DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8"

Transkrypt

1 DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową. w projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka uwzględniający stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Lista procedur Podstawy prawne Uczestnicy procedury Propozycje uproszczeń I GRUPA UPROSZCZEŃ: Propozycje uproszczeń dotyczące wniosku i załączników 4 6. Propozycja nr 1 Standaryzacja wniosków i załączników Propozycja nr 2 Doprecyzowanie przepisów w zakresie załączników.7 8. Propozycja nr 3 Sprecyzowanie w przepisach rodzaju dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane Propozycja nr 4 Elektronizacja wniosków i załączników II GRUPA UPROSZCZEŃ: Propozycje uproszczeń dotyczące rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 5 Stworzenie rejestru stanowiącego zupełny wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 6 Wprowadzenie przepisu stanowiącego o jawnym charakterze rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 7 Wprowadzenie rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 8 Wprowadzenie terminu na dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru przez organ 27 Strona 1

2 15. Propozycja nr 9 Wprowadzenie przepisów, które umożliwią organowi wezwanie wnioskodawcy o uzupełnienie braków wniosku III GRUPA UPROSZCZEŃ: Propozycje uproszczeń dotyczące przebiegu procedur związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej Propozycja nr 10 Ustalenie terminu zakończenia postępowania egzaminacyjnego zmierzającego do wydania świadectwa stwierdzającego uzyskanie uprawnienia Propozycja nr 11 Wprowadzenie pism informujących kandydata o wynikach egzaminu Propozycja nr 12 Wprowadzenie możliwości ponownego przystąpienia do części praktycznej egzaminu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pierwotnie wyznaczonym terminie Propozycja nr 13 Wprowadzenie możliwości odwołania się od wyników Propozycja nr 14 Doprecyzowanie przepisów w zakresie dotyczących możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu Propozycja nr 15 Wprowadzenie możliwości zwrotu przez organ złożonych dokumentów po egzaminie zakończonym wynikiem negatywnym Propozycja nr 16 Wyznaczenie organu, który będzie miał możliwość kontroli jakości wydanych świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 17 Stworzenie Rejestru dyplomów Załącznik nr 1 Wzór wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Załącznik nr 2 Wzór wniosku o wpis do rejestru Załącznik nr 3 Wzór wniosku o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Załącznik nr 4 Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej..48 LISTA PROCEDUR _p_Uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków _Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej _p_Wniosek o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej _p_Wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Strona 2

3 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623), zwana dalej: ustawą Prawo budowlane dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r., nr 17, poz. 104), zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie szkoleń dotyczy procedur nr 0581, Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz. 292, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym - dotyczy procedur nr 0581, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, po.1071), zwana dalej: K.p.a. dotyczy procedur nr 0581, Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE, L 376 z 27 grudnia 2006 r., s ), zwana dalej: dyrektywą usługową dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE, L 001 z 4 stycznia 2003 r., s.65-71), zwana dalej: dyrektywą 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE, L 153 z 18 czerwca 2010r., s ), zwana dalej: dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywatela i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r., nr 106, poz. 622), zwany dalej: ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U z późn. Zm), zwana dalej: ustawą o podpisie elektronicznym dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. Z 2005 r., nr 64, poz. 565 ze późn. Zm.), zwana dalej: ustawą o informatyzacji działalności podmiotów dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011 r., nr 93, poz. 545), zwane Strona 3

4 dalej: rozporządzeniem w sprawie systemu teleinformatycznego dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, UCZESTNICY PROCEDURY Pod pojęciem uczestników procedury należy rozumieć nie tylko stronę w rozumieniu K.p.a., ale także inne podmioty zaangażowane w rozpatrywanie przedmiotowego wniosku: _p_Uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków: a. Kandydat/wnioskodawca (osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej) b. Minister Infrastruktury (obsługę organizacyjną postępowania egzaminacyjnego zapewnia Ministerstwo Infrastruktury, Departament Rynku Budowlanego i Techniki) _Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: a. Wnioskodawca b. Minister Infrastruktury - Departament Rynku Budowlanego i Techniki _p_wniosek o pozbawienie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: a. Wnioskodawca b. Minister Infrastruktury - Departament Rynku Budowlanego i Techniki c. Osoba uprawniona do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową _p_wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania Świadectw charakterystyki energetycznej: a. Wnioskodawca b. Minister Infrastruktury - Departament Rynku Budowlanego i Techniki PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I GRUPA UPROSZCZEŃ: PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ DOTYCZĄCE WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW 1. Standaryzacja wniosków i załączników ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków 0642_Wpis_do_rejestru_osób_posiadających_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_ charakterystyki_energetycznej 0661_p_wniosek_o_pozbawienie_uprawnień_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_ Strona 4

5 energetycznej 0662_p_wniosek_o_wykreślenie_z_rejestru_osób_pozbawionych_uprawnień_do_ sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej Projektowi Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka, przyświeca zasadniczy cel: stworzenie czytelnej i możliwie prostej dla przedsiębiorcy metody wystąpienia z wnioskiem, a także przygotowanie warunków pozwalających na elektronizację procedury. Skłania to do rozważenia możliwości wprowadzenia jednolitych wzorów dla czynności inicjujących postępowanie, podejmowanych przez strony. Standaryzacja wniosków mogłaby przyczynić się do usprawnienia postępowania. Nastąpiłoby to w dwóch płaszczyznach: po stronie wnioskodawcy - wzór wniosku stanowiłby istotną pomoc dla przedsiębiorcy, który wypełniając określone rubryki wiedziałby, jaki jest zakres danych (obligatoryjnych i fakultatywnych) oraz jakie załączniki powinien przedstawić organowi w celu uzyskania zamierzonego celu postępowania; po stronie organu - wzór wniosku pełniłby funkcję mobilizującą wnioskodawcę do przedstawienia - już na wstępie - możliwie pełnego zakresu danych potrzebnych do prowadzenia postępowania. Mogłoby to pozwolić na uniknięcie wezwań o uzupełnienie wniosku (o dane bądź załączniki, które powinny być złożone wraz z wnioskiem), a w konsekwencji przyczyniłoby się do sprawniejszego i szybszego załatwienia sprawy. Stworzenie obowiązujących standardów wniosków (wzorów) jest też nieuniknione z uwagi na planowany proces elektronizacji procedur administracyjnych. Wydaje się, iż w analizowanym przypadku problem ten został dostrzeżony, albowiem ustawodawca w drodze rozporządzenia w sprawie szkoleń wprowadził wzory następujących dokumentów: świadectwo stwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jednakże regulacja w tym zakresie nie jest wystarczająca dla potrzeb przeprowadzenia analizowanych postępowań. Brakuje bowiem wzorów tak istotnych dokumentów jak: wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu, Strona 5

6 wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane czy oświadczenie o niekaralności. Choć wzory wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, nie można im przyznać mocy wiążącej z uwagi na fakt, iż nie zostały wprowadzone w drodze powszechnie obowiązującego aktu prawnego. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Propozycja uproszczenia polega na wprowadzeniu do stosowania jednolitych wzorów wniosków oraz załączników niezbędnych do realizacji przedmiotowych postępowań. Propozycja ta pociąga za sobą zmianę właściwych aktów prawnych (stanowiących podstawę przeprowadzenia postępowania w sprawie uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej), polegającą na: wprowadzeniu delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia - w odniesieniu do postępowania związanego z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, oraz z wykreśleniem z rejestru, o którym mowa w art. 5 1 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (o czym szerzej m.in. w propozycji uproszczeń nr 5); wprowadzeniu brakujących wzorów wniosków i załączników do rozporządzenia w sprawie szkoleń, które ustanawiałoby jednolite wzory. Wzory wniosków oraz załączników powinny być obowiązkowo dostępne na stronach internetowych właściwego organu oraz w jego siedzibie. Warto również rozważyć wprowadzenie oświadczenia o niekaralności w treści wniosku o wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz we wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (szerzej na ten temat w propozycji nr 3 niniejszego dokumentu). KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) W obecnym stanie prawnym brakuje znacznej części wzorów wniosków oraz załączników niezbędnych do przeprowadzenia ww. postępowań, co w konsekwencji powoduje rozbieżności, zarówno pod względem treści, jak również ich formy. De lege ferenda (według postulowanego prawa) Wprowadzenie uproszczenia wiąże się z koniecznością wprowadzenia delegacji ustawowych do wydania rozporządzenia w akcie prawnym regulującym niniejszą procedurę, tj. w ustawie Prawo budowlane. Rozporządzenie wprowadzałoby ustandaryzowane wzory wniosków oraz załączników niezbędnych do przeprowadzenia postępowań związanych z: Strona 6

7 uzyskaniem wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane; wykreśleniem z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 1 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto, by osiągnąć założone cele należy również uzupełnić rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie brakujących wzorów wniosków oraz załączników niezbędnych do przeprowadzenia uregulowanego tam postępowania. Podkreślenia wymaga fakt, że wzór wniosku o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będzie mógł zostać wprowadzony, jeżeli przyjęta zostanie propozycja nr 7, zakładająca wprowadzenie rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, co wiąże się m.in. z ustaleniem funkcjonalnych zależności między przedmiotowym rejestrem, a rejestrem osób posiadających uprawnienia. Zgodnie z propozycją standaryzacji opracowane zostały następujące wzory: wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zał. nr 1), wniosek o wpis do rejestru (zał. nr 2), wniosek o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zał. nr 3), wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zał. nr 4). ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA UPROSZCZENIA Standaryzacja wniosków oraz załączników ułatwi wnioskodawcy wystąpienie z żądaniem wszczęcia postępowania, bądź dokonania czynności przez organ właściwy, jak również usprawni przeprowadzenie samego postępowania przez organ. Jednolite wzory wniosków oraz załączników będą sprzyjać przejrzystości prawa, a w konsekwencji jego przestrzeganiu. Będą wskazówką również co do tego jakie dane czy załączniki wnioskodawca powinien lub opcjonalnie może zawrzeć we wniosku bądź do niego załączyć. W ten sposób wprowadzenie postulowanych wzorów dokumentów może wpłynąć również na przyspieszenie procedur stanowiących przedmiot niniejszej analizy. 2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie załączników ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków 0661_p_wniosek_o_pozbawienie_uprawnień_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_ Strona 7

8 energetycznej 0662_p_wniosek_o_wykreślenie_z_rejestru_osób_pozbawionych_uprawnień_do_ sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej Aktualne brzmienie przepisów regulujących problematykę załączników niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych procedur należy uznać za nieprecyzyjne i niewystarczające. Zarzut nieprecyzyjności odnosi się do regulacji zawartej w 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń, stanowiącej o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. W tym miejscu należy przypomnieć, iż jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej jest odbycie odpowiedniego szkolenia (art. 5 ust. 8 pkt 4 ustawy Prawo budowlane). Weryfikacja tej okoliczności odbywa się w trakcie pierwszego etapu postępowania egzaminacyjnego. Tym samym należy uznać, iż dokument poświadczający odbycie wspomnianego szkolenia winien być załącznikiem do wniosku o ubieganie się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednakże, zgodnie z brzmieniem 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń, wśród wymienionych załączników do wniosku nie znalazł się dokument stwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia poprzedzającego egzamin, mimo, iż wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowi załącznik nr 2 do wspomnianego rozporządzenia. Taki stan rzeczy należy uznać za błąd, który wymaga uzupełnienia rozporządzenia w niniejszym zakresie. Drugi dostrzeżony problem odnosi się do niewskazania w aktach prawnych, chociażby przykładowo, dokumentów niezbędnych do realizacji procedur w przedmiocie pozbawienia uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Taki stan rzeczy nie tylko utrudnia złożenie wniosku w konkretnej sprawie, ale również może prowadzić do uznaniowego rozstrzygania przez organ w niniejszym zakresie. Warto wspomnieć, iż w uzasadnieniu do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych, stanowiącej implementację dyrektywy usługowej, wskazuje się na zagrożenia wynikające z nieprecyzyjnych i niedookreślonych przepisów prawnych. Skutkiem powyższego zjawiska może być oprócz uznaniowości działań organu również zagrożenie powstawania sytuacji o charakterze korupcyjnym, kryminogennym, czy nawet tworzenia się szarej strefy na płaszczyźnie obywatel/przedsiębiorca urzędnik. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Doprecyzowania wymagają przepisy rozporządzenia w sprawie szkoleń dotyczące niezbędnych dokumentów, będących załącznikami do wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Warto również rozważyć wprowadzenie wzoru wniosku o ponowne Strona 8

9 dopuszczenie do egzaminu, czy też wzoru oświadczenia o niekaralności (o czym szerzej w propozycji uproszczeń nr 3). Ponadto należy rozważyć wprowadzenie zmian w art. 5 1 ust. 4 i art. 5 1 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w zakresie dotyczącym informacji o konieczności załączenia dokumentów, które pozwolą na przeprowadzenie postępowań dotyczących pozbawienia uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) Przepis art. 8 ust. 5 ustawy Prawo budowlane stanowi: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: a) studia magisterskie albo b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; 3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Przepis 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń stanowi: Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap. Przepis art. 5 1 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowi: W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 5 2 ust. 1, przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- Strona 9

10 użytkową, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień. Przepis art. 5 ust. 4a ustawy Prawo budowlane stanowi: W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przepis art. 5 2 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową obowiązana jest: 1) przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat; 2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa; 3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Przepis art. 5 1 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi: W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej niezwłocznie wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8. De lege ferenda (według postulowanego prawa) W zakresie pierwszego z analizowanych problemów proponuje się w 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń oznaczenie dotychczasowego pkt 4 jako pkt 5 oraz nadanie pkt 4 następującego brzmienia: 4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 5 ust.8 pkt 4 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; Tym samym 6 ust. 3 rozporządzenia otrzyma następujące brzmienie: Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; Strona 10

11 3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 5 ust.8 pkt 4 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 5) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap. W odniesieniu do drugiego zagadnienia proponuje się dodanie do art. 5 1 ustawy Prawo budowlane ust. 4a określającego minimalną treść wniosku, o którym mowa w ust. 4, a także wskazanie niezbędnych załączników do wniosku (tj. świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone przez osobę, której dotyczy postępowanie w sprawie utraty uprawnień, dokumenty poświadczające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 4a ustawy Prawo budowlane). Tożsame rozwiązanie należy zastosować w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w art. 5 1 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. W tym przypadku do wniosku należałoby dołączyć dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn utraty uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 5 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo budowlane. ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA UPROSZCZENIA Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie Prawo budowlane i w rozporządzeniu w sprawie szkoleń jednoznacznie doprecyzuje, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia kompletnych wniosków w przedmiocie: uzyskania uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; pozbawienia uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Spowoduje to zmniejszenie ilości wniosków, w których należy uzupełnić braki, a także przyspieszy przebieg procedury. Tym samym realizuje się postulat wyeliminowywania z porządku prawnego nieprecyzyjnych lub niedookreślonych przepisów prawnych, mogących powodować uznaniowość działania organu. 3. Sprecyzowanie w przepisach rodzaju dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków Strona 11

12 0642_Wpis_do_rejestru_osób_posiadających_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_ charakterystyki_energetycznej Przepis art. 5 ust. 8 ustawy Prawo budowlane stanowi, iż świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła, w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów osoba zainteresowana - zobowiązana jest złożyć dokument potwierdzający niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe w przypadku: składania wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej ( 6 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń); składnia wniosku o wpis do rejestru przez osobę, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane ( 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń). Jednakże żaden ze wspomnianych przepisów nie stanowi wprost, jaki dokument winien być przedłożony w celu potwierdzenia niekaralności w zakresie przestępstw, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Ustawodawca stanowi w tym przedmiocie jedynie, iż wnioskodawca winien przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy. To powoduje wątpliwości, czy wystarczającym jest oświadczenie wnioskodawcy w niniejszym zakresie, czy też koniecznym jest złożenie zaświadczenia o niekaralności. W opinii Ministerstwa Infrastruktury dokumentem wystarczającym dla potrzeb przeprowadzenia niniejszych postępowań jest oświadczenie o niekaralności. Nie jest to sytuacja odosobniona. Innym przykładem tego typu regulacji są przepisy regulujące Strona 12

13 procedurę uzyskiwania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U j.t. z późn. zm.) nadaje się osobie fizycznej, która m.in. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. Zgodnie z 27 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U ) do wniosku o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości należy dołączyć m.in. dokument potwierdzający fakt, iż wnioskodawca nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. W tym przypadku organ również uznał, iż dokumentem czyniącym zadość tym wymaganiom, jest oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności. Jednakże z uwagi na pojawiające się w praktyce wątpliwości interpretacyjne warto rozważyć przeredagowanie przepisów, by dopuszczalność złożenia oświadczenia o niekaralności wynikała wprost z przepisów regulujących niniejszą materię. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż stosowana praktyka żądania złożenia oświadczenia o niekaralności, jako dokumentu potwierdzającego niekaralność wnioskodawcy jest zgodna z celami dyrektywy usługowej. W punkcie 47 wspomnianej dyrektywy czytamy bowiem, że w celu uproszczenia procedur administracyjnych, nie powinno się nakładać ogólnych wymogów formalnych, takich jak wymóg przedłożenia oryginalnych dokumentów, poświadczonych kopii lub tłumaczeń przysięgłych, chyba, że jest to obiektywnie uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym ( ). SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Zmiana regulacji zawartej w 6 ust. 3 pkt 3 oraz 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń, poprzez określenie wprost, iż dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane jest oświadczenie o niekaralności. Warto również rozważyć wprowadzenie przedmiotowego oświadczenia w treści wniosku o wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz we wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) Przepis 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń stanowi: Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: Strona 13

14 1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap. Przepis 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkoleń stanowi: 2. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć: 1) dokument stwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 11 ustawy. De lege ferenda (według postulowanego prawa) Zmiana regulacji zawartej w 6 ust. 3 pkt 3 i 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń poprzez wprowadzenie przepisu wprost wskazującego, iż dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane jest oświadczenie wnioskodawcy. Tym samym ww. przepisy otrzymałyby następujące brzmienie: przepis 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń: 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap. przepis 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkoleń: 2. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć: 1) dokument stwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 11 ustawy. ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA UPROSZCZENIA Strona 14

15 Proponowana zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie szkoleń jest zgodna z wymogami dyrektywy usługowej, której przepisy powinny zostać wprowadzone w życie przez państwa członkowskie do dnia 28 grudnia 2009 roku. Co więcej, proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ustawodawcy, którego ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, dokonuje zmiany zaświadczenia o niekaralności na oświadczenie, w tych przypadkach, gdy posiadanie takiego zaświadczenia nie jest uzasadnione ze względu na nadrzędny interes publiczny. Należy uznać, iż w analizowanej sprawie mamy do czynienia z takim przypadkiem. 4. Elektronizacja wniosków i załączników ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków 0642_Wpis_do_rejestru_osób_posiadających_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_ charakterystyki_energetycznej 0661_p_Wniosek_o_pozbawienie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_ energetycznej 0662_p_Wniosek_o_wykreślenie_z_rejestru_osób_pozbawionych_uprawnień_do_ sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej W praktyce istnieje możliwość składania wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej. Stworzenie sprawnego mechanizmu składania wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej znacznie ułatwiłoby proces ubiegania się o uzyskanie przez wnioskodawcę właściwej decyzji lub pozwolenia. Zgodnie z art i 3a K.p.a. podania mogą być wnoszone także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów. Podanie powinno być uwierzytelnione: poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie o podpisie elektroniczny; poprzez profil zaufany epuap (art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów); identyfikację w inny sposób (art. 20a ust. 2 ustawy informatyzacji działalności podmiotów). W chwili obecnej wnioski wraz z załącznikami składane są w formie papierowej. Umożliwienie złożenia wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej ułatwi i przyspieszy tę czynność, a także pozwoli na elektroniczny obieg dokumentacji pomiędzy wnioskodawcą, a organem prowadzącym Strona 15

16 postępowanie albo wykonującym czynności materialno-techniczne. Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów profil zaufany epuap to zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na epuap-ie, który został w wiarygodny sposób potwierdzony. W praktyce jest to konto zakładane przez dysponenta (analogicznie jak konto bankowe), które następnie jest aktywowane, po zidentyfikowaniu jego użytkownika. Następnie użytkownik konta może po nieodpłatnym pobraniu podpisu osobistego potwierdzonego profilem epuap (w celu m.in. zabezpieczenia integralności przesyłanych dokumentów) składać m.in. pisma do właściwego organu administracji za pośrednictwem profilu zaufanego epuap. Złożenie pisma za pośrednictwem profilu zaufanego nie wymaga opatrzenia dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym. Natomiast podpis systemowy epuap to podpis cyfrowy utworzony w bezpiecznym środowisku systemu epuap, zapewniający integralność i autentyczność wykonywanych operacji przez system epuap, czyli odpowiednik poświadczenia elektronicznego kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Składanie wniosku opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap stanowi alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów, dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap są równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentem opatrzonym podpisem własnoręcznym. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów stanowi podstawę prawną do stosowania profilu zaufanego epuap, jako platformy pośredniczącej w procesie składania wniosków, natomiast rozporządzenie w sprawie systemu teleinformatycznego określa szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełnić system informatyczny, służący do wydania certyfikatów (weryfikujących bezpieczny podpis elektroniczny) oraz stosowania innych technologii, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów, w tym epuap-u. Propozycja elektronizacji realizuje postanowienia dyrektywy usługowej, w szczególności wyrażone w punkcie 52 Preambuły, wskazującego na konieczność stworzenia, w stosunkowo nieodległej przyszłości, elektronicznych sposobów dopełniania procedur i formalności. Wskazuje się, iż elektronizacja jest niezmiernie ważna dla uproszczenia procedur administracyjnych w zakresie działalności usługowej, z korzyścią dla usługodawców, usługobiorców oraz właściwych organów. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Uproszczenie może zostać osiągnięte w następujący sposób: stworzenie elektronicznych (w tym interaktywnych) wzorców podań i załączników dla każdego postępowania, które byłyby wysyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą; stworzenie/przygotowywanie platformy elektronicznej umożliwiającej złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Strona 16

17 Elektronizacja powinna zostać poprzedzona etapem standaryzacji wniosków oraz załączników (o czym mowa w propozycji uproszczeń nr 1). KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) Wprowadzenie elektronicznych dokumentów umożliwia aktualny stan prawny. Art K.p.a. zmieniony został przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U ) z dniem 17 czerwca 2010 r. Powyższa nowelizacja i idąca wraz z nią zmiana wprowadza możliwość doręczania wniosków i decyzji w formie dokumentu elektronicznego. Obecnie art K.p.a. stanowi, iż sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z późn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektroniczne. Skuteczne uruchomienie postępowań dotyczących poszczególnych procedur może w aktualnym stanie prawnym - co do zasady - nastąpić w formie elektronicznej. Problemy techniczne ujawniają się jednak na etapie realizacji. De lege ferenda (według postulowanego prawa) Propozycję uproszczenia stanowi stworzenie elektronicznej wersji wzorów, które mogłyby być wysyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą organu w myśl art i 3a K.p.a. po uwierzytelnieniu ich poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA UPROSZCZENIA Elektronizacja wniosków oraz załączników korzystanie wpłynie na przyspieszenia przebiegu procedury oraz ułatwi elektroniczną komunikację między wnioskodawcą a właściwym organem. II GRUPA UPROSZCZEŃ: PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ DOTYCZĄCE REJESTRU OSÓB POZBAWIONYCH UPRAWNIEŃ DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ORAZ REJESTRU OSÓB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 5. Stworzenie rejestru stanowiącego zupełny wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ANALIZA PROBLEMU Strona 17

18 Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków 0642_Wpis_do_rejestru_osób_posiadających_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_ charakterystyki_energetycznej W świetle przepisu art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe. Regulacja ta w swoim pierwotnym brzmieniu wprowadzonym w drodze ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U ) ograniczała krąg podmiotów ujętych w rejestrze do osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin. Aktualne brzmienie przepisu zostało wprowadzone w drodze kolejnej zmiany ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 27 września 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, Dz.U ). Zatem na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, obligatoryjnemu wpisowi do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez właściwego ministra podlegają osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin oraz osoby, które uprawnienie to nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych. W odniesieniu do pierwszej z wymienionych grup należy stwierdzić, iż brak jednoznacznego wskazania, iż wpis następuje na wniosek osoby zainteresowanej, sugeruje, że minister z urzędu wpisuje do rejestru wszystkie osoby, które zdały egzamin, a tym samym uzyskały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Odmiennie kształtuje się sytuacja osób, które uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych. W tym przypadku, zgodnie z 18 rozporządzenia w sprawie szkoleń, wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek. Okoliczność ta nie uzasadnia jednak twierdzenia o fakultatywności wpisu do rejestru osób, które uprawnienie to uzyskały w drodze ukończenia studiów podyplomowych, z uwagi na wyraźne brzmienie przepisu art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane (przypomnijmy, iż obligatoryjnemu wpisowi do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez właściwego ministra podlegają zarówno osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, jak i osoby, które uprawnienie to nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych). Niestety, jak wynika z uzyskanych informacji, praktyka Ministerstwa Infrastruktury jest odmienna od przedstawionej powyżej wykładni przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. Rysujący się problem związany jest zatem z brakiem zupełności rejestru, bowiem z założenia nie uwzględnia on bardzo dużej grupy osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki Strona 18

19 energetycznej, tj. osób legitymujących się właściwymi uprawnieniami budowlanymi (przypomnieć należy, iż ustawodawca dzieli osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na dwie grupy, tj. osoby, które posiadają wspomniane uprawnienie z mocy prawa z tytułu posiadanych uprawnień budowlanych oraz osoby, które uprawnienie to nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych, bądź też wskutek odbycia szkolenia zawodowego oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego; w odniesieniu do pierwszej z wymienionych grup należy wskazać, iż osoby legitymujące się określonymi w ustawie uprawnieniami budowlanymi oraz spełniające pozostałe przesłanki ustawowe uzyskują z mocy prawa uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku). Na dzień dzisiejszy rejestr obejmuje tylko jedną z grup osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, tj. osoby, które uprawnienie to nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych, bądź też wskutek odbycia szkolenia zawodowego oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego. Rozwiązanie zakładające brak wpisu do rejestru osób, które uzyskały uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej z mocy prawa może być uznane za niekorzystne dla tych osób, bowiem mogą one mieć trudności na rynku z uwierzytelnieniem wobec osób trzecich swoich kwalifikacji w zakresie sporządzania świadectw energetycznych. Zatem, osoby te są w o wiele gorszym położeniu, aniżeli podmioty, które uzyskują wpis do rejestru z uwagi na pozytywny wynik egzaminu, czy też uzyskują wpis (na wniosek) po ukończeniu specjalistycznych studiów podyplomowych. Wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego ministra, zakładając oczywiście, że rejestr ten ma charakter jawny, umożliwia osobie zainteresowanej skorzystaniem z usług w zakresie sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, potwierdzenie kwalifikacji osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W świetle powyższych uwag uzasadnionym jest twierdzenie, iż rejestr ten powinien stanowić przede wszystkim zupełny wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jego zadaniem winno być gwarantowanie bezpieczeństwa obrotu. Rejestr ten powinien stanowić źródło informacji dla społeczeństwa w zakresie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jednakże, co oczywiste, uzależnione jest to od jawności rejestru (tak również J.M. Góralski, Świadectwa energetyczne budynków, Warszawa 2009, s. 138), o czym szerzej w propozycji nr 6. Jednakże, by postulat zupełności rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej został w pełni zrealizowany należy we wspomnianym rejestrze uwzględnić także obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie Strona 19

20 z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U ). Na gruncie aktualnie obowiązującego prawa również i ta grupa osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie została objęta obowiązkiem wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego ministra. Nie mniej istotną kwestią pozostaje charakter wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Należy wspomnieć, iż rozróżnia się dwa rodzaje wpisów do rejestru, tj. wpis konstytutywny oraz wpis deklaratoryjny. Różnica między wspomnianymi wpisami sprowadza się do chwili powstania prawa, które stwierdza wpis. Jeśli prawo to powstaje dopiero z chwilą dokonania wpisu mamy do czynienia z wpisem konstytutywnym. Natomiast, gdy prawo to powstało wcześniej, a wpis jedynie potwierdza tę okoliczność w grę wchodzi wpis deklaratoryjny. Odpowiedź na pytanie o charakter wpisu jest ściśle związana z momentem uzyskania uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W polskim porządku prawnym zasadę stanowią wpisy deklaratoryjne. Wpisy konstytutywne skutkujące powstaniem, zmianą lub ustaniem prawa należą do wyjątkowych sytuacji. Wpis może mieć taki charakter tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi (tak też J.M. Góralski, op. cit., s. 134). Analiza przepisu art. 5 ust. 8 ustawy Prawo budowlane prowadzi do wniosku, iż powstanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie zostało uzależnione od wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego ministra, tym samym wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny. Potwierdza to również okoliczność, iż na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów osoby z uprawnieniami budowlanymi nie podlegają wpisowi do niniejszego rejestru, a także sformułowanie 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkoleń ( Osobę, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy, wpisuje się do rejestru ). Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by nadać niniejszemu wpisowi charakter obligatoryjny. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Celem osiągnięcia założonego celu niezbędna jest nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie regulującym kwestię wpisów do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Proponowane zmiany mają na celu ujęcie wpisu do wspomnianego rejestru, jako wpisu obligatoryjnego dla wszystkich osób zainteresowanych świadczeniem usług w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Zastrzeżenie to jest o tyle istotne, iż nie można przyjąć, iż wszystkie osoby uprawnione z mocy prawa do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są zainteresowane podejmowaniem aktywności zawodowej na tym obszarze. Dlatego też proponuje się, aby wpis do rejestru był dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej. Obowiązkiem wpisu do rejestru zostałyby objęte wszystkie osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, tj.: Strona 20

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1853).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1853). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2128 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 8.09.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1)

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

I GRUPA UPROSZCZEŃ: PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ DOTYCZĄCE WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

I GRUPA UPROSZCZEŃ: PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ DOTYCZĄCE WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW Opinia Polskiego Stowarzyszenia Audytorów Energetycznych dotycząca Dokumentu propozycji uproszczeń nr 8 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z uprawnieniami do sporządzania

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2007 nr191 poz. 1373 w art. 5: a) dodaje się

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN REGULAMIN nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości I ROZDZIAŁ Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja regulująca rynek nieruchomości. Wykonała: Monika Dziedzic

Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja regulująca rynek nieruchomości. Wykonała: Monika Dziedzic Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja regulująca rynek nieruchomości Wykonała: 1 Uprawnienia i licencje USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami m. in. standardy i wymogi,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619) Warszawa, dnia 21 lipca 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki będą obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy KaŜde nowe, sprzedawane lub wynajmowane mieszkanie będzie musiało mieć od 1 stycznia 2009 roku audyt energetyczny. Określone w nim zostanie zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy):

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy): UZASADNIENIE Proponowane rozwiązania uzupełniają oraz zmieniają istniejące regulacje ustawowe zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) I. Dane wnioskodawcy: Pan Pani 2) Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szanowny Panie Ministrze, Z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady IARP

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 1) Dziennik Ustaw 3 Poz. 2006 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. (poz. 2006) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH www.clo.gov.pl Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych? Osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT INSTALATORA

CERTYFIKAT INSTALATORA CERTYFIKAT INSTALATORA Mając na uwadze, iż: 1. W dniu 11.09.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, tj. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Do oszczędzania energii nikogo nie trzeba dziś namawiać. Wzrost cen surowców, a co za tym idzie i samej energii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 140 11210 Poz. 945 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 16.06.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 lutego 2012 r.

z dnia 21 lutego 2012 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-12-87/12 ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania organów i jednostek organizacyjnych SGH

Bardziej szczegółowo

LICENCJONOWANE ZAWODY. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło?

LICENCJONOWANE ZAWODY. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? http://www.morizon.pl/blog/wp-content/uploads/2008/06/posrednik1.jpg LICENCJONOWANE ZAWODY mgr Anna Bernaciak Skąd to się wzięło? Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR Warszawa 2009 50 100 150 200 Opracowanie: Departament Rynku Budowlanego i Techniki przy współpracy Biura Informacji i Promocji.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66, z 2007 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 1. Załatw sprawę elektronicznie Sprawę można załatwić poprzez portal internetowy https://empatia.mpips.gov.pl/.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5554 Poz. 547 547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/komunikaty/index/burmistrz-rabki-zdroju-oglasza-konkurs-na-ka ndydata-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola-w-chabowce/idn:1760/printpdf Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia

Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia Uchwalona przez Sejm jesienią ubiegłego roku ustawa nowelizująca ustawę Prawo budowlane wprowadziła wybrane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna prof. n. dr hab. Dariusz Szostek Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna dariusz.szostek@szostek-bar.pl 501-771-535 Co tak naprawdę poświadczamy? Czyli nowe ujęcie dokumentu Dokument zmiana w k.c. i

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC Rozdział I Zakres Regulaminu 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks

SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks Druk nr 2866 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony Art. 25. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 2185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93 Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

Bardziej szczegółowo

Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin

Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin dr Włodzimierz Berdychowski Budownictwo Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ Warszawa, 23-24 kwietnia Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po złożeniu pisemnego wniosku. Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ul. Nowogrodzka 50 (IV piętro), 00 695 Warszawa, tel. 22 627 07 17, www.pfsrm.

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ul. Nowogrodzka 50 (IV piętro), 00 695 Warszawa, tel. 22 627 07 17, www.pfsrm. 1 s t r o n a Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) w wersji zgodnej z uchwaloną

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami po dereregulacji:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami po dereregulacji: Kompilacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i projektu ustawy deregulacyjnej w części dotyczącej pośredników i zarządców nieruchomosci Stan na 8 marca 2012 Tekst zielony to zapisy usunięte, a tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Projekt z dnia 04.11.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być

Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być Przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, obowiązujące od dnia 31 marca 2015 r. (Dz.U.2015.357) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

TRYB NORMALNY Numer wniosku: ZN/

TRYB NORMALNY Numer wniosku: ZN/ SZC-ZN PO1 FZ-1N WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ KOMPETENCJI W ZAWODZIE ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI TRYB NORMALNY Numer wniosku: ZN/ (z kursem i z egzaminem) (wypełnia OIGN) 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Nazwisko Rodowe

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski - 1- Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski dr. n. prawnych www.prawokomputerowe.pl rzym@prawokomputerowe.pl

Bardziej szczegółowo

Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r.

Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r. Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2014,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. USTAWA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. USTAWA. z dnia 22 grudnia 2015 r. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM

NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

D R M A R E K L E Ś N I A K Z A K Ł A D P R A W A G O S P O D A R C Z E G O I H A N D L O W E G O

D R M A R E K L E Ś N I A K Z A K Ł A D P R A W A G O S P O D A R C Z E G O I H A N D L O W E G O D R M A R E K L E Ś N I A K Z A K Ł A D P R A W A G O S P O D A R C Z E G O I H A N D L O W E G O W Y D Z I A Ł P R A W A, A D M I N I S T R A C J I I E K O N O M I I U N I W E R S Y T E T W R O C Ł A

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. 1. Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki Stanisław Nitecki Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja związana z innymi nowelizacjami u.ś.r. * * W niniejszym opracowaniu zastosowano skróty zawarte w wykazie skrótów do: S.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości kontrolowania indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej bez powiadomienia o terminie rozpoczęcia kontroli

Bardziej szczegółowo

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012

Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 Uchwała Nr 2545 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Na

Bardziej szczegółowo