DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E"

Transkrypt

1 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2

2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2

3 Copyright DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ niniejszego podrêcznika wraz z towarzysz¹cym mu oprogramowaniem Draco Organizer Professional stanowi w³asnoœæ firmy Draco Software oraz odnoœnych licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie w ca³oœci lub w czêœci jest surowo wzbronione. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce praw autorskich mo na znaleÿæ w programie w oknie Informacja dostêpnym z menu Pomoc. Microsoft, Microsoft Windows, Microsoft Outlook, Microsoft Office oraz Microsoft Word s¹ lub mog¹ byæ zastrze onymi znakami towarowymi. Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich w³aœcicieli.

4 Spis treści SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu Co nowego w wersji ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Wymagania systemowe Instalacja Migracja danych z wersji wczeœniejszych Pierwsze uruchomienie Postaæ dokumentu Operacje edycyjne Wyszukiwanie danych ROZDZIAŁ III, Podsumowanie Informacje ogólne ROZDZIAŁ IV, Poczta Informacje ogólne Ikony na liœcie wiadomoœci Podgl¹d wiadomoœci Tworzenie nowej wiadomoœci Odpowiadanie na wiadomoœæ Przesy³anie wiadomoœci dalej Tworzenie wiadomoœci z za³¹cznikami Okno edycji wiadomoœci Wybór adresatów wiadomoœci pocztowych Formatowanie tekstu wiadomoœci Wysy³anie i odbiór wiadomoœci Pobieranie nag³ówków wiadomoœci Lista nag³ówków wiadomoœci Konfigurowanie kont pocztowych Anty-Spam PGP I

5 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL ROZDZIAŁ V, Kalendarz Informacje ogólne ROZDZIAŁ VI, Zadania Informacje ogólne Tworzenie zadania Grupa robocza Ustawianie alarmu Powtarzanie ROZDZIAŁ VII, Spotkania Informacje ogólne Tworzenie spotkania Osoby zaproszone Ustawianie alarmu Powtarzanie ROZDZIAŁ VIII, Rocznice Informacje ogólne Tworzenie/Edycja rocznicy ROZDZIAŁ IX, Adresy Informacje ogólne Nazwa wyszukiwana, nazwa wyœwietlana Tworzenie/Edycja adresu Domyœlny telefon, domyœlny Przechowywanie zdjêcia Wizytówki elektroniczne ROZDZIAŁ X, Grupy Informacje ogólne Tworzenie/Edycja grupy Wysy³anie wiadomoœci do grupy Przydzielanie grupy do nowego zadania II

6 Spis treści Zapraszanie grupy na nowe spotkanie Scalanie grup ROZDZIAŁ XI, Notatki Informacje ogólne Tworzenie/Edycja notatki ROZDZIAŁ XII, Sejf Informacje ogólne ROZDZIAŁ XIII, SMS Informacje ogólne ROZDZIAŁ XIV, To samoœci Tworzenie nowej to samoœci Otwieranie to samoœci W³aœciwoœci Has³o dostêpu Tworzenie kopii zapasowej Odzyskiwanie danych z kopii zapasowej Kompaktowanie Naprawianie to samoœci Import danych Import z bazy danych Draco Import z Microsoft Outlook Import z ksi¹ ki adresowej Import z Outlook Express Import wiadomoœci pocztowych Import wizytówek vcard Import z plików tekstowych Eksport danych Eksport do wizytówek vcard Eksport do plików tekstowych III

7 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL ROZDZIAŁ XV, Funkcje komunikacyjne Telefonowanie Wysy³anie SMS'ów Wysy³anie wiadomoœci pocztowych Uruchamianie przegl¹darki internetowej ROZDZIAŁ XVI, Wydruki Okno Drukuj Opcje Zakres wydruku Rodzaje wydruku Czcionki Podgl¹d wydruku ROZDZIAŁ XVII, Ustawienia Baza danych Wartoœci domyœlne System U ytkownik Sekcje Podsumowanie Pogoda Informacje Poczta Podgl¹d wiadomoœci Redagowanie Podpisy Odpowiedzi Potwierdzenia Zabezpieczenia Anty-Spam Bia³a lista Czarna lista Blokowane kraje IV

8 Spis treści Blokowane jêzyki Blokowane nag³ówki Anty-Virus SMS Po³¹czenie Draco Agent DŸwiêki ROZDZIAŁ XVIII, Konfigurowanie kont pocztowych Ogólne Poczta przychodz¹ca Poczta wychodz¹ca ROZDZIAŁ XIX, Regu³y wiadomoœci Tworzenie nowej regu³y Tworzenie nowej regu³y na podstawie wiadomoœci ROZDZIAŁ XX, Kategorie 95 ROZDZIAŁ XXI, Draco Agent 97 ROZDZIAŁ XXII, Dodatki Struktura bazy danych Praca grupowa Skróty klawiaturowe S³owniczek B³êdy Licencje dodatkowe V

9

10 ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu Draco Organizer jest nowoczesnym programem typu Personal Information Manager (PIM), umo liwiaj¹cym przechowywanie kompleksowej informacji osobistej. We wspó³czesnym œwiecie niezbêdna staje siê mo liwoœæ szybkiego kontaktowania siê z wieloma osobami. G³ównie w tym celu powsta³ Draco Organizer. Pozwala on przechowywaæ typowe informacje zwi¹zane z czasem: zadania, spotkania i rocznice. Umo liwia tak e zapamiêtanie danych teleadresowych osób i firm, a tak e tworzenie grup osób oraz prowadzenie zapisek w notatniku. Wbudowany klient pocztowy pozwala w pe³ni korzystaæ z poczty elektronicznej i chroni przed otrzymywaniem reklam i innych niechcianych wiadomoœci. Niew¹tpliw¹ zalet¹ programu jest tak e szybkie wyszukiwanie informacji oraz tworzenie powi¹zañ miêdzy danymi ró nych typów, co u³atwia dotarcie do nich. Draco Organizer sprawi, e informacje których niekiedy z trudem poszukiwa³eœ w Internecie same wyœwietl¹ siê na Twoim ekranie a pogoda nie bêdzie ju zaskakiwaæ podczas wyjœcia z domu lub pracy. A kiedy ju skoñczysz pracê z komputerem bêdziesz móg³ byæ informowany o bie ¹cych zadaniach lub spotkaniach za pomoc¹ wiadomoœci SMS. Program zosta³ stworzony z myœl¹ o ludziach prowadz¹cych aktywne ycie zawodowe i nawi¹zuj¹cych wiele kontaktów a wiêc biznesmenów oraz ludzi na kierowniczych stanowiskach. Jednak uniwersalnoœæ programu sprawia, e mo e byæ przydatny wszystkim u ytkownikom komputera, którzy choæ raz musieli skorzystaæ z pomocy notesu lub kalendarza albo korzystaj¹ z poczty elektronicznej. 1

11 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Draco Organizer oferuje swoim użytkownikom : Informacje pogodowe dla wybranych lokalizacji. Informacje z serwisów informacyjnych. Obs³ugê poczty elektronicznej ( ). System filtrowania do automatycznego przetwarzania wiadomoœci. Wysoce skuteczny filtr antyspamowy. Pobieranie i wysy³anie wiadomoœci z kilku kont pocztowych jednoczeœnie. Wysy³anie SMS'ów. Przechowywanie informacji o zadaniach i spotkaniach. Rozbudowan¹ ksi¹ ka adresow¹. Tworzenie grup roboczych w celu zautomatyzowania tworzenia zadañ lub spotkañ oraz wysy³ania wiadomoœci. Przypominanie o zadaniach i spotkaniach. Automatyczne sprawdzanie czy nadesz³a nowa poczta. Zdalne informowanie u ytkownika o zdarzeniach poprzez SMS'y. Szyfrowanie danych zabezpieczonych has³em. Bezpieczne przechowywanie informacji w sekcji Sejf Import i eksport z innych baz danych. Co nowego w wersji 2.0 Najwa niejsze zmiany w stosunku do wersji 1.5: Nowy silnik bazodanowy zapewnia wiêksz¹ szybkoœæ i stabilnoœæ oraz nie powoduje konfliktów z programami opartymi o BDE. To samoœci (profile). Adaptacyjny modu³ antyspamowy. Sekcja Sejf umo liwiaj¹ca bezpieczne przechowywanie hase³. Archiwum wiadomoœci SMS. 2

12 ROZDZIAŁ I, Charakterystyka programu Drzewo nawigacyjne w sekcji Notatki. Szyfrowanie treœci wiadomoœci w oparciu o PGP. Mechanizm parkowania wiadomoœci. Opcja blokowania pobierania z sieci Internet obrazów w wiadomoœciach HTML. Obs³uga SSL 3

13 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

14 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Wymagania systemowe Draco Organizer jest przeznaczony do pracy w œrodowisku Windows 98/Milenium/NT/2000/XP w wersji polskojêzycznej. Aplikacja nie ma specjalnych wymagañ sprzêtowych. Jedynym istotnym wymaganiem jest poprawne dzia³anie jednego z wy ej wymienionych systemów i ok. 25 MB wolnego miejsca na dysku. Do poprawnego dzia³ania programu konieczne jest posiadanie zainstalowanej przegl¹darki internetowej MS Internet Explorer 5.5 lub nowszej. W przypadku instalacji pod Windows NT wymagana jest instalacja uaktualnienia Service Pack 6. Instalacja Przed zainstalowaniem programu nale y zapoznaæ siê z treœci¹ licencji na u ytkowanie programu Draco Organizer. Przerwanie folii zabezpieczaj¹cej opakowanie dysku CD jest równowa ne z zaakceptowaniem licencji. W celu zainstalowania programu nale y umieœciæ dysk CD z programem Draco Organizer do stacji CD-ROM. W przypadku standardowych ustawieñ systemu Windows, automatycznie uruchomi siê program instalacyjny. W przeciwnym razie nale y bezpoœrednio uruchomiæ program setup, który znajduje siê na dysku instalacyjnym. Kolejne kroki instalacji: 1. Ekran powitalny. 2. Umowa licencyjna, któr¹ nale y przeczytaæ i zaakceptowaæ aby kontynuowaæ instalacjê. 5

15 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL 3. Skrócona informacja o pakiecie Draco Organizer. 4. Zapytanie o folder docelowy, w którym ma zostaæ zainstalowany program. 5. Podsumowanie instalacji. 6. Kopiowanie wybranych sk³adników oraz automatyczna modyfikacja ustawieñ systemowych. Po zakoñczeniu instalacji nie jest wymagany restart komputera. Migracja danych z wersji wcześniejszych Aby przenieœæ dane z programu Draco Organizer 1.x do wersji 2.x nale y wykonaæ nastêpuj¹ce dzia³ania: 1. Zainstalowaæ i uruchomiæ program Draco Emigrant a nastêpnie wyeksportowaæ dane z wersji wczeœniejszej do nowo utworzonego folderu. (Draco Emigrant jest dostêpny na stronie producenta: 2. Odinstalowaæ wczeœniejsz¹ wersjê programu Draco Organizer oraz program Draco Emigrant. 3. Zainstalowaæ i uruchomiæ program Draco Organizer 2. W kreatorze nowej to samoœci, jako miejsce przechowywania danych nale y wskazaæ folder utworzony w programie Draco Emigrant. UWAGA! Mo liwe jest zainstalowanie obydwu wersji programu Draco Organizer (w tym celu nale y pomin¹æ krok 2), jednak nie jest mo liwe korzystanie z obydwu wersji jednoczeœnie. Pierwsze uruchomienie Podczas pierwszego uruchomienia programu Draco Organizer wyœwietli siê okno w którym nale y wprowadziæ klucz 6

16 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki aktywacyjny. Je eli podany kod aktywacyjny jest prawid³owy mo na rozpocz¹æ proces konfiguracji programu. W tym celu u ytkownik mo e skorzystaæ z pomocy kreatora ustawieñ w celu skonfigurowania programu. Kreator pomaga okreœliæ miejsce przechowywania danych, ustawienia dotycz¹ce alarmowania u ytkownika o zdarzeniach, wygl¹d programu a tak e wiele innych ustawieñ. Postać dokumentu Kieruj¹c siê przyzwyczajeniami u ytkowników do innych aplikacji tego typu oraz funkcjonalnoœci¹, podzieliliœmy przechowywane dane na nastêpuj¹ce sekcje: Podsumowanie Poczta Kalendarz Zadania Spotkania Rocznice Adresy Grupy Notatki Sejf SMS Poszczególne sekcje bêd¹ opisane w kolejnych rozdzia³ach. Operacje edycyjne Pomimo ró norodnoœci danych przechowywanych w poszczególnych sekcjach, podstawowe operacje edycyjne s¹ wykonywane bardzo podobnie. Dla u³atwienia tych operacji, dostêpnych jest kilka mechanizmów prowadz¹cych u ytkownika do tego samego celu: 7

17 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Aktywny pasek zadań. W ka dej sekcji przyciski na pasku zadañ powoduj¹ wykonanie operacji na aktualnie otwartej sekcji: - Nawigacja Pierwszy Poprzedni Nastêpny Ostatni rekord - Utworzenie nowego rekordu w sekcji - Usuniêcie rekordu - Edycja rekordu - Zapisanie rekordu - Cofniêcie zmian - Znajdowanie rekordu - Drukowanie sekcji - W zale noœci od sekcji dostêpnych jest te kilka dodatkowych przycisków. Menu główne. Do ka dej operacji mo na uzyskaæ dostêp poprzez menu programu. Menu kontekstowe. Najpotrzebniejsze operacje zwi¹zane ze wskazywanym obiektem s¹ dostêpne za poœrednictwem menu kontekstowego, otwieranego prawym przyciskiem myszy. Skróty klawiaturowe. Skróty klawiaturowe staj¹ siê bardzo wygodne w u yciu, zw³aszcza jeœli musimy czêsto wykonywaæ operacje edycyjne. Poni ej znajduje siê lista najczêœciej u ywanych skrótów klawiaturowych: - Nowy rekord - Usuñ rekord - Edytuj rekord - Wytnij tekst - Kopiuj tekst - Wklej tekst Ctrl+N Ctrl+D Ctrl+E Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V 8

18 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Wyszukiwanie danych Bardzo istotn¹ funkcj¹ programów typu PIM jest szybkie wyszukiwanie interesuj¹cych nas informacji. Dostêpne s¹ dwa mechanizmy wyszukiwania: - kontrolka do wyszukiwania z dopełnianiem - Okno Znajdź Kontrolka do wyszukiwania z dopełnianiem (rys. 2.1), jest kontrolk¹, która pozwala zlokalizowaæ interesuj¹cy nas rekord z danymi bez potrzeby wpisywania ca³ego s³owa. Dopasowanie odbywa siê na podstawie kolejnych wpisanych liter. Kontrolka ta jest wykorzystywana w bardzo wielu miejscach programu w celu u³atwienia wyszukiwania i edycji danych. Rysunek 2.1 Okno Znajdź (rys. 2.2) daje znacznie wiêcej mo liwoœci w porównaniu z kontrolk¹ do wyszukiwania z dope³nianiem, poza tym jest jedynym mechanizmem wyszukiwania w niektórych sekcjach programu. Okno to jest otwierane po wybraniu polecenia Znajdź z menu Edycja. Znajduj¹ siê w nim nastêpuj¹ce pola: Sekcja: Pole to umo liwia wybór sekcji w której chcemy dokonywaæ wyszukiwania. Kryterium: Jest to lista z której mo na wybraæ kryterium wyszukiwania. W zale noœci od sekcji dostêpne s¹ nastêpuj¹ce kryteria: 9

19 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL - Poczta: od, do, dw, udw, temat, data wys³ania, data odebrania, treœæ wiadomoœci, rozmiar, nag³ówek data utworzenia. - Zadania: opis, pocz¹tek zadania, koniec zadania, data utworzenia. - Spotkania: opis, data spotkania, miejsce, data utworzenia. - Rocznice: data rocznicy, data utworzenia. - Adresy: nazwa wyszukiwana, nazwa wyœwietlana, przydomek, imiê, nazwisko, stanowisko, firma, oddzia³, telefon, , numer kontaktu, notatka, data utworzenia. - Grupy: nazwa grupy, data utworzenia. - Notatki: treœæ notatki, data utworzenia. - Sejf: tytu³, lokacja, ID, data utworzenia - SMS: numer, odbiorca, treœæ wiadomoœci, data utworzenia Szukana wartoœæ. W polu tym nale y wpisaæ wartoœæ wed³ug wybranego kryterium. Dodatkowa opcja Uwzględniaj wielkość liter umo liwia okreœlenie sposobu wyszukiwania danych. Je eli opcja ta jest w³¹czona, podczas wyszukiwania uwzglêdniana jest wielkoœæ liter wzorca. Dotyczy to tylko wyszukiwania po polach tekstowych. 10

20 ROZDZIAŁ II, Pierwsze kroki Po wybraniu kryterium, wpisaniu szukanego tekstu b¹dÿ daty nale y klikn¹æ przycisk OK. Zostanie wtedy wyœwietlona lista wszystkich znalezionych rekordów w danej sekcji. Podwójne klikniêcie na elemencie tej listy powoduje przejœcie do odpowiedniego rekordu. 11

21 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

22 ROZDZIAŁ III, Podsumowanie ROZDZIAŁ III, Podsumowanie Informacje ogólne Sekcja Podsumowanie (rys. 3.1) mo e zawieraæ nastêpuj¹ce dane: Data oraz wschód i zachód słońca. Pogoda: Aktualna informacja pogodowa dla wybranych lokalizacji. Dla ka dej lokalizacji wyœwietlana jest informacja o zachmurzeniu i zjawiskach pogodowych reprezentowana przez odpowiednie ikony: brak zachmurzenia czêœciowe zachmurzenie pe³ne zachmurzenie opady deszczu mg³a opady œniegu Burze Ponadto wyœwietlana jest temperatura oraz wilgotnoœæ. Listê wyœwietlanych lokalizacji ustala siê w oknie ustawieñ. Informacje: Wybrane serwisy prasowe. Z ka dego serwisu pobierana jest lista artyku³ów i wyœwietlana w postaci listy odsy³aczy. Wyboru wyœwietlanych serwisów prasowych dokonuje siê w oknie ustawieñ. 13

23 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Poczta: Zestawienie folderów pocztowych, w których znajduj¹ siê nie przeczytane wiadomoœci. Kalendarz: Zestawienie zadañ, spotkañ i rocznic z bie ¹cego dnia. Pogoda oraz Informacje dostêpne s¹ tylko gdy komputer jest po³¹czony z Internetem. Rysunek

24 ROZDZIAŁ IV, Poczta ROZDZIAŁ IV, Poczta Informacje ogólne W sekcji Poczta (rys. 4.1) przechowywane s¹ wiadomoœci pocztowe ( ). Sekcja zawiera drzewo folderów, listê wiadomoœci przechowywanych w wybranym folderze oraz mo e zawieraæ (w zale noœci od ustawieñ) okienko podgl¹du wybranej wiadomoœci. Rysunek 4.1 Foldery s³u ¹ do ³atwiejszego zarz¹dzania poczt¹. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce foldery: Skrzynka odbiorcza. Domyœlnie w tym folderze umieszczane s¹ pobrane wiadomoœci. Wersje robocze. Zawiera zapisane wiadomoœci. Skrzynka nadawcza. Zawiera wiadomoœci do wys³ania. Wysłane wiadomości. Je eli wiadomoœæ zostanie wys³ana to domyœlnie trafia do tego folderu. 15

25 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Kosz. Zawiera usuniête wiadomoœci. U ytkownik mo e tworzyæ I usuwaæ dodatkowe foldery (polecenia te s¹ dostêpne z menu Folder b¹dÿ z menu kontekstowego drzewa folderów). Lista wiadomoœci w danym folderze zawiera status wiadomoœci (I), pole w którym mo emy wiadomoœæ oflagowaæ (F), pole parkowania (P), znacznik spamu (S), znacznik wirusów (W) oraz kolumny opisuj¹ce nadawcê, odbiorców, datê wys³ania oraz datê odebrania wiadomoœci. U ytkownik mo e okreœliæ które kolumny oraz w jakiej kolejnoœci maj¹ byæ wyœwietlane w oknie Kolumny (polecenie Widok Kolumny). Lista wiadomoœci mo e byæ filtrowana oraz sortowana na kilka sposobów. Filtrowanie mo na zmieniæ wybieraj¹c jedn¹ z piêciu opcji w menu Widok Pokaż : Wszystkie. Wyœwietlane s¹ wszystkie wiadomoœci. Dzisiejsze. Wyœwietlane s¹ tylko wiadomoœci z bie ¹cego dnia. Nie przeczytane. Wyœwietlane s¹ tylko nie przeczytane wiadomoœci. Przeczytane. Wyœwietlane s¹ tylko przeczytane wiadomoœci. Oflagowane. Wyœwietlane s¹ tylko oflagowane wiadomoœci. Lista wiadomoœci mo e byæ sortowana wed³ug nastêpuj¹cych kolumn: Priorytet Data wysłania Data odbioru Od Temat Rozmiar 16

26 ROZDZIAŁ IV, Poczta W przypadku sortowania wed³ug nadawcy (pole Od) lub tematu wiadomoœci, uwzglêdnianych jest pierwsze 100 znaków tych pól. Zgodziliœmy siê na takie uproszczenie gdy tylko nieliczne wiadomoœci posiadaj¹ temat d³u szy ni 100 znaków. Wyboru sposobu sortowania dokonuje siê w menu Widok Sortuj wg. Dodatkowo przez zaznaczenie lub odznaczenie opcji Porządek malejący mo na okreœliæ porz¹dek sortowania: malej¹cy lub rosn¹cy. Ikony na liście wiadomości Ikony na liœcie wiadomoœci w sekcji Poczta zawieraj¹ wa ne informacje zwi¹zane z przegl¹danymi wiadomoœciami i mog¹ stanowiæ du e u³atwienie w codziennej pracy. Wiadomoœæ zosta³a przeczytana. Nag³ówek wiadomoœci jest wyró niony jasn¹ czcionk¹. Wiadomoœæ nie zosta³a przeczytana. Nag³ówek wiadomoœci jest wyró niony czcionk¹ pogrubion¹. Na wiadomoœæ udzielono odpowiedzi. Wiadomoœæ zosta³a przes³ana dalej. Na wiadomoœæ udzielono odpowiedzi oraz wiadomoœæ zosta³a przes³ana dalej. Powy sze ikony dodatkowo mog¹ przyj¹æ niebieski odcieñ jeœli priorytet wiadomoœci jest niski lub odcieñ czerwony je eli priorytet jest wysoki. Wiadomoœæ zosta³a oflagowana. Wiadomoœæ jest zaparkowana Wiadomoœæ jest oznaczona jako spam 17

27 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Wiadomoœæ jest oznaczona jako wirus Do wiadomoœci do³¹czono jeden lub wiêcej plików Podgląd wiadomości Podgl¹d wiadomoœci mo e zostaæ w³¹czony lub wy³¹czony poprzez ustawienie opcji Podgląd wiadomości w menu Widok. Okienko podgl¹du zawiera treœæ wiadomoœci wraz z nag³ówkiem wiadomoœci. Je eli wiadomoœæ posiada za³¹czniki, w lewej czêœci okienka podgl¹du widoczna jest lista za³¹czników. Za³¹czniki mo na otwieraæ lub zapisywaæ na dysku. Aby otworzyæ za³¹cznik nale y wybraæ polecenie Otwórz w menu Folder lub w menu kontekstowym listy za³¹czników. Równie podwójne klikniêcie spowoduje otwarcie za³¹cznika. Aby zapisaæ zaznaczony za³¹cznik nale y wybraæ polecenie Zapisz jako lub Zapisz wszystkie jeœli chcemy zapisaæ wszystkie za³¹czniki. Za³¹cznik mo na zapisaæ tak e przeci¹gaj¹c go do okna Eksploratora Windows lub na pulpit. Tworzenie nowej wiadomości Aby utworzyæ now¹ wiadomoœæ nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: W menu Wiadomość wybierz polecenie Nowa wiadomość. W oknie Nowa wiadomoœæ dodaj odbiorców, okreœl temat wiadomoœci a w polu tekstowym wpisz treœæ wiadomoœci. Kliknij przycisk Wyślij teraz lub Wyślij później. 18

28 ROZDZIAŁ IV, Poczta Odpowiadanie na wiadomość Aby odpowiedzieæ tylko nadawcy: W menu Wiadomoœæ wybierz polecenie Odpowiedz nadawcy. Aby odpowiedzieæ wszystkim adresatom: W menu Wiadomość wybierz polecenie Odpowiedz wszystkim. W polu tekstowym wpisz treœæ odpowiedzi. Kliknij przycisk Wyślij teraz lub Wyślij później. Przesyłanie wiadomości dalej Aby przes³aæ innym osobom otrzyman¹ wiadomoœæ: W menu Wiadomość wybierz polecenie Prześlij dalej. Okreœl odbiorców wiadomoœci. Kliknij przycisk Wyślij teraz lub Wyślij później. Tworzenie wiadomości z załącznikami S¹ trzy sposoby utworzenia nowej wiadomoœci zawieraj¹cej za³¹cznik: W menu Wiadomość wybierz polecenie Wyślij plik a nastêpnie wybierz pliki które maj¹ zostaæ do³¹czone do wiadomoœci. W menu Wiadomość wybierz polecenie Nowa wiadomość. W oknie Nowa wiadomość kliknij przycisk Załącznik a nastêpnie wybierz pliki które maj¹ zostaæ do³¹czone do wiadomoœci. W menu Wiadomość wybierz polecenie Nowa wiadomość. Nastêpnie przeci¹gnij odpowiednie pliki z Eksploratora 19

29 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Windows do okna nowej wiadomoœci. Pozosta³e czynnoœci s¹ takie same jak w przypadku tworzenia nowej wiadomoœci bez za³¹czników. Okno edycji wiadomości Okno edycji wiadomoœci s³u y do edytowania treœci wiadomoœci (rys.4.2) podczas tworzenia nowej wiadomoœci, odpowiadania nadawcy b¹dÿ przesy³ania dalej. W oknie tym okreœla siê odbiorców wiadomoœci, nadawcê, temat oraz treœæ wiadomoœci. Na pasku zadañ znajduj¹ siê te przyciski pozwalaj¹ce ustawiæ priorytet wiadomoœci oraz okreœliæ czy odbiorca otrzyma ¹danie potwierdzenia odbioru. Mo liwe jest sprawdzenie pisowni tekstu wiadomoœci za pomoc¹ przycisku. Okno ustawieñ zwi¹zanych ze sprawdzaniem pisowni otwiera siê poleceniem Ustawienia dostêpnym w menu Pisownia. Rysunek

30 ROZDZIAŁ IV, Poczta Po zainstalowaniu w systemie programu PGP dostêpne s¹ równie dwie dodatkowe opcje: Szyfruj wiadomość (PGP) Podpisz wiadomość (PGP) Wiêcej informacji o PGP mo na znaleÿæ w podrozdziale PGP. Wybór adresatów wiadomości pocztowych Aby dodaæ odbiorców edytowanej wiadomoœci nale y dla ka dego adresata wpisaæ jego adres lub nazwê wyszukiwan¹ je eli adresat znajduje siê w bazie danych a nastêpnie wcisn¹æ ENTER lub klikn¹æ przycisk. Mo liwy jest tak e wybór odbiorców wiadomoœci przy u yciu standardowego okna, które jest dostêpne po wybraniu polecenia Wybierz adresatów w menu Narzędzia lub za pomoc¹ przycisku. Formatowanie tekstu wiadomości Aby uwypukliæ fragment tekstu wiadomoœci lub nadaæ mu okreœlon¹ strukturê np. poprzez pogrubienie czcionki, zmianê koloru, czy wypunktowane - mo na pos³u yæ siê jêzykiem Hypertext Markup Language (HTML). Format HTML pozwala równie umieszczaæ w wiadomoœciach grafikê i ³¹cza do witryn sieci Internet. Aby zmieniæ format edytowanej wiadomoœci nale y w menu Format wybraæ polecenie HTML. Wiadomoœci w formacie HTML mog¹ byæ prawid³owo odczytane jedynie za pomoc¹ programów obs³uguj¹cych Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). W programach, które nie obs³uguj¹ tego standardu wiadomoœci te bêd¹ mia³y postaæ zwyk³ego tekstu z do³¹czonym plikiem HTML. 21

31 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Wysyłanie i odbiór wiadomości Do wysy³ania i odbioru wiadomoœci s³u ¹ cztery polecenia dostêpne w menu Narzędzia Wyślij i odbierz: Wyślij i odbierz wszystkie. Polecenie wysy³a wszystkie wiadomoœci znajduj¹ce siê w folderze Skrzynka nadawcza i odbiera nowe wiadomoœci z wszystkich kont pocztowych. Wyślij wszystkie. Polecenie wysy³a wszystkie wiadomoœci znajduj¹ce siê w folderze Skrzynka nadawcza. Odbierz wszystkie. Polecenie odbiera nowe wiadomoœci z wszystkich kont pocztowych. Odbierz z konta. Umo liwia odebranie wiadomoœci z wybranego konta pocztowego. Pobieranie nagłówków wiadomości W przypadku po³¹czenia z internetem za poœrednictwem modemu niejednokrotnie mo e siê zdarzyæ, e potrzebujemy pobraæ jedn¹ wiadomoœæ (dowiedzieliœmy siê o tym np. telefonicznie) jednak ktoœ przys³a³ nam wczeœniej du ¹ wiadomoœæ z za³¹cznikami. Wtedy przy z³ym stanie ³¹czy szybkie pobranie interesuj¹cej nas wiadomoœci mo e byæ k³opotliwe. Wygodne mo e siê okazaæ wstêpne pobranie nag³ówków, okreœlenie które wiadomoœci chcemy w danej chwili pobraæ, które usun¹æ, a nastêpnie pobraæ wybrane wiadomoœci. Polecenie Odbierz z konta w menu Narzędzia Wyślij i Odbierz otwiera okno Odbierz wiadomoœci z konta (rys. 4.3). W oknie tym mamy mo liwoœæ okreœlenia z którego konta pocztowego chcemy pobraæ wiadomoœci. Dostêpne s¹ tak e dwie dodatkowe opcje: 22

32 ROZDZIAŁ IV, Poczta Rysunek 4.3 Pobierz nagłówki. Wybranie tej opcji powoduje pobranie najpierw nag³ówków wiadomoœci i wyœwietlenie ich listy (patrz: Lista nag³ówków wiadomoœci) przed pobraniem wiadomoœci. Tylko nowe wiadomości. Ta opcja ma sens je eli we w³aœciwoœciach konta pocztowego ustawiona jest opcja Pozostaw wiadomości na serwerze. Wtedy, mimo e na serwerze mo e znajdowaæ siê wiele wiadomoœci to i tak pobrane zostan¹ tylko nowe wiadomoœci, to znaczy te które nie by³y wczeœniej pobrane przez program i zapisane w bazie danych. Lista nagłówków wiadomości W okienku tym wyœwietlana jest lista wiadomoœci znajduj¹cych siê na serwerze. Lista ta zawiera specjalne kolumny pozwalaj¹ce okreœliæ jaka akcja ma byæ wykonywana na poszczególnych wiadomoœciach: 23

33 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL # - numer wiadomoœci na serwerze. Przeczytana - je eli zaznaczymy wiadomoœæ jako przeczytan¹ to bêdzie ona pomijana przy nastêpnym pobieraniu nowych wiadomoœci. Odbierz - wiadomoœæ do odbioru. Usuń - wiadomoœæ do usuniêcia. Zaznaczanie wiadomoœci jako przeczytane a tak e odbieranie i usuwanie wiadomoœci odbywa siê dopiero po klikniêciu przycisku Wykonaj. Konfigurowanie kont pocztowych Po utworzeniu nowej bazy danych u ytkownik jest pytany czy uruchomiæ kreatora kont pocztowych. Kreator ten pozwala w przyjazny sposób skonfigurowaæ ustawienia konta pocztowego. Je eli chcemy dodaæ, usun¹æ lub zmodyfikowaæ konto nale y wybraæ polecenie Konta pocztowe w menu Narzędzia. Szczegó³owy opis konfiguracji kont pocztowych u ytkownik znajdzie w rozdziale XVIII. Anty-Spam System detekcji spamu umo liwia ograniczenie liczby odbieranych wiadomoœci reklamowych. Skutecznoœæ mechanizmu jest zale na od stopnia jego wyuczenia. Nasze testy wykaza³y 95% skutecznoœæ usuwania niechcianej poczty przy bliskiej zeru liczbie pomy³ek po zaledwie jednym tygodniu treningu, co stanowi wynik porównywalny z najlepszymi mechanizmami tej klasy na œwiecie. Dodatkowo skutecznoœæ systemu detekcji spamu jest tym wiêksza im wiêcej u ytkownik otrzymuje niechcianej poczty, pod warunkiem e system jest douczany. 24

34 ROZDZIAŁ IV, Poczta Trening systemu polega na rêcznym oznaczaniu wiadomoœci jako spam, lub odznaczaniu wiadomoœci b³êdnie uznanych za spam. Do oznaczania wiadomoœci jako spam s³u y specjalna flaga na liœcie wiadomoœci w sekcji Poczta. Trening najczêœciej jest nieskoñczonym procesem, jednak w miarê up³ywu czasu liczba niechcianych wiadomoœci trafiaj¹cych do Skrzynki odbiorczej ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Nasze testy wykazuj¹, e system robi najmniej pomy³ek, je eli w³¹czona jest automatyczna aktualizacja bia³ej i czarnej listy. PGP PGP to program s³u ¹cy do szyfrowania ró nego rodzaju danych i informacji. Wykorzystuje on metodê kodowania/rozkodowania, która jak do tej pory nie zosta³a oficjalnie przez nikogo na œwiecie "z³amana", tzn. nie zosta³ znaleziony sposób na rozszyfrowanie informacji bez posiadania znajomoœci has³a szyfruj¹cego. Wersja komercyjna dostêpna jest na stronie: Wersja do u ytku domowego znajduje siê na stronie: Je eli w systemie zainstalowano PGP, Draco Organizer umo liwia szyfrowanie wiadomoœci pocztowych oraz dodawanie do wiadomoœci podpisu cyfrowego. Funkcje te s¹ dostêpne bezpoœrednio w oknie edycji wiadomoœci. 25

35 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

36 ROZDZIAŁ V, Kalendarz ROZDZIAŁ V, Kalendarz Informacje ogólne Sekcja Kalendarz (rys. 5.1) pozwala na wyœwietlenie zadañ, spotkañ i rocznic z danego dnia. Zadania, spotkania i rocznice wyœwietlane s¹ na osobnych listach. Wygl¹d i obs³uga listy zadañ s¹ takie same jak w sekcji Zadania (rozdz. 6). Analogicznie jest z list¹ spotkañ (rozdz. 7) i rocznic (rozdz. 8). Dzieñ z którego maj¹ byæ wyœwietlane dane okreœla siê za pomoc¹ kalendarza umieszczonego po lewej stronie okna. Rysunek

37 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL

38 ROZDZIAŁ VI, Zadania ROZDZIAŁ VI, Zadania Informacje ogólne Sekcja Zadania (rys. 6.1) umo liwia wyœwietlenie zadañ spe³niaj¹cych okreœlone kryterium. Wybór kryterium dokonywany jest przez wciœniêcie odpowiedniego przycisku na pasku pod paskiem zadañ. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce kryteria wyboru: Zaległe. Kryterium to umo liwia wybranie tylko zaleg³ych zadañ. Zadanie jest zaleg³e je eli nie jest wykonane i data ukoñczenia zadania jest przynajmniej o 1 dzieñ wczeœniejsza od bie ¹cej daty. Bieżące. Wszystkie niewykonane zadania z bie ¹cego dnia. Przyszłe. Wszystkie niewykonane zadania dla których data pocz¹tku jest przynajmniej o 1 dzieñ póÿniejsza od bie ¹cej daty. Wykonane. Wszystkie wykonane zadania. Wszystkie. Zostan¹ wyœwietlone wszystkie zadania znajduj¹ce siê w tej sekcji Zakres. Niewykonane zadania z przedzia³u czasowego. Zakres mo na wybraæ przez przytrzymanie na kalendarzu wciœniêtego lewego przycisku myszy. Zadania mog¹ byæ posortowane wed³ug jednego z trzech kryteriów: Sortuj wg daty początku Sortuj wg daty końca Sortuj wg priorytetu Kryterium wyboru oraz kryterium sortowania mo na zmieniæ w menu Widok. 29

39 DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Rysunek 6.1 Lista zadañ zawiera zadania spe³niaj¹ce powy sze kryteria. W poszczególnych kolumnach wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje: Priorytet (P). Dostêpne s¹ trzy priorytety: normalny, wysoki (czerwony wykrzyknik) oraz niski (szary wykrzyknik ). Zadanie wykonane (W). Zaznaczenie zadania jako wykonanego automatycznie ustala datê wykonania zadania na bie ¹c¹ datê. Termin wykonania zadania. Opis zadania. Pod kalendarzem znajduj¹ siê dwa pola zwi¹zane z aktualnie wybranym zadaniem: opis zadania oraz grupa robocza. Podwójne klikiêcie na elemencie grupy roboczej otwiera okno Adres, które pozwoli wykonaæ jedn¹ z czterech akcji: ZnajdŸ, Telefonuj, Wyœlij SMS lub Wyœlij . 30

40 ROZDZIAŁ VI, Zadania Tworzenie zadania Aby utworzyæ nowe zadanie nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1 W menu Zadanie wybierz polecenie Nowe zadanie. 2 Na zak³adce Zadanie okreœl pocz¹tek i koniec zadania, priorytet oraz opisz czego dotyczy zadanie. 3 Na zak³adce Grupa robocza maj¹cych wykonywaæ zadanie. mo esz okreœliæ listê osób 4 Na zak³adce Alarm mo esz ustawiæ alarm dla tworzonego zadania. 5 Je eli zadanie bêdzie siê powtarzaæ wtedy na zak³adce Powtarzanie okreœl ile razy i w jakich odstêpach czasu maj¹ wyst¹piæ powtórzenia. 6 Kliknij przycisk OK. Grupa robocza Z ka dym zadaniem mo na powi¹zaæ grupê adresów z ksi¹ ki adresowej. S³u y do tego zak³adka Grupa robocza w oknie edycji zadania. Na zak³adce tej znajduje siê lista adresów grupy roboczej, któr¹ mo na modyfikowaæ za pomoc¹ przycisków Dodaj i Usuń. Ustawianie alarmu Do ustawiania alarmu zwi¹zanego z wykonywaniem konkretnego zadania s³u y zak³adka Alarm w oknie edycji zadania. Czas alarmu mo na ustawiæ na 3 ró ne sposoby: Data i godzina alarmu Liczba minut/godzin/dni przed koñcem zadania 31

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna 1. Jak dzia³a poczta elektroniczna? 2. Adresy e-mail 3. Wysy³anie listów elektronicznych 4. List z za³¹cznikiem 10 temat Postrzegany powszechnie jako ca³oœæ, Internet nie jest jednolitym

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU Z MICROSOFT WINDOWS

PODSTAWY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU Z MICROSOFT WINDOWS PODSTAWY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU Z MICROSOFT WINDOWS Komputer pod³¹czony do Internetu otwiera mnóstwo możliwoœci. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawê, że stopieñ zaawansowania komputerów

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo