Umiejętności Społecznych Społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umiejętności Społecznych Społecznych"

Transkrypt

1 Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu

2 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział Zarządzania 12 Studia Podyplomowe 14 Biblioteka 15 Biuro Karier i Praktyk 16 Studium Języków Obcych 17 System stypendialny 18 Sport 19 Wydział Zamiejscowy w Koninie 20 Współpraca akademicka 22 About WSUS 23 Rekrutacja 2

3 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Kiedy pojawił się mój autorski pomysł utworzyć szkołę umiejętności społecznych nie było jeszcze Facebooka i Naszej Klasy. Dziś wiem, że marzenia się spełniają komunikacja społeczna to najbardziej podstawowa potrzeba współczesności. Widzimy Was, 80% młodych ludzi tworzy portale i grupy społecznościowe. WSUS wpisuje się w to doskonale! Uczymy skutecznie zapewniając, dzięki specjalistycznemu kształceniu, natychmiastową możliwość pracy w firmach i instytucjach oddziałujących na społeczność. A jednocześnie to jedyna uczelnia w Polsce, która łączy wiedzę z dziedzin prawa, zarządzania, dziennikarstwa i sztuki z dobrym obyczajem. Zatem zdobywasz dyplom wraz z umiejętnością stosownego zachowania się w rozmaitych sytuacjach. Bez granic wyprzedzamy trendy. Tworzymy Twój Profil. Dołącz do nas. Zapraszam prof. Michał Iwaszkiewicz O WSUS-ie Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalności, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu. Dzięki takiemu systemowi nauczania potrafią oni samodzielnie planować i realizować własny rozwój, znają wyspecjalizowane techniki i programy informatyczne, opanowują języki obce w ściśle określonych dziedzinach. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży edukacyjnej zaowocowało w ostatnich latach dynamicznym rozwojem WSUS-u. Liczba studiujących wzrosła dzięki nowym, interesującym dla słuchaczy, kierunkom kształcenia. Uczelnia współpracuje od lat z największymi poznańskimi ośrodkami akademickimi Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Uniwersytetem Artystycznym i Akademią Muzyczną w Poznaniu, a także Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz uczelniami z zagranicy. Większość wydziałów Szkoły powiązana jest ze swoimi odpowiednikami w uczelniach państwowych: Wydziałami Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, a także Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Wspólnie organizowane są konferencje naukowe, dydaktyczne, działalność wydawnicza oraz inicjatywy środowisk studenckich. Duże znaczenie ma także rozbudowa bazy Uczelni. WSUS składa się obecnie z trzech wydziałów w Poznaniu i ośrodka zamiejscowego w Koninie. Studenci Szkoły to zarówno absolwenci szkół średnich jak i osoby posiadające już dyplomy uczelni wyższych, poszukujące możliwości awansu zawodowego i pracy, w której istotne są konkretne umiejętności. WSUS podejmuje wielowymiarowe działania łączące proces dydaktyczny z różnymi obszarami życia społecznego: kulturą, dyplomacją, mediami. Na terenie Uczelni mieści się siedziba Konsulatu Honorowego Estonii. Szkoła gości też słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także uczniów kilkunastu liceów z Poznania, Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. W podejmowane wspólnie z nimi przedsięwzięcia: warsztaty i obozy dziennikarskie, aktywnie włączają się studenci. W ramach WSUS-u funkcjonują też organizacje studenckie oraz koła naukowe ukierunkowane na rozwój studentów. Od momentu założenia Uczelni w 1997 roku istnieje Samorząd Studencki, który jest inicjatorem życia studenckiego oraz włącza się w organizację Dni Sportu i Juwenaliów. 3

4 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Kierunek: Prawo 5 letnie studia jednolite magisterskie Tryb stacjonarny i niestacjonarny Wiedza Satysfakcja Umiejętności Sukces Podstawowym założeniem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów w zakresie znajomości prawa polskiego i międzynarodowego (w tym prawa europejskiego). Zajęcia na kierunku Prawo we WSUS-ie prowadzą wybitni specjaliści nauk prawnych m.in. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studentów kształcą również doświadczeni prawnicy praktycy dający im gwarancję skutecznego wiązania teorii z doświadczeniem. Obowiązkowym elementem studiów są praktyki zawodowe odbywane w urzędach administracji państwowej i samorządowej, kancelariach prawniczych, jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uczelnia podpisała porozumienia z właściwymi instytucjami, co pozwala słuchaczom wyższych lat studiów zapoznawać się z charakterem przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci Prawa zyskują więc gwarancję wszechstronnego przygotowania prawniczego. Nie zawsze jednak ukończenie studiów na kierunku Prawo łączy się z wykonywaniem konkretnego zawodu prawniczego radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, sędziego czy komornika sądowego. W toku nauki studenci nabywają również umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w administracji publicznej. W trakcie studiów są też na bieżąco informowani o możliwościach odbywania aplikacji prawniczych, wymaganiach Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz perspektywach rozwoju rynku usług prawniczych. Ukończenie kierunku Prawo we WSUS-ie uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich na dowolnej uczelni. 4

5 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Logika prawnicza z Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne z Postępowanie cywilne z Postępowanie karne z Prawo administracyjne z Prawo cywilne I i II z Prawo karne z Prawo konstytucyjne z Prawoznawstwo PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I DODATKOWE z Doktryny polityczne i prawne z Historia prawa polskiego z Powszechna historia prawa z Prawo finansowe i finansów publicznych z Prawo gospodarcze publiczne z Prawo handlowe z Prawo międzynarodowe publiczne z Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych z Prawo rzymskie z Prawo Unii Europejskiej z Teoria i filozofia prawa z Łacińska terminologia prawnicza z Ekonomia z Etyka prawnicza z Statystyka i demografia z Ochrona praw człowieka z Podstawy kryminalistyki z Prawo samorządu terytorialnego z Podstawy prawne kultury z Warsztaty z negocjacji i mediacji z Prawo autorskie i prawa pokrewne z Zawody prawnicze z Retoryka prawnicza z Prawo prasowe i medialne z Prawo własności przemysłowej z Prawo międzynarodowe prywatne z Prawo ochrony środowiska z Prawo karne wykonawcze z Prawo konkurencji i antymonopolowe z Prawo zamówień publicznych z Prawo wyznaniowe z Prawo wykroczeń 5

6 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny Specjalność Dziennikarska Absolwenci tej specjalności, po trzech latach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy prasy, radia i telewizji, z powodzeniem podejmować mogą pracę w mediach. Czekają na nich także miejsca zatrudnienia w sferze public relations, praca na stanowiskach rzecznika prasowego firm i instytucji, w agencjach reklamowych i marketingowych. Są bogatsi o wiedzę o współczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej i medialnej. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Artykuł publicystyczny i esej z Felieton i komentarz z Fotografia w prasie z Język wypowiedzi prasowej z Prasa lokalna w Polsce i jej funkcje z Recenzja z Reportaż z Reportaż radiowy z Reportaż i wywiad z Techniki przekazu treści z Warsztat TV Specjalność Public Relations/Reklama Absolwenci tej specjalności zyskają wiedzę niezbędną, by pracować w firmach zajmujących się marketingiem i tworzeniem marketingu personalnego. Zdobędą umiejętności konstrukcji newsów i spotów reklamowych, budowy elementów kampanii reklamowej, nagrywania materiałów filmowych (promocyjnych i reklamowych). Poznają także podstawy zarządzania zespołem, organizowania konferencji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych dla budowania reklamy i tworzenia wizerunku firmy. Zajęcia praktyczne rozszerzą i pogłębią wiedzę uzyskaną w salach wykładowych. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Badania marketingowe z Budowanie wizerunku w przekazie medialnym z Organizacja pracy w PR z Podstawy marketingu z Pozareklamowe formy promocji z PR a media z Prawo w działalności reklamowej z Psychologia reklamy z Psychologia społeczna z Reklama polityczna z Warsztaty z negocjacji z Współpraca z mass mediami z Zarządzanie procesem PR 6

7 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb niestacjonarny Specjalność Komunikacja Społeczna Absolwenci tej specjalności zapoznają się z naukami społecznymi oraz metodami i technikami komunikowania. Posiądą kwalifikacje zawodowe wystarczające do sprawnego budowania systemu informacji w relacji każdego podmiotu życia społecznego, politycznego i gospodarczego z jego otoczeniem. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Fotografia w prasie z Główne zasady komunikacji literackiej z Język wypowiedzi prasowej z Komunikacja medialna z Lektorat mediów z Organizacja pracy w redakcji z Prasoznawstwo z Antropologia kulturowa współczesnego świata z Komunikacja niewerbalna z Socjologia polityki z Socjologia mediów z Podstawy politologii PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (realizowane w ramach każdej specjalności, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) z Encyklopedia prawa z Filozofia z Historia Polski XX wieku z Nauka o komunikowaniu z Podstawy ekonomii z Socjologia ogólna z Współczesne systemy polityczne PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (realizowane w ramach każdej specjalności, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) z Dziennikarskie źródła informacji z Etyka dziennikarska z Gatunki dziennikarskie z Historia mediów z Kultura języka z Podstawy public relations z Polski system medialny z Prawo mediów z Retoryka i erystyka z Systemy medialne na świecie z Warsztat dziennikarski z Aktorstwo społeczne z Ochrona własności intelektualnej z Wprowadzenie do marketingu politycznego z Obyczaj jako system komunikacji kulturalnej z Podstawy dokumentacji z Wspólnota Europejska i jej instytucje 2 letnie studia drugiego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Studia drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Obejmują one swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku z Komunikowanie międzynarodowe z Kulturowe oddziaływanie mediów z Metody badań medioznawczych z Międzynarodowe stosunki gospodarcze z Międzynarodowe stosunki polityczne z Psychologia społeczna z Społeczne oddziaływanie mediów z Stosunki międzykulturowe z Teoria komunikowania masowego PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I DODATKOWE z Analiza dyskursu medialnego z Ekonomika mediów z Specyfika mediów lokalnych z Opinia publiczna z Podstawy marketingu z Pragmatyka językowa z Prawo autorskie z Reklama z Dziennikarstwo z Dziennikarstwo radiowe z Warsztat rzecznika prasowego z Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym z Antyczne dziedzictwo Europy z Podejmowanie decyzji w życiu społecznym z Metodologia pisania prac magisterskich z Różnorodność kulturowa. Perspektywa gender z Psychologia kompetencji społecznych W ramach studiów I i II stopnia pracownia radiowa i pracownia telewizyjna. 7

8 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Wydział Artystyczny Na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Łodzi oraz przez kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej pozwala im uzyskać konkretny zawód, umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (wkraju i za granicą), jak również rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.pierwszy rok studiów jest rokiem kształcenia ogólnego. Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Od drugiego roku, aż do momentu uzyskania dyplomu, studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowej pracowni artystycznej lub projektowej. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski oraz organizuje wraz z designerami a także firmami zajmującymi się wzornictwem i architekturą konkursy projektowe. Kierunek Architektura Wnętrz 3,5 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Specjalność pracownia dyplomowa z Projektowanie wnętrz PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Budownictwo z elementami rysunku projektowego z Ergonomia z anatomią z Estetyka z Geometria wykreślna z Historia sztuki z Historia wzornictwa z Kompozycja brył i płaszczyzn z Konstrukcje budowlane (w ramach pracowni) z Liternictwo i podstawy typografii z Malarskie techniki realizacyjne z Malarstwo z Media elektroniczne projektowanie komputerowe z Oświetlenie (w ramach pracowni) z Perspektywa i aksonometria z Podstawy filozofii z Podstawy fotografii z Prawo autorskie z Projektowanie architektoniczne (w ramach pracowni) z Psychofizjologia widzenia z Reżyseria barwy i przestrzeni z Rozważania o kulturze z Rysunek z Rysunek z elementami anatomii z Rzeźba z Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Materiałoznawstwo z Podstawy projektowania z Podstawy projektowania architektury wnętrz (w ramach pracowni) z Podstawy projektowania mebli (w ramach pracowni) z Pracownia dyplomowa pracownia projektowania wnętrz z Wybrane zagadnienia z historii wnętrz i mebla z Dodatkowa pracownia artystyczna PRACOWNIE DODATKOWE z Pracownia Projektowania Produktu z Pracownia Projektowania Mebla z Pracownia Dzieło Plastyczne w Architekturze z Pracownia Projektowania Witrażu lub Pracownia z Ceramiki 8

9 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Kierunek Wzornictwo 3,5 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Specjalności pracownie dyplomowe z Projektowanie ubioru z Projektowanie komunikatu graficznego z Projektowanie biżuterii z Projektowanie produktu z Projektowanie witrażu z Tkanina artystyczna z Ceramika z Projektowanie mebla z Projektowanie sceniczno-kostiumowe z Projektowanie obuwia z Wzornictwo ogrodowe PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Ergonomia z anatomią z Estetyka z Historia sztuki z Historia wzornictwa z Kompozycja brył i płaszczyzn z Liternictwo i podstawy typografii z Malarskie techniki realizacyjne z Malarstwo z Media elektroniczne z Perspektywa i aksonometria z Podstawy filozofii z Podstawy fotografii z Prawo autorskie z Psychofizjologia widzenia z Reżyseria barwy i przestrzeni z Rozważania o kulturze z Rysunek z Rysunek z elementami anatomii z Rzeźba z Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Historia ubioru (dla specjalności Projektowanie ubioru) z Konstrukcja (dla specjalności Projektowanie ubioru) z Materiałoznawstwo z Podstawy projektowania z Projektowanie wieloaspektowe (w ramach pracowni dyplomowej) z Struktury tekstylne (dla specjalności Projektowanie ubioru) z Dodatkowa pracownia artystyczna Pracownie dodatkowe z Pracownia Rysunku Intermedialnego z Pracownia Fotografii Użytkowej 2 letnie studia drugiego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny W zamyśle programowym studia stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych we WSUS-ie lub na innych uczelniach. W toku nauki studenci uczestniczą w zajęciach w ramach pracowni dyplomowej oraz dodatkowej pracowni artystycznej lub projektowej. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami wspomagającymi projektowanie. Specjalności pracownie dyplomowe z Projektowanie ubioru z Projektowanie komunikatu graficznego z Projektowanie biżuterii z Projektowanie produktu z Projektowanie witrażu z Projektowanie wnętrz z Tkanina artystyczna z Ceramika z Projektowanie mebla z Projektowanie sceniczno-kostiumowe z Projektowanie obuwia z Wzornictwo ogrodowe PRZEDMIOTY PODSTAWOWE z Ergonomia z anatomią z Filozofia z Historia sztuki i kultury z Historia wzornictwa z Malarstwo z Psychofizjologia widzenia z Rysunek z Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej PRZEDMIOTY KIERUNKOWE z Media elektroniczne projektowanie komputerowe z Pracownie dyplomowe (patrz studia pierwszego stopnia) z Projektowanie wieloaspektowe (w ramach pracowni dyplomowej) z Dodatkowa pracownia artystyczna 9

10 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie 3 letnie studia pierwszego stopnia Tryb stacjonarny i niestacjonarny Absolwent WSUS-u, uzyskujący tytuł licencjata na Wydziale Zarządzania i Marketingu, jest przygotowany do organizowania działalności marketingowej firmy i kierowania podmiotami gospodarczymi. Wiedza z zakresu podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa oraz zarządzania kadrami, pozwala specjalizować się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstw, budowie powiązań z otoczeniem firmy, kierowaniu działem promocji, agencją reklamową lub public relations, instytucją kultury, organizacją pożytku publicznego lub non-profit. Specjalność Negocjacje w Zarządzaniu Absolwenci tej specjalności mogą skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe i mediacje w sytuacjach konfliktowych, umiejętnie oceniać sytuację zewnętrzną firmy i budować jej wizerunek. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Ekspresja jako narzędzie komunikacji z Inteligencja emocjonalna z Komunikacja interpersonalna z Negocjacje z Podstawowe prawidłowości funkcjonowania małych grup społecznych z Portretowanie psychologiczne w procesie negocjacji z Psychologia organizacji i zarządzania z Psychologia relacji międzyosobowych z Warsztaty z negocjacji Specjalność Zarządzanie w Kulturze Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowani do skutecznego zarządzania placówkami kultury dzięki znajomości zasad prowadzenia kampanii reklamowych oraz sposobów zawierania umów sponsorskich. To potencjalni dyrektorzy teatrów, muzeów, bibliotek, właściciele firm impresaryjnych, galerii lub agencji autorskich. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Dzieła sztuki - promocja i handel z Impresariat artystyczny z Kultura współczesna z Marketing w kulturze z Organizacja i zarządzanie placówką kultury z Organizacja imprez kulturalnych z Podstawy prawne działalności kulturalnej z Polityka kulturalna z Pozaekonomiczne uwarunkowania rynku kultury z Produkcja filmowa z Produkcja teatralna i widowisko artystyczne z Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych z Wiedza o kulturze z Wydawnictwa (organizacja pracy i handel książką) 10

11 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Specjalność Zarządzanie Promocją i Public Relations Absolwenci tej specjalności będą potrafili profesjonalnie kształtować powiązania firmy z jej otoczeniem, kierować pionem promocji, prowadzić agencję public relations bądź agencję reklamową. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Kształtowanie przestrzeni reklamowej z Organizacja pracy w public relations z Podstawy prawne działalności reklamowej z Pozareklamowe formy promocji z PR a media z Psychologia reklamy z Współpraca z mass mediami z Zarządzanie procesami public relations Specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w instytucjach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem oraz organizacją i ochroną pracy, a także w działach firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE z Bezpieczeństwo i higiena pracy z Bezpieczeństwo międzynarodowe z Bezpieczeństwo publiczne z Dowodzenie z Działania prewencyjne w systemie bezpieczeństwa publicznego z Ochrona danych osobowych z Operacje i techniki operacyjne z Organizacja ochrony osób i mienia z Podstawy kryminalistyki z Postępowanie w sprawach nieletnich z Prawo i postępowanie karne z Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenie z Współczesny terroryzm z Zarządzanie sytuacją kryzysową PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (realizowane w ramach każdej specjalności) z Finanse z Matematyka z Mikroekonomia z Nauka o organizacji z Podstawy zarządzania z Statystyka opisowa z Wybrane elementy prawa PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (realizowane w ramach każdej specjalności) z Badania marketingowe z Finanse przedsiębiorstw z Informatyka w zarządzaniu z Podstawy marketingu z Procesy informacyjne w zarządzaniu z Rachunkowość finansowa z Zachowania organizacyjne z Zarządzanie jakością z Zarządzanie projektami z Zarządzanie zasobami ludzkimi Poza wymienionymi wyżej specjalnościami mogą też zostać uruchomione inne propozycje specjalistycznego kształcenia: Zarządzanie Usługami, Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie Informacją. 11

12 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Studia podyplomowe Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Kończą się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych przewidzianego ustawą o szkolnictwie wyższym. Mediacje i Negocjacje Studia pogłębiają teoretyczną i praktyczną wiedzę słuchaczy w prowadzeniu negocjacji i mediacji oraz rozwiązywaniu konfliktów w zakładzie pracy, w środowiskach lokalnych, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w negocjacjach politycznych, handlowych, a także mediacjach policyjnych, sądowych, itp. Spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Menedżer Kultury Zadaniem tych studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zarządzania, prawa, a przede wszystkim finansowania kultury. Poznane w ramach studiów techniki negocjacji, zasady kampanii reklamowych, sposoby zawierania umów sponsorskich pozwolą na sprawne i profesjonalne kierowanie placówkami kultury. Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekarstwo Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu klasycznego bibliotekarstwa, jak i nowoczesnych systemów biblioteczno- -informacyjnych, sposobów ekonomicznego zarządzania placówką oraz technik wyszukiwania i organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyte umiejętności, bliskie brokerowi informacji, pozwolą absolwentom w sposób profesjonalny pozyskiwać i weryfikować informacje. Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekarstwo - letnie studia stacjonarne Letnie Studia Podyplomowe z zakresu Informacji Naukowej, Elektronicznej i Bibliotekarstwa skierowane są do środowiska bibliotekarzy pragnących rozszerzyć swoje zawodowe kwalifikacje. Studia spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku. Warsztat medialny Studium skierowane jest do osób, które: z chcą prowadzić własną lub firmową stronę internetową,redagować i wydawać gazetę, tworzyć internetową rozgłośnię radiową czy telewizję; z chcą nauczyć się jak pisać teksty prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe oraz w jaki sposób posługiwać się dźwiękiem i obrazem w mediach elektronicznych; z chcą pogłębić wiedzę o rynku medialnym i mechanizmach działania mediów Zajęcia studium prowadzone są przez praktyków związanych z mediami, mających doświadczenie dydaktyczne. 12

13 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Zarządzanie Bibliotekami Studia te wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesną biblioteką. Proponowane zajęcia pozwolą absolwentom na ekonomiczne zarządzanie procesami pozyskiwania informacji oraz na doskonalenie istniejącej struktury organizacyjnej. Kierowane są do kadry kierowniczej lub osób przygotowujących się do objęcia wyższych stanowisk. Nowatorski program opracowany został przez wybitnych praktyków z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zakłada on pracę w kilkuosobowych zespołach, które przez cały czas trwania studiów tworzyć będą fikcyjną, ale umiejscowioną w konkretnej rzeczywistości, bibliotekę. Zarządzanie Jakością Studia kierowane są do osób planujących karierę zawodową w strukturach jakości przedsiębiorstwa lub pragnących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu. Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwolą na samodzielne zaprojektowanie Systemu Zarządzania Jakością, jego wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie. Zajęcia z ekspertami jednostki Moody International pozwolą słuchaczom uzyskać certyfikat Auditora Wewnętrznego, stworzą możliwość dalszego kształcenia w kooperacji z Międzynarodową Jednostką Certyfikacyjną Moody International Polska Sp. z o.o. i rozwoju w jej strukturach. Absolwenci otrzymują zatem realną szansę pozyskiwania uprawnień Auditora Zewnętrznego Jednostki Certyfikacyjnej i dalszej współpracy jako Auditor lub Ekspert. Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa w Sytuacjach Kryzysowych Celem studiów jest wypracowanie odpowiednich dyspozycji psychicznych i cech osobistych w zarządzaniu kryzysami, w tym między innymi realistycznego spostrzegania oraz trafnej oceny rzeczywistości społecznej. Studia te przeznaczone są dla pracowników wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej uczestniczących w procesie szeroko pojętego kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Zajęcia mają też pomóc w kreatywnym rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych oraz we właściwej orientacji społecznej i psychologicznej w sytuacjach trudnych. Słuchacze studiów będą umiejętnie radzić sobie ze stresem i emocjami destrukcyjnymi oraz uzyskają kompetencje do profesjonalnej współpracy z mediami. telefon: 61/

14 W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i Biblioteka Dobra lokalizacja, dogodne godziny otwarcia oraz działalność on-line stanowią niezaprzeczalne atuty Biblioteki WSUS. Obecnie posiada ponad kilka tysięcy książek. Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany, zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i wykładowców. Każdy ma możliwość zgłoszenia propozycji zakupu tytułu uzupełniającego zbiory, a tworzą je lektury z zakresu: nauk społecznych, prawa, zarządzania, nauki o organizacji, logistyki, public relations, reklamy, marketingu, dziennikarstwa, mediów oraz sztuki, wzornictwa i architektury wnętrz. W sprawnym funkcjonowaniu Biblioteki pomaga nowoczesny system biblioteczny SOWA Marc21. Każdy czytelnik, po zalogowaniu w witrynie katalogu może sprawdzić stan swojego konta, prolongować wypożyczenie, przeszukać księgozbiór, zamówić lub zarezerwować potrzebną książkę. Katalog on-line jest wzbogacony także o kolorowe zdjęcie okładki książki oraz spis treści. Na stronie internetowej Uczelni znajduje się link do witryny Biblioteki z bogatym informatorium pomocnym w studiowaniu: linki do serwisów internetowych, katalogów innych bibliotek, encyklopedii ogólnych i branżowych, bibliotek cyfrowych oraz baz danych. Biblioteka WSUS posiada licencję do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki, co daje możliwość korzystania z pełnotekstowych baz Ebsco, Springer Elsevier, Web of Knowlege. Dla specjalnie zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania hasła dostępu do baz EBSCO z domowych komputerów. W Czytelni studenci mogą też skorzystać z bazy prawniczej LEX. Oprócz dostępu do czasopism elektronicznych Szkoła posiada także czasopisma w wersji drukowanej. Na podstawie zawartych z różnymi instytucjami umów znacząco poszerzono możliwości korzystania z księgozbiorów innych bibliotek. Studenci WSUS-u mogą sięgać do zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Biblioteki Raczyńskich oraz do wybranych tytułów czytelni wirtualnej ibuk. telefon: 61/

15 S p o ł e c z n y c h w P o z n a n i u Biuro Karier i Praktyk BKiP we WSUS zajmuje się monitorowaniem rynku pracy i poszukiwaniem ofert zgodnych z profilem specjalizacji i kierunków kształcenia naszych absolwentów. Wspiera studentów w aspekcie doradztwa personalnego i w przygotowaniach do ubiegania się o pracę, pomaga im analizować dokumenty oraz redagować życiorysy (CV) i listy motywacyjne atrakcyjne dla pracodawców. Największym zainteresowaniem cieszą się: z sesje w małych grupach przy planowaniu ścieżki zawodowej z zajęcia warsztatowe Jak odczytywać ogłoszenia pracodawców i jak na nie odpowiadać? oraz Jak łączyć zainteresowania osobiste z drogą zawodową? Oprócz tego studenci mają okazję sprawdzenia się w badaniach: z indywidualnych predyspozycji zawodowych (w formie testów) z uzdolnień przedsiębiorczych (KUP) z osobowości zawodowej (SLG Thomas). Ważnym obszarem działalności BKiP jest kojarzenie studentów z firmami i znaczącymi instytucjami oferującymi praktyki i staże w mediach. W wielu przypadkach zapewniły one naszym absolwentom stałe zatrudnienie. Praktyki i staże za granicą program LLP/Erasmus Erasmus to nazwa programu zajmującego się współpracą między uczelniami oraz między pracodawcami i uczelniami w obrębie Unii Europejskiej. Jest skierowany przede wszystkim do studentów i pracowników szkół wyższych. Jego cel stanowi podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy międzyuczelnianej oraz wspieranie mobilności studentów, którzy otrzymują szansę wyjazdu za granicę na określony czas studiów lub praktykę zawodową. Nasi słuchacze odbywali praktyki i staże w Niemczech, Hiszpanii i Turcji. Nasza Uczelnia rokrocznie gości studentów z innych krajów. Te wymiany służą rozwojowi umiejętności i nawiązywaniu kontaktów międzykulturowych. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme). Zasady uczestnictwa: Praktykę zawodową można realizować w instytucji jednego z krajów uczestniczących w Programie LLP/Erasmus: w instytucie naukowym, placówce badawczej lub oświatowej, przedsiębiorstwie, organizacji kościelnej, stowarzyszeniu, partii politycznej itp. Do państw uczestniczących w projekcie należą przede wszystkim: z Belgia z Finlandia z Grecja z Hiszpania z Niemcy z Portugalia z Turcja z Wielka Brytania Warunkiem realizacji praktyki w Programie LLP/Erasmus jest przystawalność miejsca stażu do kierunku kształcenia studenta. Może mieć ona charakter obowiązkowy, stanowiąc element programu studiów (student otrzymuje wtedy odpowiednią liczbę punktów ECTS za zrealizowanie praktyki) lub też nieobowiązkowy (wówczas odbyta praktyka wpisana jest do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie studenta). telefon: 61/

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 Informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa... 3 Memoriał... 5 Uniwersytety partnerskie... 6 Z historii... 8 Budynki... 9 Źródła finansowania przedsięwzięcia... 10 Studia w... 10 Bachelor and Master

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo