MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 24 kwietnia 2012 r. W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Porządek obrad przewidywał następujące punkty: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia. 3. Zatwierdzenie kryteriów wyboru finansowanych operacji w zakresie instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 4. Realokacja środków z instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. 5. Przedstawienie prezentacji na temat projektu pn. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji. 6. Sprawy różne. Ad 1. Pani Iwona Wendel, Przewodnicząca Komitetu Monitorującego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego otworzyła XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i powitała członków, zastępców, obserwatorów Komitetu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ad 2. Pani Iwona Wendel przedstawiła planowany porządek obrad. Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli zaproponowany porządek obrad. Pani Iwona Wendel poprosiła Pana Pascala Boijmansa, przedstawiciela Komisji Europejskiej o przekazanie informacji na temat uruchomienia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 1

2 Pan Pascal Boijmans, omówił kwestie zawarte w dwóch pismach przekazanych przez Komisję Europejską do Instytucji Zarządzającej PO IG w dniach 12 i 20 kwietnia br. Przekazał, że w piśmie z dnia 20 kwietnia br., dotyczącym ponownego uruchomienia płatności w ramach PO IG, Komisja Europejska przedstawia swoje obawy względem zidentyfikowanych problemów w zakresie 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej gospodarki i działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poinformował, że ostatnie 4 wnioski o płatność, które zostały przekazane do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powinny zostać wycofane, skorygowane o wydatki z 7. osi oraz działania 4.5 i przesłane ponownie. Wyjaśnił, że dopiero na podstawie nowych wniosków zostaną dokonane płatności. Ponadto, Pan Pascal Boijmans podkreślił, że KE oczekuje, że strona polska odniesie się do wskazanych w piśmie Komisji zastrzeżeń oraz niezwłocznie podejmie odpowiednie działania naprawcze. Po uzyskaniu przez Komisję wyjaśnień zostanie podjęta decyzja o odblokowaniu lub wstrzymaniu płatności w 7. osi priorytetowej i działaniu 4.5. Odnośnie do problemów w 7. osi przekazał, że od polskich władz oczekuje się przygotowania i wdrożenia planu działań naprawczych, które zwiększą efektywność i usprawnią zarządzanie w obszarach sprecyzowanych w piśmie KE. W zakresie działania 4.5 zaznaczył, że większość uwag odnosi się do inwestycji produkcyjnych, wspieranych w tym instrumencie oraz obawy, że wpływ tego typu inwestycji na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki będzie ograniczony. Dodał, że na podstawie projektów przesłanych do notyfikacji Komisja ma obawy, że w działaniu 4.5 występują problemy systemowe. W nawiązaniu do pisma z dnia 12 kwietnia br., dotyczącego konkluzji po Spotkaniu Rocznym, które odbyło się w listopadzie 2011 r. Pan Pascal Boijmans poinformował, że zostały w nim zaakcentowane dwa obszary stanowiące wyzwania dla PO IG, związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz poziomem innowacji w projektach. Ponadto podkreślił, iż w związku z tym, że Polska zajmuje niskie miejsce w rankingu dotyczącym innowacyjności, zdaniem Komisji powinna skoncentrować się w obecnym i przyszłym okresie programowania na wsparciu dotyczącym innowacji. Szczególny nacisk powinien zostać położony na rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz na komponent badawczo - rozwojowy w projektach. Dodał, że wszystkie programy inwestujące w innowacje powinny uwzględniać strategię inteligentnej specjalizacji. Zaznaczył, że KE liczy, że strategia ta będzie szeroko wykorzystywana m.in. w PO IG i Regionalnych Programach Operacyjnych oraz będzie oddolnie kierunkować wszystkich zainteresowanych, w tym sektor prywatny. Podkreślił, że Instytucja Zarządzająca PO IG powinna szerzyć ideę inteligentnej specjalizacji wśród innych instytucji zarządzających. Odnośnie do społeczeństwa informacyjnego 2

3 powiedział, że widoczna jest poprawa w kontraktowaniu (budżet 7. osi priorytetowej został zakontraktowany). Dodał, że Instytucja Zarządzająca powinna również wspierać instytucje zaangażowane w realizację działania 8.3. Pan Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności podziękował przedstawicielowi Komisji Europejskiej za oba pisma i dodał, że są one konstruktywne. Odnośnie do pisma z dnia 20 kwietnia br., w którym KE poinformowała o ponownym uruchomieniu płatności powiedział, że wynika z niego, że około 90% płatności, które zostały przekazane do KE będą mogły zostać uruchomione. Zaznaczył, że przygotowywane są nowe wnioski i nie będę one obejmowały 7. osi priorytetowej i działania 4.5, dopóki wszystkie problematyczne kwestie nie zostaną wyjaśnione z Komisją. Odnośnie do kwestii działań naprawczych, Pan Marcin Łata poinformował, że Instytucja Zarządzająca postara się jak najszybciej odpowiedzieć na postawione przez KE zastrzeżenia, a projekty odpowiedzi są obecnie przygotowywane we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Zaznaczył, że Instytucja Zarządzająca będzie również dążyć do rozmowy z Komisją w celu przedstawienia ze swojej strony problemów we wdrażaniu działania 4.5. Uzupełnił, że w odniesieniu do tego instrumentu, zastrzeżenia KE dotyczą problemów interpretacyjnych związanych z wdrażaniem tego działania i dużych inwestycji, a nie funkcjonowaniem Instytucji Wdrażającej. Odnośnie do pisma z dnia 12 kwietnia br. podkreślił, że uznaje ono PO IG jako ambitny Program, a KE jest zainteresowana jego sprawną realizacją. Dodał, że uwagi i rekomendacje Komisji z pewnością zostaną wykorzystane w przygotowaniu nowej perspektywy finansowej, a wyzwanie związane ze strategią inteligentnej specjalizacji wydaje się jednym z trudniejszych w obliczu nowego okresu programowania. Pani Marzena Chmielewska, przedstawicielka Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zapytała o konsekwencje dla firm, które realizują projekty w działaniu 4.5 w kontekście pism omówionych przez przedstawiciela Komisji Europejskiej. Zaznaczyła, że członkowie Komitetu powinni uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące zastrzeżeń KE związane z poziomem innowacyjności, gdyż wiążą się one z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet. Zapytała również, jak komponent badawczo - rozwojowy, jako warunek uznania projektów realizowanych w działaniu 4.5 za bardziej innowacyjne, ma się do już zrealizowanych projektów - czy jeśli projektodawcy realizowali projekty zgodnie z przyjętymi zasadami, to obecnie będą musieli uwzględnić dodatkowy komponent B+R. 3

4 Pan Kazimierz Siciński, przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, poprosił o udostępnienie członkom KM ww. pism. Pan Marcin Łata odnośnie do pytania Pani Marzeny Chmielewskiej dotyczącego działania 4.5 poinformował, że projekty są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Projekty, które są skategoryzowane jako duże podlegają ocenie i decyzji KE. Jeśli decyzja jest pozytywna - wydatki można refundować, jeśli negatywna - wydatki nie mogą zostać zrefundowane, a umowy o dofinansowanie ulegają rozwiązaniu. Poinformował, że do chwili obecnej brak jest pozytywnej lub negatywnej decyzji dla jakiegokolwiek projektu w tym działaniu. Pan Marcin Łata powiedział również, że Instytucja Pośrednicząca lub Wdrażająca przedstawi na najbliższym posiedzeniu kompleksową informację na temat stanu wdrażania tego instrumentu. Wskazane zostaną również kwestie problematyczne, które przekazała KE. Odnośnie do innowacyjności i komponentu B+R, Pan Marcin Łata poprosił o wypowiedź Pana Pascala Boijmansa. Pan Pascal Boijmans powiedział, że jego zdaniem oba pisma mogą zostać przekazane członkom Komitetu. Podkreślił, że decyzja o przerwaniu refundowania działania 4.5 została podjęta w wyniku przeprowadzenia wstępnej oceny dużych projektów, które zostały już przekazane do Komisji. Podkreślił, że przyszłość Polski leży w rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy. Zaznaczył, że poziom rozwoju innowacyjności w Polsce jest niski, a działania w ramach PO IG powinny tę sytuację poprawić. Dodał, że na podstawie dużych projektów przesłanych do Brukseli można powiedzieć, że są one ważnymi projektami generującymi nowe miejsca pracy, które jednak w opinii KE nie wpisują się w cele PO IG. Przykładowo centra logistyczne, w ramach których tworzonych jest dużo miejsc pracy, nie są typem projektu, mającym swój wkład w gospodarkę opartą na wiedzy. W związku z tym, w opinii KE, takie projekty nie powinny otrzymać wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odnośnie do poziomu innowacyjności, Pan Pascal Boijmans powiedział, że podniesienie ww. poziomu zawarte jest w celach 4. osi priorytetowej. Podkreślił, że problemem w działaniu 4.5 jest również delokalizacja, zgodnie z którą dofinansowania nie mogą uzyskiwać firmy, które chcą przenosić miejsca pracy z jednego kraju członkowskiego do drugiego, w tym przypadku do Polski. Dodał, że Komisja Europejska chce mieć pewność, że wśród małych projektów (o wartości poniżej 50 mln euro) nie będzie projektów, które mogłyby być cofnięte z racji niespełnienia tego warunku. Ponadto poinformował, że Komisja zakwestionowała jeden projekt, ze względu na zastrzeżenia dotyczące efektu zachęty. 4

5 Pani Iwona Wendel powiedziała, że na następnym posiedzeniu Komitetu działaniu 4.5 zostanie poświęcony oddzielny punkt obrad. Ad 3. Pan Marek Daszkiewicz, przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych poprosił Panią Iwonę Wendel o możliwość podsumowania informacji dotyczących instrumentu pilotażowego i przekazania ich członkom Komitetu. Pani Iwona Wendel poprosiła Pana Marka Daszkiewicza o przedstawienie stanowiska. Pan Marek Daszkiewicz podkreślił, że w jego opinii, 4. oś priorytetowa jest osią działającą na rzecz przedsiębiorców, która najlepiej realizuje cele Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie podkreślił, że na początku wdrażania Programu, jednym ze sztandarowych działań, na którego realizację był postawiony szczególny nacisk było działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych- 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, łączące część badawczą z wdrożeniową. Zaznaczył, że działanie 4.1 było rodzajem premii, zachętą, aby wnioskodawca zrealizował cały cykl badawczo rozwojowy, a następnie wdrożył wyniki badań. Jednak ze względu na wyczerpanie alokacji, działanie 4.1 przestało istnieć. Wyraził zdziwienie, że w chwili obecnej, gdy pojawiły się dodatkowe środki są one kierowane na zupełnie nowy, niesprawdzony instrument, w przypadku którego kryteria wymagają dopracowania. Dodał, że w jego opinii kwota przeznaczona na instrument pilotażowy jest za wysoka i dobrym pomysłem jest realokowanie części środków na działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Dodatkowo zaproponował, aby z projektów celowych, z działania 4.1 wybrać i dofinansować najlepsze przedsięwzięcia. Wyjaśnił, że jego zdaniem efekt z wdrożenia projektów celowych będzie pewny, a one same będą zgodne z celami innowacyjnej gospodarki. Dodatkowo zaproponował, aby wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania w działaniu , a posiadają patenty, automatycznie w ramach instrumentu pilotażowego otrzymali dodatkowe punkty. Pan Marcin Łata powiedział, że po zgłoszonych uwagach do instrumentu pilotażowego Instytucja Wdrażająca, Pośrednicząca i Zarządzająca ponownie przeanalizowały alokację na pilotaż. M.in. ze względu na fakt, że jest to nowy instrument zaproponowano zmniejszenie alokacji, przenosząc część środków do działania 4.4. Odnośnie do działania 4.1 Pan Marcin Łata powiedział, że w chwili obecnej nie ma możliwości szybkiego przeprowadzenia nowego naboru m.in. w związku z tym, że występują wątpliwości np. natury prawnej. Ponadto, w sytuacji przeprowadzenia naboru tylko dla beneficjentów działania 4.1, którzy już 5

6 aplikowali o wsparcie ale nie uzyskali dofinansowania, mogłoby wystąpić ograniczenie konkurencji i takie działanie byłoby wbrew regułom pomocy publicznej. Podkreślił, iż należy obecnie skoncentrować się na terminowości realizacji działań i projektów, aby wykorzystać dostępne środki. Dodał, że przekazanie środków na działanie 4.1, musi zostać poddane analizie i dyskusji. Pan Marek Przeor, przedstawiciel Komisji Europejskiej w nawiązaniu do uwag Pana Marka Daszkiewicza powiedział, że zastanawiający jest fakt, że prywatni inwestorzy nie inwestują w działanie 4.1, pomimo przeprowadzenia części badawczej. Pani Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodziła się z Panem Marcinem Łatą, że przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu dodatkowej alokacji na działanie 4.1 powinna zostać przeprowadzona analiza. Dodała, że w ramach montażu działania jest wiele projektów, w których nie dochodzi do wdrożenia, chociaż beneficjenci, którzy korzystali z działania 1.4 deklarowali wdrożenie za własne środki i udowadniali, że je posiadają. Jednocześnie, zwróciła uwagę na fakt, że w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy złożyli taką deklarację może pojawić się problem ze spełnieniem efektu zachęty. Pani Iwona Wendel powiedziała, że zostanie przeprowadzona analiza dotycząca zainteresowania działaniem 4.1. Pani Anita Wesołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności przedstawiła prezentację na temat instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pan Tomasz Wierzbicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki przedstawił prezentację w zakresie kryteriów finansowanych operacji w ramach instrumentu pilotażowego w 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pan Marek Daszkiewicz powiedział, że od ostatniego roboczego spotkania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego kryteria zostały poprawione. Podkreślił, że w celu skutecznego zabezpieczenia patentów za granicą, zasadne byłoby dodanie do kryteriów merytorycznych obligatoryjnych kryterium zobowiązującego do zgłoszenia międzynarodowego albo do kryterium fakultatywnego 7 projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego 6

7 ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na terytorium geograficznie szerszym niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazania, że będą premiowane międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Dodał, że ważne jest, aby patent obowiązywał nie tylko na terytorium RP, ale przede wszystkim poza krajem. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 2 przed dniem złożenia wniosku wynalazek objęty wdrożeniem nie był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej powiedział, że jego zdaniem trudno będzie obiektywnie stwierdzić, czy dany wynalazek nie funkcjonuje już za granicą. Istotne jest, żeby ustalić, w jaki sposób kryterium to będzie weryfikowane (kto i w jaki sposób dokona oceny). Ponadto zaznaczył, że beneficjenci działania 1.4, którzy posiadają patent, powinni mieć możliwość uzyskania premii w pilotażu, w kryterium fakultatywnym 4 wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku własnej działalności B+R wnioskodawcy. W nawiązaniu do dokumentu Foresight technologiczny przemysłu - InSight 2030, który został wskazany w kryterium fakultatywnym 3 projekt dotyczy technologii priorytetowych wskazanych w dokumencie Foresight technologiczny przemysłu - Insight 2030, podkreślił, iż dokument ten ma formę projektu, a przedstawiciele środowiska naukowego mieli do niego zastrzeżenia, ponieważ został on opracowany przez naukowców, bez udziału polskiego przemysłu. Dodał, że obecnie powstaje nowy dokument dotyczący Foresightu dla przemysłu, który nie będzie dokumentem rządowym. Pan Tomasz Wierzbicki odnośnie do kryterium fakultatywnego 7 powiedział, że uwaga dotycząca premiowania patentów w procedurze międzynarodowej zostanie uwzględniona i doprecyzowana w Przewodniku po kryteriach. W odniesieniu do działania powiedział, że wnioskodawcy, którzy realizują projekty w ramach działania 1.4 mogą również składać projekty wdrożeniowe w ramach pilotażu. W nawiązaniu do dokumentu Foresightu technologiczny dla przemysłu InSight 2030 nadmienił, iż dokument ten został opublikowany oraz że jest już po konsultacjach społecznych, a informacje dotyczące priorytetowych gałęzi w gospodarce pozostaną nie zmienione. Pani Patrycja Zielińska odnośnie do premiowania tych przedsiębiorców, którzy realizowali projekty w działaniu 1.4 powiedziała, że są oni premiowani w kryterium fakultatywnym 4 wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku własnej działalności B+R wnioskodawcy. Odnośnie do sposobu oceny kryterium obligatoryjnego 2 poinformowała, że ocena będzie dokonywana podobnie jak np. przy ocenie innowacyjności na skalę światową w działaniu 1.4, a oceny będą dokonywać eksperci branżowi. 7

8 Pani Marzena Chmielewska powiedziała, że jej zdaniem nie należy reklamować instrumentu pilotażowego jako działania mającego na celu zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, ponieważ do konkursu w ramach pilotażu przystąpią wnioskodawcy, którzy posiadają już zgłoszenie patentowe i sprawozdanie o stanie techniki, a zatem nie zwiększy to liczby dokonywanych zgłoszeń. Odnośnie do Panelu ekspertów powiedziała, że PKPP Lewiatan nigdy nie kwestionował zasadności przetestowania tego rodzaju rozwiązania, jednak wyraziła obawę co do kryteriów, wg których panel będzie oceniał projekty. Pani Marzena Chmielewska powiedziała, że podtrzymuje zastrzeżenia do kryterium fakultatywnego 1 poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu o wynalazek. Wyjaśniła, że zgadza się, iż rezultat projektu powinien być innowacyjny i nie ma zastrzeżeń do brzmienia kryterium, natomiast nie zgadza się ze sposobem oceny, który zakłada, że rezultatem projektu będzie produkt lub usługa. W jej ocenie, rezultatem nie musi być tylko innowacyjny produkt albo zasadnicza zmiana w obszarze produktu usługi ale może być również zasadnicza zmiana w obszarze procesów, czyli innowacja procesowa. Wyjaśniła, że wykluczenie innowacji procesowej na poziomie kryteriów fakultatywnych oznacza, że wynalazki wdrażane w ramach procesu produkcyjnego, nie przekładające się na zasadniczą zmianę produktu, nie będą miały szansy na wsparcie przy dużej punktacji dawanej temu kryterium. Przykładem mogą być innowacje z obszaru energetyki związane z zielonymi technologiami. W takim przypadku, produkt - rezultat jest dokładnie taki sam ale ideą projektu jest inna organizacja procesu, sprawiająca, że produkcja energii jest bardziej opłacalna. Kryterium fakultatywne 1, w jej opinii, wyklucza tego typu innowacje. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 3 wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania z wynalazku powiedziała, że brak w dyskusji merytorycznych argumentów, które by potwierdzały zasadność podtrzymania tego kryterium, poza argumentem, że to kryterium odzwierciedla przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Dodała, że nie zgadza się również z uzasadnieniem do tego warunku, że wymóg posiadania wyłączności praw minimalizuje ryzyko, iż rozwiązanie zostanie wdrożone przez inny podmiot. Jej zdaniem kwestię tę weryfikuje kryterium obligatoryjne 2, które wyklucza sytuację, że wynalazek został już wdrożony. Pan Tomasz Wierzbicki odnośnie do wpływu konkursu na liczbę zgłoszeń patentowych powiedział, że w opinii MG ulegnie ona zwiększeniu. Potencjalna szansa uzyskania wsparcia 8

9 zachęci przedsiębiorców do wdrażania tych patentów, które już posiadają. W odniesieniu do oceny projektu przez Panel ekspertów poinformował, iż eksperci będą weryfikować przedsięwzięcie w zakresie następujących aspektów: innowacyjności produktu, opłacalności projektu, użyteczności społecznej produktu, szans wdrożenia produktu, konkurencyjności produktu. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 3 powiedział, że Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje jego pozostawienie, aby nie dopuścić do sytuacji, że dany wynalazek zostanie jednocześnie wdrożony przez dwa podmioty. Pan Jarosław Papis, Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki, odnośnie do uwag dotyczących oceny kryterium fakultatywnego 1 powiedział, że z obserwacji Ministerstwa Gospodarki wynika, że umożliwienie wykazania samej innowacji procesowej lub innowacji prowadzącej do zmian organizacyjnych bez żadnej innowacji produktowej może prowadzić do modernizacji samego procesu wytwarzania, nie dającego żadnego efektu w postaci innowacji w produkcie, co nie jest rezultatem oczekiwanym w tym instrumencie. Odnośnie do wątpliwości, że innowacja procesowa wykluczy pewne produkty np. w zakresie energii elektrycznej powiedział, że w działaniach 4.4 i 4.3 energia była traktowana jako nowy produkt. Pan Jarosław Papis dodał, że jeśli w wyniku innowacji procesowej następuje zmiana, znaczące ulepszenie w produkcie to mamy do czynienia z innowacją produktową i innowacja procesowa nie jest wykluczona. Podkreślił, że innowacja procesowa nie powinna dotyczyć wyłącznie procesu organizacji produkcji, ponieważ nie to jest celem pilotażu. Zaznaczył również, że wnioskodawcy działania 1.4, którzy w wyniku realizacji projektu opatentowali element prac/badań lub dokonali zgłoszenia patentowego danego elementu prac/badań mogą zostać dofinansowani w ramach instrumentu pilotażowego. Pan Marek Daszkiewicz powiedział, że jego zdaniem innowacja procesowa jest ważniejsza niż produktowa. Produktowa dotyczy jednej rzeczy, a procesowa może dotyczyć całej gałęzi, dziedziny. Dodał, że energetyka stanowi dobry przykład, gdyż wystarczy np. zmienić w innowacyjny sposób straty w przesyłach i można uzyskać ogromne oszczędności. Dodał, że największe oszczędności powstają na zmianie technologii wytwarzania czy procesów. Odnośnie do Panelu ekspertów powiedział, że metoda oceny powinna zostać przetestowana ale ważne jest również, w jaki sposób ocena ekspertów zaważy na końcowym rezultacie. Podkreślił, że w jego opinii ocena z Panelu nie powinna przeważać w ocenie projektu w stosunku do oceny merytorycznej fakultatywnej. 9

10 Pan Jarosław Papis powiedział, że nie wyklucza się innowacji procesowej. Jeśli w przykładowym projekcie skutkiem będzie zmniejszanie strat w przesyłach energii, co jest istotnym ulepszeniem to np. w kryterium fakultatywnym 1 poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu o wynalazek projekt taki może uzyskać punkty. Pani Joanna Dąbrowska, przedstawicielka Związku Banku Polskich powiedziała, że z ramienia sektora bankowego zostały zgłoszone uwagi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i powinny one zostać przekazane do Ministerstwa Gospodarki. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 8 wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego lub zgłoszonego do ochrony patentowej zaznaczyła, że spodziewany udział własny przedsiębiorcy powinien pozostawać na poziomie minimum 30%, co wynika z przepisów o pomocy publicznej. Ponadto podkreśliła, że sektorowi bankowemu zależy, aby połączyć wymóg udziału własnego (i uwzględnić to w ww. kryterium) z honorowaniem promesy, która będzie dowodem na to, że wniosek został przebadany pod względem ryzyka finansowego, zapewni finansowanie. Może to również wpłynąć na uproszczenie oceny finansowej danego projektu. Odnośnie do kryterium 1 ocenianego przez Panel ekspertów powiedziała, że sektor bankowy proponuje, aby projektodawca sam oceniał opłacalność projektu, a gdy będzie korzystał z finansowania zewnętrznego i uzyska promesę kredytową to bank poświadczy opłacalność z punktu widzenia finansowania ryzyka projektu. Pani Iwona Wendel powiedziała, że prace nad kryteriami w przedmiotowym dokumencie trwają od kilkunastu miesięcy, a Związek Banków Polskich zgłosił uwagi w dniu posiedzenia Komitetu. Pan Tomasz Wierzbicki powiedział, że funkcjonowanie Panelu ekspertów zostanie uszczegółowione w Przewodniku po kryteriach, podobnie jak kwestie dotyczące zdolności do finansowania i opłacalność projektu. Pani Patrycja Zielińska odnośnie do promesy kredytowej powiedziała, że podobnie jak w innych działaniach będzie ona dopuszczona i kwestia ta zostanie doprecyzowana w Przewodniku po kryteriach. Pani Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia działalności badawczorozwojowej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odnośnie do naboru i oceny projektów powiedziała, że PARP posiada praktykę w przeprowadzaniu ocen merytorycznych. Ponadto poinformowała, że w ocenę merytoryczną obligatoryjną i fakultatywną będą zaangażowani zewnętrzni eksperci branżowi i będzie ona podstawą do przekazania projektów, 10

11 które otrzymają minimalną wymaganą liczbę punktów do dalszego procedowania przez Panel ekspertów. Dodała, że ocena w ramach Panelu ekspertów będzie mogła zostać przeprowadzona w ciągu 2 tygodni. Poinformowała, że Szczegółowy opis priorytetów zawiera już opis dotyczący przenoszenia projektów z oceny merytorycznej do Panelu ekspertów. Pan Tomasz Wierzbicki poinformował, że ostateczne brzmienie kryterium fakultatywnego 4 przyjmuje brzmienie: wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku działalności B+R prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a uzasadnienie: proponujemy premiowanie projektów, w których wynalazek jest efektem wcześniejszej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Włodzimierz Hausner, przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej zapytał, czy instrument pilotażowy adresowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, czy tylko do MSP oraz czy obowiązuje w nim mapa pomocy regionalnej. Pan Tomasz Wierzbicki odpowiedział, że instrument pilotażowy skierowany jest do MSP i obowiązuje w nim mapa pomocy regionalnej, ponadto intensywność w tym instrumencie została ograniczona do 50% kosztów kwalifikowanych. Pan Marek Daszkiewicz zapytał, jaka będzie waga oceny merytorycznej i oceny dokonanej przez Panel ekspertów. Pani Izabela Wójtowicz odpowiedziała, że kwestia wagi obu ocen zostanie jeszcze ustalona ale wstępnie planuje się podział pół na pół. Pan Marek Przeor, przedstawiciel Komisji Europejskiej, zapytał o skład Panelu ekspertów. Pani Izabela Wójtowicz odpowiedziała, że dobór ekspertów został przemyślany i będą to eksperci specjalizujący się w zagadnieniach rynku, rekomendowani przez instytucje zrzeszające przedsiębiorców. Planuje się, że w Panelu będzie uczestniczyć 4 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe lub rynek. Pan Marek Daszkiewicz zaproponował, aby liczba ekspertów była nieparzysta, aby w razie równego rozłożenia głosów jeden głos był decydujący. Pani Izabela Wójtowicz powiedziała, że ww. propozycja zostanie uwzględniona. Pani Anita Wesołowska wyjaśniła, że liczba ekspertów w Panelu nie ma znaczenia, ponieważ eksperci z założenia powinni dojść do porozumienia, w celu uszeregowania projektów na liście projektów rekomendowanych do wsparcia. Podkreśliła, że w tym zakresie nie zostały podjęte jeszcze żadne decyzje. 11

12 Pani Marzena Chmielewska powiedziała, że członkowie Komitetu niejednokrotnie zwracali się z prośbą, by w kryteriach wyboru projektów była przekazana informacja o punktach przyznawanych w ramach kryteriów. Ponowiła prośbę o wskazywanie w propozycjach kryteriów wag punktowych. Pan Tomasz Wierzbicki odpowiedział, że wagi punktowe zostaną przedstawione w Przewodniku po kryteriach. Pan Marek Orszewski, przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej zapytał, czy nabór do Panelu ekspertów będzie otwarty. Pani Patrycja Zielińska potwierdziła, że nabór będzie otwarty. Uchwała nr 67 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w zakresie instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w dniu 24 kwietnia 2012 r. została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 67 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4. Pan Tomasz Wierzbicki przedstawił prezentację na temat realokacji środków z instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Pan Marek Daszkiewicz powiedział, że popiera decyzję o przeniesieniu części środków z instrumentu pilotażowego do działania 4.4 oraz poprosił o rozważenie przeniesienia dodatkowej kwoty do działania 4.1. Pan Marcin Łata odpowiedział, że ww. propozycja zostanie rozważona z MG i PARP, a wyniki dyskusji zostaną zaprezentowane członkom Komitetu. 12

13 Uchwała nr 68 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie realokacji środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata z instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 68 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 5. Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki przedstawił prezentację na temat projektu pn. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji. Pan Kazimierz Siciński zapytał, ile osób pracuje obecnie nad przedmiotowym projektem oraz jakie są koszty jego prowadzenia. Pan Włodzimierz Hausner podziękował za ciekawą prezentację, świadczącą o powstaniu w Polsce jednego okienka. Ponadto, w kontekście przedłużenia realizacji projektu oraz oszczędności w projekcie, zapytał o finansową stronę realizacji przedsięwzięcia tj. wstępnych założeń i płatności oraz o podanie informacji, czy w projekcie uczestniczyli partnerzy, podwykonawcy, a jeśli tak, to jak oceniana jest współpraca. Pan Marek Daszkiewicz zapytał o kwestię bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych. Powiedział, że podpis elektroniczny jest narzędziem mało rozpowszechnionym w Polsce i zapytał czy w związku z tym, przemyślano kwestię zabezpieczeń przed ewentualną możliwością kradzieży tożsamości. Pan Kazimierz Bujakowski, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich pogratulował idei i realizacji projektu oraz odnosząc się do prezentacji zapytał, czy w kosztach obsługi pojedynczego wpisu (4,88 zł) zostały uwzględnione koszty funkcjonowania gmin, które są głównymi użytkownikami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i pośrednio zapewniają możliwość funkcjonowania Centralnej Ewidencji. Pan Kazimierz Bujakowski zaapelował o rozpropagowanie możliwości korzystania z profilu zaufanego i zachęcenia przedsiębiorców do jego stosowania. Podkreślił, że zaletą ww. narzędzia, szczególnie dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, jest to, że jest ono bezpłatne, w przeciwieństwie do elektronicznego podpisu. Zaznaczył, że jeśli podobnie do 13

Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4.

Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 propozycja biznesu

Wsparcie działalności B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 propozycja biznesu Fundusze pod lupą 2/2012 1/2011 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Wsparcie działalności B+R Autorzy: Marcin Szczeciński, Tomasz Wiewióra Zespół ds. Instrumentów Wsparcia Dotacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana)

PORADNIK. dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL. Warszawa 2011 (wersja zaktualizowana) Program Operacyjny Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagajàca Centrum Projektów Europejskich Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Publikacja wspó

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo