Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawieraj przyk adowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modu ów ECDL wersji 4.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawieraj przyk adowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modu ów ECDL wersji 4.0."

Transkrypt

1 Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawieraj przyk adowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modu ów ECDL wersji 4.0. Ilo pyta w poszczególnych modu ach nie jest taka sama jak w rzeczywistych zestawach egzaminacyjnych, nie ma podanych prawid owych odpowiedzi ani rozwi zanych zada. Moim zamierzeniem jest przybli kandydatowi zasad zdawania egzaminów i zaprezentowa poziom ich trudno ci. Pe ny zakres wiadomo ci i umiej tno ci konieczny do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiej tno ci Komputerowych jest zawarty w syllabusie opublikowanym na stronie Modu 1 - Podstawy technik informatycznych - przyk adowy test* 1. Jak nazywa si najmniejsza jednostka informacji? 1. Bajt 2. Bit 3. Rekord 4. Sektor 2. Które z wymienionych urz dze jest urz dzeniem wej cia wyj cia? 1. Skaner 2. G niki 3. Dyskietka 4. Drukarka 3. Jak nazywa si ustawa o respektowaniu prawa jednostki do jej danych personalnych 1. Ustawa o prawach Autorskich 2. Ustawa o Ochronie Danych Osobistych 3. Ustawa o Personalizacji Zarz dzania Danymi 4. Prawo o licencji i u ytkowaniu informacji 4. Co oznaczaj skróty: LAN, WAN. 1. Inaczej sie Internet 2. Bezpo redni dost p do danych osobowych 3. Systemy operacyjne sieci komputerowych 4. Lokaln i rozleg sie komputerow 5. Jak u ytkownicy komputerów mog zabezpieczy swoje dane przed wirusem komputerowym. 1. Zawsze zapisuj c dane na sprawdzonych dyskietkach 2. Systematycznie zmieniaj c has o dost pu do komputera 3. Systematycznie stosuj c aktualny program antywirusowy 4. Nie otwieraj c adnych za czników przesy anych poczta elektroniczn 6. Które z poni szych urz dze stosuje si do tworzenia kopii zapasowych serwera sieciowego? 1. Streamer 2. nap d CD ROM 3. Modem 4. Skaner 7. W jakich jednostkach mierzona jest pr dko procesora: 1. GB 2. BPS 3. GHz 4. CPU 8. Które nazwy oznaczaj sieciowe systemy operacyjne: 1. Linux, Windows 2. Windows, DOS

2 3. UNIX, LAN 4. LAN, WAN 9. Który z wymienionych elementów zaliczamy do shareware? 1. Edytor tekstów 2. Monitor ekranowy 3. Nagrywarka CD ROM 4. Skaner 10. Co oznacza skrót GUI 1. Graficzny Interfejs U ytkownika 2. Graficzny System Operacyjny 3. Us ugowa Sie Danych Internetowych 4. G ówny uniwersalny Interfejs 11. które z poni szych stwierdze dotycz cych pami ci RAM jest fa szywe? 1. Pamie RAM jest pami ci kasowan w trakcie restartu komputera 2. Pamie RAM jest pami ci do odczytu i zapisu 3. System operacyjny jest adowany do pami ci RAM zaraz po uruchomieniu komputera 4. Programy aplikacyjne nie zapisuj danych do pami ci RAM Podstawa oceny Egzamin z modu u 1 z ony jest z 36 pyta i po 4 mo liwe odpowiedzi, jedna z nich jest prawdziwa. cznie za rozwi zanie ca ego testu mo na otrzyma 36 punktów. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 27 z 36) poprawnych odpowiedzi, poprzez zaznaczenie ich na arkuszu odpowiedzi (lub pliku). Modu 2 - U ytkowanie komputerów - przyk adowy test * 1. W notatniku utwórz plik ZADANIE w którym: Wpisz w pierwszym wierszu swój numer EKUK i zapisz plik w folderze wskazanym przez egzaminatora. 2. Sprawd nast puj ce dane Twojego komputera: nazwa komputera: ilo wolnego miejsca na dysku twardym wynosi: system operacyjny to: ilo pami ci RAM wynosi: odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE 3. W folderze wskazanym przez egzaminatora utwórz drzewo: KURS--- KOPIE PRACE RYSUNKI TEKSTY

3 a. Napisz jakie pliki znajdziesz stosuj c nazwy: z*.txt? b. Wymie i podaj definicj i skrót jednostek informacji c. Opisz ró nice miedzy plikiem i folderem d. Jakie znaczenie ma klawisz CTRL podczas kopiowania? e. Co to jest menu podr czne? f. Wszystkie odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE. Podpisz swoja prac 4. Skopiuj plik ZADANIE.txt do katalogu kopie 5. Zmie nazw skopiowanego pliku na drugi.txt i nadaj mu atrybut tylko do odczytu 6. Narysuj w Paint rysunek i zapisz pod nazw Lato w folderze Rysunki 7. Wyszukaj pliki excela lub Worda mniejsze ni 60 KB i skopiuj je do KOPIE 8. U yj opcji Pomoc by odnale informacje dotycz ce drukowania. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o drukowaniu i wklej je jako swoj odpowied do pliku ZADANIE 9. Odszukaj najmniejszy plik na dysku. Skopiuj go do folderu PRACE. Wpisz jego nazw do pliku ZADANIE 10. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje si na twoim dysku? Wstaw swoj odpowied do pliku ZADANIE, wybrane dwa pliki skopiuj do foldera teksty 11. Przekopiuj dwa pliki z folderu Moje dokumenty do folderu PRACE. 12. Który z podanych ni ej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoj odpowied (1,2,3 lub 4) do pliku ZADANIE 1. gif 2. mdb 3. doc 4. ppt 13. Jaka jest poprawna procedura wy czania komputera PC? Wstaw swoj odpowied do pliku ZADANIE. 14. Które ze zda dotycz cych formatowania dysków jest fa szywe? Formatowanie dysku: a. jest operacj, któr nale y wykona na ka dym dysku c. przygotowuje dysk do zapisywania danych d. usuwa dane, które si na nim znajduj b. zabezpiecza dane przed usuni ciem Wstaw swoj odpowied do pliku ZADANIE. 15. Którego z polece menu u yjesz, aby zamkn okno z programem? 1. Widok 2. Pomoc 3. Edycja 4. Plik Wstaw odpowied do pliku ZADANIE. 16. Utwórz dwa nowe foldery na dysku. Nazwij je klasyka i rock. 17. Zdefiniuj w folderze rock struktur podfolderów zgodnie z poni szym diagramem ROCK AMERYKA, ANGLIA, IRLANDIA 18. Wybierz podfolder Anglia w folderze rock. Zmie jego nazw na WBrytania 19. Wydrukuj dwie kopie pliku ZADANIE na dost pnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie testy.prn na dysku Egzamin z modu u II z ony jest z 24 zada. cznie za rozwi zanie ca ego testu mo na otrzyma 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

4 Modu 3 - Przetwarzanie tekstów - przyk adowy test* 1. Uruchom edytor tekstu. 2. Otwórz dokument schizofrenia.doc znajduj cy si na dysku /tekst znajdziesz na ostatniej stronie tego dokumentu przekopiuj go i wklej do czystego dokumentu edytora tekstu/ 3. Zapisz dokument na dysku pod nazw test3.doc 4. Zmie czcionk w ca ym dokumencie na Courier. 5. Zmie rozmiar czcionki w ca ym dokumencie na 10 pkt. 6. Wyjustuj tekst w ca ym dokumencie. 7. W pierwszej linii dokumentu po prawej stronie wstaw dzisiejsz dat. 8. Wyró nij przez pogrubienie oraz wy rodkowanie pierwszy wiersz tekstu. 9. Utwórz w tek cie dwa nowe akapity: 10. pierwszy akapit zaczynaj cy si od tekstu: Cechy neurogenne drugi akapit zaczynaj cy si od tekstu: Dobre rady 12. Przenie zdanie: Komputerowa schizofrenia dotyka przed zdanie: Szczególnie nara one s 13. Wypunktuj Objawy skutków promieniowania: 14. Ustaw powy sz list w odleg ci 3 cm od lewego marginesu. 15. Zdefiniuj podwójne odst py mi dzy liniami w akapicie zaczynaj cym si od tekstu: Cechy neurogenne Wstaw z galerii obrazów odpowiedni do tre ci Klipart i umie go po prawej stronie listy wypunktowanej. 17. Wstaw znak podzia u strony przed tekstem: Wyrobiony przez gry komputerowe 18. Zdefiniuj nag ówek dokumentu. Wstaw w nim numer strony oraz nazw pliku. 19. Wyrównaj zawarto nag ówka do prawego marginesu. 20. Zmie kolor czcionki w nag ówku na zielony. 21. Ustaw lewy i prawy margines w dokumencie na 3 cm. 22. U yj programu sprawdzaj cego pisowni. Wprowad konieczne poprawki. Zapisz dokument na dysku. 23. Potraktuj utworzony dokument jako plik g ówny korespondencji seryjnej. 24. Za plik adresy.doc na dysku. Umie w nim tabel z list adresów, których nale y u jako danych ród owych do utworzenia dokumentu korespondencji seryjnej. Wpisz do tabeli pi kompletów danych. 25. Nazwa firmy; Adres; Miasto 26. Na pocz tku dokumentu g ównego, przed tekstem Schizofrenia oraz inne choroby wstaw nast puj ce pola korespondencji seryjnej: <<Nazwa firmy>>, <<Adres>>, <<Miasto>> 27. Po cz list adresów z dokumentem g ównym w nowy plik korespondencji seryjnej. Zapisz utworzony plik na dysku pod nazw kor_ser.doc. 28. Wydrukuj pierwsz stron pliku kor_ser.doc na dost pnej drukarce lub wydrukuj dokument do pliku o nazwie seryjny.prn. 29. Zapisz wszystkie pliki i zako cz prac z edytorem tekstu. Egzamin z modu u III z ony jest z 32 zada. cznie za rozwi zanie ca ego testu mo na otrzyma 32 punktów. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

5 Modu 4 - Arkusze kalkukacyjne - przyk adowy test * 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. W pustym skoroszycie utwórz zestawienie dotycz ce bud etu rodziny wed ug poni szego wzoru.komórki oznaczone formu a pozostaw na razie puste. A B C D 1 2 Bud et rodzinny Bud et Aktualizacja Rozbie no ci 3 Jedzenie formu a 4 Ubrania formu a 5 Elektryczno formu a 6 Transport formu a 7 Suma wydatków formu a formu a formu a 3. Zmie szeroko ka dej kolumny, tak aby wszystkie dane by y w pe ni widoczne. 4. Usu zawarto komórki B5. Wprowad do niej now warto Wstaw do komórki B7 formu sumuj warto ci z bloku komórekb3:b6. 6. Przekopuj formu z komórki B7 do komórek C7 i D7. 7. Do komórki D3 wstaw formu obliczaj ró nice warto ci z komórek B3 i C3. 8. Przekopuj formu z komórki D3 do komórek od D4 do D7. 9. Zdefiniuj obramowanie wszystkich komórek w tabeli. 10. Zdefiniuj format wy wietlania wszystkich warto ci liczbowych z dwoma miejscami po przecinku i symbolem waluty (z ). Warto ci ujemne powinny by wy wietlane na czerwono. 11. Wstaw do komórki A9 pogrubiony tekst % Rozbie no ci ogó em. 12. Wstaw do komórki B9 formu obliczaj iloraz warto ci z komórek D7 i B Wy wietl zawarto komórki B9 w procentach, bez miejsc po przecinku. 14. Umie tekst Bud et stycznia po lewej stronie w nag ówku arkusza. 15. Zapisz skoroszyt na dysku pod nazw rodzina.xls. 16. Wydrukuj jedn kopi arkusza na dost pnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie wydatki.prn. 17. Otwórz drugi arkusz w skoroszycie rodzina.xls. Do komórki A1 wstaw tekst Dane kopiowane. 18. Skopiuj ca zawarto arkusza pierwszego i wstaw do arkusza drugiego poczynaj c od komórki A2. Dopasuj szeroko ci kolumn. 19. Nazwij arkusz1 jako wydatki_1 natomiast arkusz2 jako wydatki_2 20. Powró do pierwszego arkusza w skoroszycie. Utwórz wykres ko owy z danych z bloku komórek A3:B Wstaw etykiety z opisem procentowym do segmentów wykresu. 22. Zatytu uj wykres Wydatki domowe. 23. Zmie t o wykresu na zielone. 24. Przesu wykres tak, eby znalaz si bezpo rednio pod tabel z danymi. 25. Przygotuj arkusz do druku tak, aby tabela i wykres by wpasowany na 1 stron i wycentrowany w pionie i poziomie 26. Wstaw do nag ówka nazw pliku, w stopce napisz swoje imi i nazwisko. 27. Zapisz plik i zako cz prac z arkuszem kalkulacyjnym.

6 Egzamin z modu u IV z ony jest z 32 zada. cznie za rozwi zanie ca ego testu mozna otrzyma 32 punktów. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi. Modu 5 - Bazy danych - przyk adowy test * 1. Otwórz program do obs ugi baz danych. 2. Utwórz baz danych w której ka dy rekord b dzie sk ada si z pi ciu pól. Pola w rekordach musz by odpowiedniego typu oraz odpowiedniej d ugo ci. W rekordach maj by przechowywane nast puj ce dane: Nazwa pola Typ danych * Numer kasety tekst * Tytu programu tekst * Data nagrania data * D ugo (w minutach) liczba ca kowita * Rodzaj programu (film, muzyczny, tekst dokumentalny) 3. Ustaw pole Numer kasety jako pole klucza podstawowego 4. Zapisz tabel z danymi pod nazw Kasety. 5. Wprowad pi kompletów danych do bazy. 6. Posortuj (lub poindeksuj) baz wed ug pola Numer kasety. 7. Zdefiniuj formularz do wprowadzania danych. 8. Dodaj do formularza nag ówek z tekstem Kasety. 9. Zapisz formularz jako FormKas. 10. Wprowad do bazy 10 kolejnych rekordów pos uguj c si zdefiniowanym formularzem. 11. U ywaj c odpowiednio zdefiniowanego zapytania wybierz z bazy wszystkie informacje o kasetach nagranych przed 1999 rokiem. 12. Zapisz zapytanie pod nazw Rok. 13. Zmodyfikuj zapytanie i wybierz z bazy informacje o kasetach sprzed 1999 roku zawieraj cych filmy. 14. Uporz dkuj zapytanie rosn co wed ug pola Tytu programu. 15. Zapisz zapytanie pod nazw Tytu. 16. Utwórz raport pokazuj cy wszystkie informacje o kasetach uporz dkowane wed ug ugo ci. 17. Zapisz raport pod nazw D ug. 18. Utwórz now tabel z informacjami o re yserach programów zapisanych w tabeli Kasety wed ug tabelki: Nazwa pola: ID_re ysera Nazwisko Data_urodzenia Numer kasety Typ danych Autonumerowanie tekst data tekst

7 19. Nazwij utworzon tabel Re yserzy 20. Wprowad dane dla 5 rekordów do tabeli Re yserzy 21. Utwórz relacj typu jeden do wielu mi dzy tabelami Kasety i Re yserzy wykorzystuj c pole Numer kasety. 22. Zdefiniowa wi zy integralno ci dla relacji utworzonej mi dzy tabelami 23. Utworzy kwerend wy wietlaj wszystkie nagrania i ich re yserów uporz dkowane wed ug daty nagrania i zapisa j jako Repertuar 24. Zmodyfikowa kwerend Repertuar tak, aby wy wietlana by a tak e d ugo nagrania 25. Utworzy raport z kwerendy Repertuar prezentuj cy pogrupowane dane wed ug re ysera. Raport powinien zawiera informacj o redniej d ugo ci nagra. 26. Zmodyfikowa nag ówek raportu tak, aby widoczny by napis Nasze nagrania w kolorze czerwonym, czcionk pogrubion. 27. Zapisz wszystkie pliki na dysku. 28. Zako cz prac z aplikacj. Egzamin z modu u V sk ada si z 28 zada, za które mo na cznie otrzyma 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

8 Modu 6 - Grafika mened erska i prezentacyjna - przyk adowy test * 1. Uruchom aplikacj do tworzenia prezentacji, a nast pnie otwórz now pust prezentacj. 2. Pierwszy slajd b dzie slajdem tytu owym. Wybierz odpowiedni format dla tego rodzaju slajdu. 3. Wstaw nazw firmy ImpetBeta w wierszu tytu owym pierwszego slajdu. 4. Poni ej nazwy firmy wstaw odpowiednie dla niej logo (wykorzystaj gotowe obrazy z biblioteki rysunków w programie lub sam utwórz logo). 5. Na drugim slajdzie przedstaw schemat organizacyjny firmy ImpetBeta. Niech Henryka Kowalska b dzie szefem zespo u pracowników, natomiast Pawe Rzepecki, Monika Nowak oraz Adam Zawi lak b pracownikami bezpo rednio mu podlegaj cymi. 6. Zatytu uj drugi slajd: Struktura Organizacyjna. 7. Na slajdzie trzecim przedstaw nowy zespó zarz dzaj cy firm stosuj c list wypunktowan : * Henryka Kowalska - Kierownik produkcji * Pawe Janas - Marketing * Monika Nowak - Sprzeda * Adam Zawi lak - Dystrybucja. 8. Nad list z nazwiskami dodaj tytu : Zespó zarz dzaj cy - ImpetBeta. 9. Zastosuj pogrubienie oraz czerwony kolor czcionki dla tekstu Kierownik produkcji w slajdzie trzecim. 10. Zmie styl czcionki nazwiska ka dej osoby na slajdzie trzecim na kursyw. 11. Zmie czcionk w tek cie slajdu trzeciego na Courier. 12. Wstaw stopk Projekt kwartalnego planu pracy. 13. Wstaw czwarty slajd z wypunktowaniem po lewej i obiektem multimedialnym po prawej stronie 14. Wymie 3 planowane dzia ania firmy (szkolenia pracowników, wystawa produktów, reklama w gazecie) firmy i zmie wypunktowanie na numerowanie 15. Zapisz prezentacj na dysku pod nazw ImpetBeta. 16. Otwórz prezentacj z pliku NowaFirma /lub pracuj na kopii ImpetBeta/ 17. Zmie orientacj strony w ca ej prezentacji z poziomej na pionow 18. Wstaw numerowanie slajdów (na dole po prawej stronie). 19. Wstaw pi ty slajd w uk adzie tytu i zawarto. 20. W pole tytu u slajdu wstaw WordArt z napisem Pracuj i ucz si 21. Przekopiuj logo firmy ze slajdu pierwszego do slajdu pi tego. 22. Powi ksz dwukrotnie rozmiar logo na slajdzie pi tym. 23. Wprowad obramowanie logo lini przerywan w kolorze niebieskim. 24. Zdefiniuj efekty specjalne przej cia kolejnych slajdów. 25. Zastosuj inny kolor projektu do ka dego slajdu 26. U ywaj c odpowiedniej opcji programu sprawd poprawno ortograficzn tekstu w ca ej prezentacji i wprowad ewentualne poprawki. 27. Przesu slajd drugi tak, by sta si czwartym. 28. Przygotuj do Wydruku utworzon prezentacj umieszczaj c po sze slajdów na jednej stronie. Egzamin z modu u VI zawiera 32 zadania, za które mo na uzyska cznie 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest uzyskanie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

9 Modu 7 - Us ugi w sieciach informatycznych - przyk adowy test 1. Za na dysku plik egzamin.doc. Wpisz w pierwszym wierszu swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Dany jest adres poczty elektronicznej: Jakim sk adnikiem adresu jest biuro? Poprawn odpowied (a, b, c lub d) nale y zapisa w dokumencie egzamin.doc 1. Domena. 2. Poddomena. 3. Nazwa konta u ytkownika. 4. Nazwa serwera 3. Które z poni szych zachowa nie jest zgodn z sieciow etyk (netykiet )? Poprawn odpowied (a, b, c lub d) nale y wpisa w dokumencie egzamin.doc 1. Wysy anie wielomegabajtowych za czników blokuj cych konto adresata. 2. Wysy anie informacji tematycznych na grupy nowo ci sieciowych (ang. Usenet News) 3. Przesy anie za czników drog elektroniczn i opisywanie ich tematem stanowi cym zapowied zawarto ci. 4. Szybkie odpowiadanie na listy elektroniczne, oznaczone wysokim priorytetem. 4. Co to jest dostawca us ug Internetowych? Poprawn odpowied (a, b, c lub d) nale y zapisa w dokumencie egzamin.doc 1. Specjalizowany program komputerowy umo liwiaj cy stosowanie Hiper czy 2. Firma komputerowa oferuj ca dost p do sieci Internet 3. Zbiór adresów, pod które rozsy ana jest korespondencja elektroniczna nadsy ana na adres firmy. 4. Firma komputerowa, posiadaj ca dost p do Internetu. 5. Skonfigurowa wybrany program pocztowy, tak aby wiadomo ci by y wysy ane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej nale y zapisa w dokumencie egzamin.doc 6. Napisz now wiadomo, która b dzie wys ana na adres Adres1. /podany przez egzaminatora/ W temacie wpisz: Zapytanie o drugi adres, a w tre ci wpisz zdanie: Prosz o przes anie drugiego adresu do korespondencji, podpisz si (imi i nazwisko). 7. Zmie priorytet redagowanej wiadomo ci na wysoki, Wy lij wiadomo. 8. Odbierz wiadomo, przeczytaj adres2 podany Ci przez egzaminatora 9. Wybierz polecenie Odpowiedz. Napisz podzi kowania i potwierd otrzymana wiadomo. NA RAZIE NIE WYSY AJ WIADOMO CI! W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysy anej wiadomo ci trafi a równie na drugi adres. 10. Otwórz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. Wstaw do pliku dowolny klipart i zapisz go pod nazw pytania_nowe.doc 11. Do konstruowanej wiadomo ci za cz plik pytania_nowe.doc 12. W tre ci listu na dole wpisz Pozdrawiam, czekam na dyspozycje oraz poni ej swoje imi i nazwisko 13. Sprawd, czy wiadomo zosta a automatycznie zaadresowana do nadawcy listu WY LIJ WIADOMO. 14. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej nowe wiadomo ci, otwórz je i oznacz flag Monit. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomo ci s owa: Otrzyma em ju

10 potwierdzenie. Korzystaj c z funkcji Prze lij dalej (ang. Forward) prze lij odebrane potwierdzenie do egzaminatora, kieruj c je na Adres2 15. Wydrukuj odebrane informacje od egzaminatora na drukarce, a je li na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dost pna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 16. Otwórz przegl dark WWW. 17. Otwórz stron o adresie: 18. Wejd na podstron Informacje szczegó owe u ywaj c odpowiedniego odno nika. 19. Skopiuj zdanie zaczynaj ce si od Obecnie umiej tno ci komputerowe maj... z tej podstrony do pliku egzamin i zapisz. 20. Przejd na stron domow twojej przegl darki WWW. 21. Zapisz w pliku egzamin adres URL strony domowej przegl darki. 22. Uruchom dowoln wyszukiwark i odszukaj strony ze s owem ogrodnictwo. 23. Wybierz dowoln stron dotycz szukanego s owa z listy otrzymanych stron. 24. Wpisz adres URL otwartej strony do pliku egzamin i zapisz plik. 25. Ogranicz poszukiwania do ogrodnictwo w Polsce. Wybierz dowoln stron, która dotyczy ogrodnictwa w Polsce z wyniku szukania. Wpisz adres URL do pliku egzamin i zapisz. 26. Przejd na stron http: //www.pti.org.pl/org_zagr.htm 27. Skopiuj flag niemieck (albo adres obrazka) do pliku egzamin i zapisz plik. 28. Zapisz stron z punktu 12 jako plik flaga_n.txt na dysku. 29. Zamknij przegl dark WWW oraz inne otwarte aplikacje. Egzamin z modu u VII sk ada si z dwóch cz ci, z których ka da zawiera 15 zada. Cz pierwsza dotyczy praktycznych umiej tno ci pos ugiwania si poczta elektroniczn, cz druga - dotyczy sieciowego serwisu informacyjnego. W sumie kandydat ma do wykonania 30 zada, za które mo na uzyska cznie 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

11 Schizofrenia.doc Schizofrenia oraz inne choroby wywo ane przez komputer Oto niektóre z nich: zespól RSI - repetitive stress injuries - przeci enie mi sni pleców, oni i ramion -cierpi na nie ponad polowa ameryka skich pracowników biur i administracji zaburzenia umys owe - opisane w The Story of Psychology 1999 rok. Komputerowa schizofrenia dotyka uczniów szkó rednich - przypadki w Danii, Japonii, USA. Gro ne jest promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone i Roentgena - emitowane przez monitory. Objawy skutków promieniowania: wysypki skórne, bezsenno, bóle oczu neurozy, nerwobóle,stymulacja epilepsji, liczne patologie ci y. Wyalienowanie i izolacja jednostki prowadzi do utraty wi zi rodzinnych - 50% pracowników Doliny Krzemowej jest rozwiedziona, znana jest izolacja Boba Lathorpa, genialnego programisty Microsoftu. Cechy neurogenne wywo ywane przez d ugotrwale przebywanie z komputerem: fascynacja nienaturalnym wiatem komputerowym, tendencje do rozdwojenia ja ni - cechy schizofrenii powodowane wcielaniem si osoby w ro ne postaci, zatracenie poczucia rzeczywisto ci, izolacja od rodziny i otoczenia. Wyrobiony przez gry komputerowe instynkt nie miertelno ci powoduje przypadki samobójstw i zabójstw Typowe objawy zaobserwowano u 32 letniego naukowca z Instytutu Fizyki J drowej w Bremie oraz u osiemnastolatka w Danii: obydwaj zrezygnowali z pracy i szko y na rzecz ci ego przebywania w towarzystwie swojego komputera. Szczególnie nara one s osoby wra liwe i nie mia e. Dobre rady dla opiekunów szkolnych pracowni: Uczniowie powinni by kontrolowani przez swoich opiekunów i odrywani od klawiatury do innych zaj. Powinien zosta wytworzony zdrowy wizerunek komputera jako u ytecznego sprz tu, nie za magicznego monstrum. Pracownie komputerowe powinny by przestrzenne i weso e, najlepiej ukwiecone oraz kolorystycznie jasne.

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E.14 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawierają przykładowe. pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modułów ECDL

Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawierają przykładowe. pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modułów ECDL Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawierają przykładowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modułów ECDL wersji 4.0. Ilość pytań w poszczególnych modułach nie jest taka sama

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu.

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. Spis treści OpenOffice Writer - edytor tekstu.... 2 Ćwiczenie 1: formatowanie znaków, tekstu, akapitów.... 2 Ćwiczenie 2: listy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego.

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. Informacje wstępne. Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. 1. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią prawidłową. 2. Na starcie każdy uczestnik otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY INTERESANCIE

SZANOWNY INTERESANCIE SZANOWNY INTERESANCIE Platforma SEKAP umożliwia Użytkownikowi wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Urzędem poprzez skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna sposób

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY

INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY INSTRUKCJA DO INTERNETOWEGO ROZKŁADU JAZDY Internetowy rozkład jazdy służy do ułatwienia komunikacji między stacjami. Pokazuje jakie pociągi aktualnie kursują między stacjami i gdzie są. Pomaga nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Podolu-Górowej. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część 1. ĆWICZENIE 1 ZADANIE 1 Utworzyć bazę danych Osoby, składającą się z jednej tabeli o następującej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OWIATOWY KONKURS Mistrz Klawiatury

OWIATOWY KONKURS Mistrz Klawiatury IX p OWIATOWY KONKURS Mistrz Klawiatury I II REGULAMIN KONKURSU ORGANIZATOR KONKURSU: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach CELE KONKURSU: 1)

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! Zaloguj się do Moje GS1 0 wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! WSTĘP DO MOJE GS1 (1) MOJE GS1 to przyjazne w obsłudze narzędzie do tworzenia i zarządzania numerami GTIN i GLN posiadające

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: worzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez:

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Wstęp Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 1. SPRAWDZIANY Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Życie wśród komputerów

1. Życie wśród komputerów EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. IV SZKOŁY ODSTAWOWEJ 1. Życie wśród komputerów Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo