Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Chemia Kosmeceutyczna, od roku akademickiego 2009/ załącznik Na podstawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Rada Wydziału Chemii UAM uchwala co następuje: 1. Zatwierdza plan wyżej wymienionych Studiów załącznik A 2. Zatwierdza programy wyżej wymienionych Studiów załącznik B Dziekan Prof. dr hab. Andrzej Molski

2 STUDIA PODYPLOMOWE: CHEMIA KOSMECEUTYCZNA (chemia kosmetyczna ze szczególnym uwzględnieniem chemii produktów pielęgnacyjno-leczniczych) Projekt przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Struktura specjalności: 1. Na treści kształcenia: składa się 12 modułów. 2. Studia są dostępne dla absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych oraz specjalności pokrewnych. 3. Ostateczny wynik studiów określają następujące zasady. Do ukończenia Studiów Podyplomowych wymagane jest pozytywne ukończenie interdyscyplinarnego bloku programowego (w wymiarze ok. 300 godzin i 60 punktów ECTS) 1. Przedstawienie i pozytywna ocena pracy końcowej umożliwiają uzyskanie dyplomu z oceną otrzymaną przez zsumowanie: ¾ średniej ocen z przedmiotów objętych egzaminami, ¼ oceny pracy końcowej. Przy obliczeniu średniej, dzieli się sumę uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych z egzaminów (z wyjątkiem ocen negatywnych poprawionych na egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym z wynikiem co najmniej dobrym) przez ich ogólną liczbę, tj. 8. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: do 3,40 dostateczny (3,0) powyżej 3,40 do 3,80 dostateczny plus (3,5) powyżej 3,80 do 4,20 dobry (4,0) powyżej 4,20 do 4,60 dobry plus (4,5) powyżej 4,60 bardzo dobry (5,0) Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie internetowej UAM. 1 Punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji (ECTS) są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają one pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student.

3 Siatki godzin zawierają nazwy przedmiotów z podziałem na formy kształcenia, sumaryczną liczbę godzin z przedmiotu, formę zaliczenia (E - egzamin, Z - zaliczenie na ocenę), liczbę punktów ECTS oraz treści modułów i efekty kształcenia (zał. A i B). Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzone są w soboty i niedziele na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6. Przed rozpoczęciem zajęć kierownik studiów podyplomowych podaje terminarz zajęć oraz szczegółowy plan zajęć wraz z możliwymi formami zaliczeniami poszczególnych przedmiotów, tj.: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne; końcowe zaliczenie pisemne/ustne; egzamin pisemny; egzamin ustny; kontrola obecności. Obecność na wykładach realizowanych w ramach studiów podyplomowych nie jest obowiązkowa, chyba, że prowadzący przedmiot wyznaczy obecność na zajęciach jako jeden z warunków zaliczenia przedmiotu. Prowadzący przedmiot ma obowiązek poinformować uczestników studiów podyplomowych o sposobie zaliczenia przedmiotu oraz podać program i zalecaną literaturę. Warunkiem dopuszczenia do złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów. Praca dyplomowa może mieć charakter projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu. Praca dyplomowa musi zostać złożona do oceny w biurze studiów do dwóch tygodni od dnia zakończenia zajęć na studiach podyplomowych. Nie złożenie pracy dyplomowej w terminie powoduje utratę prawa do jej oceny. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej słuchacz zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni do dokonania poprawek zgodnie ze wskazaniami zawartym w pisemnym uzasadnieniu oceny. Po dokonaniu poprawek praca poddawana jest ponownej ocenie. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania kwalifikacji (świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM jest: uzyskanie 60 punktów ECTS; przedstawienie i uzyskanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu z zakresu i w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym; uiszczenie opłaty za studia. 1. Czasookres studiów: Studia trwać trwają dwa semestry i obejmują, w każdym semestrze, 7 sesji sobotnio-niedzielnych (po ok godz. lekcyjnych dziennie). 2. Kierownikiem studium jest prof. UAM dr hab. Izabela Nowak, adres: Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, ul. Grunwaldzka 6; Osoba do kontaktu: dr Agata Wawrzyńczak; adres jw., tel: ; 3. Rekrutacja na studium odbywać się będzie od 1 do 15 września danego roku. Przewidywana liczba uczestników Studium wynosi 25 słuchaczy. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Studia Podyplomowe nie zostaną uruchomione.

4 4. Zasady przyjęć: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o liście uczestników przyjętych oraz rezerwowych zostanie podana na stronie internetowej po 20 września danego roku. 5. Adresaci: Studia Podyplomowe o charakterze doskonalącym, prowadzone przez zespół specjalistów głównie z Wydziału Chemii UAM, mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach przede wszystkim leczniczych. Do tworzenia kosmeceutyków wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia chemii, biotechnologii i farmakologii. Studia przeznaczone są dla osób pracujących przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Duży nacisk położony będzie na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmeceutycznej. W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w: firmach produkujących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział: w opracowywaniu receptur wyrobów, sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym; w działaniach marketingowych; w ocenie i optymalizacji jakości wyrobów pod kątem efektów stosowania; ocenie bezpieczeństwa stosowania wyrobów, również na potrzeby GIS (głównej Inspekcji Sanitarnej), IH (Inspekcji Handlowej) i innych organizacji (np. segmentacja i analizy rynku dla potrzeb dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych) gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry, sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta. firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowy 6. Profil absolwenta: absolwent studiów podyplomowych z zakresu chemii kosmeceutycznej to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z dziedzin służących w formułowaniu i wdrożeniu do produkcji środków kosmetycznych i kosmeceutycznych, w tym z zakresu chemii, toksykologii, receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków, kontroli jakości i analizy środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. Absolwent studiów na kierunku chemia kosmeceutyczna po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w trakcie syntezy kosmetyków i kosmeceutyków i ich aplikacji na skórę. W szczególności, absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu:

5 nauk medycznych i biologicznych, takich jak: dermatologia, farmakologia, biotechnologia; chemii i toksykologii surowców kosmetycznych, fizykochemii form użytkowych; receptury i technologii form kosmetyku; kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków/kosmeceutyków; prawodawstwa, marketingu, ustawodawstwa w produkcji i obrocie produktami kosmetycznymi; analizy sensorycznej; ewaluacji produktów kosmetycznych i kosmeceutycznych. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI: absolwent powinien znać i rozumieć informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla chemii i kosmetologii, stosować nazewnictwo międzynarodowe, polskie, synonimowe i kosmetologiczne; określać właściwości chemiczne kosmetyków i kosmeceutyków, preparatów pochodzenia roślinnego w zakresie postaci, dawki, uwalniania, wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji, wydalania, mechanizmu działania, zastosowania, działania ubocznego i przeciwwskazań; rozróżniać podstawowe grupy składników kosmetycznych i postaci, w jakich są wytwarzane; charakteryzować produkty zielarskie, środki naturalne i substancje naturalne pochodzenia roślinnego o właściwościach leczniczych i wskazywać sposoby ich stosowania; rozpoznawać sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w technice przyrządzania i produkcji kosmetyków; stosować przepisy prawa kosmetycznego; dobierać procesy i metody sporządzania kosmetyków i kosmeceutyków w zależności od zawartych substancji czynnych w preparacie; dobierać sprzęt i aparaturę do wykonania odpowiedniej postaci kosmetyku/kosmeceutyku oraz dobierać opakowanie do odpowiedniej jego postaci; stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad ergonomii właściwych dla stanowisk pracy chemików i kosmetologów; właściwie interpretować i opisywać ilościowo podstawowych zjawiska fizykochemiczne, organizować bezpiecznie i efektywnie działające stanowiska do prac laboratoryjnych; wskazywać sposoby przechowywania kosmetyków w zależności od ich formy, składu, właściwości i terminu ważności; obliczać ilość substancji czynnej i pomocniczej w zależności od postaci kosmetyku i składnika aktywnego; stosować nowoczesne procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także promować zrównoważony rozwój oraz przestrzegać uregulowania

6 prawne w zakresie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów kosmeceutycznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami;

7 Zał. A Numer modułu Tytuł Prowadzący Moduł 1 Prawodawstwo i marketing w kosmetyce Formuła nauczania Punkty ECTS Forma zaliczenia Wykłady (8 h) 2 pkt ECTS Z Program Studium CHEMIA KOSMECEUTYCZNA Semestr pierwszy (zimowy) Treści merytoryczne Cele modułu Efekty kształcenia regulacje prawne w kosmetyce: aspekty prawne dystrybucji i stosowania kosmetyków; Rozporządzenia dotyczące substancji zawartych w kosmetykach: (a) substancje, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone, (b) substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania, (c) dozwolone barwniki, (d) dozwolone substancje konserwujące, (e) substancje promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach; treść etykiet opakowań kosmetyków; wzory znaków graficznych, kody kreskowe; ustawodawstwo dotyczące badań i certyfikacji; nadzór nad kosmetykami: Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu; Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Higieny podstawy prawne dotyczące oceny jakości (czystość chemiczna i mikrobiologiczna); elementy marketingu i etyki. Metody badania rynku. Przekazanie wiadomości z zakresu prawnych aspektów dystrybucji i stosowania kosmetyków. Zapoznanie się z Ustawą o Kosmetykach oraz jej aktualnymi nowelizacjami. Poznanie substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub dozwolone wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. Poznanie zasad marketingu i etyki, w szczególności systemów zarządzania produkcją i dystrybucją Zapoznanie się z zasadami promocji i marketingu 1. Wiedzą i zrozumienie nt. regulacji prawnych z zakresu stosowania i dystrybucji kosmetyków. 2. Zdolnością odczytywania treści etykiet opakowań kosmetyków. 3. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla uzyskana właściwej funkcji środka kosmetycznego. 4. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji kosmetycznych. 5. Umiejętnością stosowania narzędzi marketingowych w celu promocji i reklamy produktów kosmetycznych

8 Moduł 2 Technologia wytwarzania kosmeceutykó w/ kosmetyków Moduł 3 Przemysłowa technologia kosmeceutykó w/ kosmetyków wykłady (16) + laboratoria (32) 8 punktów ECTS E 6 punktów ECTS wykłady (12) + laboratoria (24) E Rodzaje i zasady promocji i reklamy. Zjawiska powierzchniowe i koloidy. Recepturowanie. Metody i sposoby przygotowywania preparatów kosmetycznych Zasady doboru składników czynnych i substancji pomocniczych do poszczególnych typów preparatów kosmetycznych. Wykonanie preparatów kosmetycznych o różnej strukturze fizykochemicznej. Ogólna ocena organoleptyczna i instrumentalna trwałości preparatów kosmetycznych różnych typów. Przemysłowa technologia kosmetyków Technologia wytwarzania aplikacyjnych form kosmetyków. Aparatura i organizacja produkcji. Operacje jednostkowe i aparatura stosowane w procesach wytwórczych w przemyśle kosmetycznym. Procesy przyjazne środowisku Zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w przemyśle kosmetycznym Opakowania kosmetyczne. Poznanie elementów chemii fizycznej niezbędnych do wyjaśnienia zjawisk i procesów zachodzących w laboratorium oraz w przyrodzie, a w szczególności zdobycie umiejętności ich wykorzystania dla celów kosmetologicznych. Przekazanie wiadomości z zakresu metod stosowanych w produkcji kosmetyków. Zapoznanie się z podstawowymi technikami stosowanymi do pozyskiwania, przetwarzania i oczyszczania surowców kosmetycznych. Rozumienie zjawisk i procesów fizyko-chemicznych będących podstawą wytwarzania kosmetyków w skali technologicznej. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad technologicznych, operacji i procesów jednostkowych, zapoznanie się z podstawowymi procesami technologicznymi. Ponadto celem jest wyrobienie umiejętności czytania schematów technologicznych, interpretacji wyników badań, pisania opracowań naukowych. 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. preparatyki kosmetyków w skali technologicznej. 2. Zdolnością preparowania układów koloidalnych i badania ich właściwości fizykochemicznych. Rozumieniem zjawisk powierzchniowych i adsorpcji, 3. Zdolnością odpowiedniego przygotowania surowców kosmetycznych do produkcji. 3. Zdolnością rozróżniania i krytycznego porównania opcji formulacyjnych i procesów technologicznych 1. Wiedzą dotyczącą oceny możliwości realizacji procesu w skali przemysłowej; 2. Umiejętnością doboru optymalnych surowców dla uzyskania określonego produktu; 3. Możliwością kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości uzyskanego produktu; 4. Wiedzą pozwalającą na

9 Moduł 4 Chemia surowców roślinnych Moduł 5 Metodologia badań analitycznych w kosmetyce Moduł 6 Perfumeria Wykłady (4) +warsztaty (6) 2 punkty ECTS Z Wykłady (10) +warsztaty (20) 5 punktów ECTS E wykłady (12) + lab (24) 6 punktów ECTS E Wykorzystanie surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce; typu surowców roślinnych (kwiaty i pąki, owoce i jagody, nasiona, liście i igły, ziele, korzenie i kłącza, kora, drewno); metody ich pozyskiwania Preparaty profilaktyczne i lecznicze na bazie surowców pochodzenia naturalnego, mające zastosowanie w kosmetologii. Zakres i sposoby stosowania tych preparatów. Działania uboczne, przeciwwskazania oraz możliwe interakcje preparatów ziołowych z preparatami kosmetycznymi i lekami. Podstawy teoretyczne spektroskopii molekularnej (UV-Vis), metod elektroanalitycznych (potencjometria), metod chromatograficznych (chromatografia gazowa i cieczowa, planarna i elektroforeza bibułowa) oraz reologii. Praktyczna ocena statystyczna wyników przeprowadzonych oznaczeń (metrologia - sposoby wyznaczania niepewności wyniku, spójności pomiarowej oraz walidacji procedur pomiarowych). Percepcja zapachu, aspekty psychologiczne i społeczne. Substancje zapachowe. Zasady komponowania zapachów. Wpływ podłoża Celem przedmiotu jest poznanie typów surowców roślinnych oraz metody ich pozyskiwania (uprawy, stanowiska dzikie) i przetwarzania. Zapoznanie się z najważniejszymi surowcami zielnymi, ich składem chemicznym, działaniem kosmetycznym, Zapoznanie się z normami czystości i składu chemicznego surowców zielarskich Wykazanie kompetencji pomiarowych zastosowanie wartości referencyjnej, która jest przypisana do próbki o certyfikowanej zawartości danego składnika. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu zagadnień perfum i olejków eterycznych (terminologa, ograniczenie tworzenia się produktów ubocznych, czy ich utylizacji; 3. Wiedzą dotyczącą składu chemicznego oraz działania leczniczego i kosmetycznego ziół. 4. Umiejętnością doboru odpowiedniej formy preparatu zaw. zioła dla uzyskania określonego produktu; 5. Umiejętnością oczyszczania i przetwarzania surowców zielarskich. 1. Wiedzą nt. stosowanych metod analitycznych w kosmetyce oraz umożliwiającą wykorzystanie zasad metrologii do otrzymania wiarygodnych wyników własności chemicznych. 2. Umiejętnością wyboru zasadnej technicznie procedury pomiarowej, a następnie przeprowadzenia jej walidacji. 3. Umiejętnością wyznaczenia niepewności wyniku 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. składu perfum i olejków

10 na emanację zapachu. Dysonanse i konsonanse w kompozycjach zapachowych. Substancje chemiczne; pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego Kosmetyki perfumeryjne. Przeznaczenie wyrobów perfumeryjnych. Technologia wytwarzania wyrobów perfumeryjnych. Opakowania wyrobów perfumeryjnych. Aktualne tendencje na rynku wyrobów perfumeryjnych. klasyfikacja, technologia perfumerii, aromaterapia w kosmetyce. eterycznych; technologicznych podstaw otrzymywania ekstraktów roślinnych. 2. Umiejętnością klasyfikacji zapachów perfumeryjnych oraz charakterystyki najważniejszych grup syntetycznych substancji zapachowych. 3. Wiedzą i zrozumieniem oraz zdolnością doboru odpowiednich substancji do wytwarzania kompozycji zapachowych i technologii produkcji wyrobów perfumeryjnych.

11 Numer modułu Tytuł Prowadzący Moduł 7 Substancje do pielęgnacji skóry i metod oceny ich działania Formuła nauczania Punkty ECTS Forma zaliczenia Wykłady (12) + ćw (24) 6 punktów ECTS E Program Studium CHEMIA KOSMECEUTYCZNA Semestr drugi (letni) Treści merytoryczne Cele modułu Efekty kształcenia Podstawy dermatologii Nawilżanie, substancje nawilżające i kosmetyki. Ochrona, filtry i substancje przeciwrodnikowe. Składniki czynne (metody wprowadzania, warunki stabilności i ich biodostępność); Środki podwyższające barierę ochronną skóry; środki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, witaminy, przeciwutleniacze, wybrane substancje hormonalne Przenikanie przez skórę. Badanie in vitro penetracji substancji biologicznie czynnych. Badanie transdermalnej utraty wody. Ocena kremów pod kątem właściwości nawilżających i/lub natłuszczających. Metody badania toksyczności kosmetyków. Metody aplikacyjne badania kosmetyków. Ocena właściwości użytkowych kosmetyków (oparta na procesach fizjologicznych); metody instrumentalne związane z oszacowaniami wizualnymi, oceną dotykową. Przekazanie wiadomości z zakresu: problemy bezpieczeństwa stosowania, segmentacja kosmetyków; kosmetyki do pielęgnacji skóry: nawilżające, odżywcze i ochronne (mechanizm działania); produkty do skór problemowych; substancje czynne w kosmetyce pielęgnacyjnej kwasy: AHA i PHA, witaminy, fitodorfiny, peptydy, kolagen, silikony, proksylan, lipidy, idebenon, koenzym Q10, itp.; problemy recepturowania i produkcji kremów; czystość mikrobiologiczna wyrobów, Zapoznanie się z metodami oceny właściwości użytkowych kremów itp. 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. technologii produkcji kremów i emulsji. 2. Zdolnością rozróżniania i krytycznego porównania opcji formulacyjnych. 3. Zrozumieniem podstaw naukowych metod dostarczania składników aktywnych, w szczególności dla różnych typów skóry. 4. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla właściwego typu kremu. 5. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji czynnych, ich różnic oraz zdolnością doboru w zależności od zastosowania.

12 Moduł 8 Metody analizy kosmetyków wykłady(16) + lab (32) 8 punktów E Zakres prowadzonych badań kosmetyków zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich aktach prawnych. Fizyczne metody badania postaci kosmetyków i określania ich właściwości utylitarnych. Zasady wyboru metody odpowiedniej do danej postaci kosmetyku. Chemiczna analiza jakościowa i ilościowa składników czynnych/substancji pomocniczych w kosmetykach. Metody analityczne wykorzystywane do analizy złożonych surowców i preparatów kosmetycznych oraz stosowane dla określenia trwałości produktów kosmetycznych. Szybkie metody (instrumentalne i analityczne) kontroli jakości przemysłowych surowców kosmetycznych. Analiza sensoryczna. Metody instrumentalne związane z oszacowaniami wizualnymi, oparte na właściwościach fizycznych. Przekazanie wiadomości z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie kosmetyków. Zapoznanie się z metodami oceny skuteczności działania preparatów kosmetycznych. Zapoznanie się z metodami analitycznymi stosowanymi do monitorowania oraz kontrolowania jakości poszczególnych głównych składników preparatów (środków opalających, wybielających, barwiących, konserwujących, zapachowych, surfaktantów, składników biologicznie i chemicznie aktywnych). Wyrobienie umiejętności poprawnego doboru metod instrumentalnych i analitycznych 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. metod analitycznych używanych w analizie poszczególnych kategorii kosmetyków. 2. Umiejętnością doboru metody instrumentalnej dla odpowiedniej grupy kosmetyków. 3. Wiedzą nt. metod oceny skuteczności działania kosmetyków, monitorowania i kontroli ich jakości. 4. Zrozumieniem różnic pomiędzy oceną bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych a oceną ich jakości. Moduł 9 Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutyczne j 4 punkty ECTS wykłady (8) + lab (16) E Farmakologia leków dermatologicznych. Sposoby wchłaniania leków przez skórę i błony śluzowe. Wpływ postaci leku na parametry wchłaniania a w konsekwencji na dostępność i skuteczność leku. Działanie substancji pomocniczych. Promotory wchłaniania. Zasady prowadzenia badań farmakologicznych na potrzeby kosmetologii. Przekazanie wiadomości z zakresu: chemii farmaceutycznej, sposobów uwalniania składników aktywnych Zapoznanie się z metodami modyfikacji dostępności farmakologicznej form kosmetycznych 1. Rozumieniem podstawowych pojęć farmakokinetycznych oraz mechanizmu działania leków pod kątem wskazań i przeciwwskazań, dawkowania, działań niepożądanych i toksyczności oraz interakcji z innymi lekami; 2. Umiejętnością doboru właściwego leku oraz odpowiedniej dawki leku

13 Moduł 10 Elementy biotechnologii Moduł 11 Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych 2 punkty ECTS wykłady (4) + lab (8) Z 4 punkty ECTS wykłady (8) + lab (16) E Potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów. Charakterystyka organizmów wykorzystywanych w biotechnologii. Biotechnologia molekularna. Proteomika. Zastosowanie komórek transgenicznych do produkcji użytecznych substancji. Koncepcje terapii genowej. Genomika funkcjonalna. Roślinne kultury in vitro jako nowoczesna metoda pozyskiwania surowców użytecznych w kosmetyce Opis związków organicznych stosowanych w kosmetologii z naciskiem na ich pochodzenie, otrzymywanie (technologię), strukturę i właściwości. Przegląd głównych klas związków organicznych m.in. kwasów tłuszczowych, wosków oraz produktów o określonej funkcji m.in. konserwantów, surfaktantów, witamin, biopolimerów. Przekazanie wiadomości z zakresu nowej dziedziny kosmeceutyki, tj. kosmetyki molekularnej Zapoznanie się z wiadomości nt. prowadzonych badań nad wpływem różnych czynników na starzenie się komórek skóry Wykazanie wpływu nutri- i kosmeceutyków na stan skóry Celem nadrzędnym jest dostarczenie studentom odpowiedzi na pytanie skąd się biorą związki organiczne stosowane w kosmetyce, jaką mają strukturę i dlaczego działają. w zależności od: wskaźników farmakokinetycznych, stanu fizjologicznego skóry 1. umiejętnością wykorzystania składników pochodzenia biologicznego w procesach biotechnologicznych i kosmetyce; 2. umiejętnością opracowania i optymalizacji udziału składników biologicznych o pożądanych cechach; 3. Wiedzą nt. potencjalnych możliwości wykorzystania procedur i składników biologicznych w testach analitycznych i diagnostycznych; 4. Umiejętnością wykorzystania bogactwa informacji dostarczanych przez biologię molekularną, z uwzględnieniem genomiki funkcjonalnej i proteomiki. 1. prawidłowo rozpoznawać składniki kosmetyczne, przyporządkowywać ich funkcję w formulacjach kosmetycznych oraz korelować aktywność lub właściwości związków z ich strukturą; 2. posiadać podstawową teoretyczną i

14 Moduł 12 Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków Projekt końcowy ćw. Terenowe (5 h) 1 punkt ECTS Z 5 h konsultacji z opiekunem naukowym 5 punktów ECTS Ewaluacja pracy Struktura a aktywność związków. Podstawy biochemiczne aktywności wybranych związków istotnych dla kosmetologii (witamina C, A, Botox, kolagen). Zagadnienia i problemy omawiane w ramach wszystkich modułów będą ilustrowane na przykładzie konkretnych procesów przemysłowych w zakładzie Nivea Polska treści merytoryczne będą ustalone przez opiekuna naukowego Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z produkcji kremów w kosmetyce (typy związków chemicznych stosowanych jako substancje bazy, wymagania dotyczące receptury, nowoczesne formy dostarczania składników aktywnych, np. mikrokapsułki itp). Celem jest przygotowanie projektu naukowego o charakterze projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu praktyczną znajomość preparatyki organicznej oraz metod charakteryzowania związków organicznych 1. Wiedzą i zrozumieniem spraw związanych z technologią produkcji; R&D; kontrolą jakości, logistyką 2. Umiejętnością pisania raportów 1. Umiejętnością efektywnego wyszukiwania informacji ze źródeł podstawowych i wtórnych, włącznie z wyszukiwaniem informacji za pośrednictwem komputera w trybie on-line. 2. Zdolnością prawidłowego komentowania oraz opatrywania przypisami tekstów i dokumentów zgodnie z krytycznymi kanonami tej dyscypliny;

15 - Zał. B - Diagramy semestralne/roczne dla programu Semestr zimowy Nazwa modułu i jego numer wykłady laboratoria Inne Forma zaliczenia ECTS Moduł 1 Prawodawstwo i marketing w kosmetyce 8 Z 2 Moduł 2 Technologia wytwarzania kosmetyków/kosmeceutyków E 8 Moduł 3 Przemysłowa technologia kosmetyków/kosmeceutyków E 6 Moduł 4 Chemia surowców roślinnych 4 6 Z 3 Moduł 5 Metodologia badań analitycznych w kosmetyce E 5 Moduł 6 Perfumeria E 6 Razem w semestrze Semestr letni Moduł 7 % udział 37% 60% 4% Substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny E 6 Moduł 8 Metody analizy kosmetyków E 8 Moduł 9 Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej 8 16 E 4 Moduł 10 Elementy biotechnologii 4 8 Z 2 Moduł 11 Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych 8 16 E 4 Moduł 12 Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków 5 Z 1 Praca końcowa 6 5 Razem w semestrze % udział 31% 62% 7% Sumarycznie dla całego roku % udział 34% 61% 5%

16

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.53.533 2004-04-30 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 2004-05-01 zm. Dz.U.04.69.625 art.87 zm. Dz.U.04.91.877 art.2 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 zm. Dz.U.04.93.896 art.89 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 58 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Page 1 of 8 ZAŁĄCZNIK Nr 4 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp ZASADY STUDIOWANIA 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych. 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO NUMER 2/2014 TEMAT NUMERU Ocena bezpieczeństwa kosmetyku Kosmetologia Filrty UV w preparatach kosmetycznych Starzeć się, czy się nie starzeć? Biotechnologia w Polsce i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.45.271 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.234.1570 art. 59 2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 35 2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 173 2009-04-01 zm. Dz.U.2009.31.206 art. 73 2009-07-10 zm. Dz.U.2009.98.817

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

PRAWO FARMACEUTYCZNE ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne PRAWO FARMACEUTYCZNE ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo