IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III r. Godz Zadanie 1 (11 pkt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)"

Transkrypt

1 IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III r. Godz Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może reagować z sodem: a) 6 5 O, OO, KO b) O, N, l c) x O, OO, O 1 pkt d) 6 5 O, O(N ), 5 O. Im dłuższy sprzężony układ wiązań podwójnych w cząsteczce, tym większa długość fali absorbowanej przez związek w zakresie nadfioletu. Który związek absorbuje przy najdłuższej fali: a) x nona-1,,5-trien 1 pkt b) nona-1,,7-trien c) nona-1,,8-trien d) nona-1,7-dien. Elektroliza wodnego roztworu kwasu octowego prowadzi do wydzielenia: a) wodoru na katodzie, etanu na anodzie b) wodoru na katodzie, metanu na anodzie c) tlenku węgla(iv) na katodzie, wodoru na anodzie d) x wodoru na katodzie, tlenku węgla(iv) i etanu na anodzie 1 pkt 4. Do cukrów redukujących należą: a) glukoza, sacharoza, skrobia b) x mannoza, maltoza, galaktoza 1 pkt c) celuloza, amyloza, amylopektyna d) fruktoza, celobioza, glikogen 5. Zmieszano 100 cm 0,1M roztworu kwasu octowego z 100 cm roztworu zawierającego 5 milimoli NaO. Do tak otrzymanej mieszaniny dodawano kroplami 0,01 M roztwór l aż do momentu zaobserwowania zmiany p badanego roztworu o jednostkę. Analogicznie wykonano pomiary dodając stopniowo 0,01 M roztwór NaO. Doświadczenie miało na celu: a) wyznaczenie zakresu buforowania b) x wyznaczenie pojemności buforowej 1 pkt c) wyznaczenie zakresu buforowania i pojemności buforowej d) oznaczenie zawartości poszczególnych składników mieszaniny 1

2 6. Równowaga reakcji egzoenergetycznej SO + O SO przesunie się w lewą stronę jeżeli: a) wprowadzi się O b) usunie się część SO c) x ogrzeje się układ 0,5 pkt d) x zmniejszy się ciśnienie 0,5 pkt 7. Zbilansować reakcje redoks w postaci jonowej po uprzednim dopisaniu odpowiednich produktów. pkt Równanie reakcji...mno SO =...Mn O MnO SO = Mn + + 5SO O...MnO SO O = SO MnO SO - + O = MnO + SO O -...MnO SO =... MnO MnO SO - + O - = MnO SO O 8. Wskazać szereg z pierwiastkami ułożonymi według rosnącego promienia atomowego: a) Xe, Kr, Ar, Ne, e b) x Be, Mg, a, Sr, Ba 1 pkt c) l, S, P, Si, Al, Mg d) Br, Se, As, Ge, Ga 9. Wskazać, który zapis (zapisy) odpowiada (odpowiadają) stwierdzeniu: W jednakowych warunkach podane ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek : a) 1 g azotu i 1 g tlenu b) x 1 mol wodoru i 1 mol bromu 0,5 pkt c) x 1 cm wodoru i 1 cm azotu 0,5 pkt d) 1 g fluoru i 1 g chloru Suma punktów: 11 Zadanie (16 pkt) Ester X poddano hydrolizie zasadowej i otrzymano sól sodową kwasu nasyconego monokarboksylowego A oraz nasycony monohydroksylowy alkohol B. Sól sodowa kwasu A zawiera 8% sodu. Alkohol B jest związkiem optycznie czynnym. Ilość atomów węgla w cząsteczce alkoholu B jest razy większa od ilości atomów węgla w kwasie A. W wyniku dehydratacji alkoholu B powstaje mieszanina izomerycznych alkenów. 1. Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj wzór półstrukturalny kwasu A, alkoholu B i estru X oraz ich nazwy systematyczne.. Narysuj wzory półstrukturalne alkenów otrzymanych w wyniku dehydratacji alkoholu B (uwzględniając izomery geometryczne) i podaj nazwy systematyczne tych izomerów.

3 . Podaj wzór sumaryczny alkenu otrzymanego w wyniku dehydratacji alkoholu B i narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów o takim samym wzorze sumarycznym oraz podaj ich nazwy systematyczne (nie rysuj izomerów, które przedstawiłeś w pkt ). Przykładowe rozwiązanie ad.1. Obliczenia: (14n + 68)g n n+1 OONa - 100% g Na - 8% n = 1 wzór soli: OONa 1pkt. Ilość atomów węgla w cząsteczce alkoholu: x = 4. Ponieważ alkohol jest optycznie czynny, musi być to alkohol II-rzędowy. 1pkt. Kwas A: OO kwas etanowy 1pkt+0,5pkt Alkohol B: - -(O)- butan--ol 1pkt+0,5pkt Ester X: OO( ) etanian -butylu 1pkt+0,5pkt ad = but-1-en 1pkt+0,5pkt cis-but--en 1pkt+0,5pkt trans-but--en 1pkt+0,5pkt dla wzoru w postaci: -=- but--en 0 pkt ad.. wzór sumaryczny: 4 8 0,5pkt -( ) = metylopropen 1pkt+0,5pkt metylocyklopropan 1pkt+0,5pkt cyklobutan 1pkt+0,5pkt Suma punktów: 16 Zadanie (1 pkt) Ogniwo galwaniczne jest układem złożonym z dwóch półogniw w taki sposób, że po połączeniu elektrod przewodnikiem metalicznym na zewnątrz ogniwa następuje przepływ prądu elektrycznego. Mając do dyspozycji standardowe potencjały półogniw: Zn + + ē Zn E = -0,76 V 0 Zn/ Zn

4 u + + ē u E = +0,4 V 0 u/ u l + ē l - E 0 = +1,6V Pt l / l MnO ē Mn O / E = +1,50 V 0 Pt / Mn / MnO4 a). Zapisz zgodnie z Konwencją sztokholmską schemat ogniwa, którego SEM w warunkach standardowych wynosi 1,10 V (podaj nazwy elektrod i ich znaki). b). Zaprojektuj ogniwo o najmniejszej wartości SEM w warunkach standardowych pisząc: (i) jego schemat zgodnie z Konwencją sztokholmską, (ii) równania jonowe reakcji zachodzących na obu elektrodach, (iii) sumaryczne równanie reakcji jonowej zachodzącej w ogniwie. c). Rozwiąż zadanie: Zbudowano ogniwo cynkowo miedziowe w ten sposób, że płytki cynkową i miedzianą zanurzono do 150 cm roztworu swoich jonów (ZnSO 4(r-r), uso 4(r-r) ) o stężeniu 0,10 mol/dm. Naczynia z roztworami połączono kluczem elektrolitycznym i na pewien czas zamknięto obwód elektryczny wpinając w niego diodę elektroluminescencyjną. Po rozłączeniu obwodu wyjęto płytkę cynkową. Po opłukaniu, osuszeniu i zważeniu okazało się, że masa płytki zmalała o 7 mg. Zakładając, że proces przebiegał bez strat prądowych, oraz że objętości roztworów nie uległy zmianie oblicz stężenie roztworu uso 4 po otwarciu obwodu. d). (i). Zapisz wzór na potencjał półogniwa redoks MnO - 4 /Mn +. (ii). Oblicz p (z dokładnością ±0,01) przy jakim wartość standardowego potencjału półogniwa MnO - 4 /Mn + w temperaturze 5 0 wyniesie +0,89 V. Przykładowe rozwiązanie ad.a. Schemat ogniwa zgodnie z Konwencją sztokholmską, podanie nazw i znaków elektrod: (-) Zn Zn + u + u (+) pkt. lub (-) Zn (s) Zn + (aq) u + (aq) u (s) (+) lub (-) Zn ZnSO 4 uso 4 u (+) lub (-) Zn (s) ZnSO 4(aq) uso 4(aq) u (s) (+) Anoda - elektroda cynkowa, Katoda - elektroda miedziowa lub inny jednoznaczny zapis. ad.b. (i). Schemat ogniwa zgodnie z Konwencją sztokholmską: Pt l l - +, Mn +, MnO 4 - Pt (znaki elektrod nie są wymagane) 1 pkt. lub Pt (s) l l - (aq) + (aq), Mn + (aq), MnO 4 - (aq) Pt (s) (ii). Równania jonowe reakcji: Anoda: l - - ē l lub l - l + ē Katoda: MnO ē Mn O (w przypadku zapisu odwracalności procesu nie przyznajemy punktów) (iii). Sumaryczne równanie reakcji jonowej zachodzącej w ogniwie: 10l - + MnO Mn + + 5l + 8 O (w przypadku zapisu odwracalności procesu nie przyznajemy punktu) 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. ad.c. 4

5 Równanie sumaryczne reakcji w ogniwie: Zn + u + Zn + + u 0,7 g Liczba moli Zn która przeszła z elektrody cynkowej do roztworu: n Zn 0, 005 mol 65,4 g / mol Liczba moli jonów u + która z roztworu osadziła się na płytce miedzianej: n u = 0,005 mol Liczba moli jonów u +, która pozostała w roztworze: Δn u =n 0 - n u n 0 = c M V r-r = 0,10 mol/dm. 0,150 dm = 0,015 mol Δn u = 0,015 mol 0,005 mol = 0,010 mol Stężenie molowe u po otwarciu ogniwa: 0,010 mol c m 0,067 mol / dm 0,150 dm pkt. ad.d. (i). Wyrażenie na wartość potencjału półogniwa redoks zgodnie z reakcją na katodzie (pkt b(ii)): 8 0 RT [ Mn ] 0 0,059V MnO4 E E ln E log 1 pkt. MnO 4 / Mn MnO4 / Mn 8 MnO4 / Mn nf [ MnO4 ] [ ] 5 Mn (ii). Obliczenia. - p = -log[ + ] - wartość zależności standardowego potencjału od p przyjmuje postać: 0 0 0,059V E E 8p MnO4 / Mn, p MnO4 / Mn 5 - stąd: 0,89V = 1,50 V 0,0944 V p 0,89 V 1,50 V - p 7, 00 pkt. 0,0944V (Błędne zaokrąglenie należy uznać jako błąd rachunkowy, i odejmujemy 1 pkt) Zadanie 4 (16 pkt) Suma punktów: 1 1. (i). Ustal wzór elementarny związku organicznego (A) o składzie procentowym: 6,07 %; 10,4 % i 7,59 % O. (ii). Przyjmując, że wzór elementarny jest wzorem rzeczywistym, zapisz wzory strukturalne różnych izomerów tego związku (nie uwzględniaj izomerów geometrycznych).. Ustal wzór strukturalny związku oraz jego nazwę (systematyczną i zwyczajową) wiedząc, że jest on -aminokwasem zawierającym asymetryczny atom węgla, a 0,445 g tego związku wytwarza w reakcji z kwasem azotowym(iii) trzy produkty: 11 cm azotu (w warunkach normalnych), -hydroksykwas oraz wodę.. Poniżej podano charakterystykę związku. Zaznacz znakiem + poprawne lub błędne stwierdzenie. harakterystyka związku związek czynny optycznie dwa centra chiralności tworzy dwa jony obojnacze 5 Tak Nie

6 tworzy sole i estry ulega reakcji kondensacji tworzy sole i peptydy nie jest związkiem amfoterycznym jeżeli jest aminokwasem naturalnym wchodzącym w skład białka, konfiguracja względna wg Fischera: L Przykładowe rozwiązanie Ad.1. (i). Związek organiczny (A): x y O z wzór ogólny Liczba moli każdego z pierwiastków w 100 g związku: 1 mol 1 g x 6,07 g, x = 5,17 mol 1 mol 1 g y 10,4 g, y = 10,4 mol 1 mol O 16 g z 7,59 g, z = 1,7 mol O Stosunek molowy pierwiastków,, O w związku A: x : y : z = 5,17 : 10,4 : 1,7 x : y : z = : 6: 1 Wzór elementarny a zarazem rzeczywisty związku A: 6 O pkt (ii). Wzory strukturalne izomerów związku organicznego: O O O O O O 6x0,5 pkt O O O x1 pkt Ad.. Związek (α-aminokwas, ustalenie wzoru) Reakcja α-aminokwasu z NO : 6

7 R 1 OO NO R 1 OO + N + O N O R 1 = n n+1 Masa molowa związku : 1 mol związku - 1 mol N 0,445 g związku - 0,11 dm N x g związku -,4 dm N (1 mol N ); x = 89 g; M = 89 g/mol Liczba atomów węgla w reszcie alkilowej (R 1 ) aminokwasu ( n n+1 (N )OO) 89 g = (1n + n ) g; n = 1 lub pkt Masa molowa związku : M = M R1 + M ((N )OO) = (14n + 75) g/mol (14n + 75) g związku -,4 dm N 0,445 g związku - 0,11 dm N (14n + 75) g 0,11 dm = 0,445 g,4 dm n = 1 Wzór związku : OO 1 pkt N kwas -aminopropanowy, kwas -aminopropanowy (alanina) 1 pkt Ad.. harakterystyka związku Tak Nie związek czynny optycznie + dwa centra chiralności + tworzy dwa jony obojnacze + tworzy sole i estry + 8x0,5=4 pkt ulega reakcji kondensacji + tworzy sole i peptydy + nie jest związkiem amfoterycznym + jeżeli jest aminokwasem naturalnym wchodzącym w skład białka, konfiguracja względna wg Fischera: L + Suma punktów: 16 7

8 Zadanie 5 (8 pkt) A. Podaj wzory i nazwy substancji kryjących się na poniższym schemacie pod literami A G. Zapisz zbilansowane, cząsteczkowe równania reakcji pozwalających zrealizować poniższe przemiany (1-9). Uwaga. (i) Jedyną substancją, której można użyć (oprócz oznaczonych na diagramie) jest woda. (ii)substancje oznaczone literami A-G nie zawsze są jedynymi produktami reakcji. MnO (1) l A (4) (5) KI () A () elektroliza B + u E (7) KO KO + D (6) K r O 7 SO 4 MgI F N aq G (8) (9) l E B. W tabeli poniżej umieszczono wartości temperatury topnienia (t.t.) i temperatury wrzenia (t.w.) związków fluorowców i tlenowców z wodorem. t.t. ( 0 ) t.w. ( 0 ) t.t. ( 0 ) t.w. ( 0 ) F -8,6 19,5 O 0,0 100,0 l -114, -85,0 S -85,8-60, Br -86,9-66,8 Se -65,7-41,4 I -50,8-5,4 Te -51,1 -,1 I. Które z wymienionych w tabeli substancji są cieczami w temperaturze a) 5 0, b) 5 0. II. Opierając się na prawie okresowości należałoby oczekiwać iż t.t. i t.w. F i O będą niższe od t.t. i t.w. odpowiednio l i S utrzymana zostałaby wtedy prawidłowość zmian w obrębie grupy. Wyjaśnij przyczyny, dla których t.t. i t.w. F i O mają anomalne wartości.. Po rozpuszczeniu w wodzie 1g gazowego fluorowodoru (w postaci cząsteczek monomerycznych) otrzymano 50 cm roztworu o p=. a). Oblicz przybliżoną wartość [%] stopnia dysocjacji F w otrzymanym roztworze. 8

9 b). Do roztworu uzyskanego w punkcie a) dodano 50 cm 0, molowego roztworu l. Oblicz przybliżoną wartość [%] stopnia dysocjacji F w tak uzyskanym roztworze. Przykładowe rozwiązanie Ad. A. Nazwy i wzory: A l (chlor), B I (jod), Kl (chlorek potasu), D KlO chloran(i) potasu, E ul (chlorek miedzi(ii) ), F - u(o) (wodorotlenek miedzi(ii) ), 6x0,5 pkt G [u(n ) 4 ](O) wodorotlenek tetraaminamiedzi(ii). 1 pkt Równania reakcji: 1. MnO + 4 l Mnl + l + O 1 pkt. l + KI Kl + I 1 pkt. Elektroliza wodnego roztworu Kl pkt K(-) O + e O - + A(+) l - - e l Kl + O elektroliza KO + l + 4. u + l ul 1 pkt 5. l + KO Kl + KlO + O 1 pkt 6. MgI + 7 SO 4 + K r O 7 I + MgSO 4 + K SO 4 + r (SO 4 ) + 7 O pkt I - - e I x r +VI + e r +III x 7. ul + KO u(o) + Kl 1 pkt 8. u(o) + 4 N aq [u(n ) 4 ](O) 1 pkt 9 u(o) + l ul + O 1 pkt Ad. B. Ia. W temperaturze 5 cieczami są substancje: F, Te, Ib. W temperaturze + 5 o cieczą jest O. 1 pkt 1 pkt II. Duże różnice elektroujemności pomiędzy atomami wchodzącymi w skład cząsteczki O i F są przyczyną znacznej polaryzacji wiązań O- i -F w cząsteczkach O i F, i pojawienia się na poszczególnych atomach cząstkowych ładunków dodatnich lub ujemnych: pkt O + W konsekwencji cząsteczki F i O uzyskują trwałe momenty dipolowe. Opisany efekt w znacznie mniejszym stopniu dotyczy pozostałych połączeń tlenowców i i fluorowców z wodorem (maleje różnica elektroujemności atomów wchodzących w skład danej cząsteczki). 9 - F

10 Atomy wodoru (na których wytworzony został pewien cząstkowy ładunek dodatni) oddziaływują odpowiednio z atomami tlenu bądź fluoru( na których został wytworzony cząstkowy ładunek ujemny) wykorzystując wolne pary elektronowe tych atomów. Takie oddziaływanie nazywa się wiązaniem wodorowym. Proces tworzenia wiązań wodorowych może być kontynuowany, w wyniku czego mogą powstać rozległe struktury związanych ze sobą cząsteczek, np. F F Energia wiązania wodorowego (charakterystycznego dla F i O) jest większa niż energia oddziaływań międzycząsteczkowych van der Waalsa (charakterystycznych dla połączeń z wodorem pozostałych tlenowców i fluorowców). W takim razie zrywanie wiązań wodorowych (które następuje stopniowo przy przechodzeniu ze stanu stałego przez ciekły do gazowego) będzie wymagało większego nakładu energii niż zrywanie oddziaływań van der Waalsa, więc F i O mają większe wartości t.t. i t.w. F itd. Ad.. a). Stopień dysocjacji F 1 mol F - 0 g n w - 1 g n w = 0,05 mol F n w liczba moli F wprowadzonych do roztworu F + + F - p = - log[ + ] =, stąd [ + ] = 0,01 mol/dm ([ + ] stężenie jonów wodorowych uzyskanych z dysocjacji F). 1 dm r-ru - 0,01 mol + 0,5 dm - y, y =, mol + 1 pkt Z równania reakcji dysocjacji F: liczba jonów + jest równa liczbie cząsteczek zdysocjowanych (n z ), czyli n z =, mol. - nz,510 = 100%, = 100% = 5% 1 pkt nw 0,05 Odp. Stopień dysocjacji F w otrzymanym roztworze wyniesie 5 %. b). F + + F - Stała dysocjacji: K F = [ + ] [F - ]/[F] Dla roztworu (a): V a =50 cm, n F = 0,05 mol, c 0 = 0,05 mol/0,5 dm = 0, mol/dm. pkt Dla roztworu (b): V = V a + V l = 50 cm + 50 cm = 500 cm = 0,5 dm. 10

11 Podczas mieszania roztworów następuje ich dwukrotne rozcieńczenie, tj. c 0,F = 0,/ mol/dm = 0,1 mol/dm c 0,l = 0,/ mol/dm = 0,1 mol/dm pkt Stała dysocjacji: K F = [ + ] [F - ]/[F] = [ + ] [F - ]/(c 0,F - [F - ]) Ponieważ l (mocny kwas) cofa dysocjację F (słaby kwas), zatem: c 0,F - [F - ] c 0,F oraz [ + ] [ + ] l K F = [ + ] l [F - ]/c 0,F 5, = 0,1 [F - ]/0,1, [F - ] = 5, mol/dm pkt Stopień dysocjacji fluorowodoru: α = [F - ]/c 0,F = (5, /0,1) 100% = 0,5% 1 pkt Suma punktów: 8 pkt. Masa molowa (g/mol): - 1; -1; O - 16; N 14; Na - ; u - 6,5; Zn - 65,4. 11

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya.

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya. ELEKTROLIZA Cel ćwiczenia Oznaczenie równoważnika elektrocheicznego iedzi oraz stałej Faradaya. Zakres wyaganych wiadoości. Elektroliza i jej prawa.. Procesy elektrodowe. 3. Równoważniki cheiczne i elektrocheiczne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

EFEKT PODWOJNIE-PODWOJNY A LICZBA KOORDYNACJI

EFEKT PODWOJNIE-PODWOJNY A LICZBA KOORDYNACJI TOMASZ MIODUSKI EFEKT PODWOJNIE-PODWOJNY A LICZBA KOORDYNACJI INCT-2136/V 4 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ V INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY * ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ХИМИИ И ТЕХНИКИ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

10. WĘGLOWODANY. Iwona śak

10. WĘGLOWODANY. Iwona śak 10. WĘGLWANY Iwona śak Węglowodany to związki powszechne w przyrodzie, np. celuloza stanowi prawie połowę masy wszystkich związków organicznych na naszym globie. Zawartość węglowodanów w tkankach roślinnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nanorurki mają moc N N N O S NH NH SO 3

Nanorurki mają moc N N N O S NH NH SO 3 anorurki mają moc H H 3 H W 2003 roku naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie zaprezentowali nowe źródło energii elektrycznej winogrono. Układ składał się z dwóch elektrod węglowych umieszczonych w owocu winogrona.

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo