Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS"

Transkrypt

1 Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS prof. dr hab. inŝ. Sławomir Wiak Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Pełnomocnik Rektora PŁ ds. Centrum

2 POLSKIE KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTU TEN-T NAJWAśNIEJSZE PROJEKTY Linia duŝej prędkości polski Y : Etap I: Warszawa Łódź Wrocław/Poznań. Rozpoczęcie budowy od 2014 r. (~550 km). Etap II: połączenia do Berlina, Drezna i Szczecina (~800 km, po r. 2020). Linia E 75 Rail Baltica: Białystok Ełk Suwałki granica Wilno, (~375 km, po 2013 r.). Kompleksowa modernizacja CMK: przejście na 25kV/50Hz (~225 km, po 2016 r.). Linia Y w połączeniu z CMK stanowić będzie szkielet sieci linii duŝych prędkości.

3 Politechnika Łódzka System Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na tle układu węzła autostradowego w regionie Łódzkim Stan docelowy systemu transportu publicznego w województwie łódzkim. Przebieg linii duŝej prędkości na zachód od Łodzi ma charakter orientacyjny, na wschód od Łodzi przyjęto wg dotychczasowego planu zagospodarowania wzdłuŝ autostrady A2. Linia ze Zgierza do Kutna wg Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce ma przebieg wariantowy na wschód od obecnej linii. Linia Rogów Rawa to opcja przebudowy obecnej linii wąskotorowej na normalnotorową.

4 Politechnika Łódzka CETRANS - CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO dla WSPARCIA NAUKOWEGO i TECHNICZNEGO oraz KSZTAŁCENIA KADRY dla KDP i ŁKA CENTRUM LKA Z ZAPLECZEM DO UTRZYMANIA I NAPRAWY TABORU CENTRUM KDP Z ZAPLECZEM DO UTRZYMANIA I NAPRAWY TABORU

5 CETRANS - CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO Politechnika Łódzka dla WSPARCIA NAUKOWEGO i TECHNICZNEGO oraz KSZTAŁCENIA KADRY dla KDP i ŁKA (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Tworząc Centrum, Politechnika Łódzka jedna z największych w kraju autonomiczna szkoła wyŝsza, będzie na poziomie europejskim stwarzać szerokie moŝliwości rozwoju nowoczesnych badań naukowych i technologii w zakresie TS, zapewniając zarazem moŝliwości wszechstronnego i wnikliwego badania nietechnicznych aspektów transportu szynowego, od ekonomiki poprzez bezpieczeństwo do ekologii Misją Centrum będzie odegranie strategicznej roli w mobilizacji myśli badawczej i środków finansowych krajowych oraz europejskich dla rozwoju badań i wdroŝeń oraz kształceniu kadry w obszarze nowoczesnego transportu szynowego (TS).

6 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Utworzenie Centrum będzie równieŝ stanowiło waŝny impuls dla tworzenia szkół naukowych dotyczących Nowoczesnych Technik Transportu Szynowego (NTTS). PowyŜsze działania spowodują zwiększenie znaczenia łódzkiego ośrodka akademickiego dla rozwoju gospodarczego regionu. Będzie to efektem wzrostu jakości i innowacyjności świadczonych usług badawczych, uzyskanych dzięki rozwojowi infrastruktury badawczej i bazy technologicznej, a zwłaszcza budowie i rozbudowie nowoczesnych laboratoriów badawczych związanych z nowoczesnym transportem szynowym i jego otoczeniem. Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

7 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Weryfikacja i uaktualnianie problematyki badawczej Centrum dla kompleksowego wprowadzania do teorii i praktyki eksploatacyjnej nowatorskich treści i rozwiązań dotyczących nowoczesnego TS, w szczególności działań systemowych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie: interoperacyjności TS w świetle tendencji europejskich oraz postanowień Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, systemów zarządzania ruchem (europejskich, regionalnych i miejskich), inteligentnych systemów transportowych oraz transportu multimodalnego, Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

8 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka cd. bezpieczeństwa i niezawodności TS, modularności urządzeń oraz sprzętu taborowego i sieciowego, nowoczesnych materiałów, technologii, aparatów i urządzeń w TS, logistyki i ekonomiki TS oraz organizacji przewozów (w tym na obszarach chronionych), interakcji TS i środowiska naturalnego. Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

9 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Do strategicznych celów Centrum naleŝą w szczególności: Czynny udział, w zakresie TS, w formułowaniu propozycji badawczych do krajowych programów ramowych, strategicznych i wieloletnich oraz do Wspólnych Europejskich Inicjatyw Technologicznych oraz strategicznych obszarów badawczych, a takŝe udział w Programach Ramowych UE (w tym w FP7). Rozwój nowych idei technicznych, badań interdyscyplinarnych oraz zaawansowanych technologii dla TS. Racjonalizacja zuŝycia energii w sektorze TS poprzez rozwój energooszczędnych technik i technologii (rekuperacja, zasobnikowe systemy zasilania, wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, etc.). Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

10 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Do strategicznych celów Centrum naleŝą w szczególności (cd.): Stymulowanie postępu naukowo technicznego oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności wybranych sektorów gospodarki związanych z TS. Tworzenie systemowych powiązań pomiędzy nauką, elektrotrakcją a przemysłem w dziedzinie TS. Integracja środowisk związanych z TS oraz branŝowa integracja głównych partnerów; nauki i gospodarki. Komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych. Wielopoziomowe kształcenie i dokształcanie kadry Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP) dla potrzeb TS i związanych z nim sektorów gospodarki.

11 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Utworzenie Centrum będzie stanowiło waŝny impuls dla tworzenia szkół naukowych dotyczących Nowoczesnych Technik Transportu Szynowego (NTTS) i podjęcia szeregu istotnych tematów badawczych oraz wdroŝeń: Tematyka badawcza: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie Transportu Szynowego Modele systemów informatycznych do zarządzania i monitorowania ruchu kolejowego Systemy zasilania i napędowe w nowoczesnym transporcie szynowym Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

12 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Tematyka prac rozwojowych i wdroŝeń: Opracowanie załoŝeń, przygotowanie i prowadzenie biura wsparcia dla projektów z dziedziny TS realizowanym w ramach tworzenia sieci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Współpraca przy opracowaniu modelu zarządzania projektami remontowymi dla nowopowstałej infrastruktury transportu szynowego w regionie. Stworzenie systemu informatycznego wspomagającego procesy bieŝących remontów i konserwacji taboru i infrastruktury szynowej, Opracowanie załoŝeń, przygotowanie i wdroŝenie systemu zarządzania centrum, tym m.in. opracowanie struktury organizacyjnej, struktury funkcjonalnej, systemu przepływu operacji, Prowadzenie badań, studiów i ekspertyz specjalistycznych z zakresu szerokorozumianej inŝynierii komunikacyjnej, Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

13 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka Tematyka prac rozwojowych i wdroŝeń (cd.): Prace wdroŝeniowe i badania geotechniczne niezbędne przy ocenie podłoŝa gruntowego pod linie kolejowe, Wykorzystanie certyfikowanych laboratoriów przy badaniach konstrukcji w aspekcie rozwoju linii kolejowych, Prace specjalistyczne w dziedzinie kształtowania i budowy linii kolejowych, Prace projektowe w zakresie ultraszybkich wyłączników prądu stałego dla trakcji, w tym kolei duŝych prędkości, Realizacja inwestycji, projektowanie i odbiory inwestycji budowlanych w obszarze linii kolejowych, Prace projektowe w zakresie wyposaŝenia pojazdów trakcyjnych, Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP) Systemy pomiarowe w zakresie pokładowej i podstacyjnej aparatury łączeniowej.

14 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka KONSORCJUM WSPIERAJĄCE CENTRUM (propozycja współpracy) 1. PRZEDSTAWICIELE WŁADZ LOKALNYCH Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Prezydent miasta Łodzi 2. UCZELNIE: Politechnika Łódzka (pozostałe łódzkie Uczelnie dla ŁKA), Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Radomska, Politechnika Śląska, Politechnika Radomska 3. INSTYTUTY NAUKOWE: Instytut Elektrotechniki, Warszawa; Instytut Kolejnictwa, Warszawa; Instytut Pojazdów Szynowych, TABOR, Poznań

15 (SZANSA ROZWOJOWA - Misja i strategiczne cele Centrum) Politechnika Łódzka KONSORCJUM WSPIERAJĄCE CENTRUM (propozycja współpracy) 4. PODMIOTY GOPODARCZE: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa; PKP Intercity S.A., Warszawa; ZNLE S.A., Gliwice; ALSTOM Konstal S.A., Chorzów; Bombardier Transportation Sp. z o.o., Katowice; Siemens Sp. z o.o., Transportation System, Warszawa; Elektrobudowa S.A., Katowice; PPHU ELESTER-PKP Sp. z o.o., Łódź; MEDCOM Sp. z o.o., Warszawa; PESA Bydgoszcz S.A.; ZAE WOLTAN Sp. z o.o., Łódź; ŁKA Spółka; 5. STOWARZYSZENIA: Rada FSNT NOT; SITK; SEP; 6. INNE PODMIOTY I ORGANIZACJE

16 Politechnika Łódzka Program kształcenia kadr na tle rozwoju infrastruktury transportu kolejowego (w tym ŁKA) prof. dr hab. inŝ. Sławomir Wiak Dziekan Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki

17 KOLEJ DUśYCH PRĘDKOŚCI KDP TZW. LINIA Y Politechnika 25 kv / 50 Hz, Łódzka do 350 km/godz PROJEKT ZAAKCEPTOWANY DECYZJĄ RZĄDOWĄ 19 GRUDNIA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI NAJPÓŹNIEJ W ROKU ZAPLANOWANO W ŁODZI LOKALIZACJĘ CENTRUM KDP Z ZAPLECZEM: LOGISTYCZNYM, TECHNICZNYM, DO UTRZYMANIA I NAPRAWY TABORU (W REJONIE STACJI ŁÓDŹ OLECHÓW). ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ŁKA ŁKA JEST PIERWSZYM ETAPEM BUDOWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU TRANSPORTU SZYNOWEGO OBEJMUJĄCEGO AGLOMERACJĘ ŁÓDZKĄ. POWIĄZANIA ŁKA Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU SZYNOWEGO: KOLEJOWYM PONADREGIONALNYM, W TYM KDP, KOLEJOWYM REGIONALNYM W GRANICACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, TRAMWAJOWYM REGIONALNYM, TRAMWAJOWYM MIEJSKIM. ZAPLANOWANO W ŁODZI LOKALIZACJĘ CENTRUM KA Z KOMPLEKSOWYM ZAPLECZEM DO UTRZYMANIA I NAPRAWY TABORU (W REJONIE STACJI ŁÓDŹ WIDZEW). POTRZEBY KADROWE DO ROKU 2020 (WG PKP PLK): PONAD 1500 OSÓB (ŚREDNIO OK. 150 OSÓB ROCZNIE).

18 KOLEJ Politechnika DUśYCH Łódzka PRĘDKOŚCI (KDP) i ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (ŁKA) WYZWANIA i IMPULS ROZWOJOWY (w tym): NOWE TECHNOLOGIE W UKŁADACH ZASILANIA NOWA GENERACJA SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSMISJI NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NOWA GENERACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM PASAśERSKIM NOWOCZESNE SYSTEMY LOGISTYCZNE etc.

19 Politechnika Łódzka Kształcenie na Kierunku Transport 4 Kompatybilność EMC (obecnie realizowane) Kierunek Transport ( stan (wspólny): aktualny spec. Transport ) Samochodowy Lp Program studiów S2 SEMESTR I 1 Metody matematyczne w transporcie 2 Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych. 3 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów 4 Modelowanie procesów transportowych 5 Mechanika stosowana 6 Systemy teleinformatyczne 7 Sieci i zasilanie trakcji elektrycznej 8 Modelowanie układów elektrycznych 9 Pojazdy elektryczne szynowe 10 Cyfrowe systemy sterowania I 11 Praca przejściowa I Lp Przedmioty obieralne 1 Diagnostyka i monitoring w transporcie 2 Symulacja procesów trakcyjnych 3 Systemy hamowania spec. Elektryczny Transport Szynowy Elektryczne Środki Transportu Lp SEMESTR II 1 Przedmiot humanistyczno-ekonomiczny 2 Komunikacja miejska 3 Cyfrowe systemy sterowania II 4 Bezpieczeństwo kolejowych systemów sterowania 5 Sterowanie ruchem kolejowym 6 Elektrotechnika i elektronika samochodowa 7 Automatyka napędu trakcyjnego 8 Automatyka prowadzenia pociągu 8 Przedmiot obieralny I 9 Przedmiot obieralny II 10 Praca przejściowa II Lp 1 Seminarium dyplomowe 2 Praca dyplomowa SEMESTR III

20 Politechnika Łódzka Kształcenie zamawiane dla KDP i ŁKA Umowa podpisana 15 listopada 2010 r. - Sygnatariusze Umowy Politechnika Łódzka Ministerstwo Infrastruktury PKP PLK Urząd Marszałkowski Wojewoda Łódzki Prezydent miasta Łodzi

21 Politechnika Kształcenie Łódzka zamawiane dla KDP i ŁKA CEL - Kształcenie specjalistów do pracy na kolei (KDP i ŁKA), kadr dla administracji państwowej i samorządowej Specjalności, Studia podyplomowe i kursy w ramach istniejących kierunków Transport, Logistyka, Zarządzanie, Informatyka, Budownictwo Współczesny transport szynowy Logistyka i telekomunikacja światłowodowa w transporcie szynowym InŜynieria i eksploatacja kolei duŝych prędkości Zarządzanie eksploatacją i gospodarką naprawczą w transporcie szynowym Zarządzanie i systemy informatyczne w transporcie Kolej w systemach transportu miast i w przestrzeni miejskiej Budowa i eksploatacja aparatury trakcyjnej Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

22 Politechnika Łódzka Koncepcja Rozbudowy Systemu Kształcenia na kierunku Transport w PŁ Transport (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki + Wydział Mechaniczny + inne Wydziały) Spec. Zarządzanie i Eksploatacja Nowoczesnych Systemów KA specjalność sponsorowana pod kątem Kolei Aglomeracyjnej Spec. Kolej DuŜych Prędkości specjalność sponsorowana pod kątem KDP linia Y

23 Politechnika Łódzka Koncepcja Rozbudowy Systemu Kształcenia na kierunku Transport w PŁ Studia podyplomowe sponsorowane Budowa i Eksploatacja Aparatury Trakcyjnej (Studia_1) Logistyka i telekomunikacja światłowodowa w transporcie szynowym (Studia_2) Zarzadzanie i systemy informatyczne w transporcie (Studia_3) Współczesny Transport (Studia_4) InŜynieria i Eksploatacja Kolei DuŜych Prędkości (Studia_5) Zarządzanie Logistyką (Studia_6)

24 Politechnika Łódzka Koncepcja Rozbudowy Systemu Kształcenia na kierunku Transport w PŁ Kursy sponsorowane Budowa i Eksploatacja Aparatury Trakcyjnej (Kurs_1) Współczesny Transport Szynowy (Kurs_2) Eksploatacja kolei duŝych prędkości (Kurs_3) Ergonomia w aspekcie szybkich kolei szynowych (Kurs_4) InŜynieria niezawodności szybkich kolei szynowych (Kurs_5) Podstawy budowy torowisk kolei duŝych prędkości (Kurs_6) Podstawy konstrukcji jezdnych dla kolei duŝych prędkości_1 (Kurs_7) Podstawy konstrukcji jezdnych dla kolei duŝych prędkości_2 (Kurs_8) Podstawy konstrukcji jezdnych dla kolei duŝych prędkości_3 (Kurs_9)

25 Politechnika Łódzka Kształcenie zamawiane dla Koncernu BOMBARDIER (Umowa o współpracy Politechnika Łódzka Bombardier) CEL - Kształcenie specjalistów koncernu BOMBARDIER Specjalności, Studia podyplomowe i kursy Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

26 Politechnika Łódzka Kształcenie zamawiane dla Koncernu BOMBARDIER (Umowa o współpracy Politechnika Łódzka Bombardier) Obszary zainteresowań koncernu BOMBARDIER (studia II stopnia) Modern Railway Transport Traction Equipment Construction and Operation Principles Logistic Management Engineering and Operation of High-Speed Rail Management and Information Technology in Transport Logistics and Telecommunications Fiber-Optic in Rail Transport Łódź Fabryczna wizualizacja (źródło PKP)

27 Politechnika Łódzka Dziękuję za uwagę

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W DNIACH 22 GRUDNIA 2010 R. 18 STYCZNIA 2011 R. Lp. Treść Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych: Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WS w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzony. Partner. Bombardier Transportation w Polsce

Sprawdzony. Partner. Bombardier Transportation w Polsce Sprawdzony Partner Bombardier Transportation w Polsce Bombardier Inwestycje, produkty i działalność w Polsce Janusz Kućmin, Generalny Przedstawiciel Bombardier na Polskę Tramwaj niskopodłogowy, Kraków

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys,

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys, raport roczny 2007 07 raport roczny 2007 Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowano w Biurze Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przez zespół redakcyjny w składzie: I. Bartnik,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz T. Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Wyzwania dotyczące edukacji i zarządzania kompetencjami w zakresie inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo