SŁOWNICZEK POJĘĆ INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNICZEK POJĘĆ INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 SŁOWNICZEK POJĘĆ INFORMATYCZNYCH 2010 by Krzysztof Dzierbicki

2 SŁOWNICZEK UWIERZYTELNIENIE - to potwierdzenie toŝsamości danej osoby, najczęściej poprzez zalogowanie, czyli podanie loginu i hasła. LOGOWANIE - to rodzaj uwierzytelnienia i autoryzacji uŝytkownika polegający na podawaniu loginu i hasła w celu wejścia do określonego systemu informatycznego lub otrzymanie w nim określonych uprawnień. LOGIN - słowo stosowane do określenia identyfikatora uŝywanego w systemach komputerowych. Login jest ciągiem znaków przypisanych uŝytkownikowi bądź programowi. Do loginu zwykle przypisane są prawa, jakie ma dany uŝytkownik w systemie. HASŁO - zwykle słowo stosowany do uwierzytelniania WINDOWS - jest to system operacyjny (najgłówniejszy program komputerowy zarządzający pracą całego komputera) SYSTEM OPERACYJNY - program sterujący komputerem i pośredniczący między uŝytkownikiem a komputerem. Wraz z systemem operacyjnym instalują się programy uŝytkowe usprawniające pracę i pomagające utrzymać komputer w dobrym stanie (np. ScanDisk, Defragmentator, Kalkulator, Notatnik, Wordpad, Paint itp.) PULPIT - moŝna porównać do biurka w biurze. Jest to obszar roboczy wyświetlany na monitorze. Znajdują się na nim obiekty, które moŝna odnaleźć na zwykłym biurku: dokumenty, ksiąŝka telefoniczna, wydruki, teczki z projektami. na pulpicie znajdują się ikony, pasek zadań i przycisk PASEK ZADAŃ - to specjalny pasek w Windows słuŝący do przełączania między oknami uruchomionych programów. umieszczony zazwyczaj u dołu ekranu. Pasek zadań zawiera między innymi przycisk Start, zegar komputera oraz przyciski programów, które są aktualnie otwarte. PRZYCISK START - przycisk znajdujący się na pasku zadań w Windows. MoŜemy go rozpoznać po logo Windows i napisie Start. Za jego pośrednictwem moŝna uruchomić programy i otwierać dokumenty. OKNA - to dające się przesuwać, zmniejszać i powiększać obszary ekranu, w których są wyświetlane informacje i gdzie się pracuje interakcyjnie. Strona 1

3 OKNA DIALOGOWE - to rodzaj okien wyświetlanych przez system operacyjny Windows lub program; wymagają one wprowadzenia pewnych danych lub o czymś informują. AKTYWNE OKNO - obszar na ekranie monitora, uŝywany aktualnie przez uŝytkownika. W Windows poszczególne okna otwieranych programów układane są jedno na drugim. Aktywne okno znajduje się zawsze na pierwszym planie. NIEAKTYWNE OKNO - okno programu w Windows znajdujące się w tle, poniewaŝ uŝytkownik pracuje właśnie z innym programem. PASEK TYTUŁU - to poziomy pasek umieszczony u góry okna. Zazwyczaj jest w nim podana nazwa dokumentu lub programu otwartego w tym oknie. Pasek tytułu zawiera takŝe ikonę programu oraz przyciski Maksymalizuj, Minimalizuj i Zamknij PRZYCISKI STERUJĄCE OKNEM - Maksymalizuj, Minimalizuj i Zamknij 1. Gdy minimalizujesz- okno, znika ono z pulpitu, ale reprezentujący je przycisk pozostaje na pasku zadań. Po zminimalizowaniu okna program nie przestaje działać. 2. Gdy maksymalizujesz- okno, powiększa się ono, zajmując cały ekran, a czasami zapełniając większe okno. 3. Przyciski Przywróć oraz Maksymalizuj nie występują nigdy jednocześnie na pasku tytułu okna. Gdy okno jest zmaksymalizowane, widać w nim przycisk Przywróć; gdy okno jest mniejsze, pojawia się przycisk Maksymalizuj. IKONKA - element graficzny symbolizujący, w moŝliwie zrozumiały dla uŝytkownika sposób, określoną funkcję programu komputerowego. Aby uruchomić funkcję oznaczoną ikoną, wystarczy przy pomocy myszy naprowadzić na nią kursor i nacisnąć jej przycisk. Dwukrotne kliknięcie na daną ikonę uruchamia program jej przyporządkowany. SKRÓT - to znajdująca się na pulpicie ikona lub kombinacja klawiszy, umoŝliwiająca szybkie otwarcie dokumentu, programu, folderu lub strony sieci Web. APLIKACJA - jest to program komputerowy przygotowany do pracy w konkretnym środowisku systemowym, np. w Windows. Strona 2

4 OPROGRAMOWANIE - zespół programów wykonywanych przez komputer. Oprogramowanie moŝemy podzielić w uproszczeniu na: 1. systemowe (system operacyjny Windows); 2. narzędziowe - programy usprawniające korzystanie z komputera, słuŝące np. do porządkowania dysków, odzyskiwania nieumyślnie skasowanych plików, archiwizacji; 3. uŝytkowe, słuŝące do wykonywania konkretnych zadań, obejmujące m.in. edytory tekstów, edytory graficzne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, gry komputerowe, AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA - automatyczne pobranie z Internetu i zainstalowanie na komputerze danego programu, bez potrzeby jakichkolwiek działań lub przy niewielkim udziale ze strony uŝytkownika komputera SYSTEM KOMPUTEROWY - Oprogramowanie w połączeniu ze sprzętem. KOMPUTER - urządzenie elektroniczne słuŝące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. KLAWIATURA KOMPUTEROWA uporządkowany zestaw klawiszy słuŝący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zaleŝności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera róŝnego rodzaju klawisze: alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez uŝytkownika. MYSZ KOMPUTEROWA - małe urządzenie popychane po podłoŝu, mające za zadanie kierować połoŝeniem kursora na ekranie i wywoływaniem poleceń wskazywanych przez niego. Mysz przyjęła swoją nazwę od jej rozmiaru i koloru upodobniającego ją właśnie do myszy. Konwencjonalna mysz zawiera dwa przyciski - lewy i prawy. Lewy (o ile nie zostało to ustawione inaczej) słuŝy do wybierania polecenia lub podejmowania pewnej akcji. Prawy słuŝy z kolei do wywoływania menu kontekstowego, z którego moŝe zostać wybrane polecenie lewym klawiszem. Podwójne kliknięcie lewym klawiszem uruchamia aplikację. Strona 3

5 KLIKNIĘCIE - wciśnięcie przycisku myszki. Są pojedyncze i podwójne kliknięcia DWUKROTNE KLIKNIĘCIE - dwa następujące po sobie naciśnięcia lewego klawisza myszki. Powodują uruchomienie programu, bądź innego pliku. POJEDYNCZE KLIKNIĘCIE LEWYM - przyciskiem myszy powoduje zaznaczenie wskazanego elementu POJEDYNCZE KLIKNIĘCIE PRAWYM - przyciskiem myszy powoduje pokazanie się menu (menu kontekstowego) z dodatkowymi poleceniami PRZECIĄGANIE - jest czynnością słuŝącą do przenoszenia lub kopiowania elementów w obrębie ekranu za pomocą myszy. Gdy kursor myszy (wskaźnik) znajduje się na danym obiekcie, kliknij i przytrzymaj lewy przyciski myszy, przesuń wskaźnik na nowe miejsce i zwolnij przycisk. MENU KONTEKSTOWE - (menu podręczne) Jednokrotne naciśnięcie prawego klawisza myszy komputerowej otwiera listę opcji dostępnych dla wybranego obiektu. Lista opcji jest róŝna w zaleŝności od: stosowanego systemu operacyjnego, uŝywanego programu, rodzaju zaznaczonego obiektu. KURSOR MYSZY - wskaźnik myszy (strzałka, którą wskazujemy ikony). KURSOR TEKSTU - znacznik pozycji, w której aktualnie wprowadzany jest tekst. Aby móc napisać coś w dokumencie, w wybranym miejscu naleŝy najpierw umieścić kursor. Najczęściej ma on postać pionowej kreski. FOLDER LUB KATALOG - gdyby przyrównać informację w komputerze do szafki z dokumentami to pliki byłyby dokumentami, a foldery szafkami na te dokumenty. Jest to po prostu "pojemnik" na pliki - wyŝszy od nich w hierarchii. Katalog nie posiada rozszerzenia jak plik, lecz jedynie nazwę. PLIK - Dokument elektroniczny będący wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. WORD - najpopularniejszy edytor tekstu, element pakiet programów biurowych firmy Microsoft Strona 4

6 EDYTOR TEKSTU - Program umoŝliwiający wprowadzanie tekstu, rozbudowaną edycję i formatowanie, łączenie tekstu z grafiką, tworzenie tabel, oraz szereg niezwykle przydatnych zautomatyzowanych funkcji. SIEĆ - to grupa połączonych ze sobą komputerów i akcesoriów komputerowych. Sieć składa się zazwyczaj z komputera centralnego, zwanego serwerem, połączonego kablami z pewną liczbą komputerów osobistych, czyli klientów. Serwer zarządza podziałem zasobów sieci między klientów. INTERNET - międzynarodowa sieć - rodzina sieci komputerowych istniejąca od ponad trzydziestu lat. Zaprojektowana w 1964 r. Internet stanowi ogólnoświatowy system komunikacji, jest siecią otwartą i relatywnie tanią, nie ma jednak przejrzystej struktury. Najczęściej w systemie uŝywa się poczty elektronicznej. Korzystanie z Internetu wymaga poszukiwania źródeł danych, co pochłania duŝo czasu w przypadku braku hierarchizacji wiedzy. POCZTA ELEKTRONICZNA - najpopularniejsza usługa sieci Internet. Usługa polega na przesyłaniu listów w formie elektronicznej, równieŝ z załącznikami (dowolnymi plikami), do adresata posiadającego internetowe konto pocztowe. ADRES - adres poczty elektronicznej, umoŝliwiający przesyłanie wiadomości w sieci komputerowej. Typowy adres składa się z indywidualnej nazwy uŝytkownika, oraz nazwy serwera pocztowego lub domeny to zarówno usługa przesyłania listów w postaci elektronicznej, jak i określenie samego listu. SPAM - niechciana i niezamawiana przez odbiorcę wiadomość elektroniczna, zwykle reklamująca jakieś produkty, usługi lub strony KOMUNIKATOR INTERNETOWY - to program umoŝliwiający przeprowadzanie przez Internet w czasie rzeczywistym rozmów tekstowych, głosowych lub wideo SERWER POCZTY - komputer lub oprogramowanie w sieci umoŝliwiające i obsługujące wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty przez uŝytkowników sieci PROGRAM POCZTOWY - program komputerowy słuŝący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej. Strona 5

7 KLIENT POCZTY ELEKTRONICZNEJ - program pocztowy słuŝący uŝytkownikowi do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej. W przypadku wysyłania poczty program ten korzysta z protokołu SMTP i przesyła mu maile. W przypadku odbierania poczty korzysta z protokołu POP3 lub IMAP. WEB MAIL sposób dostępu do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę stron WWW, a nie przez program pocztowy STRONA INTERNETOWA - (strona WWW) - dokument utworzony w języku znaczników (HTML, XML), pobierany z dysku lokalnego komputera bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie uŝytkownika za pomocą przeglądarki. HTML (język znaczników hipertekstu) dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu JAVASCRIPT - opracowany przez Microsoft język programowania, przeznaczony do pisania skryptów wbudowanych w strony internetowe STRONA GŁÓWNA - to pierwsza strona witryny sieci Web ukazująca się, gdy otwiera się tę witrynę. Strona główna słuŝy często za skorowidz lub spis treści danej witryny sieci Web i zawiera łącza do innych stron tej witryny. WITRYNA SIECI WEB - to grupa pokrewnych stron sieci Web, czyli dokumentów napisanych w języku HTML, znajdujących się w sieci World Wide Web. Typowa witryna sieci Web ma stronę główną, słuŝącą za spis treści tej witryny, która zawiera łącza do innych stron tej witryny. SIEĆ WEB - czyli World Wide Web (WWW), to ogólnoświatowa sieć zawierająca informacje, które są dostępne i eksplorowane dzięki przeglądarce sieci Web, jak na przykład Microsoft Internet Explorer. ADRES INTERNETOWY - Miejsce, w którym dana informacja znajduje się w Internecie. Ang. nazwa adresu internetowego to URL, akronim od Uniform Resource Locator - uniwersalny lokalizator zasobów Strona 6

8 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA - program komputerowy, słuŝący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a takŝe odtwarzania plików multimedialnych. Najpopularniejsze to: Windows Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari WYSZUKIWARKA - to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie uŝytkownikom znalezienie informacji w sieci. OKIENKO POP-UP - wyskakujące okienko lub karta przeglądarki automatycznie uruchamiane przez stronę internetową, zawierające reklamę lub inną treść PROGRAM ANTYWIRUSOWY - program, który chroni komputer przed wirusami komputerowymi Strona 7

9 BIBLIOGRAFIA Strona 8

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH Materiały pomocnicze do ćwiczeń Krystyna Połeć Nowy Sącz, 2002 Wydawca: WyŜsza Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz tel.: (0 prefix 18)

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1. Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu...5 1.2.1-Uruchamiaj jako:

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SPIS TREŚCI SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 4 Największa

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo