REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I Postępowanie ogólne 1 1. Starosta, ze środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego, może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. 2. Środki, o których mowa w ust.1, przyznaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Staroście - oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 2) Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 3) Bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U.2015, poz.149); 1

2 4) Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. 2009r. Nr 153, poz.1227, z późn. zm.); 5) Komisji oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków. 3 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz.U. 2015, poz. 149). 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( tj. Dz. U. 2012, poz. 457 z późn. zm.). 3) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str.1). 4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz. U. 2013, poz. 672 z późn. zm.). 5) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007, Nr 59 poz. 404 z późn. zm.). 6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. 2013, poz. 267 z póżn.zm). 7) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( tj. Dz. U. 2014, poz. 121 z póżn.zm). 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( tj. Dz. U. 2007, Nr 53, poz. 354 z późn. zm) Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej opiniowany jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. 2. Ogłoszenie informujące o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu. 3. Posiedzenia Komisji będą się odbywać według potrzeb nie później niż do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. ROZDZIAŁ II 2

3 Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Wnioski o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej rozpatrywane są przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 2. Każdy bezrobotny wnioskujący o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest uczestniczyć w poradnictwie zawodowym. 3. Liczba osób objętych dofinansowaniem w danym okresie zależy od wielkości funduszy posiadanych przez Urząd. 4. Wysokość przyznanych środków jest uzależniona od rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów oraz zaangażowania finansowego bezrobotnego. 5. Wnioski zawierające błędy formalne i merytoryczne pozostają bez rozpatrzenia. 6. Urząd zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przed rozpatrzeniem wniosku wizytacji lokalu wskazanego przez wnioskodawcę jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie. 8. Wniosek należy składać na obowiązującym druku. 6 W przypadku środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych będzie uzależniona od liczby osób określonych we wniosku o dofinansowanie jako grupa docelowa wybrana do projektu We wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny określa: 1/ Imię i nazwisko bezrobotnego, adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, numer PESEL bezrobotnego, 2/ kwotę wnioskowanych środków, 3/ rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, w tym symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4/ kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń, 5/ szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej; 6/ przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, 3

4 7/ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. 2. Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o: 1/ nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2/ nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 3/ niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 4/ niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5/ zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia bez jej zawieszania oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania; 6/ niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 3. Do wniosku bezrobotny dołącza zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Do wniosku bezrobotny składa również dodatkowe dokumenty niezbędne do oceny złożonego wniosku: 1) oryginał do wglądu i kserokopię dokumentu potwierdzającego formę użytkowania i tytuł prawny do lokalu: - w przypadku lokalu należącego do bezrobotnego - akt własności, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, - w przypadku lokalu należącego do osoby trzeciej - umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, pisemna zgoda właściciela na prowadzenie działalności we wskazanym miejscu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z cudzego lokalu przez okres prowadzenia działalności gospodarczej wymagany w umowie. 2) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych lub doświadczeniu zawodowym do prowadzenia wskazanej działalności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa pracy), 3) w przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS/KRUS o okresie podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności z adnotacją, że nie posiada zaległości z tego tytułu oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach z wyłączeniem osób które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej do 2000 r., 4

5 4) w przypadku korzystania z pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy, 5) w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu obcojęzycznego należy przedłożyć również jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, 6) kserokopie dokumentów przedkładanych w tut. Urzędzie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej może być przez Starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny: 1) spełnia warunki, o których mowa w 7 regulaminu, złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a Starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie; 2) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, 3) wniosek został złożony po upływie co najmniej 1 miesiąca od dnia zarejestrowania się w Urzędzie jako osoba bezrobotna, 4) przed złożeniem wniosku odbył rozmowę z doradcą zawodowym tutejszego Urzędu dotyczącą oceny predyspozycji do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej potwierdzoną przez doradcę we wniosku. 2. Osobami wyłączonymi z uprawnień do dofinansowania są osoby, które: 1) z tytułu wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej mają niespłacone zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS, 2) nie posiadają niezbędnych udokumentowanych kwalifikacji, uprawnień lub doświadczenia zawodowego w kierunku planowanej działalności chyba, że osoby te będą zatrudniać pracownika posiadającego niezbędne udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia. 3. Bezrobotny, który zarejestrował się w Urzędzie w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. 9 5

6 Przy udzieleniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Starosta kieruje się między innymi: 1) kryteriami rachunku ekonomicznego, 2) społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej, 3) popytem i podażą lokalnego rynku pracy na planowaną działalność, 4)udziałem środków własnych wnioskodawcy (finansowych, trwałych) w planowanym przedsięwzięciu, 5) przygotowaniem merytorycznym wnioskodawcy do samodzielnego prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), 6) posiadaniem lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, 7) wiarygodnością sposobu zabezpieczenia umowy, 8) kwotą dostępnych środków na ten cel Jednorazowe środki mogą być przyznane bezrobotnemu wyłącznie na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). 2. Środki mogą być przyznane tylko na podjęcie nowej działalności gospodarczej, a nie na przejęcie działalności już istniejącej, tj. działalności utworzonej w tym samym miejscu i tego samego rodzaju co poprzednia, w wyniku nabycia w jakimkolwiek trybie (sprzedaż, darowizna, dziedziczenie itp.) od poprzedniego właściciela wyposażenia i sprzętu Jednorazowe środki nie mogą być przyznane na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: 1) handlu obwoźnego lub prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, 2) działalności prowadzonej sezonowo, 3) akwizycji, 4) gier hazardowych, 5) lombardów, 6) agencji towarzyskich, 7) importu samochodów, 8) transportu drogowego towarów, 2. Jednorazowe środki nie mogą być przyznane na prowadzenie działalności gospodarczej : 1) tożsamej lub pokrewnej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez współmałżonka, 2) poza terenem powiatu dębickiego, 3) działającej poza granicami kraju. 3. Przekazane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) nabycie udziału w spółkach, 2) opłaty administracyjno- skarbowe, 3) wydatki inwestycyjne obejmujące zakup nieruchomości, koszty budowy i remontu lokalu 6

7 4) koszty reklamy i promocji, 5) zakup towarów przy działalności handlowej, 6) zakup samochodów osobowych, z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do prowadzenia nauki jazdy, 7) zakup środków trwałych na zasadach leasingu, 8) zakup inwentarza żywego, 9) zakup automatów (do gier, napojów, itp.), 10) pokrycie kosztów transportu, dostawy lub przesyłki, montażu zakupionych rzeczy, 11) finansowanie szkoleń, 12) zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej poniżej 1 000,00 złotych, 13) pokrycie kosztów podłączenia mediów, 14/ zakup w formie ratalnej. 15) działalność związaną z wynajmem sprzętu ( tj. maszyn, urządzeń, itp.). 4. Jednorazowe środki mogą być przeznaczone na zakup samochodu ciężarowego do wysokości 25% ogólnej kwoty przyznanych środków. 5. Lista, o której mowa w ust.2 nie jest zamknięta. Przyznając wnioskodawcy środki na podjęcie działalności gospodarczej uwzględnia się aktualną sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie społeczne na zgłaszany przez bezrobotnego rodzaj działalności gospodarczej. W ramach poszczególnych wniosków Urząd może wyłączyć z dofinansowania proponowane przez bezrobotnego wydatki, gdy w sposób oczywisty i bezpośredni nie są konieczne do rozpoczęcia planowanej działalności gospodarczej. 6. Bezrobotny nie może dokonywać zakupów, które nie zostały zapisane w specyfikacji wydatków zamieszczonej we wniosku bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pod rygorem nie uznania zakupów za kwalifikowane w ramach niniejszej umowy. 7. Nie podlegają uwzględnieniu wszelkie zakupy dokonane od osób zaliczanych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn tj. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów. 8. W przypadku wątpliwości co do ceny przedmiotów wskazanych w harmonogramie zakupów przez bezrobotnego, PUP w Dębicy przysługuje prawo zażądania od ubiegającego się o pomoc przedstawienia cennika wykonanego przez producenta bądź sprzedawcę W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotny jest zobowiązany do doręczenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów niezbędnych do jej zawarcia i ustanowienia zabezpieczenia: 1) umowę lub zaświadczenie z banku dotyczące numeru rachunku bankowego osobistego, 2) dokumenty wymagane do ustanowienia zabezpieczenia, 3) inne dokumenty wskazane przez Urząd. 7

8 2. Do czasu dostarczenia przez bezrobotnego wszystkich wymaganych dokumentów, Starosta może wstrzymać się z zawarciem umowy pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku Podstawę do wypłaty środków stanowi umowa cywilnoprawna zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przekazanie środków przez Starostę następuje wyłącznie na rachunek bankowy osobisty bezrobotnego wskazany w dokumentach, o których mowa w 12 pkt 2, pod warunkiem uprzedniego podpisania umowy o przyznanie środków. Przekazanie środków nie może nastąpić w formie wypłaty gotówkowej. 3. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy, 2) wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 3) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, 4) zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, jeżeli: a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, b) będzie prowadził działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia wymienione w 7 ust.2 regulaminu, e) wydzierżawił lub sprzedał majątek trwały sfinansowany z udziałem otrzymanych środków w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, f) naruszył inne warunki umowy, 5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie: a) 90 dni od dnia złożenia przez Bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 8

9 b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Bezrobotnego w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 6) zwrotu środków otrzymanych, a niewydatkowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 4. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 2 pkt.2 i 3, w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego. 5. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych Bezrobotny zobowiązany jest do: 1) doręczenia do Urzędu potwierdzenia wpływu przekazanych środków na rachunek bankowy osobisty bezrobotnego w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania, 2) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, 3) wydatkowania zgodnie z zamieszczoną we wniosku specyfikacją wydatków i zaakceptowanymi przez Urząd zmianami w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków, 4) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 2. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wskazaną w informacji o dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która musi być zgodna z datą zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym oraz obowiązku ubezpieczenia we właściwym terenowo Inspektoracie ZUS/KRUS Bezrobotny nie może dokonywać w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy: 1) zmian miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 2) zmian zakresu (przedmiotu) działalności gospodarczej ujętego we wpisie do ewidencji, 2. Nie dopuszcza się zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Bezrobotnego w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 16 9

10 1. Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane w kwocie brutto. 2. W przypadku zakupu rzeczy nowych bezrobotny zobowiązany jest przedstawić oryginały faktur lub rachunków wraz z dowodem płatności. 3. W przypadku zakupu rzeczy używanych nabytych w drodze umowy sprzedaży bezrobotny zobowiązany jest przedstawić: 1) umowę sprzedaży wraz z dowodem zapłaty ceny, 2) deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym urzędzie skarbowym, 3) potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy dowód uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozliczenie zakupów na podstawie umów cywilnoprawnych może nastąpić w wysokości do 20% kwoty przyznanych środków. 4. Przy rozliczaniu wydatkowania udzielonych środków na podjęcie działalności dopuszcza się maksymalnie 20% różnicy między kwotą poszczególnych zakupów zawartą w specyfikacji zakupów a faktycznie poniesioną, przy czym łączna suma zakupów powinna odpowiadać co najmniej kwocie przyznanych środków. 5.W przypadku przedstawienia rozliczenia wydatków odbiegających od załączonej do wniosku specyfikacji zakupów Urząd biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Bezrobotnego w szczególnych przypadkach Urząd może stwierdzić zasadność ich poniesienia Preferowanymi formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej są: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 2. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi bezrobotny. 3. Akceptacja formy zabezpieczenia należy do Starosty. W szczególnych przypadkach Starosta może wskazać inną formę zabezpieczenia wynikającą z Rozporządzenia Poręczycielem może być osoba, która: 1) pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości; jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków, nie będącą w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe ani administracyjne i osiąga dochód brutto po pomniejszeniu o wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia nie niższy niż złotych miesięcznie; poręczyciel poświadcza wysokość wynagrodzenia zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia przez bezrobotnego wniosku o przyznanie środków; 2) prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, uzyskuje dochód nie niższy niż ,00 złotych brutto w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku przez 10

11 bezrobotnego; poręczyciel poświadcza prowadzenie działalności gospodarczej zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności lub KRS oraz wysokość dochodu zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego; poręczycielem nie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 3) posiada prawo do emerytury lub renty stałej w wysokości nie niższej niż 2 000,00 złotych brutto miesięcznie; poręczyciel przedstawia decyzje o przyznaniu emerytury lub renty (oryginał do wglądu) oraz dokument poświadczający wysokość świadczenia za ostatni miesiąc ( odcinek, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie z ZUS. 2. Poręczyciel przedkłada Staroście oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia. 3. Poręczycielem może być osoba, która nie ukończyła 70 roku życia. 4. Poręczycielem nie może być małżonek bezrobotnego, z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową należy przedstawić stosowne dokumenty. 5. Poręczycielem nie może być osoba, która udzieliła poręczenia na nie zakończoną umowę dotyczącą uzyskania środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy (dofinansowanie, refundacja). 6. Dopuszcza się udzielenie poręczenia przez co najmniej dwóch poręczycieli, przy czym w tym przypadku poręczycielem może być osoba osiągająca dochody, po pomniejszeniu o wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia, w wysokości nie niższej, niż: 1) 2 000,00 zł brutto/miesięcznie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 2) 2 000,00 zł średnie miesięcznie brutto z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub 3) 1 800,00 zł brutto/miesięcznie z tytułu emerytury lub renty. 7. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym liczby poręczycieli podejmuje Starosta uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń. 8. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagana jest zgoda małżonka bezrobotnego i małżonka poręczyciela wyrażona podpisem złożonym w siedzibie Urzędu w obecności pracownika Urzędu. 9. W przypadku osoby rozwiedzionej lub pozostającej w separacji należy dołączyć odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności (lub skrócony odpis aktu małżeństwa uwzględniający uwagi odnośnie ustania małżeństwa, bądź potwierdzające separację). Małżonkowie posiadający umowną rozdzielność majątkową dołączają stosowny akt notarialny Gwarancja bankowa lub blokada rachunku bankowego - kwota gwarantowanych przez bank lub zablokowanych środków będzie podwyższona o 50% w stosunku do przyznanej kwoty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Gwarancja bankowa lub blokada rachunku bankowego powinna być nieodwołalna a termin na który zostanie ustanowiona wynosi min 2 lata licząc od dnia podpisania umowy. 11

12 20 1. Wypłata przyznanych środków następuje wyłącznie na rachunek bankowy wnioskodawcy po dokonaniu zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy. 2. Osoba bezrobotna, której przyznano na podstawie umowy środki na podjęcie działalności gospodarczej traci status osoby bezrobotnej od następnego dnia po dniu otrzymania tych środków Bezrobotny zobowiązany jest do prowadzenia działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę określoną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). 2. Po upływie okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotny zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu poprzez doręczenie następujących dokumentów: 1) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku, 2) zaświadczenia z ZUS/KRUS z o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym, 3 )zaświadczenia z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. 3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 bezrobotny zobowiązany jest doręczyć w terminie 30 dni od dnia upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej Urząd i inne upoważnione instytucje mają prawo dokonywać kontroli realizacji warunków umowy oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych środków poprzez wizytację w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Urząd może żądać od bezrobotnego dodatkowych informacji i dokumentów mających wpływ na realizację umowy. 23 Przyznawane bezrobotnemu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str.1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Dębica r. 12

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków REGULAMIN przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo