy Magazynowania i Transportu, wchodzi³ w sk³ad kolegium redakcyjnego czasopisma Logistyka i Jakoœæ. W latach by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu. Nale a³ te do wielu innych towarzystw i organizacji naukowych w kraju i za granic¹. W Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) pe³ni³ funkcje wiceprezesa Zarz¹du G³ównego i prezesa Oddzia³u Poznañskiego. By³ cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Logistycznego i prezesem Poznañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Nale a³ do Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dowodem uznania dla pracy i osi¹gniêæ S. Abta by³y liczne nagrody, wyró nienia i odznaczenia. Otrzyma³ Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznakê TNOiK, w roku 1995 zosta³ odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1996 Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Œmigiel otrzyma³ 25 kwietnia 2002 roku. We wspomnieniach prof. Stefan Abt pozosta³ jako cz³owiek czynu, którego ycie by³o pasmem ci¹g³ych poszukiwañ, ustawicznego uczenia siê i pracy (Sojkin, 2006). Bior¹cy pod uwagê wszystkie formy aktywnoœci profesora pisz¹, e by³ cz³owiekiem, który harmonijnie ³¹czy³ w sobie doœwiadczenie religijne i naukowe (Przybysz, 2002). Trzeba bowiem dodaæ, e S. Abt znany by³ z aktywnego udzia³u w Ruchu Domowego

16 15 Koœcio³a oraz Odnowy w Duchu Œwiêtym. Od roku 1994 by³ prezesem ko³a Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. Pierwszych Polskich Mêczenników w Poznaniu. Wyk³ada³ w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Poznaniu, publikowa³ rozwa ania w Przewodniku Katolickim i miesiêczniku Katecheta. Ostatnie lata ycia Stefana Abta by³y okresem zmagania siê z nowotworem. Niestety, choroba zwyciê y³a i profesor zmar³ 25 maja 2002 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Œmiglu. ród³a Akademia Ekonomiczna w Poznaniu PWN, Warszawa-Poznañ 1976, s. 118, i 325. Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Krasiñski Z., Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 1996, s Pracownicy naukowo-dydaktyczni i ich publikacje, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1975, s Przybysz L.S., Wspomnienie o œp. profesorze Stefanie Abcie. Katecheta 2002, nr 9, s Sojkin B., Stefan Abt, w: Byli wœród nas. Red. Z. Knakiewicz. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2006, s Statystyczna karta historii Poznania. Red. K. Kruszka. US, Poznañ 2008, s Sylwetki, Nowe ycie Gospodarcze 2000, nr 30, s. 6. Wielka ksiêga jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011, s. 5. Wspó³czeœni uczeni polscy. S³ownik biograficzny, t. I (A-G). Red. J. Kapuœcik. Oœrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa KAZIMIERZ KRUSZKA

17 16 BAKSALARY JERZY K. ( ) Jerzy K. Baksalary urodzi³ siê 25 czerwca 1944 roku w Poznaniu. Studia matematyczne odby³ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskuj¹c w roku 1969 tytu³ magistra. Bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów zosta³ zatrudniony w Katedrze Matematyki Wy szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu (w roku 1972 Uczelnia przyjê³a nazwê Akademia Rolnicza, a w roku 2008 nazwê Uniwersytet Przyrodniczy). Katedra ta zosta³a w roku 1975 w³¹czona do, maj¹cego charakter miêdzywydzia³owy, Zak³adu Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu. W tym Zak³adzie, a obecnie Katedrze, Jerzy K. Baksalary pracowa³ do roku W roku 1975 uzyska³ stopieñ doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy pt. Estymowalnoœæ funkcji parametrycznych w modelach liniowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Caliñskiego. Stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki uzyska³ w roku 1984 na podstawie rozprawy pt. A study of the equivalence between a Gauss- -Markoff model and its augmentation by nuisance parameters, opublikowanej w Mathematische Operationsforschung und Statistik, Series Statistics 15 (1984) 3-35; oba stopnie naukowe uzyska³ na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (odpowiednio na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz na Wydziale Matematyki i Fizyki). W tym czasie, tj. do roku 1988, Jerzy K. Baksalary opublikowa³ ³¹cznie 85 prac, w tym 53 przed habilitacj¹ i 32 po habilitacji, a ponadto w³¹cza³ siê w dzia³ania spo³eczne. W latach by³ jednym z organizatorów i aktywnym dzia³aczem Solidarnoœci na Akademii Rolniczej oraz w regionie poznañskim. W roku 1988 Jerzy K. Baksalary przeniós³ siê do Zielonej Góry, gdzie podj¹³ pracê na stanowisku docenta w Instytucie Matematyki Wy szej Szko³y Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiñskiego (WSPTK). Rok akademicki 1989/1990 by³ w karierze naukowej prof. Baksalarego szczególny. Jako profesor Fiñskiej Akademii Nauk, prowadzi³ w tym czasie badania na Uniwersytecie w Tampere, a ich efektem by³o opublikowanie (jako autor lub wspó³autor), z dat¹ 1989 b¹dÿ 1990, 22 prac. W roku 1990, na wniosek Rady

18 Wydzia³u Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk matematycznych. Po powrocie z Finlandii prof. Baksalary ³¹czy³ pracê naukow¹ z dzia³alnoœci¹ administracyjn¹. W roku 1990 zosta³ rektorem WSPTK i sprawowa³ tê zaszczytn¹ funkcjê przez dwie kolejne kadencje ( i ). W okresie tym wzmocni³ uczelniê kadrowo oraz znacznie poszerzy³ ofertê studiów powo³uj¹c, miêdzy innymi Instytut Zarz¹dzania, Instytut Filozofii, kolegia jêzykowe oraz nowe kierunki nie zwi¹zane œciœle z pedagogik¹. Jego dorobek publikacyjny, przypadaj¹cy na lata , obejmuje 23 prace. Wy sza Szko³a Pedagogiczna sta³a siê miejscem corocznych spotkañ matematyków w ramach konferencji,,konfrontacje Zielonogórskie. Rektor Baksalary stworzy³ w WSPTK podwaliny nowoczesnego oœrodka akademickiego, co mia³o istotne znaczenie dla powo³ania w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1991 roku Jerzy K. Baksalary zosta³ profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki WSPTK, a po zakoñczeniu sprawowania funkcji rektora pe³ni³ w latach funkcjê dziekana Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Techniki. Od roku 2001, to jest od chwili powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego, by³ kierownikiem Zak³adu Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Jerzy K. Baksalary wypromowa³ czterech doktorów: Paw³a Pordzika (rozprawa: Testymatory funkcji parametrycznych w modelach liniowych), Zenona Tabisa (rozprawa: Odpornoœæ i minimalnoœæ modeli liniowych ze wzglêdu na estymowalnoœæ funkcji parametrycznych), Augustyna Markiewicza (rozprawa: Dopuszczalne estymatory liniowe w modelach liniowych) oraz Idziego Siatkowskiego (rozprawa: Modele liniowe z dwiema grupami parametrów wtr¹conych); wszystkie przewody przeprowadzono na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (odpowiednio w latach: 1985, 1985, 1988 i 1990). W ostatnim okresie swej dzia³alnoœci sprawowa³ opiekê naukow¹ nad trzema doktorantkami. Profesor Baksalary recenzowa³ rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o tytu³ naukowy. By³ cz³onkiem kolegiów redakcyjnych trzech znanych periodyków (w latach : Journal of Statistical Planning and Inference, a od roku 2001: Current Index to Statistics i IMAGE ) oraz wspó³redaktorem specjalnego tomu Journal of Statistical Planning and Inference (36 nr 2-3 (1993)) i specjalnego tomu Linear Algebra and Its Applications (176 (1992)). Uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach naukowych, czêsto bêd¹c zapraszanym do wyg³oszenia wyk³adów plenarnych. Jerzy K. Baksalary prowadzi³ badania naukowe w takich oœrodkach naukowych jak: Indian Statistical Institute (Indie), University of Tampere (Finlandia), McGill University oraz University of Waterloo (Kanada), Universität Dortmund oraz Universität Augsburg (Niemcy) i Pittsburg University oraz Pennsylvania State University (USA). 17

19 18 W oœrodkach tych wyg³asza³ odczyty, prezentowa³ wyniki swoich prac i prowadzi³ wyk³ady. W latach prof. Baksalary bra³ aktywny udzia³ w seminarium œrodowiskowym poœwiêconym teorii macierzy i zastosowaniom metod algebry liniowej, które odbywa³o siê na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Do grona uczestników tego seminarium nale eli równie : prof. A. Markiewicz, dr hab. T. Szulc, dr O.M. Baksalary, dr J. Hauke oraz grupa doktorantów z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej i Wy szej Szko³y Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. PLAG, bo tak nazwa³ to seminarium Jerzy K. Baksalary (skrót od Poznañ Linear Algebra Group), kontynuuje spotkania dbaj¹c, jak to by³o w latach , o kontakt z g³ównymi nurtami literatury œwiatowej. Jerzy K. Baksalary jest autorem lub wspó³autorem 183 prac naukowych, z czego znakomita wiêkszoœæ opublikowana jest w renomowanych czasopismach o zasiêgu œwiatowym. Swoje badania prowadzi³ w szerokiej wspó³pracy. Grono jego wspó³pracowników krajowych liczy 18 osób, a grono partnerów z zagranicy 26 osób. Zainteresowania badawcze Jerzego K. Baksalarego obejmowa³y ró ne problemy z pogranicza algebry macierzy i wnioskowania statystycznego w ramach modeli liniowych. W obszarze algebry macierzy nale y odnotowaæ nastêpuj¹ce kierunki badañ, które zaowocowa³y czêsto cytowanymi wynikami: 1. Równania macierzowe (m.in. prace: The matrix equation AX YB = C. Linear Algebra and Its Applications 25 (1979) (wspó³autor: R. Kala), Nonnegative definite solutions to some matrix equations occurring in distribution theory of quadratic forms. Sankhyâ, Series A 42 (1980) (wspó³autorzy: J. Hauke, R. Kala), The matrix equation AXB + CYD = E. Linear Algebra and Its Applications 30 (1980) (wspó³autor: R. Kala), The pair of matrix equations AX = B and A*Y + CX = D. Atti Della Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 73 (1982) 81-88, Nonnegative definite and positive definite solutions to the matrix equation (AXA)* = B. Linear and Multilinear Algebra 16 (1984) ). 2. Porz¹dki macierzowe (m.in. prace: Two properties of a nonnegative definite matrix. Bulletin de l Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Mathematiques 28 (1980) (wspó³autor: R. Kala), Partial orderings between matrices one of which is of rank one. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Series Mathematics 31 (1983) 5-7 (wspó³autor: R. Kala), The matrix inequality M B*MB. Linear Algebra and Its Applications 54 (1983) (wspó³autorzy: R. Kala, K. K³aczyñski), Inheriting independence and chi-squaredness under certain matrix orderings. Statistics&Probability Letters 2 (1984) (wspó³autor: J. Hauke), A note on the matrix ordering of special C-matrices. Linear Algebra and Its Applications 70 (1985) (wspó³autor: F. Pukels-

20 19 heim), A relationship between the star and minus orderings. Linear Algebra and Its Applications 82 (1986) , Partial orderings of matrices referring to singular values or eigenvalues. Linear Algebra and Its Applications 96 (1987) 17-26; Comments Ibid. 360 (2003) 279 (wspó³autor: J. Hauke), A note on comparing the unrestricted and restricted least squares estimators. Linear Algebra and Its Applications 127 (1990) (wspó³autor: P. Pordzik), A complete solution to the problem of robustness of Grubbs s test. The Canadian Journal of Statistics 18 (1990) (wspó³autor: S. Puntanen), Characterizations of the best linear unbiased estimator in the general Gauss-Markov model with the use of matrix partial orderings. Linear Algebra and Its Applications 127 (1990) (wspó³autor: S. Puntanen), Further relationships between certain partial orders of matrices and their squares. Linear Algebra and Its Applications 375 (2003) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu)). 3. W³asnoœci wybranych klas macierzy (m.in. prace: Idempotency of linear combinations of an idempotent matrix and a tripotent matrix. Linear Algebra and Its Applications 354 (2002) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, G.P.H. Styan), A property of orthogonal projectors. Linear Algebra and Its Applications 354 (2002) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, T. Szulc), Nonsingularity of linear combinations of idempotent matrices. Linear Algebra and Its Applications 388 (2004) (wspó³autor: O.M. Baksalary), On linear combinations of generalized projectors. Algebra and Its Applications 388 (2004) (wspó³autor: O.M. Baksalary), Solution (problem 31-7 On the product of orthogonal projectors postawiony przez G. Trenklera). IMAGE 32 (2004) (wspó³autor: O.M. Baksalary), Further properties of generalized and hypergeneralized projectors. Linear Algebra and Its Applications 389 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu), Solution (problem 31-2, Matrices commuting with all nilpotent matrices postawiony przez H. Ricardo). IMAGE 32 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu), A note on linear combinations of commuting tripotent matrices. Linear Algebra and Its Applications 388 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, H. Özdemir), Properties of Schur complements in partitioned idempotent matrices. Linear Algebra and Its Applications 379 (2004) (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, T. Szulc)). W zakresie wnioskowania statystycznego najczêœciej cytowane wyniki dotycz¹: 1. Estymowalnoœci i estymacji funkcji parametrycznych w modelach jedno- i wielowymiarowych (m.in. prace: Criteria for estimability in multivariate linear models. Mathematische Operationsforschung und Statistik 7 (1976) 5-9 (wspó³autor: R. Kala), Extensions of Milliken s estimability criterion. The Annals of Statistics 4 (1976) (wspó³autor: R. Kala), An extension of a rank criterion for the least squares estimator to be the best linear unbiased estimator. Journal of Stati-

Sesja: Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesja: Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Sesja: Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prof. dr hab. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA 14 listopada 2010 roku zmarł dr hab. Henryk Pielka. Profesor Henryk Pielka, nauczyciel akademicki, humanista,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIE O ŻYCIU I DOKONANIACH PROF. DRA HAB. KAZIMIERZA ZAJĄCA, WYBITNEGO STATYSTYKA I DEMOGRAFA KRAKOWSKIEGO

WSPOMNIENIE O ŻYCIU I DOKONANIACH PROF. DRA HAB. KAZIMIERZA ZAJĄCA, WYBITNEGO STATYSTYKA I DEMOGRAFA KRAKOWSKIEGO F O L I A O E C O N O M I C A C R A C O V I E N S I A Vol. LV (2014) PL ISSN 0071-674X WSPOMNIENIE O ŻYCIU I DOKONANIACH PROF. DRA HAB. KAZIMIERZA ZAJĄCA, WYBITNEGO STATYSTYKA I DEMOGRAFA KRAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Ocenie podlegają dokonania pracownika afiliowane w Akademii im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Z żałobnej karty. Kazimierz Szałajko(1912 2003)

Z żałobnej karty. Kazimierz Szałajko(1912 2003) ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XL(2004) Z żałobnej karty Kazimierz Szałajko(1912 2003) Dnia31sierpnia2003rokuzmarłnagle docent Kazimierz Szałajko, nestor

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna 2015/2016

Statystyka matematyczna 2015/2016 Statystyka matematyczna 2015/2016 nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa przedmiotu Statystyka matematyczna Kod przedmiotu 0600-FS2-2SM Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12

Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12 Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Studia Philosophiae Christianae 40/2, 9-12 2004 Studia P h ilosophiae C h ristianae U K SW 40(2004)2 KSIĄDZ PROFESOR MIECZYSŁAW LUBAŃSKI

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) Nr 4/2015 (9)

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) Nr 4/2015 (9) Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) Spis treœci Wstêp... Podsumowanie dziaùañ podejmowanych w 2015 roku... Czwarte spotkanie okr¹g³ego sto³u...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach:

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 162 Warszawa, 22 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku DO-0130/35/2012 Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 02.06.2014r. Tekst jednolity REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo