IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III r. Godz Zadanie 1 (11 pkt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)"

Transkrypt

1 IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III r. Godz Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może reagować z sodem: a) 6 5 O, OO, KO b) O, N, l c) x O, OO, O 1 pkt d) 6 5 O, O(N ), 5 O. Im dłuższy sprzężony układ wiązań podwójnych w cząsteczce, tym większa długość fali absorbowanej przez związek w zakresie nadfioletu. Który związek absorbuje przy najdłuższej fali: a) x nona-1,,5-trien 1 pkt b) nona-1,,7-trien c) nona-1,,8-trien d) nona-1,7-dien. Elektroliza wodnego roztworu kwasu octowego prowadzi do wydzielenia: a) wodoru na katodzie, etanu na anodzie b) wodoru na katodzie, metanu na anodzie c) tlenku węgla(iv) na katodzie, wodoru na anodzie d) x wodoru na katodzie, tlenku węgla(iv) i etanu na anodzie 1 pkt 4. Do cukrów redukujących należą: a) glukoza, sacharoza, skrobia b) x mannoza, maltoza, galaktoza 1 pkt c) celuloza, amyloza, amylopektyna d) fruktoza, celobioza, glikogen 5. Zmieszano 100 cm 0,1M roztworu kwasu octowego z 100 cm roztworu zawierającego 5 milimoli NaO. Do tak otrzymanej mieszaniny dodawano kroplami 0,01 M roztwór l aż do momentu zaobserwowania zmiany p badanego roztworu o jednostkę. Analogicznie wykonano pomiary dodając stopniowo 0,01 M roztwór NaO. Doświadczenie miało na celu: a) wyznaczenie zakresu buforowania b) x wyznaczenie pojemności buforowej 1 pkt c) wyznaczenie zakresu buforowania i pojemności buforowej d) oznaczenie zawartości poszczególnych składników mieszaniny 1

2 6. Równowaga reakcji egzoenergetycznej SO + O SO przesunie się w lewą stronę jeżeli: a) wprowadzi się O b) usunie się część SO c) x ogrzeje się układ 0,5 pkt d) x zmniejszy się ciśnienie 0,5 pkt 7. Zbilansować reakcje redoks w postaci jonowej po uprzednim dopisaniu odpowiednich produktów. pkt Równanie reakcji...mno SO =...Mn O MnO SO = Mn + + 5SO O...MnO SO O = SO MnO SO - + O = MnO + SO O -...MnO SO =... MnO MnO SO - + O - = MnO SO O 8. Wskazać szereg z pierwiastkami ułożonymi według rosnącego promienia atomowego: a) Xe, Kr, Ar, Ne, e b) x Be, Mg, a, Sr, Ba 1 pkt c) l, S, P, Si, Al, Mg d) Br, Se, As, Ge, Ga 9. Wskazać, który zapis (zapisy) odpowiada (odpowiadają) stwierdzeniu: W jednakowych warunkach podane ilości substancji zawierają jednakową liczbę cząsteczek : a) 1 g azotu i 1 g tlenu b) x 1 mol wodoru i 1 mol bromu 0,5 pkt c) x 1 cm wodoru i 1 cm azotu 0,5 pkt d) 1 g fluoru i 1 g chloru Suma punktów: 11 Zadanie (16 pkt) Ester X poddano hydrolizie zasadowej i otrzymano sól sodową kwasu nasyconego monokarboksylowego A oraz nasycony monohydroksylowy alkohol B. Sól sodowa kwasu A zawiera 8% sodu. Alkohol B jest związkiem optycznie czynnym. Ilość atomów węgla w cząsteczce alkoholu B jest razy większa od ilości atomów węgla w kwasie A. W wyniku dehydratacji alkoholu B powstaje mieszanina izomerycznych alkenów. 1. Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj wzór półstrukturalny kwasu A, alkoholu B i estru X oraz ich nazwy systematyczne.. Narysuj wzory półstrukturalne alkenów otrzymanych w wyniku dehydratacji alkoholu B (uwzględniając izomery geometryczne) i podaj nazwy systematyczne tych izomerów.

3 . Podaj wzór sumaryczny alkenu otrzymanego w wyniku dehydratacji alkoholu B i narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów o takim samym wzorze sumarycznym oraz podaj ich nazwy systematyczne (nie rysuj izomerów, które przedstawiłeś w pkt ). Przykładowe rozwiązanie ad.1. Obliczenia: (14n + 68)g n n+1 OONa - 100% g Na - 8% n = 1 wzór soli: OONa 1pkt. Ilość atomów węgla w cząsteczce alkoholu: x = 4. Ponieważ alkohol jest optycznie czynny, musi być to alkohol II-rzędowy. 1pkt. Kwas A: OO kwas etanowy 1pkt+0,5pkt Alkohol B: - -(O)- butan--ol 1pkt+0,5pkt Ester X: OO( ) etanian -butylu 1pkt+0,5pkt ad = but-1-en 1pkt+0,5pkt cis-but--en 1pkt+0,5pkt trans-but--en 1pkt+0,5pkt dla wzoru w postaci: -=- but--en 0 pkt ad.. wzór sumaryczny: 4 8 0,5pkt -( ) = metylopropen 1pkt+0,5pkt metylocyklopropan 1pkt+0,5pkt cyklobutan 1pkt+0,5pkt Suma punktów: 16 Zadanie (1 pkt) Ogniwo galwaniczne jest układem złożonym z dwóch półogniw w taki sposób, że po połączeniu elektrod przewodnikiem metalicznym na zewnątrz ogniwa następuje przepływ prądu elektrycznego. Mając do dyspozycji standardowe potencjały półogniw: Zn + + ē Zn E = -0,76 V 0 Zn/ Zn

4 u + + ē u E = +0,4 V 0 u/ u l + ē l - E 0 = +1,6V Pt l / l MnO ē Mn O / E = +1,50 V 0 Pt / Mn / MnO4 a). Zapisz zgodnie z Konwencją sztokholmską schemat ogniwa, którego SEM w warunkach standardowych wynosi 1,10 V (podaj nazwy elektrod i ich znaki). b). Zaprojektuj ogniwo o najmniejszej wartości SEM w warunkach standardowych pisząc: (i) jego schemat zgodnie z Konwencją sztokholmską, (ii) równania jonowe reakcji zachodzących na obu elektrodach, (iii) sumaryczne równanie reakcji jonowej zachodzącej w ogniwie. c). Rozwiąż zadanie: Zbudowano ogniwo cynkowo miedziowe w ten sposób, że płytki cynkową i miedzianą zanurzono do 150 cm roztworu swoich jonów (ZnSO 4(r-r), uso 4(r-r) ) o stężeniu 0,10 mol/dm. Naczynia z roztworami połączono kluczem elektrolitycznym i na pewien czas zamknięto obwód elektryczny wpinając w niego diodę elektroluminescencyjną. Po rozłączeniu obwodu wyjęto płytkę cynkową. Po opłukaniu, osuszeniu i zważeniu okazało się, że masa płytki zmalała o 7 mg. Zakładając, że proces przebiegał bez strat prądowych, oraz że objętości roztworów nie uległy zmianie oblicz stężenie roztworu uso 4 po otwarciu obwodu. d). (i). Zapisz wzór na potencjał półogniwa redoks MnO - 4 /Mn +. (ii). Oblicz p (z dokładnością ±0,01) przy jakim wartość standardowego potencjału półogniwa MnO - 4 /Mn + w temperaturze 5 0 wyniesie +0,89 V. Przykładowe rozwiązanie ad.a. Schemat ogniwa zgodnie z Konwencją sztokholmską, podanie nazw i znaków elektrod: (-) Zn Zn + u + u (+) pkt. lub (-) Zn (s) Zn + (aq) u + (aq) u (s) (+) lub (-) Zn ZnSO 4 uso 4 u (+) lub (-) Zn (s) ZnSO 4(aq) uso 4(aq) u (s) (+) Anoda - elektroda cynkowa, Katoda - elektroda miedziowa lub inny jednoznaczny zapis. ad.b. (i). Schemat ogniwa zgodnie z Konwencją sztokholmską: Pt l l - +, Mn +, MnO 4 - Pt (znaki elektrod nie są wymagane) 1 pkt. lub Pt (s) l l - (aq) + (aq), Mn + (aq), MnO 4 - (aq) Pt (s) (ii). Równania jonowe reakcji: Anoda: l - - ē l lub l - l + ē Katoda: MnO ē Mn O (w przypadku zapisu odwracalności procesu nie przyznajemy punktów) (iii). Sumaryczne równanie reakcji jonowej zachodzącej w ogniwie: 10l - + MnO Mn + + 5l + 8 O (w przypadku zapisu odwracalności procesu nie przyznajemy punktu) 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. ad.c. 4

5 Równanie sumaryczne reakcji w ogniwie: Zn + u + Zn + + u 0,7 g Liczba moli Zn która przeszła z elektrody cynkowej do roztworu: n Zn 0, 005 mol 65,4 g / mol Liczba moli jonów u + która z roztworu osadziła się na płytce miedzianej: n u = 0,005 mol Liczba moli jonów u +, która pozostała w roztworze: Δn u =n 0 - n u n 0 = c M V r-r = 0,10 mol/dm. 0,150 dm = 0,015 mol Δn u = 0,015 mol 0,005 mol = 0,010 mol Stężenie molowe u po otwarciu ogniwa: 0,010 mol c m 0,067 mol / dm 0,150 dm pkt. ad.d. (i). Wyrażenie na wartość potencjału półogniwa redoks zgodnie z reakcją na katodzie (pkt b(ii)): 8 0 RT [ Mn ] 0 0,059V MnO4 E E ln E log 1 pkt. MnO 4 / Mn MnO4 / Mn 8 MnO4 / Mn nf [ MnO4 ] [ ] 5 Mn (ii). Obliczenia. - p = -log[ + ] - wartość zależności standardowego potencjału od p przyjmuje postać: 0 0 0,059V E E 8p MnO4 / Mn, p MnO4 / Mn 5 - stąd: 0,89V = 1,50 V 0,0944 V p 0,89 V 1,50 V - p 7, 00 pkt. 0,0944V (Błędne zaokrąglenie należy uznać jako błąd rachunkowy, i odejmujemy 1 pkt) Zadanie 4 (16 pkt) Suma punktów: 1 1. (i). Ustal wzór elementarny związku organicznego (A) o składzie procentowym: 6,07 %; 10,4 % i 7,59 % O. (ii). Przyjmując, że wzór elementarny jest wzorem rzeczywistym, zapisz wzory strukturalne różnych izomerów tego związku (nie uwzględniaj izomerów geometrycznych).. Ustal wzór strukturalny związku oraz jego nazwę (systematyczną i zwyczajową) wiedząc, że jest on -aminokwasem zawierającym asymetryczny atom węgla, a 0,445 g tego związku wytwarza w reakcji z kwasem azotowym(iii) trzy produkty: 11 cm azotu (w warunkach normalnych), -hydroksykwas oraz wodę.. Poniżej podano charakterystykę związku. Zaznacz znakiem + poprawne lub błędne stwierdzenie. harakterystyka związku związek czynny optycznie dwa centra chiralności tworzy dwa jony obojnacze 5 Tak Nie

6 tworzy sole i estry ulega reakcji kondensacji tworzy sole i peptydy nie jest związkiem amfoterycznym jeżeli jest aminokwasem naturalnym wchodzącym w skład białka, konfiguracja względna wg Fischera: L Przykładowe rozwiązanie Ad.1. (i). Związek organiczny (A): x y O z wzór ogólny Liczba moli każdego z pierwiastków w 100 g związku: 1 mol 1 g x 6,07 g, x = 5,17 mol 1 mol 1 g y 10,4 g, y = 10,4 mol 1 mol O 16 g z 7,59 g, z = 1,7 mol O Stosunek molowy pierwiastków,, O w związku A: x : y : z = 5,17 : 10,4 : 1,7 x : y : z = : 6: 1 Wzór elementarny a zarazem rzeczywisty związku A: 6 O pkt (ii). Wzory strukturalne izomerów związku organicznego: O O O O O O 6x0,5 pkt O O O x1 pkt Ad.. Związek (α-aminokwas, ustalenie wzoru) Reakcja α-aminokwasu z NO : 6

7 R 1 OO NO R 1 OO + N + O N O R 1 = n n+1 Masa molowa związku : 1 mol związku - 1 mol N 0,445 g związku - 0,11 dm N x g związku -,4 dm N (1 mol N ); x = 89 g; M = 89 g/mol Liczba atomów węgla w reszcie alkilowej (R 1 ) aminokwasu ( n n+1 (N )OO) 89 g = (1n + n ) g; n = 1 lub pkt Masa molowa związku : M = M R1 + M ((N )OO) = (14n + 75) g/mol (14n + 75) g związku -,4 dm N 0,445 g związku - 0,11 dm N (14n + 75) g 0,11 dm = 0,445 g,4 dm n = 1 Wzór związku : OO 1 pkt N kwas -aminopropanowy, kwas -aminopropanowy (alanina) 1 pkt Ad.. harakterystyka związku Tak Nie związek czynny optycznie + dwa centra chiralności + tworzy dwa jony obojnacze + tworzy sole i estry + 8x0,5=4 pkt ulega reakcji kondensacji + tworzy sole i peptydy + nie jest związkiem amfoterycznym + jeżeli jest aminokwasem naturalnym wchodzącym w skład białka, konfiguracja względna wg Fischera: L + Suma punktów: 16 7

8 Zadanie 5 (8 pkt) A. Podaj wzory i nazwy substancji kryjących się na poniższym schemacie pod literami A G. Zapisz zbilansowane, cząsteczkowe równania reakcji pozwalających zrealizować poniższe przemiany (1-9). Uwaga. (i) Jedyną substancją, której można użyć (oprócz oznaczonych na diagramie) jest woda. (ii)substancje oznaczone literami A-G nie zawsze są jedynymi produktami reakcji. MnO (1) l A (4) (5) KI () A () elektroliza B + u E (7) KO KO + D (6) K r O 7 SO 4 MgI F N aq G (8) (9) l E B. W tabeli poniżej umieszczono wartości temperatury topnienia (t.t.) i temperatury wrzenia (t.w.) związków fluorowców i tlenowców z wodorem. t.t. ( 0 ) t.w. ( 0 ) t.t. ( 0 ) t.w. ( 0 ) F -8,6 19,5 O 0,0 100,0 l -114, -85,0 S -85,8-60, Br -86,9-66,8 Se -65,7-41,4 I -50,8-5,4 Te -51,1 -,1 I. Które z wymienionych w tabeli substancji są cieczami w temperaturze a) 5 0, b) 5 0. II. Opierając się na prawie okresowości należałoby oczekiwać iż t.t. i t.w. F i O będą niższe od t.t. i t.w. odpowiednio l i S utrzymana zostałaby wtedy prawidłowość zmian w obrębie grupy. Wyjaśnij przyczyny, dla których t.t. i t.w. F i O mają anomalne wartości.. Po rozpuszczeniu w wodzie 1g gazowego fluorowodoru (w postaci cząsteczek monomerycznych) otrzymano 50 cm roztworu o p=. a). Oblicz przybliżoną wartość [%] stopnia dysocjacji F w otrzymanym roztworze. 8

9 b). Do roztworu uzyskanego w punkcie a) dodano 50 cm 0, molowego roztworu l. Oblicz przybliżoną wartość [%] stopnia dysocjacji F w tak uzyskanym roztworze. Przykładowe rozwiązanie Ad. A. Nazwy i wzory: A l (chlor), B I (jod), Kl (chlorek potasu), D KlO chloran(i) potasu, E ul (chlorek miedzi(ii) ), F - u(o) (wodorotlenek miedzi(ii) ), 6x0,5 pkt G [u(n ) 4 ](O) wodorotlenek tetraaminamiedzi(ii). 1 pkt Równania reakcji: 1. MnO + 4 l Mnl + l + O 1 pkt. l + KI Kl + I 1 pkt. Elektroliza wodnego roztworu Kl pkt K(-) O + e O - + A(+) l - - e l Kl + O elektroliza KO + l + 4. u + l ul 1 pkt 5. l + KO Kl + KlO + O 1 pkt 6. MgI + 7 SO 4 + K r O 7 I + MgSO 4 + K SO 4 + r (SO 4 ) + 7 O pkt I - - e I x r +VI + e r +III x 7. ul + KO u(o) + Kl 1 pkt 8. u(o) + 4 N aq [u(n ) 4 ](O) 1 pkt 9 u(o) + l ul + O 1 pkt Ad. B. Ia. W temperaturze 5 cieczami są substancje: F, Te, Ib. W temperaturze + 5 o cieczą jest O. 1 pkt 1 pkt II. Duże różnice elektroujemności pomiędzy atomami wchodzącymi w skład cząsteczki O i F są przyczyną znacznej polaryzacji wiązań O- i -F w cząsteczkach O i F, i pojawienia się na poszczególnych atomach cząstkowych ładunków dodatnich lub ujemnych: pkt O + W konsekwencji cząsteczki F i O uzyskują trwałe momenty dipolowe. Opisany efekt w znacznie mniejszym stopniu dotyczy pozostałych połączeń tlenowców i i fluorowców z wodorem (maleje różnica elektroujemności atomów wchodzących w skład danej cząsteczki). 9 - F

10 Atomy wodoru (na których wytworzony został pewien cząstkowy ładunek dodatni) oddziaływują odpowiednio z atomami tlenu bądź fluoru( na których został wytworzony cząstkowy ładunek ujemny) wykorzystując wolne pary elektronowe tych atomów. Takie oddziaływanie nazywa się wiązaniem wodorowym. Proces tworzenia wiązań wodorowych może być kontynuowany, w wyniku czego mogą powstać rozległe struktury związanych ze sobą cząsteczek, np. F F Energia wiązania wodorowego (charakterystycznego dla F i O) jest większa niż energia oddziaływań międzycząsteczkowych van der Waalsa (charakterystycznych dla połączeń z wodorem pozostałych tlenowców i fluorowców). W takim razie zrywanie wiązań wodorowych (które następuje stopniowo przy przechodzeniu ze stanu stałego przez ciekły do gazowego) będzie wymagało większego nakładu energii niż zrywanie oddziaływań van der Waalsa, więc F i O mają większe wartości t.t. i t.w. F itd. Ad.. a). Stopień dysocjacji F 1 mol F - 0 g n w - 1 g n w = 0,05 mol F n w liczba moli F wprowadzonych do roztworu F + + F - p = - log[ + ] =, stąd [ + ] = 0,01 mol/dm ([ + ] stężenie jonów wodorowych uzyskanych z dysocjacji F). 1 dm r-ru - 0,01 mol + 0,5 dm - y, y =, mol + 1 pkt Z równania reakcji dysocjacji F: liczba jonów + jest równa liczbie cząsteczek zdysocjowanych (n z ), czyli n z =, mol. - nz,510 = 100%, = 100% = 5% 1 pkt nw 0,05 Odp. Stopień dysocjacji F w otrzymanym roztworze wyniesie 5 %. b). F + + F - Stała dysocjacji: K F = [ + ] [F - ]/[F] Dla roztworu (a): V a =50 cm, n F = 0,05 mol, c 0 = 0,05 mol/0,5 dm = 0, mol/dm. pkt Dla roztworu (b): V = V a + V l = 50 cm + 50 cm = 500 cm = 0,5 dm. 10

11 Podczas mieszania roztworów następuje ich dwukrotne rozcieńczenie, tj. c 0,F = 0,/ mol/dm = 0,1 mol/dm c 0,l = 0,/ mol/dm = 0,1 mol/dm pkt Stała dysocjacji: K F = [ + ] [F - ]/[F] = [ + ] [F - ]/(c 0,F - [F - ]) Ponieważ l (mocny kwas) cofa dysocjację F (słaby kwas), zatem: c 0,F - [F - ] c 0,F oraz [ + ] [ + ] l K F = [ + ] l [F - ]/c 0,F 5, = 0,1 [F - ]/0,1, [F - ] = 5, mol/dm pkt Stopień dysocjacji fluorowodoru: α = [F - ]/c 0,F = (5, /0,1) 100% = 0,5% 1 pkt Suma punktów: 8 pkt. Masa molowa (g/mol): - 1; -1; O - 16; N 14; Na - ; u - 6,5; Zn - 65,4. 11

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/15. ETAP III r. Godz Zadanie 1 (13 pkt)

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/15. ETAP III r. Godz Zadanie 1 (13 pkt) VII Podkarpacki Konkurs hemiczny 2014/15 KPKh ETAP III 28.02.2015 r. Godz. 12.00-15.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (13 pkt) 1. Do probówek z wodą z dodatkiem fenoloftaleiny

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne

Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne I. Elektroda, półogniwo, ogniowo Elektroda przewodnik elektryczny (blaszka metalowa lub pręcik grafitowy) który ma być zanurzony w roztworze elektrolitu

Bardziej szczegółowo

II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2009/10. ETAP II r. Godz Zadanie 1 (10 pkt.)

II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2009/10. ETAP II r. Godz Zadanie 1 (10 pkt.) II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2009/10 ETAP II 19.12.2009 r. Godz. 10.00-12.00 KPKCh Zadanie 1 (10 pkt.) 1. Gęstość 22% roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 6,69 mol/dm 3 wynosi: a) 1,19 g/cm 3

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP II r. Godz Zadanie 1 (14 pkt.)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP II r. Godz Zadanie 1 (14 pkt.) IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12 KPKCh ETAP II 22.12.2011 r. Godz. 10.00-12.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (14 pkt.) 1. Wskaż, która z chlorowcopochodnych

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z CHEMII

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z CHEMII dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z CHEMII Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 9 ponumerowanych stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa. Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach:

LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa. Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach: LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa Zadanie 1 (3 pkt) Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach: H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 a) b) W tym celu: a) wybierz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W2D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY ODPOWIEDZI I SCEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 00 BYŁA DZISIAJ OKRĘ GOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY Informacje ARKUSZ EGZAMINACYJNY I 1. Przy każdym zadaniu podano

Bardziej szczegółowo

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Nadtlenek litu (Li 2 O 2 ) jest ciałem stałym, występującym w temperaturze pokojowej w postaci białych kryształów. Stosowany jest w oczyszczaczach powietrza, gdzie ważna jest waga użytego

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne związki organiczne poziom rozszerzony

Wielofunkcyjne związki organiczne poziom rozszerzony Wielofunkcyjne związki organiczne poziom rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: KE 2010 (PR), zad. 29. Pewien dwufunkcyjny związek organiczny ma masę molową równą 90 g/mol. W jego cząsteczce stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin: 20 marzec 2007 r. godz. 10 00 Czas pracy: 90 minut ETAP III Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Część III numer zadania numer

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII

Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII O G N I W A Zadanie 867 (2 pkt.) Wskaż procesy, jakie zachodzą podczas pracy ogniwa niklowo-srebrowego. Katoda Anoda Zadanie 868* (4 pkt.) W wodnym roztworze

Bardziej szczegółowo

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY Nowa formuła

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY Nowa formuła WYDZIAŁ EMII EMIA PZIM RZSZERZNY Nowa formuła RZWIĄZANIA ZADAŃ I SEMAT PUNKTWANIA kwiecień 2016 dpowiedzi: Zadanie 1. (0 1) Poprawna odpowiedź: 32 Ge 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 2 1 p. za poprawny

Bardziej szczegółowo

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (11 pkt)

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (11 pkt) IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 016/017 ETAP I 10.11.016 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. KOPKCh Zadanie 1 (1) 1. Liczba elektronów walencyjnych w atomach bromu

Bardziej szczegółowo

Przemiany substancji

Przemiany substancji Przemiany substancji Poniżej przedstawiono graf pokazujący rodzaje przemian jaki ulegają substancje chemiczne. Przemiany substancji Przemiany chemiczne Przemiany fizyczne Objawy: - zmiania barwy, - efekty

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza II

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza II Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza II Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Gdy do jednego polecenia zdający poda

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 1 ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MCH P1 MARZEC ROK 2012 POZIOM podstawowy Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów strona 1/5 V Małopolski Konkurs hemiczny dla Gimnazjalistów Etap III (wojewódzki) Poniżej podano treść sześciu zadań problemowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 74 punkty. Rozwiazując zadania rachunkowe,

Bardziej szczegółowo

O C O 1 pkt Wzór elektronowy H 2 O: Np.

O C O 1 pkt Wzór elektronowy H 2 O: Np. PRÓBNA MATURA Z EMII RK SZKLNY 2011/2012 PZIM RZSZERZNY PRZYKŁADWE RZWIĄZANIA ZADANIE 1 a) konfiguracja elektronów walencyjnych : 4s 2 3d 6 lub 3d 6 4s 2 b) konfiguracja powłokowa E 2+ : K 2 L 8 M 14 ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikuj związki A i B. w tym celu podaj ich wzory półstrukturalne Podaj nazwy grup związków organicznych, do których one należą.

Zidentyfikuj związki A i B. w tym celu podaj ich wzory półstrukturalne Podaj nazwy grup związków organicznych, do których one należą. Zadanie 1. (2 pkt) Poniżej przedstawiono schemat syntezy pewnego związku. Zidentyfikuj związki A i B. w tym celu podaj ich wzory półstrukturalne Podaj nazwy grup związków organicznych, do których one należą.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW Ajsztajn MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW Etap I (szkolny) Uwagi ogólne: Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań wraz z punktacją - Za prawidłowe rozwiązanie zadań rachunkowych inną

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin: 12 marzec 2008 r. godz. 10 00 Czas pracy: 90 minut ETAP III Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Część III Numer zadania 1

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i a t e o r e t y c z n e

Z a d a n i a t e o r e t y c z n e L I M P I A D A 47 1954 2000 Z a d a n i a t e o r e t y c z n e EM I Z A ZADAIE 1 Wpływ siarki na środowisko naturalne Jednym z ważniejszych minerałów zawierających siarkę jest piryt, FeS 2. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap wojewódzki 5 marca 2013 roku Wypełnia wojewódzka komisja konkursowa Zadanie Liczba punktów Podpis oceniającego Liczba punktów po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr.

Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Typ wiązania w KBr... Typ wiązania w HBr... Zadanie 2. (2 pkt) Oceń poprawność poniższych

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom rozszerzony Listopad 01 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MCH-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4 Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji: Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 00r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya. LABOATOIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.. Wprowadzenie Proces rozpadu drobin związków chemicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32. Imię i nazwisko ...

Sprawdzian 1. CHEMIA. Przed próbną maturą. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32. Imię i nazwisko ... CHEMIA Przed próbną maturą Sprawdzian 1. (poziom rozszerzony) Czas pracy: 90 minut Maksymalna liczba punktów: 32 Imię i nazwisko Liczba punktów Procent 2 Zadanie 1. Cząsteczka pewnej substancji chemicznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA CENIANIA DPWIEDZI Próbna Matura z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2012 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu ch

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 2. Na podstawie struktury cząsteczek wyjaśnij dlaczego N 2 jest bierny a Cl 2 aktywny chemicznie? 3. Które substancje posiadają budowę

Bardziej szczegółowo

11) Stan energetyczny elektronu w atomie kwantowanym jest zespołem : a dwóch liczb kwantowych b + czterech liczb kwantowych c nie jest kwantowany

11) Stan energetyczny elektronu w atomie kwantowanym jest zespołem : a dwóch liczb kwantowych b + czterech liczb kwantowych c nie jest kwantowany PYTANIA EGZAMINACYJNE Z CHEMII OGÓLNEJ I Podstawowe pojęcia chemiczne 1) Pierwiastkiem nazywamy : a zbiór atomów o tej samej liczbie masowej b + zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej c zbiór atomów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 0r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego. Etap rejonowy. Instrukcja dla ucznia

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego. Etap rejonowy. Instrukcja dla ucznia Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego Etap rejonowy Kod ucznia: Wynik: /48 pkt. Instrukcja dla ucznia Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Pierwiastki bloku d w zadaniach maturalnych Zadanie 1. ( 3 pkt ) Zadanie 2. (4 pkt) Zadanie 3. (2 pkt) Zadanie 4. (2 pkt) Zadanie 5.

Pierwiastki bloku d w zadaniach maturalnych Zadanie 1. ( 3 pkt ) Zadanie 2. (4 pkt) Zadanie 3. (2 pkt) Zadanie 4. (2 pkt) Zadanie 5. Pierwiastki bloku d w zadaniach maturalnych Zadanie 1. (3 pkt) Uzupełnij podane równanie reakcji: dobierz odpowiednie środowisko oraz dobierz współczynniki, stosując metodę bilansu elektronowego. ClO 3

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 7 lutego 2011r 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejkę z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 150 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron

Bardziej szczegółowo

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity 6. ph i ELEKTROLITY 31 6. ph i elektrolity 6.1. Oblicz ph roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm 3 roztworu. Odp 2,00 6.2. Oblicz ph 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru (α = 1,00). Odp. 12,00

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 0r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Obliczenia stechiometryczne Podstawą

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (1 pkt). Informacja do zada 2. i 3. Zadanie 2. (1 pkt) { Zadania 2., 3. i 4 s dla poziomu rozszerzonego} zania zania Zadanie 3.

Zadanie 1. (1 pkt). Informacja do zada 2. i 3. Zadanie 2. (1 pkt) { Zadania 2., 3. i 4 s dla poziomu rozszerzonego} zania zania Zadanie 3. 2. ELEKTRONY W ATOMACH I CZĄSTECZKACH. A1 - POZIOM PODSTAWOWY. Zadanie 1. (1 pkt). Konfigurację elektronową 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 mają atomy i jony: A. Mg 2+, Cl -, K +, B. Ar, S 2-, K +, C. Ar, Na

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe.

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe. Cz. VII Dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda i ph roztworów. 1. Pojęcia i definicja. Dysocjacja elektroniczna (jonowa) to samorzutny rozpad substancji na jony w wodzie lub innych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas maturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-RM 01404

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO OKRĘGOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII ARKUSZ II MARZEC 2002 CHEMIA Czas

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015. Etap wojewódzki

Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015. Etap wojewódzki Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 04/05 Etap wojewódzki Klucz odpowiedzi i schemat punktowania Część I. Test jednokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 10 stycznia 2017 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko Szkoła (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii.

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony Copyright by Studium Oświatowe Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki, Toruń 2013 MODEL OCENIANIA ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EGZAMINU!

Bardziej szczegółowo

CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY

CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z chemii Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów Opis wymagań Znajomość

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i punktacja

Rozwiązania i punktacja WYDZIAŁ EMII Rozwiązania i punktacja PESEL Kwiecień 015 EGZAMIN MATURALNY Z EMII Arkusz próbny Poziom rozszerzony Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CHEMIA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale

IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV-A Elektrochemia IV-A.1. Porównanie aktywności chemicznej metali IV-A.2. Ogniwo jako źródło prądu elektrycznego a) ogniwo Daniella b) ogniwo z

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z CHEMII

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z CHEMII (Wypełnia kandydat przed rozpoczęciem pracy) KOD KANDYDATA ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z CEMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII KOD ZDAJĄCEGO WPISUJE ZDAJĄCY PO OTRZYMANIU ARKUSZA WPISAĆ PO ROZKODOWANIU PRACY IMIĘ NAZWISKO EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII ARKUSZ I MAJ - CZERWIEC ROK 2002 CHEMIA Arkusz egzaminacyjny I Uzyskane punkty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej 2016/17 Klasy maturalne str. 1

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej 2016/17 Klasy maturalne str. 1 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej 2016/17 Klasy maturalne str. 1 Zadanie I. [16 punktów] W zadaniach od 1 5 jedna odpowiedź jest poprawna. Zadanie 1. Aby otrzymać roztwór kwasu azotowego(v) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph Dysocjacja elektrolitów W drugiej połowie XIX wieku szwedzki chemik S.A. Arrhenius doświadczalnie udowodnił, że substancje

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 3 (1 pkt) W poniższej tabeli podano temperatury wrzenia czterech pierwszych w szeregu homologicznym kwasów monokarboksylowych.

Zadanie: 3 (1 pkt) W poniższej tabeli podano temperatury wrzenia czterech pierwszych w szeregu homologicznym kwasów monokarboksylowych. Zadanie: 1 (2 pkt) Pewien kwas karboksylowy zawiera 40% pierwiastka C. Oblicz masę cząsteczkową tego kwasu. Podaj jego wzór sumaryczny i nazwę Zadanie: 2 (1 pkt) Kwas salicylowy ma właściwości antyseptyczne.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 pkt) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych.

Zadanie 1. (2 pkt) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych. Zadanie 1. (2 pkt) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych. n = 4, l = 1, m = -1,0,1 Zadanie 2. (2 pkt) Oblicz, jaka będzie całkowita

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo