Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 I. Specjalizacja: Prawo Pracy i Kadr 1) Omów zasadę równego traktowania w zatrudnieniu 2) Scharakteryzuj układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy 3) Pojęcie i znaczenie regulaminu pracy w stosunkach pracy 4) Jakie są cechy charakterystyczne stosunku pracy? 5) Pojęcie pracownika w prawie pracy 6) Scharakteryzuj pracodawcę jako stronę stosunku pracy z uwzględnieniem urzędniczych stosunków pracy 7) Ochrona danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 8) Omów formę i treść umowy o pracę 9) Mianowanie jako podstawa zatrudnienia w służbie cywilnej 10) Scharakteryzuj zasady zatrudniania w samorządzie terytorialnym 11) Wybór jako podstawa zatrudnienia wójta gminy (burmistrza lub prezydenta miasta) 12) Zasady zatrudniania w służbie cywilnej 13) Wskaż znaczenie przepisów antykorupcyjnych dotyczących pracowników samorządowych 14) Omów zasady rozwiązywania umowy o pracę za okresem wypowiedzenia 15) Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika 16) Jakie są przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy? 17) Roszczenia pracownika w razie bezprawnego rozwiązania stosunku pracy 18) Obowiązek pracodawcy wydania świadectwa pracy 19) Zasady zatrudniania telepracownika 20) Podstawy zatrudniania pracowników młodocianych 21) Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy 22) Scharakteryzuj sytuację prawną pracownika dotkniętego mobbingiem w pracy 23) Pojęcie czasu pracy i normy podstawowego czasu pracy 24) Jakie są zasady dopuszczalności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych? 25) Jakie są zasady dopuszczalności wykonywania pracy w niedziele i święta? 26) Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego 27) Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego na żądanie? 28) Jakie są zasady ochrony wynagrodzenia za pracę? 29) Prawo do urlopów z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. 30) Scharakteryzuj przesłanki i tryb stosowania odpowiedzialności porządkowej pracowników 31) Odpowiedzialność dyscyplinarna w urzędniczych stosunkach pracy. 32) Pojęcie i zadania związków zawodowych i organizacji pracodawców 33) Pojęcie sporu zbiorowego i sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych 34) Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika 35) Status prawny bezrobotnego 36) Wymień i scharakteryzuj instrumenty rynku pracy 37) Scharakteryzuj znaczenie Funduszu Pracy 38) Pojęcie i funkcje pośrednictwa zawodowego 39) Pojęcie pracownika tymczasowego 40) Obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika w zatrudnieniu tymczasowym 41) Zasady prawa ubezpieczenia społecznego 42) Omów zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako głównego wykonawcy ubezpieczeń społecznych 43) Omów zasady nabycia członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym 44) Jakie są prawa i obowiązki płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym? 45) Omów pojęcie i rodzaje składek w ubezpieczeniu społecznym 46) Metody finansowania ubezpieczeń społecznych 47) Zakres obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 48) Konstrukcja dobrowolnego ubezpieczenia społecznego

2 49) Struktura zreformowanego systemu emerytalnego 50) Przesłanki nabycia prawa do emerytury w nowym i starym systemie emerytalnym. 51) Zawieszenie i zmniejszenie realizacji prawa do emerytury 52) Ryzyka chronione w ubezpieczeniu rentowym 53) Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wymiar 54) Charakterystyka renty rodzinnej 55) Przesłanki nabycia prawa do zasiłku chorobowego i okoliczności wyłączające to prawo 56) Uprawnienia kontrolne ZUS w odniesieniu do płatnika składek i ubezpieczonego 57) Scharakteryzuj pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 58) Wskaż rodzaje świadczeń wypadkowych i okoliczności wyłączające prawo do świadczeń wypadkowych 59) Jakie są zasady postępowania w sprawach z ubezpieczenia społecznego przed organem rentowym? 60) Prawo ubezpieczonego do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych II. Specjalizacja: Administracja porządku publicznego III. Co to jest bezpieczeństwo narodowe; IV. Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo zewnętrzne państwa; V. Funkcje państwa w zakresie bezpieczeństwa; VI. Funkcje poszczególnych organów państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego; VII. Funkcje organów parlamentarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego; VIII. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; IX. Agencja Wywiadu; X. ABW i Agencja Wywiadu w systemie bezpieczeństwa narodowego; XI. Służba Wywiadu i Kontrwywiadu wojskowego; XII. Policja jako organ administracji; XIII. Zadania policji i obszary jej działania; XIV. Żandarmeria Wojskowa i jej miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego; XV. Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa narodowego; XVI. Skład i zadania Straży Granicznej; XVII. Służba Więzienna i jej zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. XVIII. Przedmiot i podmiot suicydologii. Przyczyny samobójstw; XIX. Przedmiot wiktymologii. Pojęcie ofiary. Typologia ofiar; XX. Typologia sprawców przestępstw. XXI. Fenomenologia przestępczości. XXII. Przestępczość zorganizowana. XXIII. Przestępczość powrotna. XXIV. Taktyka przesłuchiwania świadka; XXV. Pojęcie i rodzaje śladów; XXVI. Charakterystyka mechanoskopii; XXVII. Charakterystyka daktyloskopii; XXVIII. Wady i zalety osmologii; XXIX. Metodyka badań grafologicznych. XXX. Podstawowe założenia Układu i Konwencji Wykonawczej z Schengen; XXXI. Prawa wynikające z obywatelstwa UE; XXXII. Charakterystyka nadzoru transgranicznego. XXXIII. Charakterystyka pościgu transgranicznego. XXXIV. Zwalczanie terroryzmu w UE. XXXV. Podstawowe założenia Karty Praw Podstawowych UE. XXXVI. Wymień programu operacyjne przewidziane na lata XXXVII. Geograficzny zakres wsparcia udzielanego ze środków UE. XXXVIII. ubiegłych. XXXIX. Definicja wykroczenia. Zaostrzenie zasad korzystania ze środków UE w latach w stosunku do lat XL. Kary za wykroczenia. XLI. Tak zwane czyny przepołowione.

3 XLII. XLIII. XLIV. XLV. XLVI. Karalność form stadialnych i zjawiskowych wykroczenia. Pojęcie społecznej szkodliwości czynu. Wykroczenie a przestępstwo. Właściwość sądu orzekającego w sprawach o wykroczenia. Klauzule tajności. Kryteria ich przyznawania. Krajowa Władza Bezpieczeństwa. XLVII. Pojęcie certyfikacji. XLVIII. Kompetencje GIODO. XLIX. Główne zasady udostępniania danych osobowych. L. Pojęcie danych osobowych. LI. Nawiązanie stosunku służbowego. LII. Rozwiązanie stosunku służbowego. LIII. Dodatkowe elementy uposażenia służb mundurowych. LIV. Nabycie prawa do emerytury w służbach mundurowych. LV. Formy zawodowej służby wojskowej. LVI. Stosunek mianowania. LVII. Warunki przyjęcia do służby wojskowej. LVIII. Służby specjalne w Polsce. LIX. Problematyka nagrywania obrazu i dźwięku w kategorii dowodu. LX. Szczególne warunku przesłuchiwania dziecka i osób starszych. LXI. Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych. LXII. Walka z rasizmem i ksenofobią w UE. LXIII. Specjalizacja: Prawna obsługa biznesu 1. Podaj cechy prawa gospodarczego jako wyodrębnionego działu prawnego. 2. Jakie są źródła prawa gospodarczego? 3. Co to są zasady przewodnie prawa gospodarczego i jaki można wyróżnić katalog tych zasad? 4. Wyjaśnij pojęcie działalności gospodarczej. 5. Wymień, jakie obowiązki nakłada ustawa o swobodzie działalności gospodarczej na przedsiębiorcę w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 6. Zasady poodejmowania działalności gospodarczej; punkt kontaktowy. 7. Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej, postępowanie, organy. 8. Zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej, postępowanie, organy. 9. Działalność regulowana. 10. Jakie są różnice między koncesją a zezwoleniem jako formą reglamentacji działalności gospodarczej? 11. Zasada podejmowania działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne z UE i spoza UE. 12. Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. 13. Kontrola przedsiębiorców. 14. Jak rozumiesz pojęcie przedsiębiorcy i jakie są kategorie przedsiębiorców? 15. Co to jest rejestr przedsiębiorców i ewidencja działalności gospodarczej (centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej)? 16. Podstawowe zasady zamówień publicznych. 17. Proszę wymienić i scharakteryzować poszczególne tryby udzielania zamówień publicznych. 18. Formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło 19. Wynagrodzenie za pracę (zasady i system wynagradzania, składniki wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia, odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). 20. Czas pracy (pojęcie czasu pracy, wymiar i rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, w niedzielę i święta, czas pracy kadry zarządzającej). 21. Obowiązki pracownicze. 22. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej pracownika. 23. Pracownicze fundusze emerytalne.

4 24. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 25. Konsekwencje podatkowe poszczególnych form zatrudnienia. 26. Ustanie stosunku pracy; sposoby i zasady rozwiązywania umów o pracę. 27. Zwolnienia grupowe i ich konsekwencje dla pracodawcy. 28. Finansowanie polityki regionalnej z Funduszy Strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS) oraz Funduszu Spójności. Europejski Fundusz Solidarności. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 29. Pojęcie papierów wartościowych i ich rodzaje weksel, czek, 30. Indos. 31. Prawa i obowiązki akcjonariuszy w spółce akcyjnej. 32. Prawa i obowiązki udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 33. Charter prawny prokury. 34. Organy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 35. Organy w spółce akcyjnej. 36. Spółdzielnia jako przedsiębiorstwo. 37. Charakterystyka prawna spółki jawnej. 38. Charakterystyka prawna spółki partnerskiej. 39. Charakterystyka prawna spółki komandytowej. 40. Charakterystyka prawna spółki komandytowo-akcyjnej. 41. Charakterystyka prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 42. Postępowanie związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 43. Charakterystyka prawna spółki akcyjnej. 44. Postępowanie związane z założeniem spółki akcyjnej. 45. Cechy charakterystyczne spółek osobowych i kapitałowych. 46. Charakterystyka prawna spółki europejskiej. 47. Zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 48. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. 49. Pojęcie znaku towarowego i prawa z nim związane. 50. Własność przemysłowa: pojęcie własności przemysłowej. 51. Podstawowe pojęcia: wynalazek, patent; ograniczenia monopolu patentowego. 52. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. 53. Znaki towarowe i prawa ochronne. 54. Topografie układów scalonych, prawa z rejestracji topografii. 55. Postępowanie rejestrowe w prawie własności przemysłowej na wybranym przykładzie. 56. Cywilnoprawna ochrona praw wynikających z prawa własności przemysłowej. 57. Przestępstwa przeciwko prawom własności przemysłowej - prawnokarna ochrona prawa autorskich. 58. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (źródła i formy pozyskania kapitału, finansowanie własne i finansowanie obce, struktura kapitału i jej determinanty). 59. Wartość przedsiębiorstwa (istota i czynniki wartości przedsiębiorstwa, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wycena wartości przedsiębiorstwa). 60. Pojęcie danych osobowych i podstawowe zasady ochrony danych osobowych. LXIV. Specjalizacja: Administracja samorządowa 1) Zdefiniuj pojęcie zadania publicznego. 2) Wskaż kategorie zadań realizowanych przez jednostki samorządu 3) W czym tkwi istota zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego? 4) Wskaz podstawy prawne w oparciu o które jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania zlecone/powierzone. 5) Czy i w jakim zakresie zasada pomocniczości (subsydiarności) powinna determinować podział zadań publicznych miedzy jednostki samorządu 6) Wymień rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego wyróżniane z punktu widzenia ich przedmiotu. 7) Wskaż i scharakteryzuj podstawowe formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu

5 8) Scharakteryzuj obecną strukturę samorządu 9) Wymień formy demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym i oceń ich wpływ na jego funkcjonowanie. 10) Wskaż relacje między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego i oceń je w kontekście zasady samodzielności jednostek tego samorządu. 11) Na czym polega samodzielność samorządu terytorialnego (zasada samodzielności) i jakie są jej przejawy. 12) Oceń konstytucyjne uwarunkowania nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w kontekście zasady decentralizacji władzy publicznej. 13) Wskaż podstawowe cele i funkcje nadzoru nad działalnością samorządu 14) Scharakteryzuj kompetencje wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu 15) Scharakteryzuj kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu 16) Scharakteryzuj kompetencje regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu 17) Wskaż przejawy wewnętrznej kontroli w samorządzie terytorialnym i oceń ich wpływ na prawidłowość jego funkcjonowania. 18) Wskaż instytucje w których materializuje się zasada sądowej ochrony samodzielności samorządu 19) Scharakteryzuj instytucję skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 20) Wskaż podstawowe cechy prawa miejscowego. 21) Określ miejsce prawa miejscowego w systemie źródeł prawa. 22) Wskaz prawotwórcze kompetencje organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego i uzasadnienie ich istnienia. 23) Scharakteryzuj problematykę ogłaszania aktów prawa miejscowego w kontekście funkcji ogłoszenia aktu normatywnego. 24) Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego. 25) Wskaż znaczenie zasad techniki prawotwórczej i skutki ich naruszeń. 26) Wskaż podstawowe modele samorządu terytorialnego w Europie. 27) Określ rolę i wpływ Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego na kształtowanie się regulacji samorządowych w Europie. 28) Wskaż specyficzne cechy samorządu angielskiego. 29) Wskaż specyficzne cechy samorządu we Francji. 30) Samorząd terytorialny w prawie Unii Europejskiej. 31) Wskaż płaszczyzny wpływu orzecznictwa sądów administracyjnych na funkcjonowanie samorządu 32) Wskaż przypadki bezpośredniego oddziaływania orzeczeń sądów administracyjnych na działalność organów jednostek samorządu terytorialnego i jej rezultaty. 33) Wskaż przypadki oddziaływania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na organizację i funkcjonowanie jednostek samorządu 34) Określ i oceń zakres władztwa daninowego samorządu w Polsce. 35) Wskaż zakres kompetencji prawotwórczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatków lokalnych. 36) Wskaż zakres kompetencji prawotwórczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opłat lokalnych. 37) Oceń znaczenie podatków i opłat lokalnych w realizacji zadań jednostek samorządu 38) Scharakteryzuj elementy konstrukcyjne jednego z podatków lokalnych. 39) Scharakteryzuj jedną z opłat lokalnych.

6 40) Wskaż podmioty i instrumenty kontroli i nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatków i opłat lokalnych. 41) Rola audytu wewnętrznego w realizacji zadań jednostek samorządu 42) Wskaż przebieg i rolę procedury absolutoryjnej w samorządzie terytorialnym. 43) Scharakteryzuj strukturę dochodów jednostek samorządu 44) Scharakteryzuj procedurę projektowania budżetu jednostki samorządu 45) Wskaż rolę, funkcje i kompetencje komisji rewizyjnych w jednostkach samorządu 46) Scharakteryzuj prawne uwarunkowania wykonywania budżetu jednostki samorządu 47) Wskaż podstawowe formy gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu 48) Oceń instytucję jednostek pomocniczych gminy z punktu widzenia zasady pomocniczości i demokratyzacji. 49) Wskaż i scharakteryzuj formy organizacyjne w których jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować zadania publiczne. 50) Oceń rolę porozumień administracyjnych w kontekście realizacji zadań przez jednostki samorządu 51) Scharakteryzuj problematykę reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zarządu mieniem tej jednostki. 52) Podaj pojęcie i scharakteryzuj składniki mienia jednostki samorządu 53) Omów podział kompetencji między organ stanowiący i organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zakresie zarządu mieniem tej jednostki. 54) Scharakteryzuj rolę związków jednostek samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i realizacji jego zadań. 55) Omów problematykę wyboru organu wykonawczego w powiecie i w województwie w kontekście koncepcji zarządu autorskiego. 56) Podaj pojęcie i wskaż podstawowe cechy jednostki samorządu 57) Oceń regulacje dotyczące kształtowania zasadniczego podziału terytorialnego z punktu widzenia zasady samodzielności samorządu 58) Wskaz instrumenty kontroli działalności samorządu terytorialnego przez członków wspólnot samorządowych i oceń ich skuteczność. 59) Oceń rolę referendum lokalnego w działalności samorządu 60) Gmina jako podstawowa jednostka samorządu

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Klasyfikacja problemowa według Zespołów ( obowiązująca od dnia 1 września 2007 roku ) 1 września 2007 r. Zespół I Prawa Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 15 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo