REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a. Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy , przy ulicy Targowej 72 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwany dalej Organizatorem Carrefour ; b. Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwany dalej Organizatorem Agora. wszyscy zwani dalej łącznie Organizatorem. 2. Akcja promocyjna - program zorganizowany przez Organizatora w sieci sklepów należących do Organizatora Carrefour mający na celu umożliwienie Uczestnikom nabycie Towaru po cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej. Lista Sklepów uczestniczących w Akcji promocyjnej zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji promocyjnej. Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta w Placówkach Organizatora Carrefour jak również na stronach internetowych oraz 4. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. 5. Sklep - sklep należący do sieci sklepów Organizatora Carrefour działający pod szyldem Carrefour oraz Market wraz z przypisanymi im kodami zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Książeczka dołączona do Gazety Wyborczej w dniu roku ulotka zawierająca wizualizację Towaru dostępnego w Akcji promocyjnej oraz miejsca na 10 Kuponów na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Kupony drukowane w dniach od 11 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku włącznie w kolejnych wydaniach Gazety Wyborczej. Wzór wizualizacji Książeczki stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. Kupon drukowane w dniach od 11 kwietnia 2015 do 22 kwietnia 2015 roku włącznie w kolejnych wydaniach Gazety Wyborczej znaczki z wizerunkiem Towaru. Kod zwrotny SMS, lub informacja telefoniczna - otrzymana przez Uczestnika potwierdzająca rejestrację w Akcji promocyjnej i rezerwację Towaru 8. Joker specjalny Kupon, wydrukowany w Gazecie Wyborczej w dniach: 23, 24, r.

2 9. Towar produkt oferowany Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej Tablet WOO: Towar oferowany będzie w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej w cenie 479,00 złotych brutto na zasadach określonych w Regulaminie. Specyfikacja techniczna Towaru stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu. Ilość Towaru w Akcji promocyjnej jest ograniczona do sztuk. 10. POK - Punkt Obsługi Klienta znajdujący się w Sklepie. 11. Rejestrator podmiot, któremu Organizator powierzył rejestrację zgłoszeń przychodzących do Akcji promocyjnej firma Ortus Media, ul. Legionowa 14/16 lok. 213, Białystok 12. Punkt Kasowy - stoisko kasowe znajdujące się w Sklepie. 13. Punkt Kasowy Peryferyjny - stoisko kasowe znajdujące się w Sklepie na stoisku RTV/AGD. 14. Prenumerator cyfrowy czytelnik cyfrowego wydania Gazety Wyborczej posiadający aktualny dostęp do jednego z trzech pakietów Wyborcza, Wyborcza Plus, Wyborcza Premium. 15. Cerytyfikat generowany w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem wyłącznie dla zalogowanych użytkowników pakietów cyfrowych Wyborcza, Wyborcza Plus i Wyborcza Premium, oznaczony unikatowym numerem, znak legitymacyjny nadający się do wydrukowania uprawniający do nabycia Towaru przez Prenumeratora Cyfrowe. Wzór Certyfikatu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w prowadzonych przez Organizatora Carrefour. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Załączników do niego. O zmianach treści Regulaminu bądź Załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony, z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepach objętych Programem lub na stronie internetowej oraz w/w zmian wprowadzanych w Regulaminie bądź w Załącznikach do niego. Ogłoszenie może również nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników Akcji promocyjnej. 3. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Akcji promocyjnej warunków określonych w Regulaminie, w szczególności niezgodne z Regulaminem korzystanie z Książeczki lub Kuponu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Akcji promocyjnej uprawnień. 4. Rejestrację zgłoszeń przychodzących do Akcji promocyjnej Organizator powierzył Rejestratorowi. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami Akcji promocyjnej i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu. 2. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej osoba zainteresowana uczestnictwem powinna zebrać Książeczkę wraz 10 Kuponów drukowanymi w Gazecie Wyborczej w dniach od 11 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku oraz dokonać zgłoszenia, które stanowi jednocześnie rezerwację Towaru, na zasadach opisanych w ust. 5, 6, 7 i 8 poniżej.

3 3. W przypadku gdy osoba zamierzająca przystąpić do Akcji promocyjnej posiada mniej niż 10 Kuponów, które zostały wydrukowane w Gazecie Wyborczej w terminie pomiędzy 11 kwietnia 2015 roku a 22 kwietnia 2015 roku, istnieje możliwość zastąpienia brakującego Kuponu przez Joker drukowany z Gazety Wyborczej w dniach: 23, 24, 25 kwietnia 2015 roku. Nie jest możliwe zastąpienie więcej niż trzech brakujących Kuponów przez Joker drukowany w Gazecie Wyborczej. W przypadku, gdy Uczestnik naklei na Książeczkę więcej niż trzy Jokery, nabycie Towaru po cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej nie będzie możliwe. 4. W przypadku gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o Książeczce z wypełnionymi 10 Kuponami rozumie się przez to także Książeczkę z 10 naklejonymi Kuponami w tym maksymalnie 3 Joker ami drukowanymi w Gazecie Wyborczej w dniach: 23, 24, 25 kwietnia 2015 r. 5. W celu wzięcia udziału w Promocji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna w dniach r. od godz. 00:00 do r. do godz zarezerwować Towar w akcji promocyjnej poprzez wysłanie SMS-a, o którym mowa w ustępie 5a poniżej lub wypełnienie formularza WWW, o którym mowa w ustępie 5b poniżej lub poprzez wykonanie połączenia telefonicznego, o którym mowa w ustępie 5c. Lista sklepów działających pod szyldem Carrefour oraz Market wraz z przypisanymi im kodami zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5a) SMS powinien zostać wysłany na numer Treść SMS-a powinna zawierać prefiks tablet oraz kod wybranego sklepu Carrefour lub Market. Lista sklepów działających pod szyldem Carrefour oraz Market wraz z przypisanymi im kodami zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Opłata za wysłanie SMS-a jest standardowa i zależy od cennika operatora i umowy zawartej pomiędzy operatorem a Uczestnikiem. Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika. Przykładowa treść SMS-a to: Np. tablet.4009 jeśli chcesz odebrać tablet w Carrefour Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 2 5b) Formularz WWW zamieszczony na stronie - podczas wypełniania formularza należy wybrać sklep z listy dostępnych sklepów Carrefour i Carrefour Market, podać swój adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego. 5c) Połączenie telefoniczne i postępuj zgodnie z instrukcjami konsultanta, podczas rozmowy z wirtualnym call center należy po wysłuchaniu komunikatów podać wstukując na klawiaturze swój numer telefonu, następnie kod wybranego sklepu Carrefour lub Carrefour Market. Po dokonaniu rezerwacji uczestnik promocji usłyszy komunikat z indywidualnym numerem rezerwacji. 6. Nie jest możliwe dokonanie rezerwacji więcej niż 2 sztuk Towaru na jeden numer telefonu. 7. W Akcji promocyjnej uwzględnione będą jedynie SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą Internetu lub publicznych i stacjonarnych aparatów telefonicznych. Całkowity koszt wysłania SMS-a to opłata za standardowy SMS wg taryfy operatora. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS. 8. Osoba wysyłająca SMS otrzyma niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wysłania SMS), a w przypadku wypełnienia formularza WWW oraz połączenia telefonicznego bezpośrednio po zakończeniu wypełniania/wstukiwania informacji na klawiaturze telefonu informację w formie SMS/komunikatu lub o przyjęciu do Promocji ( SMS zwrotny, zwrotny ) lub informację o odmowie przyjęcia do Promocji ze względu na niepoprawność wysłanego zgłoszenia albo inną informację dotyczącą Promocji. SMS zwrotny lub zwrotny zawierał będzie indywidualny kod rezerwacji Towaru, przeznaczony dla każdego Uczestnika. Liczba Towaru w Promocji jest ograniczona do egzemplarzy.

4 9. Numer telefonu komórkowego spod którego wysłano zgłoszenie lub podany w formularzy e- mail stanowi jednocześnie numer/adres identyfikujący Uczestnika na danym etapie Akcji promocyjnej poprzez który Organizator Carrefour lub Organizator Agora będzie kontaktować się z Uczestnikiem. 10. Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej zostanie potwierdzone komunikatem zwrotnym potwierdzającym jego poprawność, możliwość rezerwacji Towaru oraz zawierający kod rezerwacji Towaru. Komunikat zostanie wysłany na numer/adres z jakiego dokonano zgłoszenia. W przypadku, gdy liczba osób pragnących przystąpić do Akcji promocyjnej i dokonać rezerwacji Towaru, przekroczy liczbę sztuk (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk przystąpienie do Akcji promocyjnej nie będzie możliwe, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ostatnim zdaniu niniejszego ustępu Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ostatnim zdaniu niniejszego ustępu Regulaminu osoby, które w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim prześlą dokonają rezerwacji zostaną poinformowane, że rejestracja zgłoszeń została zakończona, taka wiadomość nie będzie traktowana jako komunikat zwrotny w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Organizator jest uprawniony przez cały czas trwania Akcji promocyjnej, w uzasadnionych przypadkach, do informowania Uczestników, za pośrednictwem wiadomości SMS/ , o zasadach Akcji promocyjnej, w szczególności zmianach dotyczących organizacji Akcji promocyjnej w tym także o zwiększeniu ilości Towaru dostępnego w Akcji promocyjnej, a także zmianie miejsca oraz czasu, w którym Uczestnik Akcji promocyjnej będzie mógł zrealizować swoje uprawnienie pod warunkiem, że takie zmiany nie naruszą praw nabytych Uczestnika Akcji promocyjnej. 11. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Akcji promocyjnej może wysłać nie więcej niż 3 zgłoszenia na jeden numer telefonu w sposób określony w ust.5 powyżej. Wszystkie takie zgłoszenia będą brały udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem, że każde z nich dysponuje odpowiednią ilością Kuponów oraz Książeczką na zasadach opisanych w Regulaminie. 12. W Akcji promocyjnej biorą udział jedynie zgłoszenia dokonane w terminie nie wcześniej niż od godziny dnia 10 kwietnia 2015 roku i nie później niż do godziny dnia 19 kwietnia 2015 roku których rezerwacja potwierdzona została komunikatem zwrotnym zawierającym kod rezerwacji Towaru. 13. Dla potrzeb Akcji promocyjnej, za moment dokonania rezerwacji do Akcji promocyjnej uznaje się moment, w którym nadesłany SMS/wykonane połączenie telefoniczne lub dane formularza WWW został zapisany na serwerze Rejestratora. 14. Organizator oraz Rejestrator nie ponoszą odpowiedzialności szkody wynikające z: niedostarczenia zwrotnej wiadomości SMS w przypadku, gdy Uczestnik znajdzie się poza zasięgiem sieci bądź wyłączy telefon, opóźnień w przesyłaniu informacji; przerw technicznych w działaniu usług operatorów telefonicznych jak również awarii spowodowanych siłą wyższą. 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wysłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych jak również za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których osoba pragnące przystąpić do Akcji promocyjnej przesyłają SMS. IV. WARUNKI ZAKUPU TOWARU 1. Uczestnik, po otrzymaniu komunikatu zwrotnego, zawierającego kod potwierdzający dokonanie rezerwacji Towaru powinien wpisać go do Książeczki wraz numerem sklepu Carrefour lub Carrefour Market, w którym zamierza odebrać Towar, nakleić na Książeczkę 10 (słownie: dziesięć) Kuponów z wydań Gazety Wyborczej w dniach od 11 kwietnia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. 2. W celu nabycia Towaru w cenie 479,00 złotych brutto Uczestnik w terminie od 24 kwietnia 2015 r. do 30 maja 2015 r. (lub w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora i

5 przesłanym Uczestnikowi za pomocą wiadomości SMS/ na numer/adres podany podczas rejestracji powinien: a) udać się do POK wraz z Książeczką wypełnioną 10 Kuponami w Sklepie, którego numer podał w chwili dokonywania rezerwacji i rejestracji do Akcji promocyjnej. Pracownicy POK, po pozytywnym zweryfikowaniu Uczestnika przy pomocy numer Kodu Zwrotnego udzielą Uczestnikowi niezbędnych informacji dotyczących sposobu nabycia Towaru; b) Uczestnik, któremu pracownicy udzielili informacji na temat sposobu nabycia Towaru oraz dostarczyli mu Towar, zobowiązany jest do udania się do Punktu Kasowego lub Punktu Kasowego Peryferyjnego wraz z Książeczką wypełnioną 10 Kuponami w celu dokonania płatności za Towar; c) w Punkcie Kasowym lub Punkcie Kasowym Peryferyjnym okazać kasjerowi Książeczkę z przyklejonymi 10 Kuponami, która zostanie zeskanowana w systemie kasowym oraz zapłacić za Towar kwotę 479,00 złotych brutto. Książeczka zostanie odebrana i zatrzymana przez kasjera, przekreślona i nie będzie mogła być ponownie wykorzystana. 3. Książeczka lub Kupony nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 4. Jedna Książeczka wraz z 10 Kuponami oraz Kodem zwrotnym otrzymanym przez Uczestnika uprawnia do nabycia 1 sztuki Towaru tylko w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rejestracji do Akcji promocyjnej. 5. Książeczka pozostaje własnością Organizatora Carrefour. Kuponem może posługiwać się Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Książeczkę jest Uczestnikiem Akcji promocyjnej lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Książeczki lub Kuponów. W takim przypadku zarówno Książeczka jak i dotychczas zgromadzone na nim przez Uczestnika Kupony przepadają. 7. Książeczka wraz z Kuponem może być używana tylko w Sklepach uczestniczących w Akcji promocyjnej. 8. Książeczki lub Kupony zamazane, zniszczone lub co do których mogą zachodzić podejrzenia co do ich oryginalności nie będą realizowane, nie będą również uprawniać do nabycia Towaru po cenie promocyjnej. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Uczestnik nie może odebrać Towaru z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. 10. Kupony zgromadzone na różnych Książeczkach nie podlegają zsumowaniu. V. PRENUMERATORZY PAKIETÓW CYFROWYCH WYBORCZA.PL Niniejszy pkt. V Regulaminu określa prawa i obowiązki Uczestników będących Prenumeratorami Cyfrowymi. Do praw i obowiązków Prenumeratorów Cyfrowych przystępujących do Akcji stosuje przepisy Regulaminu z następującymi zmianami: 1. W celu wzięcia udziału w Promocji Prenumerator Cyfrowy powinien w okresie od dnia 10 kwietnia 2015 od godz. 00:00 do dnia 19 kwietnia 2015 r. godz. 23:59 zarejestrować swój udział w Akcji w serwisie po uprzednim zalogowaniu się zgodnie z zasadami dotyczącymi prenumeraty w pakietach Wyborcza, Wyborcza Plus lub Wyborcza Premium. W toku rejestracji Uczestnik wskazuje Sklep, w którym odbierze Towar. W wyniku przeprowadzonej

6 rezerwacji system informatyczny wygeneruje Certyfikat. Uczestnik będący Prenumeratorem Cyfrowym winien wydrukować Certyfikat celem okazania w Sklepie. 2. W celu nabycia Towaru w cenie 479 zł brutto Uczestnik powinien w terminie od do udać się do Sklepu wraz wydrukiem Certyfikatu, okazać tak Certyfikat, oraz zapłacić za Towar kwotę 479 zł brutto. Certyfikaty nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 3. Jeden Certyfikat uprawnia Uczestnika będącego Prenumeratorem Cyfrowym do nabycia 1 sztuki Towaru tylko w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rejestracji udziału w Akcji. VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. INFORMACJE HANDLOWE 1. Uczestnik Akcji promocyjnej wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. danych osobowych w postaci numeru telefonu/adresu z którego dokonał zgłoszenia) przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Akcji promocyjnej jak również na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą SMS o wydarzeniach związanych bezpośrednio z Promocją. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator Agora. Uczestnikom Akcji promocyjnej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych w postaci numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne jednak niezbędne do nabycia Towaru. 3. W opracowaniu i przeprowadzaniu Akcji promocyjnej bierze udział Rejestrator. Rejestrator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla realizacji celu Akcji promocyjnej, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zawartej z Organizatorem Agora (zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. W przypadku niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 30 dni od daty zakupu Produktów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Carrefour Polska Sp. z o.o. Marketing ul. Targowa Warszawa z dopiskiem Akcja promocyjna: Tablet WOO 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 5. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 6. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

7 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Akcja promocyjna organizowana jest w okresie od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia 09 maja 2015 roku z zastrzeżeniem postanowień poniższych: a. Książeczka dołączona będzie do Gazety Wyborczej w dniu 10 kwietnia 2015 roku. Kupony drukowane będą od dnia 11 kwietnia 2015 roku do dnia 22 kwietnia 2015 roku włącznie; b. przystąpienie do Akcji promocyjnej oraz rezerwacja Towaru jest możliwa od godziny dnia 10 kwietnia 2015 roku i nie później niż do godziny dnia 19 kwietnia 2015 roku c. nabycia Towaru przez Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest w terminie: od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 09 maja 2015 roku lub w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora 2. Po zakończeniu Akcji promocyjnej nie będzie możliwa realizacja Książeczek wraz z 10 Kuponami (lub Certyfikatów Prenumeratorów Cyfrowych) oraz nabycie Towaru po cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej. 3. Deklarując udział w Akcji promocyjnej, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Organizator Carrefour zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji promocyjnej, w stosunku do poszczególnych lub wszystkich Sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji promocyjnej, w Punkcie Obsługi Klienta Sklepu, który zostanie wykreślony z listy uczestniczących w Akcji promocyjnej, lub w sytuacji gdy zakończenie Akcji promocyjnej będzie dotyczyło wszystkich Sklepów, we wszystkich Sklepach uczestniczących w Akcji promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji promocyjnej przez Organizatora Carrefour, najpóźniej w terminie 30 dni od momentu wywieszenia informacji o jego zakończeniu w Sklepie, Uczestnik ma prawo do realizacji Książeczki i nabycia Towaru w cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej. Realizacja Książeczki będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy Uczestnik Akcji promocyjnej będzie posiadał Książeczkę z przyklejonymi 14 Kuponami. W innych przypadkach, w szczególności nieskorzystania z w/w prawa lub nie zgromadzenia przez Uczestnika Książeczki z 10 Kuponami Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń. W przypadku gdy Akcja promocyjna zostanie zakończona w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rezerwacji Towaru, zostanie on niezwłocznie telefonicznie poinformowany przez Organizatora Carrefour w którym ze Sklepów objętych Akcją promocyjną może nabyć zarezerwowany Towar. 6. W przypadku gdy Promocja zostanie zakończona we wszystkich Sklepach w sposób określony w pkt. 5 powyżej Uczestnicy zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowani przez Organizatora Carrefour o sposobie nabycia Towaru.

8 Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: Kod sklepu Kod pocztowy Miasto Adres Nazwa 3997 Carrefour Bełchatów Kolejowa Carrefour Market Będzin Zwycięstwa Carrefour Biała Podlaska Sobieskiego Carrefour Białystok Wrocławska Carrefour Białystok Wysockiego Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok Carrefour Market Bielsko-Biała Babiogórska Carrefour Market Bogatynia Kossaka 25D 4005 Carrefour Bolesławiec 10-go Marca Carrefour Market Brzesko Królowej Jadwigi Carrefour Bydgoszcz Fordońska Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła, Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego Carrefour Market Bydgoszcz Wyzwolenia 66 Jana Nowaka Jeziorańskiego Carrefour Bytom 4012 Carrefour Market Bytom Reptowska Carrefour Chełm Lwowska Carrefour Chojnice Bayeux Carrefour Chorzów Parkowa Carrefour Market Ciechanów Ściegiennego 10/ Carrefour Ciechanów Armii Krajowej Carrefour Market Czechowice Plac Targowy Carrefour Market Dąbrowa Górnicza Majakowskiego Carrefour Dębica Ks. Nosala Carrefour Elbląg Dąbka Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A 4023 Carrefour Gdańsk Grunwaldzka Carrefour Gdańsk Przywidzka Carrefour Market Gdańsk Kołobrzeska Carrefour Market Gdańsk Rakoczego Carrefour Market Gdańsk Rogalińska Carrefour Market Gdańsk Cygańska Góra 3F 4029 Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego Carrefour Gliwice Lipowa Carrefour Głogów Józefa Poniatowskiego Carrefour Gniezno Pałucka Carrefour Gniezno Sobieskiego Carrefour Market Gostyń Energetyka 1 D Grodzisk Mazowiecki Królewska Carrefour Market Carrefour Grudziądz Konarskiego Carrefour Market Hrubieszów Kolejowa Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego Carrefour Market Janów Lubelski Wiejska Carrefour Market Jasło Kazimierza Wielkiego 14

9 4041 Carrefour Market Jasło Baczyńskiego Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D 4044 Carrefour Market Jaworzno Grunwaldzka Carrefour Market Jędrzejów 11-go Listopada Carrefour Kalisz Poznańska Carrefour Katowice Rozdzieńskiego Carrefour Market Katowice Przemysłowa Carrefour Market Katowice Św. Wojciecha Carrefour Kędzierzyn-Kozle Kozielska Carrefour Market Kęty Jana III Sobieskiego Carrefour Kłodzko Noworudzka Carrefour Market Koło Sienkiewicza 30c 4054 Carrefour Konin Paderewskiego Carrefour Market Koszalin Krakusa i Wandy Carrefour Market Kościerzyna Miodowa Carrefour Market Kowary Staszica 20 Koziegłowy k/poznania Poznańska Carrefour Market Carrefour Kozienice Warszawska Carrefour Kraków Zakopiańska Carrefour Kraków M.Medweckiego Carrefour Kraków Witosa Carrefour Kraków Pawia Carrefour Kraków Pokoju 44 Mieczysławy Ćwiklińskiej Carrefour Kraków 4066 Carrefour Market Kraków Łokietka Carrefour Market Kraków Juliusza Lea Carrefour Market Kraków Bobrzyńskiego Carrefour Market Kraśnik Słowackiego Carrefour Market Kraśnik Urzędowska 44A 4071 Carrefour Market Krosno Lewakowskiego Carrefour Market Krosno Czajkowskiego Carrefour Krosno Krakowska Carrefour Kutno Oporowska 6A 4075 Carrefour Kwidzyn 3 Maja Carrefour Market Legionowo Piłsudskiego 43a 4077 Carrefour Legnica Piłsudskiego Carrefour Market Leszno Jana Pawła II Carrefour Market Lędziny Lędzinska Carrefour Market Lipienice Podmiejska 2a 4080 Carrefour Lublin Witosa Carrefour Market Lublin Andersa Carrefour Market Lubliniec Karola Miarki 11A 4083 Carrefour Market Łask Jana Pawła II Carrefour Market Łomianki Baczyńskiego Carrefour Łódz Kolumny 6/ Carrefour Łódz Szparagowa 7 Przybyszewskiego 4087 Carrefour Łódz 176/ Carrefour Łódz Bandurskiego 49

10 4089 Carrefour Market Łódz Rydza Śmigłego 32A 4090 Carrefour Market Łódz Legionów Carrefour Market Łódz Zarzewska Carrefour Market Łódz Codzienna Carrefour Market Łódz Grabieniec Carrefour Market Łódz Rydla Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska Carrefour Mława Targowa Carrefour Market Myszków Pułaskiego Carrefour Market Myślenice Słowackiego Carrefour Nowa Sól Staszica 10 Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa Carrefour Market Carrefour Nowy Sącz Węgierska Carrefour Market Nowy Sącz Armii Krajowej Carrefour Olkusz Rabsztyńska Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b 4105 Carrefour Market Opoczno Słowackiego Carrefour Opole Dębowa Carrefour Market Opole Niemodlińska 21 Ostrowiec 4108 Carrefour Świętokrzyski Iłżecka Carrefour Ostróda Jana Pawła II 9/4 Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego Carrefour Market Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich Carrefour Market Otwock Matejki Carrefour Pabianice Popławska 4/20 Ludowego Wojska Polskiego Carrefour Market Pawłowice 4115 Carrefour Market Piechowice Żymierskiego Carrefour Market Piekary Śląskie Śląska 1 A 4117 Carrefour Piła 14-Lutego Carrefour Market Pisz Warszawska Carrefour Płock Przemysłowa Carrefour Market Płońsk Północna 1A 4121 Carrefour Poznań Szwedzka Carrefour Poznań Solidarności Carrefour Poznań Górecka Carrefour Market Poznań Nowogrodzka 13/ Carrefour Market Poznań Osiedle Kosmonautów Carrefour Market Pruszków Powstańców 44 Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej Carrefour Market Pruszków 4128 Carrefour Przemyśl 29 Listopada Carrefour Market Pszczyna Bielska Carrefour Puławy Goscińczyk Carrefour Market Pyskowice Armii Krajowej 25/ Carrefour Market Rabka Zakopianska 6A 4133 Carrefour Market Radom Gagarina Carrefour Radomsko Piastowska Carrefour Market Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a

11 4136 Carrefour Ruda Śląska 1-go Maja Carrefour Rybnik Gliwicka Carrefour Market Rybnik Broniewskiego Carrefour Market Rzeszów Rejtana 33 Obrońców Poczty Gdańskiej Carrefour Market Rzeszów 4141 Carrefour Market Sandomierz Błonie Carrefour Market Sanok Traugutta 78/ Carrefour Siedlce Monte Cassino Carrefour Market Siemianowice Śląskie Jagiełły Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a 4146 Carrefour Market Sieradz Wojska Polskiego 2 Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego Carrefour Carrefour Market Skierniewice Szarych Szeregów Carrefour Sochaczew Warszawska Carrefour Market Sopot Kościuszki Carrefour Sosnowiec Staszica 8B 4152 Carrefour Market Sosnowiec Główna Carrefour Market Stalowa Wola Jana Pawła II Carrefour Starachowice Krzosa Carrefour Market Starachowice Prądzyńskiego Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a 4157 Carrefour Market Strzelin Piłsudskiego Carrefour Market Swarzędz Graniczna Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy Carrefour Szczecin Mieszka I Carrefour Szczecin Wiosenna Carrefour Szczytno Wielbarska Carrefour Świdnik Lotników Polskich Carrefour Market Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki Carrefour Market Tarnów Romanowicza Carrefour Market Tarnów Monte Cassino 3a 4168 Carrefour Tczew Braci Grimm 4 Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II Carrefour Carrefour Toruń Olsztyńska Carrefour Market Toruń Ślaskiego Carrefour Market Ustroń Brody Carrefour Market Wadowice J. Putka Carrefour Warszawa Głębocka Carrefour Warszawa Jerozolimskie Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich Carrefour Warszawa Targowa Carrefour Warszawa Jana Pawła II Carrefour Warszawa Wołoska Carrefour Market Warszawa Światowida Carrefour Market Warszawa Powsińska Carrefour Market Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Warszawa Solec 32/34

12 4184 Carrefour Market Warszawa Przymierza Carrefour Market Warszawa Złota Carrefour Market Warszawa Belgradzka Carrefour Market Warszawa Abrahama Carrefour Market Warszawa Klaudyny Carrefour Market Warszawa Wojciechowskiego Carrefour Market Warszawa Rembielińska Carrefour Market Warszawa Sierpińskiego Carrefour Market Warszawa Modzelewskiego 42/ Carrefour Market Warszawa Góralska Carrefour Market Warszawa Conrada Carrefour Market Wieluń 18 Stycznia Carrefour Market Włocławek Pogodna Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka Carrefour Wrocław Gen. Hallera Carrefour Wrocław Graniczna 2A 4200 Carrefour Market Wrocław Bardzka Carrefour Market Wrocław ul. Grunwaldzka Carrefour Market Wrocław Plac Dominikański Carrefour Market Zabrze Janika Carrefour Market Zabrze Gen. De Gaulle'a Carrefour Market Zabrze Pośpiecha Carrefour Market Zabrze Jordana Carrefour Market Zabrze Chopina Carrefour Market Zakopane Orkana Carrefour Zamość Lwowska Carrefour Market Zduńska Wola Żeromskiego 20/ Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska Carrefour Zielona Góra Dąbrówki Carrefour Market Żyrardów 1 Maja Carrefour Market Żyrardów De Girarda 10A 4215 Carrefour Market Żywiec Żeromskiego+E28

13 Załącznik nr 2 Książeczka

14 Załącznik 3 Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna Produktu promocyjnego: TABLET PAD 841WANTARES silny procesor Intel Atom Z3735G Quad Core ekran IPS 8 wysokiej rozdzielczości pamięć RAM 1GB DDR, GPU Intel HD Graphic pamięć wewnętrzna flash 16GB dwie kamery bateria Po-Li 4000mAh/ 3.7V wi-fi b/g/n Bluetooth 4.0 slot SD do 32GB port USB 2.0 serwis gwarancyjny 2 lata najbardziej uniwersalny system Windows 8 instrukcja w jęz. polskim

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -30% w e-bonie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK 1. Postanowienia ogólne 1.1. Program jest prowadzony pod nazwą EURO-GROSIK. 1.2. Organizatorem programu jest : 1.2.1. EURO-APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ).

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ). REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl hasło ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo