MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 24 kwietnia 2012 r. W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Porządek obrad przewidywał następujące punkty: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia. 3. Zatwierdzenie kryteriów wyboru finansowanych operacji w zakresie instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 4. Realokacja środków z instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. 5. Przedstawienie prezentacji na temat projektu pn. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji. 6. Sprawy różne. Ad 1. Pani Iwona Wendel, Przewodnicząca Komitetu Monitorującego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego otworzyła XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i powitała członków, zastępców, obserwatorów Komitetu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ad 2. Pani Iwona Wendel przedstawiła planowany porządek obrad. Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli zaproponowany porządek obrad. Pani Iwona Wendel poprosiła Pana Pascala Boijmansa, przedstawiciela Komisji Europejskiej o przekazanie informacji na temat uruchomienia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 1

2 Pan Pascal Boijmans, omówił kwestie zawarte w dwóch pismach przekazanych przez Komisję Europejską do Instytucji Zarządzającej PO IG w dniach 12 i 20 kwietnia br. Przekazał, że w piśmie z dnia 20 kwietnia br., dotyczącym ponownego uruchomienia płatności w ramach PO IG, Komisja Europejska przedstawia swoje obawy względem zidentyfikowanych problemów w zakresie 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej gospodarki i działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poinformował, że ostatnie 4 wnioski o płatność, które zostały przekazane do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powinny zostać wycofane, skorygowane o wydatki z 7. osi oraz działania 4.5 i przesłane ponownie. Wyjaśnił, że dopiero na podstawie nowych wniosków zostaną dokonane płatności. Ponadto, Pan Pascal Boijmans podkreślił, że KE oczekuje, że strona polska odniesie się do wskazanych w piśmie Komisji zastrzeżeń oraz niezwłocznie podejmie odpowiednie działania naprawcze. Po uzyskaniu przez Komisję wyjaśnień zostanie podjęta decyzja o odblokowaniu lub wstrzymaniu płatności w 7. osi priorytetowej i działaniu 4.5. Odnośnie do problemów w 7. osi przekazał, że od polskich władz oczekuje się przygotowania i wdrożenia planu działań naprawczych, które zwiększą efektywność i usprawnią zarządzanie w obszarach sprecyzowanych w piśmie KE. W zakresie działania 4.5 zaznaczył, że większość uwag odnosi się do inwestycji produkcyjnych, wspieranych w tym instrumencie oraz obawy, że wpływ tego typu inwestycji na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki będzie ograniczony. Dodał, że na podstawie projektów przesłanych do notyfikacji Komisja ma obawy, że w działaniu 4.5 występują problemy systemowe. W nawiązaniu do pisma z dnia 12 kwietnia br., dotyczącego konkluzji po Spotkaniu Rocznym, które odbyło się w listopadzie 2011 r. Pan Pascal Boijmans poinformował, że zostały w nim zaakcentowane dwa obszary stanowiące wyzwania dla PO IG, związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz poziomem innowacji w projektach. Ponadto podkreślił, iż w związku z tym, że Polska zajmuje niskie miejsce w rankingu dotyczącym innowacyjności, zdaniem Komisji powinna skoncentrować się w obecnym i przyszłym okresie programowania na wsparciu dotyczącym innowacji. Szczególny nacisk powinien zostać położony na rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz na komponent badawczo - rozwojowy w projektach. Dodał, że wszystkie programy inwestujące w innowacje powinny uwzględniać strategię inteligentnej specjalizacji. Zaznaczył, że KE liczy, że strategia ta będzie szeroko wykorzystywana m.in. w PO IG i Regionalnych Programach Operacyjnych oraz będzie oddolnie kierunkować wszystkich zainteresowanych, w tym sektor prywatny. Podkreślił, że Instytucja Zarządzająca PO IG powinna szerzyć ideę inteligentnej specjalizacji wśród innych instytucji zarządzających. Odnośnie do społeczeństwa informacyjnego 2

3 powiedział, że widoczna jest poprawa w kontraktowaniu (budżet 7. osi priorytetowej został zakontraktowany). Dodał, że Instytucja Zarządzająca powinna również wspierać instytucje zaangażowane w realizację działania 8.3. Pan Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności podziękował przedstawicielowi Komisji Europejskiej za oba pisma i dodał, że są one konstruktywne. Odnośnie do pisma z dnia 20 kwietnia br., w którym KE poinformowała o ponownym uruchomieniu płatności powiedział, że wynika z niego, że około 90% płatności, które zostały przekazane do KE będą mogły zostać uruchomione. Zaznaczył, że przygotowywane są nowe wnioski i nie będę one obejmowały 7. osi priorytetowej i działania 4.5, dopóki wszystkie problematyczne kwestie nie zostaną wyjaśnione z Komisją. Odnośnie do kwestii działań naprawczych, Pan Marcin Łata poinformował, że Instytucja Zarządzająca postara się jak najszybciej odpowiedzieć na postawione przez KE zastrzeżenia, a projekty odpowiedzi są obecnie przygotowywane we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Zaznaczył, że Instytucja Zarządzająca będzie również dążyć do rozmowy z Komisją w celu przedstawienia ze swojej strony problemów we wdrażaniu działania 4.5. Uzupełnił, że w odniesieniu do tego instrumentu, zastrzeżenia KE dotyczą problemów interpretacyjnych związanych z wdrażaniem tego działania i dużych inwestycji, a nie funkcjonowaniem Instytucji Wdrażającej. Odnośnie do pisma z dnia 12 kwietnia br. podkreślił, że uznaje ono PO IG jako ambitny Program, a KE jest zainteresowana jego sprawną realizacją. Dodał, że uwagi i rekomendacje Komisji z pewnością zostaną wykorzystane w przygotowaniu nowej perspektywy finansowej, a wyzwanie związane ze strategią inteligentnej specjalizacji wydaje się jednym z trudniejszych w obliczu nowego okresu programowania. Pani Marzena Chmielewska, przedstawicielka Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zapytała o konsekwencje dla firm, które realizują projekty w działaniu 4.5 w kontekście pism omówionych przez przedstawiciela Komisji Europejskiej. Zaznaczyła, że członkowie Komitetu powinni uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące zastrzeżeń KE związane z poziomem innowacyjności, gdyż wiążą się one z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet. Zapytała również, jak komponent badawczo - rozwojowy, jako warunek uznania projektów realizowanych w działaniu 4.5 za bardziej innowacyjne, ma się do już zrealizowanych projektów - czy jeśli projektodawcy realizowali projekty zgodnie z przyjętymi zasadami, to obecnie będą musieli uwzględnić dodatkowy komponent B+R. 3

4 Pan Kazimierz Siciński, przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, poprosił o udostępnienie członkom KM ww. pism. Pan Marcin Łata odnośnie do pytania Pani Marzeny Chmielewskiej dotyczącego działania 4.5 poinformował, że projekty są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Projekty, które są skategoryzowane jako duże podlegają ocenie i decyzji KE. Jeśli decyzja jest pozytywna - wydatki można refundować, jeśli negatywna - wydatki nie mogą zostać zrefundowane, a umowy o dofinansowanie ulegają rozwiązaniu. Poinformował, że do chwili obecnej brak jest pozytywnej lub negatywnej decyzji dla jakiegokolwiek projektu w tym działaniu. Pan Marcin Łata powiedział również, że Instytucja Pośrednicząca lub Wdrażająca przedstawi na najbliższym posiedzeniu kompleksową informację na temat stanu wdrażania tego instrumentu. Wskazane zostaną również kwestie problematyczne, które przekazała KE. Odnośnie do innowacyjności i komponentu B+R, Pan Marcin Łata poprosił o wypowiedź Pana Pascala Boijmansa. Pan Pascal Boijmans powiedział, że jego zdaniem oba pisma mogą zostać przekazane członkom Komitetu. Podkreślił, że decyzja o przerwaniu refundowania działania 4.5 została podjęta w wyniku przeprowadzenia wstępnej oceny dużych projektów, które zostały już przekazane do Komisji. Podkreślił, że przyszłość Polski leży w rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy. Zaznaczył, że poziom rozwoju innowacyjności w Polsce jest niski, a działania w ramach PO IG powinny tę sytuację poprawić. Dodał, że na podstawie dużych projektów przesłanych do Brukseli można powiedzieć, że są one ważnymi projektami generującymi nowe miejsca pracy, które jednak w opinii KE nie wpisują się w cele PO IG. Przykładowo centra logistyczne, w ramach których tworzonych jest dużo miejsc pracy, nie są typem projektu, mającym swój wkład w gospodarkę opartą na wiedzy. W związku z tym, w opinii KE, takie projekty nie powinny otrzymać wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odnośnie do poziomu innowacyjności, Pan Pascal Boijmans powiedział, że podniesienie ww. poziomu zawarte jest w celach 4. osi priorytetowej. Podkreślił, że problemem w działaniu 4.5 jest również delokalizacja, zgodnie z którą dofinansowania nie mogą uzyskiwać firmy, które chcą przenosić miejsca pracy z jednego kraju członkowskiego do drugiego, w tym przypadku do Polski. Dodał, że Komisja Europejska chce mieć pewność, że wśród małych projektów (o wartości poniżej 50 mln euro) nie będzie projektów, które mogłyby być cofnięte z racji niespełnienia tego warunku. Ponadto poinformował, że Komisja zakwestionowała jeden projekt, ze względu na zastrzeżenia dotyczące efektu zachęty. 4

5 Pani Iwona Wendel powiedziała, że na następnym posiedzeniu Komitetu działaniu 4.5 zostanie poświęcony oddzielny punkt obrad. Ad 3. Pan Marek Daszkiewicz, przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych poprosił Panią Iwonę Wendel o możliwość podsumowania informacji dotyczących instrumentu pilotażowego i przekazania ich członkom Komitetu. Pani Iwona Wendel poprosiła Pana Marka Daszkiewicza o przedstawienie stanowiska. Pan Marek Daszkiewicz podkreślił, że w jego opinii, 4. oś priorytetowa jest osią działającą na rzecz przedsiębiorców, która najlepiej realizuje cele Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie podkreślił, że na początku wdrażania Programu, jednym ze sztandarowych działań, na którego realizację był postawiony szczególny nacisk było działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych- 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, łączące część badawczą z wdrożeniową. Zaznaczył, że działanie 4.1 było rodzajem premii, zachętą, aby wnioskodawca zrealizował cały cykl badawczo rozwojowy, a następnie wdrożył wyniki badań. Jednak ze względu na wyczerpanie alokacji, działanie 4.1 przestało istnieć. Wyraził zdziwienie, że w chwili obecnej, gdy pojawiły się dodatkowe środki są one kierowane na zupełnie nowy, niesprawdzony instrument, w przypadku którego kryteria wymagają dopracowania. Dodał, że w jego opinii kwota przeznaczona na instrument pilotażowy jest za wysoka i dobrym pomysłem jest realokowanie części środków na działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Dodatkowo zaproponował, aby z projektów celowych, z działania 4.1 wybrać i dofinansować najlepsze przedsięwzięcia. Wyjaśnił, że jego zdaniem efekt z wdrożenia projektów celowych będzie pewny, a one same będą zgodne z celami innowacyjnej gospodarki. Dodatkowo zaproponował, aby wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania w działaniu , a posiadają patenty, automatycznie w ramach instrumentu pilotażowego otrzymali dodatkowe punkty. Pan Marcin Łata powiedział, że po zgłoszonych uwagach do instrumentu pilotażowego Instytucja Wdrażająca, Pośrednicząca i Zarządzająca ponownie przeanalizowały alokację na pilotaż. M.in. ze względu na fakt, że jest to nowy instrument zaproponowano zmniejszenie alokacji, przenosząc część środków do działania 4.4. Odnośnie do działania 4.1 Pan Marcin Łata powiedział, że w chwili obecnej nie ma możliwości szybkiego przeprowadzenia nowego naboru m.in. w związku z tym, że występują wątpliwości np. natury prawnej. Ponadto, w sytuacji przeprowadzenia naboru tylko dla beneficjentów działania 4.1, którzy już 5

6 aplikowali o wsparcie ale nie uzyskali dofinansowania, mogłoby wystąpić ograniczenie konkurencji i takie działanie byłoby wbrew regułom pomocy publicznej. Podkreślił, iż należy obecnie skoncentrować się na terminowości realizacji działań i projektów, aby wykorzystać dostępne środki. Dodał, że przekazanie środków na działanie 4.1, musi zostać poddane analizie i dyskusji. Pan Marek Przeor, przedstawiciel Komisji Europejskiej w nawiązaniu do uwag Pana Marka Daszkiewicza powiedział, że zastanawiający jest fakt, że prywatni inwestorzy nie inwestują w działanie 4.1, pomimo przeprowadzenia części badawczej. Pani Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodziła się z Panem Marcinem Łatą, że przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu dodatkowej alokacji na działanie 4.1 powinna zostać przeprowadzona analiza. Dodała, że w ramach montażu działania jest wiele projektów, w których nie dochodzi do wdrożenia, chociaż beneficjenci, którzy korzystali z działania 1.4 deklarowali wdrożenie za własne środki i udowadniali, że je posiadają. Jednocześnie, zwróciła uwagę na fakt, że w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy złożyli taką deklarację może pojawić się problem ze spełnieniem efektu zachęty. Pani Iwona Wendel powiedziała, że zostanie przeprowadzona analiza dotycząca zainteresowania działaniem 4.1. Pani Anita Wesołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności przedstawiła prezentację na temat instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pan Tomasz Wierzbicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki przedstawił prezentację w zakresie kryteriów finansowanych operacji w ramach instrumentu pilotażowego w 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pan Marek Daszkiewicz powiedział, że od ostatniego roboczego spotkania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego kryteria zostały poprawione. Podkreślił, że w celu skutecznego zabezpieczenia patentów za granicą, zasadne byłoby dodanie do kryteriów merytorycznych obligatoryjnych kryterium zobowiązującego do zgłoszenia międzynarodowego albo do kryterium fakultatywnego 7 projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego 6

7 ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na terytorium geograficznie szerszym niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazania, że będą premiowane międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Dodał, że ważne jest, aby patent obowiązywał nie tylko na terytorium RP, ale przede wszystkim poza krajem. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 2 przed dniem złożenia wniosku wynalazek objęty wdrożeniem nie był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej powiedział, że jego zdaniem trudno będzie obiektywnie stwierdzić, czy dany wynalazek nie funkcjonuje już za granicą. Istotne jest, żeby ustalić, w jaki sposób kryterium to będzie weryfikowane (kto i w jaki sposób dokona oceny). Ponadto zaznaczył, że beneficjenci działania 1.4, którzy posiadają patent, powinni mieć możliwość uzyskania premii w pilotażu, w kryterium fakultatywnym 4 wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku własnej działalności B+R wnioskodawcy. W nawiązaniu do dokumentu Foresight technologiczny przemysłu - InSight 2030, który został wskazany w kryterium fakultatywnym 3 projekt dotyczy technologii priorytetowych wskazanych w dokumencie Foresight technologiczny przemysłu - Insight 2030, podkreślił, iż dokument ten ma formę projektu, a przedstawiciele środowiska naukowego mieli do niego zastrzeżenia, ponieważ został on opracowany przez naukowców, bez udziału polskiego przemysłu. Dodał, że obecnie powstaje nowy dokument dotyczący Foresightu dla przemysłu, który nie będzie dokumentem rządowym. Pan Tomasz Wierzbicki odnośnie do kryterium fakultatywnego 7 powiedział, że uwaga dotycząca premiowania patentów w procedurze międzynarodowej zostanie uwzględniona i doprecyzowana w Przewodniku po kryteriach. W odniesieniu do działania powiedział, że wnioskodawcy, którzy realizują projekty w ramach działania 1.4 mogą również składać projekty wdrożeniowe w ramach pilotażu. W nawiązaniu do dokumentu Foresightu technologiczny dla przemysłu InSight 2030 nadmienił, iż dokument ten został opublikowany oraz że jest już po konsultacjach społecznych, a informacje dotyczące priorytetowych gałęzi w gospodarce pozostaną nie zmienione. Pani Patrycja Zielińska odnośnie do premiowania tych przedsiębiorców, którzy realizowali projekty w działaniu 1.4 powiedziała, że są oni premiowani w kryterium fakultatywnym 4 wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku własnej działalności B+R wnioskodawcy. Odnośnie do sposobu oceny kryterium obligatoryjnego 2 poinformowała, że ocena będzie dokonywana podobnie jak np. przy ocenie innowacyjności na skalę światową w działaniu 1.4, a oceny będą dokonywać eksperci branżowi. 7

8 Pani Marzena Chmielewska powiedziała, że jej zdaniem nie należy reklamować instrumentu pilotażowego jako działania mającego na celu zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, ponieważ do konkursu w ramach pilotażu przystąpią wnioskodawcy, którzy posiadają już zgłoszenie patentowe i sprawozdanie o stanie techniki, a zatem nie zwiększy to liczby dokonywanych zgłoszeń. Odnośnie do Panelu ekspertów powiedziała, że PKPP Lewiatan nigdy nie kwestionował zasadności przetestowania tego rodzaju rozwiązania, jednak wyraziła obawę co do kryteriów, wg których panel będzie oceniał projekty. Pani Marzena Chmielewska powiedziała, że podtrzymuje zastrzeżenia do kryterium fakultatywnego 1 poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu o wynalazek. Wyjaśniła, że zgadza się, iż rezultat projektu powinien być innowacyjny i nie ma zastrzeżeń do brzmienia kryterium, natomiast nie zgadza się ze sposobem oceny, który zakłada, że rezultatem projektu będzie produkt lub usługa. W jej ocenie, rezultatem nie musi być tylko innowacyjny produkt albo zasadnicza zmiana w obszarze produktu usługi ale może być również zasadnicza zmiana w obszarze procesów, czyli innowacja procesowa. Wyjaśniła, że wykluczenie innowacji procesowej na poziomie kryteriów fakultatywnych oznacza, że wynalazki wdrażane w ramach procesu produkcyjnego, nie przekładające się na zasadniczą zmianę produktu, nie będą miały szansy na wsparcie przy dużej punktacji dawanej temu kryterium. Przykładem mogą być innowacje z obszaru energetyki związane z zielonymi technologiami. W takim przypadku, produkt - rezultat jest dokładnie taki sam ale ideą projektu jest inna organizacja procesu, sprawiająca, że produkcja energii jest bardziej opłacalna. Kryterium fakultatywne 1, w jej opinii, wyklucza tego typu innowacje. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 3 wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania z wynalazku powiedziała, że brak w dyskusji merytorycznych argumentów, które by potwierdzały zasadność podtrzymania tego kryterium, poza argumentem, że to kryterium odzwierciedla przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Dodała, że nie zgadza się również z uzasadnieniem do tego warunku, że wymóg posiadania wyłączności praw minimalizuje ryzyko, iż rozwiązanie zostanie wdrożone przez inny podmiot. Jej zdaniem kwestię tę weryfikuje kryterium obligatoryjne 2, które wyklucza sytuację, że wynalazek został już wdrożony. Pan Tomasz Wierzbicki odnośnie do wpływu konkursu na liczbę zgłoszeń patentowych powiedział, że w opinii MG ulegnie ona zwiększeniu. Potencjalna szansa uzyskania wsparcia 8

9 zachęci przedsiębiorców do wdrażania tych patentów, które już posiadają. W odniesieniu do oceny projektu przez Panel ekspertów poinformował, iż eksperci będą weryfikować przedsięwzięcie w zakresie następujących aspektów: innowacyjności produktu, opłacalności projektu, użyteczności społecznej produktu, szans wdrożenia produktu, konkurencyjności produktu. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 3 powiedział, że Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje jego pozostawienie, aby nie dopuścić do sytuacji, że dany wynalazek zostanie jednocześnie wdrożony przez dwa podmioty. Pan Jarosław Papis, Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki, odnośnie do uwag dotyczących oceny kryterium fakultatywnego 1 powiedział, że z obserwacji Ministerstwa Gospodarki wynika, że umożliwienie wykazania samej innowacji procesowej lub innowacji prowadzącej do zmian organizacyjnych bez żadnej innowacji produktowej może prowadzić do modernizacji samego procesu wytwarzania, nie dającego żadnego efektu w postaci innowacji w produkcie, co nie jest rezultatem oczekiwanym w tym instrumencie. Odnośnie do wątpliwości, że innowacja procesowa wykluczy pewne produkty np. w zakresie energii elektrycznej powiedział, że w działaniach 4.4 i 4.3 energia była traktowana jako nowy produkt. Pan Jarosław Papis dodał, że jeśli w wyniku innowacji procesowej następuje zmiana, znaczące ulepszenie w produkcie to mamy do czynienia z innowacją produktową i innowacja procesowa nie jest wykluczona. Podkreślił, że innowacja procesowa nie powinna dotyczyć wyłącznie procesu organizacji produkcji, ponieważ nie to jest celem pilotażu. Zaznaczył również, że wnioskodawcy działania 1.4, którzy w wyniku realizacji projektu opatentowali element prac/badań lub dokonali zgłoszenia patentowego danego elementu prac/badań mogą zostać dofinansowani w ramach instrumentu pilotażowego. Pan Marek Daszkiewicz powiedział, że jego zdaniem innowacja procesowa jest ważniejsza niż produktowa. Produktowa dotyczy jednej rzeczy, a procesowa może dotyczyć całej gałęzi, dziedziny. Dodał, że energetyka stanowi dobry przykład, gdyż wystarczy np. zmienić w innowacyjny sposób straty w przesyłach i można uzyskać ogromne oszczędności. Dodał, że największe oszczędności powstają na zmianie technologii wytwarzania czy procesów. Odnośnie do Panelu ekspertów powiedział, że metoda oceny powinna zostać przetestowana ale ważne jest również, w jaki sposób ocena ekspertów zaważy na końcowym rezultacie. Podkreślił, że w jego opinii ocena z Panelu nie powinna przeważać w ocenie projektu w stosunku do oceny merytorycznej fakultatywnej. 9

10 Pan Jarosław Papis powiedział, że nie wyklucza się innowacji procesowej. Jeśli w przykładowym projekcie skutkiem będzie zmniejszanie strat w przesyłach energii, co jest istotnym ulepszeniem to np. w kryterium fakultatywnym 1 poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu o wynalazek projekt taki może uzyskać punkty. Pani Joanna Dąbrowska, przedstawicielka Związku Banku Polskich powiedziała, że z ramienia sektora bankowego zostały zgłoszone uwagi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i powinny one zostać przekazane do Ministerstwa Gospodarki. Odnośnie do kryterium obligatoryjnego 8 wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego lub zgłoszonego do ochrony patentowej zaznaczyła, że spodziewany udział własny przedsiębiorcy powinien pozostawać na poziomie minimum 30%, co wynika z przepisów o pomocy publicznej. Ponadto podkreśliła, że sektorowi bankowemu zależy, aby połączyć wymóg udziału własnego (i uwzględnić to w ww. kryterium) z honorowaniem promesy, która będzie dowodem na to, że wniosek został przebadany pod względem ryzyka finansowego, zapewni finansowanie. Może to również wpłynąć na uproszczenie oceny finansowej danego projektu. Odnośnie do kryterium 1 ocenianego przez Panel ekspertów powiedziała, że sektor bankowy proponuje, aby projektodawca sam oceniał opłacalność projektu, a gdy będzie korzystał z finansowania zewnętrznego i uzyska promesę kredytową to bank poświadczy opłacalność z punktu widzenia finansowania ryzyka projektu. Pani Iwona Wendel powiedziała, że prace nad kryteriami w przedmiotowym dokumencie trwają od kilkunastu miesięcy, a Związek Banków Polskich zgłosił uwagi w dniu posiedzenia Komitetu. Pan Tomasz Wierzbicki powiedział, że funkcjonowanie Panelu ekspertów zostanie uszczegółowione w Przewodniku po kryteriach, podobnie jak kwestie dotyczące zdolności do finansowania i opłacalność projektu. Pani Patrycja Zielińska odnośnie do promesy kredytowej powiedziała, że podobnie jak w innych działaniach będzie ona dopuszczona i kwestia ta zostanie doprecyzowana w Przewodniku po kryteriach. Pani Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia działalności badawczorozwojowej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odnośnie do naboru i oceny projektów powiedziała, że PARP posiada praktykę w przeprowadzaniu ocen merytorycznych. Ponadto poinformowała, że w ocenę merytoryczną obligatoryjną i fakultatywną będą zaangażowani zewnętrzni eksperci branżowi i będzie ona podstawą do przekazania projektów, 10

11 które otrzymają minimalną wymaganą liczbę punktów do dalszego procedowania przez Panel ekspertów. Dodała, że ocena w ramach Panelu ekspertów będzie mogła zostać przeprowadzona w ciągu 2 tygodni. Poinformowała, że Szczegółowy opis priorytetów zawiera już opis dotyczący przenoszenia projektów z oceny merytorycznej do Panelu ekspertów. Pan Tomasz Wierzbicki poinformował, że ostateczne brzmienie kryterium fakultatywnego 4 przyjmuje brzmienie: wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku działalności B+R prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a uzasadnienie: proponujemy premiowanie projektów, w których wynalazek jest efektem wcześniejszej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Włodzimierz Hausner, przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej zapytał, czy instrument pilotażowy adresowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, czy tylko do MSP oraz czy obowiązuje w nim mapa pomocy regionalnej. Pan Tomasz Wierzbicki odpowiedział, że instrument pilotażowy skierowany jest do MSP i obowiązuje w nim mapa pomocy regionalnej, ponadto intensywność w tym instrumencie została ograniczona do 50% kosztów kwalifikowanych. Pan Marek Daszkiewicz zapytał, jaka będzie waga oceny merytorycznej i oceny dokonanej przez Panel ekspertów. Pani Izabela Wójtowicz odpowiedziała, że kwestia wagi obu ocen zostanie jeszcze ustalona ale wstępnie planuje się podział pół na pół. Pan Marek Przeor, przedstawiciel Komisji Europejskiej, zapytał o skład Panelu ekspertów. Pani Izabela Wójtowicz odpowiedziała, że dobór ekspertów został przemyślany i będą to eksperci specjalizujący się w zagadnieniach rynku, rekomendowani przez instytucje zrzeszające przedsiębiorców. Planuje się, że w Panelu będzie uczestniczyć 4 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe lub rynek. Pan Marek Daszkiewicz zaproponował, aby liczba ekspertów była nieparzysta, aby w razie równego rozłożenia głosów jeden głos był decydujący. Pani Izabela Wójtowicz powiedziała, że ww. propozycja zostanie uwzględniona. Pani Anita Wesołowska wyjaśniła, że liczba ekspertów w Panelu nie ma znaczenia, ponieważ eksperci z założenia powinni dojść do porozumienia, w celu uszeregowania projektów na liście projektów rekomendowanych do wsparcia. Podkreśliła, że w tym zakresie nie zostały podjęte jeszcze żadne decyzje. 11

12 Pani Marzena Chmielewska powiedziała, że członkowie Komitetu niejednokrotnie zwracali się z prośbą, by w kryteriach wyboru projektów była przekazana informacja o punktach przyznawanych w ramach kryteriów. Ponowiła prośbę o wskazywanie w propozycjach kryteriów wag punktowych. Pan Tomasz Wierzbicki odpowiedział, że wagi punktowe zostaną przedstawione w Przewodniku po kryteriach. Pan Marek Orszewski, przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej zapytał, czy nabór do Panelu ekspertów będzie otwarty. Pani Patrycja Zielińska potwierdziła, że nabór będzie otwarty. Uchwała nr 67 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru finansowanych operacji w zakresie instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w dniu 24 kwietnia 2012 r. została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 67 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4. Pan Tomasz Wierzbicki przedstawił prezentację na temat realokacji środków z instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Pan Marek Daszkiewicz powiedział, że popiera decyzję o przeniesieniu części środków z instrumentu pilotażowego do działania 4.4 oraz poprosił o rozważenie przeniesienia dodatkowej kwoty do działania 4.1. Pan Marcin Łata odpowiedział, że ww. propozycja zostanie rozważona z MG i PARP, a wyniki dyskusji zostaną zaprezentowane członkom Komitetu. 12

13 Uchwała nr 68 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie realokacji środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata z instrumentu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach 4. osi priorytetowej do działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 68 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 5. Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki przedstawił prezentację na temat projektu pn. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji. Pan Kazimierz Siciński zapytał, ile osób pracuje obecnie nad przedmiotowym projektem oraz jakie są koszty jego prowadzenia. Pan Włodzimierz Hausner podziękował za ciekawą prezentację, świadczącą o powstaniu w Polsce jednego okienka. Ponadto, w kontekście przedłużenia realizacji projektu oraz oszczędności w projekcie, zapytał o finansową stronę realizacji przedsięwzięcia tj. wstępnych założeń i płatności oraz o podanie informacji, czy w projekcie uczestniczyli partnerzy, podwykonawcy, a jeśli tak, to jak oceniana jest współpraca. Pan Marek Daszkiewicz zapytał o kwestię bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych. Powiedział, że podpis elektroniczny jest narzędziem mało rozpowszechnionym w Polsce i zapytał czy w związku z tym, przemyślano kwestię zabezpieczeń przed ewentualną możliwością kradzieży tożsamości. Pan Kazimierz Bujakowski, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich pogratulował idei i realizacji projektu oraz odnosząc się do prezentacji zapytał, czy w kosztach obsługi pojedynczego wpisu (4,88 zł) zostały uwzględnione koszty funkcjonowania gmin, które są głównymi użytkownikami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i pośrednio zapewniają możliwość funkcjonowania Centralnej Ewidencji. Pan Kazimierz Bujakowski zaapelował o rozpropagowanie możliwości korzystania z profilu zaufanego i zachęcenia przedsiębiorców do jego stosowania. Podkreślił, że zaletą ww. narzędzia, szczególnie dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, jest to, że jest ono bezpłatne, w przeciwieństwie do elektronicznego podpisu. Zaznaczył, że jeśli podobnie do 13

LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie

LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie 1. Kryterium 2. Kryterium 3. Kryterium Kryteria Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku: 1) objętego ochroną patentową albo 2) zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniach 2-3 czerwca 2015 r. 1 dzień posiedzenia 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Przewodniczący Komitetu: a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków

PROTOKÓŁ. Przewodniczący Komitetu: a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków Michał MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-2-11/2013 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 8 maja 2013 r. Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r.

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r. wnioskodawca Michał MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-2-10/2013 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r. Obradom Komitetu Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 22 czerwca 2010 r. W dniu 22 czerwca 2010 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4.

Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs

Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs Program INNOWACJE SPOŁECZNE II Konkurs 4/03/2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Agenda spotkania 10:15 zagadnienia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG Pilotaż na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP www.pwc.com Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP 22 czerwca 2015 Fundusze europejskie w latach 2014-2020 Projekty B+R Demonstrator Szybka ścieżka Regionalne Programy Operacyjne Projekty inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona własności przemysłowej. PO IR, OP II, PI 1b, Cel 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Sz. P. Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Do wiadomości: Izabela Banaś Zastępca Dyrektora w Zespole Badań i Rozwoju Kraków, 17 maja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 29 sierpnia 2013 r. godz. 9:00, Sala Marmurowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERS'IWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-ZKRMC.002.23.2014 Protokół ustaleń nr 8/2014 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 21 maja 2014 r. Obradom

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Przebieg posiedzenia:

Przebieg posiedzenia: Protokół z przebiegu VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 6 marca 2009 roku Sala Konferencyjna, Hotel Polonez w Poznaniu Przebieg posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Droga do Innowacyjności

Droga do Innowacyjności Droga do Innowacyjności Jarosław aw Pawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Warszawa, r. 2 Wiedza i innowacje budowa gospodarki opartej na wiedzy BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo