1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU"

Transkrypt

1 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 2 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU g g ab B* ---'.ss ~ WWrfhgOTyP-niy ii^rifrtmkiilii i i TBiM»iiri1 r r V[ --^Sae ^ %BP-*- 1 REGIONALNA BAZA M U 1 ; 1 LOGISTYCZNA H B R f i ' l l l i l S I S S i S J y: -? i Powstanie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej (RBLog) jest konsekwencją transformacji Sił Zbrojnych RP oraz stworzeniem stacjonarnego systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych RP. W wyniku przeformowania systemu logistycznego SZ RP została sformowana 1 RBLog, która zintegrowała podsystemy: materiałowy, techniczny, transportu i ruchu wojsk i infrastruktury w nowy terytorialny system zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności Bazy. 1 RBLog została sformowana na podstawie: Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 15 lipca 2010 roku oraz Rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 5 sierpnia 2010 roku. Komenda 1 RBLog stacjonuje w Wałczu. Jest jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ. W systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk jest organem wykonawczym Szefa IWsp SZ przewidzianym do planowania gromadzenia, przechowywania, dystrybucji środków zaopatrzenia przeznaczonych na zaopatrzenie WOG stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy, planowania i realizacji działalności remontowej sprzętu, koordynowania ruchu wojsk w rejonie odpowiedzialności a także realizacji zadań w ramach obowiązków państwa gospodarza.

2 9 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU ODZNAKA PAMIĄTKOWA OZNAKA ROZPOZNAWCZA Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 57/MON z dnia 28 lutego 2012 r. ustanowił doroczne Święto 1 RBLog na dzień 1 września. Święto Bazy stanowić będzie dodatkowy czynnik integrujący żołnierzy i pracowników wojska oraz przyczyni się do zacieśnienia więzi ze środowiskiem kombatantów i weteranów, a także z lokalną społecznością Wałcza. Decyzją Nr 94/MON z dnia 29 marca 2012 r. Minister Obrony Narodowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej wprowadził odznakę pamiątkową, oznaki rozpoznawcze oraz proporczyk na beret 1 RBLog. O d znaka p am iątkow a w ykonana je st w k s z t a łc ie k r z y ż a m a lt a ń s k ie g o z amarantowymi krawędziami, ramiona w kolorze niebieskim. Kolory te nawiązują do służb logistycznych. W centrum krzyża zamieszczono herb miasta Wałcz w którym stacjonuje Komenda 1 RBLog. Umieszczenie herbu miasta Wałcz na odznace pamiątkowej wskazuje na więź i utożsamianie się wojska z miastem i społecznością lokalną. Ramiona połączone są elem entam i graficznym i o b r a z u ją c y m i c z t e r y p o d s y s t e m y : m ateriałow y (kłos), techniczny (koło), transport i ruch wojsk (kierownica), oraz infrastruktury wojskowej (cegły) systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Sformowanie Bazy zintegrowało podsystemy logistyczne oraz zoptymalizowało stacjonarny potencjał logistyczny w rejonie odpowiedzialności 1 RBLog. Oznak a ma kolor j asno niebieski, który na wiązu je d o sł użb log istycz nych, kolor ten symbolizuje pokój, dyscyplinę, dynamizm, lojalność. Na środku tarczy umieszczono symbol miasta Wałcz - ważkę. Ważka została ustanow iona sym bolem m iasta W ałcz w 2009 r. Ten lekki, zwiewny i kolorowy owad najbardziej oddaje wałecki klimat oraz piękno j ez ior i lasów, które otaczają miasto. Symbol miasta a jednocześnie maskotka miasta Wałcz przedstawia układ kompozycyjny stylizow anej w ażki i słońca. M otywy n a w ią zu ją do w yją tkow y ch w alo ró w przyrodniczych miasta. Wałcz kojarzy się z turystyką, wypoczynkiem i relaksem nad jeziorami z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

3 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 10 Proporczyk na beret ma kształt prostokąta pomniejszonego wycięciem trójkątnym w tylnej części. Jest w dwóch kolorach w środkowej części amarantowy, otoczony niebieskimi paskami. Jedynka umieszczona po środku ma uwidaczniać przynależność żołnierzy do 1 RBLog. Kolor niebieski utożsamia jednostkę z kolorami używanymi przez przełożonego i miasto Wałcz.

4 3 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Eryk HOFFMANN Urodził się 10 marca 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (1986), Akademii Obrony Narodowej, Podyplomowych Studiów Operacyjno - Logistycznych (1994 i 1999), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004) oraz kursu z zakresu organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym w WAT (2011). Służbę wojskową rozpoczął jako pomocnik szefa służby żywnościowej w 1 Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Kraju im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, następnie pełnił obowiązki kwatermistrza w 17 dywizjonie ogniowym OPK w Libiążu. W latach był kierownikiem sekcji żywnościowej w Ośrodku Szkolenia Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie, a po ukończeniu AON został skierowany do 14 Składnicy Technicznej OPK. W latach pełnił służbę na stanowiskach szefa logistyki, zastępcy dowódcy i dowódcy 1 Bazy Materiałowo - Technicznej w Toruniu. Od 14 marca 2011 r. pełnił obowiązki Komendanta 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a od 1 kwietnia 2015 r. objął stanowisko Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.

5 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 4 Płk Eryk HOFFMANN za swą rzetelną i sumienną postawę w służbie oraz ambicję był wielokrotnie wyróżniany m. i n. m e d a l e m s re b r n y m Za długoletnią służbę" i srebrnym Krzyżem Zasługi" oraz medalami resortowymi: złotym Za Zasługi dla Obronności Kraju i złotym Siły zbrojne w Służb ie O jczyzny", wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP". Ponadto za wyjątkową aktywność w środowisku lokalnym otrzymał medale: Pro Memoria" i srebrny Za opiekę nad miejscami pamięci narodowej", a także brązowy Za zasługi dla pożarnictwa". Za opiekę nad zabytkowym XIX - wiecznym obiektem na terenie swojej jednostki Minister Kultury wyróżnił płk. Eryka Hoffmanna złotą odznaką Za opiekę nad zabytkami". Wyjątkowym uznaniem za współpracę z duszpasterstwem wojskowym Komendant wyróżniony został przez Biskupa Polowego WP m.in. Medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki". W 2014 roku w uznaniu zasług na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego i jego mieszkańców otrzymał medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pod jego Komendą 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy został uznany w 2013 roku za przodującą instytucję wojskową i wyróżniony tytułem honorowym oraz statuetką Przodująca instytucja wojskowa".

6 5 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU

7 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 6

8 11 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU PRZEZNACZENIE I GŁÓWNE ZADANIA 1 RBLog jest stacjonarną jednostką logistyczną, funkcjonującą w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk, podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i stanowi jego organ wykonawczy przewidziany do planowania, gromadzenia, przechowywania i dystrybucji środków zaopatrzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy oraz jednostek pełniących funkcję OG ( 2 x KPW, 4 x Blot). Do głównych zadań wykonywanych przez 1 RBLog należy: ^ utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej sprzętu wojskowego oraz zapasów środków materiałowych; ^ utrzymanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego do osiągnięcia wymaganego stopnia zdolności bojowej na okres zagrożenia, kryzysu i wojny; ^ przygotowanie stanów osobowych, sprzętu i środków materiałowych oraz dokumentacji umożliwiających zorganizowane przejście ze struktur P" na czas W"; ^ realizacja planów rzeczowo-finansowych opracowywanych na podstawie przydzielonych środków finansowych; ^ realizacja zaopatrywania (planowego i doraźnego), prowadzenie procedur przetargowych, realizację centralnych zakupów, dystrybucja środków zaopatrzenia oraz usług; ^ prowadzenie ewidencji zgodnie z ZWSI RON; ^ zabezpieczenie medyczne w rejonie odpowiedzialności Bazy; ^ ochrona i obrona obiektów wojskowych oraz konwojowanie środków bojowych i materiałów niebezpiecznych; ^ zabezpieczanie szkolenia wojsk własnych i sojuszniczych na największym poligonie w Europie (Drawsko Pomorskie) oraz na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Wicko Morskie; ^ zabezpieczanie funkcjonowania 5 Centrów Szkolenia poprzez Wojskowe Oddziały Gospodarcze w rejonie odpowiedzialności (CSLog Grudziądz, CSWL Drawsko Pomorskie, CSWL Poznań, CSAiU Toruń, CS MW Ustka).

9 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 12 Do głównych zadań składów należy: ^ zaopatrywanie oddziałów gospodarczych, jednostek wojskowych oraz instytucji wojskowych w żywność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, bojowe i techniczne środki materiałowe oraz sprzęt kulturalno-oświatowy; ^ przyjmowanie z przemysłu i utrzymywanie zapasów wojennych, użytku bieżącego i nakazanych depozytów oraz prowadzenie ich rotacji i odświeżania; ^ przyjmowanie i przechowywanie mienia zbędnego dla sił zbrojnych oraz przekazywanie go dla właściwych terenowych oddziałów Agencji Mienia Wojskowego; ^ przeprowadzanie stałych analiz i badań laboratoryjnych środków i materiałów przyjmowanych z przemysłu oraz prowadzenie badań am unicji i materiałów wybuchowych zgodnie z procedurami badawczymi. Do głównych zadań warsztatów technicznych należy: ^ przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych środków materiałowych; ^ wykonywanie napraw i regeneracji zespołów oraz produkcji niektórych rodzajów części zamiennych, szczególnie do sprzętu starszej generacji; ^ naprawa narzędzi i przyrządów pomiarowych, wchodzących w skład remontowanego sprzętu wojskowego, a także legalizacja (naprawa) przyrządów rozpoznania skażeń chemicznych sprzętu nurkowego, kamizelek ratunkowych i sprzętu pneumatycznego; ^ remonty broni strzeleckiej, artylerii klasycznej i samobieżnej, uniwersalnych źródeł zasilania o małej i dużej mocy, drobnego sprzętu optycznego, noktow izyjnego i optoelektronicznego, sprzętu inżynieryjnego oraz pojazdów kołowych; ^ wykonywanie napraw bieżących i obsługiwań okresowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych w ramach działalności grup serwisowych.

10 13 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU STRUKTURA - BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE Struktura 1 RBLog przedstawiona jest w formie graficznej poniżej. W skład 1 RBLog wchodzą: Składy Materiałowe: Grudziądz, Toruń NR 1, Maksymilianowo, Gardeja, Dębogórze, Toruń NR 2, Dolaszewo, Gdynia, Cybowo, Darłowo, Drawno, Mosty, Piła, Wałcz; Rejonowe Warsztaty Techniczne: Grudziądz, Bydgoszcz; Warsztaty Techniki Lotniczej w Toruniu; Warsztaty Techniki Morskiej w Gdyni. Jednostki bezpośrednio podległe 1 RBLog to: Wojskowe Oddziały Gospodarcze: 6 WOG Ustka, 11 WOG Bydgoszcz, 12 WOG Toruń, 13 WOG Grudziądz, 14 WOG Poznań, 15 WOG Szczecin, 16 WOG Drawsko Pomorskie, 17 WOG Koszalin, 18 WOG Wejherowo; Wojskowe Komendy Transportu: Szczecin i Gdańsk; 1 kompania regulacji ruchu w Bydgoszczy.

11 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 14 STRUKTURA - BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE Rejon odpowiedzialności 1RBLog obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. POTENCJAŁ LOGISTYCZNY 1 RBLog

12 15 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Rejonowe Warsztaty Techniczne Bydgoszcz Rejonowe Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy są pododdziałem 1 RBLog realizujące zadania obsługowo-naprawcze sprzętu łączności, informatyki i WE, czołgowo - samochodowego i inżynieryjnego będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP na rzecz jednostek wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności. Główne Zadania Warsztatów: realizacja kompleksowych napraw wybranych grup (typów) sprzętu wojskowego oraz obsługiwań technicznych wyższych rzędów; wykonywanie zadań obsługowo - naprawczych na rzecz jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności 1Rblog; wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw bieżących żurawi na podwoziach kołowych w tym przygotowania do badań dozorowych; wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw bieżących obrabiarek i urządzeń warsztatowych; wykonywanie badań diagnostycznych i technicznych pojazdów samochodowych; wykonywanie napraw i regeneracji zespołów oraz produkcji niektórych rodzajów części zamiennych, szczególnie do sprzętu starszej generacji; prowadzenie przeklasyfikowania i rozkompletowania sprzętu wojskowego, w celu odzyskania zespołów, podzespołów i części zamiennych; wydzielanie specjalistów do udziału w kontrolach stanu technicznego sprzętu wojskowego; opracowywanie i dostosowywanie dokumentacji technologicznej dla potrzeb rejonowych warsztatów technicznych; w okresie zagrożenia i wojny wykonywanie napraw sprzętu wojskowego w zakresie R3 i R4, zgodnie z opracowanymi skróconymi technologiami napraw oraz wydzielanie grup serwisowych celem wzmocnienia potencjału naprawczego wojsk.

13 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 16

14 17 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Rejonowe Warsztaty Techniczne Grudziądz Rejonowe Warsztaty Techniczne w Grudziądzu są wiodącym organem naprawczym Sił Zbrojnych RP, podległym Komendantowi 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. Powstały na bazie 1 Okręgowych Warsztatów Technicznych. Posiadają ponad 60-cio letnie doświadczenie w obszarze technicznego zabezpieczenia eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Warsztaty realizują zadania naprawczo-obsługowe na potrzeby jednostek wojskowych z rejonu odpowiedzialności 1 RBLog. Warsztaty wykonują m.in.: naprawy główne artylerii ciągnionej i samobieżnej, m.in. 152mm ahs DANA, wyrzutnia RM-70, WR-40 LANGUSTA; naprawy i modernizacje wszystkich wersji armat przeciwlotniczych ZU do wersji z celownikami kolimatorowymi CKE; naprawy zmodernizowanej armaty przeciwlotniczej S-60 MB BLENDA; naprawy systemów kierowania ogniem SKO-DRAWA czołgów PT-91; modernizacje ( pasywację") przyrządów noktowizyjnych czołgów T-72, wozów BWP;

15 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 18 naprawy średnie pasywnych przyrządów noktowizyjnych; naprawy główne praktycznie wszystkich rodzajów broni strzeleckiej, będącej na wyposażeniu Wojska Polskiego; naprawy mobilnych systemów radiolokacyjnych, m.in. RZRA LIWIEC, RT-21 DANIELA;

16 19 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU obsługi artyleryjskich systemów kierowania ogniem TOPAZ/FONET, systemu wykrywania strzału PILAR; obsługi i naprawy morskiego uzbrojenia artyleryjskiego; modernizacje ruchomych warsztatów RWEM i RWS; naprawy konserwacyjne kołowych i gąsienicowych podwozi bazowych, m.in. TATRA 815, STAR 266, JELCZ 662, 2S1, HONKER, BRDM, pływający transporter gąsienicowy PTS-M; legalizacje sprzętu ratownictwa wodnego; obsługi i naprawy nowowprowadzonych wykrywaczy min; obsługi i naprawy sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych CHERDES; naprawy średnie zespołów prądotwórczych; naprawy główne wózków podnośnikowych i transportowych, realizacje wielu zadań stawianych doraźnie przez przełożonych na rzecz misji pokojowych.

17 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 20

18 21 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU Warsztaty Techniki Lotniczej Toruń Warsztaty Techniki Lotniczej są komórką wewnętrzną 1 Regionalnej Bazy Logistycznej, bezpośrednio podporządkowaną Komendantowi Bazy, utworzoną na podstawie rozkazu nr Z-102 z dnia r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych bezpośrednio Komendantowi 1 RBLog. WTL Toruń przeznaczone są do utrzymania sprawności technicznej sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Jednostek Wojskowych SZ RP. W tym celu wykonują naprawy główne, średnie, bieżące i awaryjne, przeglądy techniczne, modyfikacje, modernizacje oraz serwisowania sprzętu technicznego na terenie całego kraju. Do głównych zadań należy utrzymanie stałej gotowości m obilizacyjnej i bojowej, zgodnie z określonymi normatywami w tym zakresie; wykonywanie napraw sprzętu wojskowego będącego na uzbrojeniu Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych; realizacja zabezpieczenia technicznego Sprzętu Wojskowego w PKW; naprawa sprzętu u użytkownika w ramach działalności serwisowej prowadzonej na terenie całego kraju - w szczególności sprzętu ubezpieczenia lotów i radiowej łączności lotniczej; prowadzenie kontroli sprzętu UL i RŁL na lotniskach SZ RP; realizacja kontroli sprzętu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych na lotniskach SZ RP; w ykonyw anie przeglądów urządzeń klim atyzacyjnych sprzętu specjalnego; wykonywanie badań sprzętu ochrony przeciwporażeniowej przez laboratorium dielektryczne; wykonywanie pozostałych napraw sprzętu wojskowego wynikających z potrzeb bieżących SZ RP; koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i obroną obiektów.

19 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 22

20 23 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU

21 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 24

22 25 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU WARSZTATY TECHNIKI MORSKIEJ GDYNIA Warsztaty Techniki Morskiej w Gdyni są pododdziałem 1 RBLog Wałcz przeznaczonym do wykonywania zadań obsługowo-naprawczych: sprzętu techniki naziemnej, jednostek pływających, statków powietrznych będącego na wyposażeniu jednostek lotniczych i marynarki wojennej oraz innych jednostek wojskowych SZ RP, atestacji sprzętu ratowniczego, ratunkowego, nurkowego, systemów ppoż. oraz wytwarzania, utrzymywania i wydawania mieszanin oddechowych na potrzeby zabezpieczenia zadań nurkowych w SZ RP. Realizacja zadań obsługowo-naprawczych: sprzętu radiolokacyjnego; sprzętu łączności, rozpoznania i walki elektronicznej oraz sprzętu informatycznego; sprzętu uzbrojenia morskiego; sprzętu ratunkowego i nurkowego; sprzętu służby inżynieryjno-saperskiej oraz OPBMR; sprzętu samochodowego; badania diagnostyczne pojazdów; modernizacje sprzętu samochodowego, w tym zmiany podwozi bazowych; urządzeń transportu bliskiego w tym żurawi samochodowych oraz żurawików i podnośników na okrętach; innego specjalistycznego sprzętu techniki morskiej oraz naziemnej; udzielanie pomocy technicznej jednostkom w miejscu ich stacjonowania w zakresie napraw awaryjnych i obsługiwań; udzielanie pomocy jednostkom w ocenie stanu technicznego i przedłużaniu resursów sprzętu techniki naziemnej; wykonywanie pomiarów energetycznych sprzętu techniki okrętowej i lądowej; badania laboratoryjne środków odkażających, ISOPS oraz aparatów tlenowych - ewakuacyjnych,

23 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 26 przygotowanie mieszanin oddechowych oraz badanie jakości powietrza i mieszanin oddechowych; opracowywanie dokumentacji technologicznej do sprzętu wprowadzonego na wyposażenie Sił Zbrojnych.

24 27 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU

25 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 28 OPIS MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ STACJONUJE 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Wałcz jest położony na Pojezierzu Wałeckim, jednak mniejsza północno-wschodnia część miasta znajduje się już na Równinie Wałeckiej - oba mezoregiony należą do Pojezierza Południowopomorskiego. Wałcz leży na południowo-wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego. Najbliższe duże miasta to: Szczecin, Bydgoszcz, Piła, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Koszalin. Miasto znajduje się na terenie płaskim, urozmaiconym jedynie niewielkimi wzniesieniami. Wałcz usadowiony jest nad jeziorami. Jeziora te znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Przez miasto przepływa rzeka Żydówka. Na terenie miasta ok. 11,2% stanowią jeziora i rzeki, których powierzchnia łącznie wynosi 427 ha. Akweny te położone są w zwartych kompleksach lasów o zróżnicowanym drzewostanie. Miasto z trzech stron (od zachodu, południa i wschodu) także otoczone jest lasami. W okresie powstawania państwowych organizacji plemiennych dzisiejsza ziemia wałecka leżała na pograniczu wpływów Pomorzan i Polan. Należy przyjąć, że do czasów przedpaństwowych Polski, ziemie te były pod kulturowym i politycznym wpływem Pomorzan i związane były z losem dziejowym Pomorza Zachodniego. Poprzez wyprawy wojenne na Pomorze organizowane w 1. połowie XII wieku przez Bolesława Krzywoustego okolice te zostały włączone do państwa polskiego, stanowiąc północne rubieże Wielkopolski W 1296 r. tereny te opanowała Brandenburgia. 23 kwietnia 1303 r. Ulrich Schoning i Rudolf Liebenthal otrzymali od margrabiów brandenburskich: Ottona, Konrada i Waldemara przywilej na założenie miasta Arnskrone koło dotychczasowej osady Wolczen. Prócz praw miejskich Wałcz został także uposażony w 208 łanów ziemi ornej, łąki oraz dwa jeziora z wyspami i półwyspem, a także na 16 lat został zwolniony z podatków. W 1368 r. na mocy układu zawartego przez Kazimierza Wielkiego

26 29 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU i Ottona VIII Leniwego gród został przyłączony do Polski. Król potwierdził także przywilej miejski dla Wałcza, a w zamku osadził swojego starostę. Miasto w kwietniu 1378 r. spłonęło doszczętnie, wraz z otaczającym je ostrokołem i kościołem. W okresie I Rzeczypospolitej, Wałcz należał do woj. poznańskiego i był siedzibą starostwa grodowego. Od 1773 r. po I rozbiorze Polski miasto należało do prowincji państwa pruskiego zwanej Prusy Zachodnie. W XIX w. miasto odznaczało się szybkim rozwojem ekonomicznym. Działało tu kilka tartaków, odlewnia żelaza, fabryka maszyn, mebli, drukarnia, wapienniki, browar. W 1880 r. połączono Wałcz linią kolejową z Piłą, a w latach z Człopą, Kaliszem Pomorskim, Złocieńcem i Złotowem. Traktat wersalski pozostawił zamieszkany w zdecydowanej większości przez Niemców Wałcz w Rzeszy Niemieckiej w prowincji Marchii Granicznej Poznańsko-Zachodniopruskiej. W 1945 r. miasto zostało włączone do Polski, większość jego ludności wysiedlono do Niemiec. Do miasta przybyli w ich miejsce m.in. Polacy z Kresów Wschodnich. W 1946 roku miasto zostało włączone do woj. szczecińskiego, by następnie w 1950 roku w wyniku podziału tego województwa znaleźć się w woj. koszalińskim. W latach miasto administracyjnie należało do województwa pilskiego. W wyniku reformy administracyjnej państwa od 1999 r. Wałcz należy do woj. Zachodniopomorskiego.

27 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 30 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Osiedle Lędowo 1N Ustka woj. Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska Bydgoszcz woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Okólna Toruń woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Czwartaków Grudziądz woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Bukowska Poznań woj. Wielkopolskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Narutowicza 10A Szczecin woj. Zachodniopomorskie telefon: fax:

28 31 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Główna Oleszno woj. Zachodniopomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. 4 Marca Koszalin woj. Zachodniopomorskie telefon: fax: Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Sobieskiego Wejherowo woj. Pomorskie telefon: fax: Wojskowa Komenda Transportu Gdańsk ul. Słowackiego Gdańsk woj. Pomorskie telefon: fax: \l Wojskowa Komenda Transportu Szczecin ul. Narutowicza18A Szczecin woj. Zachodniopomorskie telefon: fax: kompania regulacji ruchu ul. Gdańska Bydgoszcz woj. Kujawsko-Pomorskie telefon: fax:

29 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 30 SZEF SZTABU ppłk Krzysztof SZULIŃSKI GŁÓWNY KSIĘGOWY ppłk Piotr DĄBROWSKI SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO ppłk Kazimierz WIŚNIEWSKI SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO ppłk Marek WIZA SZEF WYDZIAŁU TRANSPORTU I RUCHU WOJSK I HNS ppłk Krzysztof WRÓBLEWSKI

30 33 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU NOTATKI

31 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU 34 NOTATKI

32 33 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA w WAŁCZU NOTATKI

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 przegląd logistyczny KWARTALNIK WRZESIEŃ 2009 NR 3 (007) ISSN 1898-8202 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA 2009 2018 str. 4 WOG W GARNIZONIE SKWIERZYNA str. 17 LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE

WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI P4 WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE 3.02.20 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG), Oddział Zabezpieczenia (OZ) jednostka specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 40 Nr 8/MON z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm przegląd miesięcznik StYCZeń 2012 NR 01 (055) sił powietrznych Cena 6 zł (w tym 5% VAT). ISSN 1897-8428 str. 4 Lotniczy algorytm W ostatnich latach zmieniło się oblicze Sił Powietrznych, zmienia się też

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność służb zaopatrzeniowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945 1946

Organizacja i działalność służb zaopatrzeniowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945 1946 A C T A UN I V E R S I T A T I S LO D Z I E N S I S FOLIA HISTORICA 91, 2013 WITOLD JARNO (UNIWERSYTET ŁÓDZKI) Organizacja i działalność służb zaopatrzeniowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH - GŁÓWNE TEZY Zespołu powołanego przez Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. prof. dr.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Tomasz Matuszak POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o lataniu w przestworzach na podobieństwo ptaków. Marzenia swoje próbował realizować poprzez konstruowanie

Bardziej szczegółowo