Enterprise JavaBeans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterprise JavaBeans"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Enterprise JavaBeans Autorzy: Ed Roman, Scott W. Ambler, Tyler Jewell T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Miko³aj Szczepaniak ISBN: Tytu³ orygina³u: Mastering Enterprise JavaBeans, 2nd Edition Format: B5, stron: 609 TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) DODAJ DO KOSZYKA ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Technologia EJB stanowi podstawê platformy Java 2 Enterprise Edition. Umo liwia ona tworzenie komponentów programistycznych dzia³aj¹cych po stronie serwera, które mog¹ byæ instalowane i uruchamiane na serwerach aplikacyjnych ró nych producentów, zgodnych ze standardem EJB. Technologia EJB umo liwia zakup gotowych komponentów od konkretnego sprzedawcy, po³¹czenie z komponentami od innego sprzedawcy i uruchomienie ich na serwerze aplikacji dostarczonym przez jeszcze kogo innego. EJB doczeka³o siê ju drugiej wersji specyfikacji. EJB 2.0 wprowadza wiele zmian, w tym nowy rodzaj komponentów: sterowane komunikatami. Ksi¹ ka Enterprise JavaBeans opisuje EJB 2.0 prezentuj¹c zarówno podstawowe zagadnienia zwi¹zane z komponentami EJB, jak i tematy najbardziej zaawansowane. Pokazuje w ten sposób zalety i wady budowania aplikacji opartych na tej technologii. Dziêki tej ksi¹ ce nauczysz siê tak pasjonuj¹cych zagadnieñ, jak strategie projektowe EJB, relacje EJB oraz rozmaite spojrzenia na kwestiê trwa³o ci danych przetwarzanych przez komponenty. Do zrozumienia tej ksi¹ ki wymagana jest wy³¹cznie znajomo æ Javy. Ksi¹ ka przedstawia: Podstawy tworzenia komponentów EJB Komponenty sesyjne, encyjne i sterowane komunikatami Zarz¹dzanie trwa³o ci¹, komponenty encyjne typu CMP Java Message Service (JMS) Relacje miêdzy komponentami encyjnymi Najlepsze wzorce tworzenia sta³ych komponentów Zarz¹dzanie projektami wykorzystuj¹cymi EJB Ró ne serwery EJB i kryteria wyboru serwera Budowê aplikacji z wykorzystaniem EJB, serwletów i JSP

2 Spis treści O Autorze Przedmowa Wstęp Część I Wprowadzenie...r Rozdział 1. Wstęp do EJB Przyczyny powstania EJB...w...29 Dziel i zwyciężaj...w...32 Architektura komponentowa...w...36 Wprowadzenie Enterprise JavaBeans...w...37 Dlaczego Java?...w...38 EJB jako rozwiązanie biznesowe...w...39 Ekosystem EJB...w...41 Dostawca komponentu...w...41 Programista aplikacji...w...42 Wdrożeniowiec EJB...w...42 Administrator systemu...w...43 Dostawca kontenera i serwera...w...43 Sprzedawcy narzędzi...w...44 Podsumowanie ról...w...44 Platforma Java 2, Enterprise Edition (J2EE)...w...46 Technologie J2EE...w...47 Podsumowanie...w...w.51 Rozdział 2. Podstawy EJB Komponenty EJB...w...53 Rodzaje komponentów...w...54 Obiekty rozproszone. Podstawa technologii EJB...w...55 Obiekty rozproszone i oprogramowanie pośredniczące...57 Jawne oprogramowanie pośredniczące...w...57 Niejawne oprogramowanie pośredniczące...w...59 Z czego składa się komponent EJB?...w...60 Klasa komponentu EJB...w...60 Obiekt EJB...w...w.62 Obiekt domowy...w...67

3 6 Enterprise JavaBeans Interfejsy lokalne...w...69 Deskryptor rozmieszczenia...w...71 Pliki wymagane przez producentów serwerów...w..73 Plik ejb-jar...w...w.73 Podsumowanie dotyczące wprowadzonych pojęć...74 Podsumowanie...w...w.76 Rozdział 3. Twój pierwszy komponent Jak opracować komponent EJB?...w...77 Interfejs zdalny...w...w.78 Interfejs lokalny...w...w79 Interfejs domowy...w...80 Lokalny interfejs domowy...w...81 Klasa komponentu...w...83 Deskryptor rozmieszczenia...w...86 Pliki wymagane przez producentów serwerów...w...87 Plik ejb-jar...w...w...87 Wdrażanie komponentu...w...88 Opcjonalny plik jar dla klienta EJB...w...89 Jak wywoływać komponenty?...w...90 Znajdowanie obiektu domowego...w...90 Uruchamianie systemu...w...94 Wyjście po stronie serwera...w...94 Wyjście po stronie klienta...w...95 Implementacja interfejsów komponentu...w...95 Rozwiązanie...w...96 Podsumowanie...w...w.96 Część II Triada komponentów...r Rozdział 4. Wprowadzenie do komponentów sesyjnych Czas życia komponentu sesyjnego...w...99 Podtypy komponentów sesyjnych...w Stanowe komponenty sesyjne...w Bezstanowe komponenty sesyjne...w Specjalne właściwości stanowych komponentów sesyjnych Realizowanie efektu gromadzenia komponentów stanowych Zasady zarządzania stanem konwersacji...w Zwrotne metody aktywacji i pasywacji...w Podsumowanie implementacji metod...w Prosty bezstanowy komponent sesyjny...w Diagramy cyklu życia komponentów sesyjnych Podsumowanie...w Rozdział 5. Wprowadzenie do komponentów encyjnych Pojęcia związane z trwałością...w Serializacja obiektów Javy...w Odwzorowanie obiektowo-relacyjne...w Obiektowe bazy danych...w Czym jest komponent encyjny?...w Pliki składające się na komponent encyjny...w Własności komponentów encyjnych...w Komponenty encyjne odporność na awarie...w128 Komponent encyjny perspektywa bazy danych Wiele egzemplarzy komponentu encyjnego może reprezentować te same dane

4 Spis treści 7 Egzemplarze komponentów encyjnych mogą być gromadzone Istnieją dwa sposoby utrwalania komponentów encyjnych Tworzenie i usuwanie komponentów encyjnych Wyszukiwanie komponentów encyjnych...w Modyfikacja danych komponentu encyjnego bez EJB Kontekst encji...w...w138 Metody getejblocalobject() oraz getejbobject() Metoda getprimarykey()...w Podsumowanie...w Rozdział 6. Pisanie komponentów encyjnych bezpośrednio zarządzających trwałością Podstawy kodowania komponentów encyjnych...w Znajdowanie istniejących komponentów encyjnych metody ejbfind() Przykład komponentu encyjnego bezpośrednio zarządzającego trwałością konto bankowe Plik Konto.java...w Plik KontoLokalny.java...w Plik KontoDomowy.java...w Plik KontoLokalnyDomowy.java...w Plik KontoKG.java...w Plik KontoKomponent.java...w Plik KontoException.java...w Plik Klient.java...w Deskryptor rozmieszczenia...w Deskryptor rozmieszczenia charakterystyczny dla kontenera EJB Przygotowanie bazy danych...w Uruchamianie programu klienta...w Wyjście po stronie serwera...w Wyjście po stronie klienta...w Podsumowanie cykl życia komponentów encyjnych typu BMP Podsumowanie...w Rozdział 7. Pisanie komponentów encyjnych o trwałości zarządzanej przez kontener Cechy komponentów encyjnych CMP...w Komponenty encyjne CMP jako podklasy...w Komponenty Encyjne CMP nie zawierają zadeklarowanych pól Definiowanie metod zwracających (ustawiających) wartości pól w podklasie komponentu...w Komponenty encyjne CMP działanie według abstrakcyjnego schematu trwałości Własny język zapytań komponentów encyjnych CMP Komponenty encyjne CMP zawierające metody ejbselect() Wskazówki dotyczące programowania komponentów encyjnych o trwałości zarządzanej przez kontener...w Przykład komponentu encyjnego o trwałości zarządzanej przez kontener Linia produktów Plik Produkt.java...w Plik ProduktLokalny.java...w Plik ProduktDomowy.java...w Plik ProduktLokalnyDomowy.java...w Plik ProduktKG.java...w Plik ProduktKomponent.java...w...196

5 8 Enterprise JavaBeans Deskryptor rozmieszczenia...w Deskryptor rozmieszczenia specyficzny dla kontenera Plik Klient.java...w Uruchamianie programu klienta...w Cykl życia komponentów encyjnych typu CMP...w Podsumowanie...w Rozdział 8. Komponenty sterowane komunikatami wprowadzenie Powody stosowania komponentów sterowanych komunikatami Java Message Service (JMS)...w Domeny przesyłania komunikatów...w Interfejs programowy JMS...w Połączenie usług JMS z technologią EJB...w Komponent sterowany komunikatami...w Programowanie komponentów sterowanych komunikatami Semantyka...w Prosty przykład...w Zagadnienia zaawansowane...w Problemy związane z komponentami sterowanymi komunikatami Uporządkowanie komunikatów...w Brak wywołań metody ejbremove()...w Trujące komunikaty...w Jak zwracać wyniki do producentów komunikatów? Przyszłość asynchroniczne wywoływanie metod Podsumowanie...w Rozdział 9. Dodawanie funkcjonalności do komponentów Wywoływanie komponentów z poziomu innych komponentów Domyślne wyszukiwanie JNDI...w Odwołania EJB...w Źródła zasobów...w Własności środowiska...w Zagadnienia związane z bezpieczeństwem EJB...w Krok pierwszy uwierzytelnienie...w Krok drugi autoryzacja...w Propagacja bezpieczeństwa...w Mechanizm uchwytów...w Uchwyty domowe...w Podsumowanie...w Część III Zaawansowane elementy technologii Enterprise JavaBeans Rozdział 10. Transakcje Przyczyny stosowania transakcji...w Operacje atomowe...w Awaria sieci lub komputera...w Dane współdzielone przez wielu użytkowników Korzyści płynące ze stosowania transakcji...w Własności ACID...w Modele transakcyjne...w Transakcje płaskie...w Transakcje zagnieżdżone...w Inne modele transakcyjne...w...285

6 Spis treści 9 Włączanie transakcji do technologii Enterprise JavaBeans Oddzielenie systemu transakcyjnego...w Transakcje deklaratywne, programowane i inicjowane przez klienta Wybór stylu transakcji...w Transakcje zarządzane przez kontener...w Wartości atrybutów transakcji EJB...w Transakcje programowane w technologii EJB...w Usługa transakcji obiektów CORBA...w Usługa transakcji Javy (JTS)...w Interfejs transakcji Javy (JTA)...w Porównanie transakcji deklaratywnych i programowanych na odpowiednim przykładzie...w Transakcje w kodzie klienta...w Izolacja transakcji...w Potrzeba kontroli współbieżności...w Izolacja w technologii EJB...w Problem brudnego odczytu...w Problem niepowtarzalnego odczytu...w Problem widma...w Izolacja transakcji podsumowanie...w Izolacja w środowisku EJB...w Pesymistyczna i optymistyczna kontrola współbieżności Transakcje rozproszone...w Trwałość i dwufazowy protokół zatwierdzania...w314 Protokół komunikacji transakcyjnej oraz kontekst transakcji Projektowanie konwersacji transakcyjnych w technologii EJB Podsumowanie...w Rozdział 11. Powiązania komponentów typu BMP i CMP Różnice pomiędzy CMP i BMP...w Liczność...w...w Związki 1:1...w Związki 1:N...w Związki M:N...w Kierunkowość...w...w338 Implementowanie kierunkowości w komponentach typu BMP Implementowanie kierunkowości w komponentach typu CMP Kierunkowość może nie odwzorowywać schematu bazy danych Dwukierunkowe czy jednokierunkowe?...w Leniwe ładowanie...w Agregacja, składanie oraz usuwanie kaskadowe...w Relacje i język EJB-QL...w Związki rekursywne...w Związki cykliczne...w Integralność powiązań...w Relacje, integracja związków oraz kod klienta...w349 Podsumowanie...w Rozdział 12. Najlepsze nawyki utrwalania danych Kiedy korzystać z komponentów encyjnych?...w Kontrola...w...w Analogie przekazywania parametrów...w Dane proceduralne i obiektowe...w Buforowanie...w...355

7 10 Enterprise JavaBeans Wymuszenie niezależności schematu bazy danych Łatwość użycia...w Migracja...w...w Błyskawiczne wytwarzanie aplikacji...w Wybór pomiędzy CMP a BMP...w Redukcja ilości kodu i błyskawiczne wytwarzanie aplikacji Wydajność...w Błędy...w...w Kontrola...w...w Niezależność serwera aplikacji i bazy danych...w.360 Relacje...w...w Zrozumienie zasadności poniesionych kosztów Wybór odpowiedniej ziarnistości dla komponentów encyjnych Wskazówki dotyczące utrwalania danych...w Uważaj na niezgodność impedancji obiektowo-relacyjnej Sztywne i miękkie kodowanie instrukcji języka SQL Kiedy stosować procedury składowane?...w Normalizacja i denormalizacja...w Wykorzystuj model obiektowy EJB do projektowania modelu danych Postępuj zgodnie z dobrym schematem projektowania danych Używaj kluczy zastępczych...w Zrozumienie przebiegu aktualizacji bazy danych Wersjonowanie komponentów EJB...w Wykorzystywanie istniejących projektów bazy danych Obsługa dużych zbiorów wynikowych...w Podsumowanie...w Rozdział 13. Najlepsze praktyki EJB oraz optymalizacja wydajności Korzystanie ze stanowości i bezstanowości...w Kiedy korzystać z komunikatów, a kiedy z RMI-IIOP? W jaki sposób zagwarantować czas odpowiedzi na etapie planowania obciążenia? Jak w EJB realizować wzorzec singleton?...w Opakowywanie komponentów encyjnych komponentami sesyjnymi Optymalizacja wydajności komponentów encyjnych Wybór pomiędzy interfejsami lokalnymi a zdalnymi Jak uruchamiać EJB?...w Partycjonowanie zasobów...w Łączenie komponentów...w Tworzenie komponentów wielokrotnego użytku...w Użycie XML-a w systemach EJB...w Integracja istniejących systemów z EJB...w Podsumowanie...w Rozdział 14. Klastry Omówienie systemów dużej skali...w Co to jest system dużej skali?...w Podstawowa terminologia...w Partycjonowanie klastra...w Tworzenie klastrów EJB...w Jak można klasteryzować EJB?...w Koncepcja powtarzalności...w Klasteryzacja bezstanowych komponentów sesyjnych Klasteryzacja komponentów sesyjnych ze stanem Klasteryzacja komponentów encyjnych...w Klasteryzacja komponentów sterowanych komunikatami...420

8 Spis treści 11 Inne zagadnienia klasteryzacji EJB...w Pierwszy kontakt...w Kod obsługi początkowego dostępu...w Podsumowanie...w Rozdział 15. Właściwe rozpoczęcie projektu EJB Sporządzenie listy wymagań...w Czy technologia J2EE jest właściwa?...w Czy technologia EJB jest właściwa?...w Zatrudnianie pracowników realizujących projekt...w..428 Projektowanie kompletnego modelu obiektowego...w.429 Implementacja jednego pionowego segmentu...w Wybór serwera aplikacji...w Podział zespołu...w Inwestycja w narzędzia...w Inwestycja w standardowy proces generacji aplikacji Kolejne kroki...w...w..436 Podsumowanie...w Rozdział 16. Wybór serwera EJB Zgodność z J2EE w Wymienny JRE...w Narzędzia konwersji...w Skomplikowane odwzorowania...w Obsługa sterowników JDBC innych producentów...w.439 Opóźnione ładowanie...w Opóźniony zapis do bazy danych...w Wymienne moduły utrwalania...w Buforowanie danych w pamięci...w Zintegrowana obsługa wielowarstwowości...w Skalowalność...w...w.440 Wysoka dostępność...w Bezpieczeństwo...w Integracja z IDE...w Integracja z edytorem UML...w Inteligentne wyrównywanie obciążenia...w Bezstanowa praca pomimo awarii...w Klasteryzacja...w...w..443 Java Management Extension (JMX)...w Pomoc dla administratora...w Instalacja w czasie pracy serwera...w Pula instancji...w...w..444 Automatyczna generacja EJB...w Bezpieczne wyłączanie...w Instalacja w czasie pracy...w Transakcje rozproszone...w Doskonała architektura komunikatów...w Dostarczane komponenty EJB...w Architektura J2EE Connector Architecture (JCA)...w.446 Usługi Organizacja pracy...w Open Source...w...w..448 Usługi specjalizowane...w Kryteria nietechniczne...w Podsumowanie...w...449

9 12 Enterprise JavaBeans Rozdział 17. Integracja EJB-J2EE. Tworzenie kompletnej aplikacji Problem biznesowy...w Wersja zapoznawcza gotowej witryny...w Określanie wymagań technicznych...w Model obiektowy warstwy logiki biznesowej...w Model obiektowy warstwy prezentacji...w Przykładowy kod...w Podsumowanie...w Dodatki...r Dodatek A Samouczek RMI-IIOP oraz JNDI Java RMI-IIOP...w Zdalne wywoływanie metod...w Zdalne interfejsy...w Implementacja obiektów zdalnych...w Pieńki i szkielety...w Serializacja obiektów i przekazywanie parametrów Przekazywanie parametrów przez wartość...w Serializacja obiektów...w Co powinno być oznaczone jako transient?...w Serializacja obiektów i RMI-IIOP...w Java Naming and Directory Interface (JNDI)...w Usługi nazw i usługi katalogowe...w Problemy z usługami nazw i katalogami...w Wprowadzenie do JNDI...w Zalety JNDI...w Architektura JNDI...w Koncepcje JNDI...w Programowanie z wykorzystaniem JNDI...w Integracja RMI-IIOP oraz JNDI...w Dołączanie serwera RMI-IIOP i JNDI...w Wyszukiwanie serwera RMI-IIOP za pomocą JNDI Podsumowanie...w Dodatek B Współpraca z CORBA Co to jest CORBA...w CORBA jako podstawa dla EJB...w Dlaczego powinniśmy przywiązywać wagę do standardu CORBA? Wady CORBA...w Sposób działania CORBA...w Object Request Broker...w Język definicji interfejsu OMG...w Tłumaczenie OMG IDL na konkretne języki...w..506 Statyczne wywołania CORBA...w Bogactwo usług CORBA...w Wymagania dla RMI-IIOP...w Wymagania dotyczące współpracy RMI-CORBA Łączenie RMI i CORBA...w Realizacja współpracy RMI i CORBA przegląd Implementacja klienta RMI-IIOP z obiektami CORBA Implementacja klienta CORBA z obiektami RMI-IIOP Ładowanie początkowe przy wykorzystaniu RMI-IIOP i CORBA Współdziałanie CORBA i EJB...w Przykładowy kod...w Podsumowanie...w...518

10 Spis treści 13 Dodatek C Deskryptory instalacji Jak czytać DTD?...w Nagłówek i element główny...w Definiowanie komponentów sesyjnych...w <session>...w...w.521 Definiowanie komponentów encyjnych...w <entity>...w...w <cmp-field>...w <query>...w...w <query-method>...w <method-params>...w Definiowanie komponentów sterowanych zdarzeniami <message-driven>...w <message-driven-destination>...w Definiowanie właściwości środowiska...w <env-entry>...w Definiowanie referencji EJB...w <ejb-ref>...w...w..529 <ejb-local-ref>...w Definiowanie zabezpieczeń...w <security-role-ref>...w <security-identity>...w <run-as>...w...w..531 Zarządzanie zasobami...w <resource-ref>...w <resource-env-ref>...w Definiowanie relacji...w <relationships>...w <ejb-relation>...w <ejb-relationship-role>...w <relationship-role-source>...w <cmr-field>...w Definiowanie deskryptora danych składowych...w <assembly-descriptor>...w <security-role>...w <method-permission>...w <container-transaction>...w <exclude-list>...w <method>...w...w..538 <method-params>...w Dodatek D Język zapytań EJB (EJB-QL) Przegląd...w...w Prosty przykład...w Potęga relacji...w Składnia EJB-QL...w Klauzula FROM...w Klauzula WHERE...w Klauzula SELECT...w Tablice prawdy...w Uwagi końcowe...w Podsumowanie...w...552

11 14 Enterprise JavaBeans Dodatek E Krótki przewodnik po EJB Diagramy komponentów sesyjnych...w Diagramy bezstanowych komponentów sesyjnych Diagramy komponentów sesyjnych ze stanem...w555 Diagramy komponentów encyjnych...w Diagramy komponentów sterowanych zdarzeniami Przewodnik po EJB API...w EJBContext...w EJBHome...w...w.563 EJBLocalHome...w EJBLocalObject...w EJBMetaData...w EJBObject...w...w565 EnterpriseBean...w EntityBean...w EntityContext...w Handle...w...w HomeHandle...w MessageDrivenBean...w MessageDrivenContext...w SessionBean...w SessionContext...w SessionSynchronization...w Przewodnik po wyjątkach...w Przewodnik po transakcjach...w Skorowidz

12 Rozdział 1. Wstęp do EJB Enterprise JavaBeans (EJB) jest komponentową architekturą aplikacji działających po stronie serwera, która znacznie upraszcza proces budowy, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, rozproszonych aplikacji komponentowych w Javie. Za pomocą komponentów EJB możesz pisać skalowalne, niezawodne i bezpieczne aplikacje bez potrzeby tworzenia własnych skomplikowanych szkieletów systemów rozproszonych. Technologia EJB daje możliwość błyskawicznego opracowywania aplikacji działających po stronie serwera; możesz szybko i łatwo konstruować w Javie komponenty dla serwera w oparciu o napisaną wcześniej infrastrukturę rozproszoną dostarczoną z zewnątrz. EJB zostały zaprojektowane, by wspierać przenośność i możliwość ponownego wykorzystania aplikacji dla sprzedawców oprogramowania pośredniczącego dla przedsiębiorstw. Jeśli pierwszy raz masz do czynienia z techniką komputerową przeznaczoną dla rozwiązań biznesowych, poniższe pojęcia powinny Ci pomóc zrozumieć istotę problemu. Technologia EJB jest tematem skomplikowanym i wymaga obszernych objaśnień. W tym rozdziale zaprezentujemy EJB, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania: Jakich struktur potrzebujesz do zbudowania dobrego rozproszonego i obiektowego rozwiązania? Czym są komponenty EJB i co daje ich użycie? Jakie są najważniejsze elementy swoistego ekosystemu EJB? Wyjaśnijmy sobie te zagadnienia, wykorzystując metodę burzy mózgów. Przyczyny powstania EJB Rysunek 1.1 przedstawia schemat typowej aplikacji biznesowej. Taka aplikacja mogłaby działać w dowolnym przedsiębiorstwie i rozwiązywać dowolne problemy biznesowe. Oto kilka przykładów: system handlu papierami wartościowymi, aplikacja bankowa,

13 30 Część I Wprowadzenie Rysunek 1.1. Standardowa architektura klient-serwer centrum obsługi klienta, system obsługi zaopatrzenia, aplikacja analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Zwróć uwagę na fakt, że przedstawiona aplikacja jest systemem rozproszonym. Rozbiliśmy to, co normalnie byłoby dużym, jednolitym tworem, i oddzieliliśmy od siebie poszczególne obszary aplikacji tak, by powstałe warstwy były od siebie niezależne. Spójrz na rysunek i zadaj sobie następujące pytanie: Jeśli jednolitą aplikację rozbijemy na system rozproszony z wieloma klientami łączącymi się z wieloma serwerami i bazami danych za pośrednictwem sieci, co powinno być naszym głównym zmartwieniem w odniesieniu do nowego systemu (patrz rysunek 1.1)?. Zastanów się przez chwilę nad możliwie dużą liczbą zagadnień. Następnie przewróć stronę i porównaj swoją listę z naszą. Tylko nie oszukuj! W przeszłości większość przedsiębiorstw budowało swoje własne oprogramowanie. Przykładowo, firma oferująca usługi finansowe mogła budować oprogramowanie pośredniczące, które wspomagało system handlu akcjami. Obecnie przedsiębiorstwa, które same konstruują usługi pośredniczące, ponoszą spore ryzyko. Wykorzystywane obecnie oprogramowanie jest bardzo skomplikowane w budowie i konserwacji, wymaga wiedzy eksperckiej i jest całkowicie niezrozumiałe dla pracowników większości firm. Po co więc tworzyć coś, co można kupić? Pomysł serwera aplikacji pojawił się, by umożliwić Ci kupowanie oprogramowania realizującego usługi pośredniczące, zamiast jego samodzielnego budowania. Serwery aplikacji udostępniają najbardziej popularne usługi, jak zarządzanie zasobami, obsługa sieci i wiele innych. Serwery takie pozwalają Ci skupić się na samej aplikacji bez potrzeby martwienia się o całe oprogramowanie pośredniczące potrzebne do stworzenia dobrego rozwiązania dla serwera. Piszesz więc kod dostosowany do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i umieszczasz go w odpowiednim środowisku wykonawczym serwera aplikacji. I w ten sposób, zgodnie z zasadą dziel i zwyciężaj, rozwiązujesz swój problem biznesowy.

14 Rozdział 1. Wstęp do EJB 31 Ważne problemy związane z budową dużych systemów biznesowych Powinieneś mieć już przygotowaną skromną listę problemów, które musiałbyś mieć na uwadze podczas budowy dużego systemu biznesowego. Oto krótka lista poważnych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Nie przejmuj się, jeśli nie wszystkie na razie rozumiesz, wkrótce je poznasz: Zdalne wywoływanie metod. Potrzebujemy reguł opisujących proces łączenia klienta z serwerem przez sieć komputerową. Problem dotyczy wysyłania żądań wywołań metod, przesyłania parametrów i wiele innych. Zrównoważenie obciążeń. Klienty muszą być kierowane do serwera o najmniejszym obciążeniu. Jeśli przydzielony serwer jest przeładowany, natychmiast powinno nastąpić przekierowanie do innego serwera. Przezroczystość błędów. Czy w przypadku awarii serwera lub sieci można przekierować klienta do innego serwera bez przerywania usługi? Jeśli tak, to jak szybko można to zrobić? W ciągu kilku sekund, minut? Jakie rozwiązanie można zaakceptować w przypadku Twojego problemu biznesowego? Integracja warstw. Kod musi być tak napisany, by utrwalać dane biznesowe w bazach danych oraz by mógł współpracować z aktualnie działającym systemem. Transakcje. Co stanie się, jeśli klienty będą jednocześnie próbowały dostać się tego samego rekordu w bazie danych? Co stanie się, jeśli baza danych ulegnie awarii? Rozwiązaniem tych problemów jest system transakcji. Grupowanie. Co stanie się, jeśli serwer stanowy ulegnie awarii? Czy jego stan był zachowany na wszystkich pozostałych serwerach tak, by klient mógł kontynuować swoje działania na innym serwerze? Dynamiczne przegrupowania. Jak dokonać aktualizacji systemu w czasie jego działania? Czy musisz wyłączyć usługę czy może działać cały czas? Bezpieczne wyłączenie. Jeśli musisz przerwać działanie serwera, czy możesz to zrobić gładko, bez potrzeby przerywania usług aktualnie połączonych klientów? Zapisywanie w dzienniku i kontrolowanie. Jeśli coś nie działa poprawnie, czy mamy zapis wszystkich operacji, który umożliwia określenie przyczyny błędu? Dziennik mógłby nam pomóc wykryć i usunąć błąd tak, by więcej się nie powtórzył. Zarządzanie systemami. W przypadku katastrofalnego błędu, kto jest odpowiedzialny za monitorowanie naszego systemu? Chcielibyśmy dysponować oprogramowaniem monitorującym, które, w przypadku awarii, poinstruuje administratora systemu o kierunkach możliwych działań. Wątki. Obecnie działające systemy charakteryzują się dużą liczbą użytkowników łączących się z pojedynczym serwerem. Taki serwer musi być w stanie obsłużyć wiele żądań od klientów jednocześnie. Musi więc być zaprogramowany jako aplikacja wielowątkowa. Oprogramowanie oparte na przesyłaniu komunikatów. Pewne rodzaje żądań wymagają komunikacji opartej na komunikatach, która bardzo luźno wiąże klienta z serwerem. Potrzebujemy więc całej infrastruktury przeznaczonej do obsługi mechanizmów wymiany wiadomości. Cykl życia obiektu. Obiekty istniejący wewnątrz aplikacji serwera powinny być tworzone i usuwane w zależności od, odpowiednio, zwiększającego lub zmniejszającego się obciążenia serwera.

15 32 Część I Wprowadzenie Zarządzanie zasobami. Jeśli dany klient aktualnie nie korzysta z usług serwera, cenne zasoby serwera można zwrócić do puli dostępnych zasobów tak, by można z nich było skorzystać, jeśli do serwera podłączy się inny klient. Do takich zasobów zaliczamy gniazda (np. połączenia do bazy danych) oraz obiekty istniejące wewnątrz serwera. Bezpieczeństwo. Serwery i bazy danych muszą być zabezpieczone przed włamaniami. Uprawnieni użytkownicy powinni mieć dostęp jedynie do określonych operacji, które są niezbędne w ich pracy. Pamięć podręczna. Załóżmy, że mamy pewne dane w bazie danych, do których mają dostęp wszystkie klienty, jak np. wspólny katalog produktów. Po co serwer miałby wielokrotnie wyciągać te same dane z bazy danych. Można przecież przechowywać je w pamięci serwera i ograniczyć w ten sposób kosztowne operacje sieciowe i zapytania do bazy danych. I wiele, wiele innych zagadnień. Każde z powyższych zagadnień wymaga osobnego obsłużenia i wykonania poważnych obliczeń po stronie aplikacji serwera. Obsługa wspomnianych problemów jest niezbędna w przypadku wszystkich rozwiązań biznesowych. Wymaga sporej wiedzy i stosowania dobrych struktur. Połączone usługi rozwiązujące wypunktowane powyżej kwestie nazywamy oprogramowaniem pośredniczącym. Dziel i zwyciężaj Omówiliśmy właśnie sposób tworzenia swojego oprogramowania pośredniczącego na bazie serwera aplikacji, co umożliwia nam skupienie się na samym problemie biznesowym. Mamy jednak jeszcze lepszą wiadomość: istnieje możliwość zakupu i wykorzystania częściowych rozwiązań tego problemu. Aby osiągnąć swój cel, musisz zbudować aplikację, składając dostępne komponenty. Komponent jest kodem implementującym dobrze zdefiniowane interfejsy. Jest łatwym do zarządzania, odrębnym fragmentem logiki aplikacji. Komponenty same w sobie nie są aplikacjami nie mogą działać samodzielnie. Mogą być raczej wykorzystane jak elementy układanki, która rozwiązuje szerszy problem. Idea zastosowania komponentów programowych jest pomysłem dającym wielkie możliwości. Firma może kupić dobrze zdefiniowany moduł rozwiązujący dany problem i połączyć go z innymi komponentami rozwiązującymi większe problemy. Przykładowo, rozważ komponent programowy obliczający ceny towarów. Nazwijmy go komponentem cenowym. Przekazujesz temu komponentowi dane o zbiorze produktów i otrzymujesz od niego łączną wartość zamówienia. Problem określania ceny może być całkiem skomplikowany. Przykładowo, załóżmy, że zamawiamy części komputerowe, jak pamięć czy dysk twardy. Komponent cenowy zwraca poprawną cenę w oparciu o zasady wyceny, które mogą zawierać: Cenę podstawową pojedynczej kości pamięci lub dysku twardego. Rabat ilościowy przyznawany klientowi przy zakupie powyżej 10 modułów pamięci.

16 Rozdział 1. Wstęp do EJB 33 Rysunek 1.2. Ponowne wykorzystanie komponentu cenowego w urzędzie pocztowym Rabat zestawowy przyznawany klientowi za zakup zarówno pamięci, jak i dysku twardego. Rabat stałego klienta, który przyznaje się ważnym klientom. Rabat miejscowy zależny od miejsca zamieszkania klienta. Dodatkowe koszty, jak koszt przesyłki czy podatek. Powyższe zasady wyceny nie dotyczą oczywiście jedynie części komputerowych. W innych dziedzinach, takich jak sprzedaż urządzeń dla opieki zdrowotnej czy biletów lotniczych, wymagana jest podobna do opisanej powyżej funkcjonalność. Byłoby oczywiście wielkim marnotrawstwem środków, gdyby wszystkie przedsiębiorstwa potrzebujące skomplikowanego mechanizmu wyceny, musiały pisać własne wyszukane rozwiązania tego problemu. Sensowny staje się więc handel gotowymi, uogólnionymi wersjami komponentów obliczających wartości zamówień, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez różne przedsiębiorstwa. Przykładowo: 1. Poczta Polska może wykorzystać komponent naliczania cen do wyznaczania kosztów wysyłania paczek. Prezentujemy to na rysunku Producent samochodów może używać tego komponentu do wyznaczania cen samochodów. Wystarczy, że umieści w Internecie witrynę umożliwiającą klientom firmy zapoznanie się z cenami samochodów w zależności, na przykład, od wyposażenia. Takie zastosowanie prezentujemy na rysunku 1.3.

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż.

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż. Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Wstęp Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Założenia do wykładu Zasady zaliczeń Ramowy program wykładu

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 Utrwalanie danych zastosowanie obiektowego modelu danych warstwy biznesowej do generowania schematu relacyjnej bazy danych Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 1. Relacyjne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Tworzenie komponentów logiki biznesowej i warstwy dostępu do danych w oparciu o EJB3.0/JPA lub EJB 3.1/JPA2

Tworzenie komponentów logiki biznesowej i warstwy dostępu do danych w oparciu o EJB3.0/JPA lub EJB 3.1/JPA2 Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: EJB Tworzenie komponentów logiki biznesowej i warstwy dostępu do danych w oparciu o EJB3.0/JPA lub EJB 3.1/JPA2 Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji w technologii. Enterprise JavaBeans. Maciej Zakrzewicz PLOUG

Budowa aplikacji w technologii. Enterprise JavaBeans. Maciej Zakrzewicz PLOUG Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Maciej Zakrzewicz PLOUG Plan prezentacji Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA, SOAP, EJB Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans (EJB) Budowa

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 Plan prezentacji Co to jest OSGi Jakie problemy rozwiązuje Opis standardu Przykładowa aplikacja Podsumowanie korzyści Co to jest OSGi? Standard, który pozwala na tworzenie wysoce

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych Plan prezentacji Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA,, Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans () Budowa komponentów sesyjnych Budowa komponentów

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Serwery Aplikacji "CC" Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80

Serwery Aplikacji CC Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Serwery Aplikacji Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Aplikacje Web Aplikacje Web - nowe wcielenie modelu klientserwer: przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Tworzenie modelu sieci Tworzenie specyfikacji sprzętowej i programowej Problemy

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA

MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA MIGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO TECHNOLOGII JAVA NOWE MOŻLIWOŚCI Jeżeli chcesz: to: obniżyć koszty i ułatwić sobie pracę, wykorzystywać niezawodną, wydajną i otwartą technologię, używać innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

SOP System Obsługi Parkingów

SOP System Obsługi Parkingów SOP System Obsługi Parkingów JEE i Android Marcin Tatjewski Tomasz Traczyk Grzegorz Zieliński Paweł Borycki 5 listopada 2009 www.sopark.pl Plan prezentacji Java Platform, Enterprise Edition (JEE) Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych:

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych: 1 O nas jpalio Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w grudniu 2010. Celem naszej działalności jest realizacja projektów konsultingowych i informatycznych. Prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania Wzorzec projektowy Christopher Alexander: Wzorzec to sprawdzona koncepcja, która opisuje problem powtarzający się wielokrotnie w określonym kontekście, działające na niego siły, oraz podaje istotę jego

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę Autor: Witold Wrotek Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0. Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego! Jak zbudować sklep internetowy, który

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo