Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawieraj przyk adowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modu ów ECDL wersji 4.0.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawieraj przyk adowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modu ów ECDL wersji 4.0."

Transkrypt

1 Opracowane przeze mnie testy egzaminacyjne zawieraj przyk adowe pytania i odpowiedzi oraz zadania do wszystkich siedmiu modu ów ECDL wersji 4.0. Ilo pyta w poszczególnych modu ach nie jest taka sama jak w rzeczywistych zestawach egzaminacyjnych, nie ma podanych prawid owych odpowiedzi ani rozwi zanych zada. Moim zamierzeniem jest przybli kandydatowi zasad zdawania egzaminów i zaprezentowa poziom ich trudno ci. Pe ny zakres wiadomo ci i umiej tno ci konieczny do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiej tno ci Komputerowych jest zawarty w syllabusie opublikowanym na stronie Modu 1 - Podstawy technik informatycznych - przyk adowy test* 1. Jak nazywa si najmniejsza jednostka informacji? 1. Bajt 2. Bit 3. Rekord 4. Sektor 2. Które z wymienionych urz dze jest urz dzeniem wej cia wyj cia? 1. Skaner 2. G niki 3. Dyskietka 4. Drukarka 3. Jak nazywa si ustawa o respektowaniu prawa jednostki do jej danych personalnych 1. Ustawa o prawach Autorskich 2. Ustawa o Ochronie Danych Osobistych 3. Ustawa o Personalizacji Zarz dzania Danymi 4. Prawo o licencji i u ytkowaniu informacji 4. Co oznaczaj skróty: LAN, WAN. 1. Inaczej sie Internet 2. Bezpo redni dost p do danych osobowych 3. Systemy operacyjne sieci komputerowych 4. Lokaln i rozleg sie komputerow 5. Jak u ytkownicy komputerów mog zabezpieczy swoje dane przed wirusem komputerowym. 1. Zawsze zapisuj c dane na sprawdzonych dyskietkach 2. Systematycznie zmieniaj c has o dost pu do komputera 3. Systematycznie stosuj c aktualny program antywirusowy 4. Nie otwieraj c adnych za czników przesy anych poczta elektroniczn 6. Które z poni szych urz dze stosuje si do tworzenia kopii zapasowych serwera sieciowego? 1. Streamer 2. nap d CD ROM 3. Modem 4. Skaner 7. W jakich jednostkach mierzona jest pr dko procesora: 1. GB 2. BPS 3. GHz 4. CPU 8. Które nazwy oznaczaj sieciowe systemy operacyjne: 1. Linux, Windows 2. Windows, DOS

2 3. UNIX, LAN 4. LAN, WAN 9. Który z wymienionych elementów zaliczamy do shareware? 1. Edytor tekstów 2. Monitor ekranowy 3. Nagrywarka CD ROM 4. Skaner 10. Co oznacza skrót GUI 1. Graficzny Interfejs U ytkownika 2. Graficzny System Operacyjny 3. Us ugowa Sie Danych Internetowych 4. G ówny uniwersalny Interfejs 11. które z poni szych stwierdze dotycz cych pami ci RAM jest fa szywe? 1. Pamie RAM jest pami ci kasowan w trakcie restartu komputera 2. Pamie RAM jest pami ci do odczytu i zapisu 3. System operacyjny jest adowany do pami ci RAM zaraz po uruchomieniu komputera 4. Programy aplikacyjne nie zapisuj danych do pami ci RAM Podstawa oceny Egzamin z modu u 1 z ony jest z 36 pyta i po 4 mo liwe odpowiedzi, jedna z nich jest prawdziwa. cznie za rozwi zanie ca ego testu mo na otrzyma 36 punktów. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 27 z 36) poprawnych odpowiedzi, poprzez zaznaczenie ich na arkuszu odpowiedzi (lub pliku). Modu 2 - U ytkowanie komputerów - przyk adowy test * 1. W notatniku utwórz plik ZADANIE w którym: Wpisz w pierwszym wierszu swój numer EKUK i zapisz plik w folderze wskazanym przez egzaminatora. 2. Sprawd nast puj ce dane Twojego komputera: nazwa komputera: ilo wolnego miejsca na dysku twardym wynosi: system operacyjny to: ilo pami ci RAM wynosi: odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE 3. W folderze wskazanym przez egzaminatora utwórz drzewo: KURS--- KOPIE PRACE RYSUNKI TEKSTY

3 a. Napisz jakie pliki znajdziesz stosuj c nazwy: z*.txt? b. Wymie i podaj definicj i skrót jednostek informacji c. Opisz ró nice miedzy plikiem i folderem d. Jakie znaczenie ma klawisz CTRL podczas kopiowania? e. Co to jest menu podr czne? f. Wszystkie odpowiedzi wpisz do pliku ZADANIE. Podpisz swoja prac 4. Skopiuj plik ZADANIE.txt do katalogu kopie 5. Zmie nazw skopiowanego pliku na drugi.txt i nadaj mu atrybut tylko do odczytu 6. Narysuj w Paint rysunek i zapisz pod nazw Lato w folderze Rysunki 7. Wyszukaj pliki excela lub Worda mniejsze ni 60 KB i skopiuj je do KOPIE 8. U yj opcji Pomoc by odnale informacje dotycz ce drukowania. Przekopiuj dwie dowolnie wybrane linie z tekstu o drukowaniu i wklej je jako swoj odpowied do pliku ZADANIE 9. Odszukaj najmniejszy plik na dysku. Skopiuj go do folderu PRACE. Wpisz jego nazw do pliku ZADANIE 10. Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje si na twoim dysku? Wstaw swoj odpowied do pliku ZADANIE, wybrane dwa pliki skopiuj do foldera teksty 11. Przekopiuj dwa pliki z folderu Moje dokumenty do folderu PRACE. 12. Który z podanych ni ej typów plików jest wykorzystywany w edytorach tekstu? Wstaw swoj odpowied (1,2,3 lub 4) do pliku ZADANIE 1. gif 2. mdb 3. doc 4. ppt 13. Jaka jest poprawna procedura wy czania komputera PC? Wstaw swoj odpowied do pliku ZADANIE. 14. Które ze zda dotycz cych formatowania dysków jest fa szywe? Formatowanie dysku: a. jest operacj, któr nale y wykona na ka dym dysku c. przygotowuje dysk do zapisywania danych d. usuwa dane, które si na nim znajduj b. zabezpiecza dane przed usuni ciem Wstaw swoj odpowied do pliku ZADANIE. 15. Którego z polece menu u yjesz, aby zamkn okno z programem? 1. Widok 2. Pomoc 3. Edycja 4. Plik Wstaw odpowied do pliku ZADANIE. 16. Utwórz dwa nowe foldery na dysku. Nazwij je klasyka i rock. 17. Zdefiniuj w folderze rock struktur podfolderów zgodnie z poni szym diagramem ROCK AMERYKA, ANGLIA, IRLANDIA 18. Wybierz podfolder Anglia w folderze rock. Zmie jego nazw na WBrytania 19. Wydrukuj dwie kopie pliku ZADANIE na dost pnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie testy.prn na dysku Egzamin z modu u II z ony jest z 24 zada. cznie za rozwi zanie ca ego testu mo na otrzyma 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

4 Modu 3 - Przetwarzanie tekstów - przyk adowy test* 1. Uruchom edytor tekstu. 2. Otwórz dokument schizofrenia.doc znajduj cy si na dysku /tekst znajdziesz na ostatniej stronie tego dokumentu przekopiuj go i wklej do czystego dokumentu edytora tekstu/ 3. Zapisz dokument na dysku pod nazw test3.doc 4. Zmie czcionk w ca ym dokumencie na Courier. 5. Zmie rozmiar czcionki w ca ym dokumencie na 10 pkt. 6. Wyjustuj tekst w ca ym dokumencie. 7. W pierwszej linii dokumentu po prawej stronie wstaw dzisiejsz dat. 8. Wyró nij przez pogrubienie oraz wy rodkowanie pierwszy wiersz tekstu. 9. Utwórz w tek cie dwa nowe akapity: 10. pierwszy akapit zaczynaj cy si od tekstu: Cechy neurogenne drugi akapit zaczynaj cy si od tekstu: Dobre rady 12. Przenie zdanie: Komputerowa schizofrenia dotyka przed zdanie: Szczególnie nara one s 13. Wypunktuj Objawy skutków promieniowania: 14. Ustaw powy sz list w odleg ci 3 cm od lewego marginesu. 15. Zdefiniuj podwójne odst py mi dzy liniami w akapicie zaczynaj cym si od tekstu: Cechy neurogenne Wstaw z galerii obrazów odpowiedni do tre ci Klipart i umie go po prawej stronie listy wypunktowanej. 17. Wstaw znak podzia u strony przed tekstem: Wyrobiony przez gry komputerowe 18. Zdefiniuj nag ówek dokumentu. Wstaw w nim numer strony oraz nazw pliku. 19. Wyrównaj zawarto nag ówka do prawego marginesu. 20. Zmie kolor czcionki w nag ówku na zielony. 21. Ustaw lewy i prawy margines w dokumencie na 3 cm. 22. U yj programu sprawdzaj cego pisowni. Wprowad konieczne poprawki. Zapisz dokument na dysku. 23. Potraktuj utworzony dokument jako plik g ówny korespondencji seryjnej. 24. Za plik adresy.doc na dysku. Umie w nim tabel z list adresów, których nale y u jako danych ród owych do utworzenia dokumentu korespondencji seryjnej. Wpisz do tabeli pi kompletów danych. 25. Nazwa firmy; Adres; Miasto 26. Na pocz tku dokumentu g ównego, przed tekstem Schizofrenia oraz inne choroby wstaw nast puj ce pola korespondencji seryjnej: <<Nazwa firmy>>, <<Adres>>, <<Miasto>> 27. Po cz list adresów z dokumentem g ównym w nowy plik korespondencji seryjnej. Zapisz utworzony plik na dysku pod nazw kor_ser.doc. 28. Wydrukuj pierwsz stron pliku kor_ser.doc na dost pnej drukarce lub wydrukuj dokument do pliku o nazwie seryjny.prn. 29. Zapisz wszystkie pliki i zako cz prac z edytorem tekstu. Egzamin z modu u III z ony jest z 32 zada. cznie za rozwi zanie ca ego testu mo na otrzyma 32 punktów. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

5 Modu 4 - Arkusze kalkukacyjne - przyk adowy test * 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. W pustym skoroszycie utwórz zestawienie dotycz ce bud etu rodziny wed ug poni szego wzoru.komórki oznaczone formu a pozostaw na razie puste. A B C D 1 2 Bud et rodzinny Bud et Aktualizacja Rozbie no ci 3 Jedzenie formu a 4 Ubrania formu a 5 Elektryczno formu a 6 Transport formu a 7 Suma wydatków formu a formu a formu a 3. Zmie szeroko ka dej kolumny, tak aby wszystkie dane by y w pe ni widoczne. 4. Usu zawarto komórki B5. Wprowad do niej now warto Wstaw do komórki B7 formu sumuj warto ci z bloku komórekb3:b6. 6. Przekopuj formu z komórki B7 do komórek C7 i D7. 7. Do komórki D3 wstaw formu obliczaj ró nice warto ci z komórek B3 i C3. 8. Przekopuj formu z komórki D3 do komórek od D4 do D7. 9. Zdefiniuj obramowanie wszystkich komórek w tabeli. 10. Zdefiniuj format wy wietlania wszystkich warto ci liczbowych z dwoma miejscami po przecinku i symbolem waluty (z ). Warto ci ujemne powinny by wy wietlane na czerwono. 11. Wstaw do komórki A9 pogrubiony tekst % Rozbie no ci ogó em. 12. Wstaw do komórki B9 formu obliczaj iloraz warto ci z komórek D7 i B Wy wietl zawarto komórki B9 w procentach, bez miejsc po przecinku. 14. Umie tekst Bud et stycznia po lewej stronie w nag ówku arkusza. 15. Zapisz skoroszyt na dysku pod nazw rodzina.xls. 16. Wydrukuj jedn kopi arkusza na dost pnej drukarce lub wydrukuj go do pliku o nazwie wydatki.prn. 17. Otwórz drugi arkusz w skoroszycie rodzina.xls. Do komórki A1 wstaw tekst Dane kopiowane. 18. Skopiuj ca zawarto arkusza pierwszego i wstaw do arkusza drugiego poczynaj c od komórki A2. Dopasuj szeroko ci kolumn. 19. Nazwij arkusz1 jako wydatki_1 natomiast arkusz2 jako wydatki_2 20. Powró do pierwszego arkusza w skoroszycie. Utwórz wykres ko owy z danych z bloku komórek A3:B Wstaw etykiety z opisem procentowym do segmentów wykresu. 22. Zatytu uj wykres Wydatki domowe. 23. Zmie t o wykresu na zielone. 24. Przesu wykres tak, eby znalaz si bezpo rednio pod tabel z danymi. 25. Przygotuj arkusz do druku tak, aby tabela i wykres by wpasowany na 1 stron i wycentrowany w pionie i poziomie 26. Wstaw do nag ówka nazw pliku, w stopce napisz swoje imi i nazwisko. 27. Zapisz plik i zako cz prac z arkuszem kalkulacyjnym.

6 Egzamin z modu u IV z ony jest z 32 zada. cznie za rozwi zanie ca ego testu mozna otrzyma 32 punktów. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi. Modu 5 - Bazy danych - przyk adowy test * 1. Otwórz program do obs ugi baz danych. 2. Utwórz baz danych w której ka dy rekord b dzie sk ada si z pi ciu pól. Pola w rekordach musz by odpowiedniego typu oraz odpowiedniej d ugo ci. W rekordach maj by przechowywane nast puj ce dane: Nazwa pola Typ danych * Numer kasety tekst * Tytu programu tekst * Data nagrania data * D ugo (w minutach) liczba ca kowita * Rodzaj programu (film, muzyczny, tekst dokumentalny) 3. Ustaw pole Numer kasety jako pole klucza podstawowego 4. Zapisz tabel z danymi pod nazw Kasety. 5. Wprowad pi kompletów danych do bazy. 6. Posortuj (lub poindeksuj) baz wed ug pola Numer kasety. 7. Zdefiniuj formularz do wprowadzania danych. 8. Dodaj do formularza nag ówek z tekstem Kasety. 9. Zapisz formularz jako FormKas. 10. Wprowad do bazy 10 kolejnych rekordów pos uguj c si zdefiniowanym formularzem. 11. U ywaj c odpowiednio zdefiniowanego zapytania wybierz z bazy wszystkie informacje o kasetach nagranych przed 1999 rokiem. 12. Zapisz zapytanie pod nazw Rok. 13. Zmodyfikuj zapytanie i wybierz z bazy informacje o kasetach sprzed 1999 roku zawieraj cych filmy. 14. Uporz dkuj zapytanie rosn co wed ug pola Tytu programu. 15. Zapisz zapytanie pod nazw Tytu. 16. Utwórz raport pokazuj cy wszystkie informacje o kasetach uporz dkowane wed ug ugo ci. 17. Zapisz raport pod nazw D ug. 18. Utwórz now tabel z informacjami o re yserach programów zapisanych w tabeli Kasety wed ug tabelki: Nazwa pola: ID_re ysera Nazwisko Data_urodzenia Numer kasety Typ danych Autonumerowanie tekst data tekst

7 19. Nazwij utworzon tabel Re yserzy 20. Wprowad dane dla 5 rekordów do tabeli Re yserzy 21. Utwórz relacj typu jeden do wielu mi dzy tabelami Kasety i Re yserzy wykorzystuj c pole Numer kasety. 22. Zdefiniowa wi zy integralno ci dla relacji utworzonej mi dzy tabelami 23. Utworzy kwerend wy wietlaj wszystkie nagrania i ich re yserów uporz dkowane wed ug daty nagrania i zapisa j jako Repertuar 24. Zmodyfikowa kwerend Repertuar tak, aby wy wietlana by a tak e d ugo nagrania 25. Utworzy raport z kwerendy Repertuar prezentuj cy pogrupowane dane wed ug re ysera. Raport powinien zawiera informacj o redniej d ugo ci nagra. 26. Zmodyfikowa nag ówek raportu tak, aby widoczny by napis Nasze nagrania w kolorze czerwonym, czcionk pogrubion. 27. Zapisz wszystkie pliki na dysku. 28. Zako cz prac z aplikacj. Egzamin z modu u V sk ada si z 28 zada, za które mo na cznie otrzyma 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

8 Modu 6 - Grafika mened erska i prezentacyjna - przyk adowy test * 1. Uruchom aplikacj do tworzenia prezentacji, a nast pnie otwórz now pust prezentacj. 2. Pierwszy slajd b dzie slajdem tytu owym. Wybierz odpowiedni format dla tego rodzaju slajdu. 3. Wstaw nazw firmy ImpetBeta w wierszu tytu owym pierwszego slajdu. 4. Poni ej nazwy firmy wstaw odpowiednie dla niej logo (wykorzystaj gotowe obrazy z biblioteki rysunków w programie lub sam utwórz logo). 5. Na drugim slajdzie przedstaw schemat organizacyjny firmy ImpetBeta. Niech Henryka Kowalska b dzie szefem zespo u pracowników, natomiast Pawe Rzepecki, Monika Nowak oraz Adam Zawi lak b pracownikami bezpo rednio mu podlegaj cymi. 6. Zatytu uj drugi slajd: Struktura Organizacyjna. 7. Na slajdzie trzecim przedstaw nowy zespó zarz dzaj cy firm stosuj c list wypunktowan : * Henryka Kowalska - Kierownik produkcji * Pawe Janas - Marketing * Monika Nowak - Sprzeda * Adam Zawi lak - Dystrybucja. 8. Nad list z nazwiskami dodaj tytu : Zespó zarz dzaj cy - ImpetBeta. 9. Zastosuj pogrubienie oraz czerwony kolor czcionki dla tekstu Kierownik produkcji w slajdzie trzecim. 10. Zmie styl czcionki nazwiska ka dej osoby na slajdzie trzecim na kursyw. 11. Zmie czcionk w tek cie slajdu trzeciego na Courier. 12. Wstaw stopk Projekt kwartalnego planu pracy. 13. Wstaw czwarty slajd z wypunktowaniem po lewej i obiektem multimedialnym po prawej stronie 14. Wymie 3 planowane dzia ania firmy (szkolenia pracowników, wystawa produktów, reklama w gazecie) firmy i zmie wypunktowanie na numerowanie 15. Zapisz prezentacj na dysku pod nazw ImpetBeta. 16. Otwórz prezentacj z pliku NowaFirma /lub pracuj na kopii ImpetBeta/ 17. Zmie orientacj strony w ca ej prezentacji z poziomej na pionow 18. Wstaw numerowanie slajdów (na dole po prawej stronie). 19. Wstaw pi ty slajd w uk adzie tytu i zawarto. 20. W pole tytu u slajdu wstaw WordArt z napisem Pracuj i ucz si 21. Przekopiuj logo firmy ze slajdu pierwszego do slajdu pi tego. 22. Powi ksz dwukrotnie rozmiar logo na slajdzie pi tym. 23. Wprowad obramowanie logo lini przerywan w kolorze niebieskim. 24. Zdefiniuj efekty specjalne przej cia kolejnych slajdów. 25. Zastosuj inny kolor projektu do ka dego slajdu 26. U ywaj c odpowiedniej opcji programu sprawd poprawno ortograficzn tekstu w ca ej prezentacji i wprowad ewentualne poprawki. 27. Przesu slajd drugi tak, by sta si czwartym. 28. Przygotuj do Wydruku utworzon prezentacj umieszczaj c po sze slajdów na jednej stronie. Egzamin z modu u VI zawiera 32 zadania, za które mo na uzyska cznie 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest uzyskanie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

9 Modu 7 - Us ugi w sieciach informatycznych - przyk adowy test 1. Za na dysku plik egzamin.doc. Wpisz w pierwszym wierszu swój numer EKUK i zapisz plik. 2. Dany jest adres poczty elektronicznej: Jakim sk adnikiem adresu jest biuro? Poprawn odpowied (a, b, c lub d) nale y zapisa w dokumencie egzamin.doc 1. Domena. 2. Poddomena. 3. Nazwa konta u ytkownika. 4. Nazwa serwera 3. Które z poni szych zachowa nie jest zgodn z sieciow etyk (netykiet )? Poprawn odpowied (a, b, c lub d) nale y wpisa w dokumencie egzamin.doc 1. Wysy anie wielomegabajtowych za czników blokuj cych konto adresata. 2. Wysy anie informacji tematycznych na grupy nowo ci sieciowych (ang. Usenet News) 3. Przesy anie za czników drog elektroniczn i opisywanie ich tematem stanowi cym zapowied zawarto ci. 4. Szybkie odpowiadanie na listy elektroniczne, oznaczone wysokim priorytetem. 4. Co to jest dostawca us ug Internetowych? Poprawn odpowied (a, b, c lub d) nale y zapisa w dokumencie egzamin.doc 1. Specjalizowany program komputerowy umo liwiaj cy stosowanie Hiper czy 2. Firma komputerowa oferuj ca dost p do sieci Internet 3. Zbiór adresów, pod które rozsy ana jest korespondencja elektroniczna nadsy ana na adres firmy. 4. Firma komputerowa, posiadaj ca dost p do Internetu. 5. Skonfigurowa wybrany program pocztowy, tak aby wiadomo ci by y wysy ane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej lub konta wskazanego (przygotowanego) przez egzaminatora. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej nale y zapisa w dokumencie egzamin.doc 6. Napisz now wiadomo, która b dzie wys ana na adres Adres1. /podany przez egzaminatora/ W temacie wpisz: Zapytanie o drugi adres, a w tre ci wpisz zdanie: Prosz o przes anie drugiego adresu do korespondencji, podpisz si (imi i nazwisko). 7. Zmie priorytet redagowanej wiadomo ci na wysoki, Wy lij wiadomo. 8. Odbierz wiadomo, przeczytaj adres2 podany Ci przez egzaminatora 9. Wybierz polecenie Odpowiedz. Napisz podzi kowania i potwierd otrzymana wiadomo. NA RAZIE NIE WYSY AJ WIADOMO CI! W polu Ukrytych adresatów (UDW lub BCC) redagowanego listu wpisz adres Adres2, aby kopia wysy anej wiadomo ci trafi a równie na drugi adres. 10. Otwórz plik pytania.doc z dysku dostarczonego przez egzaminatora. Wstaw do pliku dowolny klipart i zapisz go pod nazw pytania_nowe.doc 11. Do konstruowanej wiadomo ci za cz plik pytania_nowe.doc 12. W tre ci listu na dole wpisz Pozdrawiam, czekam na dyspozycje oraz poni ej swoje imi i nazwisko 13. Sprawd, czy wiadomo zosta a automatycznie zaadresowana do nadawcy listu WY LIJ WIADOMO. 14. Odszukaj w Twojej skrzynce odbiorczej nowe wiadomo ci, otwórz je i oznacz flag Monit. Dodaj w pierwszym wierszu wiadomo ci s owa: Otrzyma em ju

10 potwierdzenie. Korzystaj c z funkcji Prze lij dalej (ang. Forward) prze lij odebrane potwierdzenie do egzaminatora, kieruj c je na Adres2 15. Wydrukuj odebrane informacje od egzaminatora na drukarce, a je li na stanowisku, na którym pracujesz drukarka nie jest dost pna, wykonaj wydruk do pliku o nazwie potwierdzenie_04.prn na dysku wskazanym przez egzaminatora. 16. Otwórz przegl dark WWW. 17. Otwórz stron o adresie: 18. Wejd na podstron Informacje szczegó owe u ywaj c odpowiedniego odno nika. 19. Skopiuj zdanie zaczynaj ce si od Obecnie umiej tno ci komputerowe maj... z tej podstrony do pliku egzamin i zapisz. 20. Przejd na stron domow twojej przegl darki WWW. 21. Zapisz w pliku egzamin adres URL strony domowej przegl darki. 22. Uruchom dowoln wyszukiwark i odszukaj strony ze s owem ogrodnictwo. 23. Wybierz dowoln stron dotycz szukanego s owa z listy otrzymanych stron. 24. Wpisz adres URL otwartej strony do pliku egzamin i zapisz plik. 25. Ogranicz poszukiwania do ogrodnictwo w Polsce. Wybierz dowoln stron, która dotyczy ogrodnictwa w Polsce z wyniku szukania. Wpisz adres URL do pliku egzamin i zapisz. 26. Przejd na stron http: //www.pti.org.pl/org_zagr.htm 27. Skopiuj flag niemieck (albo adres obrazka) do pliku egzamin i zapisz plik. 28. Zapisz stron z punktu 12 jako plik flaga_n.txt na dysku. 29. Zamknij przegl dark WWW oraz inne otwarte aplikacje. Egzamin z modu u VII sk ada si z dwóch cz ci, z których ka da zawiera 15 zada. Cz pierwsza dotyczy praktycznych umiej tno ci pos ugiwania si poczta elektroniczn, cz druga - dotyczy sieciowego serwisu informacyjnego. W sumie kandydat ma do wykonania 30 zada, za które mo na uzyska cznie 32 punkty. Do zdania egzaminu niezb dne jest udzielenie 75% (czyli 24 z 32 punktów) poprawnych odpowiedzi.

11 Schizofrenia.doc Schizofrenia oraz inne choroby wywo ane przez komputer Oto niektóre z nich: zespól RSI - repetitive stress injuries - przeci enie mi sni pleców, oni i ramion -cierpi na nie ponad polowa ameryka skich pracowników biur i administracji zaburzenia umys owe - opisane w The Story of Psychology 1999 rok. Komputerowa schizofrenia dotyka uczniów szkó rednich - przypadki w Danii, Japonii, USA. Gro ne jest promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone i Roentgena - emitowane przez monitory. Objawy skutków promieniowania: wysypki skórne, bezsenno, bóle oczu neurozy, nerwobóle,stymulacja epilepsji, liczne patologie ci y. Wyalienowanie i izolacja jednostki prowadzi do utraty wi zi rodzinnych - 50% pracowników Doliny Krzemowej jest rozwiedziona, znana jest izolacja Boba Lathorpa, genialnego programisty Microsoftu. Cechy neurogenne wywo ywane przez d ugotrwale przebywanie z komputerem: fascynacja nienaturalnym wiatem komputerowym, tendencje do rozdwojenia ja ni - cechy schizofrenii powodowane wcielaniem si osoby w ro ne postaci, zatracenie poczucia rzeczywisto ci, izolacja od rodziny i otoczenia. Wyrobiony przez gry komputerowe instynkt nie miertelno ci powoduje przypadki samobójstw i zabójstw Typowe objawy zaobserwowano u 32 letniego naukowca z Instytutu Fizyki J drowej w Bremie oraz u osiemnastolatka w Danii: obydwaj zrezygnowali z pracy i szko y na rzecz ci ego przebywania w towarzystwie swojego komputera. Szczególnie nara one s osoby wra liwe i nie mia e. Dobre rady dla opiekunów szkolnych pracowni: Uczniowie powinni by kontrolowani przez swoich opiekunów i odrywani od klawiatury do innych zaj. Powinien zosta wytworzony zdrowy wizerunek komputera jako u ytecznego sprz tu, nie za magicznego monstrum. Pracownie komputerowe powinny by przestrzenne i weso e, najlepiej ukwiecone oraz kolorystycznie jasne.

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty)

1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty) Test 1.1 1.1.1 Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel, problem Y2K (problem roku 2000). (4 punkty) 1.1.2 Manipulator kulkowy (trackball) i drukarka są urządzeniami wejścia lub wyjścia. Opisz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi¹zania Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-1364-1 Stron: 350 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Zdob¹dŸ niezbêdne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo