Logistycy są odpowiedzialni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistycy są odpowiedzialni"

Transkrypt

1 RAPORT Społeczna odpowiedzialność biznesu Logistycy są odpowiedzialni CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, w polskiej branży logistycznej nie jest jedynie hasłem, z którego niewiele wynika. Firmy coraz częściej planują długofalowe projekty, licząc na przychylność rynku. Marcin Złoch, Jan Kaliński Prosty przykład CSR sprzed kilku lat. Głośna sprawa złego traktowania pracowników przez sieć Biedronka. Wizerunek firmy został mocno nadszarpnięty. Dziś dyskont reklamuje się jako firma troszcząca się o pracowników i zapewnia, że dbałość o personel, podobnie jak troska o środowisko naturalne i społeczność, w której działa, zawsze były w centrum jego uwagi. Takich przeobrażeń było więcej. Ważne, aby firma odpowiedzialna społecznie przestrzegała prawa, a ponadto dobrowolnie uwzględniała aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne w swojej działalności komercyjnej oraz stosunkach z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami czy społecznością lokalną. Według tych drogowskazów prowadzi swoją działalność wiele firm także firmy logistyczne. 18 LOGISTYKA A JAKOŚĆ marzec-kwiecień 2011

2 Społeczna odpowiedzialność biznesu RAPORT Kierujemy się strategią społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu pozostajemy w zgodzie ze środowiskiem i naszym otoczeniem, przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności. Deutsche Post DHL, którego jesteśmy częścią, wyznaczył globalne zasady strategii CSR dla całej grupy, obowiązują one w każdym z ponad 220 krajów na całym świecie, gdzie jesteśmy obecni. Na tej podstawie opracowaliśmy zasady strategii lokalnej, opierającej się na trzech głównych obszarach. Pierwszy odnosi się do naszych pracowników. Inwestujemy w ich rozwój, tak aby byli dobrze przygotowani do codziennych wyzwań biznesowych. Drugi obszar lokalnej strategii CSR jest związany z doskonaleniem naszych usług i działań w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności finansowej. Trzeci dotyczy naszego zaangażowania w społeczne akcje edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i przeciwdziałania zmianom klimatycznym wylicza Anna Mazurek z DHL Express (Poland). Budowa marki Rozwój zasobów ludzkich PKP CARGO Celem projektów edukacyjnych PKP CARGO jest rozwój zasobów ludzkich, aby stale dopasowywać kompetencje pracowników do aktualnych potrzeb. W czasie restrukturyzacji firmy, rozwój i szkolenia liderów zmian są szczególnie istotne, ponieważ wiedza kadry zarządzającej jest niezbędna do wprowadzania przekształceń w sposób optymalizujący koszty i czas. Liczba pracowników objętych programem polepszania poziomu wykształcenia w 2007 i 2008 r. wynosi: poprzez uczestnictwo w studiach wyższych 775; podyplomowych, w tym studiach dofinansowanych z EFS oraz MBA 347; kompleksowe projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej; studia MBA, 2007 r. 19 osób i studia podyplomowe dofinansowywane z EFS w roku akademickim 2006/ osób; laboratorium menedżerskie 39; podyplomowe Studia Menedżerskie Europejski Model Zarządzania 32; podyplomowe Studia Zarządzania Projektami według metodyki Prince 2 21; staże zawodowe w Przedstawicielstwie PKP SA w Brukseli 8; szkolenia językowe w czasie pracy 190. Projekt przyczynił się do wzrostu motywacji i zaangażowania pracowników. Jego założeniem było zmniejszenie fluktuacji kluczowych pracowników, co ma szczególne znaczenie w okresie reorganizacji. Prawie wszyscy pracownicy uczestniczący w podnoszeniu kwalifikacji na studiach magisterskich i podyplomowych nadal pracują w spółce. W okresie reorganizacji nie było fluktuacji kadr na znaczących stanowiskach. Poszerzenie zasobu wiedzy pozwoliło kadrze zarządzającej na lepsze zrozumienie procesów zmian i zmniejszenie kosztów ich wprowadzania. Planowana jest optymalizacja procesu kształcenia i zmniejszanie kosztów poprzez poszukiwanie projektów dofinansowanych z EFS, a także kontynuowanie szkoleń językowych. Rozwinięcie projektu polegać ma na włączeniu w proces dystrybucji wiedzy nowoczesnych technologii. Według definicji firma zasługuje na miano społecznie odpowiedzialnej, jeśli realizuje politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a jej celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Na szczęście w Polsce CSR zaczyna być traktowany jako całościowa strategia działalności, a nie jako doraźne działanie PR-owe i marketingowe. Potwierdza to badanie Menedżerowie 500/Lider CSR Spowiedź Praktyków. Jest to kontynuacja badania Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza podstawy praktyka, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Akademią Filantropii oraz Bankiem Światowym w 2003 r. Dzięki temu, że część pytań w obydwu badaniach była tożsama, w nowszym raporcie znaleźć można m.in. analizę porównawczą najważniejszych zmian, jakie zaszły w obszarze świadomości na temat CSR w ciągu siedmiu lat. Potrzeba budowania marki oraz wizerunku firmy wciąż pozostaje głównym motywem angażowania się firm w CSR takie odpowiedzi wskazało 76% badanych, podczas gdy w 2003 r. liczba ta wynosiła 72%. Pocieszający jest fakt, że równie ważnym motywatorem jest obecnie potrzeba budowania lepszych relacji ze społecznością lokalną wzrost motywacji w tym obszarze wyniósł ponad jedną trzecią, tj. z 42% w 2003 r. do 74% w roku W porównaniu ze stanem sprzed siedmiu lat wzmocniło się także przekonanie, że długofalowa opłacalność CSR jest jednym z głównych motywów angażowania się firm w działania na rzecz biznesu odpowiedzialnego społecznie tak twierdzi obecnie 56% w porównaniu z 30% w 2003 r. Niestety, pomimo starań menedżerów, jak wynika z badań rynkowych, odpowiedzialny biznes to termin ciągle enigmatyczny dla klientów. Jak wynika z badania przeprowadzonego w październiku 2010 r. przez MillwardBrown SMG/KRC, tylko 3% Polaków spotkało się z pojęciem CSR, z czego 40% nie potrafi wymarzec-kwiecień 2011 LOGISTYKA A JAKOŚĆ 19

3 RAPORT Społeczna odpowiedzialność biznesu Ekologiczny Obywatel DHL Express Decyzja o rozpoczęciu projektu Ekologiczny Obywatel (Environmental Citizenship) to efekt polityki proekologicznej DHL Express opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ze względu na charakter działalności firma chce zapewnić efektywny przepływ towarów przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko. W początkowej fazie projekt obejmował kraje europejskie, obecnie ma zasięg globalny. W jego ramach odbywają się regularne spotkania przedstawicieli z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie, zaś wyniki środowiskowe są regularnie raportowane, a postępy realizacji zadań audytowane przez zewnętrznych audytorów. Całość działań zaplanowano w sześciu etapach: wprowadzenie, podstawowe wymagania, aktywna ochrona środowiska, zarządzanie środowiskowe, ekologiczna doskonałość i biobiznes. Utworzone zostały specjalne grupy projektowe skupiające przedstawicieli wszystkich pionów firmy, którzy pełnią rolę łączników, odpowiadając za przekazanie zadań wynikających z planu projektu i raportując ich wykonanie. Takie rozwiązanie pozwoliło właściwie określić zakres wymagań, jakie należało spełnić, aby skutecznie wdrożyć projekt w całej firmie. Podstawy proekologicznego programu zostały wypracowane przy współpracy z menedżerami poszczególnych jednostek. Wiele wdrożonych działań prośrodowiskowych w DHL Express Poland miało swój początek wewnątrz firmy. Uświadomieni ekologicznie pracownicy zaczęli zauważać możliwości wprowadzenia na własnym obszarze działania rozwiązań, które dają wymierny środowiskowy efekt. Z inicjatywy pracowników powstały np. znaki w formie naklejek, namawiające do proekologicznych działań: Wykorzystaj papier na maksa, Żarówka też musi odpocząć, Nie marnuj wody. Inną inicjatywą pracowników był pomysł na wykorzystanie skrawków papieru z niszczarek do pakowania/przepakowywania paczek. Wdrożeniu projektu towarzyszyła intensywna kampania informacyjna. Program ma swoje Moment przekazania sprzętu od Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z Warszawy dla jednej z rodzin z powiatu jasielskiego poszkodowanej w powodzi tłumaczyć, czego dokładnie dotyczy to pojęcie. Co setny Polak kojarzy społeczną odpowiedzialność biznesu z ochroną środowiska, a co pięćdziesiąty z zachowaniem pozytywnych relacji w miejscu pracy. Zysk, ale nie od razu Oczywiście CSR jest działaniem długofalowym, nastawionym na budowanie relacji z otoczeniem firmy. Bardziej wpływa na wartość przedsiębiorstwa w długim okresie, a nie na jego zyski w krótkim terminie. Jeżeli firma postępuje, dajmy na to przez dziesięć kolejnych lat w sposób społecznie odpowiedzialny, jej relacje z otoczeniem są bardziej stabilne, a więc także mniej zagrożone ryzykiem, co z kolei przekłada się na jej dobrą, stabilną kondycję finansową w długim okresie. Kryzys finansowy był testem odpowiedzialności społecznej dla wielu firm. Te, które traktowały CSR jako element PR-u, w oderwaniu od szerszej strategii biznesowej, w czasie kryzysu obcinały koszty, rezygnując z podejmowanych jednorazowo akcji. Ich przedstawiciele pytani o przyczyny wymigują się od jednoznacznej odpowiedzi. Te natomiast, w których CSR traktowany był jako element strategii i budowy przewagi konkurencyjnej, jedynie modyfikowały swoje strategie na równi z innymi elementami strategii biznesowej. Kryzys jest właśnie tym czasem, kiedy inwestowanie w CSR jest wręcz konieczne. Za wybuch kryzysu w dużej mierze odpowiada lekkomyślne odejście od podstawowych zasad etyki i odpowiedzialności społecznej. Dlatego CSR potraktowany jako inwestycja podnosząca wartość firmy, która w długim okresie prowadzi do wypracowania pozytywnych relacji z interesariuszami i wzmocnienia przewagi konkurencyjności firmy, może wręcz ułatwić odbudowanie zaufania i odzyskanie pozycji rynkowej w trudnych czasach dodaje Mirella Panek-Owsiańska. 20 LOGISTYKA A JAKOŚĆ marzec-kwiecień 2011

4 Społeczna odpowiedzialność biznesu RAPORT CSR niesie pomoc Zazwyczaj CSR i mówienie o nim sprowadza się do okrągłych haseł o zrównoważonym rozwoju, lepszych warunkach życia Jakie są realne działania firm? Nasze zaangażowanie obejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i edukację, co odpowiada trzem programom: GoGreen, GoHelp oraz GoTeach. Byliśmy pierwszą globalną firmą w branży logistycznej, która wyznaczyła sobie cel ilościowego ograniczenia emisji CO 2. Dzięki zastosowaniu takich środków, jak optymalizacja środków transportu, udoskonalone planowanie na przykład tras Kryzys jest właśnie tym czasem, kiedy inwestowanie w CSR jest wręcz konieczne! Za wybuch kryzysu w dużej mierze odpowiada lekkomyślne odejście od podstawowych zasad etyki i odpowiedzialności społecznej. kurierskich, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i nowatorskich technologii, do 2020 r. zamierzamy zmniejszyć emisję CO 2 powstałego w wyniku z naszej działalności o 30% w porównaniu z poziomem z 2007 r. informuje Anna Mazurek. Jak wynika z przykładu działań UPS, z zasad CSR mogą skorzystać przewoźnicy, ale i lokalne społeczności. UPS zaproponowała Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wdrożenie techniki ekologicznego lądowania, która minimalizuje zużycie paliwa, ogranicza hałas i redukuje emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Miało to związek z rozpoczęciem regularnych lądowań na stołecznym lotnisku największego samolotu MD11 z floty UPS. Procedura Continuous Descent Approach (CDA), inaczej Zielone podejście, to sposób, w jaki piloci we współpracy z kontrolerami lotów prowadzą samolot do lądowania. Technika ta polega na jednostajnym zmniejszaniu wysokości przy jednoczesnym utrzymaniu silników samolotu pracujących na biegu jałowym oraz na wysunięciu klap i podwozia w optymalnym momencie podejścia do lądowania. Stosowanie tej procedury minimalizuje zużycie paliwa, ogranicza hałas, który dociera do ziemi, a także redukuje emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Samoloty transportowe UPS jako pierwsze jesienią 2008 r. rozpoczęły testy CDA na warszawskim lotnisku. Po kilku miesiącach z inicjatywy UPS i we współpracy z PAŻP tę technikę pilotażu zaczął testować również WIZZ AIR, a następnie PLL LOT. W październiku 2009 r. PAŻP uznała Zielone podejście za standardową technikę lądowania dla wszystkich statków powietrznych na warszawskim lotnisku informuje Grzegorz Hlebowicz z PAŻP. Adresatami działań mogą, jak w przypadku DB Schenker, być także pracownicy firmy. Zapewniliśmy kurierom i przewoźnikom w związku z pandemią grypy AH1N1szczepienia i działania edukacyjne. DB Schenker posiada rozbudowany globalny łańcuch dostaw. Przemieszczanie się pracowników na duże odległości logo i hasło: Nie dziedziczymy ziemi po przodkach, lecz pożyczamy od naszych dzieci. Miernikiem sukcesu wprowadzonego projektu są wskaźniki środowiskowe. Do tej pory realizacja poszczególnych zadań przyniosła wymierne efekty w postaci oszczędności w zużyciu zasobów naturalnych i finansowych. Zamontowanie systemów oszczędności energii pozwoliło zmniejszyć zużycie energii w sortowniach o 22,21% w stosunku do roku poprzedniego. Są to oszczędności rzędu ok. 70 tys. zł. Zainstalowanie układu automatycznego ograniczania zużycia gazu w sortowniach to kolejne zaoszczędzone 40 tys. zł. Poprzez segregację odpadów i podpisanie umów z firmami odbierającymi posortowane odpady poszczególne jednostki organizacyjne zaoszczędziły nawet połowę poprzednich kosztów. Działania profilaktyczne w łańcuchu dostaw DB Schenker W związku z pandemią grypy AH1N1 firma DB Schenker podjęła w 2009 r. działania profilaktyczne wobec swoich pracowników i kontrahentów: kurierów i przewoźników. Firma zapewniła im szczepienia, wprowadziła szereg działań prewencyjnych, równolegle zaś prowadziła działania edukacyjne. DB Schenker posiada rozbudowany globalny łańcuch dostaw. Przemieszczanie się pracowników na duże odległości i kontakty z licznymi kontrahentami powodują, że firma jest szczególnie narażona na ryzyko związane z chorobami infekcyjnymi. W 2009 r., wobec zagrożenia wirusem AH1N1, po konsultacji z ośrodkami medycznymi, firma zorganizowała specjalne spotkania informacyjne i konsultacje z lekarzami dla pracowników i kurierów. Oprócz tego, za pomocą kanałów komunikacji wewnętrznej, przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą choroby. Powołano także zespół koordynujący i uruchomiono całodobowe telefony kontaktowe. W całej firmie wprowadzono rygorystyczne zasady czystości pomieszczeń. marzec-kwiecień 2011 LOGISTYKA A JAKOŚĆ 21

5 RAPORT Społeczna odpowiedzialność biznesu W ramach działań profilaktycznych odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych z lekarzami, zaszczepiono prawie 1000 pracowników, przewoźników i kurierów. Dzięki temu firmie udało się ograniczyć ryzyko związane z brakiem płynności łańcucha dostaw, a także wypracowany został system działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Świadomość pracowników i kontrahentów na temat grypy i profilaktyki z nią związanej znacznie wzrosła. Zielona ścieżka ProLogis Międzynarodowy program realizowany przez ProLogis Sustainability Champion ma na celu zaangażowanie pracowników w projektowanie i wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko. W każdym biurze wyznaczono lidera zrównoważonego rozwoju. Liderzy określili 4 kluczowe obszary (energia, odpady, zaopatrzenie i woda), którym następnie przypisano zespoły pracowników, odpowiedzialne za stworzenie praktycznych rekomendacji usprawnień. W Polsce rekomendacje te zostały ujęte w programie Zielona ścieżka. W 2009 r. projekt koncentrował się wokół energii i zarządzania odpadami. Pracownicy firmy byli zachęcani do angażowania się we wprowadzanie proekologicznych usprawnień w biurze oraz do zmiany nawyków w zakresie oszczędnego gospodarowania zasobami. Nowe rozwiązania proekologiczne, jakie w 2008 i 2009 r. firma ProLogis wprowadziła w swoich biurach w USA, Azji, Meksyku i Europie (w tym w Polsce), były wynikiem analizy dotychczasowych działań w sferze zrównoważonego rozwoju. Programowi środowiskowych usprawnień w biurach firmy towarzyszyła stała komunikacja wewnętrzna skierowana do pracowników. Dzięki programowi wprowadzono bardziej przyjazną środowisku infrastrukturę biurową, a także uzyskano oszczędności z tytułu lepszego wykorzystania energii. Dodatkowym efektem był wzrost zaanga- Hellmann Worldwide Logistics Polska od 2002 r. współpracuje z Centrum Utylizacji Opon w zakresie obsługi logistycznej zbioru opon zużytych. Od tego czasu firma zebrała i dostarczyła do punktów odzysku 116 tys. ton opon, czyli 17,5 mln sztuk i kontakty z licznymi kontrahentami powodują, że firma jest szczególnie narażona na ryzyko związane z chorobami infekcyjnymi. W ramach działań profilaktycznych odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych z lekarzami, zaszczepiono prawie 1000 pracowników, przewoźników i kurierów. Dzięki temu firmie udało się ograniczyć ryzyko związane z brakiem płynności łańcucha dostaw, a także wypracowany został system działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Świadomość pracowników i kontrahentów na temat grypy i profilaktyki z nią związanej znacznie wzrosła przekonuje Beata Konecka z DB Schenker Poland. Akcje firm logistycznych są kierowane także do osób niezwiązanych z branżą. Linde Material Handling Polska i DHL Supply Chain Poland wspomogły powodzian. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (woj. podkarpackie) trafiła dostawa sprzętu W ramach propagowania odpowiedzialności społecznej biznesu Logistyka a Jakość przekaże 5% przychodu z reklam na Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. AGD z przeznaczaniem na pomoc osobom poszkodowanym podczas ostatniej powodzi. Lodówki o wartości prawie 40 tys. zł. zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z okolic Jasła. W sytuacji ogromu tragedii natychmiast postanowiliśmy o wygenerowaniu części naszego zysku na pomoc najbardziej dotkniętym 22 LOGISTYKA A JAKOŚĆ marzec-kwiecień 2011

6 Społeczna odpowiedzialność biznesu RAPORT ofiarom powodzi, bez najmniejszego problemu też uzyskaliśmy wsparcie w postaci bezpłatnego transportu sprzętu od naszego partnera biznesowego firmy DHL Supply Chain Poland oraz specjalnie skalkulowanej ceny na sprzęt od naszego drugiego partnera, firmy Euro-Net Sp. z o.o., bardziej znanej jako Euro-RTV-AGD dodaje Marcin Zarzecki z Linde. Działania społecznie zaangażowanego biznesu są szerokie i dotykają wielu dziedzin życia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyodrębnia cztery obszary CSR-u: biznes a społeczeństwo, biznes a środowisko, biznes a miejsce pracy Młodzi konsumenci o CSR: i biznes a rynek. Branża logistyczna jest obecna w każdym z tych obszarów. Najwięcej działań mieści się w pojemnej kategorii społeczeństwo. W tej grupie znalazły się programy edukacyjne i kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa na drogach i ochrony zdrowia. Wiele praktyk z tego obszaru dotyczy również zaangażowania firm w wyrównywanie szans edukacyjnych. Do innych form angażowania się firm na rzecz społeczeństwa należy wolontariat pracowniczy czy działania na rzecz społeczności lokalnych. Wzrasta aktywność związana z ochroną środowiska wiele firm prowadzi programy edukacyjne promujące zachowania proekologiczne. Wiele dobrych praktyk firm skierowanych jest do pracowników, którzy są najważniejszym kapitałem firmy. Konsumenckie trendy Polscy konsumenci jako najważniejsze kryteria wyboru usług i produktów traktują cenę i jakość. Tymczasem w krajach zachodnich konsumenci są wręcz gotowi zapłacić więcej za usługę firmie etycznej, nawet w czasie kryzysu. W najbliższych latach możemy się spodziewać, że odpowiedzialność będzie dla firm nie tylko inwestycją w wizerunek i reputację, ale wpłynie też w widoczny sposób na wyniki sprzedaży. Pamiętajmy jednak, że podnoszenie wyników sprzedaży nie jest celem CSR, choć zrozumiałe jest, że przedsiębiorcy o to właśnie pytają. Każda firma może wprowadzić strategię CSR, niezależnie od sektora, w którym działa. Nie ma bowiem przeciwwskazań, aby firma była odpowiedzialnym pracodawcą, angażowała się w działania prospołeczne, prowadziła program wolontariatu pracowniczego czy wprowadzała ekologiczne rozwiązania twierdzi Mirella Panek-Owsiańska. n 64% nigdy nie zetknęło się z pojęciem biznesu odpowiedzialnego społecznie, 16% potwierdziło znajomość pojęcia CSR, 82% nie przypomina sobie i nie potrafi wymienić żadnej firmy lub organizacji, która kojarzyłaby im się z biznesem odpowiedzialnym społecznie, 70% jest zdania, że firmy prowadzące biznes w sposób społecznie odpowiedzialny powinny częściej informować o swoich działaniach, najczęściej wskazywanymi korporacjami jako społecznie odpowiedzialne były: Procter&Gamble, Danone, Coca-Cola, Microsoft, Nestlé, Avon, Tesco, Unilever. źródło: Gemius, FOB żowania i aktywności pracowników. Firma ogłosi wyniki wdrożenia programu, jak i mierzony przez nią ekologiczny ślad emisji dwutlenku węgla, w trzecim już globalnym raporcie spółki GRI Report Na rzecz zdrowia Wincanton Wincanton angażuje się w wiele inicjatyw ukierunkowanych na rozwój i zdrowie człowieka. Kwestię szerzenia wiedzy na temat oddawania szpiku kostnego i banku dawców uznała za szczególnie istotną, ponieważ w Polsce znalezienie odpowiedniego dawcy nadal pozostaje istotnym problemem. Pracownicy firmy, z uwagi na potrzebę znalezienia dawców dla nich samych bądź członków ich rodzin, zainicjowali akcje zbierania krwi oraz szpiku kostnego. Firma postanowiła z czasem rozszerzyć zakres działań i obecnie krew i szpik przekazywane są nie tylko rodzinom pracowników, ale też na rzecz chorych dzieci z konkretnych szpitali oraz dla podopiecznych Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Firma zebrała do tej pory ponad 106 litrów krwi od 230 osób, a pierwsza akcja pozyskiwania dawców szpiku dała 29 zgłoszeń. Dzięki tym działaniom firma odnotowała wzrost zaangażowania pracowników w życie i procesy firmy, a także większe zainteresowanie działaniami prospołecznymi, a ponadto wzmocniła relacje ze społecznością lokalną. Zbiórki krwi i szpiku będą kontynuowane w różnych oddziałach firmy. Początkowo opisane działania prowadzone były tylko wśród pracowników firmy Wincanton, następnie włączono w nie również oddziały firmy, a także pracowników sąsiednich firm (np. mieszczących się na terenie tego samego parku logistycznego), klientów oraz lokalne społeczności. marzec-kwiecień 2011 LOGISTYKA A JAKOŚĆ 23

7 RAPORT Odpowiedzialność logistycznego biznesu Największe wyzwanie to ochrona środowiska Z Mirellą Panek- -Owsiańską, kierującą Forum Odpowiedzialnego Biznesu, o idei CSR w codziennych działaniach logistyków, rozmawia Marcin Złoch. Czy przedsiębiorcy znają i wykorzystują zasady CSR? Wielu polskich przedsiębiorców prowadzi działania społecznie odpowiedzialne, nie nazywając ich CSR-em, gdyż często nie słyszeli tego pojęcia. Takie działania, jak ekologiczne prowadzenie biura, czyli np. dwustronne drukowanie, segregowanie odpadów, elastyczne godziny pracy, umożliwianie godzenia życia zawodowego z prywatnym, szkolenia dla pracowników, edukacja klientów, innowacyjne podejście do prowadzenia biznesu czy wszelkie działania prospołeczne to właśnie CSR czyli społecznie odpowiedzialny biznes. Choć CSR jest wciąż domeną dużych międzynarodowych korporacji, to często właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażają odpowiedzialne rozwiązania. To, czego brakuje firmom z sektora MŚP, to całościowa strategia i globalne podejście do zarządzania odpowiedzialnością w firmie. Czy branża logistyczna jest specyficzna? Czy jej działania CSR mają jakąś specyfikę, wyróżniają się czymś na tle całej gospodarki? Branża logistyczna ma swoje wyzwania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i z pewnością firmy, które najwcześniej na nie odpowiedzą, mogą liczyć na zwiększenie swojej konkurencyjności. Firmy logistyczne powinny ze szczególną troską podchodzić do działań mających chronić środowisko naturalne. Przecież w powszechnym pojęciu środki transportu, np. ciężarówki, szczególnie przyczyniają się do jego dewastacji. W branży logistycznej dużo uwagi powinno być przykładane do dbania o ekologię, a także zdrowie i bezpieczeństwo kierowców. I coraz częściej tak się dzieje. Przykładowo DHL prowadzi wśród pracowników program środowiskowy, który namawia do proekologicznych działań typu: Wykorzystaj papier na maksa, Żarówka też musi odpocząć, Nie marnuj wody. Obecnie wiele firm transportowych szkoli kierowców z ekologicznego sposobu jazdy. To się opłaca, gdyż przynosi wymierne oszczędności na kosztach paliwa. Do dobrych praktyk rynkowych należą też różnego rodzaju innowacje zrównoważonego rozwoju, wspieranie inicjatyw branżowych czy też projekty edukacyjne dla klientów i partnerów biznesowych. 24 LOGISTYKA A JAKOŚĆ marzec-kwiecień 2011

8 Odpowiedzialność logistycznego biznesu??? RAPORT To także certyfikaty (np. ISO 14001) i kodeksy etyki dla dostawców. Temat zrównoważonego łańcucha dostaw to jeden z ważniejszych obecnie tematów z zakresu CSR dyskutowanych obecnie na świecie, tu branża logistyczna może wnieść bardzo dużo swojej wiedzy i doświadczeń. Zwłaszcza że z przeprowadzonego przez FOB badania wynika, iż świadomość wagi kwestii społecznych i ekologicznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest w naszym kraju bardzo niska. Co jest największym wyzwaniem dla branży? Dla branży logistycznej olbrzymim wyzwaniem są kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Zwłaszcza że coraz większy nacisk ze strony klientów musi powodować myślenie o bardziej ekologicznych sposobach przewozu i transportu. Nie oznacza to natychmiastowej wymiany floty na samochody hybrydowe lub elektryczne, ale z pewnością może oznaczać posiadanie certyfikatów Euro 5 i konkretne cele redukcji zużycia paliwa i emisji CO 2 dla każdego samochodu. Precyzyjna gospodarka magazynowa w celu oszczędnego wykorzystania przestrzeni, korzystanie z ekologicznych myjni czy recykling odpadów to kolejne kroki, które może podejmować firma dbająca o zrównoważony rozwój. Niezwykle ważna jest świadomość firmy, jak oddziałuje na środowisko, sposoby mierzenia tego oddziaływania i plany redukcji niekorzystnych wskaźników. Patrząc na branżę logistyczną na świecie, widać, że kwestie zrównoważonego rozwoju znajdują się w centrum zainteresowania firm i stanowią podstawę podejmowania decyzji o rozwoju, również w Polsce potrzebujemy rzetelnej debaty o wyzwaniach i zakresie odpowiedzialności biznesu tej branży. Jakie korzyści daje stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu? Istotne, aby korzyści płynące ze stosowania zasad odpowiedzialnego biznesu rozpatrywać w perspektywie długofalowej. Po pierwsze, wskutek prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, firma zdobywa przewagę konkurencyjną. Dzieje się tak, ponieważ zwiększa się lojalność konsumentów i innych interesariuszy firmy (pracowników, dostawców), poprawiają się relacje z lokalnymi społecznościami i władzami, kształtuje się pozytywny wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz, udaje się pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników. Ponadto podnosi się kultura organizacyjna firmy, a także rośnie zainteresowanie inwestorów. Czy potrzeba prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnego biznesu zwiększa się? Zaangażowanie polskich firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu zdecydowanie rośnie. Choć w Polsce o istnieniu idei CSR możemy mówić dopiero od 10 lat, to rozwój jest widoczny. Wiele firm prowadzi zaawansowane CSR-owe strategie spójne z misją, wizją wartości i poszczególnymi politykami firmy. Rozwój ten odzwierciedla coroczny raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będący podsumowaniem działań firm w Polsce z zakresu CSR w danym roku. W czasie 10 lat swojej działalności Forum zebrało ponad 500 dobrych praktyk firm działających w Polsce. Poziom świadomości biznesu zwiększa się, ponieważ wymaga tego konkurencyjny rynek, coraz bardziej świadomi stają się konsumenci, a wkrótce mogą również pojawić się regulacje państwowe w zakresie CSR. Które z działań z zakresu CRS firm logistycznych warto wspomnieć? Myślę tu o ciekawych przykładach. Takich działań jest sporo. Można wspomnieć o programie Ludzie ludziom UPS Polska. Projekt realizowany od 2005 r. miał na celu wsparcie wykluczonych podkarpackich miast Lipa i Sierakośce oraz połączonych z nimi historycznie i etnicznie ukraińskich miejscowości Niżankowice i Golovecko. Składało się na niego sfinansowanie i wybudowanie czterech nowoczesnych sal komputerowych w szkołach, modernizacja infrastruktury szkolnej, zakup pomocy naukowych, budowa sal gimnastycznych, finansowanie internetu oraz programu edukacyjnego. Ponadto dla 3-6 najzdolniejszych uczniów/uczennic finansowane są stypendia, a dla dzieci ze szkół polskich i ukraińskich organizowane wycieczki do metropolii polskich, ukraińskich i amerykańskich. Kolejny program to np. Rozwój zasobów ludzkich prowadzony przez PKP CARGO. Jego celem jest rozwój zasobów ludzkich, aby stale dopasowywać kompetencje pracowników do aktualnych potrzeb. Ponad tysiąc osób dzięki wsparciu pracodawcy podwyższyło swoje wykształcenie, kończąc studia, kursy i szkolenia. Projekt przyczynił się do wzrostu motywacji i zaangażowania pracowników. Prawie wszyscy pracownicy uczestniczący w podnoszeniu kwalifikacji na studiach magisterskich i podyplomowych nadal pracują w spółce. Poszerzenie zasobu wiedzy pozwoliło kadrze zarządzającej na lepsze zrozumienie procesów zmian i zmniejszenie kosztów ich wprowadzania. Może warto jeszcze wspomnieć o działaniach profilaktycznych w łańcuchu dostaw akcji DB Schenker. W związku z pandemią grypy AH1N1 firma DB Schenker podjęła w 2009 r. działania profilaktyczne wobec swoich pracowników i kontrahentów: kurierów i przewoźników. Firma zapewniła im szczepienia, wprowadziła szereg działań prewencyjnych, równolegle zaś prowadziła działania edukacyjne. n Co to jest odpowiedzialny biznes? Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR Corporate Social Responsibility) to koncepcja, wg której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, czyli m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną. Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej. To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to m.in. wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, wzrost konkurencyjności, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy. Do tych najszerzej stosowanych narzędzi realizacji odpowiedzialnego biznesu należą: kampanie społeczne, czyli działania ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia pomocy mediów jako nośnika przekazu, marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing) jest uwzględnianiem w działalności firmy zarówno celów marketingowych, jak i potrzeb społecznych, programy etyczne dla pracowników to przedsięwzięcie mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości. marzec-kwiecień 2011 LOGISTYKA A JAKOŚĆ 25

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów.

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. DROGA DO SIEBIE Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. CSR w branży farmaceutycznej CSR to dobrowolna strategia biznesowa uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Informacja prasowa Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy i praktyki społeczne oraz środowiskowe do swojej podstawowej

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrożenie CSR

Wsparcie na wdrożenie CSR Wsparcie na wdrożenie CSR W marcu 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie na wdrożenie działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Informacja ogólna Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Audytel o firmie Wartości Misja NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo