DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E"

Transkrypt

1 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2

2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2

3 Copyright DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ niniejszego podrêcznika wraz z towarzysz¹cym mu oprogramowaniem Draco Organizer Professional stanowi w³asnoœæ firmy Draco Software oraz odnoœnych licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie w ca³oœci lub w czêœci jest surowo wzbronione. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce praw autorskich mo na znaleÿæ w programie w oknie Informacja dostêpnym z menu Pomoc. Microsoft, Microsoft Windows, Microsoft Outlook, Microsoft Office oraz Microsoft Word s¹ lub mog¹ byæ zastrze onymi znakami towarowymi. Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich w³aœcicieli.

4 Spis treści SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu Co nowego w wersji ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Wymagania systemowe Instalacja Migracja danych z wersji wczeœniejszych Pierwsze uruchomienie Postaæ dokumentu Operacje edycyjne Wyszukiwanie danych ROZDZIAŁ III, Podsumowanie Informacje ogólne ROZDZIAŁ IV, Poczta Informacje ogólne Ikony na liœcie wiadomoœci Podgl¹d wiadomoœci Tworzenie nowej wiadomoœci Odpowiadanie na wiadomoœæ Przesy³anie wiadomoœci dalej Tworzenie wiadomoœci z za³¹cznikami Okno edycji wiadomoœci Wybór adresatów wiadomoœci pocztowych Formatowanie tekstu wiadomoœci Wysy³anie i odbiór wiadomoœci Pobieranie nag³ówków wiadomoœci Lista nag³ówków wiadomoœci Konfigurowanie kont pocztowych Anty-Spam PGP I

5 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL ROZDZIAŁ V, Kalendarz Informacje ogólne ROZDZIAŁ VI, Zadania Informacje ogólne Tworzenie zadania Grupa robocza Ustawianie alarmu Powtarzanie ROZDZIAŁ VII, Spotkania Informacje ogólne Tworzenie spotkania Osoby zaproszone Ustawianie alarmu Powtarzanie ROZDZIAŁ VIII, Rocznice Informacje ogólne Tworzenie/Edycja rocznicy ROZDZIAŁ IX, Adresy Informacje ogólne Nazwa wyszukiwana, nazwa wyœwietlana Tworzenie/Edycja adresu Domyœlny telefon, domyœlny Przechowywanie zdjêcia Wizytówki elektroniczne ROZDZIAŁ X, Grupy Informacje ogólne Tworzenie/Edycja grupy Wysy³anie wiadomoœci do grupy Przydzielanie grupy do nowego zadania II

6 Spis treści Zapraszanie grupy na nowe spotkanie Scalanie grup ROZDZIAŁ XI, Notatki Informacje ogólne Tworzenie/Edycja notatki ROZDZIAŁ XII, Sejf Informacje ogólne ROZDZIAŁ XIII, SMS Informacje ogólne ROZDZIAŁ XIV, To samoœci Tworzenie nowej to samoœci Otwieranie to samoœci W³aœciwoœci Has³o dostêpu Tworzenie kopii zapasowej Odzyskiwanie danych z kopii zapasowej Kompaktowanie Naprawianie to samoœci Import danych Import z bazy danych Draco Import z Microsoft Outlook Import z ksi¹ ki adresowej Import z Outlook Express Import wiadomoœci pocztowych Import wizytówek vcard Import z plików tekstowych Eksport danych Eksport do wizytówek vcard Eksport do plików tekstowych III

7 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL ROZDZIAŁ XV, Funkcje komunikacyjne Telefonowanie Wysy³anie SMS'ów Wysy³anie wiadomoœci pocztowych Uruchamianie przegl¹darki internetowej ROZDZIAŁ XVI, Wydruki Okno Drukuj Opcje Zakres wydruku Rodzaje wydruku Czcionki Podgl¹d wydruku ROZDZIAŁ XVII, Ustawienia Baza danych Wartoœci domyœlne System U ytkownik Sekcje Podsumowanie Pogoda Informacje Poczta Podgl¹d wiadomoœci Redagowanie Podpisy Odpowiedzi Potwierdzenia Zabezpieczenia Anty-Spam Bia³a lista Czarna lista Blokowane kraje IV

8 Spis treści Blokowane jêzyki Blokowane nag³ówki Anty-Virus SMS Po³¹czenie Draco Agent DŸwiêki ROZDZIAŁ XVIII, Konfigurowanie kont pocztowych Ogólne Poczta przychodz¹ca Poczta wychodz¹ca ROZDZIAŁ XIX, Regu³y wiadomoœci Tworzenie nowej regu³y Tworzenie nowej regu³y na podstawie wiadomoœci ROZDZIAŁ XX, Kategorie 95 ROZDZIAŁ XXI, Draco Agent 97 ROZDZIAŁ XXII, Dodatki Struktura bazy danych Praca grupowa Skróty klawiaturowe S³owniczek B³êdy Licencje dodatkowe V

9

10 ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu Draco Organizer jest nowoczesnym programem typu Personal Information Manager (PIM), umo liwiaj¹cym przechowywanie kompleksowej informacji osobistej. We wspó³czesnym œwiecie niezbêdna staje siê mo liwoœæ szybkiego kontaktowania siê z wieloma osobami. G³ównie w tym celu powsta³ Draco Organizer. Pozwala on przechowywaæ typowe informacje zwi¹zane z czasem: zadania, spotkania i rocznice. Umo liwia tak e zapamiêtanie danych teleadresowych osób i firm, a tak e tworzenie grup osób oraz prowadzenie zapisek w notatniku. Wbudowany klient pocztowy pozwala w pe³ni korzystaæ z poczty elektronicznej i chroni przed otrzymywaniem reklam i innych niechcianych wiadomoœci. Niew¹tpliw¹ zalet¹ programu jest tak e szybkie wyszukiwanie informacji oraz tworzenie powi¹zañ miêdzy danymi ró nych typów, co u³atwia dotarcie do nich. Draco Organizer sprawi, e informacje których niekiedy z trudem poszukiwa³eœ w Internecie same wyœwietl¹ siê na Twoim ekranie a pogoda nie bêdzie ju zaskakiwaæ podczas wyjœcia z domu lub pracy. A kiedy ju skoñczysz pracê z komputerem bêdziesz móg³ byæ informowany o bie ¹cych zadaniach lub spotkaniach za pomoc¹ wiadomoœci SMS. Program zosta³ stworzony z myœl¹ o ludziach prowadz¹cych aktywne ycie zawodowe i nawi¹zuj¹cych wiele kontaktów a wiêc biznesmenów oraz ludzi na kierowniczych stanowiskach. Jednak uniwersalnoœæ programu sprawia, e mo e byæ przydatny wszystkim u ytkownikom komputera, którzy choæ raz musieli skorzystaæ z pomocy notesu lub kalendarza albo korzystaj¹ z poczty elektronicznej. 1

11 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Draco Organizer oferuje swoim użytkownikom : Informacje pogodowe dla wybranych lokalizacji. Informacje z serwisów informacyjnych. Obs³ugê poczty elektronicznej ( ). System filtrowania do automatycznego przetwarzania wiadomoœci. Wysoce skuteczny filtr antyspamowy. Pobieranie i wysy³anie wiadomoœci z kilku kont pocztowych jednoczeœnie. Wysy³anie SMS'ów. Przechowywanie informacji o zadaniach i spotkaniach. Rozbudowan¹ ksi¹ ka adresow¹. Tworzenie grup roboczych w celu zautomatyzowania tworzenia zadañ lub spotkañ oraz wysy³ania wiadomoœci. Przypominanie o zadaniach i spotkaniach. Automatyczne sprawdzanie czy nadesz³a nowa poczta. Zdalne informowanie u ytkownika o zdarzeniach poprzez SMS'y. Szyfrowanie danych zabezpieczonych has³em. Bezpieczne przechowywanie informacji w sekcji Sejf Import i eksport z innych baz danych. Co nowego w wersji 2.0 Najwa niejsze zmiany w stosunku do wersji 1.5: Nowy silnik bazodanowy zapewnia wiêksz¹ szybkoœæ i stabilnoœæ oraz nie powoduje konfliktów z programami opartymi o BDE. To samoœci (profile). Adaptacyjny modu³ antyspamowy. Sekcja Sejf umo liwiaj¹ca bezpieczne przechowywanie hase³. Archiwum wiadomoœci SMS. 2

12 ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu Drzewo nawigacyjne w sekcji Notatki. Szyfrowanie treœci wiadomoœci w oparciu o PGP. Mechanizm parkowania wiadomoœci. Opcja blokowania pobierania z sieci Internet obrazów w wiadomoœciach HTML. Obs³uga SSL 3

13 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

14 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Wymagania systemowe Draco Organizer jest przeznaczony do pracy w œrodowisku Windows 98/Milenium/NT/2000/XP w wersji polskojêzycznej. Aplikacja nie ma specjalnych wymagañ sprzêtowych. Jedynym istotnym wymaganiem jest poprawne dzia³anie jednego z wy ej wymienionych systemów i ok. 25 MB wolnego miejsca na dysku. Do poprawnego dzia³ania programu konieczne jest posiadanie zainstalowanej przegl¹darki internetowej MS Internet Explorer 5.5 lub nowszej. W przypadku instalacji pod Windows NT wymagana jest instalacja uaktualnienia Service Pack 6. Instalacja Przed zainstalowaniem programu nale y zapoznaæ siê z treœci¹ licencji na u ytkowanie programu Draco Organizer. Przerwanie folii zabezpieczaj¹cej opakowanie dysku CD jest równowa ne z zaakceptowaniem licencji. W celu zainstalowania programu nale y umieœciæ dysk CD z programem Draco Organizer do stacji CD-ROM. W przypadku standardowych ustawieñ systemu Windows, automatycznie uruchomi siê program instalacyjny. W przeciwnym razie nale y bezpoœrednio uruchomiæ program setup, który znajduje siê na dysku instalacyjnym. Kolejne kroki instalacji: 1. Ekran powitalny. 2. Umowa licencyjna, któr¹ nale y przeczytaæ i zaakceptowaæ aby kontynuowaæ instalacjê. 5

15 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL 3. Skrócona informacja o pakiecie Draco Organizer. 4. Zapytanie o folder docelowy, w którym ma zostaæ zainstalowany program. 5. Podsumowanie instalacji. 6. Kopiowanie wybranych sk³adników oraz automatyczna modyfikacja ustawieñ systemowych. Po zakoñczeniu instalacji nie jest wymagany restart komputera. Migracja danych z wersji wcześniejszych Aby przenieœæ dane z programu Draco Organizer 1.x do wersji 2.x nale y wykonaæ nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. Zainstalowaæ i uruchomiæ program Draco Emigrant a nastêpnie wyeksportowaæ dane z wersji wczeœniejszej do nowo utworzonego folderu. (Draco Emigrant jest dostêpny na stronie producenta: 2. Odinstalowaæ wczeœniejsz¹ wersjê programu Draco Organizer oraz program Draco Emigrant. 3. Zainstalowaæ i uruchomiæ program Draco Organizer 2. W kreatorze nowej to samoœci, jako miejsce przechowywania danych nale y wskazaæ folder utworzony w programie Draco Emigrant. UWAGA! Mo liwe jest zainstalowanie obydwu wersji programu Draco Organizer (w tym celu nale y pomin¹æ krok 2), jednak nie jest mo liwe korzystanie z obydwu wersji jednoczeœnie. Pierwsze uruchomienie Podczas pierwszego uruchomienia programu Draco Organizer wyœwietli siê okno w którym nale y wprowadziæ klucz 6

16 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki aktywacyjny. Je eli podany kod aktywacyjny jest prawid³owy mo na rozpocz¹æ proces konfiguracji programu. W tym celu u ytkownik mo e skorzystaæ z pomocy kreatora ustawieñ w celu skonfigurowania programu. Kreator pomaga okreœliæ miejsce przechowywania danych, ustawienia dotycz¹ce alarmowania u ytkownika o zdarzeniach, wygl¹d programu a tak e wiele innych ustawieñ. Postać dokumentu Kieruj¹c siê przyzwyczajeniami u ytkowników do innych aplikacji tego typu oraz funkcjonalnoœci¹, podzieliliœmy przechowywane dane na nastêpuj¹ce sekcje: Podsumowanie Poczta Kalendarz Zadania Spotkania Rocznice Adresy Grupy Notatki Sejf SMS Poszczególne sekcje bêd¹ opisane w kolejnych rozdzia³ach. Operacje edycyjne Pomimo ró norodnoœci danych przechowywanych w poszczególnych sekcjach, podstawowe operacje edycyjne s¹ wykonywane bardzo podobnie. Dla u³atwienia tych operacji, dostêpnych jest kilka mechanizmów prowadz¹cych u ytkownika do tego samego celu: 7

17 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Aktywny pasek zadań. W ka dej sekcji przyciski na pasku zadañ powoduj¹ wykonanie operacji na aktualnie otwartej sekcji: - Nawigacja Pierwszy Poprzedni Nastêpny Ostatni rekord - Utworzenie nowego rekordu w sekcji - Usuniêcie rekordu - Edycja rekordu - Zapisanie rekordu - Cofniêcie zmian - Znajdowanie rekordu - Drukowanie sekcji - W zale noœci od sekcji dostêpnych jest te kilka dodatkowych przycisków. Menu główne. Do ka dej operacji mo na uzyskaæ dostêp poprzez menu programu. Menu kontekstowe. Najpotrzebniejsze operacje zwi¹zane ze wskazywanym obiektem s¹ dostêpne za poœrednictwem menu kontekstowego, otwieranego prawym przyciskiem myszy. Skróty klawiaturowe. Skróty klawiaturowe staj¹ siê bardzo wygodne w u yciu, zw³aszcza jeœli musimy czêsto wykonywaæ operacje edycyjne. Poni ej znajduje siê lista najczêœciej u ywanych skrótów klawiaturowych: - Nowy rekord - Usuñ rekord - Edytuj rekord - Wytnij tekst - Kopiuj tekst - Wklej tekst Ctrl+N Ctrl+D Ctrl+E Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V 8

18 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Wyszukiwanie danych Bardzo istotn¹ funkcj¹ programów typu PIM jest szybkie wyszukiwanie interesuj¹cych nas informacji. Dostêpne s¹ dwa mechanizmy wyszukiwania: - kontrolka do wyszukiwania z dopełnianiem - Okno Znajdź Kontrolka do wyszukiwania z dopełnianiem (rys. 2.1), jest kontrolk¹, która pozwala zlokalizowaæ interesuj¹cy nas rekord z danymi bez potrzeby wpisywania ca³ego s³owa. Dopasowanie odbywa siê na podstawie kolejnych wpisanych liter. Kontrolka ta jest wykorzystywana w bardzo wielu miejscach programu w celu u³atwienia wyszukiwania i edycji danych. Rysunek 2.1 Okno Znajdź (rys. 2.2) daje znacznie wiêcej mo liwoœci w porównaniu z kontrolk¹ do wyszukiwania z dope³nianiem, poza tym jest jedynym mechanizmem wyszukiwania w niektórych sekcjach programu. Okno to jest otwierane po wybraniu polecenia Znajdź z menu Edycja. Znajduj¹ siê w nim nastêpuj¹ce pola: Sekcja: Pole to umo liwia wybór sekcji w której chcemy dokonywaæ wyszukiwania. Kryterium: Jest to lista z której mo na wybraæ kryterium wyszukiwania. W zale noœci od sekcji dostêpne s¹ nastêpuj¹ce kryteria: 9

19 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL - Poczta: od, do, dw, udw, temat, data wys³ania, data odebrania, treœæ wiadomoœci, rozmiar, nag³ówek data utworzenia. - Zadania: opis, pocz¹tek zadania, koniec zadania, data utworzenia. - Spotkania: opis, data spotkania, miejsce, data utworzenia. - Rocznice: data rocznicy, data utworzenia. - Adresy: nazwa wyszukiwana, nazwa wyœwietlana, przydomek, imiê, nazwisko, stanowisko, firma, oddzia³, telefon, , numer kontaktu, notatka, data utworzenia. - Grupy: nazwa grupy, data utworzenia. - Notatki: treœæ notatki, data utworzenia. - Sejf: tytu³, lokacja, ID, data utworzenia - SMS: numer, odbiorca, treœæ wiadomoœci, data utworzenia Szukana wartoœæ. W polu tym nale y wpisaæ wartoœæ wed³ug wybranego kryterium. Dodatkowa opcja Uwzględniaj wielkość liter umo liwia okreœlenie sposobu wyszukiwania danych. Je eli opcja ta jest w³¹czona, podczas wyszukiwania uwzglêdniana jest wielkoœæ liter wzorca. Dotyczy to tylko wyszukiwania po polach tekstowych. 10

20 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Po wybraniu kryterium, wpisaniu szukanego tekstu b¹dÿ daty nale y klikn¹æ przycisk OK. Zostanie wtedy wyœwietlona lista wszystkich znalezionych rekordów w danej sekcji. Podwójne klikniêcie na elemencie tej listy powoduje przejœcie do odpowiedniego rekordu. 11

21 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

22 ROZDZIAŁ III, Podsumowanie ROZDZIAŁ III, Podsumowanie Informacje ogólne Sekcja Podsumowanie (rys. 3.1) mo e zawieraæ nastêpuj¹ce dane: Data oraz wschód i zachód słońca. Pogoda: Aktualna informacja pogodowa dla wybranych lokalizacji. Dla ka dej lokalizacji wyœwietlana jest informacja o zachmurzeniu i zjawiskach pogodowych reprezentowana przez odpowiednie ikony: brak zachmurzenia czêœciowe zachmurzenie pe³ne zachmurzenie opady deszczu mg³a opady œniegu Burze Ponadto wyœwietlana jest temperatura oraz wilgotnoœæ. Listê wyœwietlanych lokalizacji ustala siê w oknie ustawieñ. Informacje: Wybrane serwisy prasowe. Z ka dego serwisu pobierana jest lista artyku³ów i wyœwietlana w postaci listy odsy³aczy. Wyboru wyœwietlanych serwisów prasowych dokonuje siê w oknie ustawieñ. 13

23 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Poczta: Zestawienie folderów pocztowych, w których znajduj¹ siê nie przeczytane wiadomoœci. Kalendarz: Zestawienie zadañ, spotkañ i rocznic z bie ¹cego dnia. Pogoda oraz Informacje dostêpne s¹ tylko gdy komputer jest po³¹czony z Internetem. Rysunek

24 ROZDZIAŁ IV, Poczta ROZDZIAŁ IV, Poczta Informacje ogólne W sekcji Poczta (rys. 4.1) przechowywane s¹ wiadomoœci pocztowe ( ). Sekcja zawiera drzewo folderów, listê wiadomoœci przechowywanych w wybranym folderze oraz mo e zawieraæ (w zale noœci od ustawieñ) okienko podgl¹du wybranej wiadomoœci. Rysunek 4.1 Foldery s³u ¹ do ³atwiejszego zarz¹dzania poczt¹. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce foldery: Skrzynka odbiorcza. Domyœlnie w tym folderze umieszczane s¹ pobrane wiadomoœci. Wersje robocze. Zawiera zapisane wiadomoœci. Skrzynka nadawcza. Zawiera wiadomoœci do wys³ania. Wysłane wiadomości. Je eli wiadomoœæ zostanie wys³ana to domyœlnie trafia do tego folderu. 15

25 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Kosz. Zawiera usuniête wiadomoœci. U ytkownik mo e tworzyæ I usuwaæ dodatkowe foldery (polecenia te s¹ dostêpne z menu Folder b¹dÿ z menu kontekstowego drzewa folderów). Lista wiadomoœci w danym folderze zawiera status wiadomoœci (I), pole w którym mo emy wiadomoœæ oflagowaæ (F), pole parkowania (P), znacznik spamu (S), znacznik wirusów (W) oraz kolumny opisuj¹ce nadawcê, odbiorców, datê wys³ania oraz datê odebrania wiadomoœci. U ytkownik mo e okreœliæ które kolumny oraz w jakiej kolejnoœci maj¹ byæ wyœwietlane w oknie Kolumny (polecenie Widok Kolumny). Lista wiadomoœci mo e byæ filtrowana oraz sortowana na kilka sposobów. Filtrowanie mo na zmieniæ wybieraj¹c jedn¹ z piêciu opcji w menu Widok Pokaż : Wszystkie. Wyœwietlane s¹ wszystkie wiadomoœci. Dzisiejsze. Wyœwietlane s¹ tylko wiadomoœci z bie ¹cego dnia. Nie przeczytane. Wyœwietlane s¹ tylko nie przeczytane wiadomoœci. Przeczytane. Wyœwietlane s¹ tylko przeczytane wiadomoœci. Oflagowane. Wyœwietlane s¹ tylko oflagowane wiadomoœci. Lista wiadomoœci mo e byæ sortowana wed³ug nastêpuj¹cych kolumn: Priorytet Data wysłania Data odbioru Od Temat Rozmiar 16

26 ROZDZIAŁ IV, Poczta W przypadku sortowania wed³ug nadawcy (pole Od) lub tematu wiadomoœci, uwzglêdnianych jest pierwsze 100 znaków tych pól. Zgodziliœmy siê na takie uproszczenie gdy tylko nieliczne wiadomoœci posiadaj¹ temat d³u szy ni 100 znaków. Wyboru sposobu sortowania dokonuje siê w menu Widok Sortuj wg. Dodatkowo przez zaznaczenie lub odznaczenie opcji Porządek malejący mo na okreœliæ porz¹dek sortowania: malej¹cy lub rosn¹cy. Ikony na liście wiadomości Ikony na liœcie wiadomoœci w sekcji Poczta zawieraj¹ wa ne informacje zwi¹zane z przegl¹danymi wiadomoœciami i mog¹ stanowiæ du e u³atwienie w codziennej pracy. Wiadomoœæ zosta³a przeczytana. Nag³ówek wiadomoœci jest wyró niony jasn¹ czcionk¹. Wiadomoœæ nie zosta³a przeczytana. Nag³ówek wiadomoœci jest wyró niony czcionk¹ pogrubion¹. Na wiadomoœæ udzielono odpowiedzi. Wiadomoœæ zosta³a przes³ana dalej. Na wiadomoœæ udzielono odpowiedzi oraz wiadomoœæ zosta³a przes³ana dalej. Powy sze ikony dodatkowo mog¹ przyj¹æ niebieski odcieñ jeœli priorytet wiadomoœci jest niski lub odcieñ czerwony je eli priorytet jest wysoki. Wiadomoœæ zosta³a oflagowana. Wiadomoœæ jest zaparkowana Wiadomoœæ jest oznaczona jako spam 17

27 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Wiadomoœæ jest oznaczona jako wirus Do wiadomoœci do³¹czono jeden lub wiêcej plików Podgląd wiadomości Podgl¹d wiadomoœci mo e zostaæ w³¹czony lub wy³¹czony poprzez ustawienie opcji Podgląd wiadomości w menu Widok. Okienko podgl¹du zawiera treœæ wiadomoœci wraz z nag³ówkiem wiadomoœci. Je eli wiadomoœæ posiada za³¹czniki, w lewej czêœci okienka podgl¹du widoczna jest lista za³¹czników. Za³¹czniki mo na otwieraæ lub zapisywaæ na dysku. Aby otworzyæ za³¹cznik nale y wybraæ polecenie Otwórz w menu Folder lub w menu kontekstowym listy za³¹czników. Równie podwójne klikniêcie spowoduje otwarcie za³¹cznika. Aby zapisaæ zaznaczony za³¹cznik nale y wybraæ polecenie Zapisz jako lub Zapisz wszystkie jeœli chcemy zapisaæ wszystkie za³¹czniki. Za³¹cznik mo na zapisaæ tak e przeci¹gaj¹c go do okna Eksploratora Windows lub na pulpit. Tworzenie nowej wiadomości Aby utworzyæ now¹ wiadomoœæ nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: W menu Wiadomość wybierz polecenie Nowa wiadomość. W oknie Nowa wiadomoœæ dodaj odbiorców, okreœl temat wiadomoœci a w polu tekstowym wpisz treœæ wiadomoœci. Kliknij przycisk Wyślij teraz lub Wyślij później. 18

28 ROZDZIAŁ IV, Poczta Odpowiadanie na wiadomość Aby odpowiedzieæ tylko nadawcy: W menu Wiadomoœæ wybierz polecenie Odpowiedz nadawcy. Aby odpowiedzieæ wszystkim adresatom: W menu Wiadomość wybierz polecenie Odpowiedz wszystkim. W polu tekstowym wpisz treœæ odpowiedzi. Kliknij przycisk Wyślij teraz lub Wyślij później. Przesyłanie wiadomości dalej Aby przes³aæ innym osobom otrzyman¹ wiadomoœæ: W menu Wiadomość wybierz polecenie Prześlij dalej. Okreœl odbiorców wiadomoœci. Kliknij przycisk Wyślij teraz lub Wyślij później. Tworzenie wiadomości z załącznikami S¹ trzy sposoby utworzenia nowej wiadomoœci zawieraj¹cej za³¹cznik: W menu Wiadomość wybierz polecenie Wyślij plik a nastêpnie wybierz pliki które maj¹ zostaæ do³¹czone do wiadomoœci. W menu Wiadomość wybierz polecenie Nowa wiadomość. W oknie Nowa wiadomość kliknij przycisk Załącznik a nastêpnie wybierz pliki które maj¹ zostaæ do³¹czone do wiadomoœci. W menu Wiadomość wybierz polecenie Nowa wiadomość. Nastêpnie przeci¹gnij odpowiednie pliki z Eksploratora 19

29 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Windows do okna nowej wiadomoœci. Pozosta³e czynnoœci s¹ takie same jak w przypadku tworzenia nowej wiadomoœci bez za³¹czników. Okno edycji wiadomości Okno edycji wiadomoœci s³u y do edytowania treœci wiadomoœci (rys.4.2) podczas tworzenia nowej wiadomoœci, odpowiadania nadawcy b¹dÿ przesy³ania dalej. W oknie tym okreœla siê odbiorców wiadomoœci, nadawcê, temat oraz treœæ wiadomoœci. Na pasku zadañ znajduj¹ siê te przyciski pozwalaj¹ce ustawiæ priorytet wiadomoœci oraz okreœliæ czy odbiorca otrzyma ¹danie potwierdzenia odbioru. Mo liwe jest sprawdzenie pisowni tekstu wiadomoœci za pomoc¹ przycisku. Okno ustawieñ zwi¹zanych ze sprawdzaniem pisowni otwiera siê poleceniem Ustawienia dostêpnym w menu Pisownia. Rysunek

30 ROZDZIAŁ IV, Poczta Po zainstalowaniu w systemie programu PGP dostêpne s¹ równie dwie dodatkowe opcje: Szyfruj wiadomość (PGP) Podpisz wiadomość (PGP) Wiêcej informacji o PGP mo na znaleÿæ w podrozdziale PGP. Wybór adresatów wiadomości pocztowych Aby dodaæ odbiorców edytowanej wiadomoœci nale y dla ka dego adresata wpisaæ jego adres lub nazwê wyszukiwan¹ je eli adresat znajduje siê w bazie danych a nastêpnie wcisn¹æ ENTER lub klikn¹æ przycisk. Mo liwy jest tak e wybór odbiorców wiadomoœci przy u yciu standardowego okna, które jest dostêpne po wybraniu polecenia Wybierz adresatów w menu Narzędzia lub za pomoc¹ przycisku. Formatowanie tekstu wiadomości Aby uwypukliæ fragment tekstu wiadomoœci lub nadaæ mu okreœlon¹ strukturê np. poprzez pogrubienie czcionki, zmianê koloru, czy wypunktowane - mo na pos³u yæ siê jêzykiem Hypertext Markup Language (HTML). Format HTML pozwala równie umieszczaæ w wiadomoœciach grafikê i ³¹cza do witryn sieci Internet. Aby zmieniæ format edytowanej wiadomoœci nale y w menu Format wybraæ polecenie HTML. Wiadomoœci w formacie HTML mog¹ byæ prawid³owo odczytane jedynie za pomoc¹ programów obs³uguj¹cych Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). W programach, które nie obs³uguj¹ tego standardu wiadomoœci te bêd¹ mia³y postaæ zwyk³ego tekstu z do³¹czonym plikiem HTML. 21

31 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Wysyłanie i odbiór wiadomości Do wysy³ania i odbioru wiadomoœci s³u ¹ cztery polecenia dostêpne w menu Narzędzia Wyślij i odbierz: Wyślij i odbierz wszystkie. Polecenie wysy³a wszystkie wiadomoœci znajduj¹ce siê w folderze Skrzynka nadawcza i odbiera nowe wiadomoœci z wszystkich kont pocztowych. Wyślij wszystkie. Polecenie wysy³a wszystkie wiadomoœci znajduj¹ce siê w folderze Skrzynka nadawcza. Odbierz wszystkie. Polecenie odbiera nowe wiadomoœci z wszystkich kont pocztowych. Odbierz z konta. Umo liwia odebranie wiadomoœci z wybranego konta pocztowego. Pobieranie nagłówków wiadomości W przypadku po³¹czenia z internetem za poœrednictwem modemu niejednokrotnie mo e siê zdarzyæ, e potrzebujemy pobraæ jedn¹ wiadomoœæ (dowiedzieliœmy siê o tym np. telefonicznie) jednak ktoœ przys³a³ nam wczeœniej du ¹ wiadomoœæ z za³¹cznikami. Wtedy przy z³ym stanie ³¹czy szybkie pobranie interesuj¹cej nas wiadomoœci mo e byæ k³opotliwe. Wygodne mo e siê okazaæ wstêpne pobranie nag³ówków, okreœlenie które wiadomoœci chcemy w danej chwili pobraæ, które usun¹æ, a nastêpnie pobraæ wybrane wiadomoœci. Polecenie Odbierz z konta w menu Narzędzia Wyślij i Odbierz otwiera okno Odbierz wiadomoœci z konta (rys. 4.3). W oknie tym mamy mo liwoœæ okreœlenia z którego konta pocztowego chcemy pobraæ wiadomoœci. Dostêpne s¹ tak e dwie dodatkowe opcje: 22

32 ROZDZIAŁ IV, Poczta Rysunek 4.3 Pobierz nagłówki. Wybranie tej opcji powoduje pobranie najpierw nag³ówków wiadomoœci i wyœwietlenie ich listy (patrz: Lista nag³ówków wiadomoœci) przed pobraniem wiadomoœci. Tylko nowe wiadomości. Ta opcja ma sens je eli we w³aœciwoœciach konta pocztowego ustawiona jest opcja Pozostaw wiadomości na serwerze. Wtedy, mimo e na serwerze mo e znajdowaæ siê wiele wiadomoœci to i tak pobrane zostan¹ tylko nowe wiadomoœci, to znaczy te które nie by³y wczeœniej pobrane przez program i zapisane w bazie danych. Lista nagłówków wiadomości W okienku tym wyœwietlana jest lista wiadomoœci znajduj¹cych siê na serwerze. Lista ta zawiera specjalne kolumny pozwalaj¹ce okreœliæ jaka akcja ma byæ wykonywana na poszczególnych wiadomoœciach: 23

33 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL # - numer wiadomoœci na serwerze. Przeczytana - je eli zaznaczymy wiadomoœæ jako przeczytan¹ to bêdzie ona pomijana przy nastêpnym pobieraniu nowych wiadomoœci. Odbierz - wiadomoœæ do odbioru. Usuń - wiadomoœæ do usuniêcia. Zaznaczanie wiadomoœci jako przeczytane a tak e odbieranie i usuwanie wiadomoœci odbywa siê dopiero po klikniêciu przycisku Wykonaj. Konfigurowanie kont pocztowych Po utworzeniu nowej bazy danych u ytkownik jest pytany czy uruchomiæ kreatora kont pocztowych. Kreator ten pozwala w przyjazny sposób skonfigurowaæ ustawienia konta pocztowego. Je eli chcemy dodaæ, usun¹æ lub zmodyfikowaæ konto nale y wybraæ polecenie Konta pocztowe w menu Narzędzia. Szczegó³owy opis konfiguracji kont pocztowych u ytkownik znajdzie w rozdziale XVIII. Anty-Spam System detekcji spamu umo liwia ograniczenie liczby odbieranych wiadomoœci reklamowych. Skutecznoœæ mechanizmu jest zale na od stopnia jego wyuczenia. Nasze testy wykaza³y 95% skutecznoœæ usuwania niechcianej poczty przy bliskiej zeru liczbie pomy³ek po zaledwie jednym tygodniu treningu, co stanowi wynik porównywalny z najlepszymi mechanizmami tej klasy na œwiecie. Dodatkowo skutecznoœæ systemu detekcji spamu jest tym wiêksza im wiêcej u ytkownik otrzymuje niechcianej poczty, pod warunkiem e system jest douczany. 24

34 ROZDZIAŁ IV, Poczta Trening systemu polega na rêcznym oznaczaniu wiadomoœci jako spam, lub odznaczaniu wiadomoœci b³êdnie uznanych za spam. Do oznaczania wiadomoœci jako spam s³u y specjalna flaga na liœcie wiadomoœci w sekcji Poczta. Trening najczêœciej jest nieskoñczonym procesem, jednak w miarê up³ywu czasu liczba niechcianych wiadomoœci trafiaj¹cych do Skrzynki odbiorczej ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Nasze testy wykazuj¹, e system robi najmniej pomy³ek, je eli w³¹czona jest automatyczna aktualizacja bia³ej i czarnej listy. PGP PGP to program s³u ¹cy do szyfrowania ró nego rodzaju danych i informacji. Wykorzystuje on metodê kodowania/rozkodowania, która jak do tej pory nie zosta³a oficjalnie przez nikogo na œwiecie "z³amana", tzn. nie zosta³ znaleziony sposób na rozszyfrowanie informacji bez posiadania znajomoœci has³a szyfruj¹cego. Wersja komercyjna dostêpna jest na stronie: Wersja do u ytku domowego znajduje siê na stronie: Je eli w systemie zainstalowano PGP, Draco Organizer umo liwia szyfrowanie wiadomoœci pocztowych oraz dodawanie do wiadomoœci podpisu cyfrowego. Funkcje te s¹ dostêpne bezpoœrednio w oknie edycji wiadomoœci. 25

35 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

36 ROZDZIAŁ V, Kalendarz ROZDZIAŁ V, Kalendarz Informacje ogólne Sekcja Kalendarz (rys. 5.1) pozwala na wyœwietlenie zadañ, spotkañ i rocznic z danego dnia. Zadania, spotkania i rocznice wyœwietlane s¹ na osobnych listach. Wygl¹d i obs³uga listy zadañ s¹ takie same jak w sekcji Zadania (rozdz. 6). Analogicznie jest z list¹ spotkañ (rozdz. 7) i rocznic (rozdz. 8). Dzieñ z którego maj¹ byæ wyœwietlane dane okreœla siê za pomoc¹ kalendarza umieszczonego po lewej stronie okna. Rysunek

37 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

38 ROZDZIAŁ VI, Zadania ROZDZIAŁ VI, Zadania Informacje ogólne Sekcja Zadania (rys. 6.1) umo liwia wyœwietlenie zadañ spe³niaj¹cych okreœlone kryterium. Wybór kryterium dokonywany jest przez wciœniêcie odpowiedniego przycisku na pasku pod paskiem zadañ. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce kryteria wyboru: Zaległe. Kryterium to umo liwia wybranie tylko zaleg³ych zadañ. Zadanie jest zaleg³e je eli nie jest wykonane i data ukoñczenia zadania jest przynajmniej o 1 dzieñ wczeœniejsza od bie ¹cej daty. Bieżące. Wszystkie niewykonane zadania z bie ¹cego dnia. Przyszłe. Wszystkie niewykonane zadania dla których data pocz¹tku jest przynajmniej o 1 dzieñ póÿniejsza od bie ¹cej daty. Wykonane. Wszystkie wykonane zadania. Wszystkie. Zostan¹ wyœwietlone wszystkie zadania znajduj¹ce siê w tej sekcji Zakres. Niewykonane zadania z przedzia³u czasowego. Zakres mo na wybraæ przez przytrzymanie na kalendarzu wciœniêtego lewego przycisku myszy. Zadania mog¹ byæ posortowane wed³ug jednego z trzech kryteriów: Sortuj wg daty początku Sortuj wg daty końca Sortuj wg priorytetu Kryterium wyboru oraz kryterium sortowania mo na zmieniæ w menu Widok. 29

39 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Rysunek 6.1 Lista zadañ zawiera zadania spe³niaj¹ce powy sze kryteria. W poszczególnych kolumnach wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje: Priorytet (P). Dostêpne s¹ trzy priorytety: normalny, wysoki (czerwony wykrzyknik) oraz niski (szary wykrzyknik ). Zadanie wykonane (W). Zaznaczenie zadania jako wykonanego automatycznie ustala datê wykonania zadania na bie ¹c¹ datê. Termin wykonania zadania. Opis zadania. Pod kalendarzem znajduj¹ siê dwa pola zwi¹zane z aktualnie wybranym zadaniem: opis zadania oraz grupa robocza. Podwójne klikiêcie na elemencie grupy roboczej otwiera okno Adres, które pozwoli wykonaæ jedn¹ z czterech akcji: ZnajdŸ, Telefonuj, Wyœlij SMS lub Wyœlij . 30

40 ROZDZIAŁ VI, Zadania Tworzenie zadania Aby utworzyæ nowe zadanie nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1 W menu Zadanie wybierz polecenie Nowe zadanie. 2 Na zak³adce Zadanie okreœl pocz¹tek i koniec zadania, priorytet oraz opisz czego dotyczy zadanie. 3 Na zak³adce Grupa robocza maj¹cych wykonywaæ zadanie. mo esz okreœliæ listê osób 4 Na zak³adce Alarm mo esz ustawiæ alarm dla tworzonego zadania. 5 Je eli zadanie bêdzie siê powtarzaæ wtedy na zak³adce Powtarzanie okreœl ile razy i w jakich odstêpach czasu maj¹ wyst¹piæ powtórzenia. 6 Kliknij przycisk OK. Grupa robocza Z ka dym zadaniem mo na powi¹zaæ grupê adresów z ksi¹ ki adresowej. S³u y do tego zak³adka Grupa robocza w oknie edycji zadania. Na zak³adce tej znajduje siê lista adresów grupy roboczej, któr¹ mo na modyfikowaæ za pomoc¹ przycisków Dodaj i Usuń. Ustawianie alarmu Do ustawiania alarmu zwi¹zanego z wykonywaniem konkretnego zadania s³u y zak³adka Alarm w oknie edycji zadania. Czas alarmu mo na ustawiæ na 3 ró ne sposoby: Data i godzina alarmu Liczba minut/godzin/dni przed koñcem zadania 31

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna 1. Jak dzia³a poczta elektroniczna? 2. Adresy e-mail 3. Wysy³anie listów elektronicznych 4. List z za³¹cznikiem 10 temat Postrzegany powszechnie jako ca³oœæ, Internet nie jest jednolitym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie....3 2. Rozpoczęcie pracy....3 3. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych....3 3.1. Wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 2 INFORMACJE POUFNE I ZASTRZEŻONE Copyright Verax Systems Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo