Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Chemia Kosmeceutyczna, od roku akademickiego 2009/ załącznik Na podstawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Rada Wydziału Chemii UAM uchwala co następuje: 1. Zatwierdza plan wyżej wymienionych Studiów załącznik A 2. Zatwierdza programy wyżej wymienionych Studiów załącznik B Dziekan Prof. dr hab. Andrzej Molski

2 STUDIA PODYPLOMOWE: CHEMIA KOSMECEUTYCZNA (chemia kosmetyczna ze szczególnym uwzględnieniem chemii produktów pielęgnacyjno-leczniczych) Projekt przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Struktura specjalności: 1. Na treści kształcenia: składa się 12 modułów. 2. Studia są dostępne dla absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych oraz specjalności pokrewnych. 3. Ostateczny wynik studiów określają następujące zasady. Do ukończenia Studiów Podyplomowych wymagane jest pozytywne ukończenie interdyscyplinarnego bloku programowego (w wymiarze ok. 300 godzin i 60 punktów ECTS) 1. Przedstawienie i pozytywna ocena pracy końcowej umożliwiają uzyskanie dyplomu z oceną otrzymaną przez zsumowanie: ¾ średniej ocen z przedmiotów objętych egzaminami, ¼ oceny pracy końcowej. Przy obliczeniu średniej, dzieli się sumę uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych z egzaminów (z wyjątkiem ocen negatywnych poprawionych na egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym z wynikiem co najmniej dobrym) przez ich ogólną liczbę, tj. 8. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: do 3,40 dostateczny (3,0) powyżej 3,40 do 3,80 dostateczny plus (3,5) powyżej 3,80 do 4,20 dobry (4,0) powyżej 4,20 do 4,60 dobry plus (4,5) powyżej 4,60 bardzo dobry (5,0) Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie internetowej UAM. 1 Punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji (ECTS) są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają one pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student.

3 Siatki godzin zawierają nazwy przedmiotów z podziałem na formy kształcenia, sumaryczną liczbę godzin z przedmiotu, formę zaliczenia (E - egzamin, Z - zaliczenie na ocenę), liczbę punktów ECTS oraz treści modułów i efekty kształcenia (zał. A i B). Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzone są w soboty i niedziele na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6. Przed rozpoczęciem zajęć kierownik studiów podyplomowych podaje terminarz zajęć oraz szczegółowy plan zajęć wraz z możliwymi formami zaliczeniami poszczególnych przedmiotów, tj.: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne; końcowe zaliczenie pisemne/ustne; egzamin pisemny; egzamin ustny; kontrola obecności. Obecność na wykładach realizowanych w ramach studiów podyplomowych nie jest obowiązkowa, chyba, że prowadzący przedmiot wyznaczy obecność na zajęciach jako jeden z warunków zaliczenia przedmiotu. Prowadzący przedmiot ma obowiązek poinformować uczestników studiów podyplomowych o sposobie zaliczenia przedmiotu oraz podać program i zalecaną literaturę. Warunkiem dopuszczenia do złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów. Praca dyplomowa może mieć charakter projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu. Praca dyplomowa musi zostać złożona do oceny w biurze studiów do dwóch tygodni od dnia zakończenia zajęć na studiach podyplomowych. Nie złożenie pracy dyplomowej w terminie powoduje utratę prawa do jej oceny. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej słuchacz zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni do dokonania poprawek zgodnie ze wskazaniami zawartym w pisemnym uzasadnieniu oceny. Po dokonaniu poprawek praca poddawana jest ponownej ocenie. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania kwalifikacji (świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM jest: uzyskanie 60 punktów ECTS; przedstawienie i uzyskanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu z zakresu i w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym; uiszczenie opłaty za studia. 1. Czasookres studiów: Studia trwać trwają dwa semestry i obejmują, w każdym semestrze, 7 sesji sobotnio-niedzielnych (po ok godz. lekcyjnych dziennie). 2. Kierownikiem studium jest prof. UAM dr hab. Izabela Nowak, adres: Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, ul. Grunwaldzka 6; Osoba do kontaktu: dr Agata Wawrzyńczak; adres jw., tel: ; 3. Rekrutacja na studium odbywać się będzie od 1 do 15 września danego roku. Przewidywana liczba uczestników Studium wynosi 25 słuchaczy. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Studia Podyplomowe nie zostaną uruchomione.

4 4. Zasady przyjęć: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o liście uczestników przyjętych oraz rezerwowych zostanie podana na stronie internetowej po 20 września danego roku. 5. Adresaci: Studia Podyplomowe o charakterze doskonalącym, prowadzone przez zespół specjalistów głównie z Wydziału Chemii UAM, mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach przede wszystkim leczniczych. Do tworzenia kosmeceutyków wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia chemii, biotechnologii i farmakologii. Studia przeznaczone są dla osób pracujących przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Duży nacisk położony będzie na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmeceutycznej. W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w: firmach produkujących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział: w opracowywaniu receptur wyrobów, sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym; w działaniach marketingowych; w ocenie i optymalizacji jakości wyrobów pod kątem efektów stosowania; ocenie bezpieczeństwa stosowania wyrobów, również na potrzeby GIS (głównej Inspekcji Sanitarnej), IH (Inspekcji Handlowej) i innych organizacji (np. segmentacja i analizy rynku dla potrzeb dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych) gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry, sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta. firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowy 6. Profil absolwenta: absolwent studiów podyplomowych z zakresu chemii kosmeceutycznej to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z dziedzin służących w formułowaniu i wdrożeniu do produkcji środków kosmetycznych i kosmeceutycznych, w tym z zakresu chemii, toksykologii, receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków, kontroli jakości i analizy środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. Absolwent studiów na kierunku chemia kosmeceutyczna po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w trakcie syntezy kosmetyków i kosmeceutyków i ich aplikacji na skórę. W szczególności, absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu:

5 nauk medycznych i biologicznych, takich jak: dermatologia, farmakologia, biotechnologia; chemii i toksykologii surowców kosmetycznych, fizykochemii form użytkowych; receptury i technologii form kosmetyku; kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków/kosmeceutyków; prawodawstwa, marketingu, ustawodawstwa w produkcji i obrocie produktami kosmetycznymi; analizy sensorycznej; ewaluacji produktów kosmetycznych i kosmeceutycznych. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI: absolwent powinien znać i rozumieć informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla chemii i kosmetologii, stosować nazewnictwo międzynarodowe, polskie, synonimowe i kosmetologiczne; określać właściwości chemiczne kosmetyków i kosmeceutyków, preparatów pochodzenia roślinnego w zakresie postaci, dawki, uwalniania, wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji, wydalania, mechanizmu działania, zastosowania, działania ubocznego i przeciwwskazań; rozróżniać podstawowe grupy składników kosmetycznych i postaci, w jakich są wytwarzane; charakteryzować produkty zielarskie, środki naturalne i substancje naturalne pochodzenia roślinnego o właściwościach leczniczych i wskazywać sposoby ich stosowania; rozpoznawać sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w technice przyrządzania i produkcji kosmetyków; stosować przepisy prawa kosmetycznego; dobierać procesy i metody sporządzania kosmetyków i kosmeceutyków w zależności od zawartych substancji czynnych w preparacie; dobierać sprzęt i aparaturę do wykonania odpowiedniej postaci kosmetyku/kosmeceutyku oraz dobierać opakowanie do odpowiedniej jego postaci; stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad ergonomii właściwych dla stanowisk pracy chemików i kosmetologów; właściwie interpretować i opisywać ilościowo podstawowych zjawiska fizykochemiczne, organizować bezpiecznie i efektywnie działające stanowiska do prac laboratoryjnych; wskazywać sposoby przechowywania kosmetyków w zależności od ich formy, składu, właściwości i terminu ważności; obliczać ilość substancji czynnej i pomocniczej w zależności od postaci kosmetyku i składnika aktywnego; stosować nowoczesne procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także promować zrównoważony rozwój oraz przestrzegać uregulowania

6 prawne w zakresie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów kosmeceutycznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami;

7 Zał. A Numer modułu Tytuł Prowadzący Moduł 1 Prawodawstwo i marketing w kosmetyce Formuła nauczania Punkty ECTS Forma zaliczenia Wykłady (8 h) 2 pkt ECTS Z Program Studium CHEMIA KOSMECEUTYCZNA Semestr pierwszy (zimowy) Treści merytoryczne Cele modułu Efekty kształcenia regulacje prawne w kosmetyce: aspekty prawne dystrybucji i stosowania kosmetyków; Rozporządzenia dotyczące substancji zawartych w kosmetykach: (a) substancje, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone, (b) substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania, (c) dozwolone barwniki, (d) dozwolone substancje konserwujące, (e) substancje promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach; treść etykiet opakowań kosmetyków; wzory znaków graficznych, kody kreskowe; ustawodawstwo dotyczące badań i certyfikacji; nadzór nad kosmetykami: Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu; Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Higieny podstawy prawne dotyczące oceny jakości (czystość chemiczna i mikrobiologiczna); elementy marketingu i etyki. Metody badania rynku. Przekazanie wiadomości z zakresu prawnych aspektów dystrybucji i stosowania kosmetyków. Zapoznanie się z Ustawą o Kosmetykach oraz jej aktualnymi nowelizacjami. Poznanie substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub dozwolone wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. Poznanie zasad marketingu i etyki, w szczególności systemów zarządzania produkcją i dystrybucją Zapoznanie się z zasadami promocji i marketingu 1. Wiedzą i zrozumienie nt. regulacji prawnych z zakresu stosowania i dystrybucji kosmetyków. 2. Zdolnością odczytywania treści etykiet opakowań kosmetyków. 3. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla uzyskana właściwej funkcji środka kosmetycznego. 4. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji kosmetycznych. 5. Umiejętnością stosowania narzędzi marketingowych w celu promocji i reklamy produktów kosmetycznych

8 Moduł 2 Technologia wytwarzania kosmeceutykó w/ kosmetyków Moduł 3 Przemysłowa technologia kosmeceutykó w/ kosmetyków wykłady (16) + laboratoria (32) 8 punktów ECTS E 6 punktów ECTS wykłady (12) + laboratoria (24) E Rodzaje i zasady promocji i reklamy. Zjawiska powierzchniowe i koloidy. Recepturowanie. Metody i sposoby przygotowywania preparatów kosmetycznych Zasady doboru składników czynnych i substancji pomocniczych do poszczególnych typów preparatów kosmetycznych. Wykonanie preparatów kosmetycznych o różnej strukturze fizykochemicznej. Ogólna ocena organoleptyczna i instrumentalna trwałości preparatów kosmetycznych różnych typów. Przemysłowa technologia kosmetyków Technologia wytwarzania aplikacyjnych form kosmetyków. Aparatura i organizacja produkcji. Operacje jednostkowe i aparatura stosowane w procesach wytwórczych w przemyśle kosmetycznym. Procesy przyjazne środowisku Zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w przemyśle kosmetycznym Opakowania kosmetyczne. Poznanie elementów chemii fizycznej niezbędnych do wyjaśnienia zjawisk i procesów zachodzących w laboratorium oraz w przyrodzie, a w szczególności zdobycie umiejętności ich wykorzystania dla celów kosmetologicznych. Przekazanie wiadomości z zakresu metod stosowanych w produkcji kosmetyków. Zapoznanie się z podstawowymi technikami stosowanymi do pozyskiwania, przetwarzania i oczyszczania surowców kosmetycznych. Rozumienie zjawisk i procesów fizyko-chemicznych będących podstawą wytwarzania kosmetyków w skali technologicznej. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad technologicznych, operacji i procesów jednostkowych, zapoznanie się z podstawowymi procesami technologicznymi. Ponadto celem jest wyrobienie umiejętności czytania schematów technologicznych, interpretacji wyników badań, pisania opracowań naukowych. 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. preparatyki kosmetyków w skali technologicznej. 2. Zdolnością preparowania układów koloidalnych i badania ich właściwości fizykochemicznych. Rozumieniem zjawisk powierzchniowych i adsorpcji, 3. Zdolnością odpowiedniego przygotowania surowców kosmetycznych do produkcji. 3. Zdolnością rozróżniania i krytycznego porównania opcji formulacyjnych i procesów technologicznych 1. Wiedzą dotyczącą oceny możliwości realizacji procesu w skali przemysłowej; 2. Umiejętnością doboru optymalnych surowców dla uzyskania określonego produktu; 3. Możliwością kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości uzyskanego produktu; 4. Wiedzą pozwalającą na

9 Moduł 4 Chemia surowców roślinnych Moduł 5 Metodologia badań analitycznych w kosmetyce Moduł 6 Perfumeria Wykłady (4) +warsztaty (6) 2 punkty ECTS Z Wykłady (10) +warsztaty (20) 5 punktów ECTS E wykłady (12) + lab (24) 6 punktów ECTS E Wykorzystanie surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce; typu surowców roślinnych (kwiaty i pąki, owoce i jagody, nasiona, liście i igły, ziele, korzenie i kłącza, kora, drewno); metody ich pozyskiwania Preparaty profilaktyczne i lecznicze na bazie surowców pochodzenia naturalnego, mające zastosowanie w kosmetologii. Zakres i sposoby stosowania tych preparatów. Działania uboczne, przeciwwskazania oraz możliwe interakcje preparatów ziołowych z preparatami kosmetycznymi i lekami. Podstawy teoretyczne spektroskopii molekularnej (UV-Vis), metod elektroanalitycznych (potencjometria), metod chromatograficznych (chromatografia gazowa i cieczowa, planarna i elektroforeza bibułowa) oraz reologii. Praktyczna ocena statystyczna wyników przeprowadzonych oznaczeń (metrologia - sposoby wyznaczania niepewności wyniku, spójności pomiarowej oraz walidacji procedur pomiarowych). Percepcja zapachu, aspekty psychologiczne i społeczne. Substancje zapachowe. Zasady komponowania zapachów. Wpływ podłoża Celem przedmiotu jest poznanie typów surowców roślinnych oraz metody ich pozyskiwania (uprawy, stanowiska dzikie) i przetwarzania. Zapoznanie się z najważniejszymi surowcami zielnymi, ich składem chemicznym, działaniem kosmetycznym, Zapoznanie się z normami czystości i składu chemicznego surowców zielarskich Wykazanie kompetencji pomiarowych zastosowanie wartości referencyjnej, która jest przypisana do próbki o certyfikowanej zawartości danego składnika. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zagadnień perfum i olejków eterycznych (terminologa, ograniczenie tworzenia się produktów ubocznych, czy ich utylizacji; 3. Wiedzą dotyczącą składu chemicznego oraz działania leczniczego i kosmetycznego ziół. 4. Umiejętnością doboru odpowiedniej formy preparatu zaw. zioła dla uzyskania określonego produktu; 5. Umiejętnością oczyszczania i przetwarzania surowców zielarskich. 1. Wiedzą nt. stosowanych metod analitycznych w kosmetyce oraz umożliwiającą wykorzystanie zasad metrologii do otrzymania wiarygodnych wyników własności chemicznych. 2. Umiejętnością wyboru zasadnej technicznie procedury pomiarowej, a następnie przeprowadzenia jej walidacji. 3. Umiejętnością wyznaczenia niepewności wyniku 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. składu perfum i olejków

10 na emanację zapachu. Dysonanse i konsonanse w kompozycjach zapachowych. Substancje chemiczne; pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego Kosmetyki perfumeryjne. Przeznaczenie wyrobów perfumeryjnych. Technologia wytwarzania wyrobów perfumeryjnych. Opakowania wyrobów perfumeryjnych. Aktualne tendencje na rynku wyrobów perfumeryjnych. klasyfikacja, technologia perfumerii, aromaterapia w kosmetyce. eterycznych; technologicznych podstaw otrzymywania ekstraktów roślinnych. 2. Umiejętnością klasyfikacji zapachów perfumeryjnych oraz charakterystyki najważniejszych grup syntetycznych substancji zapachowych. 3. Wiedzą i zrozumieniem oraz zdolnością doboru odpowiednich substancji do wytwarzania kompozycji zapachowych i technologii produkcji wyrobów perfumeryjnych.

11 Numer modułu Tytuł Prowadzący Moduł 7 Substancje do pielęgnacji skóry i metod oceny ich działania Formuła nauczania Punkty ECTS Forma zaliczenia Wykłady (12) + ćw (24) 6 punktów ECTS E Program Studium CHEMIA KOSMECEUTYCZNA Semestr drugi (letni) Treści merytoryczne Cele modułu Efekty kształcenia Podstawy dermatologii Nawilżanie, substancje nawilżające i kosmetyki. Ochrona, filtry i substancje przeciwrodnikowe. Składniki czynne (metody wprowadzania, warunki stabilności i ich biodostępność); Środki podwyższające barierę ochronną skóry; środki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, witaminy, przeciwutleniacze, wybrane substancje hormonalne Przenikanie przez skórę. Badanie in vitro penetracji substancji biologicznie czynnych. Badanie transdermalnej utraty wody. Ocena kremów pod kątem właściwości nawilżających i/lub natłuszczających. Metody badania toksyczności kosmetyków. Metody aplikacyjne badania kosmetyków. Ocena właściwości użytkowych kosmetyków (oparta na procesach fizjologicznych); metody instrumentalne związane z oszacowaniami wizualnymi, oceną dotykową. Przekazanie wiadomości z zakresu: problemy bezpieczeństwa stosowania, segmentacja kosmetyków; kosmetyki do pielęgnacji skóry: nawilżające, odżywcze i ochronne (mechanizm działania); produkty do skór problemowych; substancje czynne w kosmetyce pielęgnacyjnej kwasy: AHA i PHA, witaminy, fitodorfiny, peptydy, kolagen, silikony, proksylan, lipidy, idebenon, koenzym Q10, itp.; problemy recepturowania i produkcji kremów; czystość mikrobiologiczna wyrobów, Zapoznanie się z metodami oceny właściwości użytkowych kremów itp. 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. technologii produkcji kremów i emulsji. 2. Zdolnością rozróżniania i krytycznego porównania opcji formulacyjnych. 3. Zrozumieniem podstaw naukowych metod dostarczania składników aktywnych, w szczególności dla różnych typów skóry. 4. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla właściwego typu kremu. 5. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji czynnych, ich różnic oraz zdolnością doboru w zależności od zastosowania.

12 Moduł 8 Metody analizy kosmetyków wykłady(16) + lab (32) 8 punktów E Zakres prowadzonych badań kosmetyków zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich aktach prawnych. Fizyczne metody badania postaci kosmetyków i określania ich właściwości utylitarnych. Zasady wyboru metody odpowiedniej do danej postaci kosmetyku. Chemiczna analiza jakościowa i ilościowa składników czynnych/substancji pomocniczych w kosmetykach. Metody analityczne wykorzystywane do analizy złożonych surowców i preparatów kosmetycznych oraz stosowane dla określenia trwałości produktów kosmetycznych. Szybkie metody (instrumentalne i analityczne) kontroli jakości przemysłowych surowców kosmetycznych. Analiza sensoryczna. Metody instrumentalne związane z oszacowaniami wizualnymi, oparte na właściwościach fizycznych. Przekazanie wiadomości z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie kosmetyków. Zapoznanie się z metodami oceny skuteczności działania preparatów kosmetycznych. Zapoznanie się z metodami analitycznymi stosowanymi do monitorowania oraz kontrolowania jakości poszczególnych głównych składników preparatów (środków opalających, wybielających, barwiących, konserwujących, zapachowych, surfaktantów, składników biologicznie i chemicznie aktywnych). Wyrobienie umiejętności poprawnego doboru metod instrumentalnych i analitycznych 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. metod analitycznych używanych w analizie poszczególnych kategorii kosmetyków. 2. Umiejętnością doboru metody instrumentalnej dla odpowiedniej grupy kosmetyków. 3. Wiedzą nt. metod oceny skuteczności działania kosmetyków, monitorowania i kontroli ich jakości. 4. Zrozumieniem różnic pomiędzy oceną bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych a oceną ich jakości. Moduł 9 Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutyczne j 4 punkty ECTS wykłady (8) + lab (16) E Farmakologia leków dermatologicznych. Sposoby wchłaniania leków przez skórę i błony śluzowe. Wpływ postaci leku na parametry wchłaniania a w konsekwencji na dostępność i skuteczność leku. Działanie substancji pomocniczych. Promotory wchłaniania. Zasady prowadzenia badań farmakologicznych na potrzeby kosmetologii. Przekazanie wiadomości z zakresu: chemii farmaceutycznej, sposobów uwalniania składników aktywnych Zapoznanie się z metodami modyfikacji dostępności farmakologicznej form kosmetycznych 1. Rozumieniem podstawowych pojęć farmakokinetycznych oraz mechanizmu działania leków pod kątem wskazań i przeciwwskazań, dawkowania, działań niepożądanych i toksyczności oraz interakcji z innymi lekami; 2. Umiejętnością doboru właściwego leku oraz odpowiedniej dawki leku

13 Moduł 10 Elementy biotechnologii Moduł 11 Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych 2 punkty ECTS wykłady (4) + lab (8) Z 4 punkty ECTS wykłady (8) + lab (16) E Potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów. Charakterystyka organizmów wykorzystywanych w biotechnologii. Biotechnologia molekularna. Proteomika. Zastosowanie komórek transgenicznych do produkcji użytecznych substancji. Koncepcje terapii genowej. Genomika funkcjonalna. Roślinne kultury in vitro jako nowoczesna metoda pozyskiwania surowców użytecznych w kosmetyce Opis związków organicznych stosowanych w kosmetologii z naciskiem na ich pochodzenie, otrzymywanie (technologię), strukturę i właściwości. Przegląd głównych klas związków organicznych m.in. kwasów tłuszczowych, wosków oraz produktów o określonej funkcji m.in. konserwantów, surfaktantów, witamin, biopolimerów. Przekazanie wiadomości z zakresu nowej dziedziny kosmeceutyki, tj. kosmetyki molekularnej Zapoznanie się z wiadomości nt. prowadzonych badań nad wpływem różnych czynników na starzenie się komórek skóry Wykazanie wpływu nutri- i kosmeceutyków na stan skóry Celem nadrzędnym jest dostarczenie studentom odpowiedzi na pytanie skąd się biorą związki organiczne stosowane w kosmetyce, jaką mają strukturę i dlaczego działają. w zależności od: wskaźników farmakokinetycznych, stanu fizjologicznego skóry 1. umiejętnością wykorzystania składników pochodzenia biologicznego w procesach biotechnologicznych i kosmetyce; 2. umiejętnością opracowania i optymalizacji udziału składników biologicznych o pożądanych cechach; 3. Wiedzą nt. potencjalnych możliwości wykorzystania procedur i składników biologicznych w testach analitycznych i diagnostycznych; 4. Umiejętnością wykorzystania bogactwa informacji dostarczanych przez biologię molekularną, z uwzględnieniem genomiki funkcjonalnej i proteomiki. 1. prawidłowo rozpoznawać składniki kosmetyczne, przyporządkowywać ich funkcję w formulacjach kosmetycznych oraz korelować aktywność lub właściwości związków z ich strukturą; 2. posiadać podstawową teoretyczną i

14 Moduł 12 Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków Projekt końcowy ćw. Terenowe (5 h) 1 punkt ECTS Z 5 h konsultacji z opiekunem naukowym 5 punktów ECTS Ewaluacja pracy Struktura a aktywność związków. Podstawy biochemiczne aktywności wybranych związków istotnych dla kosmetologii (witamina C, A, Botox, kolagen). Zagadnienia i problemy omawiane w ramach wszystkich modułów będą ilustrowane na przykładzie konkretnych procesów przemysłowych w zakładzie Nivea Polska treści merytoryczne będą ustalone przez opiekuna naukowego Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z produkcji kremów w kosmetyce (typy związków chemicznych stosowanych jako substancje bazy, wymagania dotyczące receptury, nowoczesne formy dostarczania składników aktywnych, np. mikrokapsułki itp). Celem jest przygotowanie projektu naukowego o charakterze projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu praktyczną znajomość preparatyki organicznej oraz metod charakteryzowania związków organicznych 1. Wiedzą i zrozumieniem spraw związanych z technologią produkcji; R&D; kontrolą jakości, logistyką 2. Umiejętnością pisania raportów 1. Umiejętnością efektywnego wyszukiwania informacji ze źródeł podstawowych i wtórnych, włącznie z wyszukiwaniem informacji za pośrednictwem komputera w trybie on-line. 2. Zdolnością prawidłowego komentowania oraz opatrywania przypisami tekstów i dokumentów zgodnie z krytycznymi kanonami tej dyscypliny;

15 - Zał. B - Diagramy semestralne/roczne dla programu Semestr zimowy Nazwa modułu i jego numer wykłady laboratoria Inne Forma zaliczenia ECTS Moduł 1 Prawodawstwo i marketing w kosmetyce 8 Z 2 Moduł 2 Technologia wytwarzania kosmetyków/kosmeceutyków E 8 Moduł 3 Przemysłowa technologia kosmetyków/kosmeceutyków E 6 Moduł 4 Chemia surowców roślinnych 4 6 Z 3 Moduł 5 Metodologia badań analitycznych w kosmetyce E 5 Moduł 6 Perfumeria E 6 Razem w semestrze Semestr letni Moduł 7 % udział 37% 60% 4% Substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny E 6 Moduł 8 Metody analizy kosmetyków E 8 Moduł 9 Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej 8 16 E 4 Moduł 10 Elementy biotechnologii 4 8 Z 2 Moduł 11 Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych 8 16 E 4 Moduł 12 Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków 5 Z 1 Praca końcowa 6 5 Razem w semestrze % udział 31% 62% 7% Sumarycznie dla całego roku % udział 34% 61% 5%

16

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10]

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2920 Przystąpiło łącznie: 2831 przystąpiło: 2830 przystąpiło: 2827 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2762 (97,6%) zdało: 2442 (86,4%)

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów łącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością 025 Nazwa wariantu modułu:

Bardziej szczegółowo

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofaramcji. W zakresie wiedzy:

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofaramcji. W zakresie wiedzy: Sylabus modułów kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Innowacyjne rozwiązania w produkcji towarów kosmetycznych i suplementów diety T.D1. Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ZIOŁOLECZNICTWO

I nforma c j e ogólne ZIOŁOLECZNICTWO Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-CHiT-n Kosmetologia - studia niestacjonarne profil praktyczny 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w Nysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Chemia i technologia kosmetyków studia niestacjonarne w systemie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Biologia, biochemia. Fitokosmetyka i fitoterapia. 2 ECTS F-2-P-FF-13 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: stacjonarne w/ćw

Biologia, biochemia. Fitokosmetyka i fitoterapia. 2 ECTS F-2-P-FF-13 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: stacjonarne w/ćw Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Chemia organiczna - opis przedmiotu

Chemia organiczna - opis przedmiotu Chemia organiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chemia organiczna Kod przedmiotu 13.3-WB-OSP-ChOrg-W-S14_pNadGen6S4HZ Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością 025 Nazwa wariantu modułu:

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS.

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS. Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2016/17 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

K.2.6. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

K.2.6. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K..6. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent: Kierunkowe obszary i efekty kształcenia na nowotworzonym międzyuczelnianym kierunku INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U KO S M E TO LO G I A Informacje ogólne Kosmetologia jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się nie tylko profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Ekologii i Bioetyki) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW EWELINA SIERADZKA HALINA MILNEROWICZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW dla studentów kosmetologii Akademia W ychowania Fizycznego we Wrocławiu EWELINA SIERADZKA HALINA MILNEROWICZ WYBRANE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Studia stacjonarne. licencjat

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Studia stacjonarne. licencjat P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biotechnologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-BtOg-W-S14_pNadGen6WWJU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię

zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię KOSMETOLOGIA STUDIA II STOPNIA Lp. PRZEDMIOT ECTS Symbol efektu Kierunkowe efekty kształcenia Przedmioty podstawowe 1 Alergologia 4 KS_A.W01 posiada poszerzoną wiedzę z zakresu czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 1. Ogólna charakterystyka studiów: 1) Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia nowej specjalności pod nazwą CHEMIA SĄDOWA na pierwszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 0 Spis treści. Program Studiów....

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu

Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu 13.1-WP-PSChM-BPZJ-W-S14_pNadGen4E6Q8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program na kursie dokształcającym `Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Kosmetologii dokształcający Nazwa kursu WizaŜ z elementami stylizacji Typ kursu

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03]

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03] I.1.1. Technik usług 514[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 7278 Przystąpiło łącznie: 6681 przystąpiło: 6673 przystąpiło: 6649 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6145 (92,1%) zdało: 4946 (74,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY; symbol 321301 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo