Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

2 Gdyński Program WspieraniaPrzedsiębiorczości obowiązuje od 2001 r. Cele: wspieranie aktywności gospodarczej lokalnego biznesu zachęta do zakładania własnych firm przeciwdziałanie bezrobociu aktywizacja lokalnego rynku pracy promocja inwestycyjnych walorów miasta Inicjatywy: Konkurs Gdyński Biznesplan Pomorskie Miasteczko Zawodów Targi Pracy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Międzynarodowe Fora Gospodarcze Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

3 Gdyńskie Centrum Wspierania Działa od 2007 r. Gdynia, ul. 10 Lutego 24 Przedsiębiorczości Cele GCWP: -promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdyni - znoszenie barier na drodze do własnej firmy GCWP przykład funkcjonowania tzw. jednego okienka czyli współpracy jednostek administracji samorządowej (tutejszego Urzędu Miasta) z administracjąpubliczną(zus, Urząd Skarbowy). Wspólne zaangażowanie tych instytucji doprowadziło do uzyskania optymalnego efektu jakim jest kompleksowa usługa dla MŚP od doradztwa i szkoleń, poprzez rejestrację działalności gospodarczej, po organizację konkursów, targów pracy, dni przedsiębiorczości itp.

4 Oferta GCWP W GCWP można uzyskać informację w zakresie dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorców, możliwych źródełfinansowania działalności gospodarczej, prawnych aspektów prowadzenia biznesu czy oferty instytucji wspierających przedsiębiorczość. Wszelkie informacje oraz porady udzielane są bezpłatnie.

5 Pełna obsługa merytoryczna osób niepełnosprawnych Oferta GCWP Zespół specjalistów doradza: osobom niepełnosprawnym pragnącym powrócić na rynek (założyć własną działalność gospodarczą); pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępnych sposobów wsparcia, także finansowego.

6 Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyznawane sąwyłącznie osobom niepełnosprawnym zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Gdynia, które spełniają następującej warunki: 1/ sąosobąniepełnosprawnązarejestrowanąw Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni jako osoba bezrobotna; 2/ sąosobąniepełnosprawnązarejestrowanąw Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni jako osoba poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu.

7 Oferta GCWP Portal internetowy Zespół redakcyjny na bieżąco aktualizuje informacje związane z przedsiębiorczością przydatne przedsiębiorcom. Potwierdzanie Profilu Zaufanego Pomagamy założyć konto na platformie epuap. Utworzony tam profil użytkownika, po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania, staje się Profilem Zaufanym. Fakty Gospodarcze z Gdyni umożliwiamy prezentowania interesujących dokonań gdyńskich firm a także zapowiedzi biznesowych wydarzeń. Bezpłatna baza firm - Każda osoba rejestrująca działalność w Gdyni może stworzyć profil swojej firmy na naszej stronie internetowej.

8 Podejmowanie, wykonywania i zakończenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (tekst jednolity Dz.Uz 2013r. poz672). Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Oznacza to, że możemy podjąćdowolnądziałalność, o ile przepisy szczegółowe nie nakładają na nas, w tym względzie, ograniczeń tj. uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

9 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Od dnia 1 lipca 2011r. organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy jest Minister Gospodarki, który prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez portal Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Drukiem obowiązującym przedsiębiorcę służącym do rejestracji, zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz likwidacji wpisu do działalności gospodarczej jest wniosek CEIDG-1.

10 silne strony Mikrofirma słabe strony Duża elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na sygnały z rynku W przeciwieństwie do gigantów bliski kontakt z pracownikami Indywidualna działalność gospodarcza jako alternatywa wobec braku zatrudnienia Brak kapitału na rozruch Koszty psychologiczne prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej (cały czas jestem w pracy) Odpowiedzialnośćcałym majątkiem

11 Zakładanie działalności gospodarczej Droga do własnej firmy: Biznesplan Wybór formy prawnej prowadzenia działalności Finansowanie działalności Rejestracja działalności w urzędach

12 Biznesplan Biznesplan to szczegółowy plan działania firmy spełniający następujące funkcje: porządkuje w formie pisemnej projekt przedsięwzięcia określa, gdzie jesteśmy na początku naszej drogi, dokąd zmierzamy, jak chcemy tam dotrzeć i jakie osiągniemy korzyści dążąc konsekwentnie do wyznaczonego celu przedstawia firmę potencjalnym pożyczkodawcom, kredytodawcom, inwestorom i innym osobom, które mogą wspomóc projekt w drodze do sukcesu umożliwia poznanie procesu planowania, a wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie jego tworzenia pozwalają na szybkie reagowanie na zmiany otoczenia

13 Biznesplan powinien zawierać I. Informacje ogólne: dane podstawowe o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, telefon, fax, , rodzaj działalności) historia przedsiębiorstwa (forma prawna, kapitałzałożycielski, data rozpoczęcia działalności, krótki jej opis, dotychczasowe osiągnięcia) informacje o właścicielu lub wspólnikach firmy (dane personalne, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe, doświadczenie z projektowanym przedsięwzięciem, majątek osobisty) II. Opis projektowanego przedsięwzięcia: czego dotyczy przedsięwzięcie obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego obecna i przewidywana struktura zatrudnienia (kwalifikacje, poziom wynagrodzeń) III. Dane dotyczące produktów lub usług: krótki opis produktu lub usługi (cechy i zalety, przewaga nad produktami konkurencyjnymi) możliwości produkcyjne, stopień ich wykorzystania, ceny jednostkowe zapewnienie jakości produktów lub usług

14 Biznesplan powinien zawieraćcd. IV. Ocena rynku: główni odbiorcy, formy rozliczeń główni dostawcy surowców lub towarów posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami przewidywana skala rynku sezonowość popytu i jego wpływ na wielkość sprzedaży główni konkurenci firmy, ich oferta i ceny V. Analiza finansowa (audyt): koszty startu (plan finansowy) źródła finansowania projektu bilans początkowy zestawienie przewidywanych przychodów i wydatków (miesięcznych i rocznych) VI. Wnioski i podsumowanie

15 Pamiętaj! Oceń wysokość swojego kapitału pod kątem wydatków na: wyższy czynsz za lokal, ubezpieczenie lokalu, koszty eksploatacji pojazdu, telefonu, energii elektrycznej, itp. koszty osobowe (miesięczne składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne) ewentualne odsetki spłaty kredytu Posiadany kapitał może nie wystarczyć na rozwój działalności: nabywcy mogą się spóźniać z zapłatą za produkty, natomiast dostawcy surowców, materiałów itp. nie zechcą całymi miesiącami czekać na zapłatę produkt będzie miał mały zbyt i urośnie góra niezapłaconych zapasów lub wyrób będzie się sprzedawał, jak ciepłe bułki, co może zachęcić konkurencję dysponującą większymi możliwościami finansowymi

16 Formy prowadzenia działalności I. Jednoosobowa działalność gospodarcza II. Działalnośćgospodarcza prowadzona jako wspólnik spółki cywilnej Zasady tworzenia ifunkcjonowaniaspółek cywilnychreguluje art Kodeksu cywilnego. III. Spółki prawa handlowego (osobowe, kapitałowe) Spółki prawa handlowego rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

17 Profil zaufany To bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji- odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zakładając konto na epuaptworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

18 Podpis elektroniczny To narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów drogąelektroniczną. Jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokenausb oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. W ten sposób złożony podpis jest pod względem prawnym równoważny z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany m.in. do: podpisywania umów, składania podań i pism, podpisywania faktur elektronicznych, zarejestrowania działalności gospodarczej składania deklaracji celnych i podatkowych, oraz zgłoszeń ubezpieczenia społecznego.

19 Rejestracja działalności gospodarczej 1. Wypełnienie wniosku papierowego pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie miasta lub gminy; urząd przekształca go na wniosek elektroniczny; przesłanie wniosku CEIDG-1 listem poleconym do wybranego urzędu miasta lub gminy; podpis musi byćpotwierdzony notarialnie;

20 Rejestracja działalności gospodarczej 2. Za pośrednictwem platformy CEIDG: zalogowanie siędo CEIDG, wypełnienie wniosku on-linei złożenie go elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany); zalogowanie siędo CEIDG, wypełnienie wniosku on-linei przedłożenie jego numeru w urzędzie miasta lub gminy (np. w GCWP); bez logowania siędo CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu miasta lub gminy (np. w GCWP);

21 Rejestracja działalności gospodarczej 3. Złożenie wniosku CEiDG-1 poprzez platformę epuap Pamiętaj! Procedura rejestracji jest obowiązkowa. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

22 Wniosek CEIDG-1 określa: Firmę(nazwa) przedsiębiorcy (tj. imięi nazwisko, ozdobnik) zgodnie z kc. przedsiębiorcąjest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna ( ) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Polska Klasyfikacja Działalności -kody PKD (tj. oznaczenie profilu działalności gospodarczej na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej)Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże sięz koniecznościąotrzymania koncesji, zezwolenia lub licencji (rozdział4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 173, poz z 2004r. z późn. zm.) Formy opodatkowania działalności gospodarczej(zasady ogólne skala podatkowa 18%, 32%/ podatek liniowy jednolita stawka podatkowa 19% / ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - inne ewidencje/ karta podatkowa dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona)

23 Ulotka dotycząca form opodatkowania działalności gospodarczej wydana przez Ministerstwo Finansów dostępna jest na stronie ministerstwa finansów

24 Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: zgłoszeniem przedsiębiorcy do: Urzędu Statystycznego celem nadania bądź aktualizacji numeru REGON; Zakładu UbezpieczeńSpołecznych celem zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego; Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania bądź aktualizacji numeru NIP. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego celem zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

25 Ulgi dla przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych 24-miesięczna ulga dla osób, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarcząlub które w przeciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie prowadziły działalności gospodarczej. Ulga nie przysługuje osobom, które rozpoczynajądziałalnośćgospodarcząi świadczą usługi dla swojego pracodawcy! Urząd Skarbowy Kwartalne opłacanie zaliczek w PIT Kwartalne rozliczanie podatku VAT VAT - metoda kasowa Jednorazowa amortyzacja Zwrot wydatków na kasę fiskalną

26 ZUS -składki na poszczególne fundusze ubezpieczenia w okresie od r. do r. Ubezpieczenie Ulgowe Normalne Emerytalne 98,38 zł 438,73 zł Rentowe 40,32 zł 179,81 zł Wypadkowe 9,73 zł 43,38 zł Chorobowe (nieobowiązkowe) 12,35 zł 55,07 zł Zdrowotne 270,40 zł 270,40 zł Fundusz Pracy Razem ,18 zł 55,07 zł 1042,46 zł

27 Koszty zakładania biznesu Zero opłat administracyjnych podczas rejestracji firmy. Opłacie podlega rejestracja dla potrzeb podatku VAT (aktualnie 170 zł). Inne koszty: 1.Koszty zakupu sprzętu lub materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności- koszty inwestycyjne; 2.Koszty zakupu lub wynajmu powierzchni biurowej, handlowej lub produkcyjnej; 3.Koszty stałe-eksploatacyjne ( np. media, paliwo); 4.Koszty reprezentacji i reklamy.

28 Obowiązki przedsiębiorcy Posiadanie firmowego konta w przypadku transakcji, której wartość przekracza Euro bez względu na liczbę płatności. Wybórodpowiednich ubezpieczeńw ZUS w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie VAT-Rw Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT -najpóźniej w dniu poprzedzającym dzieńrozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT. Posługiwanie się w obrocie gospodarczym numerem NIP. Posługiwanie się pieczątką firmową(pełna nazwa zawierająca imię i nazwisko i/lub formę prawną, dane adresowe siedziby firmy, NIP).

29 Platforma epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiaćsprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele administracji publicznej bezpłatnie udostępniaćswoje usług w postaci elektronicznej. Ideąprzyświecającąbudowie epuapbyło stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług administracji publicznej.

30 Pojedynczy Punkt Kontaktowy Pojedynczy Punkt Kontaktowypomaga uzyskaćwiedzęjak krok po kroku zrealizowaćdanąprocedurę, jak załatwićsprawęurzędowąnie wychodząc z domu, jak uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów w Polsce i w krajach UE. Pojedynczy Punkt Kontaktowy umożliwia: otrzymanie informacji jak realizować procedury związane z działalnością gospodarczą elektronicznąrealizacjęprocedur administracyjnych szybki dostęp do informacji o instytucjach i rejestrach publicznych uzyskanie porady eksperckiej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Adres:

31

32 SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów -sporów z administracjąpublicznąinnego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVITpomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Adres:

33 Kontakt Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Miasta Gdyni Gdynia, ul. 10 Lutego 24 tel , tel./fax Anna Berg

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę Jak założyć własną firmę 15 maja 2014 21.05.2015 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc-Tarczewska Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ TWARDYCH WERSJA SKRÓCONA V BLOK TEMATYCZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Opracowała: Joanna

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo