Enterprise JavaBeans

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterprise JavaBeans"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Enterprise JavaBeans Autorzy: Ed Roman, Scott W. Ambler, Tyler Jewell T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Miko³aj Szczepaniak ISBN: Tytu³ orygina³u: Mastering Enterprise JavaBeans, 2nd Edition Format: B5, stron: 609 TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) DODAJ DO KOSZYKA ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Technologia EJB stanowi podstawê platformy Java 2 Enterprise Edition. Umo liwia ona tworzenie komponentów programistycznych dzia³aj¹cych po stronie serwera, które mog¹ byæ instalowane i uruchamiane na serwerach aplikacyjnych ró nych producentów, zgodnych ze standardem EJB. Technologia EJB umo liwia zakup gotowych komponentów od konkretnego sprzedawcy, po³¹czenie z komponentami od innego sprzedawcy i uruchomienie ich na serwerze aplikacji dostarczonym przez jeszcze kogo innego. EJB doczeka³o siê ju drugiej wersji specyfikacji. EJB 2.0 wprowadza wiele zmian, w tym nowy rodzaj komponentów: sterowane komunikatami. Ksi¹ ka Enterprise JavaBeans opisuje EJB 2.0 prezentuj¹c zarówno podstawowe zagadnienia zwi¹zane z komponentami EJB, jak i tematy najbardziej zaawansowane. Pokazuje w ten sposób zalety i wady budowania aplikacji opartych na tej technologii. Dziêki tej ksi¹ ce nauczysz siê tak pasjonuj¹cych zagadnieñ, jak strategie projektowe EJB, relacje EJB oraz rozmaite spojrzenia na kwestiê trwa³o ci danych przetwarzanych przez komponenty. Do zrozumienia tej ksi¹ ki wymagana jest wy³¹cznie znajomo æ Javy. Ksi¹ ka przedstawia: Podstawy tworzenia komponentów EJB Komponenty sesyjne, encyjne i sterowane komunikatami Zarz¹dzanie trwa³o ci¹, komponenty encyjne typu CMP Java Message Service (JMS) Relacje miêdzy komponentami encyjnymi Najlepsze wzorce tworzenia sta³ych komponentów Zarz¹dzanie projektami wykorzystuj¹cymi EJB Ró ne serwery EJB i kryteria wyboru serwera Budowê aplikacji z wykorzystaniem EJB, serwletów i JSP

2 Spis treści O Autorze Przedmowa Wstęp Część I Wprowadzenie...r Rozdział 1. Wstęp do EJB Przyczyny powstania EJB...w...29 Dziel i zwyciężaj...w...32 Architektura komponentowa...w...36 Wprowadzenie Enterprise JavaBeans...w...37 Dlaczego Java?...w...38 EJB jako rozwiązanie biznesowe...w...39 Ekosystem EJB...w...41 Dostawca komponentu...w...41 Programista aplikacji...w...42 Wdrożeniowiec EJB...w...42 Administrator systemu...w...43 Dostawca kontenera i serwera...w...43 Sprzedawcy narzędzi...w...44 Podsumowanie ról...w...44 Platforma Java 2, Enterprise Edition (J2EE)...w...46 Technologie J2EE...w...47 Podsumowanie...w...w.51 Rozdział 2. Podstawy EJB Komponenty EJB...w...53 Rodzaje komponentów...w...54 Obiekty rozproszone. Podstawa technologii EJB...w...55 Obiekty rozproszone i oprogramowanie pośredniczące...57 Jawne oprogramowanie pośredniczące...w...57 Niejawne oprogramowanie pośredniczące...w...59 Z czego składa się komponent EJB?...w...60 Klasa komponentu EJB...w...60 Obiekt EJB...w...w.62 Obiekt domowy...w...67

3 6 Enterprise JavaBeans Interfejsy lokalne...w...69 Deskryptor rozmieszczenia...w...71 Pliki wymagane przez producentów serwerów...w..73 Plik ejb-jar...w...w.73 Podsumowanie dotyczące wprowadzonych pojęć...74 Podsumowanie...w...w.76 Rozdział 3. Twój pierwszy komponent Jak opracować komponent EJB?...w...77 Interfejs zdalny...w...w.78 Interfejs lokalny...w...w79 Interfejs domowy...w...80 Lokalny interfejs domowy...w...81 Klasa komponentu...w...83 Deskryptor rozmieszczenia...w...86 Pliki wymagane przez producentów serwerów...w...87 Plik ejb-jar...w...w...87 Wdrażanie komponentu...w...88 Opcjonalny plik jar dla klienta EJB...w...89 Jak wywoływać komponenty?...w...90 Znajdowanie obiektu domowego...w...90 Uruchamianie systemu...w...94 Wyjście po stronie serwera...w...94 Wyjście po stronie klienta...w...95 Implementacja interfejsów komponentu...w...95 Rozwiązanie...w...96 Podsumowanie...w...w.96 Część II Triada komponentów...r Rozdział 4. Wprowadzenie do komponentów sesyjnych Czas życia komponentu sesyjnego...w...99 Podtypy komponentów sesyjnych...w Stanowe komponenty sesyjne...w Bezstanowe komponenty sesyjne...w Specjalne właściwości stanowych komponentów sesyjnych Realizowanie efektu gromadzenia komponentów stanowych Zasady zarządzania stanem konwersacji...w Zwrotne metody aktywacji i pasywacji...w Podsumowanie implementacji metod...w Prosty bezstanowy komponent sesyjny...w Diagramy cyklu życia komponentów sesyjnych Podsumowanie...w Rozdział 5. Wprowadzenie do komponentów encyjnych Pojęcia związane z trwałością...w Serializacja obiektów Javy...w Odwzorowanie obiektowo-relacyjne...w Obiektowe bazy danych...w Czym jest komponent encyjny?...w Pliki składające się na komponent encyjny...w Własności komponentów encyjnych...w Komponenty encyjne odporność na awarie...w128 Komponent encyjny perspektywa bazy danych Wiele egzemplarzy komponentu encyjnego może reprezentować te same dane

4 Spis treści 7 Egzemplarze komponentów encyjnych mogą być gromadzone Istnieją dwa sposoby utrwalania komponentów encyjnych Tworzenie i usuwanie komponentów encyjnych Wyszukiwanie komponentów encyjnych...w Modyfikacja danych komponentu encyjnego bez EJB Kontekst encji...w...w138 Metody getejblocalobject() oraz getejbobject() Metoda getprimarykey()...w Podsumowanie...w Rozdział 6. Pisanie komponentów encyjnych bezpośrednio zarządzających trwałością Podstawy kodowania komponentów encyjnych...w Znajdowanie istniejących komponentów encyjnych metody ejbfind() Przykład komponentu encyjnego bezpośrednio zarządzającego trwałością konto bankowe Plik Konto.java...w Plik KontoLokalny.java...w Plik KontoDomowy.java...w Plik KontoLokalnyDomowy.java...w Plik KontoKG.java...w Plik KontoKomponent.java...w Plik KontoException.java...w Plik Klient.java...w Deskryptor rozmieszczenia...w Deskryptor rozmieszczenia charakterystyczny dla kontenera EJB Przygotowanie bazy danych...w Uruchamianie programu klienta...w Wyjście po stronie serwera...w Wyjście po stronie klienta...w Podsumowanie cykl życia komponentów encyjnych typu BMP Podsumowanie...w Rozdział 7. Pisanie komponentów encyjnych o trwałości zarządzanej przez kontener Cechy komponentów encyjnych CMP...w Komponenty encyjne CMP jako podklasy...w Komponenty Encyjne CMP nie zawierają zadeklarowanych pól Definiowanie metod zwracających (ustawiających) wartości pól w podklasie komponentu...w Komponenty encyjne CMP działanie według abstrakcyjnego schematu trwałości Własny język zapytań komponentów encyjnych CMP Komponenty encyjne CMP zawierające metody ejbselect() Wskazówki dotyczące programowania komponentów encyjnych o trwałości zarządzanej przez kontener...w Przykład komponentu encyjnego o trwałości zarządzanej przez kontener Linia produktów Plik Produkt.java...w Plik ProduktLokalny.java...w Plik ProduktDomowy.java...w Plik ProduktLokalnyDomowy.java...w Plik ProduktKG.java...w Plik ProduktKomponent.java...w...196

5 8 Enterprise JavaBeans Deskryptor rozmieszczenia...w Deskryptor rozmieszczenia specyficzny dla kontenera Plik Klient.java...w Uruchamianie programu klienta...w Cykl życia komponentów encyjnych typu CMP...w Podsumowanie...w Rozdział 8. Komponenty sterowane komunikatami wprowadzenie Powody stosowania komponentów sterowanych komunikatami Java Message Service (JMS)...w Domeny przesyłania komunikatów...w Interfejs programowy JMS...w Połączenie usług JMS z technologią EJB...w Komponent sterowany komunikatami...w Programowanie komponentów sterowanych komunikatami Semantyka...w Prosty przykład...w Zagadnienia zaawansowane...w Problemy związane z komponentami sterowanymi komunikatami Uporządkowanie komunikatów...w Brak wywołań metody ejbremove()...w Trujące komunikaty...w Jak zwracać wyniki do producentów komunikatów? Przyszłość asynchroniczne wywoływanie metod Podsumowanie...w Rozdział 9. Dodawanie funkcjonalności do komponentów Wywoływanie komponentów z poziomu innych komponentów Domyślne wyszukiwanie JNDI...w Odwołania EJB...w Źródła zasobów...w Własności środowiska...w Zagadnienia związane z bezpieczeństwem EJB...w Krok pierwszy uwierzytelnienie...w Krok drugi autoryzacja...w Propagacja bezpieczeństwa...w Mechanizm uchwytów...w Uchwyty domowe...w Podsumowanie...w Część III Zaawansowane elementy technologii Enterprise JavaBeans Rozdział 10. Transakcje Przyczyny stosowania transakcji...w Operacje atomowe...w Awaria sieci lub komputera...w Dane współdzielone przez wielu użytkowników Korzyści płynące ze stosowania transakcji...w Własności ACID...w Modele transakcyjne...w Transakcje płaskie...w Transakcje zagnieżdżone...w Inne modele transakcyjne...w...285

6 Spis treści 9 Włączanie transakcji do technologii Enterprise JavaBeans Oddzielenie systemu transakcyjnego...w Transakcje deklaratywne, programowane i inicjowane przez klienta Wybór stylu transakcji...w Transakcje zarządzane przez kontener...w Wartości atrybutów transakcji EJB...w Transakcje programowane w technologii EJB...w Usługa transakcji obiektów CORBA...w Usługa transakcji Javy (JTS)...w Interfejs transakcji Javy (JTA)...w Porównanie transakcji deklaratywnych i programowanych na odpowiednim przykładzie...w Transakcje w kodzie klienta...w Izolacja transakcji...w Potrzeba kontroli współbieżności...w Izolacja w technologii EJB...w Problem brudnego odczytu...w Problem niepowtarzalnego odczytu...w Problem widma...w Izolacja transakcji podsumowanie...w Izolacja w środowisku EJB...w Pesymistyczna i optymistyczna kontrola współbieżności Transakcje rozproszone...w Trwałość i dwufazowy protokół zatwierdzania...w314 Protokół komunikacji transakcyjnej oraz kontekst transakcji Projektowanie konwersacji transakcyjnych w technologii EJB Podsumowanie...w Rozdział 11. Powiązania komponentów typu BMP i CMP Różnice pomiędzy CMP i BMP...w Liczność...w...w Związki 1:1...w Związki 1:N...w Związki M:N...w Kierunkowość...w...w338 Implementowanie kierunkowości w komponentach typu BMP Implementowanie kierunkowości w komponentach typu CMP Kierunkowość może nie odwzorowywać schematu bazy danych Dwukierunkowe czy jednokierunkowe?...w Leniwe ładowanie...w Agregacja, składanie oraz usuwanie kaskadowe...w Relacje i język EJB-QL...w Związki rekursywne...w Związki cykliczne...w Integralność powiązań...w Relacje, integracja związków oraz kod klienta...w349 Podsumowanie...w Rozdział 12. Najlepsze nawyki utrwalania danych Kiedy korzystać z komponentów encyjnych?...w Kontrola...w...w Analogie przekazywania parametrów...w Dane proceduralne i obiektowe...w Buforowanie...w...355

7 10 Enterprise JavaBeans Wymuszenie niezależności schematu bazy danych Łatwość użycia...w Migracja...w...w Błyskawiczne wytwarzanie aplikacji...w Wybór pomiędzy CMP a BMP...w Redukcja ilości kodu i błyskawiczne wytwarzanie aplikacji Wydajność...w Błędy...w...w Kontrola...w...w Niezależność serwera aplikacji i bazy danych...w.360 Relacje...w...w Zrozumienie zasadności poniesionych kosztów Wybór odpowiedniej ziarnistości dla komponentów encyjnych Wskazówki dotyczące utrwalania danych...w Uważaj na niezgodność impedancji obiektowo-relacyjnej Sztywne i miękkie kodowanie instrukcji języka SQL Kiedy stosować procedury składowane?...w Normalizacja i denormalizacja...w Wykorzystuj model obiektowy EJB do projektowania modelu danych Postępuj zgodnie z dobrym schematem projektowania danych Używaj kluczy zastępczych...w Zrozumienie przebiegu aktualizacji bazy danych Wersjonowanie komponentów EJB...w Wykorzystywanie istniejących projektów bazy danych Obsługa dużych zbiorów wynikowych...w Podsumowanie...w Rozdział 13. Najlepsze praktyki EJB oraz optymalizacja wydajności Korzystanie ze stanowości i bezstanowości...w Kiedy korzystać z komunikatów, a kiedy z RMI-IIOP? W jaki sposób zagwarantować czas odpowiedzi na etapie planowania obciążenia? Jak w EJB realizować wzorzec singleton?...w Opakowywanie komponentów encyjnych komponentami sesyjnymi Optymalizacja wydajności komponentów encyjnych Wybór pomiędzy interfejsami lokalnymi a zdalnymi Jak uruchamiać EJB?...w Partycjonowanie zasobów...w Łączenie komponentów...w Tworzenie komponentów wielokrotnego użytku...w Użycie XML-a w systemach EJB...w Integracja istniejących systemów z EJB...w Podsumowanie...w Rozdział 14. Klastry Omówienie systemów dużej skali...w Co to jest system dużej skali?...w Podstawowa terminologia...w Partycjonowanie klastra...w Tworzenie klastrów EJB...w Jak można klasteryzować EJB?...w Koncepcja powtarzalności...w Klasteryzacja bezstanowych komponentów sesyjnych Klasteryzacja komponentów sesyjnych ze stanem Klasteryzacja komponentów encyjnych...w Klasteryzacja komponentów sterowanych komunikatami...420

8 Spis treści 11 Inne zagadnienia klasteryzacji EJB...w Pierwszy kontakt...w Kod obsługi początkowego dostępu...w Podsumowanie...w Rozdział 15. Właściwe rozpoczęcie projektu EJB Sporządzenie listy wymagań...w Czy technologia J2EE jest właściwa?...w Czy technologia EJB jest właściwa?...w Zatrudnianie pracowników realizujących projekt...w..428 Projektowanie kompletnego modelu obiektowego...w.429 Implementacja jednego pionowego segmentu...w Wybór serwera aplikacji...w Podział zespołu...w Inwestycja w narzędzia...w Inwestycja w standardowy proces generacji aplikacji Kolejne kroki...w...w..436 Podsumowanie...w Rozdział 16. Wybór serwera EJB Zgodność z J2EE w Wymienny JRE...w Narzędzia konwersji...w Skomplikowane odwzorowania...w Obsługa sterowników JDBC innych producentów...w.439 Opóźnione ładowanie...w Opóźniony zapis do bazy danych...w Wymienne moduły utrwalania...w Buforowanie danych w pamięci...w Zintegrowana obsługa wielowarstwowości...w Skalowalność...w...w.440 Wysoka dostępność...w Bezpieczeństwo...w Integracja z IDE...w Integracja z edytorem UML...w Inteligentne wyrównywanie obciążenia...w Bezstanowa praca pomimo awarii...w Klasteryzacja...w...w..443 Java Management Extension (JMX)...w Pomoc dla administratora...w Instalacja w czasie pracy serwera...w Pula instancji...w...w..444 Automatyczna generacja EJB...w Bezpieczne wyłączanie...w Instalacja w czasie pracy...w Transakcje rozproszone...w Doskonała architektura komunikatów...w Dostarczane komponenty EJB...w Architektura J2EE Connector Architecture (JCA)...w.446 Usługi Organizacja pracy...w Open Source...w...w..448 Usługi specjalizowane...w Kryteria nietechniczne...w Podsumowanie...w...449

9 12 Enterprise JavaBeans Rozdział 17. Integracja EJB-J2EE. Tworzenie kompletnej aplikacji Problem biznesowy...w Wersja zapoznawcza gotowej witryny...w Określanie wymagań technicznych...w Model obiektowy warstwy logiki biznesowej...w Model obiektowy warstwy prezentacji...w Przykładowy kod...w Podsumowanie...w Dodatki...r Dodatek A Samouczek RMI-IIOP oraz JNDI Java RMI-IIOP...w Zdalne wywoływanie metod...w Zdalne interfejsy...w Implementacja obiektów zdalnych...w Pieńki i szkielety...w Serializacja obiektów i przekazywanie parametrów Przekazywanie parametrów przez wartość...w Serializacja obiektów...w Co powinno być oznaczone jako transient?...w Serializacja obiektów i RMI-IIOP...w Java Naming and Directory Interface (JNDI)...w Usługi nazw i usługi katalogowe...w Problemy z usługami nazw i katalogami...w Wprowadzenie do JNDI...w Zalety JNDI...w Architektura JNDI...w Koncepcje JNDI...w Programowanie z wykorzystaniem JNDI...w Integracja RMI-IIOP oraz JNDI...w Dołączanie serwera RMI-IIOP i JNDI...w Wyszukiwanie serwera RMI-IIOP za pomocą JNDI Podsumowanie...w Dodatek B Współpraca z CORBA Co to jest CORBA...w CORBA jako podstawa dla EJB...w Dlaczego powinniśmy przywiązywać wagę do standardu CORBA? Wady CORBA...w Sposób działania CORBA...w Object Request Broker...w Język definicji interfejsu OMG...w Tłumaczenie OMG IDL na konkretne języki...w..506 Statyczne wywołania CORBA...w Bogactwo usług CORBA...w Wymagania dla RMI-IIOP...w Wymagania dotyczące współpracy RMI-CORBA Łączenie RMI i CORBA...w Realizacja współpracy RMI i CORBA przegląd Implementacja klienta RMI-IIOP z obiektami CORBA Implementacja klienta CORBA z obiektami RMI-IIOP Ładowanie początkowe przy wykorzystaniu RMI-IIOP i CORBA Współdziałanie CORBA i EJB...w Przykładowy kod...w Podsumowanie...w...518

10 Spis treści 13 Dodatek C Deskryptory instalacji Jak czytać DTD?...w Nagłówek i element główny...w Definiowanie komponentów sesyjnych...w <session>...w...w.521 Definiowanie komponentów encyjnych...w <entity>...w...w <cmp-field>...w <query>...w...w <query-method>...w <method-params>...w Definiowanie komponentów sterowanych zdarzeniami <message-driven>...w <message-driven-destination>...w Definiowanie właściwości środowiska...w <env-entry>...w Definiowanie referencji EJB...w <ejb-ref>...w...w..529 <ejb-local-ref>...w Definiowanie zabezpieczeń...w <security-role-ref>...w <security-identity>...w <run-as>...w...w..531 Zarządzanie zasobami...w <resource-ref>...w <resource-env-ref>...w Definiowanie relacji...w <relationships>...w <ejb-relation>...w <ejb-relationship-role>...w <relationship-role-source>...w <cmr-field>...w Definiowanie deskryptora danych składowych...w <assembly-descriptor>...w <security-role>...w <method-permission>...w <container-transaction>...w <exclude-list>...w <method>...w...w..538 <method-params>...w Dodatek D Język zapytań EJB (EJB-QL) Przegląd...w...w Prosty przykład...w Potęga relacji...w Składnia EJB-QL...w Klauzula FROM...w Klauzula WHERE...w Klauzula SELECT...w Tablice prawdy...w Uwagi końcowe...w Podsumowanie...w...552

11 14 Enterprise JavaBeans Dodatek E Krótki przewodnik po EJB Diagramy komponentów sesyjnych...w Diagramy bezstanowych komponentów sesyjnych Diagramy komponentów sesyjnych ze stanem...w555 Diagramy komponentów encyjnych...w Diagramy komponentów sterowanych zdarzeniami Przewodnik po EJB API...w EJBContext...w EJBHome...w...w.563 EJBLocalHome...w EJBLocalObject...w EJBMetaData...w EJBObject...w...w565 EnterpriseBean...w EntityBean...w EntityContext...w Handle...w...w HomeHandle...w MessageDrivenBean...w MessageDrivenContext...w SessionBean...w SessionContext...w SessionSynchronization...w Przewodnik po wyjątkach...w Przewodnik po transakcjach...w Skorowidz

12 Rozdział 1. Wstęp do EJB Enterprise JavaBeans (EJB) jest komponentową architekturą aplikacji działających po stronie serwera, która znacznie upraszcza proces budowy, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, rozproszonych aplikacji komponentowych w Javie. Za pomocą komponentów EJB możesz pisać skalowalne, niezawodne i bezpieczne aplikacje bez potrzeby tworzenia własnych skomplikowanych szkieletów systemów rozproszonych. Technologia EJB daje możliwość błyskawicznego opracowywania aplikacji działających po stronie serwera; możesz szybko i łatwo konstruować w Javie komponenty dla serwera w oparciu o napisaną wcześniej infrastrukturę rozproszoną dostarczoną z zewnątrz. EJB zostały zaprojektowane, by wspierać przenośność i możliwość ponownego wykorzystania aplikacji dla sprzedawców oprogramowania pośredniczącego dla przedsiębiorstw. Jeśli pierwszy raz masz do czynienia z techniką komputerową przeznaczoną dla rozwiązań biznesowych, poniższe pojęcia powinny Ci pomóc zrozumieć istotę problemu. Technologia EJB jest tematem skomplikowanym i wymaga obszernych objaśnień. W tym rozdziale zaprezentujemy EJB, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania: Jakich struktur potrzebujesz do zbudowania dobrego rozproszonego i obiektowego rozwiązania? Czym są komponenty EJB i co daje ich użycie? Jakie są najważniejsze elementy swoistego ekosystemu EJB? Wyjaśnijmy sobie te zagadnienia, wykorzystując metodę burzy mózgów. Przyczyny powstania EJB Rysunek 1.1 przedstawia schemat typowej aplikacji biznesowej. Taka aplikacja mogłaby działać w dowolnym przedsiębiorstwie i rozwiązywać dowolne problemy biznesowe. Oto kilka przykładów: system handlu papierami wartościowymi, aplikacja bankowa,

13 30 Część I Wprowadzenie Rysunek 1.1. Standardowa architektura klient-serwer centrum obsługi klienta, system obsługi zaopatrzenia, aplikacja analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Zwróć uwagę na fakt, że przedstawiona aplikacja jest systemem rozproszonym. Rozbiliśmy to, co normalnie byłoby dużym, jednolitym tworem, i oddzieliliśmy od siebie poszczególne obszary aplikacji tak, by powstałe warstwy były od siebie niezależne. Spójrz na rysunek i zadaj sobie następujące pytanie: Jeśli jednolitą aplikację rozbijemy na system rozproszony z wieloma klientami łączącymi się z wieloma serwerami i bazami danych za pośrednictwem sieci, co powinno być naszym głównym zmartwieniem w odniesieniu do nowego systemu (patrz rysunek 1.1)?. Zastanów się przez chwilę nad możliwie dużą liczbą zagadnień. Następnie przewróć stronę i porównaj swoją listę z naszą. Tylko nie oszukuj! W przeszłości większość przedsiębiorstw budowało swoje własne oprogramowanie. Przykładowo, firma oferująca usługi finansowe mogła budować oprogramowanie pośredniczące, które wspomagało system handlu akcjami. Obecnie przedsiębiorstwa, które same konstruują usługi pośredniczące, ponoszą spore ryzyko. Wykorzystywane obecnie oprogramowanie jest bardzo skomplikowane w budowie i konserwacji, wymaga wiedzy eksperckiej i jest całkowicie niezrozumiałe dla pracowników większości firm. Po co więc tworzyć coś, co można kupić? Pomysł serwera aplikacji pojawił się, by umożliwić Ci kupowanie oprogramowania realizującego usługi pośredniczące, zamiast jego samodzielnego budowania. Serwery aplikacji udostępniają najbardziej popularne usługi, jak zarządzanie zasobami, obsługa sieci i wiele innych. Serwery takie pozwalają Ci skupić się na samej aplikacji bez potrzeby martwienia się o całe oprogramowanie pośredniczące potrzebne do stworzenia dobrego rozwiązania dla serwera. Piszesz więc kod dostosowany do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i umieszczasz go w odpowiednim środowisku wykonawczym serwera aplikacji. I w ten sposób, zgodnie z zasadą dziel i zwyciężaj, rozwiązujesz swój problem biznesowy.

14 Rozdział 1. Wstęp do EJB 31 Ważne problemy związane z budową dużych systemów biznesowych Powinieneś mieć już przygotowaną skromną listę problemów, które musiałbyś mieć na uwadze podczas budowy dużego systemu biznesowego. Oto krótka lista poważnych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Nie przejmuj się, jeśli nie wszystkie na razie rozumiesz, wkrótce je poznasz: Zdalne wywoływanie metod. Potrzebujemy reguł opisujących proces łączenia klienta z serwerem przez sieć komputerową. Problem dotyczy wysyłania żądań wywołań metod, przesyłania parametrów i wiele innych. Zrównoważenie obciążeń. Klienty muszą być kierowane do serwera o najmniejszym obciążeniu. Jeśli przydzielony serwer jest przeładowany, natychmiast powinno nastąpić przekierowanie do innego serwera. Przezroczystość błędów. Czy w przypadku awarii serwera lub sieci można przekierować klienta do innego serwera bez przerywania usługi? Jeśli tak, to jak szybko można to zrobić? W ciągu kilku sekund, minut? Jakie rozwiązanie można zaakceptować w przypadku Twojego problemu biznesowego? Integracja warstw. Kod musi być tak napisany, by utrwalać dane biznesowe w bazach danych oraz by mógł współpracować z aktualnie działającym systemem. Transakcje. Co stanie się, jeśli klienty będą jednocześnie próbowały dostać się tego samego rekordu w bazie danych? Co stanie się, jeśli baza danych ulegnie awarii? Rozwiązaniem tych problemów jest system transakcji. Grupowanie. Co stanie się, jeśli serwer stanowy ulegnie awarii? Czy jego stan był zachowany na wszystkich pozostałych serwerach tak, by klient mógł kontynuować swoje działania na innym serwerze? Dynamiczne przegrupowania. Jak dokonać aktualizacji systemu w czasie jego działania? Czy musisz wyłączyć usługę czy może działać cały czas? Bezpieczne wyłączenie. Jeśli musisz przerwać działanie serwera, czy możesz to zrobić gładko, bez potrzeby przerywania usług aktualnie połączonych klientów? Zapisywanie w dzienniku i kontrolowanie. Jeśli coś nie działa poprawnie, czy mamy zapis wszystkich operacji, który umożliwia określenie przyczyny błędu? Dziennik mógłby nam pomóc wykryć i usunąć błąd tak, by więcej się nie powtórzył. Zarządzanie systemami. W przypadku katastrofalnego błędu, kto jest odpowiedzialny za monitorowanie naszego systemu? Chcielibyśmy dysponować oprogramowaniem monitorującym, które, w przypadku awarii, poinstruuje administratora systemu o kierunkach możliwych działań. Wątki. Obecnie działające systemy charakteryzują się dużą liczbą użytkowników łączących się z pojedynczym serwerem. Taki serwer musi być w stanie obsłużyć wiele żądań od klientów jednocześnie. Musi więc być zaprogramowany jako aplikacja wielowątkowa. Oprogramowanie oparte na przesyłaniu komunikatów. Pewne rodzaje żądań wymagają komunikacji opartej na komunikatach, która bardzo luźno wiąże klienta z serwerem. Potrzebujemy więc całej infrastruktury przeznaczonej do obsługi mechanizmów wymiany wiadomości. Cykl życia obiektu. Obiekty istniejący wewnątrz aplikacji serwera powinny być tworzone i usuwane w zależności od, odpowiednio, zwiększającego lub zmniejszającego się obciążenia serwera.

15 32 Część I Wprowadzenie Zarządzanie zasobami. Jeśli dany klient aktualnie nie korzysta z usług serwera, cenne zasoby serwera można zwrócić do puli dostępnych zasobów tak, by można z nich było skorzystać, jeśli do serwera podłączy się inny klient. Do takich zasobów zaliczamy gniazda (np. połączenia do bazy danych) oraz obiekty istniejące wewnątrz serwera. Bezpieczeństwo. Serwery i bazy danych muszą być zabezpieczone przed włamaniami. Uprawnieni użytkownicy powinni mieć dostęp jedynie do określonych operacji, które są niezbędne w ich pracy. Pamięć podręczna. Załóżmy, że mamy pewne dane w bazie danych, do których mają dostęp wszystkie klienty, jak np. wspólny katalog produktów. Po co serwer miałby wielokrotnie wyciągać te same dane z bazy danych. Można przecież przechowywać je w pamięci serwera i ograniczyć w ten sposób kosztowne operacje sieciowe i zapytania do bazy danych. I wiele, wiele innych zagadnień. Każde z powyższych zagadnień wymaga osobnego obsłużenia i wykonania poważnych obliczeń po stronie aplikacji serwera. Obsługa wspomnianych problemów jest niezbędna w przypadku wszystkich rozwiązań biznesowych. Wymaga sporej wiedzy i stosowania dobrych struktur. Połączone usługi rozwiązujące wypunktowane powyżej kwestie nazywamy oprogramowaniem pośredniczącym. Dziel i zwyciężaj Omówiliśmy właśnie sposób tworzenia swojego oprogramowania pośredniczącego na bazie serwera aplikacji, co umożliwia nam skupienie się na samym problemie biznesowym. Mamy jednak jeszcze lepszą wiadomość: istnieje możliwość zakupu i wykorzystania częściowych rozwiązań tego problemu. Aby osiągnąć swój cel, musisz zbudować aplikację, składając dostępne komponenty. Komponent jest kodem implementującym dobrze zdefiniowane interfejsy. Jest łatwym do zarządzania, odrębnym fragmentem logiki aplikacji. Komponenty same w sobie nie są aplikacjami nie mogą działać samodzielnie. Mogą być raczej wykorzystane jak elementy układanki, która rozwiązuje szerszy problem. Idea zastosowania komponentów programowych jest pomysłem dającym wielkie możliwości. Firma może kupić dobrze zdefiniowany moduł rozwiązujący dany problem i połączyć go z innymi komponentami rozwiązującymi większe problemy. Przykładowo, rozważ komponent programowy obliczający ceny towarów. Nazwijmy go komponentem cenowym. Przekazujesz temu komponentowi dane o zbiorze produktów i otrzymujesz od niego łączną wartość zamówienia. Problem określania ceny może być całkiem skomplikowany. Przykładowo, załóżmy, że zamawiamy części komputerowe, jak pamięć czy dysk twardy. Komponent cenowy zwraca poprawną cenę w oparciu o zasady wyceny, które mogą zawierać: Cenę podstawową pojedynczej kości pamięci lub dysku twardego. Rabat ilościowy przyznawany klientowi przy zakupie powyżej 10 modułów pamięci.

16 Rozdział 1. Wstęp do EJB 33 Rysunek 1.2. Ponowne wykorzystanie komponentu cenowego w urzędzie pocztowym Rabat zestawowy przyznawany klientowi za zakup zarówno pamięci, jak i dysku twardego. Rabat stałego klienta, który przyznaje się ważnym klientom. Rabat miejscowy zależny od miejsca zamieszkania klienta. Dodatkowe koszty, jak koszt przesyłki czy podatek. Powyższe zasady wyceny nie dotyczą oczywiście jedynie części komputerowych. W innych dziedzinach, takich jak sprzedaż urządzeń dla opieki zdrowotnej czy biletów lotniczych, wymagana jest podobna do opisanej powyżej funkcjonalność. Byłoby oczywiście wielkim marnotrawstwem środków, gdyby wszystkie przedsiębiorstwa potrzebujące skomplikowanego mechanizmu wyceny, musiały pisać własne wyszukane rozwiązania tego problemu. Sensowny staje się więc handel gotowymi, uogólnionymi wersjami komponentów obliczających wartości zamówień, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez różne przedsiębiorstwa. Przykładowo: 1. Poczta Polska może wykorzystać komponent naliczania cen do wyznaczania kosztów wysyłania paczek. Prezentujemy to na rysunku Producent samochodów może używać tego komponentu do wyznaczania cen samochodów. Wystarczy, że umieści w Internecie witrynę umożliwiającą klientom firmy zapoznanie się z cenami samochodów w zależności, na przykład, od wyposażenia. Takie zastosowanie prezentujemy na rysunku 1.3.

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3.Wyjątkowe cechy COM+... 73 COM+ i automatyzacja...+... 75

Spis treści. Rozdział 3.Wyjątkowe cechy COM+... 73 COM+ i automatyzacja...+... 75 Spis treści O Autorze... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1.COM+ najnowsza technologia tworzenia komponentów... 23 Co to jest COM+?...+...+... 24 Nowości w COM+...+...+ 24 Szersze spojrzenie na COM+...+... 26 Porównanie

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwi¹zania IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce

PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Badanie wydajności systemów o architekturze

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

MS Windows 2000 od rodka

MS Windows 2000 od rodka IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie... 31

Część I Wprowadzenie... 31 Spis treści 5 Przedmowa... 13 O autorze... 17 Podziękowania... 19 Wstęp... 23 Część I Wprowadzenie... 31 Rozdział 1. Wstęp... 33 Co jest omawiane w tym rozdziale?... 34 Technologie użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo