PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI"

Transkrypt

1 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r.

2 PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja). Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do wiodących firm szkoleniowych w Polsce. Jest jedyną firmą szkoleniową w naszym kraju posiadającą międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Association (CEEMAN). Prowadzi szkolenia firmowe, otwarte programy specjalistyczne i podyplomowe (w tym wysoko oceniany program MBA). Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w kraju. Uczelnia rozpoczęła działalność w roku akademickim 1994/1995 jako Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Jej założycielem jest Akademickie Towarzystwo Edukacyjno- Naukowe Atena, w którego skład wchodzi 49 profesorów i doktorów z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia kształci studentów na 7 Wydziałach, w ramach których proponuje 10 kierunków. Wydział Historyczny oraz Wydział Nauk Politycznych AH mają prawo do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych. Profil uczestnika Studia skierowane są do menedżerów i innych osób odpowiedzialnych za działalność biznesową na rynku rosyjskim. Cele studiów Program PSM "Efektywny Biznes w Rosji" obejmuje rozwój kompetencji w 4 zakresach: 1/ Wiedza o Rosji uwarunkowania historyczne, polityczne i kulturowe mające wpływ na funkcjonowanie biznesu w Rosji. 2/ Wiedza o prowadzeniu biznesu w Rosji - systemy gospodarcze, uwarunkowania prawne, infrastruktura biznesowa. 3/ Umiejętności interpersonalne zwłaszcza skuteczna komunikacja i negocjacje z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. 4/ Język rosyjski w biznesie - poznanie nowego rosyjskiego języka biznesowego. Korzyści, jakie osiągną uczestnicy studiów Poznają gospodarkę Rosji; Lepiej zrozumieją system polityczny i jego wpływ na biznes; Poznają specyfikę kulturową partnerów biznesowych; Poznają skuteczne metody budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi; Poznają praktyczne aspekty robienia interesów w Rosji; Poszerzą znajomość biznesowego języka rosyjskiego. 2

3 Metody dydaktyczne Studia prowadzone są w znacznej części zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning) warsztatu partycypacyjnego. Uczestnicy, doskonaląc określone umiejętności, pracują na przypadkach z pracy własnej oraz realnych przykładach, przedstawiają swoje rozwiązania na forum grupy, wspólnie znajdują rozwiązania. Na zajęciach stosowane są aktywne metody: tzw. burza mózgów, praca w grupach, debata, omawianie case study, etc. Zajęcia praktyczne uzupełnione są podstawą teoretyczną wykładaną przez specjalistów z dziedziny prawa, administracji, historii i gospodarki Federacji Rosyjskiej oraz możliwością spotkań i dyskusji z praktykami ciekawymi postaciami administracji oraz biznesu. Miejsce zajęć Siedziba firmy Pracodawcy RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie Czas trwania Studia obejmują 9 sesji x 2 dni (180 h wykładowych) zajęcia odbywają się w piątki i soboty w godzinach :30 Terminy realizacji studiów: październik 2011 r. czerwiec 2012 r. Warunki przyjęcia Ukończone studia wyższe. Znajomość języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym. Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy; odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni; CV; kserokopia dowodu osobistego / paszportu. Warunki ukończenia studiów Ukończenie programu poświadczone jest dyplomem ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich Efektywny Biznes w Rosji. Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia podyplomowych studiów jest obecność na co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie pracy dyplomowej / egzaminu końcowego. Cena 6.900,- zł netto + 23% VAT od osoby (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przerwy kawowe) 3

4 Informacje i zapisy Organizator Studiów: Jolanta Jagłowska tel. (058) , wew. 398 i 399, tel. kom , Opiekun Merytoryczny: Joanna Chmielewska-Gnojewska tel. (23) , fax. (23) , Program studiów Program podyplomowych studiów Efektywny biznes w Rosji uwzględnia pięć modułów tematycznych dotyczących szeroko pojętej problematyki prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji. Zawarto w nich tematy bezpośrednio związane ze stanem prawnym, gospodarczym, systemem politycznym oraz uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi biznesu w Rosji. Proponowane moduły dydaktyczne obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, jak również ćwiczenia praktyczne przygotowujące specjalistów prowadzących działalność biznesową na rynku rosyjskim. Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie: naukowców i praktyków. Program przewiduje także spotkania z menedżerami z różnych branż działającymi na rynku rosyjskim oraz 45 godzin zajęć z języka rosyjskiego w biznesie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy rozkład zajęć w poszczególnych modułach. MODUŁ I UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I POLITYCZNE BIZNESU W ROSJI Czas trwania: 1 dzień Liczba godzin: 10 Historia Rosji i stosunki rosyjsko-polskie; System polityczny Rosji; Partie polityczne współczesnej Rosji; Wpływ historii i polityki na prowadzenie biznesu. MODUŁ II MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU W ROSJI Czas trwania: 2 dni Liczba godzin: 20 System gospodarczy Rosji; Transformacja gospodarki Rosji; Rynki konsumpcyjne i inwestycyjne w Rosji; Uwarunkowania makroekonomiczne sytuacji przedsiębiorstw; Sytuacja rynkowa z uwzględnieniem dynamiki poszczególnych branż; Wpływ kryzysu na sytuację rynkową poszczególnych krajów i branż; Infrastruktura biznesowa: logistyka, usługi biznesowe itp. 4

5 MODUŁ III PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROSJI Czas trwania: 2,5 dnia Liczba godzin: 25 Rosyjski system prawny; Rosyjskie prawo gospodarcze; System podatkowy; Kontrola wymiany zagranicznej i prawo celne; Prawo kontraktów; Elementy prawa pracy; Specjalny status Obwodu Kaliningradzkiego. MODUŁ IV UWARUNKOWANIA KULTUROWE BIZNESU W ROSJI Czas trwania: 4 dni Liczba godzin: 40 Różnice kulturowe w biznesie; Wpływ kultury na funkcjonowanie biznesu: wzorce zachowań, procesy decyzyjne, styl negocjacji; Aspekty kulturowe prowadzeniu biznesu w Rosji; a. kultura Rosji (sztuka, literatura, religia) b. naród rosyjski, język, obyczaje, styl życia c. kuchnia narodowa Rosyjski charakter i mentalność; a. mentalność Rosjan a mentalność Polaków b. budowanie relacji biznesowych na co zwracać uwagę (specyfika nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych) Rosyjski savoir-vivre; a. organizacja spotkania służbowego b. relacje nieformalne Negocjacje i rozwiązywanie problemów w relacjach biznesowych; a. umiejętność prowadzenia negocjacji z partnerem rosyjskim b. czy warto współpracować z partnerem rosyjskim 5

6 MODUŁ V PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU ROSYJSKIM Czas trwania: 4 dni Liczba godzin: 40 Zabezpieczanie interesów eksporterów podstawowe warunki kontraktowe; a. rozliczenia, terminy i warunki dostaw, reklamacje b. systemy bonusowe c. certyfikacja i bezpieczeństwo transakcji Budowanie systemu dystrybucji na rynku rosyjskim; Przedstawicielstwa, oddziały, własne firmy uwarunkowania prawne i organizacyjne; Inwestycje biznesowe proradzieckich Rosji; a. ogólny klimat inwestycyjny b. uwarunkowania prawne c. analiza ryzyk Spotkania z praktykami biznesu z różnych branż; MODUŁ VI JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE Czas trwania: 4,5 dnia Liczba godzin: 45 6

7 Notki biograficzne wykładowców: Prof. dr hab. Jan Sobczak - specjalność: dzieje myśli politycznej, najnowsza historia powszechna i Polski. Do 2002 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz członka Senatu akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej a następnie UWM, były przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw WSP, były redaktor naczelny i przewodniczący Komitetu Redakcyjnego rocznika UWM Echa Przeszłości. Obecnie członek Komitetu Redakcyjnego rocznika UWM Echa Przeszłości i czasopisma pisma UWM Przegląd Wschodnioeuropejski, członek Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej UWM. Profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Członek rzeczywisty Związku Autorów i Kompozytorów Zaiks, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński specjalność: współczesne ustroje polityczne, administracja publiczna, nauka o państwie i polityce. Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej (1958). Doktor nauk prawnych (1965). Doktor habilitowany (1977). Tytuł profesora (1987). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1967 roku. Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w roku Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach Kierownik Studium Doktoranckiego w latach Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Prof. dr hab. Marian Żukowski - specjalność: transformacja systemu bankowego w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej; zmiany gospodarcze i społeczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. Kierownik Zakładu Funkcjonowania Gospodarki na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1994); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (praca doktorska 1978 r.); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (praca habilitacyjna 1989 r.). Pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii UMCS, Prodziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS, Kierownika Centrum Badań Wschodnich UMCS. Dr Maria Falińska specjalność: świadomość historyczna szlachty i mieszczaństwa w XVII i XVIII wieku (etos polski, litewski, ruski), trans-kulturowe wzorce kohabitacji kultur: polskiej, ukraińskiej, litewskiej (XVI-XIX w.), integracja kulturowa Europy: akulturacje Wschód-Zachód (XIX-XX w.), kultury polityczne - kultury obywatelskie (Europa Centralna i Wschodnia). Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1974), rozprawa doktorska na UAM (1984). Odbyła staże badawcze we Florencji i Prato (1977). Związana zawodowo z Wyższą Szkołą Liderów Społecznych i Mediów (od 2007 r.), w latach konsultant Hint Business Services. W latach adiunkt i wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomiczno- Informatycznej w Warszawie. W latach wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego (od 1988) i Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1975 r.). Dr Karol Kostrzębski specjalność: teoria systemów politycznych i systemów partyjnych, europejski system partyjny, ekstremizmy polityczne we współczesnym świecie. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Doktor nauk humanistycznych (2000). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1994 roku, w latach asystent, od 2000 r. na stanowisku adiunkta, obecnie w Zakładzie Instytucji Europejskich INP Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Jerzy Rutkowski specjalność: teoria i praktyka międzynarodowych stosunków ekonomicznych, sytuacja i przemiany systemowe w Rosji. Współautor koncepcji i uczestnik negocjacji systemowych w tym szczególnie z b. ZSRR w sprawie stopniowego przechodzenia z rozliczeń rublowych na dolarowe w latach

8 współautor i inicjator wdrożonej w latach koncepcji finansowej infrastruktury wspierania eksportu. Przewodniczył polskiej grupie negocjatorów umowy CEFTA. Współautor i uczestnik procesów prywatyzacji w resorcie handlu zagranicznego (BRE, Elektrum i in.). Autor Rządowego Programu Polityki Proeksportowej (program przyjęty we wrześniu 1993 r.). Współautor Rządowego Programu Działań zmierzających do aktywizacji eksportu (program przyjęty w maju 1997 r.). Dr Krzysztof Falkowski specjalność: problematyka gospodarcza Europy Wschodniej, w tym zwłaszcza Rosji (ze szczególnym uwzględnieniem Obwodu Kaliningradzkiego), Białorusi i Ukrainy. Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze. Obecnie adiunkt w Zakładzie Gospodarek Państw Bałtyckich i Europy Wschodniej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynator programu akademickiego Ścieżka Wschodnia, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Stosunków ze Wschodem. Autor licznych recenzowanych publikacji z wyżej wymienionej problematyki wydanych w kraju i za granicą, jak również ekonomicznych analiz rynków wschodnich. Współpracuje m. in. z rozgłośnią Polskiego Radia dla Zagranicy. Magdalena Zwolińska specjalność: język rosyjski. Starszy wykładowca języka rosyjskiego biznesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (od 1989r.) Program autorski - Kultura Rosji, mentalność Rosjan, Rosjanin Twój partner handlowy. Staże naukowo-badawcze - Moskwa, Instytut Jęz. Rosyjskiego im. A. S. Puszkina ,1998, 2002, 2003 oraz Moskwa, Uniwersytet im. M. Łomonosowa Autor i współautor publikacji:,,przewodnik metodyczny do nauki języka rosyjskiego", Мы изучаем экономическую лексику, В мире бизнеса, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla początkujących, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla zaawansowanych Od 1989r. współpraca z firmami działającymi na rynku rosyjskim w zakresie: doradztwo językowe, kursy na certyfikaty- dokształcanie/egzaminy certyfikatowe - język rosyjski biznesu /wszystkie poziomy/, korespondencja handlowa, obsługa językowa spotkań, negocjacji/renegocjacji kontraktów, treningów, rozmów kwalifikacyjnych, tłumaczenia ustne i pisemne. Artur Alba - Absolwent wydziału Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studia podyplomowe na wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy handlowej z partnerami z rynków wschodnich, zarówno w zakresie eksportu towarów i usług, jak również w tworzeniu sieci dystrybucji. W latach Attache Handlowy Ambasady RP w Moskwie. Doświadczenie w polskich firmach handlowych, a także w międzynarodowych koncernach. Aktualnie Dyrektor Sprzedaży na rynki wschodnie w duńskim koncernie branży motoryzacyjnej. Dr Piotr Nikołajewicz Uljankin Wykształcenie wyższe, doktor nauk ekonomicznych, docent. Specjalizacja: inżynier energetyki cieplnej Wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach handlowych i samorządowych. Brał udział w przygotowaniu szeregu programów dotyczących rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego i Samorządów Obwodu Kaliningradzkiego. Członek Międzyresortowej Rady do spraw rozwoju Samorządów Obwodu przy urzędzie gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego, kierownik Katedry Ekonomii i Przedsiębiorczości w Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytecie Technicznym. Specjalizacja naukowo-badawcza: zarządzanie strategiczne złożonymi socjalno-ekonomicznymi systemami. Organizacyjno-ekonomiczne aspekty reformowania systemu zarządzania gospodarką mieszkaniową organizacji samorządowych (w Obwodzie Kaliningradzkim). 8

9 Dr Siergiej Aleksandrowicz Artemow doktor nauk ekonomicznych, docent. Członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, urodzony w 1953 roku. Ponad dziesięć lat zajmował stanowiska kierownicze w handlowych strukturach przedsiębiorstw. Obecnie kierownik oddziału ds. rozwoju małej przedsiębiorczości w Obwodzie Kaliningradzkim. Autor koncepcji podtrzymania i rozwoju małej przedsiębiorczości w Obwodzie Kaliningradzkim do 2015 roku. Brał udział w przygotowaniu szeregu normatywnych aktów prawnych o zasięgu federalnym i regionalnym, regulujących działalność małej przedsiębiorczości. Autor prac i publikacji naukowych z zakresu teorii i praktyki regulacji gospodarki rynkowej. Docent w Katedrze Ekonomii i Przedsiębiorczości w Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytecie Technicznym, prowadzi zajęcia z przedmiotów: zarządzanie strategiczne i ogólne oraz przedsiębiorczość. Biegle posługuje się językiem niemieckim i francuskim. 9

10 Gdańsk, ul. Pomorska 68 tel , fax , Imię i nazwisko: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Nazwa i adres (pieczęć) firmy: dzień miesiąc rok miejsce ulica:... nr... nr mieszk NIP: Stanowisko: Telefon/ praca/ dom Telefon kom: Nazwa uczelni/wydz: Staż pracy: brak do 5 lat 6-10 lat lat powyżej 15 lat Koszty pokrywa: zakład pracy w całości zakład pracy w części słuchacz Informacje o studiach uzyskałem/am: absolwenta/słuchacza GFKM prasa - jaka? inne - jakie? internet Zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych studiów, bez prawa rozpowszechniania. Data wypełnienia: Podpis kandydata: Numer konta GFKM: Pekao S.A. IV o/gdańsk, numer PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK GFKM Załączniki: Uwagi: Odpis dyplomu CV Ksero dowodu osob. Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty: 2

PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER

PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Studia prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo