Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach ( ). Przeciętnie w jednym kilogramie wody morskiej znajduje się 34,5 g róŝnych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeciętne zasolenie wody morskiej jest równe 34,5 ). Zasolenie Bałtyku (średnio 7,8 ) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów, co tłumaczy się wielkością zlewiska (duŝy dopływ wód rzecznych), warunkami klimatycznymi (małe parowanie) oraz utrudnioną wymianą wód z oceanem. Zasolenie Morza Bałtyckiego granice państw trasa statku

2 Zadanie 1. (0-1) Pokonując trasę z Kopenhagi do Oulu, statek płynie przez wody Morza Bałtyckiego o zasoleniu A. coraz mniejszym. B. coraz większym. C. stałym. D. początkowo rosnącym, a potem malejącym. Zadanie 2. (0-1) Statek, który przepłynął z Kopenhagi do Oulu, przemieścił się w kierunku A. południowo-wschodnim. B. południowo-zachodnim. C. północno-zachodnim. D. północno-wschodnim. Zadanie 3. (0-1) Na stosunkowo duŝe zasolenie w cieśninach duńskich (od 10 do 30 ) decydujący wpływ ma A. opad atmosferyczny w postaci śniegu. B. duŝy dopływ wód rzecznych. C. małe parowanie. D. stały dopływ wód oceanicznych. Zadanie 4. (0-1) Zasolenie zmieniające się od 2 do ponad 20 mają wody wzdłuŝ wybrzeŝa państwa, które na rysunku oznaczono liczbą A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 5. (0-1) Wybierz zestaw, w którym liczbom z rysunku prawidłowo przyporządkowano nazwy państw. A. 1-Finlandia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania B. 1-Szwecja, 2-Norwegia, 3-Litwa, 4-Niemcy C. 1-Szwecja, 2-Finlandia, 3-Litwa, 4-Dania D. 1-Norwegia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania

3 Zadanie 6. (0-1) Długość trasy na mapie w skali 1 : jest równa 7,7 cm. W rzeczywistości trasa ta ma długość A. 7,7 km B. 77 km C. 770 km D.7700 km Informacje do zadania 7 PowaŜnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku. Na podstawie: Zadanie 7. (0-1) Procentowy udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995 r. był taki, jak łącznie krajów A. Szwecji i Rosji. B. Rosji i Łotwy. C. Danii i Finlandii. D. Rosji i Finlandii. Zadanie 8. (0-3) Uzupełnij zdania pod rysunkiem, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie wyrazy spośród podanych.

4 Gdy w Krynicy Morskiej Słońce góruje, to w Międzyzdrojach... górowało. juŝ / jeszcze nie JeŜeli w Międzyzdrojach jest godzina czasu miejscowego (słonecznego), to w Krynicy Morskiej południe słoneczne.... było wcześniej / będzie później W Krynicy Morskiej i w innych miejscowościach połoŝonych na południku E Słońce góruje.... jednocześnie / niejednocześnie PoniŜszy diagram wykorzystaj do rozwiązania zadań od 9 do 14 Przyjmij, Ŝe lądy na Ziemi zajmują łącznie 150 mln km 2. Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. 9% 7% 12% 30% 16% Kns Europa Azja Afryka Ameryka Północna Ameryka Południowa Australia 20% lllllllllll Antarktyda B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja, Tablice geograficzne, Katowice Zadanie 9. (0-1) Które zdanie jest prawdziwe? A. Ameryka Północna i Azja zajmują łącznie więcej niŝ połowę lądów Ziemi. B. Europa ma najmniejszą powierzchnię spośród wszystkich kontynentów. C. Afryka i Azja mają łącznie większą powierzchnię niŝ pozostałe lądy Ziemi. D. Powierzchnia Azji stanowi mniej niŝ jedną trzecią powierzchni lądów Ziemi. Zadanie 10. (0-1) Jaką część powierzchni lądów na Ziemi zajmuje Afryka? A. 1 4 B. 1 5 C D Zadanie 11. (0-1) Jaką powierzchnię ma Australia? A. 0,9 mln km 2 B. 6 mln km 2 C. 9 mln km 2 D. 90 mln km 2

5 Zadanie 12. (0-1) Powierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o: A. 3 mln km 2 B. 7,5 mln km 2 C. 30 mln km 2 D. 34,5 mln km

6 Rozwiązując zadania od 13. do 15., wykorzystaj poniŝszą informację i mapę. Azymut geograficzny to kąt między kierunkiem północnym a kierunkiem marszu, mierzony od kierunku północnego do kierunku marszu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zadanie 13. (0-1) Turysta, który wyruszył z punktu P na azymut 135º, dojdzie do A. kładki. B. ostańca. C. gajówki. D. wieŝy obserwacyjnej. Zadanie 14. (0-1) PrzybliŜona odległość w linii prostej od gajówki do ostańca wynosi A. 390 m B. 550 m C. 780 m D m Zadanie 15. (0-1) Turysta, który chce przejść od ostańca przez punkt P do kładki, powinien pójść w kierunku A. północno-zachodnim, a następnie zachodnim. B. północno-wschodnim, a następnie wschodnim. C. południowo-zachodnim, a następnie zachodnim. D. południowo-wschodnim, a następnie wschodnim. Zadanie 16. (0-1) Która cecha dotyczy południków? A. Są róŝnej długości. C. Łączą dwa bieguny Ziemi. B. Mają kształt okręgów. D. Wyznaczają kierunek wschód-zachód.

7 Zadanie 17. (0-2) Korzystając z mapy i podanych nazw państw, wpisz do odpowiedniego wiersza tabeli nazwy państw sąsiadujących z Polską. Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja (Federacja Rosyjska), Słowacja, Ukraina Zadanie 18. (0 1) W Ojcowskim Parku Narodowym występują wapienie, w których tworzą się malownicze wąwozy, jaskinie i skałki. Wapień jest skałą A. osadową. B. magmową. C. przeobraŝoną. D. krystaliczną

8 Zadanie 19. (0 1) W górach często wieją wiatry. JeŜeli masy powietrza przesuwają się w sposób przedstawiony na rysunku, to u podnóŝa stoku zawietrznego będzie wiał wiatr A. zimny i wilgotny. B. zimny i suchy. C. ciepły i wilgotny. D. ciepły i suchy. Zadanie 20. (0 1) Jest to układ ciśnienia atmosferycznego na danym terenie. NajwyŜsze ciśnienie znajduje się w środku układu, skąd maleje na wszystkie strony. PowyŜszy opis dotyczy A. niŝu atmosferycznego. B. wyŝu atmosferycznego. C. frontu atmosferycznego. D. klina niŝowego. Zadanie 21. (0-1) Którego dnia Słonce wschodzi w twojej miejscowości około godziny 6.00 rano czasu miejscowego (słonecznego)? A. 21 III B. 20 V C. 22 VI D. 20 VIII Zadanie 22. (0-1) Napływające latem nad Polskę powietrze zwrotnikowo - morskie jest A. wilgotne i cieple. B. suche i cieple. C. suche i mroźne. D. chłodne i wilgotne.

9 Zadanie 23. (0 1) Które zdanie o terenie przedstawionym na mapie jest prawdziwe? A. NajwyŜsze wzniesienie ma 160 m n.p.m. B. RóŜnica poziomów w terenie przekracza 100 m. C. Cały teren leŝy powyŝej 100 m n.p.m. D. NajwyŜsze wzniesienie nie przekracza 180 m n.p.m. Zadanie 24. (0 1) W miejscowości o współrzędnych geograficznych 52?N, 21?E jest godz czasu miejscowego (czyli słonecznego). Która godzina czasu miejscowego jest w miejscowościach leŝących na południku 17?E? A B C D Zadanie 24. (0-1) Uczniowie wyruszyli na spływ kajakowy 22 czerwca. Które z wymienionych zjawisk nie wystąpią w tym dniu? A) równonoc B) przesilenie letnie C) najdłuŝszy dzień w roku D) górowanie Słońca w zenicie nad zwrotnikiem Raka

10 Zadanie 25. (0-1) Wisła ma długość 1047 km. Na mapie jej długość wynosi 69,8 cm. Oblicz w jakiej skali wykonano mapę. Zadanie 26. (0 1) Jedną z cech klimatu umiarkowanego ciepłego jest występowanie A) wyraźnej pory suchej i pory deszczowej B) czterech pór roku C) krótkiego, chłodnego lata i chłodnej zimy D) ciepłego i wilgotnego lata przez większość roku Zadanie 27 (0-2) Który park narodowy moŝna zwiedzić będąc nad Morzem Bałtyckim? A) Białowieski Park Narodowy B) Słowiński Park Narodowy C) Wigierski Park Narodowy D) Biebrzański Park Narodowy Zadanie 28 ( 0-3) Uczniowie prowadzili obserwacje meteorologiczne. Wyniki obserwacji zapisali w tabeli: III IV V VI VII VIII IX Temp.w C 3,6 7,9 13,8 15,7 18,0 17,7 13,6 Opady w mm Na podstawie danych z tabeli oblicz a) średnią temperaturę obserwowanego okresu b) amplitudę temperatury

11 c) całkowity opad w obserwowanym okresie - Zadanie 28. (0-4) Na podstawie poniŝszych informacji podaj nazwy odpowiednich warstw atmosfery. Do wyboru troposfera, stratosfera, egzosfera, mezosfera, termosfera Charakterystyka Warstwa atmosfery Warstwa powyŝej 700 km stanowiąca ostatnią warstwę atmosfery Jej górna granica zaleŝy od szerokości geograficznej, występują w niej zjawiska pogodotwórcze Znajduje się tu warstwa ozonowa Warstwa, w której temperatura rośnie do C Zadanie 29 (0-3) Która z podanych poniŝej definicji nie jest definicją terminu pogoda i dlaczego: A) Chwilowy stan atmosfery w danym miejscu, charakteryzowany przez wielkości elementów pomiarów meteorologicznych B) Całokształt stanów pogodowych z uwzględnieniem ich częstości zróŝnicowania i następstw w czasie C) Fizyczny stan stosunków atmosferycznych występujących w danej chwili lub w pewnym krótkim przedziale czasowym nad danym obszarem lub w danym punkcie Termin pogoda nie spełnia definicja Uzasadnienie odpowiedzi: Zadanie 30 (0-4) Uzupełnij zdania dopisując lub wybierając odpowiedź. Skreśl błędną odpowiedź:

12 Wraz ze wzrostem wysokości w troposferze temperatura rośnie/maleje o C na kaŝde 100m wysokości. Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne rośnie/maleje o hpa na kaŝde 100 m wysokości. Zadanie 31 (0-2) Podaj nazwę najdłuŝszego pasma górskiego Ameryki Północnej i określ w jakim fałdowaniu górskim powstały. Zadanie 32 ( 0-2) Wyjaśnij na czym polega teoria heliocentryczna budowy Wszechświata. Poda nazwisko twórcy tej teorii Zadanie 33 ( 0-4) Skreśl w nawiasach błędną odpowiedź: Vasco da Gama ( zdobył najwyŝszy szczyt świata, wytyczył drogę morską do Indii) Cieśninę pomiędzy Ameryką Południową i Ziemią Ognistą odkrył i nazwał ( James Cook, Ferdynand Magellan) Krzysztof Kolumb, jako pierwszy przepłynął (Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki) Roald Amundsen jako pierwszy dotarł do ( bieguna północnego, bieguna południowego) Zadanie 34 ( 0-1) Jaki układ ciśnienia atmosferycznego występuje na równiku i na zwrotnikach: A) na równiku WyŜ, na zwrotnikach NiŜ B) na równiku NiŜ, na zwrotnikach WyŜ C) na równiku WyŜ, na zwrotnikach WyŜ D) na równiku NiŜ, na zwrotnikach NiŜ Zadanie 35. (0 2)

13 a) Podaj nazwę półwyspu wskazanego na mapie. b) Wymień dwa państwa, których terytoria w całości leŝą na tym półwyspie:

14

15

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry

Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry PROJEKT UNEP/GEF BABIA GÓRA UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY MEDIUM SIZED PROJECT (GFL / 2328-2714 4829; 2005-2008) Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan.

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan. Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskich) Ekspertyza przygotowana na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI / t i yuj&vrtu' INSTYTUT GEOGRAFII P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K PRACE GEOGRAFICZNE NR 43 MARIA IRENA MILESKA REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI STAN OBECNY I POTENCJALNE WARUNKI ROZWOJU PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo