1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU"

Transkrypt

1 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 2 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU g g ab B* ---'.ss ~ WWrfhgOTyP-niy ii^rifrtmkiilii i i TBiM»iiri1 r r V[ --^Sae ^ %BP-*- 1 REGIONALNA BAZA M U 1 ; 1 LOGISTYCZNA H B R f i ' l l l i l S I S S i S J y: -? i Powstanie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej (RBLog) jest konsekwencją transformacji Sił Zbrojnych RP oraz stworzeniem stacjonarnego systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych RP. W wyniku przeformowania systemu logistycznego SZ RP została sformowana 1 RBLog, która zintegrowała podsystemy: materiałowy, techniczny, transportu i ruchu wojsk i infrastruktury w nowy terytorialny system zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności Bazy. 1 RBLog została sformowana na podstawie: Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 15 lipca 2010 roku oraz Rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 5 sierpnia 2010 roku. Komenda 1 RBLog stacjonuje w Wałczu. Jest jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ. W systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk jest organem wykonawczym Szefa IWsp SZ przewidzianym do planowania gromadzenia, przechowywania, dystrybucji środków zaopatrzenia przeznaczonych na zaopatrzenie WOG stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy, planowania i realizacji działalności remontowej sprzętu, koordynowania ruchu wojsk w rejonie odpowiedzialności a także realizacji zadań w ramach obowiązków państwa gospodarza.

2 9 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU ODZNAKA PAMIĄTKOWA OZNAKA ROZPOZNAWCZA Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 57/MON z dnia 28 lutego 2012 r. ustanowił doroczne Święto 1 RBLog na dzień 1 września. Święto Bazy stanowić będzie dodatkowy czynnik integrujący żołnierzy i pracowników wojska oraz przyczyni się do zacieśnienia więzi ze środowiskiem kombatantów i weteranów, a także z lokalną społecznością Wałcza. Decyzją Nr 94/MON z dnia 29 marca 2012 r. Minister Obrony Narodowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej wprowadził odznakę pamiątkową, oznaki rozpoznawcze oraz proporczyk na beret 1 RBLog. O d znaka p am iątkow a w ykonana je st w k s z t a łc ie k r z y ż a m a lt a ń s k ie g o z amarantowymi krawędziami, ramiona w kolorze niebieskim. Kolory te nawiązują do służb logistycznych. W centrum krzyża zamieszczono herb miasta Wałcz w którym stacjonuje Komenda 1 RBLog. Umieszczenie herbu miasta Wałcz na odznace pamiątkowej wskazuje na więź i utożsamianie się wojska z miastem i społecznością lokalną. Ramiona połączone są elem entam i graficznym i o b r a z u ją c y m i c z t e r y p o d s y s t e m y : m ateriałow y (kłos), techniczny (koło), transport i ruch wojsk (kierownica), oraz infrastruktury wojskowej (cegły) systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Sformowanie Bazy zintegrowało podsystemy logistyczne oraz zoptymalizowało stacjonarny potencjał logistyczny w rejonie odpowiedzialności 1 RBLog. Oznak a ma kolor j asno niebieski, który na wiązu je d o sł użb log istycz nych, kolor ten symbolizuje pokój, dyscyplinę, dynamizm, lojalność. Na środku tarczy umieszczono symbol miasta Wałcz - ważkę. Ważka została ustanow iona sym bolem m iasta W ałcz w 2009 r. Ten lekki, zwiewny i kolorowy owad najbardziej oddaje wałecki klimat oraz piękno j ez ior i lasów, które otaczają miasto. Symbol miasta a jednocześnie maskotka miasta Wałcz przedstawia układ kompozycyjny stylizow anej w ażki i słońca. M otywy n a w ią zu ją do w yją tkow y ch w alo ró w przyrodniczych miasta. Wałcz kojarzy się z turystyką, wypoczynkiem i relaksem nad jeziorami z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

3 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 10 Proporczyk na beret ma kształt prostokąta pomniejszonego wycięciem trójkątnym w tylnej części. Jest w dwóch kolorach w środkowej części amarantowy, otoczony niebieskimi paskami. Jedynka umieszczona po środku ma uwidaczniać przynależność żołnierzy do 1 RBLog. Kolor niebieski utożsamia jednostkę z kolorami używanymi przez przełożonego i miasto Wałcz.

4 3 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Eryk HOFFMANN Urodził się 10 marca 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (1986), Akademii Obrony Narodowej, Podyplomowych Studiów Operacyjno - Logistycznych (1994 i 1999), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004) oraz kursu z zakresu organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym w WAT (2011). Służbę wojskową rozpoczął jako pomocnik szefa służby żywnościowej w 1 Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Kraju im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, następnie pełnił obowiązki kwatermistrza w 17 dywizjonie ogniowym OPK w Libiążu. W latach był kierownikiem sekcji żywnościowej w Ośrodku Szkolenia Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie, a po ukończeniu AON został skierowany do 14 Składnicy Technicznej OPK. W latach pełnił służbę na stanowiskach szefa logistyki, zastępcy dowódcy i dowódcy 1 Bazy Materiałowo - Technicznej w Toruniu. Od 14 marca 2011 r. pełnił obowiązki Komendanta 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a od 1 kwietnia 2015 r. objął stanowisko Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.

5 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 4 Płk Eryk HOFFMANN za swą rzetelną i sumienną postawę w służbie oraz ambicję był wielokrotnie wyróżniany m. i n. m e d a l e m s re b r n y m Za długoletnią służbę" i srebrnym Krzyżem Zasługi" oraz medalami resortowymi: złotym Za Zasługi dla Obronności Kraju i złotym Siły zbrojne w Służb ie O jczyzny", wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP". Ponadto za wyjątkową aktywność w środowisku lokalnym otrzymał medale: Pro Memoria" i srebrny Za opiekę nad miejscami pamięci narodowej", a także brązowy Za zasługi dla pożarnictwa". Za opiekę nad zabytkowym XIX - wiecznym obiektem na terenie swojej jednostki Minister Kultury wyróżnił płk. Eryka Hoffmanna złotą odznaką Za opiekę nad zabytkami". Wyjątkowym uznaniem za współpracę z duszpasterstwem wojskowym Komendant wyróżniony został przez Biskupa Polowego WP m.in. Medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki". W 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego i jego mieszkańców otrzymał medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pod jego Komendą 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy został uznany w 2013 roku za przodującą instytucję wojskową i wyróżniony tytułem honorowym oraz statuetką Przodująca instytucja wojskowa".

6 5 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU

7 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 6

8 11 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU PRZEZNACZENIE I GŁÓWNE ZADANIA 1 RBLog jest stacjonarną jednostką logistyczną, funkcjonującą w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk, podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i stanowi jego organ wykonawczy przewidziany do planowania, gromadzenia, przechowywania i dystrybucji środków zaopatrzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy oraz jednostek pełniących funkcję OG ( 2 x KPW, 4 x Blot). Do głównych zadań wykonywanych przez 1 RBLog należy: ^ utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej sprzętu wojskowego oraz zapasów środków materiałowych; ^ utrzymanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego do osiągnięcia wymaganego stopnia zdolności bojowej na okres zagrożenia, kryzysu i wojny; ^ przygotowanie stanów osobowych, sprzętu i środków materiałowych oraz dokumentacji umożliwiających zorganizowane przejście ze struktur P" na czas W"; ^ realizacja planów rzeczowo-finansowych opracowywanych na podstawie przydzielonych środków finansowych; ^ realizacja zaopatrywania (planowego i doraźnego), prowadzenie procedur przetargowych, realizację centralnych zakupów, dystrybucja środków zaopatrzenia oraz usług; ^ prowadzenie ewidencji zgodnie z ZWSI RON; ^ zabezpieczenie medyczne w rejonie odpowiedzialności Bazy; ^ ochrona i obrona obiektów wojskowych oraz konwojowanie środków bojowych i materiałów niebezpiecznych; ^ zabezpieczanie szkolenia wojsk własnych i sojuszniczych na największym poligonie w Europie (Drawsko Pomorskie) oraz na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Wicko Morskie; ^ zabezpieczanie funkcjonowania 5 Centrów Szkolenia poprzez Wojskowe Oddziały Gospodarcze w rejonie odpowiedzialności (CSLog Grudziądz, CSWL Drawsko Pomorskie, CSWL Poznań, CSAiU Toruń, CS MW Ustka).

9 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 12 Do głównych zadań składów należy: ^ zaopatrywanie oddziałów gospodarczych, jednostek wojskowych oraz instytucji wojskowych w żywność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, bojowe i techniczne środki materiałowe oraz sprzęt kulturalno-oświatowy; ^ przyjmowanie z przemysłu i utrzymywanie zapasów wojennych, użytku bieżącego i nakazanych depozytów oraz prowadzenie ich rotacji i odświeżania; ^ przyjmowanie i przechowywanie mienia zbędnego dla sił zbrojnych oraz przekazywanie go dla właściwych terenowych oddziałów Agencji Mienia Wojskowego; ^ przeprowadzanie stałych analiz i badań laboratoryjnych środków i materiałów przyjmowanych z przemysłu oraz prowadzenie badań am unicji i materiałów wybuchowych zgodnie z procedurami badawczymi. Do głównych zadań warsztatów technicznych należy: ^ przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych środków materiałowych; ^ wykonywanie napraw i regeneracji zespołów oraz produkcji niektórych rodzajów części zamiennych, szczególnie do sprzętu starszej generacji; ^ naprawa narzędzi i przyrządów pomiarowych, wchodzących w skład remontowanego sprzętu wojskowego, a także legalizacja (naprawa) przyrządów rozpoznania skażeń chemicznych sprzętu nurkowego, kamizelek ratunkowych i sprzętu pneumatycznego; ^ remonty broni strzeleckiej, artylerii klasycznej i samobieżnej, uniwersalnych źródeł zasilania o małej i dużej mocy, drobnego sprzętu optycznego, noktow izyjnego i optoelektronicznego, sprzętu inżynieryjnego oraz pojazdów kołowych; ^ wykonywanie napraw bieżących i obsługiwań okresowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych w ramach działalności grup serwisowych.

10 13 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU STRUKTURA - BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE Struktura 1 RBLog przedstawiona jest w formie graficznej poniżej. W skład 1 RBLog wchodzą: Składy Materiałowe: Grudziądz, Toruń NR 1, Maksymilianowo, Gardeja, Dębogórze, Toruń NR 2, Dolaszewo, Gdynia, Cybowo, Darłowo, Drawno, Mosty, Piła, Wałcz; Rejonowe Warsztaty Techniczne: Grudziądz, Bydgoszcz; Warsztaty Techniki Lotniczej w Toruniu; Warsztaty Techniki Morskiej w Gdyni. Jednostki bezpośrednio podległe 1 RBLog to: Wojskowe Oddziały Gospodarcze: 6 WOG Ustka, 11 WOG Bydgoszcz, 12 WOG Toruń, 13 WOG Grudziądz, 14 WOG Poznań, 15 WOG Szczecin, 16 WOG Drawsko Pomorskie, 17 WOG Koszalin, 18 WOG Wejherowo; Wojskowe Komendy Transportu: Szczecin i Gdańsk; 1 kompania regulacji ruchu w Bydgoszczy.

11 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 14 STRUKTURA - BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE Rejon odpowiedzialności 1RBLog obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. POTENCJAŁ LOGISTYCZNY 1 RBLog

12 15 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Rejonowe Warsztaty Techniczne Bydgoszcz Rejonowe Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy są pododdziałem 1 RBLog realizujące zadania obsługowo-naprawcze sprzętu łączności, informatyki i WE, czołgowo - samochodowego i inżynieryjnego będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP na rzecz jednostek wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności. Główne Zadania Warsztatów: realizacja kompleksowych napraw wybranych grup (typów) sprzętu wojskowego oraz obsługiwań technicznych wyższych rzędów; wykonywanie zadań obsługowo - naprawczych na rzecz jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności 1Rblog; wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących żurawi na podwoziach kołowych w tym przygotowania do badań dozorowych; wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw bieżących obrabiarek i urządzeń warsztatowych; wykonywanie badań diagnostycznych i technicznych pojazdów samochodowych; wykonywanie napraw i regeneracji zespołów oraz produkcji niektórych rodzajów części zamiennych, szczególnie do sprzętu starszej generacji; prowadzenie przeklasyfikowania i rozkompletowania sprzętu wojskowego, w celu odzyskania zespołów, podzespołów i części zamiennych; wydzielanie specjalistów do udziału w kontrolach stanu technicznego sprzętu wojskowego; opracowywanie i dostosowywanie dokumentacji technologicznej dla potrzeb rejonowych warsztatów technicznych; w okresie zagrożenia i wojny wykonywanie napraw sprzętu wojskowego w zakresie R3 i R4, zgodnie z opracowanymi skróconymi technologiami napraw oraz wydzielanie grup serwisowych celem wzmocnienia potencjału naprawczego wojsk.

13 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 16

14 17 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Rejonowe Warsztaty Techniczne Grudziądz Rejonowe Warsztaty Techniczne w Grudziądzu są wiodącym organem naprawczym Sił Zbrojnych RP, podległym Komendantowi 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. Powstały na bazie 1 Okręgowych Warsztatów Technicznych. Posiadają ponad 60-cio letnie doświadczenie w obszarze technicznego zabezpieczenia eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Warsztaty realizują zadania naprawczo-obsługowe na potrzeby jednostek wojskowych z rejonu odpowiedzialności 1 RBLog. Warsztaty wykonują m.in.: naprawy główne artylerii ciągnionej i samobieżnej, m.in. 152mm ahs DANA, wyrzutnia RM-70, WR-40 LANGUSTA; naprawy i modernizacje wszystkich wersji armat przeciwlotniczych ZU do wersji z celownikami kolimatorowymi CKE; naprawy zmodernizowanej armaty przeciwlotniczej S-60 MB BLENDA; naprawy systemów kierowania ogniem SKO-DRAWA czołgów PT-91; modernizacje ( pasywację") przyrządów noktowizyjnych czołgów T-72, wozów BWP;

15 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 18 naprawy średnie pasywnych przyrządów noktowizyjnych; naprawy główne praktycznie wszystkich rodzajów broni strzeleckiej, będącej na wyposażeniu Wojska Polskiego; naprawy mobilnych systemów radiolokacyjnych, m.in. RZRA LIWIEC, RT-21 DANIELA;

16 19 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU obsługi artyleryjskich systemów kierowania ogniem TOPAZ/FONET, systemu wykrywania strzału PILAR; obsługi i naprawy morskiego uzbrojenia artyleryjskiego; modernizacje ruchomych warsztatów RWEM i RWS; naprawy konserwacyjne kołowych i gąsienicowych podwozi bazowych, m.in. TATRA 815, STAR 266, JELCZ 662, 2S1, HONKER, BRDM, pływający transporter gąsienicowy PTS-M; legalizacje sprzętu ratownictwa wodnego; obsługi i naprawy nowowprowadzonych wykrywaczy min; obsługi i naprawy sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych CHERDES; naprawy średnie zespołów prądotwórczych; naprawy główne wózków podnośnikowych i transportowych, realizacje wielu zadań stawianych doraźnie przez przełożonych na rzecz misji pokojowych.

17 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 20

18 21 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Warsztaty Techniki Lotniczej Toruń Warsztaty Techniki Lotniczej są komórką wewnętrzną 1 Regionalnej Bazy Logistycznej, bezpośrednio podporządkowaną Komendantowi Bazy, utworzoną na podstawie rozkazu nr Z-102 z dnia r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych bezpośrednio Komendantowi 1 RBLog. WTL Toruń przeznaczone są do utrzymania sprawności technicznej sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Jednostek Wojskowych SZ RP. W tym celu wykonują naprawy główne, średnie, bieżące i awaryjne, przeglądy techniczne, modyfikacje, modernizacje oraz serwisowania sprzętu technicznego na terenie całego kraju. Do głównych zadań należy utrzymanie stałej gotowości m obilizacyjnej i bojowej, zgodnie z określonymi normatywami w tym zakresie; wykonywanie napraw sprzętu wojskowego będącego na uzbrojeniu Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych; realizacja zabezpieczenia technicznego Sprzętu Wojskowego w PKW; naprawa sprzętu u użytkownika w ramach działalności serwisowej prowadzonej na terenie całego kraju - w szczególności sprzętu ubezpieczenia lotów i radiowej łączności lotniczej; prowadzenie kontroli sprzętu UL i RŁL na lotniskach SZ RP; realizacja kontroli sprzętu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych na lotniskach SZ RP; w ykonyw anie przeglądów urządzeń klim atyzacyjnych sprzętu specjalnego; wykonywanie badań sprzętu ochrony przeciwporażeniowej przez laboratorium dielektryczne; wykonywanie pozostałych napraw sprzętu wojskowego wynikających z potrzeb bieżących SZ RP; koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i obroną obiektów.

19 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 22

20 23 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU

21 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 24

22 25 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU WARSZTATY TECHNIKI MORSKIEJ GDYNIA Warsztaty Techniki Morskiej w Gdyni są pododdziałem 1 RBLog Wałcz przeznaczonym do wykonywania zadań obsługowo-naprawczych: sprzętu techniki naziemnej, jednostek pływających, statków powietrznych będącego na wyposażeniu jednostek lotniczych i marynarki wojennej oraz innych jednostek wojskowych SZ RP, atestacji sprzętu ratowniczego, ratunkowego, nurkowego, systemów ppoż. oraz wytwarzania, utrzymywania i wydawania mieszanin oddechowych na potrzeby zabezpieczenia zadań nurkowych w SZ RP. Realizacja zadań obsługowo-naprawczych: sprzętu radiolokacyjnego; sprzętu łączności, rozpoznania i walki elektronicznej oraz sprzętu informatycznego; sprzętu uzbrojenia morskiego; sprzętu ratunkowego i nurkowego; sprzętu służby inżynieryjno-saperskiej oraz OPBMR; sprzętu samochodowego; badania diagnostyczne pojazdów; modernizacje sprzętu samochodowego, w tym zmiany podwozi bazowych; urządzeń transportu bliskiego w tym żurawi samochodowych oraz żurawików i podnośników na okrętach; innego specjalistycznego sprzętu techniki morskiej oraz naziemnej; udzielanie pomocy technicznej jednostkom w miejscu ich stacjonowania w zakresie napraw awaryjnych i obsługiwań; udzielanie pomocy jednostkom w ocenie stanu technicznego i przedłużaniu resursów sprzętu techniki naziemnej; wykonywanie pomiarów energetycznych sprzętu techniki okrętowej i lądowej; badania laboratoryjne środków odkażających, ISOPS oraz aparatów tlenowych - ewakuacyjnych,

23 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 26 przygotowanie mieszanin oddechowych oraz badanie jakości powietrza i mieszanin oddechowych; opracowywanie dokumentacji technologicznej do sprzętu wprowadzonego na wyposażenie Sił Zbrojnych.

24 27 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU

25 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 28 OPIS MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ STACJONUJE 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Wałcz jest położony na Pojezierzu Wałeckim, jednak mniejsza północno-wschodnia część miasta znajduje się już na Równinie Wałeckiej - oba mezoregiony należą do Pojezierza Południowopomorskiego. Wałcz leży na południowo-wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego. Najbliższe duże miasta to: Szczecin, Bydgoszcz, Piła, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Koszalin. Miasto znajduje się na terenie płaskim, urozmaiconym jedynie niewielkimi wzniesieniami. Wałcz usadowiony jest nad jeziorami. Jeziora te znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Przez miasto przepływa rzeka Żydówka. Na terenie miasta ok. 11,2% stanowią jeziora i rzeki, których powierzchnia łącznie wynosi 427 ha. Akweny te położone są w zwartych kompleksach lasów o zróżnicowanym drzewostanie. Miasto z trzech stron (od zachodu, południa i wschodu) także otoczone jest lasami. W okresie powstawania państwowych organizacji plemiennych dzisiejsza ziemia wałecka leżała na pograniczu wpływów Pomorzan i Polan. Należy przyjąć, że do czasów przedpaństwowych Polski, ziemie te były pod kulturowym i politycznym wpływem Pomorzan i związane były z losem dziejowym Pomorza Zachodniego. Poprzez wyprawy wojenne na Pomorze organizowane w 1. połowie XII wieku przez Bolesława Krzywoustego okolice te zostały włączone do państwa polskiego, stanowiąc północne rubieże Wielkopolski W 1296 r. tereny te opanowała Brandenburgia. 23 kwietnia 1303 r. Ulrich Schoning i Rudolf Liebenthal otrzymali od margrabiów brandenburskich: Ottona, Konrada i Waldemara przywilej na założenie miasta Arnskrone koło dotychczasowej osady Wolczen. Prócz praw miejskich Wałcz został także uposażony w 208 łanów ziemi ornej, łąki oraz dwa jeziora z wyspami i półwyspem, a także na 16 lat został zwolniony z podatków. W 1368 r. na mocy układu zawartego przez Kazimierza Wielkiego

26 29 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU i Ottona VIII Leniwego gród został przyłączony do Polski. Król potwierdził także przywilej miejski dla Wałcza, a w zamku osadził swojego starostę. Miasto w kwietniu 1378 r. spłonęło doszczętnie, wraz z otaczającym je ostrokołem i kościołem. W okresie I Rzeczypospolitej, Wałcz należał do woj. poznańskiego i był siedzibą starostwa grodowego. Od 1773 r. po I rozbiorze Polski miasto należało do prowincji państwa pruskiego zwanej Prusy Zachodnie. W XIX w. miasto odznaczało się szybkim rozwojem ekonomicznym. Działało tu kilka tartaków, odlewnia żelaza, fabryka maszyn, mebli, drukarnia, wapienniki, browar. W 1880 r. połączono Wałcz linią kolejową z Piłą, a w latach z Człopą, Kaliszem Pomorskim, Złocieńcem i Złotowem. Traktat wersalski pozostawił zamieszkany w zdecydowanej większości przez Niemców Wałcz w Rzeszy Niemieckiej w prowincji Marchii Granicznej Poznańsko-Zachodniopruskiej. W 1945 r. miasto zostało włączone do Polski, większość jego ludności wysiedlono do Niemiec. Do miasta przybyli w ich miejsce m.in. Polacy z Kresów Wschodnich. W 1946 roku miasto zostało włączone do woj. szczecińskiego, by następnie w 1950 roku w wyniku podziału tego województwa znaleźć się w woj. koszalińskim. W latach miasto administracyjnie należało do województwa pilskiego. W wyniku reformy administracyjnej państwa od 1999 r. Wałcz należy do woj. Zachodniopomorskiego.

27 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 30 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Osiedle Lędowo 1N Ustka woj. Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska Bydgoszcz woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Okólna Toruń woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Czwartaków Grudziądz woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Bukowska Poznań woj. Wielkopolskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Narutowicza 10A Szczecin woj. Zachodniopomorskie telefon: fax:

28 31 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Główna Oleszno woj. Zachodniopomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. 4 Marca Koszalin woj. Zachodniopomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Sobieskiego Wejherowo woj. Pomorskie telefon: fax: Wojskowa Komenda Transportu Gdańsk ul. Słowackiego Gdańsk woj. Pomorskie telefon: fax: \l Wojskowa Komenda Transportu Szczecin ul. Narutowicza18A Szczecin woj. Zachodniopomorskie telefon: fax: kompania regulacji ruchu ul. Gdańska Bydgoszcz woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax:

29 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 30 SZEF SZTABU ppłk Krzysztof SZULIŃSKI GŁÓWNY KSIĘGOWY ppłk Piotr DĄBROWSKI SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO ppłk Kazimierz WIŚNIEWSKI SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO ppłk Marek WIZA SZEF WYDZIAŁU TRANSPORTU I RUCHU WOJSK I HNS ppłk Krzysztof WRÓBLEWSKI

30 33 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU NOTATKI

31 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 34 NOTATKI

32 33 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU NOTATKI

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 7 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE

WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI P4 WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE 3.02.20 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG), Oddział Zabezpieczenia (OZ) jednostka specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

1 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH SZER. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 3 OGÓLNA KPT.

1 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH SZER. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 3 OGÓLNA KPT. W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH STACJONUJĄCYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W SZCZECINIE WYSTĘPUJĄ WOLNE STANOWISKA PRZEWIDZIANE DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. ŻOŁNIERZE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245 ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

System logistyczny w służbach. prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl

System logistyczny w służbach. prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl System logistyczny w służbach prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 184 DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ RP

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ RP ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 1 (176) 2009 Andrzej Bursztyń ski Akademia Marynarki Wojennej ROLA I ZADANIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 105 6089 Poz. 617 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r. Wojskowe Centrum Metrologii Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 161 DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r. Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 152 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno.

1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno. Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu chełmińskiego - Starostwo Powiatowe w Chełmnie sporządzona w oparciu o art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. 454 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ SZKOŁAMI REALIZUJĄCYMI PROGRAM EDUKACJI OBRONNEJ SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OPOLU płk Mirosław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 367 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel

Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel. 261 840 208 VI Forum Organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności Podpisywanie porozumień o współpracy, zasady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 57 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD LOGISTYKI P4 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HNS WARSZAWA DEFINICJE HNS HNS jest to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez HN w czasie pokoju, kryzysu lub wojny innemu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 1 TEMAT: PROWADZENIE DZIAŁAŃ OBRONNYCH W RAMACH POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ELEMENTAMI POZAMILITARNEGO PODSYSTEMU OBRONNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Wojska Obrony Terytorialnej Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Wyszczególnienie

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Wyszczególnienie 36 HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Kursy kwalifikacyjne 1 8105007 Pion funkcjonalny: zabezpieczenia, obszar ogólny (na stanowiska o STE. podpułkownik,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 297 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH METODYKA podstawowe obowiązki dowódcy załogi, miejsce i rolę w procesie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 118 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (stan na dzień 31.12.2014 r.)

WYKAZ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (stan na dzień 31.12.2014 r.) WYKAZ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (stan na dzień 31.12.2014 r.) Prezentowany Wykaz zawiera podstawowe dane o wszystkich zespołach archiwalnych, których dokumentacja przechowywana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 153 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYRESORTOWA W ZAKRESIE INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ W WOJSKU POLSKIM

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYRESORTOWA W ZAKRESIE INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ W WOJSKU POLSKIM WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYRESORTOWA W ZAKRESIE INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ W WOJSKU POLSKIM płk Andrzej MERSKI Państwowa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej 18.09.2012 r. WARSZAWA Układ

Bardziej szczegółowo

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018.

Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018. MODERNIZACYJNE WYZWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018. Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Andrzej DUKS WARSZAWA 18.05.2011r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo