DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8"

Transkrypt

1 DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową. w projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka uwzględniający stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Lista procedur Podstawy prawne Uczestnicy procedury Propozycje uproszczeń I GRUPA UPROSZCZEŃ: Propozycje uproszczeń dotyczące wniosku i załączników 4 6. Propozycja nr 1 Standaryzacja wniosków i załączników Propozycja nr 2 Doprecyzowanie przepisów w zakresie załączników.7 8. Propozycja nr 3 Sprecyzowanie w przepisach rodzaju dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane Propozycja nr 4 Elektronizacja wniosków i załączników II GRUPA UPROSZCZEŃ: Propozycje uproszczeń dotyczące rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 5 Stworzenie rejestru stanowiącego zupełny wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 6 Wprowadzenie przepisu stanowiącego o jawnym charakterze rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 7 Wprowadzenie rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 8 Wprowadzenie terminu na dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru przez organ 27 Strona 1

2 15. Propozycja nr 9 Wprowadzenie przepisów, które umożliwią organowi wezwanie wnioskodawcy o uzupełnienie braków wniosku III GRUPA UPROSZCZEŃ: Propozycje uproszczeń dotyczące przebiegu procedur związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej Propozycja nr 10 Ustalenie terminu zakończenia postępowania egzaminacyjnego zmierzającego do wydania świadectwa stwierdzającego uzyskanie uprawnienia Propozycja nr 11 Wprowadzenie pism informujących kandydata o wynikach egzaminu Propozycja nr 12 Wprowadzenie możliwości ponownego przystąpienia do części praktycznej egzaminu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pierwotnie wyznaczonym terminie Propozycja nr 13 Wprowadzenie możliwości odwołania się od wyników Propozycja nr 14 Doprecyzowanie przepisów w zakresie dotyczących możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu Propozycja nr 15 Wprowadzenie możliwości zwrotu przez organ złożonych dokumentów po egzaminie zakończonym wynikiem negatywnym Propozycja nr 16 Wyznaczenie organu, który będzie miał możliwość kontroli jakości wydanych świadectw charakterystyki energetycznej Propozycja nr 17 Stworzenie Rejestru dyplomów Załącznik nr 1 Wzór wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Załącznik nr 2 Wzór wniosku o wpis do rejestru Załącznik nr 3 Wzór wniosku o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Załącznik nr 4 Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej..48 LISTA PROCEDUR _p_Uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków _Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej _p_Wniosek o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej _p_Wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Strona 2

3 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623), zwana dalej: ustawą Prawo budowlane dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r., nr 17, poz. 104), zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie szkoleń dotyczy procedur nr 0581, Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz. 292, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym - dotyczy procedur nr 0581, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, po.1071), zwana dalej: K.p.a. dotyczy procedur nr 0581, Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE, L 376 z 27 grudnia 2006 r., s ), zwana dalej: dyrektywą usługową dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE, L 001 z 4 stycznia 2003 r., s.65-71), zwana dalej: dyrektywą 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE, L 153 z 18 czerwca 2010r., s ), zwana dalej: dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywatela i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r., nr 106, poz. 622), zwany dalej: ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U z późn. Zm), zwana dalej: ustawą o podpisie elektronicznym dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. Z 2005 r., nr 64, poz. 565 ze późn. Zm.), zwana dalej: ustawą o informatyzacji działalności podmiotów dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011 r., nr 93, poz. 545), zwane Strona 3

4 dalej: rozporządzeniem w sprawie systemu teleinformatycznego dotyczy procedur nr 0581, 0642, 0661, UCZESTNICY PROCEDURY Pod pojęciem uczestników procedury należy rozumieć nie tylko stronę w rozumieniu K.p.a., ale także inne podmioty zaangażowane w rozpatrywanie przedmiotowego wniosku: _p_Uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków: a. Kandydat/wnioskodawca (osoba ubiegająca się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej) b. Minister Infrastruktury (obsługę organizacyjną postępowania egzaminacyjnego zapewnia Ministerstwo Infrastruktury, Departament Rynku Budowlanego i Techniki) _Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: a. Wnioskodawca b. Minister Infrastruktury - Departament Rynku Budowlanego i Techniki _p_wniosek o pozbawienie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: a. Wnioskodawca b. Minister Infrastruktury - Departament Rynku Budowlanego i Techniki c. Osoba uprawniona do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową _p_wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania Świadectw charakterystyki energetycznej: a. Wnioskodawca b. Minister Infrastruktury - Departament Rynku Budowlanego i Techniki PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I GRUPA UPROSZCZEŃ: PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ DOTYCZĄCE WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW 1. Standaryzacja wniosków i załączników ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków 0642_Wpis_do_rejestru_osób_posiadających_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_ charakterystyki_energetycznej 0661_p_wniosek_o_pozbawienie_uprawnień_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_ Strona 4

5 energetycznej 0662_p_wniosek_o_wykreślenie_z_rejestru_osób_pozbawionych_uprawnień_do_ sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej Projektowi Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka, przyświeca zasadniczy cel: stworzenie czytelnej i możliwie prostej dla przedsiębiorcy metody wystąpienia z wnioskiem, a także przygotowanie warunków pozwalających na elektronizację procedury. Skłania to do rozważenia możliwości wprowadzenia jednolitych wzorów dla czynności inicjujących postępowanie, podejmowanych przez strony. Standaryzacja wniosków mogłaby przyczynić się do usprawnienia postępowania. Nastąpiłoby to w dwóch płaszczyznach: po stronie wnioskodawcy - wzór wniosku stanowiłby istotną pomoc dla przedsiębiorcy, który wypełniając określone rubryki wiedziałby, jaki jest zakres danych (obligatoryjnych i fakultatywnych) oraz jakie załączniki powinien przedstawić organowi w celu uzyskania zamierzonego celu postępowania; po stronie organu - wzór wniosku pełniłby funkcję mobilizującą wnioskodawcę do przedstawienia - już na wstępie - możliwie pełnego zakresu danych potrzebnych do prowadzenia postępowania. Mogłoby to pozwolić na uniknięcie wezwań o uzupełnienie wniosku (o dane bądź załączniki, które powinny być złożone wraz z wnioskiem), a w konsekwencji przyczyniłoby się do sprawniejszego i szybszego załatwienia sprawy. Stworzenie obowiązujących standardów wniosków (wzorów) jest też nieuniknione z uwagi na planowany proces elektronizacji procedur administracyjnych. Wydaje się, iż w analizowanym przypadku problem ten został dostrzeżony, albowiem ustawodawca w drodze rozporządzenia w sprawie szkoleń wprowadził wzory następujących dokumentów: świadectwo stwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jednakże regulacja w tym zakresie nie jest wystarczająca dla potrzeb przeprowadzenia analizowanych postępowań. Brakuje bowiem wzorów tak istotnych dokumentów jak: wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu, Strona 5

6 wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane czy oświadczenie o niekaralności. Choć wzory wspomnianych dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, nie można im przyznać mocy wiążącej z uwagi na fakt, iż nie zostały wprowadzone w drodze powszechnie obowiązującego aktu prawnego. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Propozycja uproszczenia polega na wprowadzeniu do stosowania jednolitych wzorów wniosków oraz załączników niezbędnych do realizacji przedmiotowych postępowań. Propozycja ta pociąga za sobą zmianę właściwych aktów prawnych (stanowiących podstawę przeprowadzenia postępowania w sprawie uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej), polegającą na: wprowadzeniu delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia - w odniesieniu do postępowania związanego z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, oraz z wykreśleniem z rejestru, o którym mowa w art. 5 1 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (o czym szerzej m.in. w propozycji uproszczeń nr 5); wprowadzeniu brakujących wzorów wniosków i załączników do rozporządzenia w sprawie szkoleń, które ustanawiałoby jednolite wzory. Wzory wniosków oraz załączników powinny być obowiązkowo dostępne na stronach internetowych właściwego organu oraz w jego siedzibie. Warto również rozważyć wprowadzenie oświadczenia o niekaralności w treści wniosku o wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz we wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (szerzej na ten temat w propozycji nr 3 niniejszego dokumentu). KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) W obecnym stanie prawnym brakuje znacznej części wzorów wniosków oraz załączników niezbędnych do przeprowadzenia ww. postępowań, co w konsekwencji powoduje rozbieżności, zarówno pod względem treści, jak również ich formy. De lege ferenda (według postulowanego prawa) Wprowadzenie uproszczenia wiąże się z koniecznością wprowadzenia delegacji ustawowych do wydania rozporządzenia w akcie prawnym regulującym niniejszą procedurę, tj. w ustawie Prawo budowlane. Rozporządzenie wprowadzałoby ustandaryzowane wzory wniosków oraz załączników niezbędnych do przeprowadzenia postępowań związanych z: Strona 6

7 uzyskaniem wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane; wykreśleniem z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 1 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto, by osiągnąć założone cele należy również uzupełnić rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie brakujących wzorów wniosków oraz załączników niezbędnych do przeprowadzenia uregulowanego tam postępowania. Podkreślenia wymaga fakt, że wzór wniosku o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będzie mógł zostać wprowadzony, jeżeli przyjęta zostanie propozycja nr 7, zakładająca wprowadzenie rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, co wiąże się m.in. z ustaleniem funkcjonalnych zależności między przedmiotowym rejestrem, a rejestrem osób posiadających uprawnienia. Zgodnie z propozycją standaryzacji opracowane zostały następujące wzory: wniosek o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zał. nr 1), wniosek o wpis do rejestru (zał. nr 2), wniosek o pozbawienie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zał. nr 3), wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zał. nr 4). ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA UPROSZCZENIA Standaryzacja wniosków oraz załączników ułatwi wnioskodawcy wystąpienie z żądaniem wszczęcia postępowania, bądź dokonania czynności przez organ właściwy, jak również usprawni przeprowadzenie samego postępowania przez organ. Jednolite wzory wniosków oraz załączników będą sprzyjać przejrzystości prawa, a w konsekwencji jego przestrzeganiu. Będą wskazówką również co do tego jakie dane czy załączniki wnioskodawca powinien lub opcjonalnie może zawrzeć we wniosku bądź do niego załączyć. W ten sposób wprowadzenie postulowanych wzorów dokumentów może wpłynąć również na przyspieszenie procedur stanowiących przedmiot niniejszej analizy. 2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie załączników ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków 0661_p_wniosek_o_pozbawienie_uprawnień_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_ Strona 7

8 energetycznej 0662_p_wniosek_o_wykreślenie_z_rejestru_osób_pozbawionych_uprawnień_do_ sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej Aktualne brzmienie przepisów regulujących problematykę załączników niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych procedur należy uznać za nieprecyzyjne i niewystarczające. Zarzut nieprecyzyjności odnosi się do regulacji zawartej w 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń, stanowiącej o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. W tym miejscu należy przypomnieć, iż jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej jest odbycie odpowiedniego szkolenia (art. 5 ust. 8 pkt 4 ustawy Prawo budowlane). Weryfikacja tej okoliczności odbywa się w trakcie pierwszego etapu postępowania egzaminacyjnego. Tym samym należy uznać, iż dokument poświadczający odbycie wspomnianego szkolenia winien być załącznikiem do wniosku o ubieganie się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednakże, zgodnie z brzmieniem 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń, wśród wymienionych załączników do wniosku nie znalazł się dokument stwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia poprzedzającego egzamin, mimo, iż wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowi załącznik nr 2 do wspomnianego rozporządzenia. Taki stan rzeczy należy uznać za błąd, który wymaga uzupełnienia rozporządzenia w niniejszym zakresie. Drugi dostrzeżony problem odnosi się do niewskazania w aktach prawnych, chociażby przykładowo, dokumentów niezbędnych do realizacji procedur w przedmiocie pozbawienia uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Taki stan rzeczy nie tylko utrudnia złożenie wniosku w konkretnej sprawie, ale również może prowadzić do uznaniowego rozstrzygania przez organ w niniejszym zakresie. Warto wspomnieć, iż w uzasadnieniu do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych, stanowiącej implementację dyrektywy usługowej, wskazuje się na zagrożenia wynikające z nieprecyzyjnych i niedookreślonych przepisów prawnych. Skutkiem powyższego zjawiska może być oprócz uznaniowości działań organu również zagrożenie powstawania sytuacji o charakterze korupcyjnym, kryminogennym, czy nawet tworzenia się szarej strefy na płaszczyźnie obywatel/przedsiębiorca urzędnik. SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Doprecyzowania wymagają przepisy rozporządzenia w sprawie szkoleń dotyczące niezbędnych dokumentów, będących załącznikami do wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Warto również rozważyć wprowadzenie wzoru wniosku o ponowne Strona 8

9 dopuszczenie do egzaminu, czy też wzoru oświadczenia o niekaralności (o czym szerzej w propozycji uproszczeń nr 3). Ponadto należy rozważyć wprowadzenie zmian w art. 5 1 ust. 4 i art. 5 1 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w zakresie dotyczącym informacji o konieczności załączenia dokumentów, które pozwolą na przeprowadzenie postępowań dotyczących pozbawienia uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) Przepis art. 8 ust. 5 ustawy Prawo budowlane stanowi: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: a) studia magisterskie albo b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; 3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Przepis 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń stanowi: Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap. Przepis art. 5 1 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowi: W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 5 2 ust. 1, przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- Strona 9

10 użytkową, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień. Przepis art. 5 ust. 4a ustawy Prawo budowlane stanowi: W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przepis art. 5 2 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową obowiązana jest: 1) przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat; 2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa; 3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Przepis art. 5 1 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi: W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej niezwłocznie wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8. De lege ferenda (według postulowanego prawa) W zakresie pierwszego z analizowanych problemów proponuje się w 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń oznaczenie dotychczasowego pkt 4 jako pkt 5 oraz nadanie pkt 4 następującego brzmienia: 4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 5 ust.8 pkt 4 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; Tym samym 6 ust. 3 rozporządzenia otrzyma następujące brzmienie: Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; 2) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; Strona 10

11 3) dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy; 4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 5 ust.8 pkt 4 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 5) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap. W odniesieniu do drugiego zagadnienia proponuje się dodanie do art. 5 1 ustawy Prawo budowlane ust. 4a określającego minimalną treść wniosku, o którym mowa w ust. 4, a także wskazanie niezbędnych załączników do wniosku (tj. świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone przez osobę, której dotyczy postępowanie w sprawie utraty uprawnień, dokumenty poświadczające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 4a ustawy Prawo budowlane). Tożsame rozwiązanie należy zastosować w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w art. 5 1 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. W tym przypadku do wniosku należałoby dołączyć dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn utraty uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 5 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo budowlane. ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA UPROSZCZENIA Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie Prawo budowlane i w rozporządzeniu w sprawie szkoleń jednoznacznie doprecyzuje, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia kompletnych wniosków w przedmiocie: uzyskania uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; pozbawienia uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Spowoduje to zmniejszenie ilości wniosków, w których należy uzupełnić braki, a także przyspieszy przebieg procedury. Tym samym realizuje się postulat wyeliminowywania z porządku prawnego nieprecyzyjnych lub niedookreślonych przepisów prawnych, mogących powodować uznaniowość działania organu. 3. Sprecyzowanie w przepisach rodzaju dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane ANALIZA PROBLEMU Dotyczy procedur: 0581_p_Uzyskanie_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_charakterystyki_energetycznej_ budynków Strona 11

12 0642_Wpis_do_rejestru_osób_posiadających_uprawnienia_do_sporządzania_świadectw_ charakterystyki_energetycznej Przepis art. 5 ust. 8 ustawy Prawo budowlane stanowi, iż świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła, w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów osoba zainteresowana - zobowiązana jest złożyć dokument potwierdzający niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe w przypadku: składania wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej ( 6 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń); składnia wniosku o wpis do rejestru przez osobę, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane ( 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń). Jednakże żaden ze wspomnianych przepisów nie stanowi wprost, jaki dokument winien być przedłożony w celu potwierdzenia niekaralności w zakresie przestępstw, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Ustawodawca stanowi w tym przedmiocie jedynie, iż wnioskodawca winien przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy. To powoduje wątpliwości, czy wystarczającym jest oświadczenie wnioskodawcy w niniejszym zakresie, czy też koniecznym jest złożenie zaświadczenia o niekaralności. W opinii Ministerstwa Infrastruktury dokumentem wystarczającym dla potrzeb przeprowadzenia niniejszych postępowań jest oświadczenie o niekaralności. Nie jest to sytuacja odosobniona. Innym przykładem tego typu regulacji są przepisy regulujące Strona 12

13 procedurę uzyskiwania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U j.t. z późn. zm.) nadaje się osobie fizycznej, która m.in. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. Zgodnie z 27 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U ) do wniosku o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości należy dołączyć m.in. dokument potwierdzający fakt, iż wnioskodawca nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. W tym przypadku organ również uznał, iż dokumentem czyniącym zadość tym wymaganiom, jest oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności. Jednakże z uwagi na pojawiające się w praktyce wątpliwości interpretacyjne warto rozważyć przeredagowanie przepisów, by dopuszczalność złożenia oświadczenia o niekaralności wynikała wprost z przepisów regulujących niniejszą materię. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż stosowana praktyka żądania złożenia oświadczenia o niekaralności, jako dokumentu potwierdzającego niekaralność wnioskodawcy jest zgodna z celami dyrektywy usługowej. W punkcie 47 wspomnianej dyrektywy czytamy bowiem, że w celu uproszczenia procedur administracyjnych, nie powinno się nakładać ogólnych wymogów formalnych, takich jak wymóg przedłożenia oryginalnych dokumentów, poświadczonych kopii lub tłumaczeń przysięgłych, chyba, że jest to obiektywnie uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym ( ). SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA UPROSZCZENIA Zmiana regulacji zawartej w 6 ust. 3 pkt 3 oraz 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń, poprzez określenie wprost, iż dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane jest oświadczenie o niekaralności. Warto również rozważyć wprowadzenie przedmiotowego oświadczenia w treści wniosku o wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz we wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. KATEGORIA UPROSZCZENIA PRAWNA De lege lata (według obowiązującego prawa) Przepis 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń stanowi: Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: Strona 13

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag resortowych do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dn. 9 lipca 2009

Zestawienie uwag resortowych do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dn. 9 lipca 2009 Zestawienie uwag resortowych do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dn. 9 lipca 2009 L.P. Przepis Resort/Urząd Treść uwagi Stanowisko MG 1. Uwagi ogólne Urząd Urząd Patentowy, po ponownym przeanalizowaniu

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo