Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Chemia Kosmeceutyczna, od roku akademickiego 2009/ załącznik Na podstawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Rada Wydziału Chemii UAM uchwala co następuje: 1. Zatwierdza plan wyżej wymienionych Studiów załącznik A 2. Zatwierdza programy wyżej wymienionych Studiów załącznik B Dziekan Prof. dr hab. Andrzej Molski

2 STUDIA PODYPLOMOWE: CHEMIA KOSMECEUTYCZNA (chemia kosmetyczna ze szczególnym uwzględnieniem chemii produktów pielęgnacyjno-leczniczych) Projekt przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Struktura specjalności: 1. Na treści kształcenia: składa się 12 modułów. 2. Studia są dostępne dla absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych oraz specjalności pokrewnych. 3. Ostateczny wynik studiów określają następujące zasady. Do ukończenia Studiów Podyplomowych wymagane jest pozytywne ukończenie interdyscyplinarnego bloku programowego (w wymiarze ok. 300 godzin i 60 punktów ECTS) 1. Przedstawienie i pozytywna ocena pracy końcowej umożliwiają uzyskanie dyplomu z oceną otrzymaną przez zsumowanie: ¾ średniej ocen z przedmiotów objętych egzaminami, ¼ oceny pracy końcowej. Przy obliczeniu średniej, dzieli się sumę uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych z egzaminów (z wyjątkiem ocen negatywnych poprawionych na egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym z wynikiem co najmniej dobrym) przez ich ogólną liczbę, tj. 8. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: do 3,40 dostateczny (3,0) powyżej 3,40 do 3,80 dostateczny plus (3,5) powyżej 3,80 do 4,20 dobry (4,0) powyżej 4,20 do 4,60 dobry plus (4,5) powyżej 4,60 bardzo dobry (5,0) Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie internetowej UAM. 1 Punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji (ECTS) są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają one pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student.

3 Siatki godzin zawierają nazwy przedmiotów z podziałem na formy kształcenia, sumaryczną liczbę godzin z przedmiotu, formę zaliczenia (E - egzamin, Z - zaliczenie na ocenę), liczbę punktów ECTS oraz treści modułów i efekty kształcenia (zał. A i B). Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzone są w soboty i niedziele na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6. Przed rozpoczęciem zajęć kierownik studiów podyplomowych podaje terminarz zajęć oraz szczegółowy plan zajęć wraz z możliwymi formami zaliczeniami poszczególnych przedmiotów, tj.: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne; końcowe zaliczenie pisemne/ustne; egzamin pisemny; egzamin ustny; kontrola obecności. Obecność na wykładach realizowanych w ramach studiów podyplomowych nie jest obowiązkowa, chyba, że prowadzący przedmiot wyznaczy obecność na zajęciach jako jeden z warunków zaliczenia przedmiotu. Prowadzący przedmiot ma obowiązek poinformować uczestników studiów podyplomowych o sposobie zaliczenia przedmiotu oraz podać program i zalecaną literaturę. Warunkiem dopuszczenia do złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów. Praca dyplomowa może mieć charakter projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu. Praca dyplomowa musi zostać złożona do oceny w biurze studiów do dwóch tygodni od dnia zakończenia zajęć na studiach podyplomowych. Nie złożenie pracy dyplomowej w terminie powoduje utratę prawa do jej oceny. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej słuchacz zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni do dokonania poprawek zgodnie ze wskazaniami zawartym w pisemnym uzasadnieniu oceny. Po dokonaniu poprawek praca poddawana jest ponownej ocenie. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania kwalifikacji (świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM jest: uzyskanie 60 punktów ECTS; przedstawienie i uzyskanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu z zakresu i w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym; uiszczenie opłaty za studia. 1. Czasookres studiów: Studia trwać trwają dwa semestry i obejmują, w każdym semestrze, 7 sesji sobotnio-niedzielnych (po ok godz. lekcyjnych dziennie). 2. Kierownikiem studium jest prof. UAM dr hab. Izabela Nowak, adres: Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, ul. Grunwaldzka 6; Osoba do kontaktu: dr Agata Wawrzyńczak; adres jw., tel: ; 3. Rekrutacja na studium odbywać się będzie od 1 do 15 września danego roku. Przewidywana liczba uczestników Studium wynosi 25 słuchaczy. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Studia Podyplomowe nie zostaną uruchomione.

4 4. Zasady przyjęć: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o liście uczestników przyjętych oraz rezerwowych zostanie podana na stronie internetowej po 20 września danego roku. 5. Adresaci: Studia Podyplomowe o charakterze doskonalącym, prowadzone przez zespół specjalistów głównie z Wydziału Chemii UAM, mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach przede wszystkim leczniczych. Do tworzenia kosmeceutyków wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia chemii, biotechnologii i farmakologii. Studia przeznaczone są dla osób pracujących przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Duży nacisk położony będzie na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmeceutycznej. W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w: firmach produkujących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział: w opracowywaniu receptur wyrobów, sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym; w działaniach marketingowych; w ocenie i optymalizacji jakości wyrobów pod kątem efektów stosowania; ocenie bezpieczeństwa stosowania wyrobów, również na potrzeby GIS (głównej Inspekcji Sanitarnej), IH (Inspekcji Handlowej) i innych organizacji (np. segmentacja i analizy rynku dla potrzeb dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych) gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry, sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta. firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowy 6. Profil absolwenta: absolwent studiów podyplomowych z zakresu chemii kosmeceutycznej to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z dziedzin służących w formułowaniu i wdrożeniu do produkcji środków kosmetycznych i kosmeceutycznych, w tym z zakresu chemii, toksykologii, receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków, kontroli jakości i analizy środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. Absolwent studiów na kierunku chemia kosmeceutyczna po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w trakcie syntezy kosmetyków i kosmeceutyków i ich aplikacji na skórę. W szczególności, absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu:

5 nauk medycznych i biologicznych, takich jak: dermatologia, farmakologia, biotechnologia; chemii i toksykologii surowców kosmetycznych, fizykochemii form użytkowych; receptury i technologii form kosmetyku; kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków/kosmeceutyków; prawodawstwa, marketingu, ustawodawstwa w produkcji i obrocie produktami kosmetycznymi; analizy sensorycznej; ewaluacji produktów kosmetycznych i kosmeceutycznych. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI: absolwent powinien znać i rozumieć informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla chemii i kosmetologii, stosować nazewnictwo międzynarodowe, polskie, synonimowe i kosmetologiczne; określać właściwości chemiczne kosmetyków i kosmeceutyków, preparatów pochodzenia roślinnego w zakresie postaci, dawki, uwalniania, wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji, wydalania, mechanizmu działania, zastosowania, działania ubocznego i przeciwwskazań; rozróżniać podstawowe grupy składników kosmetycznych i postaci, w jakich są wytwarzane; charakteryzować produkty zielarskie, środki naturalne i substancje naturalne pochodzenia roślinnego o właściwościach leczniczych i wskazywać sposoby ich stosowania; rozpoznawać sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w technice przyrządzania i produkcji kosmetyków; stosować przepisy prawa kosmetycznego; dobierać procesy i metody sporządzania kosmetyków i kosmeceutyków w zależności od zawartych substancji czynnych w preparacie; dobierać sprzęt i aparaturę do wykonania odpowiedniej postaci kosmetyku/kosmeceutyku oraz dobierać opakowanie do odpowiedniej jego postaci; stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad ergonomii właściwych dla stanowisk pracy chemików i kosmetologów; właściwie interpretować i opisywać ilościowo podstawowych zjawiska fizykochemiczne, organizować bezpiecznie i efektywnie działające stanowiska do prac laboratoryjnych; wskazywać sposoby przechowywania kosmetyków w zależności od ich formy, składu, właściwości i terminu ważności; obliczać ilość substancji czynnej i pomocniczej w zależności od postaci kosmetyku i składnika aktywnego; stosować nowoczesne procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także promować zrównoważony rozwój oraz przestrzegać uregulowania

6 prawne w zakresie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów kosmeceutycznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami;

7 Zał. A Numer modułu Tytuł Prowadzący Moduł 1 Prawodawstwo i marketing w kosmetyce Formuła nauczania Punkty ECTS Forma zaliczenia Wykłady (8 h) 2 pkt ECTS Z Program Studium CHEMIA KOSMECEUTYCZNA Semestr pierwszy (zimowy) Treści merytoryczne Cele modułu Efekty kształcenia regulacje prawne w kosmetyce: aspekty prawne dystrybucji i stosowania kosmetyków; Rozporządzenia dotyczące substancji zawartych w kosmetykach: (a) substancje, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone, (b) substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania, (c) dozwolone barwniki, (d) dozwolone substancje konserwujące, (e) substancje promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach; treść etykiet opakowań kosmetyków; wzory znaków graficznych, kody kreskowe; ustawodawstwo dotyczące badań i certyfikacji; nadzór nad kosmetykami: Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu; Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Higieny podstawy prawne dotyczące oceny jakości (czystość chemiczna i mikrobiologiczna); elementy marketingu i etyki. Metody badania rynku. Przekazanie wiadomości z zakresu prawnych aspektów dystrybucji i stosowania kosmetyków. Zapoznanie się z Ustawą o Kosmetykach oraz jej aktualnymi nowelizacjami. Poznanie substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub dozwolone wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. Poznanie zasad marketingu i etyki, w szczególności systemów zarządzania produkcją i dystrybucją Zapoznanie się z zasadami promocji i marketingu 1. Wiedzą i zrozumienie nt. regulacji prawnych z zakresu stosowania i dystrybucji kosmetyków. 2. Zdolnością odczytywania treści etykiet opakowań kosmetyków. 3. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla uzyskana właściwej funkcji środka kosmetycznego. 4. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji kosmetycznych. 5. Umiejętnością stosowania narzędzi marketingowych w celu promocji i reklamy produktów kosmetycznych

8 Moduł 2 Technologia wytwarzania kosmeceutykó w/ kosmetyków Moduł 3 Przemysłowa technologia kosmeceutykó w/ kosmetyków wykłady (16) + laboratoria (32) 8 punktów ECTS E 6 punktów ECTS wykłady (12) + laboratoria (24) E Rodzaje i zasady promocji i reklamy. Zjawiska powierzchniowe i koloidy. Recepturowanie. Metody i sposoby przygotowywania preparatów kosmetycznych Zasady doboru składników czynnych i substancji pomocniczych do poszczególnych typów preparatów kosmetycznych. Wykonanie preparatów kosmetycznych o różnej strukturze fizykochemicznej. Ogólna ocena organoleptyczna i instrumentalna trwałości preparatów kosmetycznych różnych typów. Przemysłowa technologia kosmetyków Technologia wytwarzania aplikacyjnych form kosmetyków. Aparatura i organizacja produkcji. Operacje jednostkowe i aparatura stosowane w procesach wytwórczych w przemyśle kosmetycznym. Procesy przyjazne środowisku Zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w przemyśle kosmetycznym Opakowania kosmetyczne. Poznanie elementów chemii fizycznej niezbędnych do wyjaśnienia zjawisk i procesów zachodzących w laboratorium oraz w przyrodzie, a w szczególności zdobycie umiejętności ich wykorzystania dla celów kosmetologicznych. Przekazanie wiadomości z zakresu metod stosowanych w produkcji kosmetyków. Zapoznanie się z podstawowymi technikami stosowanymi do pozyskiwania, przetwarzania i oczyszczania surowców kosmetycznych. Rozumienie zjawisk i procesów fizyko-chemicznych będących podstawą wytwarzania kosmetyków w skali technologicznej. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad technologicznych, operacji i procesów jednostkowych, zapoznanie się z podstawowymi procesami technologicznymi. Ponadto celem jest wyrobienie umiejętności czytania schematów technologicznych, interpretacji wyników badań, pisania opracowań naukowych. 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. preparatyki kosmetyków w skali technologicznej. 2. Zdolnością preparowania układów koloidalnych i badania ich właściwości fizykochemicznych. Rozumieniem zjawisk powierzchniowych i adsorpcji, 3. Zdolnością odpowiedniego przygotowania surowców kosmetycznych do produkcji. 3. Zdolnością rozróżniania i krytycznego porównania opcji formulacyjnych i procesów technologicznych 1. Wiedzą dotyczącą oceny możliwości realizacji procesu w skali przemysłowej; 2. Umiejętnością doboru optymalnych surowców dla uzyskania określonego produktu; 3. Możliwością kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości uzyskanego produktu; 4. Wiedzą pozwalającą na

9 Moduł 4 Chemia surowców roślinnych Moduł 5 Metodologia badań analitycznych w kosmetyce Moduł 6 Perfumeria Wykłady (4) +warsztaty (6) 2 punkty ECTS Z Wykłady (10) +warsztaty (20) 5 punktów ECTS E wykłady (12) + lab (24) 6 punktów ECTS E Wykorzystanie surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce; typu surowców roślinnych (kwiaty i pąki, owoce i jagody, nasiona, liście i igły, ziele, korzenie i kłącza, kora, drewno); metody ich pozyskiwania Preparaty profilaktyczne i lecznicze na bazie surowców pochodzenia naturalnego, mające zastosowanie w kosmetologii. Zakres i sposoby stosowania tych preparatów. Działania uboczne, przeciwwskazania oraz możliwe interakcje preparatów ziołowych z preparatami kosmetycznymi i lekami. Podstawy teoretyczne spektroskopii molekularnej (UV-Vis), metod elektroanalitycznych (potencjometria), metod chromatograficznych (chromatografia gazowa i cieczowa, planarna i elektroforeza bibułowa) oraz reologii. Praktyczna ocena statystyczna wyników przeprowadzonych oznaczeń (metrologia - sposoby wyznaczania niepewności wyniku, spójności pomiarowej oraz walidacji procedur pomiarowych). Percepcja zapachu, aspekty psychologiczne i społeczne. Substancje zapachowe. Zasady komponowania zapachów. Wpływ podłoża Celem przedmiotu jest poznanie typów surowców roślinnych oraz metody ich pozyskiwania (uprawy, stanowiska dzikie) i przetwarzania. Zapoznanie się z najważniejszymi surowcami zielnymi, ich składem chemicznym, działaniem kosmetycznym, Zapoznanie się z normami czystości i składu chemicznego surowców zielarskich Wykazanie kompetencji pomiarowych zastosowanie wartości referencyjnej, która jest przypisana do próbki o certyfikowanej zawartości danego składnika. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zagadnień perfum i olejków eterycznych (terminologa, ograniczenie tworzenia się produktów ubocznych, czy ich utylizacji; 3. Wiedzą dotyczącą składu chemicznego oraz działania leczniczego i kosmetycznego ziół. 4. Umiejętnością doboru odpowiedniej formy preparatu zaw. zioła dla uzyskania określonego produktu; 5. Umiejętnością oczyszczania i przetwarzania surowców zielarskich. 1. Wiedzą nt. stosowanych metod analitycznych w kosmetyce oraz umożliwiającą wykorzystanie zasad metrologii do otrzymania wiarygodnych wyników własności chemicznych. 2. Umiejętnością wyboru zasadnej technicznie procedury pomiarowej, a następnie przeprowadzenia jej walidacji. 3. Umiejętnością wyznaczenia niepewności wyniku 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. składu perfum i olejków

10 na emanację zapachu. Dysonanse i konsonanse w kompozycjach zapachowych. Substancje chemiczne; pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego Kosmetyki perfumeryjne. Przeznaczenie wyrobów perfumeryjnych. Technologia wytwarzania wyrobów perfumeryjnych. Opakowania wyrobów perfumeryjnych. Aktualne tendencje na rynku wyrobów perfumeryjnych. klasyfikacja, technologia perfumerii, aromaterapia w kosmetyce. eterycznych; technologicznych podstaw otrzymywania ekstraktów roślinnych. 2. Umiejętnością klasyfikacji zapachów perfumeryjnych oraz charakterystyki najważniejszych grup syntetycznych substancji zapachowych. 3. Wiedzą i zrozumieniem oraz zdolnością doboru odpowiednich substancji do wytwarzania kompozycji zapachowych i technologii produkcji wyrobów perfumeryjnych.

11 Numer modułu Tytuł Prowadzący Moduł 7 Substancje do pielęgnacji skóry i metod oceny ich działania Formuła nauczania Punkty ECTS Forma zaliczenia Wykłady (12) + ćw (24) 6 punktów ECTS E Program Studium CHEMIA KOSMECEUTYCZNA Semestr drugi (letni) Treści merytoryczne Cele modułu Efekty kształcenia Podstawy dermatologii Nawilżanie, substancje nawilżające i kosmetyki. Ochrona, filtry i substancje przeciwrodnikowe. Składniki czynne (metody wprowadzania, warunki stabilności i ich biodostępność); Środki podwyższające barierę ochronną skóry; środki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, witaminy, przeciwutleniacze, wybrane substancje hormonalne Przenikanie przez skórę. Badanie in vitro penetracji substancji biologicznie czynnych. Badanie transdermalnej utraty wody. Ocena kremów pod kątem właściwości nawilżających i/lub natłuszczających. Metody badania toksyczności kosmetyków. Metody aplikacyjne badania kosmetyków. Ocena właściwości użytkowych kosmetyków (oparta na procesach fizjologicznych); metody instrumentalne związane z oszacowaniami wizualnymi, oceną dotykową. Przekazanie wiadomości z zakresu: problemy bezpieczeństwa stosowania, segmentacja kosmetyków; kosmetyki do pielęgnacji skóry: nawilżające, odżywcze i ochronne (mechanizm działania); produkty do skór problemowych; substancje czynne w kosmetyce pielęgnacyjnej kwasy: AHA i PHA, witaminy, fitodorfiny, peptydy, kolagen, silikony, proksylan, lipidy, idebenon, koenzym Q10, itp.; problemy recepturowania i produkcji kremów; czystość mikrobiologiczna wyrobów, Zapoznanie się z metodami oceny właściwości użytkowych kremów itp. 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. technologii produkcji kremów i emulsji. 2. Zdolnością rozróżniania i krytycznego porównania opcji formulacyjnych. 3. Zrozumieniem podstaw naukowych metod dostarczania składników aktywnych, w szczególności dla różnych typów skóry. 4. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla właściwego typu kremu. 5. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji czynnych, ich różnic oraz zdolnością doboru w zależności od zastosowania.

12 Moduł 8 Metody analizy kosmetyków wykłady(16) + lab (32) 8 punktów E Zakres prowadzonych badań kosmetyków zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich aktach prawnych. Fizyczne metody badania postaci kosmetyków i określania ich właściwości utylitarnych. Zasady wyboru metody odpowiedniej do danej postaci kosmetyku. Chemiczna analiza jakościowa i ilościowa składników czynnych/substancji pomocniczych w kosmetykach. Metody analityczne wykorzystywane do analizy złożonych surowców i preparatów kosmetycznych oraz stosowane dla określenia trwałości produktów kosmetycznych. Szybkie metody (instrumentalne i analityczne) kontroli jakości przemysłowych surowców kosmetycznych. Analiza sensoryczna. Metody instrumentalne związane z oszacowaniami wizualnymi, oparte na właściwościach fizycznych. Przekazanie wiadomości z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie kosmetyków. Zapoznanie się z metodami oceny skuteczności działania preparatów kosmetycznych. Zapoznanie się z metodami analitycznymi stosowanymi do monitorowania oraz kontrolowania jakości poszczególnych głównych składników preparatów (środków opalających, wybielających, barwiących, konserwujących, zapachowych, surfaktantów, składników biologicznie i chemicznie aktywnych). Wyrobienie umiejętności poprawnego doboru metod instrumentalnych i analitycznych 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. metod analitycznych używanych w analizie poszczególnych kategorii kosmetyków. 2. Umiejętnością doboru metody instrumentalnej dla odpowiedniej grupy kosmetyków. 3. Wiedzą nt. metod oceny skuteczności działania kosmetyków, monitorowania i kontroli ich jakości. 4. Zrozumieniem różnic pomiędzy oceną bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych a oceną ich jakości. Moduł 9 Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutyczne j 4 punkty ECTS wykłady (8) + lab (16) E Farmakologia leków dermatologicznych. Sposoby wchłaniania leków przez skórę i błony śluzowe. Wpływ postaci leku na parametry wchłaniania a w konsekwencji na dostępność i skuteczność leku. Działanie substancji pomocniczych. Promotory wchłaniania. Zasady prowadzenia badań farmakologicznych na potrzeby kosmetologii. Przekazanie wiadomości z zakresu: chemii farmaceutycznej, sposobów uwalniania składników aktywnych Zapoznanie się z metodami modyfikacji dostępności farmakologicznej form kosmetycznych 1. Rozumieniem podstawowych pojęć farmakokinetycznych oraz mechanizmu działania leków pod kątem wskazań i przeciwwskazań, dawkowania, działań niepożądanych i toksyczności oraz interakcji z innymi lekami; 2. Umiejętnością doboru właściwego leku oraz odpowiedniej dawki leku

13 Moduł 10 Elementy biotechnologii Moduł 11 Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych 2 punkty ECTS wykłady (4) + lab (8) Z 4 punkty ECTS wykłady (8) + lab (16) E Potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów. Charakterystyka organizmów wykorzystywanych w biotechnologii. Biotechnologia molekularna. Proteomika. Zastosowanie komórek transgenicznych do produkcji użytecznych substancji. Koncepcje terapii genowej. Genomika funkcjonalna. Roślinne kultury in vitro jako nowoczesna metoda pozyskiwania surowców użytecznych w kosmetyce Opis związków organicznych stosowanych w kosmetologii z naciskiem na ich pochodzenie, otrzymywanie (technologię), strukturę i właściwości. Przegląd głównych klas związków organicznych m.in. kwasów tłuszczowych, wosków oraz produktów o określonej funkcji m.in. konserwantów, surfaktantów, witamin, biopolimerów. Przekazanie wiadomości z zakresu nowej dziedziny kosmeceutyki, tj. kosmetyki molekularnej Zapoznanie się z wiadomości nt. prowadzonych badań nad wpływem różnych czynników na starzenie się komórek skóry Wykazanie wpływu nutri- i kosmeceutyków na stan skóry Celem nadrzędnym jest dostarczenie studentom odpowiedzi na pytanie skąd się biorą związki organiczne stosowane w kosmetyce, jaką mają strukturę i dlaczego działają. w zależności od: wskaźników farmakokinetycznych, stanu fizjologicznego skóry 1. umiejętnością wykorzystania składników pochodzenia biologicznego w procesach biotechnologicznych i kosmetyce; 2. umiejętnością opracowania i optymalizacji udziału składników biologicznych o pożądanych cechach; 3. Wiedzą nt. potencjalnych możliwości wykorzystania procedur i składników biologicznych w testach analitycznych i diagnostycznych; 4. Umiejętnością wykorzystania bogactwa informacji dostarczanych przez biologię molekularną, z uwzględnieniem genomiki funkcjonalnej i proteomiki. 1. prawidłowo rozpoznawać składniki kosmetyczne, przyporządkowywać ich funkcję w formulacjach kosmetycznych oraz korelować aktywność lub właściwości związków z ich strukturą; 2. posiadać podstawową teoretyczną i

14 Moduł 12 Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków Projekt końcowy ćw. Terenowe (5 h) 1 punkt ECTS Z 5 h konsultacji z opiekunem naukowym 5 punktów ECTS Ewaluacja pracy Struktura a aktywność związków. Podstawy biochemiczne aktywności wybranych związków istotnych dla kosmetologii (witamina C, A, Botox, kolagen). Zagadnienia i problemy omawiane w ramach wszystkich modułów będą ilustrowane na przykładzie konkretnych procesów przemysłowych w zakładzie Nivea Polska treści merytoryczne będą ustalone przez opiekuna naukowego Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z produkcji kremów w kosmetyce (typy związków chemicznych stosowanych jako substancje bazy, wymagania dotyczące receptury, nowoczesne formy dostarczania składników aktywnych, np. mikrokapsułki itp). Celem jest przygotowanie projektu naukowego o charakterze projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu praktyczną znajomość preparatyki organicznej oraz metod charakteryzowania związków organicznych 1. Wiedzą i zrozumieniem spraw związanych z technologią produkcji; R&D; kontrolą jakości, logistyką 2. Umiejętnością pisania raportów 1. Umiejętnością efektywnego wyszukiwania informacji ze źródeł podstawowych i wtórnych, włącznie z wyszukiwaniem informacji za pośrednictwem komputera w trybie on-line. 2. Zdolnością prawidłowego komentowania oraz opatrywania przypisami tekstów i dokumentów zgodnie z krytycznymi kanonami tej dyscypliny;

15 - Zał. B - Diagramy semestralne/roczne dla programu Semestr zimowy Nazwa modułu i jego numer wykłady laboratoria Inne Forma zaliczenia ECTS Moduł 1 Prawodawstwo i marketing w kosmetyce 8 Z 2 Moduł 2 Technologia wytwarzania kosmetyków/kosmeceutyków E 8 Moduł 3 Przemysłowa technologia kosmetyków/kosmeceutyków E 6 Moduł 4 Chemia surowców roślinnych 4 6 Z 3 Moduł 5 Metodologia badań analitycznych w kosmetyce E 5 Moduł 6 Perfumeria E 6 Razem w semestrze Semestr letni Moduł 7 % udział 37% 60% 4% Substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny E 6 Moduł 8 Metody analizy kosmetyków E 8 Moduł 9 Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej 8 16 E 4 Moduł 10 Elementy biotechnologii 4 8 Z 2 Moduł 11 Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych 8 16 E 4 Moduł 12 Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków 5 Z 1 Praca końcowa 6 5 Razem w semestrze % udział 31% 62% 7% Sumarycznie dla całego roku % udział 34% 61% 5%

16

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10]

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2920 Przystąpiło łącznie: 2831 przystąpiło: 2830 przystąpiło: 2827 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2762 (97,6%) zdało: 2442 (86,4%)

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów łącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością 025 Nazwa wariantu modułu:

Bardziej szczegółowo

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofaramcji. W zakresie wiedzy:

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofaramcji. W zakresie wiedzy: Sylabus modułów kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Innowacyjne rozwiązania w produkcji towarów kosmetycznych i suplementów diety T.D1. Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością 025 Nazwa wariantu modułu:

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe Zdrowa żywność, nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię

zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię KOSMETOLOGIA STUDIA II STOPNIA Lp. PRZEDMIOT ECTS Symbol efektu Kierunkowe efekty kształcenia Przedmioty podstawowe 1 Alergologia 4 KS_A.W01 posiada poszerzoną wiedzę z zakresu czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Studia stacjonarne. licencjat

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Studia stacjonarne. licencjat P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach)

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48

Klasa. semestr 1. semestr 2 1 2 1,5 48 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY; symbol 321301 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[10] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Aktywność biologiczna naturalnych związków organicznych Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03]

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03] I.1.1. Technik usług 514[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 7278 Przystąpiło łącznie: 6681 przystąpiło: 6673 przystąpiło: 6649 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6145 (92,1%) zdało: 4946 (74,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej 1) Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych, nazwa kierunku studiów: Podyplomowe studia Nauczanie

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia podyplomowe Specjalność Biologia 2. Zwięzły opis kierunku

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) na kierunku Zarządzanie Prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik analityk 311[02]

I.1.1. Technik analityk 311[02] I.1.1. Technik analityk 311[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych:378 Przystąpiło łącznie: 363 przystąpiło: 360 ETAP PISEMNY zdało: 315 (87,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH Uczelnia Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji 2015/2016 Wydział Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Profil kształcenia Turystyki i Rekreacji Dietetyka 1. Dietetyka dla osób aktywnych fizycznie 2.

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 0 Spis treści. Program Studiów....

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. Studia Podyplomowe Biologia sądowa

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. Studia Podyplomowe Biologia sądowa Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Biologia sądowa Łódź, 2012 1. Nazwa Studia Podyplomowe BIOLOGIA SĄDOWA 2. Opis Wydział Biologii i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Ropa Naftowa i Produkty

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Farmakologia Kod przedmiotu: 21 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: Chemia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie 2. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 3. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo