Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/R/2012 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 września 2012 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Na podstawie Uchwały Senatu Nr 5/2012/2013 z dnia 19 września 2012 r. oraz Zarządzenia Nr 19/R2012 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu z dnia 20 września 2012 roku wprowadza się następujący Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej regulaminem. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Zasady powoływania studiów podyplomowych, zasady ich organizacji i realizacji oraz prawa i obowiązki słuchaczy tych studiów określa niniejszy regulamin. 2 Celem powołania studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej przez jej nabycie podwyższenie kwalifikacji zawodowych. 3 Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów I stopnia kończących się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera oraz studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich kończących się tytułem zawodowym magistra. 1. Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych są odpłatne. 2. studia obejmuje wpisowe oraz czesne Wpisowe powinno być wniesione po podpisaniu umowy. 4. Czesne za studia powinno być wniesione na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz w umowie. 5. Czesne może być opłacone w jednej racie za cały okres studiów, w ratach semestralnych lub w ratach miesięcznych. 6. Wysokości wpisowego i czesnego dla poszczególnych rodzajów studiów podyplomowych oraz sposobów płatności określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek słuchacza, kierownik studiów podyplomowych za zgodą kanclerza może podjąć decyzję o innym harmonogramie płatności, z tym że całość powinna być uiszczona przed zakończeniem zajęć ostatniego semestru. 8. Wpisowe podlega zwrotowi w następujących przypadkach: a) nieuruchomienia studiów przez uczelnię, b) pisemnego wypowiedzenia przez słuchacza umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania i powiadomienia o tym uczelni listem poleconym lub osobiście. 9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez słuchacza uczelnia potrąca z uiszczonego czesnego kwoty odpowiadające wysokości zobowiązań słuchacza wobec uczelni. 1

2 1. Decyzję w sprawie powołania studiów podyplomowych podejmuje rektor w formie zarządzenia W przypadku organizowania studiów na zamówienie konkretnego zleceniodawcy (przedsiębiorstwa, instytucji, stowarzyszenia itp.) wymagane jest oświadczenie zamawiającego, stwierdzające, że program studium i zasady odpłatności za udział w studiach (kwota i termin uiszczenia opłaty oraz podmiot zobowiązany do zapłaty) zostały z nim uzgodnione. II. KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 6 1. Kierownikiem studiów podyplomowych może być osoba zatrudniona w Wyższej Szkole Logistyki, posiadająca co najmniej stopień doktora. 2. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za: a) opracowanie szczegółowego programu studiów, b) opracowanie harmonogramu zajęć dydaktycznych uwzględniającego poszczególne okresy zaliczeniowe (semestry), c) zapewnienie obsady personalnej poszczególnych przedmiotów, d) przeprowadzenie akcji promocyjnej, e) zapewnienie sprawnej organizacji i przebiegu studiów, f) ustalenie planu dyżurów pełnionych przez kierownika studiów, jego zastępcę oraz personel administracyjny, g) zapewnienie materiałów dydaktycznych, h) zapewnienie obsługi administracyjnej. 7 Kierownik studiów odpowiada za realizację planu i harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz za zapewnienie wysokiego merytorycznego i organizacyjnego poziomu zajęć. III. PLAN I PROGRAM STUDIÓW 1. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym Studia podyplomowe trwają co najmniej 2 semestry i obejmują nie mniej niż 160, a nie więcej niż 400 godzin zajęć. 3. Zakończenie danej edycji studiów następuje z dniem przystąpienia do egzaminu końcowego przez ostatniego uczestnika z naboru na tę edycję jednak nie później niż z upływem 1 roku od zakończenia ostatniego semestru zajęć dydaktycznych. 4. Program kształcenia umożliwia słuchaczom uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone przez: 9 a) nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu lub innych szkołach wyższych, posiadających co najmniej stopień doktora. b) nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym posiadających unikalne kompetencje, c) przedstawicieli praktyki z dziedziny będącej przedmiotem zajęć. 2

3 10 1. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, w której słuchacz powinien się wykazać wiedzą nabytą podczas trwania studiów i w trakcie samokształcenia. 2. Słuchacz, który ukończył studia podyplomowe otrzymuje świadectwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. Dz. U. Nr 196 poz IV. REALIZACJA STUDIÓW Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziale Studiów Podyplomowych następujące dokumenty: a) kwestionariusz osobowy on-line, b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, c) życiorys (CV), d) 2 zdjęcia, e) skan dowodu osobistego. 2. Kandydat spełniający wymogi określone w 3 oraz 11 ust. 1 zostaje przyjęty na określoną edycję studiów z chwilą podpisania umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu (postępowanie kwalifikacyjne). 3. Kandydat spełniający wymogi określone w 3 oraz 11 ust. 1 zostaje przyjęty na określoną edycję studiów z chwilą podjęcia decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe. Niespełnienie wymogów wskazanych w zdaniu poprzedzającym prowadzi do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia podyplomowe. 4. Decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wydaje Kierownik Studiów Podyplomowych. Kierownik Studiów Podyplomowych może pisemnie upoważnić inną osobę do wydawania decyzji. 5. Słuchacz jest zobowiązany do podpisania umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu niezwłocznie po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia. 6. Odmowa podpisania umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki z siedzibą w Poznaniu przez słuchacza w terminie wskazanym w art. 160a ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.) oznacza rezygnację przez niego ze studiów Kandydaci są przyjmowani na poszczególne rodzaje i edycje studiów w kolejności w jakiej zakończyli postępowanie kwalifikacyjne. 2. Liczbę miejsc na poszczególnych rodzajach i edycjach studiów określa kierownik studiów podyplomowych. 13 Słuchacz, który w terminie określonym w umowie o przeprowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych nie wniósł opłaty czesnego, zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych. 1. Przebieg studiów jest dokumentowany w: 14 a) protokołach zaliczeń i protokołach egzaminacyjnych, b) indeksie słuchacza, c) protokole egzaminu końcowego, 3

4 d) księdze wydanych świadectw. 2. Do dokumentacji zalicza się pracę dyplomową, której jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym wraz z teczką osobową słuchacza przechowuje się w archiwum uczelni. V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Słuchacz otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością, również po ukończeniu studiów Słuchacz zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowienia regulaminu studiów podyplomowych w szczególności: a) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych planem studiów, b) uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy przewidziane planem studiów, c) złożyć w terminie pracę dyplomową, d) niezwłocznie powiadamiać uczelnię o zmianie adresu i innych, wcześniej podanych uczelni danych osobowych, e) wnosić w terminie opłaty za studia Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów w przypadku: a) wskazanym w 14, b) niepodjęcia studiów, c) nieuzyskania zaliczeń i niezdania egzaminów w terminach określonych w harmonogramie zajęć dydaktycznych, d) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej z uwzględnieniem 22 ust Skreślenia z listy słuchaczy studiów dokonuje kierownik studiów, zawiadamiając słuchacza o skreśleniu z listy i jego przyczynach listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 3. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy studiów przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia o skreśleniu. Decyzja rektora jest ostateczna W przypadku skreślenia słuchacza z powodów wymienionych w 16 wpisowe i czesne nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji opisanej w 4 ust.7 oraz ust Rezygnacja słuchacza ze studiów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania czesnego za okres, w którym uczestniczył w zajęciach. Warunkiem ukończenia studiów jest: a) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów lub testów określonych w planie studiów, b) pozytywna ocena pracy dyplomowej, 18 c) zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów. 2. W uzasadnionych przypadkach terminy egzaminów i egzaminów poprawkowych są ustalane za zgodą kierownika studiów przez egzaminatorów w porozumieniu ze słuchaczami. 4

5 3. Kierownik studiów na pierwszym zjeździe określa zasady ich zaliczania oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach Zaliczenie zajęć odnotowuje się w indeksie i na karcie egzaminacyjnej przez wpisanie słowa zaliczono. 2. Słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia zajęć, otrzymuje w indeksie i karcie egzaminacyjnej wpis nie zaliczono. Słuchacz taki może ubiegać się o zaliczenie w trybie poprawkowym. 3. Słuchacz, który nie uzyskał zaliczeń i nie zdał egzaminów określonych w planie studiów zostaje skreślony z listy uczestników studiów. 4. Przy egzaminach stosuje się następujące oceny: Ocena Oznaczenie literowe Skrót cyfrowy bardzo dobry dobry plus dobry dostateczny plus dostateczny niedostateczny bdb db pl db dst pl 5. Skala ocen określona w ust. 4 jest stosowana również przy ocenie pracy dyplomowej i egzaminie końcowym. 6. Wynik egzaminu poprawkowego jest ostateczny Ocenę pracy dyplomowej wystawia promotor prowadzący pracę. 2. Słuchacz, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie 3 miesięcy od zakończenia zajęć zostaje skreślony z listy uczestników studiów. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek słuchacza kierownik studiów może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłużej niż do 1 roku od dnia zakończenia zajęć Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika studiów. 2. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów. 3. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu z uwzględnieniem 8 ust Ponowne niezdanie egzaminu końcowego powoduje skreślenie z listy słuchaczy Po zdaniu przez słuchacza egzaminu końcowego komisja ustala ocenę końcową studiów podyplomowych biorąc pod uwagę: dst a) średnią arytmetyczną z ocen egzaminów i testów, b) oceną pracy dyplomowej, c) oceną z egzaminu końcowego. 2. Ocena końcowa jest sumą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku: a) jednej drugiej średniej arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów i testów, nd b) jednej drugiej średniej arytmetycznej z oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu końcowego. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 5

6 3. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wskazuje się ocenę końcową wyrównaną do pełnej oceny według zasady: a) do 3,25 dostateczny (3,0), b) od 3,26 do 3,75 dostateczny plus (3,5), c) od 3,76 do 4,25 dobry (4,0), d) od 4,26 do 4,75 dobry plus (4,5), e) od 4,76 do 5,0 bardzo dobry (5,0). 24 W przypadku studiów podyplomowych realizowanych na zamówienie konkretnego zleceniodawcy (przedsiębiorstwa, instytucji, stowarzyszenia itp.) rektor może w zarządzeniu o powołaniu tych studiów zmienić zapisy niniejszego regulaminu, jeżeli nie jest to sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych. 25 Wątpliwości dotyczące treści niniejszego regulaminu powstałe przy jego stosowaniu i w sprawach nieuregulowanych rozstrzyga rektor. REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KORZENIOWSKI dr h.c. 6

7 Załącznik nr 1 Tabela opłat Tabela 1. Wpisowe Rodzaj studiów Kwota /zł/ Studia podyplomowe 100 Tabela 2. Czesne na studiach podyplomowych Ceny studiów dwusemestralnych Nazwa studiów semestr miesiąc 10 rat Za kontynuację nauki w WSL (rabat 10%) semestr miesiąc 10 rat Logistyka Menedżer Logistyki Menedżer BHP Transport i Spedycja Ekologistyka Zarządzanie środowiskowe Specjalista Służb pracowniczych Menedżer Personalny Profesjonalne Szkolenia i Wystąpienia Publiczne Ceny studiów trzysemestralnych Nazwa studiów semestr 15 rat Za kontynuację nauki w (rabat 10%) semestr miesiąc 15 rat Logistyka dla nauczycieli Tabela 3 Opłaty dodatkowe L. p. Rodzaj opłaty Kwota /zł/ 1. Za duplikat świadectwa ukończenia studiów Za nieoddaną książkę z księgozbioru podstawowego udostępnioną na noc 5,00 za każdy następny dzień 3. Za nieoddaną w terminie książkę wypożyczoną na miesiąc 0,10 za każdy następny dzień 7

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU SPIS TREŚCI: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...3 Załącznik 1: PROGRAM STUDIUM PODYPLOMOWEGO...8 Załącznik 2: SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem określa zasady: powoływania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo